Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

18 NISAN 1982 Cumhuriyet 7 SŞK, 253 ögrenciye burs verecek tstanbııl, (tBA) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Tıp Fakültesı, oDelıts okullan ve sağlık kolejlerınde okuyan toplam 253 öğrenciye burs verecek. SSK Genel Mudürlügünün açıkl&masına göre, burslar Tıp Fakültest öğrencileri için 3 bin 500, ebelik okullan öğrencileri için 2 bin 500. sağlık kolejlerınin sağlık memurluğu ve labo rantlık dallan öğrencileri için de 2 bin lira olarak belirlen di. Aynca, burs veritecek öğrencilere yılda bir defa olmak üzere bin lira ödenmesi kararlaştınldı. lsteklilerin, aynntıh bilgı ve aday kaydı belgelerini alabilmeleri içtn, kurumun herhangl biı Unltesine ya da Ankara'da Geneı Müdürlük, Eğitim ve Sos yal tsler Daire Başkanlığma başvurmalan gerekiyor. İLAN KADIKÖY tKÎNCl SULH HTJKUK HAKİMLtĞİNDEN 1980/185 vesayet Kadıköy Acıbadem Asat bey sokak No: 14 sayılı adreste ikamet eden Fatma Hadiye Gökoa tıastalığı nedeni ile vesayet altına alın mış ve kendisine İstanbul Barosu avukatlanndan t. Vavuz Kücioğlu vasl tayin edilmlştir. Keyfiyet ilan olunur. 6. 4. 1982 (Basın 4128) 2694 Evliyaoğlu: Turizm acısından sansiı bir • dönemdeyiz İstanbul Haber Servisi Kiiltür ve Turizm Bakaru lihan Evllyaoğlu Türkiye'nin turizm açısından şansh bir döneme girdiğini vurgulayarak, «Bu dönemi iyi değerlendirebilmemiz için turizm sektöründen pay alanlar Bakanhk ile yakın ilişki içiııde olmalıdırlar» dedi Kültür ve Turizm Eakanı îlhan Evliyaoğlu, Türkiye Seyahat Acentalan Birliği yönetici ve mensupları ile dün Etap Marmara Oteli'ndeki toplantıda TEMELİ ATILDI Şişli Terakki Vafkının Leve nt'teki yenl ek tesislerlnin temelinl Vall Nevzat yaptığı konuşmada «Turizm koAyaz attı. (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) ııusu artık tepeden aşağıya herkesin önem verdiğl bir olaydır. Devlet Başkanımız turizmle yakından ilgilenmekte, Başbakanunız ttim idar| birimlere yayınladığı ceııelge ile turizme verilen ağırbğı belirtmekte ve Bakanbğımız İle acentalar, konuklama kuruluşlan ve lokaltalar da üzerlerine diişen da okul yapmada noksanları (förevi japma çabası Içintemeli dün Vall Nevzat Ayaz İstanbul Hober Servlsi mız var» dedi. Bir semte yapı tarafından atıldı. de bulunmaktadırlar. AnŞişli Terakki Llsesinln Levent' cak bu arada, turizm seklan okulun ikl yıl sonra yeter Törende bir konuşma yateki 30 bin dönümlük arsasına töründen pay alanların Kültür pan İstanbul Milli Eğitim Mü siz hale geldiğinl, ikili, hatta yapılacak 600 öğrenci kapasi ve Turizm Bakanhğı ile daha dürü Kemal Türen, «istanbul' üclü eğitlme geçme zorunlulu tell ilk ve ortaokul blnalorımn yakın ilişkt içinde bulunmağunun doğduğunu, bunun da İarı gereğlnl ifade etmeliyim. iyj bir eğitımt engelleylci fakAyrıca özel kuruluşlarımız, intör olarak karşılarına cıktığını san unsuruna daha büyük ösöyledl. Türen Istanbul'daki nem vermelidirler» dedi. öğrencilerden ellide birinin öTürkiye Seyahat Acentalan zel eğitim kurumlarında oku Eirliğt Başkam özcan Yuvalı duğunu söyledi. Özel okulla da toplantıda turizmla ilgili ku rtluşların dönem dönem görüş rın bu yolla lyi bir hizmet ver alış verişinde bulunmalannın diklerinl kaydetti, yararım vurguladı. istanbul Haber Servisi İstanbul Belediyesı, EVali Nevzat Ayaz, İstanbul' Danışma Meclisi îstanbuı Üminönü Temizlik Işleri Müdürü, Bölge Çalışma Müun nüfusunun her yıl Kocaeli yesi Zekai Bayer lse «Türkiye'durlüğü'nim «ışe iaaesine» karar verdiği bir temizlik ili kadar arttığını blldirdl, «Ö nin her 3 4 yılda bir turist işçisıne, kendiliğinden «Ssndikal haklarını kaldırma» akınına uğradığını, bu akınlacezası verdi. zel okul kurumları ns kadar İstanbul Bölge Müdürlüğü, «ölüme sebebıyet çoğalırsa Ihtlyaclarımız o den rın lyi değerlendirilmest gerektiğini» söyledi. Toplantının davermekten» 5 ay süreyle mahkum olan Mehmet Trak li azalacaktır» dedi. ha sonraki bölümünde ulaşun adındaki işçi hakkında, işlenen suçun yüz kızartıcı niŞişli Terakki Vakfı Yönetim sorununun yıl sonuna dek telık taşımadığına ve dikKatsizlik sonucu meydana gelKurulu Başkanı Fahlr özsoy, THY'nca almacak 4 yeni udigine karar vererek, Eminönü Temizlik Işleri MüdürAtatürk'ün feyz aldığını Ifade çakla çözümleneceği görüşüllüğü'nden adı geçen işçinin işe iadesini istedi. dü ve diğer problemlere ilişettiği ve okulunda öğrenim Eminönü Temizlik Işıeri Müdürü Engın Altuntaş kin görüşler ortaya kondu. yapmış olduğu Hoca Şemsi İ93, Bölge Çalışma Müdürlüğü'nun ügüi yazısı üzerine Mehmet Trak'ı ışe geri aldığı, ancak; 1981 yılında tuEfendi tarafından kurulan Şiş tLAN tuklandığında. kaydımn kapandıgını, bu nedenle kenli Tsrakkl Lisesinln Levent'teŞİŞLİ 1. SULH HUKUK disinin 1. 3. 1981 tarihinde süresi sona eren toplu iş ki ek tesislerlnin 5300 metreHAKtMLÎĞİNDEN sözleşmesi hükümlerine göre değilde, 1. 3. 1981 tarihin karelik bir alanda idari, sos1982/12 vasayet den geçerli olacak toplu iş sözleşmesi hükümlerine yal tesislerle sınıf ve labora1962 doğumlu Met« Sügöre işe geri almayı uygun bulduğu saptandı. tuvarlardan oluşacağını söyle küti'ye babası Teoman SüEnna göre, Mehmet Trak adındaki işçinin işlediği kütl mahkememizden veridi. Yeni tesisler, Milli Eğitimin suç nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti yargı organlarmın len 12. 4. 1982 tarihli karar 8 senelik temel eğitimine göyanısıra, bir kez de İstantiul Belediyesı Eminönü Tela vasi tayin edilmistir. mizlik İşleri Müdürü tarafından yargılandığı ve hakkınre plânlandı. İki yılda bitmesi tlanen tebliğ olunur. 12. da «sendikal haklarını kaldırma» cezasının verildiği anplânlanan okul binaları ıcin 4. 1982 laşılmaktadır. 150 milyon lira harcanacağı (Basın 4111) 2692 bildirildi. Sevim Yesim öldü... evlm Yeşlm bundan yaklaşık 20 gün önce Hacettepe Hastanesi'nln 83 numaralı bölümüne yatırıldı. Sevlm Yeşim'ln rahatsızlığının giderilmesl için cerrohl müdahale gerektiğlnden ameliyata olındı. Amellyattan sonra doktorlara göro hastanın sağlık durumu lylya gidlyordu. Gerçekten amellyot tan sonra Sevlm Yeşlm ikl gün çok iyl görünmüştü. An cok üçüncü gün, bir gariplik oldu. Hastanın sağlık du rumu kötüydü. S Sisli Terakki Lisesi ek tesislerinin temeli atıldı i'arım neden önemli? üyüJt yankılar yapan 7. Iktisatçılar Haftasında sunulan bildiriler soru ve yanıtlar arasmda ilginç söyleşiler yaşandı. Tanm konularmın tartışıldığı perşembe günkü oturumda eski tarım uzmanı ve şimdi Danışma Meclisi üyesi Recai Dinçer panelist olarak katıldı. Sayın Dinçer uzun uzmanlık döneminin birikimiyle, tanm konularmı enine boyuna inceledi. Ancak özellikle Iktisat Fakültesi öğrencilerinin bu konuşmalardan fazlasını beklediği ortaya çıktı. Nitekim bir öğrenci. «Toprofe Reformu Yasası ne olacak?* diye sorunca Sayın Dinçer *Yukanda bir Allah bir de bizim vicdanımız var. Yasa halkın menfaatine çıkacaktır» dedi. Bir başka öğrenci tarımın hâla neden önemli olduğunu sordu. Sorulardan bunalan Sayın Dinçer, «efendim tanm o denli önemli ki, sayıltnakla bitemez. Ciydiğimiz her şey tarımdan, yediğimiz her şey yine tarımdan. Artık bunun önemi tartışılır mı?y dedi. Öğrencinin bu yanıttan tatmin olup olmadığını bilmiyoruz. Hra oturum Başkanı Prof. tzzettin Onder sürenin dolması nedeniyle oturumu kapatmıştı. B Eminönü Temizlik Isleri Müdürü bir isciye "sendikal haklarını kaldırma,, cezası verdi İI,AN ŞlŞLt 3. SUJLH HUKUK HAKlMLtGİNDEN 982/19 Halen Şişii Abideyı Hürrlyet manallesi Okur Ap, No: 2471/1 de ikamet eden Berta özhazday (Akivan» babası Avram Özhazday'a 16/4/982 tarih 982/19 esas 982/18 karar sayılı ilanla vasi tayin edilmistir. Keyfiyet ilan olunur, 18/ 4/982 (Basın 4133) 2695 İnceiemeler yapıldı, araştırıldı. Sonunda anlaşıldı kl, Sevim Yeşim ameliyat 8ırasında mikrop kapmıştı. Bir telaş aldı ortalığı hastanm tedavl edilebilrnesi için bu kez 70 bin liralık antiblyotlk alınması gerekir. Hastanın yakmları onu da yaparlardı. Ama gelgeielim Sevim Yeşlm hastaneye yatırıldığının 15'nci günü öidü. Şimdi hastanın yakınlan ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını bllemiyorlar. Âyıp olur diye soramadsk M Genel Kurula Çağrı * Anadolu Turizm îthâlat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1981 yılı olağan genel kurul toplantısı 5 mayıs 1982 çarşamba günil saat 15.00'de aşağıdakı gündemi göruşmek üzere yapılacaktır. Toplantı, İstanbul Elmadağ Cumhuriyet Caddesi No: 87/5' deki şirket merkezinde olup genel kurul evrakı ilân taribinden itibaren şirket merkezinde ortaklann tetkikine açıktır. Du yurulur. G U N D E M : 1) Açılış, yoklama, başkanlık divanı seçimi. 2) 1981 yılma ait yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması. 3) 31/12/1981 bilânçosu ve kârzarar hesaplarının muzakeresi, kâr dağıtımının karara bağlanması, 4) Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibraı hakkında karar ittihazı, 5) Yönetim Kurulu ve denetçi seçimi, ücret ve aidatlannın tayini, 6) Şirketin 1982 çalışma proğramı ve şeklinin tesbiti kakkında görüşme ve yönetim kurulunun yetkili kılınması hakkında karar ittihazı, 7) Ana sözleşme'nin 32. madde sinin (C) fıkrası hakkında karar ittihazı 8) Dilekler ve kapanış. MURAKIP CANDAR KÂHYA erkez Bankası Başkanı Osman Şıklar dün düzenlediğl basın toplantısında Merkez Bankasının kazandığı altın Mercuri ödülünü gösterdi. Gazetecllerin ödülün altından olup olmadığı sorusuna «Zannederim altın suyuna batırılmış, ayıp olur diye soramadım» dedi. Osman Şıklar daha sunra yurt dışındaki Işçilerimizln dövizlerinl ge tirtmek için öngörülen Merkez Ban kasının reklam kampanyasını açıkladı. Başkan videoların basında yer alan renkli reklam filmlerinl seyrettlrmek için gazetecileri özel bir oda ya davet ettL Buraya kadar herşey İyl gitti. Asıl olay ilk filmln televlzyonda gö rünmesinden sonra başladı. Osman Sanat Galerileri ÜMİTYRSflRU SfiNffTGALERİSÎ MEHMETAU SANAT GALERİSİ ÖDA AMNS 449295 ALJ H1KMET VARJUK »oıum»nw»ı OiiDottt«Oart«rt«ı ALlHtKMET RETROSPEKTİF L97019S7 URART FORUM SANAT GALERİSİ lıtanbnl Körler Okohı yanrma AIM InKCt CACOESI21 NlSMfmSI BIMItUL TELEFON «032* TEL£KS:S64«UIWTR. GIYAS KORKUT Resim Sergisi 1 5 3 0 Nisan 1982 ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KATI) TAKSİM İSTANBUL 19 Nisan 1982 Saat 18.45 İST ANSUL " S A K SALONU S< SMANE SOK. OMİT APT. RESİMCİOGLU Resim Sefgisi 1426Nian lıtiklıl Cad. Patabahç* Yanı Yap< Kur Hanı Tel: 44 96 33 Btyoaiu 1STANBU L SULEYMAN SAlM TÇKCAIY flâgun baskıter 118ntean Şıklar kampanya hakkında bllgl ver meyi büyük bir zevkle sürdürürken ekranda ilk önce bir Anadolu köyü göründü. Yeşillikler içinde evler, köy çeşmesi, abalı bir çoban, danalar, dü veler falan. O da ne? Koca bir çoban köpeğl blrden ekram doldurup havlamıyor mu? Odanın havası bir den değişti. Herkesin yüzünde bir te bessüm belirdl. Osman Şıklar da gülüyordu ama başkan açıklama zorunluğu duy muş olmalı ki bir de «tşçiltrimizin anlayacagı şekilde olsun istedik» de mez mi? Şıklar iyinlyetle davranmak istedi mutlaka da, aklımıza ister istemez bir soru geldl. îşçilerimiz köpek havlamasından mı anlar sadeçel Biz de ayıp olur diye soramadık? GALERİLffiRİZ NESİBE TORKOMER Emay* v« R«»lm Sargltl RAStN OlOmOnün 3. yılında Muhıin Ertuflrul anısına sayçıyla RESİM SEROİSİ NUR KOÇAK Sergı uı Deviet Oü/e< S*" BURHAN TEMEL 326nisan fcUMALl) Sanafr /**""**>. RESİM SERGİSİ 3imart BASIN SANAT GALERİSİ BIRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSÎ 16 Nisan16 Mayıs 1982 Atatflrk Cad. Ö3r«tm»nl«r Slt«tl B Blok Kat 2 A D A N A Perhizlahana turşusu örneği Y asalara her yönden saygılı vatandaş renkli bir TV. alıcısına sahip olmuştur. Yasalara saygılı vatan daşın elindeki renkli TV. ahcısının faturası vardır, gümrük giriş evrakı vardır. ödenen gümrük vergisinin makbuzu vardır. Dedik ya, vatandaş yasalara saygılıdır. Elbette, PTT'den de ruhsatıru alması, yılhk harcmı yatırarak gönül rahatlığı ile kullanması gereklidir... Elinde bir sürü evrak, sık sık yayınlanan duyurulardaki «en yakın PTT merkezine başvurun» uyarısına uyarak, en yakın PTT merkezine gider. Faturayı, gümrük giriş belgelerini, gümrük öden ti kagıdını uzatır ilgili kişiye: Efendim, bir renkli TV. alıcım var. Evrakları da tamam. Ruhsat alacağım. Beyefendi, ruhsat ve remiyoruz... Ne demek veremiyoruz? Radyo, televizyon bar bar bagırıyor. Kaçak alıcı kullanmayin, cezası ağırdır, biran önce gidip ruhsatınızı alın, harcını yatınn diye., Tamam, doğru.. Ama normal TV. ahcılan için.. Renkli alıcüar konusunda hiç bir işlem yapamıyoruz. Ne kadar harç alacağımız belli değil, yasada da özel bir ayırım yok. Bu nedenle ruhsat veremiyoruz. Peki ben alıcıyı knllanamıyacak mıyım? Vallahl bilemem.. Ka çak olarak kullanırsınız. Ya yakalanırsam... '.O Hemen arkasından TRT. iftiharla sunuyon «İspanya'da oynanacak dünya kupası maçları Türkiye televizyonundan renkli olarak yayınlanacaktır» Bu «pehriz ve lahana turşusu» örneği degildir de, ya nedir? 20nlsan 15 N i a n 5 Mayıs 1982 Mlm Kcml ökt Cad. 1t Ihtıtar Apr. D. S N 3 « M Tİ24S4AI 7. Kunıluş Yüdönümü 'Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiylc kutlanıyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Kurtuluş Cad. 191/B Sinemtöy 40 47 83 mmı REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisi 8 30 Mayıs KurtulUf Cad. 191/B Slnemköy ğâlata sanat gaiensı NEŞAT FEHMÎ ERDOGAN Seramik Sergisi Açılış 12 NİSAN tünel gecn işhanı 9/26 »+93551 tPEKAKSUCÜR Resim Sergisi Mmı 326 nisan Devtet G<12e< Sanai 4047 83 sinemalar tiyatrolar JANE FONDA VANESSA RED6RAVE Yönetmen: \\\ ] ODA AJANS 449295 seanslar: I2ooJ5 ool8oo2loo 7.HAFTA 70mın'FULL STEREOPHONIC SOUNn Barbra Slnısand Kris Kristoffcreon Yönetmen: Frank Pi«;ıson GEl£CEK L İ W T A SİNEMALARDAJ ALO 412737461819 A1O Ptesi hariç her giin 2100 Ctesi Pazar1600210B Fanpltı Ergenekon Cad. fOİL SİNEMASI avare siyahkomedi NEJAT UYGUR KÜÇÜK SAHNE Beyoğlu 49 56 52 " FERHAN ŞENSOY'un ORTAOYUNCULAR KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI KONUK SANATÇI: Köylünün şurası dediği iğde'nin köylü ile sohbeti va dertleşmeyı çok seven bir valisi var. Vali Bedri Nazlıoğlu, zaman buldukça köylere giâer ve sohbetler yapar, köylülerin sorunlarını dinler onlara çözümler bulmaya çalışır. Vali Nazlıoğlu, köy gezilermden birini de bir süre önce Keçikalesi köyüne yaptı. Köylülere çok yönlü sorular soran Vali, kadınlarm başlarındaki jazmamn üzerindeki altmlarm değerine kadar varan sorulan sorduktan sonra köylüleri dinlemeye koyuldu. Söz isteyen bir köylü elektrik sorunlanndan yakıııarak mahallelerinde elektrik olmadıgını, bu yüzden modern bir yaşam sürdüremediklerini söyledi. Köylünün konuşması bittiğinde Vali Nazlıoğlu, köyluye hanC ınemanın yeni gi mahalle olduğunu sordu"* Unlenen güzel ğunda da köylü çenesini yulerinden Sydne Rokarı kaldırıp: me ünlü Sovyet yö Aha surası beyim» netmeni Sergey Bon FAYE DUNAWAY dedi. darçuk ile Ekim Vall Nazlıoğlu, bu yanıt Devrimi üstüne bir karşısında bir süre güldü, film çevirecek. «Saetrafındakilerin merakla vaş Ve Barış»ın ya kendısine baktıklannı göpımcısı bu süperrünce de: prodüksiyon için Kı aha önce Evlla Peron Bizim köylü çenesini zılordu'dan on bir ve Joan Cravvford'un ya kaldırıp da aha şurası ddaskeri üç ay boyun şamiarını anlatan fllm di mi en az 5 kilometredır. ca figüran olarak lerde bu kişlleri canlandıran Ban 30 yılhk devlet memu çalıştırdı. Sydne RoFaye Dunavvay bu kez de ruyum buna çoğu kez tamk me ise bu uzun ça oldum» dedi. hşma sırasmda Bus Orlana Fallaci' yi oynayaValinin bu açıklamasınları çok sevmiş, cak. Robert Redford'un çedan sonra da beraberinde«ialnız», diyor «tek keceğl film tanınmış italyon ki daire müdürleri köylübir kusurları var: gazetecl Orlana Follocl'nin nün çenesl kalkınca kaç kiçok içki içiyorlar..» maceralı yaşamını onlatılometreden söz ettigini öğyor. renmiş oldular. N Yönetmen: John Carpenter O HAFTA ^W^ ^ ^ FİLMTAN y Kent Oyuncuları yönetmen ATIFYILMAZ ZELİHA BERKSOY SALI 18.30 PAZAR 15.30ve 18.30 FERHAN ŞENSOY'un HAflBIYE.KEfİTER TIYATROSU nevvyprktian CYRANOde kaçıs BERGERAC "Escapefrom New York" Kurt Ruıtel Lec Van Cleef Erneıt Borgnine Iıaac Haye» Donald Pleatence Adrienne Barbeau BeyoğluFİTAŞ Harbiye GAZl Sydne Rome * Ruslar cuma21.OOc.tesH8ÛO • pazar1500 "İIAIOD ' veMALJDE . . ctesı 15.00. KİRAUKOYUN HAFTAYAStNEMALARDA ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. Çarsamba Perşemb» Cuma 18.30 Cumartejl 15.30 v» 18.30 TAKSİMSMU SırualvMf Cıd. »S TaMlm « IS 2» TOKAT Yön:ClaudePINOTEU •Oyn: LİNO VENTURA ANNIE GIRARDOT P.t«sl, Salı, Carş. Par$. Cuma WS5ft* 2 NİSAN CUM A'dan itibaren GÜLDORÜ 2 BÖLÜM KadıKAy Baharly» 37 80 83 14.0016.3019.00 Cumartesi Pazar 11.3014.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLAR DİZİSİ 10 Oyn: SERGE ROBER LUİSDEFUNES Carj. Perj, Cu. C.tssl Pa. 21.30 DALDAKİOTO 16MSAN dan îtibaren §ANTİYATROSU'NDA biletler gişede SATJIMAKTADIR TEL4O67 92 P.tesi hariç her gece 21.00 Pazar 18.30 Çarj. Ctesi Pazar 15.30'dı matine AfÜMM OPİRUR IDU kösede vayınlanmasını ısüedıginız ılanlannız ö n ODA ASAHS Fallaci'yı oynayacak D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog