Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 19 NİSAN 1982 THK Baskanı Tuggeneral Yılmaz Oral'ın gazetemize demeci: Hükümet için karar haftası Kurbon derisi gelirieri ulusal sanayie yatırılıyor Türk Hava Kurumu Başkanı Oral, geçen yıl başlayan dolmuş uçak seferlerinin bu yıl özellikle Ege illerinde odaklaşacağını, Selçuk ilçesine de sefer düzenleneceğini söyledi. Hassas Döküm adıyla faaliyete geçen ve bu alanda Ortadoğu'da ilk yatınm oİZMİR Türk Hava Ku lan bu kuruluş, Akın Baran 1 rumu (THK) Başkanı Tuğ ismindeki genç bir mühengeneral Yılmaz Oral, Cum dis tarafından kuruldu. 100 huriyet'e verdiği özel de milyon sermayesi olan bu meçte, «Kurban derilerin kuruluşa THK 60 milyon liden sağladığımız yeni ek ra ile iştirakta bulundu. geiirleri sanayi sektörüne 1980 yılında IzmirMenetemelı atıldıktan yatırarak Atatürk'ün 19 Ma men'de yıs'da yardığı çemberin yo sonra bir yıl içınde üretime lundan yürüyoruz» dedi. geçti. Halen başta Milli Sa , Tuggeneral Oral, lzmlr"de vunma olmak üzere otomo |THK'nun tek yatırım Işti tiv, demir çelik ve makina ! rakı olan Hassas Dökümü'n sanayii için hassas döküm Genel Kurulu'na katıdık parçası üretiyor. Tesislerin gezilmesinden tan sonra bu sanayi kuruluşunda çeşitll incelemeler sonra Cumhuriyet rauhabide bulundu ve «Ulusal sa rınin sorulannı Kurum Baş Yılmaz nayi Hassas Döküm gibi kanı Tuggeneral kuruluşlar ile daha da geli Oral, «Kurban derilerinin şecek döviz tasarrufu ile ne olduğu belirsiz kuruluşTHK yurt ekonomisine kat ların elinden kurtarıldıktan kısını geliştirecektir» ifade sonra, THK 450 milyon lirabk bir ek gelire kavuşsini kullandı. muştur. Bu gelirle şiradi de entegre deri sanayiine yönelnıek istiyoruz» dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nin her kademesinde pilot olarak hızmet veren Yılmaz Oral dokum sanayiine neden gırıldığı konusunu şoy le yanıtladı: «Bilindiği gibi Hassas I)o küm biıyük bir döviz harca tnası ve ithalatı gerektiren sektördür. Bu alanda ilk olan hassas döküıne iştirakçi olarak başta milli sa vunma olmak üzere tutn sektörlerin ihtiyaçlarını kar şılamayı amaçlıyoruz. Büyuk Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan bu ku ruluşumuzun bu türden faaliyetlere iştirak etmesi de öngörülmüştü. Biz, bize getirilen hedefler dogrultusunda, Samsun'da Ataturk tarafından yarılan dış cem beri tamamlıyoruz. Ra&ımsızlık, sanayideki bağımsızlıktan geçer.» THK'nın tarımsal ilaçla ma ve gübreleme konu(Arkası 9. Sayfada) Üclü koalisyonun kurtarılması icin çalisıhyor Turk Birlıği Partisi'nin, Bağımsız Mılletvekili Konuk'un desteğıyle oluşturulan koalısyonun, UBP yandaşlarmın dış etkilerinden ıleri LEFKOŞE KTFD'nde gelıyor. Bır yandan DHP'koalısyonu kurtarmak ıçın ne kaptınldığına inanılan yoğun gınşimler başladı. yetkı ve etkın bakanhklar, KTFD Başkanı Denktaş'ın. ote yandan UBP'nın Magosa onceki gün sabah Başbakan grubunun, bu bolgede. DHP' Mustafa Çağatay'ı kabul one karşı etkınlıklerini yıtıderek durumu 15 saat goreceklerıne ıliskın savlarıy ruşmesınden sonra. TC Lef la baKanhk ıstemlerinın ka koşe Buyukelçısı Inal Batu bul edılmemesı, hukumet da, bu konuda yenıden devuygulamalarında. boşluklar reye gırerek dun DHP Geyaratıyor nel Başkanı. Sanayi ve Kooperatıfler Bakanı Tsmet Koüu arada. etkın UBP yantak'la goruştu daşldnmn. DHP'ne verilen Sdnayı ve Koopetdtıfler ile Başbakan Çağatay'm da, Egıtım • Gençlık hultur bugun koalısyon ortağı parve Spcr BaKdnhklajında, tı başksnlarıyla goruşeceyolsu^luk ve partızan'ıklan gı ve durumu Devlet Başka resmen saptanan kiiilenn nına bildıreceğı oğrenıldı çorevden alınmamalan ıçın, Kıbrıs Turk basını Hükü Partı Genel Merkezı ne basmet için karar haftası» ve UBP Cenel • Krı?, Denktaş'a. tatilı çal kı yapMkUrı Başkanını bu yonde etkıledı» başhklanyla haberı man meye çahştıklan ızlenıyor. şette venrken. «Bunalımın Bu nedenle belırlı kesımler, 13'üncü maaşia ilgili olarak DHP'nin bupatlak vermediğini, bunun, geleceklerını, lundugu ilk koalısyonun bo bardağı taşıdan damla olduğunu belirtiyor. Bu arada, zulmasında goruyorlar. DHP Genel Başkanı, Sanayi HUKUMETTEKI ve Kooperatıfler Bakanı IsSURTUŞME met Kntak'ın. UBP'nin bir Hukumet ıçındeki sürtüj kanadının azınlik hükütne me ise koahsyonda, bır «Iç tini arzuladıfcını» açıkladıhükumet». bır de «Dış hükü gını vansıtıyor met gorunumu ıçmde ıcraattd bulunulmasmdan kay KOALISYONDAKI nakl^nıyor. Koalısyon orÇATLAKL1K taklan arasında gerekli eşKTFD'nm. «zoraki» ilk ko gudumün henuz sağlanamaahsyonunun kuruluşu sıra dığı, yolsuzluklar. örneğin sında varolan çatlaklıklar, tohum kaçakçılığı üzerino geçen cuma günu çıkmaya henüz gıdılemedıği. Cyprubaşladı. UBP Genel Başkanı vex Toplu So7leşmesinin gö ve Başbakan Mustafa Çağacıktınlrlıği, karşılıklı göruştav kamu gorevhlerıne 13'meve gıdılmPden Meclis Ko uncü maaşın verilmpsıne ılış misyoplarının yenıden kurul kın. Kamu görevlileri deması gırışıminde bulunuldu ğişiklik yasa tasarısı mad (Arkası 9. Sayfada) desinin, Meclis'çe kabul edilıp, Devlet Başkanınca Meclis'e geri gönderilmesin den sonra reddedilmesine karşın. «Koalisvonun gelece gi konusunda bir karar ver me durumunda olduğunu» açıkladı. İzzet Rıza YAUN bildiriyor Kenan MORTAN 5 bin konutun temeli bu yıl atıiıyor KentKoop, BatikenVe bu yıl 3 bin veni ortak alacak • Kent Koop Genel Kurulu'nda honuşan Genel Başkan Karayalçın, «Şu an onemli olan Toplu Konttt Yasası'mn hızla uygulanmaya feonuZmasıdır» dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Kent Koop Genel Başkanı Murat Karayalçın, 1982 yılında Batıkent'te 5 bin yeni konutun temelinin atılacağını ve 3 bin yeni ortak alınacağmı bildırdi. Kent Koop'un 3 Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Karayalçın, «Olağanüstü bir değişme olmazs a 1982 yılı bitirildiğinde birliğimizin bi reysel olarak ortak sayısı 10 binin üzerine ve inşaatı yürütülmekte olan konut sayısı da 6 bine çıkabilecektir.» dedi. Emekli Sandığı'nm ortala ma emekli ikramiyesı ile 1977'de 1,5 konut almabilırken, 1981'de yanm konut ahnabildiğini açıklayan Karayalçın, toplu konut yasasını desteklediklerini bıldirdi ve şunları söyledi. «Ancak şu anda önemli olan yasanın hızla uygulan maya konmasıdır. Eğer samimi ise, tüm görüş ve eleş tiriler yasanın hızla uygulanmasını engelleyen etmen lerin ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Örneğin, biz Kent • Koop olarak top lu konut fonundan toplanması gereken para yetersizdir, demiyoruz. Biz, toplu konut fonunda yasaya göre gider bütçesinin yüzde 5'ini yani yaklaşık 90 milyar lira toplanması gerekirken, neden yalnızca 20 milyar li ranın ayrıldığını soruyoruz, bunu eleştiriyoruz.» Karayalçm, Kent Koop'a üye kooperatif sayısının 27' den 35'e ulaştığını, uye kooperatıflerin toplam ortak sayısının da 8.897 olduğunu, özellikle Libya ve Suudi Arabistan'daki yurttaşlarımızm da başvurduğunu söyledi. SADIK ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide de yaptığı konuşmada, toplu konut için 24 milyar hralık ödeneğin ayrıldığını bildirerek, «Yarın (bugün) sabahtan itiba ren yanm kalmış 30 bin ko nutun tamamlanması çalışmalarına başianacağını ve anahtarlaruım bu yıl teslim edileceğini» açıkladı Şi de. Kent Koop'un yaptığı çahşmalarla toplu konut kredısmın dışında kalmaya caçını sozlerıne ekledı. SÜLEYMAN ÖNDER Ankara Belediye Başkanı Suleyman önder ise, Kent Koop'un çahşmalarının dun yadaki en buyük konut çalışması olduğunu, yabancılann ilgısıni çektiğını belır terek, Batı Kent'in uygar bir kent olması için beledıyeye duşen gorevlerin yerine getinleceğını bildirdi. «NOVA» OTOMOBİLDE 6 CESET Çor lulu Dr. Ziya Erdogdu, eşı, üç kızı ve yine meslekdaşı olan müstakbel damadı, feci bir kazada can verdiler. Otomobil dün Haliç'in bulanık sulanndan guçlükle çı karıldı. Cesetlerin hali herkesin tüylerini ürpertti. (Fotoğraf. Erdoğan KÖSEOĞLU) Unkapanı'ndaki kazadan sonra denize ucan otomobilden 6 ceset cıktı Halic Corlulu doktor ailesine mezar oldu £ Dr. Ziya Erdoğdu'nun eşi, üç kızı ve müstakbel damadı tabib asteğmenin içinde bulunduklan otomobil 41 metre derinlikten dalgıçlar tarafından çıkanldı. Cesetler morga kaldınldı. da Erdoğdu (18), Çorlu Lısesi 1. sınıfında okuyan Semrin Erdoğdu (16) ve Yeşım'ın nişanlısı, rontgen mutehassısı tabıb asteg men Abdurrahman Kocaşaban'ın İstanbul Perapalas Otelındekı bir duğunden donduklerı saptandı Çorlu Tulumenler Gıda ve Un Sanayi A Ş nın Muhasebe Muduru olan Şayan Bulutoğlu'nun oğlunun duğununden donuşte meydana gelen fecı olay Çorlu'da buyuk uzuntu yarattı. Dr Ziya Erdoğdu'nun kullandığı «Nova» marka otomobil duğunden sonra Çor (Arkası 9. Sayfada) İstanbul Haber Servisi Unkapanı Ataturk Köprusu uzerinde cuma gecesı 01 sıralarmda ozel bir otomobılle çarpıştıktan sonra koprunun korkuluklarını par çalayarak Halıç'e uçan otomobil ıçındekı lenn Istanbul'dan Çorıu'ya evlenne donmekte olan bir doktor, eşı, uç km ve buyuk kızlannın nışanlısı bir tabıo astegmen olduğu anlaşıldı. Çorlu'da asabıye mutehassısı Ziya Erdoğdu, (54) eşı Esin Erdoğdu, (39) kız ları Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu ogrencısı Yeşim Erdoğdu (20), îstanbul Galatasaray Lisesı son sınıfında okuyan Ver DM'de bugün, belge alan yüksek okul ögrencilerine sınav lıakkı görüsülecek ANKARA (a.a.) Danışma Meclisi (DM) Genel Kurulu' nun bugünkü birleşıminde, «mezbaba açma yetkisinı belediyelerin tekelınden çıkaran ve özel kesime de mezbaha açma izni verilmesıni öngören tasarı» ite Muzaffer Sağışman ve arkadaşlan tarafından verilen, yüksek öğretimde basansızlık nedeniyle belge alan öğrencilere yeni bir sınav hakkı verılmesme ilişkin kanun tekliîi ele alınacaktır. Ote yandan daha önce Damş ma Mecüsı Genel Kurulu'nda gorüşülen, ancak, üyelerce verılen önergelerte komlsyon tarafından geri alınan 1580 sayılı Beledıye Kanununun değistınlmesine ılişkm tasarı ile mezbaha açma ızni Tıcaret Bakanlığı'nın yetkasıne bırakılmıştır. Ancak, bu izın sırasında Devlet Planlama Teşkılaü ile sağlık ve Sosyal Yardım, Tanm ve Orman Bakanlıklarmın goruşleri de alınacak. Danışma Meclisi Genel Kuru lu'nda Muzaffer Sağışman ve 13 arkadaşı tarafmdan verilen yüksek öğretım son sınıfında, dort yıl süreü olanların tiçüncu sınıfında, dört yıldan uzun sureli olanların dört ve beşıncı smıfında bulunup başansızlık dolayısıyle belge alan öğren cılere yenıden smav hakkı verılmesine ilişkin kanun teklıfi ele alınacak. Teklıf daha önce Danışma Meclisi, Milli Eğıtım Komisyon'unda görüşülerek reddolun muştu. Bu nedenle önümüzdeki sah (yarın). Türkiye've giderek ticari vesair ilişkileri düzenleyecek protokolun son görüşmelerini yapacak olan KTFD heyetinin Ankara ziyareti de ertelendi 13 maaşla ilgili tasannın Devlet Başkanınca iade edil mesinden sonra hükumet ka nadmın gerekli 21 oyu sağlavamaması üzerine bir açıklama yapan Başbakan Ça ğatay. «Arkadaşlarının alınan karara uvmadığ^nı eseflp gördüftünü, bu ererekcesiyle hükümet ortaklarıyla yapaca&ı görüşmelprdpn sonra hükümetin RPİereSi konuFundaki görüşleriniaçıklayacağını duyurmtıştu. KTFD hükümetine Ilişkm ana sorun. UBP . DHP ve Danıştay dairelerinin görevleri belirlendi Yitîrilen verimli topraklar (1) Bursa Ovasının dörtte biri elden cıktı BUSIAD Başkanı Ersöz, ovanın yağmalandığı ve elden çıkmakla olduğu görüşüne katüıyor. Bursa ovasında sanayi ve yerleşim alanları 6.000 hektarı bulurken ovanın en verimli bölümünü kemirerek gelişti. Ova her geçen gün biraz daha yağmalanmakta, gelişi güzel beton yığınlarıyla çirkinleştirilmekte, küçühnekte verimsizleşmekte. Yılmaz AKKILIÇ BURSA Bursa Ovası, ulkemızın en verimli tarım alanlarından bırı... Bereketlı topraklarmdan çok çeşitlı ve bol urun ahnabılıyor. Ama tarımla uğraşanların ve uzmanlann ortak kanısı, ovanın artık eskı özelhklerıni yıtırmiş bulunduğu, gıderek daraldığı ve sanayi artıklanyla kırlenmekte olduğu bıçımınde. Nıtekım Bursa Zıraat Odası Başkanı Muhittin Kocaefe: «Bursa bir zamanlar, kendi sınırları dışında kalan çevre illeri de doyurduğundan başka, ihracata da geniş ölçüde katkı sağlayan tarım toprak larına sahipti» dıyor ve şöyle yakınıyor: «Yakın bir ge lecekte, bırakınız ihracata katkıda bulunmayiı Bursa tarımı. kendine bile yetersiz hale gelecektir.» Bugun Uludağ eteklerinden Bursa Ovasma baktıgınızda. doğanın o kendine ozgu yemyeşilliğinin kayboldu ğunu, yer yer kelleşmelerin başladığını görürsünüz. Ova, her geçen gün biraz daha yağmalanmakta, gelişigu ze! beton yığmlanyla çirkinleştırilmekte, küçülmekte verimsizleşmekte... Bursa, ar tılc bir tarıh ve doğal guzelhkler beldesı olmaktan Çikmış durumda... Artık ozanlar Bursa ıçın: «Güzel Bursa, yeşil Bursa / Haklı sana kim vurulsa» veya «Bursa'nın şeftalisi / Okka çeker üçtanesi / Ille cânım kestanesi» gıbılerden tekerlemeler duzemıyorlar. Çunku es kı şeftalı bahçelerınden fab rıka bacaları yukselıyor şım dılerde ve kestane ağaçlan anlaşı.maz bir bıçımde kurumakta .. 1965 yılında yapılan olçumlert gore, Bursa Ovası, toplam 36 513 hektariık bır alanı kaplıvor Bunun 23 941 hektarhk bolumu ustun nıte lıklı 1., 2 ve 3 sınıf toprak lardan oluşmakta imiş Kalan 8 857 hektarı 5 sınıf, 3 715 hektarı ise 8 sınıf top raklar olarak belirlenmiş 1969 yılında Bursa Ovası'ndekı sanavi ve yerleşim alanları toplamı yalnızca 1873 hektardan. 1973'te 2 416 hektara çıkmış Bu tarıhten sonra çok hızlı bir tırmanışla lf)77'dP 3 842 hek tara ve evlul 1981'de 5 805 hektara ulaşmı1; Yetkililer şu sıralarda 6 000 hektarı bulmuş olduğunu kabul edivnrlar Üstelik sanayi ve yer leşim alanları, ovanın en verımh bolumünü kemirerek gehşmış durumda. Buuzman. acı gerçeğı şoylece dı!e getıriyor: «Böylelikle Bursa Ovasının dörtte biri, bir daha geri gelraemek üzere elden çıkmıştır.» Turkıye'nın en venmli tarım toprakları arasında sa yılan Bursa Ovası. bugunku kntık durumuna nasıl geldı veya getırildi? Yıtirılenın yeniden kazanılması soz konusu olamayacağına gore zarann neresınden ve hangi onlemler ahnarak do nulebılir? Konu ile ilgili olarak gorüştuğümüz kişılerin görüşlen, birbirleriyle oldukça çelışkili. Uzmanlar arasında bıle, tam bır birliktehkten soz edebilmek olanaksız. Ortak olan tek yargı, hızlı sanayıleşmenin doğurduğu oiumsuzlukların, Bur sa Ovasmı, her geçen gun kemirmekte, küçültmekte, venmsizleştırmekte olduğu... Bursa 196O'lı yıllardan bu yana, Türkıye'nin en hızlı buyuyen kentlerınden bırı. Izmit'ten sonra ıkincı sırada yer alıyor. Nufusu 1940 sayımında 77 598 ıken, 1960 yılmda 153 866'ya yükselmış. Bu yükselışte, yıırt dışından goçmen olarak gelen soydaş larımızın payınm bulunduğu yadsmamaz. Oysa 1960'tan sonraki nufus artış hızı başdöndurücu boyutlarda: 196S'te 211.644, 1970'de 275. 953, 1975'te 346.103 ve 1980'de 512.000... Ilgilıler. bugunku kent nufusunun 600 000 dolaylannda olduğunu belır tiyoriar. 1990 yılında, bır başka deyışle sekiz dokuz yıl sonra, Bursa'da yaşayan lann sayısının 1 milyon 60 bıne ulaş.acagı hesaplanıyor. Kenttekı başdöndurücu nu fus artışının en onemli ge(Arkası 9. Sayfada) YÜKSEK SAOLIK ŞÛRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR ANKARA (ANKA) Yüksek Sağlık Şurası bugun Sağlık vs Sosyal Yardım Bakam Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay'm başkanlığında olağanüstü toplanacak. Bakan Kaya Kılıçturgay'm konuşmasıyla açılacak otan Yüksek Sağlık Şurası, çalışma ların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında sürdürecek. ANKARA. (ANKA) « Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay'ca oncelikle ele alınacak ışlerı tespit etti. Buna gore, Danıştay'da, ön celıkle «Feregat ve kabul işlemli», «Süresi geçmesine rağmen karar gereği yerine getirilmemiş işler», «Karar düzeltilmesi, «Yargılamanın yenilenmesi», «Birlik te görüşülmesine yarar görülen işler», «Nitelik ve kap sam yönünden> Yargıtay Başkanı ile Daıre Başkanlarmca yararh gorülen ışleri ele alınacak. Bu arada, 3, 4, 7 ve 9'uncu Daıreler'de de «8183 sayılı yasanın uygulanmasında doçacak» uyuşmazlıklar, «Yü rütmenin durdurulmasma karar» verilen işlerle, «Düzenleyicî işlemler» öncelikle sonuçlandırılacak. 5. Daire'nin oncelikle ele alacağı konular da şöyle be lırlendı«Devlet memurluğundan çıkarılmaya ilişkin, üniversite öğretim mesleğinden çıkarmaya ilişkin, emekliye sevk işlemleri, dul, yetim ve vazife malüllüğü aylığmm bağianması, görevden uzak laştırma, memurluğa atanmaya ilişkin kararlar.» 6 Daire'nin «Öncelikli gö revleri» arasında, «Genel gü venlik», «Kamu düzeni», «Ge nel sağlık», «Ulke ekonomisini ılgılendıren konular ile «Eski eser mevzuatında doğan» uyuşmazlıklar yer alırken, 8. Daire'nin öncelikli işlen şöyle belirlendi: «Oğrenci ve öğretim îşlerine ilişkin kararlar, genel güvenlik, kanun düzeni, ge nel sağlık ve ülke ekonomisini ilgilendiren kararlar.» 10 Daıre ise. oncelikle. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, guçsuz ve kımsesızlere aylık bağlanmasma ilişkin kararları ^.e alacak Yeşilköy Havaiimam'nda bir Hintlinin üzerînde 7 milyon 700 bin lira ele geçirildi istanbul Haber Servisi Ye ştlkoy Havalimanı'nda bır Hınt lının uzerinde 7 mılvon 700 bin lıra nakıt para ele geçirildi. Kıbrıs Turk Hava Yollan'mn Erean Yeşüköy seferını yapan ucağıyla saat 08.25'de Istanbul'a gelen yolcuların kontrollerl sırasında Hıntlı Sıngh • Sang He na'nın üzerınde 7 mılvon 700 bm ııra ele geçirildi. Yetkililer olaym rçeçtıgımız hafta üzermde 15 milyon lıra ile yakalanan bir başka kışıyle ıls;ilı olabileceğinı belırttiler. Güvenlik makamlarına teslım edilen Hena için başlatılan soruşturmada Türkîye'ye büyük miktarlarda TUrk Lirası sokulmasımn ne amaca yönelik olduğu araştınlıyor. KADINve MUTFAK BURSA ARTIK TARİH VE DOĞAL GUZELLIK BELDESI DEĞIL Bursa'da başdöndürucu nufu s ortışının en önemli nedeni sanayileşme. Hızlı sanayileşme, sanayinin kurulduğu alanlar çevresinde, plansız ve gelişigüzel yerieî me olanlorı ortaya cıkmasma neden oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog