Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 19 NİSAN 1982 televizyon 19.50 MAVİ BİLYE Dizinin bu bölümünde Fransa'da kısa bir gezl, Kıral MIdas'a ait bir öykü ile Hindlstan'da deve yetiştiren bir ailenin öykusü var. "Sultanhisar Destanı,, dizisi için ne dedîler? • SULTANHİSAB OLATI BÎRİNCİ DÜNTA SAVAŞI İÇİNDE YENt OLAN VE ÇANAKKALE SAVAŞLAEINA ETKt EDEX GEBÇEK BÎR KAHRAMANLIK DESTAN1. BU OLAYI KONÜ ALAN DİZİ GEÇEN GÜNLERDE TELEVtZYON DİZİSt OLARAK YAYINLANDI VE DEĞİŞİK KESİMLERDEN DEĞİŞİK ELEgTtRİLER ALDI. AŞAĞIDA BİLİM ADAMLARI, SİNEMACILAR VE ELEŞTİRMENLER ARASINDA YAPTIĞIMIZ SORUŞTURMAYI YAYINLIYORUZ. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) 'Sultanhisar Des tanı* adlı televizyon dizisi sona erdi. Basında bu dizi için hiç de iyi şeyler yazılmadı. Biz kendi düşuncemizi yansıtmah yerine. konunun uzmanlan, ılgilileri ile görüşüp, onlartn duşündüklerini, onların eleşttrilerim yansıtmayi görev bildiK. SÜHA AKIN «Suitanhisar Destanı» adlı dizi filmin ilk bölümünü izledim. Sonraki bölümlerin jeneriğini görür görmez bslevizyonu kapattım. Eu dizl için ne söylenebilir kı? Tek sözcukle savurganlık. Önce emeğe, paraya, izleyiciye yazık oldu. Birincı Dünya Savaşı sırasmdaki bu çok önemli olay, hiç bir biçim de iyi verilemedi. Kullamlan malzeme, Birinoi Dünya Savaşı sırasındaki malzeme değildi. Yönetmen olayı sulandırmış. Çi zilen tipler kötüydü. Yabancı tipler büe yerliydi. Işıklandırma kötüydü. Ritm çok düşüktü. Çerçeveleme sinemaya göre yapünuştı. Kamsra çok kötü kuUanılmıştı. Çekim ölçekleri sinemaya^ göre düzenlenmişti. Sonuç "olarak, basarısız, kötü bir diziydi. NtJAT ÖZÜN BütününU izleyeoek sabrı gösterenaedim. Gördüğüm kadarıyla, bu filmde hiç bir şey ciddiye alınmamıştı. Hatta ha fifc bile alınmamıştı, çünkU haflfe almakta bile bir sorumluluk vardır. Yönetmen, Yesilçam'ın son zamarüardaki gelişiminden de habersiz görünüyor. Hatta TV tekniginden de habersiz. SUrekli uzak planlarla çalışması bunun bir kanıtıdır. Dizinin yönetmeni, fllmciUği bıraktığı yerdan sürdürü yor. Çok kötü bir diziydi. DOÇ. DR. StNA AKŞİN Yalmzca son bölümünü izlıyeblldim. Bende acemice yapıl mış bir «haınasi» film izlemmini bıraktı. Oyuncu yönetimi ni ve senaryosunu zayıf bu!dum. Işlenis ve sunuş da çok kötüydü. Sonuç olarak başarısız bir filmdi diyeceğim. DOÇ. DR. İLBER ORTAYL1 «Sultanhisar» olayı, Birincı Dünya Savaşı içinde yeri olan sabn gösteremedlm. Dlyalogları, kamera hareketleri, oyuncu yönetimi, kurgusu berbat bir filmdi. Böyle yapımların te levizyonda yayınına nasıl izın veriliyor anlayamadım. Çünkü bu yapımlar televizyona izleyı cı kaybettirmekten başka biı işe yaramıyor.» GÜNER SARIOGLU Tıp tarihine geçen anormai doğum olayları gibi, «Sultanhisar Destanı» da ancak bir yapım ucubesi olarak nitele nebüir. TUrk toplumunun be nlmsiyeceğı baştan bilinen önemli bir konu, bu filmle ala bildiğine istismar edilmiştır. Bu filmi kabui edip, yayına sokmak için hiçbir mazeret, kabul edilebilecek bir mazeret olamaz. TRT'nin, bir sözcükten ötürü program reddeden denetçüeri, ola ki kendilerine, «Türk tarihinin en şanlı sayfalarından birini anlatan filmi reddettiler» dedirtmemek için, zil edildiği, ikincisi ise TRT* nın denetimde ve kendi dışından yönetmen seçiminde gösterdiği aymazlıktır. Bugüne de ğm gerek TRT yönetmenleri. gerek sınema yönetmenlerimiz tarafmdan çevrilmiş çok sayıda olumlu yapıtı yasaklayarı TRT denetimcilerinin «Sultanhisar Destanı» gibi hem sınema sanatına, hem de Ulkenin tarihine ve onuruna ters düşen bir «şey»ın yayınına izın vermeleri TV yayıncılıgı bakımmdan ne denli acuıacalc bır nokıaya geldiğimizi gösterir. Böyle bir konuyu nszil etmeden çekebilecek TRT elemanla rına TRT'de rastlamak halâ mümkündür. Ama bu kurum bir yandan kendi yeteneklerim harcarken, öte yandan da kendi dışındaki elemanlardan sözümona yararlanarak ulkemizin en onurlu değerini de harcamakta sakınca görmüyür. Eu ne biçim iş! DOÇ. DR. ÜNSAL OSKAY «Sultanhisar» öyküsunün 11ham kaynağı, gerçeicten olmuş bir kanramanlıga dayanarı, ama sınenıasaı mantığı açısmdan fazlasıyla haması bir lura. Yönetmeninin köklü bir sinemacılık geçmışı olduğunu, bu £11min de yönetmeni için, «altiplk» bır film olmadığım biliyoruz. Ayrıca yönetmenin televizyon için film yapma deneyimının buiunmadığı da bilınen.er arasında. «Hanıasl» tutum, genel olarak geçiş dönemlerinde, örneğin bizde, Osmaniının yıkılıp Cumhuriyet dönemine geçildiği yülarda görülen bir tu tumdur. Tarihe bakışı, yaşa nan dünyadaki değişim sürecinl yeterınce anlıyamamaktan doğan bir bakıştır. Bu filmdeki «hamasllik» ise, çokuluslu şirketler, çok • uluslu uluslararası topluluklar, kuruluşlar ça ğında, zamana ters düşen bir hamasilik. Toplumumuzun, öykünün gerçek yanlannı «heder» eden bu tür hamasi tümlerle kahramanlığa özendinleceğine inanıyorum. Tarihi öğreteceğine ise hiç inanmıyorum. haftadan secmeler Mustafa Kemal Istifa ediyor Sah Saat: 21.15 «Türkiye Üzeruıe Oyunlar»m ilçinç bir bölümü.. Bu hafta 6 bolüraünü izleyecegimiz program, bütün «Temposuzluğuna karşın, kcnuyla ilgilenenlerin, izlemeden edemedikleri bir yapıro o'du. Bu bölümda Mustafa Kemal'in müttefiklerin hükuırete baskıları üzenne. askerlikten istıfa edişi anlatılacak. Yapımcılar, bu konuyla ilgili onemli belgeler oldufeunu belirttiler. 20.05 TRT ÇOCUK KOROSU 21.10 21.15 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU SAZ ESERİ TRT Çocuk Korosu sözleri M. Ihsan Bulur'a, müziği Yalçın Tura'ya ait «23 Nisan» marşını seslendiriyor, Futbolseverlere müjde Çarşamba, Saat: 22.30 TRT, gerekli :lişkilerl yapım, bağlantı kurabilecek olursa, çarşamba gunü 22.30, Avrupa Kupası yarı finaî ro^anşında Bayern Münih CSKA Sofya maçmın Munih'ten naklen yayını var. Müstear saz semaisi (lrtical Dede) İKİ ŞEHRİN HİKAYESt Charlea Dickens'ın aynı adlı romanından televizyona uyarlanan yeni dizinin ilk bölümünde Marki St Evromonte küçük bir çocuğu ezer. Çocuğun babası Marki'den öç almaya and içer. Bu arada Evremonte'un yeğeni adını değiştirerek îngiltere'ye gelir. Artık Oıarles Darnay olarak kendini tanıtmaktadır. Oynayanlar Kenneth More, Barry Morse. Peter Cushing, Chris Sarando, FloT& Robson. Yönetmen Jim Goddard. işler bırbirîne karışıyor Perşembe, Saat: 21.15 Gczanfer Özcan Gönül Ülkü hayraniarı, «Deii» adlı oyunlu eğlenceli akşamlar geçirme olanağı buluyorlar. Konuları yumuşatarak ele aJan, sorunlann altını fazla çizmeyen, aaha çok «güldürü» öğesini öne C'karmayı amaçlayan bu oyi'nun, büyük tiı izleyici kesimi tarafından beğenildiği bır gerçek. Bu hafta izleyeceğimız ikinci bolumLe işler birbinne kanşacak, dayı yeğen anla?ması sonucunda, aile belki de kötü bir knrar vermekten kurtulacak. 22.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ Seyhan Tütün şu türküleri okuyacak: «Göfeyüzünda bölüh bölük durnalar», «Bej parmahten inmetn ben», <Cama vurma cam şıngırdar; ~El zanneder ben dellyem*. *Ben giderum Batuma.t 22.25 SPOR TRT Haber Merkezi Spor Şubesi'nin hazırladıgı programda, haftamn 1. Türkiye Ligi futbol karşüaşmalarmdan görüntülerin yanı sıra çeşitli yurt içi ve yurt dışı spor haberlerine de yer veriliyor 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ Ülkemiz için heyecan dolu bir akşam Cumartesi, Saat: 22.00 Ülkemizi «Hani» adlı parça ile Neco'nun temsil ettiği Eurovision şarkı yanşmasmın Harrogate'den naklen yayını bu akşam yapıhyor. Geçmiş yıllardaki kötü sonuçlara uğramama dileklerimlzle, yanşmayı izliyeceğiz. Ülkelerin sırası şöyle: Portekiz, Luksemburg, Norveç, Ingiltere, Türkiye, Finlandiya, Isviçre, Kıbns Rum kesimi, îsveç, Avusturya, Belçika, lspanya, Danimarka, Yugoslavya, îsrail, Hollanda, trlanda, F. Almanya. Izmirli besteciler: "TV'de piyano ve ud uyum sağlayamıyor,. İZMİB, (a*.) TRT Danışma Kurulu üyesi Ercüment Berker, radyo ve TV' de yayınlanan Türk müziği programlannda piyano ve darbuka'ya fazla ağırlık verildiğine işaret ederek, «Bu sazlann müziğimlzle uyum sağlayamadığı meydandadır, konu gözden geçirilmelldir» dedi. İzmir'li bestekârlar, piyano'nun bir Batı enstrümanj olduğunu, TUrk musiklsinin ruhunu ve aslını bozmadıkça yasaklanmasının ya da kaldınlmasının karşısmda olduklarını belirterek, sazın ustalarınca kullanılmasından yana olduklannı bildirdüer. İzmir'li besteciler, darbuka'nm da bir ritm sazı olduğunu ve madent kaphlarından çıkan seslerln çoK rahatsız edici bulunduğunu vurguladılar. Izmirli tanınmı» bestekâryazar Avni Anıl, görüşünü açıklarken, Ttirk sanat musikisi eserlerinin eksU perdeli sazlarla (piyano) sağUklı bir şekilde çaünmasının mümkün olmadığını ve çargâh ve buselik İle bunların çed'leri hariç hlçbir TUrk musikisi makamımn plyano'da icra edilemiyeceğini savundu. Ote yandan, konuya ilişkin görüşü aünan tzmir'U bestecilerden Rüştü Şardağ, pı yano gibi Batı enstrümanlarırun kullanlımasmda taassuba gerek olmadığını belirtti, şöyle dedi: «Türk musikisirün aslınıruhunu bozmadan, hele çağ da» Türk çarkılarunn tiunü içln Bstı sazlanndan yararlanmak gerektir. 14. yttzyüda ttri ve tsmaU Dede Efendl üe onlara otnuz veren öteM musild nstalarıyl» temell atılan musiklmizde piyano da, dar buka da, keman da yoktur.» ve Çanakkale Savaşlanna etkı eden gerçek bir kahramanlık destamdır. Bu olayın, gemici lik tariij ve tekniğine uygun bir biçimde, bu kahramanlık destanını yaratanların boyutlanna yaraşır bir biçimde gerçekleştirilmesi gferekirdi. Ama gördügümtiz film «okul müsameresi» boyutlarını asamamış bir filmdi. Kişilerin hiç değilse kendi ortamlarının diliyie konuşmaları gerekirdi. Savaş heyecanının yansıtılması şarttı. SEİVIRA ÖZDAMAR İlk iki bölümünü zorlukla iz ledim. Son bölümü izliyecek bu filme yayın izni vermislerdir. Ama bunu yapmakla «Sultanhisar» kahramanlan başta olmak üzere, bu olayı ve film sanatını da gülUnç duruma dU şürmüşlerdir. Çanakkale savaçlan gibi dünya çapmda bir olay için, Türkiye'nin dünya arşivlerine katacağı film elbette bu film olamaz. MAHMUT TALt ÖNGOREN «Sultanhisar Destanı»nın belirttiği en önemli iki noktadan biri çok ilginç ve değerli bir konunun tüm kuralların ve öl çUierin hiçe sayılarak nasıl re Hafif bir komedi filmi Pazar, Saat: 14.10 Bir zamanlann ünlü şarkıcısı ve seks simgesi Doris Day'i çok işlenmis sirk filmlerlnden birinde izliyeceğiz. Kimsenin aklını karıştırmadan, canını sıkmadan, kafasını yormadan izlenebilecek bir film. Tam bir tatil sineması. Filmin adı Jumbo Harikalar Sirki. Oyuncular Doris Day, Stephan Boyd. yönetmeni ise: Charles VValters. bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 23456789 •HMM trt 'nİn İCİnden SOtDAN SAĞA: 1 Eskiden esnafm giydiği sivri tepeli külâh. 2 Hile, desise... Zehir... Amerikyum elementinin simgesl. 3 Eksıksiz... Ağabey. 4 Lâhza... Remil... Vilâyet. 5 Karadeniz kıyısında bir Sovyet (Gürcistan) şehri. 6 Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmis bir çeşit ipekli beyaz kumaş... Baba, cet. 7 îçkl sunan kimse... Bir askerî birlik. 8 Genellikle çoban köpeklerine verllen bir çesit bulamaç... Yakut Türklerinin inanıçında kötü ruhların adı. 9 Eskl den kullanılan bir çeşit fitilli tüfek. YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Göçe be balıklann kışa doğru Karadenizden Marmara ve Akdenize geçmeleri. 2 Meydan... Tevratta bütün sahte tanrılara verilen ad. 3 Bir zinciri meydana getiren halka veya parçalardan her biri. 4 Notada duraklama zamanı... ÖUimlU. 5 En unlü beyitlerinden biri «Baga sensiz bakamam çeşmime âteş görünflr / GUM handinı degU servi hıramâm bile» olan XVII. yüzyıl divan şairi... Su. 6 Samaryumun simgesl.:. Lutesyumun simgesı.. Finlandiya'daki Turku şehnnin Isveççe adı. 7 Sürülmemiş, ot bürümüş toprak. 8 Koyak... Gam, keder. 9 Klasik Türk müziğinin en ünlü ve en sevilen kadın ses sanatçuarından biri mahmut tall ör ıgören "Nefret et, ama acıma,, «Ben paramn lüks Nermiu'iyim.» diyen bir bankerin izin çıkar çıkmaz özel TV kuracagı söyleniyor. ö t e yanda, özel televizyonun yayıma başlamasıyla TRT'den daha İlginç ve güzel TV lzlenceleriyle kar şılaşacağımız lleriye sürü) mekte. Burada haksız rekabet var. TRT, lüks Nermin'le nasıl başa çıkabilir ki? gençliğimizde «mezan tm taştan oyun» diye ünlü bir film vardı. Görenin de, görmeyenin de dillnden düşmezdl adı, daha sonra onun yerini «Avare» ad lı bir Htat filmi aldı. Bu da milyonlan etklledl ve adı belleklerden silinmedi. İçinde bulunduğumuz günlerde «ölürsem mezarı ma gelme» yavaş yavaş ün kazanıyor. Bir de TV yayınlarındaki film reklamında yer alan bir film sahnesindeki karşılıklı ko nuşma. Kız oğlana «sana acıyorum». diyor. Oğlanm kıza yanıtı: «Nefret et, fa kat acıma» ne onurlu çocuk!.. Kendlne acmmasını istemiyor, ama «nefret»e bir diyeceği yok. Şimdl gel de, en etkileyici sözlerin TV yayınlarında yer aldı ğı bu filmle rekabete giriş, üstellk, «Avare» de ye niden tutulmaya başlıyor. «paramn lüks Nermin'i» nin televizyonu bu yüksek kültür düzeyi (!) ile nasıl yarışabilecek? o tür filmleri yayımlamasa bile, onlara çanak tutacak lzlencelerden nasıl uzak durabi lecek?.. Basın lotaryacılıkla ayakta durabilme dengesl ne göre hesaplannı yaparken, plak ve kaset piyasası gazinoculuktan aldığı güçle milyonlann bey nlnl yıkarken, kâğıt ederl nin glderek yükseldiğl ve halkm her çeşit yola baş vurularak, okumaktan uzaklaştırıldığı bir ortamda «paramn lüks Nermin'i» nin televlzyondan gerçekten daha yararlı izlenceler yayımlanmasmı tstemek haksızlık olmaz mı? Bu televizyon olsa olsa «nefret et, ama acıma» kültürünün biraz daha ol gununa yer vererek işl kurtarmaya çalışacaktır. Başka türlü yaparsa, para kazanamaz kl.. Oysa özel televizyonunun birincl amacı para kazanmak.. Hem de çok para var bu tşte. bildlginlz gibi degll. Para kazanmak dururken, «Paramn lüks Nermln'l» nin televizyonu ülke kültü rünün yükseltilmesi İçin uğraşacak değil ya?.. özel televizyon kurulduk tan sonra yine de geçen hafta TRT'de yayımlanan «Ernıeni Sorunu» gibi İz lencelere rastlayacağımızı pek sanmıyorum. Özel te levizyonlan yönetenler herhalde önemli bir konu yu içeren izlenen Izlence lerlnde üç konuşucuyu (spikeri) yan yana oturtup dümdüz bir metni onlara okutturmak aymazlığını göstermez. TRT televlzyonu'ndan izlediğimiz «Etmeni Sorunu» adlı yapımın bir radyo izlencesi olduğu nu bile ileriye süremeyiz. Çünkü radyoda düz konuşmaları hiç olmazsa müzik ve ses efektlerlyle süslemek mümkündür. TRT'nin TV izlencesinde bunlar bile jtoktu. Bu den 1 önemli bir konu özü ol 1 mayan bir metinle ve radyoculuğu bile andırmayan blçimiyle havada kaldı. tşte TRT bu duruma ge tlrlldi W, herkes ilginç iz lenceler lzleyebilme umu dunu devlet tekelinin kalk masında arasın. Şimdi sı rada «Paramn lüks Nermin'l»ni bekliyoruz. özel televizyon kurup İlginç iz lenceler yayın yayımlamak üzere artık durumumuza acır mısınız, yoksa nefret mi edersinlz, siz karar verin. •a*«a*t«a«i radyo TRTI 05.00 Açıus, 05.05 Ezgi Cer TOTU, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Ha berler, 07.40 Günun Içinden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10. 02 Arkası Yann, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.00 Kiaa Haberler, 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 öğle Ozeri, 13.00 Haberler, 13.15 Müzik, 13.3Ü Bölgesel Yayın, 14.30 tst. îzm. Ç. Ova Antalya, 14.45 Oğleden Sonra (2), 16.00 Kısa Eaberler, 16.05 Okul Radyosu, 17.00 Olaylarm îçinden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Haltanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesal Yayın, 19.00 01.00 TRT • II İle Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan Sesler, 20.00 Köyümüz • Köylumüz, 20.20 Şarkılar, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Türk Sanat Müziği, 21.30 Erkekler Topluluğu, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Viyolonsel Soloları, 22.25 Türküler, 22. 40 Şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Geoenin İçinden (3), 01.00 Frogram ve Kapanı». yanonun öyküsU, 10.00 Tür küler, 10.20 Şarkılar, 10.40 Benl Tanıyor musunuz?, 11. 00 Turküler Geçidl, 11.20 MU zik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Tür küler, 12.15 Ankara Radyo su, Çoksesli Korosu, 12.3U Erkekler Korosu, 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bir Album, 14.00 Türk Folklorundan Damlalar, 14. 30 Yabancı Dil öğrenelim, 15.30 Zaman Içinde Sanat, 16.00 Sözlü Musikimiz, 16.20 Arkası Yarın, 16.40 Turküler den Bir Demet, 17.00 Olay. lann Ifiinden, 17.30 Küçük Konser, 18.00 Küçük Koro, 18.30 Türk Romanı, 19.00 01.00 TRT • I üe Ortak Yayın, E 123 4 56 78 9 1 K i 0 H X e. E T 2 %A 3 F A A KA I ı M i M ! S A i < 4 5 L A 1 M i MA i 6 i M u L U S 1 7 K A i g J. 8 Ö J 5 h M U S 9 Y E E M A ST a •• • • •• SanatGalerileri T0RK SANATÇILARI DAYANIŞMASERGİSİ lurkiyc Kanıerle Savaa Vâkfı hbnayeriııde 7. Kuruluş Yddönümfl 'Türk Resminde lnsan ve Portre' sergisiyle kutlamyor Kaam 1982 Resim satmak isteyenler için Kurtalnş Cad. 191/B Sinemlsöy • 404783 REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisî 8 • 30 Mayıs Kurtulu* Cad. 191/B Slnemköy 40 47 83 VICTORIA LIDIA OGRICH TRTIII 07.00 Açüış, 07.02 Güne Easlarken, 08.00 Sabah Kon seri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 9.30 Cat Stevens Söylüyor, 10.00 Saz Eserleri, 10.15 Müzik, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saati, 1430 Caz 15.00 Müzikli Dakikalar, 16. 00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Için, 18. 00 PlaJUar Arasında, 19.00 Haberler, 19.12 Müzik, 19. 45 Hattf Müzik, 20.30 Caz Müziği, 21.00 Müzik Sohbetleri, 22.00 Haberler, 22.12 Oecenin GeUrdikleri. 23.00 Müzik Takvimi, 24.00 Gece ve Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. BİRLEŞÎKSERGI 22Ni»an26NUanl982 Tel: 48 03 26 Kuru ÇlçekSerglsl 23Niıan13M»yul982 NURKOÇAK ÜRART 3APMT GA1İRİ3İ Istanbul Devlet GUzel Sanattar Galerlsl / Beyoğlu 326 nisan "Gönderller" Sergi İPEKAKSÜĞÜR Resim Sergiâ Istanbul Devlet GOzel Sanatlar Galerlsl / Beyofllu BASIN SANAT GALERİSİ BtRLEŞlKAÇILIŞ SERGlSt 326nisan 16 Nisan16 Mayıs 1982 AtatOrk Cad. öğretmenler sitesl B Blok Kat Z AOANA URART A8DİİFO03 CADOtSI 21 N**NV& tSVtOUL TELEfOK «»03» TtlEKS JMKURATTH. 'ANGALTI SANAT GALERİS BALABAN HAKKITORUNOGLU SEFER ÖZTÜRK 17Niıan19Mayul9S2 BîİKikçî Sok. 46 Tel: 41 58 83 RtslmSerglsl TRT. II 07.00 Açılıs, 07.02 Solistlerden Sesmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Turküler, 08.00 Müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tarüıte Bu Hafta, 09.30 H S A f U T GALERtSt FORUM SANAT GALERİSİ İitanbul Köıier Oknhı yarnn» kîle sanat galeıTsî ERSlNANtBAL İLERCİL GIYASKORKUT Resim Sergisi 1530Ni$an1982 ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KATI) TAKSİ M ISTANBUL NERMIN BEZMEN Terhip ve MlnyatUr Sergisl (Şermln Bezmen Anmna) 1925NISAN1982 ReumSetgiıi 19NiunlMayU CmcMpaıa Cad. 37a BtMK Tel: 65 21 21 sinemalar tiyatrolar bukösede Vsymlanmasını ıstedıgımz ılanlannız ıcın tel ODA AJANS 9295 Yönetmen: •İ9İİKENT tadıkaySÜREYYA SİNEMALARINDA ODA AJANS 44 9295 TARIK AKAN MÜJDE AR KAMİL SÖNMEZ ııtır. ha haf t»: Beyofllu LALE Bahçellevlar ONVERDİ BakırkOy SAVANORA Kadıköy REKSSuadlyaSUAOİYE B«ftkta« YUMURCAK Fmdıkzade NİLGON KaraflOmrOkSTAD OfkUda.' I$IK Kocamuıtafapata CAN ve Levent MCLOOİ Slnamalarmda ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. Zeyyat ScÜmeita'cMm "DEPJUEM" SU [TlJlAN Yönetmen: AHF YILMAZ Akbanktan sevgili cocuklara Akbonk GocukSintfnosı Reks Kadıköy Cumartesi eaat 9.45 Sinema 74 Bakırköy Cumartesi »aat 10,00 Emek Beyoğlu Cumartesi saat 10.00 Sunar Üsküdar Pazar saat 10.00 Ucnttiı JanHytt* civar Akbcmk iubtkrlnâe. ortur turizmseyahat TX Tarian l u b > A.Ş. ABANT OTELL JKnu hstkctle Tam Pansya« Perf embe • Pazar 15.500 Puar. Per;embe 14.500 jB Keıit Oyuncuları HSRBIVf KENTER T.IVATROSU 4 5 ^ 5 ^ 4 CYRANOde lERGER/VÇ; IUMONİ) ROSTANİ) SANTİYA1MSUNDA MATINE etesl I73O pasar I4oo I73O lblletler gişede SAT1LMAKTADIR TEL4O6792 8 U A R E 'PAZAR PTESI haric) 2|oo "AnEnemyof the People" Y O K Geotge Sch«ffcr Oyn» Sterc McOoeea EricChriıtıaaı ESERtHENRİKtMKN P.tesl, Silı, Car», Per», Cuma 14.00 16.30 19.00 Cumarteıl P»z»r 11.30 14.00 16.90 19.00 UNUTUL.MAYANLAH Oİ {İS! 11 HALKDÜŞMANI •iMiMvım CM. •» T«kılm M 1S 2« Akbonk CocukTlyotrosu "Bugün Bayram Bir Kaşık Ayran" "hem müzikli, hemkomik" Her CumartesiPazar saat 11.00'de Kocamustafapaşa Çevre Tiyatroeu KuMotıyotfosu (Müzikli Oyun) Her CumartasiPazar saat 13.00'da Pangalü Nejat Uygur Tiyatrosunda (Idü Sitesi) Ayrıca Karagöz gösterileri Marmaris MARTIMOTEL Bodrum TMT M O T E L ılanya, Kuşadası için HER TÜRLÜ REZERVASYON KABUL EDlLtR Bubtroı Bulvan SS/5 Bc;ikta} • İST. cl: 61 10 7461 82 26 Tcltı: 2610.1 OrorTR. i "Hayal Oyuncaklan" BASIN SANAT CALERİSİ BİRLEŞİKAÇ1L1Ş SERGİSİ ] MUTLULUK YON: AGNES VAKDA S«ll. Çart. Pert. Çu. Cteıl 21.30 AKBAMK "Cscuklonnda sevdiği barto" 16 Nisan 16 Mayıs 1982 AtatOrk Cdd Ogretmenlor Sltesl 6 Blok Kat 2 AOANA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog