Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

18 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 Caiîşanlar... Sarunlan... V. Sorulan... yısı 1.280'dlr. 30 katsayı ıls çarpıldıöındo 38.400 TL. brut aylık almaktadır. Bu memur terfl ederek 2. Dereco 2. Kademeye gelince Gösterge Sayısı 1.110 olacaktır. Yenı ay lığı ıse 33.300 TL'ye Inecektir. (1.110 Gösterge x 30 Katsayı = 33.300) Bu memurun terfl necenl lle aylığı 5100 TL azalacakt'r. Sahin Aslmda înglliz'ler ulus olarak savaş yanlısı değlller. Her sorunu pazarhkla oyalama, eveleme, geveleme lle zekâ ve sabır silahlarım kullanarak çözmeye da ha yatkınlar. Müzakere ma sasında sonuç almayı savaş alanında haklar elde etmeye daha üstün tutarlar. Askeri güçlerini bu tercihlerlni gerçekleştirilecek blr unsur olarak kullanırlar, bu kez de böyle. Arjantin üzerine her gün yeni savaş gemilerl. takviye güçleri gönderillyor. Bunun amacı görüşme masasında eğer oturulursa, Arjantin'e dediğinl yaptırmak için. (Battorafı 1. Sayfada) TDrkıyeden K | S A GÖZLE (Baştarafı 1. Sayfada) gellp, dayandı. Yunanlstan'ın «şovenlst» ve de «sosyalist» etiketli iktidar partisi, şimdi, hem Lozan Antlaşmasına hem de seçim bildirgelerine aykın olarak «ırkçı» bir baskı politlkasının kısır döngüsüne girmiştlr. Batı Trakya'daki Türkler uzerinde yoğunlaştırılan baskılar, uluslararası antlaşmaların ve ulus lararası bildirgelerle güvence altına alınmış olan «insan haklarunın hiçe sayılması anlamına gelmektedlr. Yunan burjuvazlsl ile boğuşmayı göze alamayan lktidardakl sosyalist partl, geleneksel «faşlst taktiğine» başvurarak, «dış tehlike masallan» yaratıp, kendisine destek sağlamış Yunan emekçilerini aldatma yoluna başvurmuştur. Yıllarca ABD pasaportu taşımış ve Amerlkan ordusunda çahşmış, ABD'den ihraç malı bir sosyalistin başında bulunduğu iktidar partisinin, geleneksel faşist taktiğine başvurması, bizler için hiç de şaşırtıcı olmamıştır. Yunan Hükümeti, uluslararası antlaşmalan çlğneyerek, Batı Trakya'daki Türkleri tapulu mallarından yoksun bırakma girlşimlerine karşı, Ulusu Hükümeti de karşıt önlem olarak, Türkiye'de yaşayan Rum mallarına elkonabileceğlni açıkladı. Bu blr karşıt önlemdir: bu önlemln uygulanması, Yunan Hükümetinin tutumuna bağlıdır. Ylrminci Yüzyılın dördüncü çeyreğinde, bütün uygar insanlığın gözleri önünde böyleslne «ırkçı polltikalara» nasıl izin verllir? «Sosyalist» etiketli bir İktidar partisi, bütün dünyanın gözü önünde böyleslne ırkçı bir politikayı nasıl uygular? Ve sonra nasıl göğsünü gere gere «ben sosyalistün» der? Türkiye'de Ermenl ve Rum azınlıkları, Lozan Antlaşmasmm büttin hükümlerlni cömertçe kullanmaktadırlar. Ticaret sicllleri, Rum ve Ermenl zenginlerinin hangl holdlnglerde, hangi şirketlerde örgütlendiklerlni ve ne gibi ayrıcalıklara sahlp olduklarını göstermektedir. Ermeni kökenli hiçbir işadamına, Yahudl kökenli hiçbir işadamına, Rum kökenli hiçbir işadamına kazanç kapılan kapanmamış, Türk kökenli yurttaşların kullandıkları hak ve özgürlükler, tümüyle, belkl de daha fazla bu azmlıklar tarafından kullanılmıştır. tnsan haklarına saygmın, uygarlığm ve İnsanlığın gereği de budur. Türkiye, oldum olası, bu saygıyı, bu bilinçle ayakta tutmaktadır. Türkiye bu açıdan Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıkların baskı görmediği sayılı ülkelerden biridir. Hangi Ermeni kökenli, hangi Rum kökenli, hangi Yahudl kökenli işadamı «benim ticaret özgürlüğüm kısıtlanmıştır?» diyebilir? Bunlar bir yana, Rum ve Ermeni Vakıflarmın malları, bu vakıfların yönetlcilerince, serbestçe özel müteahhitlere satılmış; hattâ ve hattâ bu satışlarda yolsuzluk yapıldığı söylentileri bile duyulmuştu. Şimdi küçük blr önerimlz var: Son on yıl İçinde satılan Rum ve Ermenl Vakıflan lle el değiştiren mülklyet ilişkilerl, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve tapu kayıtları üzerinden blr lncelemeye alınsm.. Ve Boğaziçlnde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satışlarına lzln verilen bütün arazller de.. Türkü, Ermerllsl, Rum'u, hepsl hepst! Kim, kime satmış, kaça satmış. bu paralan klm nereye yatırmış? Niçin satılmış bu araziler? Araştıralım, belkl altından «Çapanoğlu» çıkar! HANGİ İSÇİLER İÇİN İŞYERİNDE İÇKİ YASAĞI YOKTUR: 1475 sayılı Iş Yasosı Işyerine sarhoş olarak gelmeyl ve tşyerlnde ispirtolu Içkılerin kullanılmasını yasaklamıştır Ancak bazı Işyerlerlnln özelllğl nedenl lle bu Işyerlerlnde çalışanlar bu yasak dışında bırakılmıştır. 1. İspirtolu Içkl yapılan Işyerlerlnde 2. Nitellklerl dolayısıyle muşterilerlne kapalı kaplarda veya ocık olarak veya xaaehle Isplrtolu lckl satmak Ozere Izin olmış olan Işyerlerlnde. 3. lcerislnde müşterller veya Isin nltellğl gereğl beilrlı işçlier tarafrndan İspirtolu lckl Içilmesl mümkün olan Işyerlerlnde calışan işctlere bu yasak uygulanmamaktadır. Yılmaz ŞÎPAL TERFİ EDEN MEMURUN AYLIĞI AZALIR Ml? Terfl suresl gelen ve bu arada da boş kadro bulan blr 3. Derece 8. Kademodekl memur. 2. Derecenln 2. Kademeslne geldlğlnde terfl etmlş olacak, ama yenl aylığı esklslne göre 5.100 TL. brut eksllecektlr. Nedenl Ise 3. Derece 8 Kademe gösterge so DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ DONANMASI İngiltere, ABD ve Sovyet ler Birliği'nden sonra dünyanın en güçlü donanmasının sahibi. Savaş bölgesine sevk edilen nükleer denizaltılarına, «Bugiine dek Insanoglunun icadettiği en gelişmiş filüm makinalan» deniyor. Arjantin'in elinde ise, çogu «tnglliz eskisi» savaş ge milerl var. Arjantin'in «saha avanta.ima» sahip olsa bile Ingiliz donanmasıyla başa çıkması askeri mucize olarak nitelenlyor. Ancak bu kesin üstünlüğüne rağmen tngiltere'nin «Falkland savaşını» göze alması yine de çok zor. Bu zorluk tngiltere'nin «Dünya jandarmahğı» görevini yürüten ABD'nin en büyük yardımcısı olmasından kay naklanıyor. ABD ZOR DUEUMDA «Jandarmaya yardımcı kuvvet» tngiltere'nin başlatacağı bir savaş, Jandarmayı güç durumda bırakacaktır. Çünkü Arjantin, jan darmanın başka bir önemll yardımcısıdır. tkl yardımcının birbiri ile savaşması ABD'yi zor durumda bırakacaktır. tşte bu çelişki şahin Haig'e meleklik görevi yüklemiştir. Haig, bugün (pazar günü) Londra'ya yeniden uçacak. Bayan Thatcher'i ateş em ri vermekten caydırmak için kullanacağı en önemli koz «dünya Jandarmahğı görevinin böyle blr savaşla zorlaşacağudır. Haig, hem Arjantin Devlet Başkanlığı, hem de tngiltere Başbakanını görüşme masasına oturtmak İçin elinde en önemli korkutucu silah olarak, «Sovyet tehllkesi»n1 tutuyor. • Llbya Tarım Bakanı Ebn Zeyad ömer Durda Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal'ın resmi konuğu olarak salı günii Türklye'ye geliyor. • TUrk Kadınlar Birllji îstanbul Merkezinin olağan genel kurulu 20 nisan salı günU Marmara Etap otelinde toplanacalc • Îstanbul Beledlyesi Zabıta Müdürlüğü raotorlu ekiplerlnce 37 kaçak slgara satıcısı yakalandı. Aralarında sabıkaularında bulundugu sanıklardan 7'si kaduı, biri çocuk. • Deniz Harp Okulu Mezunlar Dernegi Genel Kuroıunun 23 Nisan cuma günU yapılacağı bildirildt. • Kurtuluş'ta önoekl gece Islam Posanlı'ya tvit markete giren bir hırsız, çekmecede para bulamayınca yedi kiloya yakın plrzola, biftek ve bonflle çaldı. • Dilbilimci Prof. Bobert Lado, konferanslar vermek üzere Türkiye'ye geldi. • Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Turgut uzal, OECD ve AET yetkilileri lle görttşmelerde bulunmak üzere bugttn t» tanbul ttzerlnden Paris'e gldecek. • îstanbul'da bugün Tuzla Piyade Okulu, Jip Fabrikası, Mercan Yuvası, îçmelerin bir bölümü, Güzelyalı, Pendik Tersane civan ve Tuzla meskenler. semtlerlne 08.00 17.00 saat> lerl arasında elektrik verilmeyecek. • Aydın'ın Çine ilçesl yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yedi kişl öldli yedi kişi de yaralandı. TOPLU KONUT (Baştarafı 1. Sayfada) dar Selim Beyoğlu Ise, uygulamadaki aksakliklorının esnek bir cözümleme ile giderilebıleceğini bellrterek özetle şu görüşleri dile getirdl. «Dünyada kullanılan konut sektörü finansmanı tedbirlerinln blr çoğunu iceren yenl top lu konut kanunu ülkemizin konut sektörünün icine düştüğü bir çok sorunu çözebilecek nitellkte gözükmoktedlr. Uygulamada ortaya çıkacak sorunları yeterlnce esnek blr düşünce slstemlyle çözebllmesl durumunda yasanın başarılı olmaması için hiç bir neden yoktur. Ancak öneri olarak şunları söy lemeden geçemiyeceğim. Yasanın uygulamasının tek sorumlusu olarak imar ve Iskan Bakanlığı gösterllmektedlr. Bakanlık var olan örgütlenme blçimiyle bu işlevl yeterlnce başarılı yürütemlyecektlr.» Konut Kurultayma Ankara (Baştarafı 12. Sayfado) Ticaret Odası adına bir bildirl cilik Bankası, Iiman Işletmele sunan ismoil Saruhan «Toplu ri dalgıçları malzemelerinin yekonut kanunu He devletin kotersiz oluşu ile bir kaç kez dal operatff birllklerine ağırlık ver dılarsa da sonuç alamadılar. diğini» öne sürerek şunları Çalışmalann pazartesi günU söyledi: sabahına kadar ertelenmesi iscHalbuki 20 yıldan bu yana tendiyse de, olay yerinde bulunan Cumhuriyet Savcı Yardımmesken üretlmlnln yapı koope cısı Orhan Soyman, aramaların ratlflerlnce yürütülmesin ağırsürebilmesi için Büyükdere Gelık verilmesi sonucunda bu mi Kurtarma'dan yardım taaçık meydana gelmiş olup, bun lep etti. Yaklaşık bir saat ara ca uzun blr müddat zarfında verilen çalışmalar Gemi Kuryapı kooperatiflerlnin mesken tarma dalgıçlarınca yeniden açığının kapatılmasında başabaşlatıldı. rılı olduklarını hiç kimse Iddla öte yandan plakası ve markası kesinlik kazanmayan oto edemez. Aksine acığin büyüme sinde başlıca amH olmuşlarmobilin içerisinde 4 yada 5 kişi olduğunu belirten olayın dır.» görgü tanıklan. otomobilin bir İmar Iskan Bakanlığı adına silre su üstünde kaldığım da Emlak Kredi Bankası'nın üret söylediler. Bu arada bazı kişitiği sosyal konutların 70 bin ler de sözkonusu otomobilin mark yaklaşık 3,5 milyon llraçiçeklerle stislenmiş bir düğün ya satıldığını belirten Saruaracı olduğunu iddia ediyorlar, han, serbest rekabet lclnde ko Yetkililer, hava koşulları ve nut flyatlarının daha ucuz olsuyun bulanıklığı nedeniyle dün yarım bırakılan aramalara bu duğunu öne sürdü. gün devam edileceğini büdirdiler. 1950'den 1982'ye kadar sigorta taban ve tavan ücretleri: YlC 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 PRİME ESAS YILLIK ÜCRET TABAN TAVAN 540 720 720 720 720 720 960 1.080 1.080 1080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 2.580 6.400 7.200 7.200 7.200 15.300 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 33.000 YIL 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 PRİME ESAS YILLIK ÜCRET TABAN TAVAN 2.880 2880 2.880 4.080 4.320 4.860 6.480 6.480 6 480 10.440 18.600 21.600 39.600 56.400 64.800 103.950 36.000 36.000 36.000 42.000 43.200 47.250 59.400 59.400 59.400 65.700 72.000 86.400 107.940 135.480 211.500 238.500 KARAVANA ATIS (Baştarafı 12. Sayfada) Tarım ve Orrrtan Bakanlığı Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne 19.2 1982 tarih ve 326 sayı lle gönderilen yozıda. Antalya Düzlerçamı • Termasos koruma 8ahasında yaban keçilerlnln artması nedenlyle 1981 yılında acılan av mevslmlnde yeterll av yapılamamış olduğu nun soptandığı, bu yüzden 15 Eklm 1982 lle 31 Aralık 1982 tarihleri arasmda yaban keci«I avına yeniden Izin verilecefll blldlrlldl. hallnde 300 dolar, her bo$a atış (karavana)dan 50 dolar karşılığı Türk Llrası alınacaktır.» Türkiye Seyahat Acentaları Birliğl Yönetlm Kurulu Üyesl Kazım Keser, şaşırtıcı rakamlar iceren bu duyurunun yabancı avcılar Için ürkütücü olmayabileceğini, cünkü avcılığın bütün ülkelerde pahalı bir eğlence olduğunu söylüyor. Keser, cTürklye'nin son yıllarda ava meraklı yabancı turist lerce cazlp hale geldlğini, özel likle Alman ve Fransız turlstlerlnln yaban domuzu avına IIgl gösterdlklerlnl ve normal KALP VE CÜZDAN turlstlere göre çok bonkör dav Sözkonusu yazıda daha son randıklarını, yaban keçlcl avıra vurulan yaban kecilerlne nın da !stenen düzeye ulaşmakarşılık Tarım ve Orman Ba sını dllediklerini» belirtiyor. kanlığı Mllll Parklar ve AvcıAncak bız gene de. tüfeğl lık Genel Mudurlüğü'ne ödene cek ucretler ya da «Karavana olan yerli turistlerl Antalya yöresinde kazara blr yaban keboşa atış» lcın verilecek paracislne ateş ederlerse hele henın mlktarı bellrtlliyor. Buna le vururlarsa başlarına neler göre, örneğm 80 cm boyunda geleblleceğlnl anlatarak uyorboynuzu olan blr yaban kecısl mış olalım... vurursanız 675 dolar, 80den sonrakl her cm. Içln 20 dolar, 120 cm. boynuzu olan blr yaban keçlsl vurursanız da 2 bln (Baştarafı 12. Sayfada) 100 dolar karşılığı Türk Llrası ödeyeceksinlz. Duyurunun son çın zorladığını anlatan Çar mıklı, «Türkiye'nin bu aşa paragrafı Ise şöyle: mada Llbya'nın yanında «Anormal boynuz teşekkülayer alması gereklr» dedl. tı, boynuz kırıklığı ve ikl boyNAKtT SIKINTISI nuz uzunluğımun birblrlnden Llbya'nın bir süredir na 1/4 oranında farklı olması hakit sıkmtısı çektiğini ve llnde boynuz uzunluğuna bokıl dört aydır lş ödemelerini maksızin 400 dolar, yaralama yapamadığını söyleyen Libaş A.Ş. Başkanı, «Bu durum gelecek Içln önlemler ahnmasını zorunlu kıldı. (Baştarafı 1. Sayfada) örnegin, 6 nisan 1982 tavnrdır. Ancak muayenehane rihli 550 milyon dolarlık hekimliği denebllecek olan VadiŞati/Ubari ihalesJ genel pratlsyen İngiltere Usözleşmeslne göre Llbya' lusal Sağlık Hizmetl'nden nın «demelerlnin yüzde maaş alan ve devletin sağlık 40'ı para, yüzde 6O'ı da pet örgütü için de hizmet yapan rol olarak yapılacak. Böyle adamdır. Muayenehanesince OPEC fiyatından alaca de hastaları için gerektiği gımız petrolil spot piyasada zaman devletin bütün has daha düşük fiyatla pazarla tane ve sosyal kurumları ile mak durumunda kalacagız. ilişki kurar ve hastalarını Gercl bu fark ya bir fonla onların hizmetinden yarar ya da lş zammı ile karşılalandınr. Bu nedenle, ögrenci nabilir ama, pene de münin mezun olmadan bu hizteahhitler İçin fedakârlık meti nasıl yapacagı flgrenanlamı taşımaktadır. Biz mesi gerekir. Tıpkı blzim Libya'ya, sadece iyi fftin ülkemizde sağlık ocaği hedostu olmadığımızı, kara kimliğini öğrenmesi gerekti günlerinde de onlarm yan ği gibi.* larında oldugumuzu böyle ce kamtlıyoruz» dedl ve Amerika'da yaygınlaştınl durumu Başbakan ve İlgimaya çalışılan ve serbest bir li bakanlara ilettiklerini, hekimlik modeli olan aile he onlardan da büyük anlakimliği sisteminin de Türki yış gördüklerini ifade etye'nin koşullarına uymaya ti. cağını savunan Prof. Fişek, konuşmasını şöyle sürdürdü: PETROL GRUBÜ Tutuklu (Baştarafı 1. Sayfada) Askeri Savcüıkta ifadesi alınmıştı. Lfadesinin ahnmasından sonra çıkanldığı Ankara Sıkıyönetim Ko mutanlığı (2) numaraü As keri Mahkemesi Eülent Ecevit'in Norveç'te yayınlanan bir gazeteye dsmeç vererek TCK'nin 140. maa deslnde gösterilen «devlefln hsriçtekl niifımınu la racak şekilde devletin rtahilî vaziyeti hakkında yabancı blr memlekette asılsız» haberler neşrettıği ve MGK'ıun 52 numaralı bildirisine aykın davrandığı iddialan nedeniyle tutuklanmasuu reddetmişti. Ecevlt'ln bu soruşturma nedeniyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca iletilen tutuklama isteminin reddedilnıesi üzerine komutanlık mahkeme fcararına itiraz etmışti. Komutanhğın itirazını inceleyen Ankara Sıkıyönetlm Kotnu tanlığı (3) numaralı Askeri Mahkemesi dosya U zerinden yaptığı ınceleme sonucunda Ecevit'in tutuklanmasına karar verdi. An kara Sıkıyönetim Komutanlıgı Askeri Savcüıgı, komutanlığın tutuklama istemine katumamışu. (3) numaralı Askeri Mahkeme nin tutuklama kararı kesin nitelik taşıyor. Ancak bu karara karşı Ecevit'in savunma avuicatlarının itiraz hakk] bulunuyor. Norveç'te yaymianan Dir gazeteye demeç vererek ya salara aykın davrandığı savıyla tutuklanan Ecevit' ln muhalefet ettiği belirtllen TCK'nin 140. maddesı 5 yıldan az olmamak uzere ağır hapis oszasını öngörüyor. Bu konuya lnşiun hazırlık soruştunnası Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı Askeri Savcılığınca surdUrülüyor. Hazırlık soruşturmasının tamamlanmasmdan sonra iddianame hazırlanarak dava açılacak. FalkSand Pazar Oyun çözümleri KîFDde (Baştarafı 12. Sayfada) durumunda olduğnnu açık ladı. Federe Meclis'in önceki günkü birleşiminde, daha önce muhalefetin oylan ile kabul edilen ancak Devlet Başkanı Denktas tarafından görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen. kamu görevlilerine 13. maaş verilmesini öngören bir yasa tasarısının oylaması sırasında, hükümet ortagı, Bakan îsmet Ko tak, hükümet karanna uymayarak tasan lehinde oy kullandı. ÇAĞATAY'IN SÖZLERt Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin 13, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 6 ve koalisyon or tağı olan Demokratik Halk Partisi'nin 1 oyuyla 20 oy alan, fakat Devlet Başkanı'n ca Meclis'e geri gönderildiğinden yasalaşamaması sıra sında, hükümet kanadından 13 UBP + 1 TBP + 1 bağım sız (Konuk'un) oyu çıktığı için konuşan Çağatay, «Arkadaşlarmın alınan karara uymadığmı esefle gördüğünü, bu gerekçeyle, hükümet ortaklanyla yapacağı görüşmelerden sonra hüküme tin geleceğl konusundaki görüşlerini» açıklıyacağmı duyurdu. Koalisyon ortağı olan DHP'nin Genel Başkanı, Sa nayi ve Kooperatifler Baka nı tsmet Kotak. «Hükümet protokolunda, 13'ncü maaşın verilmemesi için herhangi bir madde bulunmadığını, DHP olarak böyle bir yükümlülük altına girmedlkle rini, DHP'nin daha önceki kararı doğrultusunda oy kullandığını» söyledi «UBP milletvekillerinden ikisinin çekimser oy kullandığına, üçünün de oylamaya katılmadığma bakılacak olursa, bunun bir koalisyon konusu sayılmaması gerekir» de di... Dıs Prof. Fisek lObin (Baştaratı 12. Sayfada) Bu arada, Genel İdari Hizmeüer sımlmda buiundukları ıçın kendiierine ö zel hizmet tazminatı veril meyen doktorların da Sağlık Eakanügı'na baş vurdukları öğremldi. Vapılan araşürmaya göre, özel biz met tazminatından yararlandınünayan doktorlar ya pılan yankşlığın duzeltUme mesı halinde ıstıiayı duşü nüyorlar. Istanbul ll Saglık Müdürlügü'nden bir yetkili, iki ayiık ödemesi yapılan tazminatın geri alınmasına başlandığını, Tip mezunu olmalarına karşın kadro ayrıcaiığı sonucu tazminattan yararlan dırılm&dıklarım, bu hak* sızlığın düzelliimemesl haüııde lsüfa ederek «özel muayenehane» açmayı düşündüklerini söyledi. Bilindigi gibi Sağlık Ba kanUğı'nın «9zel hizmet taznıinatı» yasasına göre bu haktan yararlanacak doktorlar yüzde 20, pratisyen heklmler yüzde 16, diştabipleri yuzde 12 eczacılar yüzde 8, hemşireler ytizde 67 tazminat aiacaklar. «Birinci S Yılhk Kalkınma Planı'ndan başlayarak, Dördüncü 5 Yılbk Kalkınma Pla nı'na kadar Mllll Güvenlik Konseyi hükümetinln prog ramı dahil Türkiye'de hekimliğin kamu hizmetl olarak geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle muayenebanede staj, ya da aile he kimligi gibi programlar. Tür kiye koşullarına uymayan Batı taklitçiliğidlr.. ASKERİ ÖĞRENCİLERLE İLGILI KARARLAR Askeri öğrenciler, ilgili Kuvvet Komutanlıklannm ve Jandarma Genel Komutanlığının müsaadesi olmadan, kendiliklerlnden öğrenim dallarını ve okudukları fakülte veya yüksek okulla rı değiştiremeyecekler. Çarmıklı, Libag, Bnka, Saraçoğlu, Baytur ve Doğuş firmalarının bir grup oluşturma kararı aldıklan nı ve giderek tüm dış müteahhitleri lçerebilecek bu grubun spot piyasada pet rol pazarlanmasmı tek elden yürütebilecek bir güce erlşebileceğlni vurguladı. Daha spot pazarlamaya başlamadan bile ABD' nin Dallas kentindeki bir petrolcüden teklif aldıklarını kaydeden Çarmıklı, «Bizler zor günlerln, zor işlerin insanlarıyız. Nasıl kl konut sorunumuzu yüz de 56 falzli ve 20 yü vadell kredi ile çözümleme yoluna girme aşamasındaysak, bu problemimlzi de mücadele lle çözümleye bfflrlz.» dedl Gençlik (Baştarafı 12. Sayfada) dının açıklanmasmı istemeyen üst düzeyde bir yetkili Ise bu konuda bir karar verilmediğini bellrte rek «öğrencilerin partl üyesl olmaması durumunda, okumayanların parti üyesf olma durumu ortaya çıkıyor. Bu çelişki henüz çözümlenmediği için kesin blr karar verilemedi. Belki 18 yaşını bitiren her kes parti üyesl olması ön görtilecek ya da bellrll bir yasa kadar partl Uyesi oluuunagracak» dedi. (Baştarafı 1. Sayfnda) Okur Oyun THY'nın Buenos Aires kaySihirli terazi nakü Dir haberine göre ise Arjantin Hükümeti sözcüsü, İnTerazi, sihirli falan dega giltere lle Arjantin arasmda elbet. Bütün iş akhmızda. Falkland adaları bunalımı koTorbaları yan yana dizin. nusunda bir anlaşma olasılığı Birinci torbadan 1 bilye, ibelirdiğini açıkladı. kinci torbadan 2 bilye, üYetkili kaynaklarm bildirdik'erine göre Arjantin, îngilt*"''. çüncü torbadan 3 bilye.. yünin Falkland adaları uzerinde züncü torbadan 100 bilye Arjantin'in egemenlik hakkıalın. Aldığmız bilyeleri bir nı tanıması karşılığında bir çok defada tartın. Aldığımz bilödün vermeye hazır olduğunu yelerin sayısmı (10 gr.) ile açıkladı. Bu konuda bir açıkçarpıp, terazinin gösterdiği lamayı Costa Mendez şu sözgram sayısmdan çıkarın. lerle yaptı. «İngiltere bizim Fazla gram sayısı, 11 gram adalar üzerindeki egemenlik lık bilyelerden kaç tane aidı lıakkımızı kabul ettiği takdir de ekonomlk ödünler vermeye tınızı gösterir. Örneğin 18 gram fazlalık varsa, içinden hazırız.» 18 bilye aldığımz onsekizinYetkililer, Arjantin'in tnıriitere'ye istediği takdirde Iiman ci torba, 11 gramlık bilye kolaylıkları sağlayacağım, aytorbasıdır demektir. rıca îngiltere'nin Antartika'da Çifteçetrefil kendisine ait olan bölgeyi elinFAZIL HÜSNÜ DAGLARde bulundurabileceğini önerdiğini de haber verdiler. ArjanCA'NIN HAYDλ ADLI ŞItin'in verdiği en önemli ödün IR KİTABINDAKİ «SUNU» olarak ise îngiltere'nin, FalkŞİİRİ. land adalan ve cevresindekl SUNU doğal kaynaklarının işlenmesi BANA İÇKİLERİN EN ve çıkarılması çalışmalanna İYİSİNİ UZATTR katılabileceğinl kabul etmesi BENI SEVMEYENLERİN oldugu vurgulanıyor EN KÖTÜSÜ HAİG'İN TEMASLARI DAĞLARCA Haig dün de Arjantin yöneticileriyle bir dizi görüşmede Yumurtalar bulundu. Haig, Devlet BaşkaKöylünün kastettiği senı Galtieri ile görüştükten sonpet, içinde 29 yumurta ora Dışişleri Eakam Nicanor lan sepettir. Yirmi üçlük, Costo Mendez ile iki kez bir on ikilik ve beşlik sepetaraya geldi. Görüşmelerden son lerde tavuk yumurtası var. ra resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Arjantin yönetimiOn dörtlük ve altılık sepetnin basın sözcüsü «Bir anlaş lerde ise kaz yumurtası var. ma İçin ortak zemin arandığıYani yirmi dokuzluk sepet nı» söyledi, bazı görüş ayrılıksatıldıktan sonra: lannın bulımduğunu, ancak ça 23+12+5=40 tavuk yumurlışmalann sürdürüldüğünü kaytası, ve detti. Bu arada Haig'in Buenos 14+6=20 kaz yumurtası Aires ziyaretinin uzaması olakalıyor. sılığı beUrdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsU Dean FiscLaboratuvarda her, yaptığı açıklamada, Haig'in Arjantin'de planlanandan Önce, birinci kapta X biraz daha fazla kalabileceğinl açıkladı. Fischer «Görüşmelerin gram asit, ikinci kapta sonuçlan hakkında ne iyimser, da x gram su bulundune de kötümserim» dedi. gunu düşünellm. îlk işBu arada tinlu Canberra Ealemden sonra birinci kaptı Afrika'daki Freetown limata (X 20) gram asit ka nına vardı, transatlantikte 2000 lır; ikinci kapta da ( x + asker bulunuyor. 20) gram asit ve su buluBu arada îngiltere'nin Falknur. ikinci işlemden sonland adalarını çevreleyen 200 1 millik hava sahasını savaş bölra da ikinci "kapta gesi ilan ettiği haberleri çıkmış sa da, İngiltere bunu yalanladı. 3 SOVYETLER'IN UYAK1S1 (X +20) gram s m kalır; Bunolımın çöztimü için dipbirinci kapta ise: lomatik çabalar yoğunlaşırken, 2 Sovyet basım da tngiltere'yi X 20 H (X + 20) sert bioimde uyararak Arjan3 tin'le başlatılacak bir savaşın 5 X 20 uluslararası barışı tehdit ede= kadar sıvı buceğini bildirdi. «Seiskaya Zhlzn» 3 gazetesi Arjantin'in bansçı bir lunur. çözüm bulmaya çalıştıgını, tngiltere'nin savaş kışkırtacı bir Sonunda, birinci kaptapolitika içinde olduğunu öne ki sıvmın, ikinci kaptakisürdü. nin dört katı olduğunu TUTUKIANDILAR bildigimize göre: öte yandan tngiltere ile Ar4 5X20 jantin arasmda Falkland soru(X +20) =s nunun başgösterdiği sırada Ar3 3 lantin'de bulunan ve bir siire Ve X = 100 sonra kaybolduklan açıklanan Yani başlangıçta her Uç tngillz gazetecisinin tutukiki kapta da yüzer gram landığı ve casuşluk suçundan Cinde karma ekonomi (Baştarafı 12. Sayfada) dUşüncelerinln, planlı ekonomiyl serbest piyasa ekonomisl Ue birleştirmek olduğunu belirtiyor. Birkaç ay içinde, Sichuan'dakı özel lşyerl sayısı 2 kat artarken flrmalara kurar almak konusunda daha çok söz hakkı tamnmış. Yüzlerce küçuk firmamn hissedar olduğu daha büyük işletmeler çıkmış ortaya. Böylece Sicnuan eyaletl karma ekonominin başarılı bir iSmeğini oluşturmuş. KÂRDAN PAY ALIYÜRLAR Zhao Ziyang, serbest piyasa glrişimlne, bölgedekl fabrikslara kâr ve zararları konusunda daha çok sorumluluk vermekle başlamış. tşin başmda, yılhk hedeflerini gerçekleştlren sanayi firmalanna, daha önceki planda öngörülen kârm yuzde 5'i bırakıünış. Plan hedeflerini asan tüm kârm ise % 20'si verilmiş. (Eski uygulamaya göre, ürmalar kazançlarımn hepsini devlete bırakıyordu.) Şimdiki uygulaniaya göre ise 10 kadar firma, kârlarmı flevlete ödemiyor, bunun yerine belirli blr miktar kazanç vergisi ödü yorlar. (Ödenen vergilerin yuzde 50'sini gelir vergisi oluşturuyor.) Geçen yü bu nrmalann kârlarmda yüzde 80'lik blr artış görüldü. Bölgede eski sistemle çalışan firmalann yaklaşık beşte biri ise, oldukça tehlikeli durumda. FÎYAT TAVANI Sishuan da tam anlamıyla gerçek kapitalizm uygulanmıyor. Devlet halâ çelik, kömur ve suni gUbre gibi temel maddelerin üretim ve fiyatlarının plânlanmasında sözsahibi. Halen 7. serbest piyasada fiyat tavanı saptanmış durumda. Bu, enflasyon ve key£i fiyat artışlarının, ücretlerdeki artışı yok etme tehlikesl doğurması üzerina alınmış bir önlem. Eaşbakan Zhao ise, sosyalizmin yüceliğini savunmada oldukça kararlı görünüyor Zhao, «sosyalizmin temel ilkeleri, üretim araçlannın topiumsal mülkiyetl ve berkese emeğine göre ödemedir. Bu iki llkeyi gerçekleştirdiğinizde kapitalizmi ve lnsamn insam sömürmeslnl önleriz» diyor. Bu durumda küçük bir serbest piyasa girişiminln na zaran olurkl. TESEKKÜR Ülkemizin övuncü, değerli bilim adamı, Prof. Dr. MUZAFFER AKSOY Ilginlz, özveriniz, emeğiniz için her hastanız gibi teşekkur borçluyum. Sagolun. Mevlüt KORKMAZ GENEL KURUL İLANI SS. Uçak Tamir Işlerl 2. Kısım Yapı KooperatifimizjD 1979 80 81 . 1982 yıllanna ait Genel Kurul toplantısı 08 05.1982 Cumartesi günü saat U.OO'de THY A.O. Genel Müdürlüğü 199201'de yapüacaktır. Ekseriyet temin edilemediği takdirde 22 mayıs 1982'd» yine aynı yerde ve saatte yapılacaktır. GUNDEM. 1. Açılış ve yokıama, 2. Divan seçimi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 19791980 va 19811982 yıllanna ait Mali Raporun okunmdsı ve müzakeresi, 5. Denetim Kurulu Raporunun okunması, 6. Borçlpn bulunan ortaklann durumu, 7. Yönetim ve Denetim Kurullannm ibrası, 8. Yenl Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi, 9. Dildkler ve kapanış. • m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog