Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Yayınlarımız arasında bugune değin çıkmış yapıtlan: Ben Atatürkçii DeğMinı 200. Perde Aralığından (3. bası) 150. Uyarılar (3. bası) 250 IkJ Sovyet Rusya tkl Polonya (4 bası> HK).Olnr Şey Değil (2. bası) 150.Sokakta Güriiltü Var (2. bası, tükendi), Çağdaş Yayuılan, Türkocağı Cad. 3941, Cagaloğlu ISTANBUL NADİR NADİ'nin 58. Yıl; Sayı: 20729 Cumhuriy Kurucusu : Yunus NADİ ÇAĞDAŞ YAYINLARI İLHAN SELÇUK Atatürkcülüğün Alfabesi İSTEME ADEESİ: TUrkocağı Cad. 39/41 Cagaloğlu İSTANBOL Ederi: 150 TL. 20 TL. 19 Nisan 1982 Pazartesi Türklerle ilgilî 2 tasarı Alman parlamentosunda KALAN GENCLERE GİDEN YASLILARA Altan ÖYMEN büdiriyor BONN İşsiz sayısının 1.8 milyona kadar yükselmesi ile dana da artan «yabancı sayısı azalsın» politlkasına uygun lki kanun tasansı, Federal Almanya Meclisi «Bundestag:»m konulan arasma girdl. Tasaniardan biri, Sosyal Demok rat Hür Demokrat Koalisyon Hükümetinin ve ikinci nesil Turk lşçiler Alman vatandaşhğına geçmek ist°r!erse, bunun kolayiaşmasını öngörüyor. Ikincisi, 2. Meclls niteliğindekt Eyaletler Meclisinde çogunlukta olan Hıristiyan Demokrat Eyalet temsilcilerlnin. O da, ülkesine kendl istegi ile gidecek olan Türkler'e yapılan öriemelerin kolaylaştırılmasmı Öngöröyor. Ancak, «vatandaşhk tasansı»na, Hıristiyan Demokratlar, «Geriye döntiş» tasansına da Sosyal Demokratlar ve Hür Demokratlar karşı. îkl konudakt görüsmclprin de çok tartışmalı ppceceğl anlaşılıyor. Htlkümetln yabancı lşcilerin Al • Sosyal Demokrat Hür Demokrat matik olarak ve herhangl bir vergl hükümetin Türklere 18 vaşından ve harç alınmaksızın derhal kabul itibaren Alman vatandaşîığı hahkı edilir. taruyan tasansına Hıristiyan De3 Vatandaşhk basvurusunun mokrat muhalefet karşı 21 yaş bitmeden. 18 21 yaş arasında • Tainrı kabul edüır<se Alman vatan yapılması gereklidir. Ancak bir defadaşhğına geçen Türk gençleri Alman ya mahsus ve bir yıl süre için gecerli olmak üzere 23 yaşmdaki yabancıordusunda askerlık vaoacak lar da 12 yaşlarımn bltiminden itiba• Vatandaşhk basvurusunun 18 21 ren Almanya'da kalmış olmak koşuyaş arasında yapılmasını öngören luyla bu hakkı kullanabilirler. tasan. bir kez için 12 yıldır Alman4 Alman vatandaşlığına geya'da bulunan 23 yaşmdaki yabancılara da başvuru hakkı tanıyor. çenler, Almanların bütün haklarına sahip olacakları gibi aynı zamanda man vatandaşlıüına gbçmesl ile ilgıli erkeklerin asker olması da dahil bütün görevlerini de yüklenecefclertasarısımn esaslan şöyle: 1 Federal Almanya'da 8 yılını dlr. Yanl Alman vatandaşlığına gedoldurmak koşulu ile 18 21 yaştna çen Türkler, askerliklerini Alman orgelmlş yabancılar, Alman vatandaşlı dusunda yapacaklardır. Sosyal Demokrat Hür Demokrat ğına geçme hakkma sahiptlr. 2 Bu hakkı kullanmak içln, hükümetinin bu tasansı Almanya'dageçme» kendi Olkelerinln vatandaşlığından ki bugünkü «vatandaşlığa değlştlriyor. çıkmak tizere gerekll başvuruyu yap usullerini temelinden maları ve kasıtla lşledlkleri bir cü Şimdîye kadar, Almanya'da ancak 10 rümden hapis cezasma. ya da reşit yıl kalmış olanların, o da yetkili merdegilken, işlediklerl suçtan dolayı bir cilerin yapacağı incelemeler. natta sı yılı aşkm bir cezaya çarptırılmamış navlardan sonra ve ancak onların tak geçebilmelerl olmalan yeterlidlr. Başka şart aran diri ile vatandaşlığa (Arfcası 5a. 11., Sü. 4 de) maz. Bu konudaki basvurular, oto Başbakan Yardımcısı. ABD'de çıkan V/all Street Journal Gazetesi'nin bugiin ve yarın yayınlanacak olan özel Türkiye ekindeki yazısuıda «sıkı para politikasntm süreceğini» belirtiyor. Birliği: Özal: Ortadoğu'nun "ekmek sepeti,, olmayı hedefledik Ahmet TAN bildiriyot LONDRA Başbakan Yardımcısı Turgut özal, «Türk halkının büyük çoğunluğu benim programıtnı destekliyor. Bu, programın gelecekte de yiırüyeceğinin en büyük garantisidir. Gerçi ben olmasam da yürüyecektir. Çiinkii bu tek çöziıın yoludur» dedi. özal, Birleşik Amerika'da yayımlanan «Wall Street Journal» Gazetesi'nin bugün ve yarın çıkacak olan sayılannda yayınlanacak olan özel Türkiye ekine yazdığı yazıda, sıkı para politikasmın süreceğini. bu politikadan yakınmaların sona erdiğini belirterek, «Benim stabilizasyon programıtnm detnokratik sistemde yürümeyeceğini söyleyenler yanılıyorlar. Ashnda hu program anarşinin (Arkası Sa. 11., Su. 7 de) Sendikalar siyasetle uğraşmamall Baskanlık sistemt olmamah, Cumhurbaşkanı belirli bir süre için Anayasa'yı askıya alabilmeli. Anayasa Mahkemesi, Danıştay Yüksek Hakimler Kurulu, üniversiteler, sendikalar, son 20 yılda tehlikeli eğılimler gösterdi. • Meclis dışında yüksek Danışma Kurulu niteliğinde bir •Cumhuriyet KonseyU kurulmah. $ Danıştay'm hükümet tasarruflarına mudahalesi olmamah. özel mülkiyetın temel olduğu açıkça belirtilmelidir. • Partiler. sendikalar ve derneklerın deneüenmesı için bir yüksek mahkeme kurulmalıdır ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Turkıye Tıcaret Sa nayı, Denız Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği' raa hazırlayarak Anaya&a Komısyonu'na gonderdiğı ye nı Anayasa goruşunde. yonı Anayasa'nın çatısının (Başkanlık) sıstemıne değıl. par lamenter sisteme dayanan bir nitehkte olması gerekti ğı savunuldu (Arkası Sa. 11., Su. 6 da) 0 Imam ve müezzinler namaz vakitleri dışında geçımlerini temın edccehleri meslege kavuşturulacak. ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) îmamlarm ve müezzinlerin meslek sahibi olması ve namaz vakitleri dışmda belirlenecek mesleklerl yapmaları için Mil11 Eğıtim Bakanlığınca çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Halen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terblye Daireslnce hazırlanmakta olduğu bellrlenen yasa tasansına gö re, bundan sonra tüm imamlar ve müezzinler üretici duruma getirilecek, imamlık ve müezzinlîk görevlerini sadece namaz vakitleri arasın da yerine getirecekler. İmamlar ve müezzinler namaz vakitleri dışında çalışacikları ve asıl geçimlerinl temin ettikleri birer mesleğe kavuşturulacaklar. îmamların ve müezzinlerin meslek sahibi olabilmesi için, Tallm (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) Kıdem Tazminatı Fonu'ndan ikramiye verilecek Işık KANSU ANKARA Kıdem tazminatı fonunun oluşturulmasına Uişkbı çalışmalann hızlandınlarak sürdUrüldUğü bildirilivor. Edintlen bllgive göre, yapılan çahşmalarda 1475 sayıh lş yasasında yapılacak değişikllk 13e kıdem tazminatmın, memur emeklilerinde olduğu gibi tşçiler İçin «emekU Urramlvesî» işlevl görmesi yolunda görüs birligi «»Slandı. Buna »Örp oluşturulacafc tadem tazmlnaîı tonundan, emekll olaeak isçller ikramiye alacaklar. Emekll olmasmın dışında, işçinln ÖİUmünde ya da malfll kalmssında da bu fona Jşlerlik kazandınlarak, lşçiye ve yalonlarına ikramiye verilmesi de öngörü lüyor. Ancak, tşverenler lsçlyi nedensiz ya da haksız olarak isten çıkardıklan takdirde, oluşturulacak kıdem tazminatj fo nunun dışında, iscive ladem tazmlnatı ödevecekler. Yetkililer işverene gettrilen bu yü Haksız çıkarmalarda işveren, îşçiye oluşturulacak fonun dışında kıdem tazminatı ödeyecek. kümlülük üe işçinin lş güvenliğinin sağlanacağım ifade edıvorlar. Böylece, gereksiz nedenle isten çıkanlan isçı bu kıdem tazmlnatına hak kazanırken, emeklı olduSu takdirde de kıdem tazminatı fonundan ayrıca ikramive alacak. Kıdem tazminatı fonunun oluşturulması için ışçiler her ay, sîgorta pirimi öder gibi, ücretlermin belirli miktannı fona yatıracaklar. Yetkililer, daha önce hazırlanan kıdem tazmlnatı fonu yasa tasansı'nda her işçinin bir ayhk ücret ve sosyal haklarmın vüzde 10'unıın snılan fona yatmlmasının öngörilldüğünü beürterek, hazırlanan yeni tasanda bu ora nın henüz belirlenmedigini söy lediler. Aynca, kıdem tazminatı fo nunun kuruluş sermavesi için devlet, belirh miktarda bir katkıda bulunacak. Hükümet ye^ kilüeri, devlet katkısımn i!k ku ruluşta 5 mılyar lira olarak beUrlenmesi konusunda israr ederken, çalışmalara katılanlardan bir kısmı ise bu miktann az olduğunu savunuvorlar. Devletin bu kattasının kamu iictisadi teşebbüslerinde çalışan işçiler yararına oluşturulacak fon için sözkonusu olduğunu belirten yetkililer, özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı fonuna devletin katkıda bulunup bulunmayacağımn henuz kesinlik kazanmadığım kaydedıyorlar. Öğretmen maaslarında 10 bin liraya kadar arfıs olaeak ANKARA, (ANKA) îlk ve orta dereceli okul öğretmenlerı ile okul yöneticilerinin maaşlannda 3 bin lira ile 10 bm lıra arasında artış meydana gelecek. Milli Eğıtim Bakanı Hasan Sağlam, hafta içinde Muş'ta yaptığı konuşmada, kadro yasasında vapılacak yeni düzenle(Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) Saltieri: Kaba kuvvete boyun eğmeyiz ABD D1ŞIŞLER1 KAKANI HAIG, ARJANTIN'DEN AYRILIŞINI ERTELEDI. 12 SAAT SUREN GORUŞMELER. HUKUMRANLIK. KONUSUNDA ÇIKMAZA GİRDL.. Dış Haberler Servisl Falkland bunalımı konusunda arabuluculuk yapan ABD Dışişle ri Bakanı Alexander Haig temaslanndan bir sonuç alamayıp Buenos Aires'ten ayrılışını ertelerken, Arjantin Devlet Baş kanı Galtieri, Ulkesinin kaba kuvvete boyun eğmeyeceğinı bıl dirdı. Papa 2. Jean Paul'e bir mesaj gonderen Arjantin Devlet Başkanı Leopoldo Galtıen, barış sağlanması için ulkesinin daha fazla çaba göstermek is tediğinl belirtti. Ulkesinin kaba kuvvete boyun eğmeyeceğinl de kaydeden Galtieri, Ingıltere' nin bu konuda daha esnek dav ranmasım da istedi. Falkland sorunu konusunda Arjantin Devlet Başkamyla 12 saat görüşen ABD Dışişleri Ba kanı Haig, görüşmelerden bir sonuç alamayınca Ariantin'den aynlışını erteleyerek dün Bue nos Aires'te yeni temaslarda bulundu. Haig, dünkii temasla rından sonra yaptığı açıklama da, «Durumun gerektirdlği bütün ciddiyet ile konu üzerinde çahşıldığını» söyledi. ABD Dışişleri Bakarunın ön(Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) ıKADINve İMUTFAK Meral TAMER Bir formalitenin yolacfıgı bunalım... Dıj Haberler Servısi Üç laftadır tüm dünyanın dıkkaterinl toplayan Palkland bunaımı bir Dışişleri Bakanının :tyasal yaşamının son bulmaıına yol açarken, bir başkasmın lahnede başrolü yüklenmesıne leden oldu. îkincı Dunva 5avaşından bu vana tngilte•e'nin en yeteneklı Dışişleri îakanı olarak kabul pdilpn jOrd Carrington, Arjantin' n Palkland adalannı işgaı etmesınin ıkınd giinü, gelışmeleri ıyı değerlendiremedığını be lirterek sorumlulugu üstlenıyor ve Başbakan Margarer Tlıatcher'e istıfasını sunuvordu tnglltere Dışişleri Bakanı böylece sanneyı terkederken, ABD Dışişleri Bakanı A!exander Haig ıse Buenos Aires ile Londra arasındaki mekik dlplomasısi ile dikkatleri üzerindp topluvordtı (Arkası Sa. 11., Su. 4 de) Bir aylık aradan Israil saldırısı beklenirken ic savas yaşanıyor Cengiz ÇANDAR büdiriyor BEYRUT, Ayrıldıkton tam bir ay sonra yıne Beyrut yolunu tuttuk. Yola cıkmadan v° rrm saat once gazeteye. ABD Dışişleri Bokan Yordımcısı UValter Stoessel'ın apar topar Ortadoğu'ya yolo cıktığı, Guney Lubnan'a buyuk ıhtımalle İsrall saldırısı olaca ğı, telefonla haber verildi ve gider gıtmez haber ulaştırmom gerektiği söylendi. Gercekten de son günlerde bölgeden gelen bütün haber ler, israi! saldırısının an me selesl olduöu yolundaydı, dört İsrail tümenl Lubnan sınırına yığılmıştı Fiüstin qerll!aları a(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) sonra BEYRUT • Papandreuyu 'Avrupa'ya sikâyet,, mitingleri yapılacak tstanbul Haber Servisi Frankfurt'ta 24 nisanda «Yunan Başbakanını Lozan Antlaşması ile Yunan Anayasasına sadakat göstermeye davet» yürüyüş ve mitln gi düzenleneceği bildirildi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Baş kanı Ahmet Aydınlı tarafm dan yapılan açıklamada «Bu yürüyüş ve mitinglerin Batı Avrupa'nın bütün mer kezi şehirlerinde yapılacnğı re Avrupa'daki belirli çevrelerin Pasok hükümetl İle Uişkilerinde dikkatlerinin çe kilecegi» belirtildl. Yine açık lamada, bu yürüyüş ve mitinglerin «fikri hedefi»nin «Papandreu hükümetinin Türk devletine karşı yönelt tigri yıkıcı ve küçiik düşürücil propagandalarını tesirsiz hale getirmek ve Yunan Grek hükümetlerinin antlaş malara herbangl bir zaman ve şartlarda riayet etmedik lerini ispat etmek olduğu» belirtildl. Ev kadınlan anlatıyor: Mutfağı nasıi çekip çeviriyorur 0 Bugün 8. sayfada "Geveze Prens,, de Falkland yolunda... Dış Haberler tservisi FalX and adalarına doğru yol alan ngıliz donanmasında bulunan nvıncible uçak gemisinde göevli subayların en unlüstl pı 3t asteğmen Prens Andrew. tngiliz krallyet alleslnde imdiye kadar 1,80 boyu, «Ko «rt Redford eibi hakışlanvla» e gezdlgi kızlarla ün Kazanan •rens, halen Prens Charles'ten sonra tahta en yakın luşl. Eir Arjantın gazetesınm «san ki bir savaşçıymış gihi piyinen kiiçiik tngiliz» dediğı Prens Andrews'ın aksine başanla btr subav oldugu bıldinlıyor. Heiıkopter pilotluğu eğitimini binncilikle tamamlayan prens, geçtiğimlz yıl bir «Sea KİBg» hellkopteriyle, kazaya uğrayan {Arkası Sa. 11.. Sü. 3 de) Anıtkabir de yalnız İnönü kalacak Atatürk Orman Çıftliği'n deki Karadenız Yüzme Havuzu çevresı Devlet Mezarlığı olaeak Buraya Kurtuluf Savaşı Komutanları. Cumhurbaşkanları ve Devlet Başkanları defnedilecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ataturk Orman Çıftliği'ndeki Karadenız yüzme havuzu çevresı, Bakanlıklar Kurulunca «devlet mezarhğı» olarak saptandı. Bakanlar Kurulu'nca haritası da onaylanan «devlet mezarlığı yeri, 536.124 metrekare dolaylarında, mezarlıgın 1/5000 ölçeğinde haritası da yapıldı. Devlet mezarlığınm bir sının Gazi Mahallesi'ne değin uz&nıyor. Karadeniz havuzu «devlet mezarlığı» içinde kalmakta, Devlet mezarbğının çevresi ise, yeşil alan olaeak. Devlet mezarlığına Atatürk'un en yakın silah arkadaşları olan îstiklâl Harbi komutanları, Cumhurbaşkanlan ve Devlet (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) PRENS ANDREWS Kraliyet ailesinden «CMisterişe meraklı ama iyi bir otayfann ardındaki Dısa Dönük Iliskiler Türkiye, dünyadaki çoğu ülke gibi uluslararası bunalım kapsamında bir değişim sürecini yasıyor. Bu süreçte 1970'lerin sonuna doğru tikanan kapitalist gelişmenin yollanm açmak amaeı ağır basmaktadır. Uluslararası kredi kurumlarıyla iliskilerin yoğunlaştınlması, Türh Lirasının konvertibilitesi yolundaki çabalar, Ortadoğu'ya açvlış, özel sektöre köhtend ko laylıkların sağlanması. İMP programının titizlikle uygulanması, siyaset yasaklarının geçerli bulunması ve benzeri gelismeler gündeme gîren yasal düzenlemelerle birlikte genel politihayı oluşturmaktadır. Çok partili rejimde uygulanması olanaksız bir dizi onlemin ahndığı görülüyor. Bu çalışmalar sonucunda (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Lübnan'da çatışmaları durdurmak için ateş kes plam hazrrlandı. Haberi 3. Sayfada "ÜIGILCn,, mUCBESl Hasan UYSAL'ın röportajı BuKöseden Burası Münih «68. ilimiz. Bavyera'nın merkezi Münih. Bugün en hareketli haftalanndan birini yaşamaya başlıyor. Iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin «SDP» iki yılda bir toplanan kongresi bugün, Olimpıyat kapalı salonunda Genel Başkan Willy Brandt'm konuşmasıyla açılacak. Kongre için Almanya'nın her tarafmdan binler(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Bugün 8. sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog