Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

. la... .... Il... ... . 9 •• . . . le..... . . •.••• . 1• • olmak e Kolaym” .. .. .. KANSU 1•S•• . . . SSK arşivi Genel Mu duriuk •. binasindan 2/ Şube Müdürlüğünıüzdekl bütün işlemleri tarnamladık. Sonraki işlemler bundan ki sa bir süre önceye değin uygulana gelen eski yöntenıe göre şöyle gelişirdi: Dosyalar önce genel evrak müdürlüğüne gelir. Burada ayrıldıktan sonra, bizim dos ya,mız emekli istemi olduğu Için ihtiyarlık sigortası dalresi evra.kma gönderilir. Evrak da gerekli ayrımlarım yaptıktan sonra ilgili servisa iletir. Bu sorviste çalışan raportörlere dosyalar ayrı ayrı verilir. Raportörün görevi,yapılan işlemleri bir kez daha gözden geçirmektir. Şükür, bu kadar dolaştıktan sonra raportörün eline geldi dosyanız. Bundan sonra, emekli olacak işçinin hizmet süresi SSK Genel Müdürlüğü’nün bodrıımunda kurulu elektronik bilgi işlem merkezindeki beyinden sorulur. Bu elektronik beynin de sorunları vardır kuşkusuz. Işlemlerden beyni Önce karışmıştır.başlangıçta yalnızca sigortalıların hizmet nirelerini kaydetniek, bunun dışında kalan zamanında istatistik yapmak için kurulan bu makina. amacı dişisida da çalıştırıldığından, yiTie işlemler aksar. Makina, bu işlevlerinin yanısıra sigoria emeklilerin çeklerinin döküm işleminde de çalışır. Eh, işçi emeklilerine de işçi gibi çalışan bir makina gerek. Emekli olacak işçinin hizinat süresi elektronik beyin sorulması aşarnasmda . den Burada da bir kalmıştık. .kopukluk ortaya çıkar. Çün . kü elektronik beyin 1975 yaklaşık yılında devreye girdiğinden, ha,fızasında yalnızemekli olacak kişinin ı1975 yılına kadar olan bizsuat süreleri yer alır. Bu be 10 km. uzaklıkta liasaplar biraz uzun sürer. Emekli üç aylığının çeklert aylığın alınacağı bankaya başvurmak için sicil kar tl oluşturulur ve bunlar elektronik bilgi işlem Elektronik merke7ine gönderilir. bilgi islem merkezinde bilgiler IBM karUarına çekler işimdikt,en, sonra emeklinin çıktıktan Ziraat adresine en yakın verilir. Bankası’na talimat Üç aylığın yanısıra emeklilik işlemleri sırasında doan fark. emeklilik dilekçesinin ayı takip eden aybaiı itibariyle aynı barıkava gönderilÜ. 23 yıllık emeğinizrien son ı’a bu kadar zorluk çektirıiz. Ama ne demişler. derviş, muradırza erermiş.. <Dindar aileler çocuklarını öğleden sonraları yollamıyor. Nedeni: Ço cuk öğleden sonra da Kuran kurstma gidecek. Bu tutum çocuklarm düzeyi düşük kalıyor.> . Dosyanız ilk önce genel evraka oradan ihtiyarlık evrakma, ihtiyarlık evrakından, raportörlere gidiyor. Raportörler, dosyanızın arşivden çıkarılması için raporu evraka veriyor, evrak liste hazırlıyor, listeyi arşive gidecek mini büsün görevlisine ve riyor. Arşivden 14 milyon dosyanın ara sından sizin dosyanız çıkarılıyor. Sonra yine evraka, evrakdan raportöre gi diyor. Eksiklik varsa ülser de olursunuz, kanser de. SSK Genel Müdürlüğü emeklilik uzamaması yeni öniçin lemler getiriyor. 5 Emekli maaşınız olsun dervişler. hayırlı ALMANYA’DAKİ TCRKLER BAŞKA Aibrealıt ile Hofrmann «Tiirkler Almanlar’a Bıı girisimler Almanlar’, rahatsız broşürler dağıtarak din propagandası yapı yorlar. Tİırklar buradaki gibi değil. Diııin ticaretini diyor. ediyor. YENİ ONLEMLER tşçilerin emekli olmak için sonra başlahaşvurduktan rına neler geldiğini böylece özet.ledikten sonra, SSK SSK i yetlıililerile söyleştik. yetkilileri de. yılların birikimi sonucu bozulan kurum işleyişini görüyorlar. Bunun için yeni bir takım önlemler alınmaya başlanmış. b Orneğin. azı dosyaların Genel Müdürlük dışında Ihtiyaılık Sigortası Dairesi’rıe dosya gelmemeve başlamış. Artık Çoğu dosya taşra şubelerince karara Sigortası ihtiyarlık baülsnıl’orrnuş. eskiden kalma Dairesi’nde yalnızca e bin kadar dosya kalmış. Ayrıca. elektronik bilgi işlem merkezine yeni 70 makinanın alınması düşürrülüyor. aldıkları. SSK yetkilileri. alacakları önlemleri şöyle lar: sıraladı ve tahsis dairt’lerinin. hirleştirilmesirıi dahil) (Taşra örgütümüz personel ve zaman kazancı buluyor, açısından yararlı ancak bununla işin esasına ait bir çözüm f7e.lmiyeceğirıi de biliyoruz. Merkeze ait işLerin bir bölümününta.şra birirnlerin.e aktarılması işleminin de kök lü bir çözüm olrzmıyacoğı bir realjte ise de. kısa merkezde çok sıkışık ve va.dede. adeta içinden çıkılmaz bir hat alan kargaşayı. kaosu azalttığına kuşku duymuyoraz Bu düzenlemeden önce. birleşik hizmet üzerinden aylık bağlarrı.ayı (1214 sayıii, yasaya göre) gerekli. kılan. tüııı aylılı taleoleri, Türkiye düzeyindeki bütün bölge ve . . “Türkler arasında aşırı bir din söm ü rus u yar,, 1 Gün gelecek, Türkler Almanya’nın yönetimine. ka derine egemen mi olacak?.. Politika Güleceksiniz.. basın, kitle iletişim Alman lav. araç elbirliğiyle halkı üzerinde bu paniği ya çalışıyor. Ozellikle .. Türklerin nüfusu Berlinde hızla çoğalıyor. Bu Berlin’de Türkler çoğ’unhiğa geçecek! Geçsin. Türkler savaşçı bir ulustur. Hitlerci açıdan hakarsak, Yahudiler bel ki Alman toplumunu barışçı hale dönü.ştürür, Almankör3anın savaşçı ruhunu letebilirdı ama, Türklerin ço böyle bir kaygı duyulnıaması gerek. Kaldı ki. muhtemel bir *avaŞtaaz 450 bin Türk’ün yollanacağı söyleni Doğru mu?.. Alman uyruğundakiler içırı dcğru olabilir.. Ayrıca bazı işsiz TürkIerir. de boğaz tokluğuna, çok düşük işsizlik sigortası ürrt4j’ıie bu amaçla el altın tutulduğu söyleniyor bir dc. . tur tür paralı asker! .. Ne zaman çıkacağı bi bir savaş lınmeyen için, binlerce şmdideıı yüz ‘ıürkü beslemeye ne gerek var?. Kaldı ki. gelecekte sa vaşlar düğmelere basarak yapı la ceiç Ben öyle olacağını san mıyorum. Oyle olacak olsa, iler iki blok da neden milvonlarca kişilik ordular bas leçin?.. Iki diiğmenin başına iki kişi oturtursun. olur biter.. Ozetle, şunu merak edi ‘nrumı acaba, savaşa karşı <‘lan Almanlar mı Türkleri istemiyor?.. Az önce de söyledim, Almanya’nın genelinde Türk lere karşı bir alum yazatılTürklerin maya çalışılıyor. yaşayış ve davranışlarırıdaki yanlışlar, uyumsuzluklar da bu girişimleri haklı çıkanyor. Nasıl?., Yirmi yıl önce Almanya sadece işçi istemişti Türkiye’den. Fakat, işçilerin aileleri de gelmeye başlayın ca, sorunlar hızla büyüdü. Altyapı gerekti. Eğitim. 505 yal haklaz işsizlik, yerleşim vs. Türklerin çok çocuklu Almanların yapoluşlan... maya ya.naşmadıkları ağır ve basit işleri kabullenmele ri. .. Kültür düzeylerinin düşükoluşu, onları toplumdan koparciz. Kaynaşamadılar. Gerçekten. öylesine yaim katlanan yaşam düzeyine Türkler var ki. bunlar parasızda yaşayabilir. diyor ınsan. Toplumla kaynaşmadıkları için, Almanlar Türk leri iyi tanımıyor, Türkler için. kaba. barbar,.<utucu, ağzı soğan ko kan insanlar., diyen bir Almart’a diğer bir Alman’ın, benim tanıdığım Türkler hiç de öyle değil.. dediğini duymak mümkündür. Yani. Türkleri sevmek için onları tanımak gerek. Türkiefl ta nıvanlar farklı düşünüyor. TürkBugü.rı. lere karşı beliren akımın biz ce en büyük etkeni sağcı Türklerin Almanya’da başı hoş kalmış olrnalandır. SiZin yasalarınıza göre suç sayılan eylemler, bizde suç savılmıyor., Fakat, toplumu rahatsız ediyor. Türklerin birbirleriyle çatışmasından, SSK’nın ihtiyarlık dairesinde geçınisten kalma 6 bin dosya var. . sapla 25 yılda emekli olunduğuna göre, ancak 2 bin yılında emekli olacak kişinin tüm hizmetleri makinada yer alacak. Ancak SSK yetkilileri, makinenın deha işler duruma getirileceğini 1975 yılından önceki hizmetlerinhafızaya de ifade almacağırn ediyorlar. Dosyayı inceleyen makinada yalnızca 1975 rapörtör, POLİTİKA v “EÖTES’Mehmed 1 Değerli dostum Doç. Dr. Çetin Yetkin çoktandır üstünde çalıştığı «Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı> adlı beklenen kitabını yayınladı. Bu 1930 ile 1950 kitap. Çetin Yetkinln ilkiyıllarını kapsayan çalışmalarmm dir. Bunun ardından ülkede siyasal Irdelenmesini, partileşmenin açıklamasım, yorumunu içeren öteki kitapları da gelecektir. Türkiye’de partlcllik 1876 beri Hatta bugün Meşrutiyetinden vardır. çoklarma tuhaf gelecek. 1876 Mecllsinin sosyalistler bile yer allçindç Bu açımıştır, hiç yadırganmamıştır. dan bakıldığında. ülkemizde. çeşitli düşünceler particilik parlamentoda yoluyla temsil edilmişlerdir. 1920 Anadolu Meclislrıin kurulsna dönemine gelindiğlnde. particilik yönünden Ilk deneme talihsiz TarakUlusal Perver Fırkası olmuştur. eylemine birlikte katılan ve paşalar, sıra düştinsel açıklamalara particiliğe gellnce. birbirleriyle ardaşamamışlar. siyasal gücü ve erki v iktidar e muhalefet olarak Sonuç bitmiştir. paylaşamamışlardır. karakolda ki. siyasal iktidarı debir muhalefet bakımından netleme kurulması gereği duyulmuştur. Soyadı Yasası çıkmadığı Için. 0 Gazi Mustafa Kemal günkü adı ile, Paşa. görüşünü açıkça ortaya koyma gereğini duymuştur: orta«. . fırkaların düşüncelerini ya koyarak milletin yüksek menfaatbenim gençliğimden lerlnl aranialan, beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdlr» demiş, diyebilmiştir. 1930 yılına gelindiğinde. dünyadaki ekonomik bunalımın ülkemize yansıdığı da bilinir. Avrupa’da bir ekorzomik bunalım başgösterecek de, bunun yansıması olmayacak. bu Türkiye’ye beklenemez. Elbette bunalımın, Tek parti önlemi düşünülecektir. hükümeti denetimsizdir. yönetimisin tktidarın parti içinde demokratik hükümet. Kuvvetli denetimi güçleşmiştir. derzetimslz hükümet sanılmıştır ki. bil Gazi Mustafa Kemal Paşa, vanlıştır. bunun denetim yolları aramaktadır. da yöntemi yeni bir partinin kurulmasıdır. Öyleyse bu parti nasıl kurulacaktır? Yukardan aşağı mı, aşağıdan Bu noktada bir karara yukarı mı? varmak gerekmiştir. Toplum, siyaset, ekonomi Serbest biliniciler! araştırakosunlar. bir Fırkası. yukardan verilen Cumhuriyet huyrukla kurulmtıştur, aşağıdan gelen bir özlemle örgtltlenırıek Istenmlştir. araştırılsın. bizde siyasal Dilediğince partilerin kuruluşu hep yukardan aşaıdoğru olmuştur. Bu konuya oldukça açıklık getiren Doç. Dr, Taner Timıır,«Gerek işbirlikçi Osmanlı bOku. Serbest Fırka Deneyi meti, gerekse devrimci Ankara bir ITfikftmeti,bakıma benzer sırutsal yapıya sahlptirler» der. «Uer iki hükümet de hakim oldukları bölgelerde. egemen sınıfların temsilcisidir. Şu farkla ki, İstanbul Hükümeti Anadolu’yu sömürmedurumunda bulunan ve emperyallzmle Işbirliği halinde gayrunilli bir ticaret burjuvazlslnin çıkarlarını Ankara Hükümeti Anayansıtrken dolu’nun milli bir karakter taşıyan sınıflarımn temsllclsldlr.» Şöyle de olsa, böyle de olsa, 1930’larda partileşme egemen sınıf, ya da sımflar arasında paylaşılacağına göre, aşka sınıflar buna b karışmıyacaklardır. Resmi görüş, işçi ve köylülerin siyasete karışmamalarmı buyurniaktadır. Bu davranış. görülür ki. sadece 1930’larda böyle değildi. 1946’da da. 1960’da da böyle olböyle olmuştur, muştur. Siyasal gelenek ve töre böyle geUştiği çindir ki, Serbest Cumhuriyet i Fırkası kurulurken, Gazi Mustafa Kemal Paşa, iki en yakın arkadaşına partinin Bunlardan güdümünü vermiştir. biri. parti başkanı Fethi Okyar. öteki Nuri Conker’dlr. parti genel sekreteri Fethi Okyar, Mustafa Kemal’l Enver’ln emekli olmasını şerrinden korumuş, önliyerek Sofya’ya elçi atanırken ateşemileterolarak yanına almıştır. Nurt Conker çocukluk ve mahalle arkaAtatürk’ü. daşıdır, özel toplantılarda, diye küçük adıyla çağırabilecek yakınıdır. kadar bütün Kitapta. ayrıntılı bilgiler. açıklığı ile Doç. Çetin Yetkin tarafından değerlendirilmiştir. Halkın. bir parti özleml vardır, halk bunu SCF’sın da, gidermeye çalışmıştır. Ancak şurası açıktadır ki, bizde halkın parti önemi, sürgit yukardan denetlenerek giderilmiştir. Görülüyor ki, daha uzun bir süre de böyle olacaktır. Ister solda olsun. laGünümüzde, ter sağda olsun şemalar klasik çerçevelerinden Halklar, taşmıştır. kendinden güçlü olan örgütler daha istemlerini karşısında pek dile getirememektedirler. örneği, şemanın Polonya lnl değişim soyut da olsa sergilemektedir. Fırkası Serbest Cumhuriyet denemesine gelince, en açık belirti şudur: Partiyi kurduran mekanizma, dilediğlnde partiyi kapatmasını kolayca başarmıştır. Daha ne diye başka aranmahdır. nedenler Parti, kendini kurdurandan daha güçlü olamamıştır ki!.. Şemada, ülkemiz Için umut verici demokrasi, parlamento. par olanı, ticilik gelenek ve göreneğinirı her ölmernesl, yıkilanın demokrasiyi Bıı yeniden kurma amacı ile yapılmasıdır. da az bir şey değildir. sonrası hizmetler bulunduğu için. 1975 öncesi hizmet sürelerini öğrerıebilmek için Genel Müdürlük arşivinden hesap kartlarını istetir. , Dos işlemler gelişindeki bu kez geriye işler. Hanzi dosyaların getirtileceğine ilişkin bir liste yapar ve ken di evrakına verir. Evrak da de diğer raportörlerden gelen listeler toplanır. ayrı bir liste daha yapılır. 10 KiLOMETRE YOL Genel tşin ilginç tarafı Müdürlük genel arşivi Mithatpaşa’daki SSK Genel MÜbinasının tam 10 dörlÜğü kilometre uzağında. Iskitler’ de itfaiye garaiınm karşısındadır. Her sabah ve b öğleo, ir minibÜs buraya iki kez servis yapar. Hangi dosyaların istendigine cetvoller bu ilişkin minibüsdekjgörevlilere verilir. Ihtiyarlık arşivinde bulunan 14 milyon dolaylarındaki dos ya arasından istenilen dosyalar çıkarılır. Yalnız bu ar mantık şiv de çağdaş bir ile oluşturulmadıgı için kimikez istenilen dosyala.r bir türlü bulunamaz. Bu ara da siz dosyanın sonucunu beklersiniz tabii. istenilen hesap kartları ve huzursuz oluyor. giderek çirkinleştiği. yaban cılaştığı kanısı yaygınlaşıyor. Türkler arasında aşırı bır dın sömürüsü var. Kur’an kursları. dinsel toplantılar, günler. törenler. dernekler, Almanların cemiyetler.. içinde de elbette koyu dindarlar var. Fakat çoğunluk dinle dünyayı ayrı görüyor. bu çocuklara Türklerdeyse b’ie a.şılanrnaya, toplumdan dın yoluyla ayrı tutulmaya çalışılıyor. Alrnanlara broşürler ağıtarak din d propagandası yapıyorlar Müslüman olmaya çağırıyorlar. Bu girişimler Almanları rahatsız ediyor. mescit. dolu. Her taraf AlmanTürkiye’yi gördük. ya’daki Türkler buradakiler gibi değil. Dinin adeta ticaret.ini yapıyorlar orada. Din, yabancı ülkede yaşamak znruııda kalan ve azınlıkta olanlar için bir mı, rai bağıdır. insanları birleş tiren. birbirine bağlayan bir her bağdır. Bu. dünyanın yerinde böyledir. Fakat. Al le uğraşan, AlmanIn oyla. nen Almanya’ya yerleşen Turkler artık Almanlaşmış sayılıyor. Ters düşmüyor Onlara kimsenin toplumla. bır şey dediği yok! Yani. ticaret elden gidiyordiye bir kaygı Almanlar!... duymuyor Duynıuyor. Savaşçı Türkler ilerde başımıza iş açar kaygısı da 5 ek!.. Yok. Türklerin Alman bankalarında 25 milyar Mark’ı var. Türkler bu paranın tübir günde çeker. TürIiiye’ye gönderirse diye bir kaygı da yok.. Yok. Almanya’nın eko nomısi çok guçlü.. Na kalıyor geriye?,. Bugün Almanya’da po ‘tık dönüyor. Seçim “atırımı. 1984’te genel savar• Ya da 1983 son baharında erken seçime gi dıleceği söyleniyor. Sağcı yabancı işçi düşnıanlığ;nı köriikleyerek ikidare gelmenin yolunu erıvnrlar. iktidara . şube miidürlüklerimi.zderı, oenel ve psifyor bu konaldarı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Baçj Kur ile yazışmaya ga çilerek dosyanın tamamları. masına çalışılıvorclu BIR ŞUBEDE SSK yetkilileri. her bizmntlinin dosyalarının son çalıştığı şubede toplanması için yeni bir yöntem geliştianımsatarak. rildiğini korvnya ilişkin şu bilgileri verdi 1 er: «Bugün, Almanya’da Tiirklere karsı beliren akımın bizce eıı büyük etkeni sağcı Türklerin Almanya’da başıboş kalmış Si,an asalarınıza göre suç sayılan eylemler, biz y de suç sayılmıyor... Fakat, toplumu rahatsız ediyor. Türklerin birbirleriyle çatışmasından, sürtüşmesinden Almanlar huzursuz oluyor. Ulkenin giderek çirkinleştiği, yabancılaştığı kanısI yaygınlaşıyor. geldiklerinde Almanya’yı yabancılardan işsızJere iş açacaklanm vaat ediyorlar. Gelirler mi iktidara BIZ ce?. Bilinmezi Gelirlerse Türkleri ge ri yollayabilirlor mI? Büyük bir direnmeyle, yani yabancıları tutan Almanlardan gelecek bir mevle karşılaşma.zlarsa yol ‘rürkıen koruyan. kayıran çok Alman ‘var. Geç pek mişt.e Yahudilere yapılan bu kez de Türklere karşı yapılmasını istenılyor aldı basında Almanlar. Türk kovulmasını eneWleyecek Alman aileler tanıyorum. Sorıııç olarak. Türkler. sağcılıkları yüzünden sağcı gazabına uğrabilir.. miyiz?.. Dılekliriz,. Din Evet. Yirmibirinci Yüzyıl’da. Evet. Allah Allah!... BİTTt Nüfus kaydı, yaşı, hizmet süresi, prim ödeme gün süresi ve benzeri işlemlerde bir aksaklık yoksa «köseyi döndünüz» demektir. Artık emekli olabilirsiniz. dosyalar önce ihtiyarlık sigorta.Sıdairesi evrağma gelir. Elden geçer ve hangi raportörlere verileceği ayrıldıktan sonra inceleme yapıl mak üzere raportörlere venur. Işte. bu an da bir aksaklık çıktı mı. çim gibi yandınız, emeklilik işleminiz uzar mı uzar. Çünkü dos yanızda çı.kan bir eksiklik yü zünden işlem daha başa yani şubenize kadar, şubenizin toplu çuvallarında buruşmuş bordrolara kadar geri gidebilir. ihtiyarlık sigortası dairesinde işlemler de sağsalim tüm dosya tamanılanırsa. Genel Müdürlük Tahsis ve Odemeler Dairesi Başkanlığı na gönderilir. Dosyalar ilk önce müstahdemlere zimmet karşılığı verilir. Müstahdemler dosyayı Tahsis ve Odemeler Dairesi evrakına teslim ederler. Buradan servis şefine gönderilen dosyalar raportörlere dağıtıhr. Ra portörler hizmet süresini, marka hesap makinası inceden inceye haIle sapladıktan soma tüm dosyayı elden geçirmeye başlar. Nüfus kaydı, yaşı. hIzmet süresi. prim ödeme gün süresj ve benzeri Işlemlerde bir aksaklık yoksa .köşeyi demektir. Artık emekli olabilirsiniz. Emeklilik, Tahsis ve ÖdemelerDairesinde karara sonra aylık miktan beaaplamr. 2422 , ‘Hizmet sürelerinin bilgi işlem makinaları yardımı ile tutulması kaçınılmaz bir rnruret ve ideal bir yöntem ise de, işverenlerin, özellikle kamu kesimi işverenlerinin memurlarda olduğu gibi hizmet cetveli tanzim etme si ve bunu işçinin gittiği diğer işverene yasal bir zorurıluluk olarak devretmesi yararlı olacaktır Bunun için ciddi girişimlerimiz olmuştur. Bugüne değin, sadece şube müdürlüklerimjzcje ınevcut dosyalar, üç aylık bordrolardan çıkarılarak yeterli bilgiler içlerine konulara k. iŞçinin tekrar işe girdiği yeni SSK şubesine ve bu şekjldeon şubeye kadar s iietjlca Genel Müdürlüğü’ SSK rısıkıntıların çok büyük bir yüzdesi mevcut olmazdı. SSK’nın aktif ve pasif sigortalıların toplamı 3 milyonurı çok altındaykerı. 100 milyoııun üzerindeki dosyaların neden şubelerin arşivlerinde tuzulen durduğu sorulacakönemli bir sorudur. Bugünkü sistem ve yöntem ile, 87 ilimizde çalışması olduğurıu farzedeceğimiz bir işçinin, tam 67 dosyası raflarda bulunacak ve bulunyerlerden de hiçbir çüç onları indiremeyecektir. Bunun tahayvülü bile korkurıç değil mi?. yazması. SSK’dan önlem alması, işçiden de rahatrahat emekli olması, Türklerin dinmanyadaki darlıgı, Almanı d.inden ımandan çıl<artacak boyutlardal... Ford Fabrikası Türk işçiler için bir cami yaptırdı. Yaptırchğına yaptı racağına napişman oldu.. Çünkü, mas zaznam geldi mi Türkler işi bırakıp namaz kılnıa ya başladı! Dindar aileler çocuklarını öğleden sonraları okula yol lamıyor. Nedeni: çocuk Öğ sonra da Kur’an kursuna gidecek!... Bu tutum yüzünden çocukların kültür düzeyi düşük kalıyor, Çevreye uyum Sağlayamıyor Türk çocukları. Ozellikle kızlar. Demek hiitiin sorun topluma uyamayan. AlmanTürkkaynaşamayan lerdel ... .. Evet. Çok dindar bir grup belirince, ona karşı di renç de bebriyor. Tepki. Ben, uzaktan bakınca, biraz da sorunun orada iş sahibi olan. ticarette egemenleşen Türklerden kaynaklandığınısanıyordum.. Hayır. Tş kuran, ticaret Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlücjünde çalıştırılmak üzere doktor alınacaktır Genel Müdürlüğümüze 1 adet 4’ncü derece ve 2 adet 5’nci derece S. H. sınıfında boş bulunan kadrokira intibaklatına göre naklen veya açıktan Doktor alinacaktır. tştirakçilerin son müracaat tarihi 27.4.1982 günü mesai bitirnidir. Duyuru ir. (Basırıl 13398)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog