Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

| 18 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER • • • •• Cumhuriyet Varşova'da 500 kişi maden iscilerinin ölümünü protesto etti B Göstericiler .Sıkıyönetimin ilanı üzerine direnen maden işçileriyle askerler arasında çıkan çatışmalarda 9 maden işçisinin öldürülmesini kınadı. VABŞOVA (AP) Polonya'da, 500 kişi, sıkıyönetimin ilanı Uzerine çıkan olaylarda ölen 9 maden lşçislnln ölümünü protesto etti. önceki gün Varşova'nın en önemll meydanı olan Zafer Meydanmda toplanan 500 kadar göstertci, mumlar yakarak dua ettiler. Polisin çevrede sıkı güvenlik önlemleri aldığı, ancak gösterinln olaysız bittiği bildirildi. 500 kadar kişinin katıldıgı gösteri, Sıkıyönetimin llanından sonra gerçekleştirilen en büyük gösterilerden biri. Sıkıyönetimin llanından sonra, Katowiçe'de bulunan Wu1ek maden işçilerl direnişe geçmlşler. askerle çıkan çatışmalarda 9 işçl ölmüştü. Direnlşlerde meydana gelen ilk ölüm olayları olması bakımmdan sembolik bir anlamı var gösterllerin. Zafer Meydanmdakl gösterllerden bir gün önce de, Varşova Ünlversitesl Rektörünün istifasını protesto eden öğrenciler ve öğretim üyelerinin 15 dakika boyunca sessiz protesto gösterisi yaptıklan da bildirlldl. Müslümanlar yine catıstı: 2 0 Dıj Haberler Servtoi Lübnan'da Müslümanlar arasında devam eden çarpış malarda dün de 20 kişi öl dü, 45 klşl de yaralandı. Salı günü yeniden alevle nen çatışmalarda böylece ölü sayısı 79'a, yaralı sayısı da 194'e çıktı. Lübnan'da kalabalık bir topluluk oluşturan Şiiler a rasmda îran yanlıları lle Irak yanlıları arasında devam eden çarpışmalar üze rine Lübnan hükümeti dün olağanüstü toplandı. Israil'in Sina'dan 25 nisan'da çekilmesi konusunda son haftalarda ortaya çıkan pürüzlerin, Başkan Reagan'm özel temsilcisi Walter Stoessel'in yoğun çabaları sonunda giderildi ği bildiriliyor. AP'nin habe rine göre. Kudüs ile Kahire arasında mekik dokuyan Stoessel önceki akşam Kudüs'ten Kahlre'ye hare ketinden önce yaptığı açıklamada. «ortaya çıkan pttrtizler bflyük ölçüde gi derildi. Sina'dan gerl çekilmenin Camp Davld anlaşmasında belirtildiği gibi, 25 Nlsan'da gerçekleşecefrfne inanıyorum» dedi.. tsrail, Mısır'm Camp Da vid anlaşmasında Sina'ya ilişkin hükümleri çiğnedi ğinden yakınıyor ve geri çekilmeyi erteleyebileeeği ni belirtiyordu. tsrail Mısır'm Batı Sina'da anlaşma hükümlerine aykırı olarak fazla sayıda asker topladıgını 1leri sürüyordu. Anlaşmanın tehlikeye girmesi üzerine Başkan Reagan bölgeye özel temsilcisi Etoessel'i göndermişti. AP, ajansı Mısır hükümetinin Camp David anlaş Sina konusunda Mısır'la Israil arasında cıkan pürüz giderildi masına uyacağına dair ts rall'e güvence verdiğtai bil dirdi. öte yandan huzursuzluğun devam ettiği işgal al tındaki Gazze'de gösterici lere ateş eden îsrail asker leri iki Filistin'liyi öldürdüler, 16 kişiyl de yaraladı lar. Cavusesku, Cin'le • • • Sovyetler'i doğrudan görüsmeye cağırdı PYONG YANG, (a.a.AP) Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku nükleer enerjinin olum lu yollarda kullanılması 1le ilgili görüşmelerini ve bazı işbirliği anlaşmalarını tamamladıktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nden ay rılarak Kuzey Kore'ye gitti. Çavuşesku'nun Pekin ziyareti sırasında iki ülke arasında ekonomik, bilim ve teknik işbirliğiyle ilgili 10 yıllık bir anlaşma imza landı. Nükleer işbirliği anlaşması konusunda ise bir açıklama yapılmadı. öte yandan Çavuşesku, Pekin'den ayrılmadan ön* ce verdiği bir demeçte Sov yetler Birliği ile Çin Halic Cumhuriyetini aralarında ki anlaşmazlığı doğrudan görüşmelerle çözümlemek için masaya oturmaya çağırdı. Gözlemciler Leonid Brejnev'in de üç hafta ön ce Çin'e görüşme önerisin de bulunduğuna dikkat çe kiyorlar. Ancak Çin Sovyetler Birligi ile 1978 yılm dan bu yana kesilmiş bulunan smır görüşmelerini yine başlatmak için Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmelerini şart koşuyor. • Kuzey Kore lideri Kltn tl Sung, 70. yaş güntintt yabancı Devlet Başkanlarmın katıldıgı bir tö renle kutladı. 1945 yılından beri Kuzey Kore lide ri olan Kim tl Sung do • Orta Amerika ülkelegutn güntt nedeniyle «Cum rinden Nikaragua iki gün huriyet Kahramanı» ünva içinde karasularına üç Ame nını aldı. rikan savaş gemisinin gir• tran'da 1leri gelen bir mesi olaymı Washington'a Ayetullah'ın damadınm dar bir nota vererek protesto be planı hazırlamak suçun etti. dan tutuklandıgı bildirildi. 9 İspanya'nm Pamplona • Gnatemala'nın Solola kentinde devriye görevi yabölgesfnde bir köye baskın pan bir polis arabasına atıyapan 30 kadar gerillanın lan el bombası bir polisin güvenlik kuvvetlerince öl ölümüne, bir polisin agır, ye disinin hafif yaralanmasına dflrüldflğü bildirildi. neden oldu. • Fransa Dışişleri Rakanı Claude Cheysson. Hmdis tan'ın Fransa'dan 40 Mirage 2000 avcı bombardıman uçagı satın almak uzere anlaşma yaptığı yolunda çıkan haberleri resmen doğruladı. • Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 3 giinlük resmi bir ziyarette bulunmak ama cıyla 30 nisanda Yunanistan'a gideceği açıklandı. • Ünlü Isveçü fllm yıl dızı îngrid Bergman bir sü re önce îngiliz basmında ölüm döşeğinde olduğu yo lunda yer alan haberleri yalanladu Teri olan paıalar" bir köşede duıacagına Devrim Muhafızlars, dini lider Medar gözaltına aldilar Dış Haberler Swvisl Iran ın dml liderlerlnden Ayetullah Seıiat Modari'nin Kum kentln deki evl devrim muhafızlorınoa basılarak işgal edildl. Ajansların Medari'nln akrabalarına dayanarak verdlğl ha bere göre Medarl devrim mu hafızlarınca gözoltına alındı. Aynca iki damadı da tutuklan dı. Ayetullati Medori, Humeynl'nln şlddetll muhallfl olarak billniyor. öte yondon, bir Iron millet veklllne göre, yüksek düzeyda bir dln adatnının damadı da darbe teşebbüsüne katıldıgı Iddiasıyla tutuklandı. Bu araöa gecert hafta tutuklanan es kl Dışişleri Bakanı Kutblzade' nin, Fransız Sosyalist Partislyle Işbirliğl yapttğı ve iran Islom Cumhuriyetini devirmeyl amao ladığı öne sOrüldO. ' El Salvador ordusu: Sağcılar Hırîstiyan Demokratlarla koalisyon yapsın Dı? Haberler Serrlsl El Salvador'da silahlı kuvvetler, açırı sağcı partilerin Hırîstiyan Demokratlarla koalisyon yapma larını istedi. AP Ajansının bildirdiğine göre El Salvador ordusunun isteği, 3 haftadır 5 aşın sağcı arasında süren hükumet oluşturma çabasından duyulan hu zursuzluğu ifade ediyor. Hükümet kaynağının bildirdlglna göre, ordu, 24 sandalye ile kurucu mecliste en fazla sandalye elde eden Hıristiyan Damokraüarla, aşın sağoı UluMİ Unl&snıa Partisini ve ülusal Cumhuriyetçl Ittifak Parösinl lçeren bir ittifakan oluştunüznaaım istiyor. CHuşturulacok yeni Vn Hıristiyan Demokratlann dıçjndakl açın sagcı partileıin deneOmtode oiması hallnde, El SBİvadortm ABTTden sagladıgı aakerl ve ekonomik yardımın bUyük bir ihtimal bellrtiliyor. CUnkU aşın sagcı partüer Ulkede toprak reCormu yapılmasına kftrşı çı* kiyorlar. Gerek Reagan yönetiml gerek Hıristiyan Demokrstlar ise halfcın solou gerilla. lara sağladığı desteği azaltmanm tek yolunun toprak reformu olacağına tnanıyorlar. <MDI Knedfde dursun.. Münih'te nükleer silahları 10 bin kîşi protesto etti MÜNtH (a.a.) Pederal At manya'nın Münih kentinde, Schmldt hüfcümetinin gelecek yıldan itlbaren ABD füzelerinin Ulkeye yerleştirilmesi yolundaM NATO planım benimse mesini protesto amacıyla göa terl yapıldı. Polis kuvretlerl fçösterilere en az 10 bin Mşlnta katıldıgını söyledller feıizgetiran! C F A R K L F " MAGAZtN DERGISI NOKTA nın 10 «ayısı, il^ınc konularla çıku, • BASIN FtBporta) ustasryla rOporta) Fikret Otyam • KADIN Yapay guzellıgtn sırları. • MAGAZIN • Müjdat Gezen ın bu ' rımetroman ' otdugunu biliyor muydunuz 9 POLfTtKA • Potiüka yı meslek edİBOB aöe Oztraklar • SKANDAL Kflpeb yıyanie IŞ Kapı kapı dotaşarak ayd 300 bin lira kazaruyortaı • StNEMA TOrkan Soray • AYRICA Haftanın TV. SANAT.SPOR aktOatitasl NOKTA da Tamir parası giderayâk ige yaradı... Faiz getirdi. ŞoförAli minibüsünü bakıma çekmişti. Parasmı.da evde bir köşeye ayırmıştı: "O paranm yeri var.".. diyerek. 1 'Motpra, kaportaya gidecek..." diyerek. Önerdik. Ayırdığı parayı, tamir işleri bitene kadar Yapı Kredi'ye getirdi. 1 ay vadeli yatırdı. Zamanı gelince, hem minibüsünü aldı servisten... gıcır gıcır. Hem de Yapı Kredi'den faiz aldı. Memnun... çok memnun oldu. ' nın arkasmda farklı» biri vardır. KUTAHYA ASLtYE 1. HUKUK HAKÎMLÎĞİNDEN Esas: 1981/570 Davacı Bayındırlık Bakanlığı'na temsilen hazine vekili Av. Olcay Yıldınm tarafmdan davalı Işık Oytaç Nisbetiye Cad. Akatlar Durağı Ece Blok Etiler Istanbtü adresine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında: Kütahya Temel Eğitim 2. Kademe Okul Inşaatı Müteahhidi Işık Oytaç'a ihale edilerek sözleşmeye bafclanmış ancak davalı tasfiye talebinde buhmmuş ve resen yapılan tasfiyede çıkanlan kesin hesaplar nsticeainde 819.794 lira borcun kaldığı ileri sürulerek faiziyla birlikte davahdan tahsili için mahkememizde açılan alacak davasının yargılaması sırasmda davalmm adresi belli olmadığındjan kendisine ilan suretiyle tebligat yapılmış ve 8.4.1982 tarihll celseye gelmediğinden bu defa davalıya ilan suretâyle gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. Davalının 11.5.1982 salı günü saat 9'a bırakılan duruşmaya gelmesi veya kendisini veüdlle temsil ettirmeai aksi halde yokluğunda yargılama yapılacağı gıyap davetsyesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. (Basın: 14114) 2093 YAPI ve KREDİ BANKASI NV hizmette sınır voktur"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog