Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Ispanyol hükümeti olağanüstü toplandı Suriye, Irakla her türlü iliskisini kesti Ingiltere'nin Kanada Anayasası üzerindeki denetimi sona erdi Dış Haberier Servısi Ingıltere'nın Kanada Ana yasası Ü7erındekı denetı mını resmen sona erdıren Kralıyet bıldırısı Ingıltere Kralıçesı Elızabeth taratın dan Ottawa'da ımzalandı Yenı Kanada Anavasası da dun yunirluğe gırdı Kanada Anayasasında ya pılacak değışıklıklen onay lama yetkısı daha once In gıltere Parlamentosuna aıt bulunuyordu Bıldırının ımzalanmasıyla Ingıltere'nın Kanada Anayasası uzerınde 115 yıldır suren denetımı sona ermış oluyor Madrid'de ana telefon santralı ucuruldu MADRİD, (Ajanslar) îspanya Başkentı Madnd'de telefon santralme konan tahnp gucıl çok yüksek bomba beş katlı bınanm bir kısmının yı kılmasına ve Madrıd'dekı 20 bın abonenın telefonunun kesılmesme neden oldu. Madrıd' ın kuzeyl ve Ispanva'nm bır bdlümüntin ana telefon bağlantılannuı bulunduŞu santral da patlayan bomba, ülkedekl 700 bm abonerun baglantısının kesılmesme de vol açtı Olay üzerine, îspanyol hükü meti Başbakan Leopoldo Calvo'nun başkanlığında olaganustu toplandı. Polıs yetkilflerl, 20'şer Kgiık dört bombanın bodrum, birıncı, üçüncü ve dördüncü katlara yerieştırildığlnj açtkladılar. BASK Ayrılıkçı Örffütu «ETA» nm komandolan olduklan sanılan beş genç görevlılen etkısiz hale getirerek bınaya glrdller. Daha sonra dort bomba da aynı zamanda patladı Ispanya haber aıansı EFE'nın ve dığer uluslararası ajanslann telefonlanmn kesilmesıne de neden olan patlamadan sonra, Başbakanhğın bazı tele lonları, aralannda tçıslen Bakanhğının da bulundugu en az sekiz Bakanlığın ve Parlamentonun telefonlan ve bırçok bu yük Elçılığin telefonlan kesildı. Bu arada, temmuz ayında Dun ya Kupası fmallerinm oynanacağı Santıago Bernabeu stadyumundakı Dünya Kupası Or ganizasyon Merkezı'nın telefon larının kesıldığl de dğTenüdı Patlama, teleks hızmetlerını et kllemedı. Patlamadan sonra polıs, Ku zey Madnd'dekı Chamartm Tren îstasyonunu boşalttı ve tüm tren seferlennı ıptal ettı Polıs, bu onlemın nedenını a çıklamadı Uç yıl dnce Madnd'de ETAmn havaalam ve ıkı tren ıstas yonuna yerleştırdığı bombalar yedı kışınin olümüne yuzden fazla insanm yaralanmasma vol açmıştı Sam hükümeti, Irak halkına Saddam Hüseyin'i devirmesi için çağrı yaptı Dış Haberler Servisi Surıye, Irak'la olan her tür lu ılışkısını kestığını açıklarken. Irak halkına Saddam Hüseyın rejımmı devırmesı ıçın çağrıda bulundu Surıye Başbakan Yardım cısı Walıd Hamdun, yaptığı açıklamada, Irak ın Surıye ye karşı ızledıgı hasmane tutumda çok ıleri gıttıgını soyledı Hamdun, Saddam Hıiseyın rejıminm Arap ulusuna ıhanet ettıgını ve Surıje'de Musluman Kaıdesler Orgutu ne yardımaa bulundugunu belırterek, ^o> le konuştu «Saddam Huseyın ın kanlı rejımıne karşı verdigi niu cadelede Irak halkının ya nında yer alacagı/ ve onların kurtuluş savaşını sonuna dek destekleyeceğiz» Sı yasal gozlemcılere gore Surıye bu açıklaması ıle Irak' la arasını duzeltmek nıyetın de olmadıgını ve dıger Ar a p ulkelennın arabuluculu gunu ıstemedıgmı belırtmış oluyor Surıye'nın îran Irak savaşında îran ı desteklemesı yuzunden Şam Bagdat ıhş kılerı hızla gergınleşmıştı Surıye gergınlıgın artması uzerıne on gun once Irak'la olan sınırını kapatmış bun dan bırkaç gun sonra da Surıye uzennden Akdenu e gıden petrol boru hattından petrol pompalamayı durdur muştu Surıye Irak suıtuşmesın de Surıye nm îran'ı destek lemesme tepkı duyan bolge dekı Arap ulkeleıı Irak hukumetının yanında yer alıyorlar Sunye ıse Lıbya lıderı Albay Muammer Kaddafı tarafından desteklenıyor Irak ta halkm çogunluğunun Şu olmasına karşılık, ıktıdardakı Baas Partısı Sunnıler'den oluşuyor Surı>e'de ıse nufusun Sunnı am a Hafız Esad ın reıımı Alevı Lübnan'da ateskes icin dört maddelik bir plan hazırlandı Dış Haberler ServisJ Ça • Lubnanda 30 bın asker naklandıgı bıldınlıyor lubnanda Şıı EMEL Örgu bulunduran Surıye hukume tışmanın çıktıgı sırada, getu ıle bazı solcu Musluman tı gozet'mınde Şam da daha rek Fılıstın Kurtuluş Orgugıuplar arasında 6 gundur genış bir sıyasal çozum o tu lıderı Yaser Arafat, gerek bazı ABD hükumet çev suren ve 79 kıştnın olumu luşturulacak ne. 194 kışının yaralanmasıLübnan'da EMEL Orgutu relen Israıl'm Lubnan'a sal na yol açan çatışmalan so ı!e Irak yanlısı Baas Partı dırmasının beklendığmı bena erdırmek amacıyla 4 mad sı ve Lubnanlı bır sol grup hrtmışlerdi Lubnan Devlet delık bır ateşkes planı ha arasında çıkan çatışmalann Başkanı Elıas Sarkıs de Iszırlandı Lubnanlı Fıhstınü ulkenın 950 bm kışıhk Şıı raıl'in Lübnan sınırmda yı ve Surıveh taraflann katıldı kesımı üzennde etkınlık sag ğınak yaptığını belırterek gı göruşmelerde uzennde lama mücadelesınden kay ABD den yardım ıstemıştı. anlaşma sağlanan ateşkesuı dun sabah TSI 9 00'da uygulanmaya başlandığı bıldırıldı Reagan: Caydıncıhk için Uzerınde anlaşma sağlanan ateşkes planı şoylesilahflanma zorunBu • Askerı mevzıler kaldırı lacak, çatışma bölgesmdekı Dış Haberler Servisı ABD Başkanı Reagan, Sovsavaşçılar gen çağnlacak yetler Bırlığı'ne karşı caydırıcılığın surdurulmesı ıcın sı• Çatışmanm nedenlerı lahlanma Drogramınm zorunlu olduğunu soyledı soruşturulacak ve suçlu sap Reagan, ulke çapınaa yayınlanan radyo konuşmasm tanacak da, ulkesıyle Sovyetler Bırlığı arasındakı guc dengesmın • FKÖ ıle ışbırhğı halmson yıllarda karşı tarafın lehıne bozulmaya başladığını de Guney Lübnan'da Isbelırttı raıl'e karşı ortak asken eyNukleer sılahların dondurulması yolundakı onerılerı lemlerın koordıne edılmesı mevcut dengesıziığı surdureceğı gerekçesıyle reddettıklesaglanacak rınl yıneleyen Reagan, nukleer sılahların karşılıklı ındırımı konusunda Cenevre'de surdurulen goruşmelerın başcrıyla scnuçlanacağmdan umıtlı olduğunu da bıldırdı. Baskan Reagan, nıiKİeer bır savaşın hıc kımse tarafından kazanılamıyacağını, bunun mutlaka onlenmesı gerektığını belirterek, «Ceşitli uJkelerde nukleer sılahlanmaya karşı gosteriler duzenleyenlere hak verdığinı» de sozlerıne ekledı. j Guatemala'da catısma: 67 ölü GUATEMALA CITY, (a a.AP) Guatemala'da hükumet kuvvetleri ıle gerıllalar arasında çıkan çatışmalarda 67 kışı oldu Yetkililer, hukömet bırlıkleri tle gerıllalar crasında Ru|u|ıl kentındekı catişmalarda 3C gerıllanın ölduğunü bııdırdıler Bu arada San Antonio kasabasına sılah cephane, ılaç, yıyecefc ve glyecek taşıyan, bır gerıüa da oldüruldu. Doha sonra Agua Callente de San Jose Poaquıl kasabasına saldıran gerillalann bazı yerlerı ateşe verdlklerı va 14 köyluyu oldurcuklerı one suruldu. Bir akrabaları içın dıni toren yapan sekız kışı gerıllalar tarafından katledihrken Chlcicas tenango kasabasında 13 koylu öldurülerek toplu mezarlara konulau. BHındığı gıbı Orta Amerıka ülkesı olan Guatemala'da uzun sureden berl devam eden huzursuzluk ve çatışmalar sonucu ayda ortalama 300 kısl oluyor, Hükümete karşı belli başiı dort gerılla orgutu savaş verıyor Ulkede yaşamını yitırenlerln coğunun sağcı «olum mangaları» tarafından oldurulduğu bıldırılıyor Öte yandan Nıkaragua, ABD ıle arasındakı ılışkllerın duzeltılmesı ıcın bu ulkoyi& gorüşmek uzere bır tarlh belırlenmeslni ısteyerek göruşmeıere Meksıka'nın da katılma sı gerektığını belırttl ABD'nın Nıkaragua Buyukelcısı Anthon/ Oualnton'o bir mesaı gonderen Nıkaragua Dış ışlen Bakanı Mıguel D'escoto, barışın korunTiası amacıyla ıkı ülke arasındakı görüşmele rın bir an once başıaması gerektığınl bıld rdi D'escoto, ABD Buyukelcisme gönderdlğı mesaıda görusmelenn geotığımız yıl Meksıka Devlet Başkanı Jose Lopes Portıllo 'nun yap tığı önerıler cercevesmde Meksıka'da yapı! masını ıstedığını de açıkladt 21 şubat gunö Mekslka Devlet Başkanı boı gedeki sorunlarm câzumlenmesı icın ülkesınm oraDulucu olmayı ıstedığını belırterek ABD'nın bölgeye askeri mudahaleae bulunmarnası gerektığın! söyledı SPD'nin kongresi bugün Münih'te başlıyor Dış Haberier Servısi Federal Alman Sosyal Demokrat Partısı'nın kongre sı bugün Munıh kentmde başlıj or Eaşbakan Helmut Schmıdt ıçın partısıyle hesap laşma toplantısı olan partı kongresi sırasmda iktıdar ortagı Hur Dsmokratlaıa venlen odunler onumuzde kı yıl NATO karan uyarm ca yerleştırılmesı planlanan Amenkan fuzelerı, Hü kumetın ayakta kalması ı çın bır kader anı olan Hessen eyaletı seçımlenn de Yeşıl partıye karşı alınacak tavır gibı son dere ce onemli konular gunde me gelecek Sina'dakiYahudiler hükümeti, «toplu intiharla» tehdit ediyorlar TEL AVtV (ANKA) Isra ıl'ın «Camp Dav'd» anlaşmala rı uyarınca 25 nısan'da Mısır' a tümüyle larîe etmesı gereken Sına jarımadasındakı yerleş me nıerkezlennde, yerlerını ter ketmemek ıçm dırenen fanatık Israıllılerin, hükumetı «topluca intihar etmeknle tehdit et tıklen bıldınlıyor îsraıl radyosunca venlen haberlerde, Kuzey Smada kurul muş bulunan «Yamıt» adlı yer leşme merkezını boşaltmamak ta direnen bmlerce kışı'nm ın tıhar tehdıtlennl «ciddlye alan» hükumet yetkılılerlnın, dırenlşçılen yumuşatmaya çalıştıkları bıldırıldı KaHtenin temeli Altıny]]d]z'daQ. Ister seçkin bîr terziden, ister ünlü bir hazırgiyimden... "FARKLr MAGAZIN OERGtSI NOKTA nın 10 «ayısı ilgınc konularla çıku • BASIN Röportaj ustasryta röporta) Fikrct Otyam • KADIN Yapav guzeHığın strları • MAGAZIN Mujdat Gezeo ın bu aımetromao ' olduğunu bfltyor muydunuz9 POLtTÎKA • PohUka yı meslek edinen aıle öztraltiar • SKANDAL Kdpeb ytyeıter • SÎNEMATürkan Şoray İŞ Kapı kap» doîas^ab ayd SOObin üra kazamyorfar • AYRICA Haftanın TV SAMAT.SPOR aktualitesl NOKTA da rnın arkasında farklı» biri vardır. TC. DZ. K. K. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖYISTANBUL Giyîmde kalîtenîn temeK kumaştır. Ve ülkemîzde,uluslararası düzeyde kumaşı Altınyıldızyaratır. Altmyıldız kumaşta kalîte ölçüsüdür.Kalitede, istikrar ölçüsüdür* Kendini denetleme,yenîlîk üretme,kendini aşma AHanyıldızto günlük hayatıdır. Ve giyimde kalîte tutkımları için, her yeni mevsîm, yenî bir Altmyıldız, yeni bir fırsattır. Iç pazarda da, dış pazarda da... Turk kumaşını düıryaya famfcm maıka. Onay No: 77 Müdürlüğümüzce aşağıda belirtllen malzeme ilgili Idari ve Teknik Şartnamesine gore TEKLÎF ÎSTEME USULÜ ile satın ahnacaktır. MALZEMENİN CİNSt MÎKTARI Ana makina sol devlr çıkışlı 2 Adet Ana makina sağ devir çıkışlı 2 * 1. Malzemenin maktu geçici temlnatı 300 000 TL. (üçyüzbln) Uradır. 2. Tekllfler tdarl Şartnamede belirtildiği glbl verilecektir. 3. Satın alınacak Ana Makinalara ait îdarl ve Teknik Şartnameler, Satınalma Komisyonu Başkanhgı oflsinden 2 500 TL. (lkiblnbeşyüz) lira Dz Kuvvetlerini Güçlendlrme Vakfı'na yardım makbuzu karşıhğında temin edlllr. 4. Posta ile Şartname gonderilmez, bu husustakl müracaatlar cevapiandınlmaz. 5. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayüı kanuna tabl değiidir. 6. Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir tekllfln seçilmesi ve Ozerlnde muameleye geçilmesl Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 7. Geçid teminat olarak: tedavülde olan Türk parası, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalan n vereceklert vadesiz teminat mektupları, borsada kayıtlı esham ve tahvilattan Maliye Bakanlığmca tayln edllecek olanlar veya Devlet îç îstikraz Tahvllleri Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşıhğı verilecek ve makbuz tekllf zarfmın içine konulacaktır. 3. Teklifler engeç 4 mayıs 1982 sah günü saat 10 00'a kadar Doner Sermaye Saımalma Komisyonu oflsine kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satınalma Komlsvnntı BTs^anhSrmca açılaeaktır. (Basın 14000) 2704
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog