Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet' 12 18 NİSAN 1982 Smai Kalkınma Bankası'ndan doviz kredisi aldılar, "kalp krizi,, geçirdiler** YANLIŞÜK OLMUS! 89 şirket "yoğun bakım,,da «Hastalann» yani banka müşterilerinin çoğunluğu tekstilciler ve mobilyacılar. Kenan MORTAN tZMİR Türkiye Sınal Kalkınma Bankası 89 yataklı bir hastane kurdu. Hastane Başheklmllğine ise «iktisatçı» Erol Üyepazarcı atandı. Tören yapılmaksmn acıian hastalar için şimdüik «yeterli» boş yatak bulunduğu öğrenildi. Yatan hastalann büyük bir kısmının durumu «acil» görülerek «yoğun bakım» ünlteslne alındı. Hastalığm özel konumu nedeniyle hastalara oksijen çaUırı içinde «spesifik tedavi yöntemleri» uvsulanac^k Ayrıca hastane blnası olarak ayrı bir yer kiralanmadığmdan hastane alanı olarak TSKB'nin Istaribul Pındıkh'daki genel yönetim binası kullanılacak. Yatağı ve blnası olmayan bir hastanenin açılışı haberine kuşkusuz bir çok oku rumuz şaşıracaktır. Ancak şaka değil, gerçekten TSKB Bankası Türkiye'de Dünya Bankası kredilerini özel sek t"örp vpıpn ve tek banka olarak şimdi de bir «hastane» kurdu. Hastane Türkiye'de ciddl bunalım lçine girmiş TSKB uzmanlarmm dayısıyla «enfarktüs» geçirmiş olan şlrketlerin tedavisi ile uğraşacak. TSKB «Şirketler Has tanesi»nin ilginçliği bir tek yoğun bakıra ünitesinden oluşan servisle kurulmuş ol ması. Enfarktüs geçiren has taların çoğunluğunu ise, «çok nrtaklı» şirketler oluşturuyor. TSKB Genel Müdürü özhan Eroğuz kasım ayında îzmir'de «Cumhuriyet» muhabirine, «çok ortaklı şirketlerin düze çıkması miitn kündür. Bu konuda banka elinden ıçelen her şeyi yapacak» diyordu. Daha sonra takvim yapraklan hızla dondu ve TSKB'den döviz kredisi almış kuruluşların bilançoları daha dogrusu yl ne banka uzmanlarının deyişiyle «kalp elektrosu» lncelendiğinde hepsinin «kalp krizi» geçirmekte olduğu or taya çıktı. Bunun üzerlne banka içinde bu kuruluşlar için bir hastane kurulması kararlaştırıldı ve başına bir uzman iktisatçının başhekim olarak atanması uygun görüldü. Ancak hastalann farklı durumlan nedeniyle, bir hastane «Sağlık Bakanlı£ı» yerine Türkiye Smai Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak. Hastanenin kuruluşu sonrası başvurulabilecek hasta şirket sayısınm artacağı düşünülerek yatak sayısı kesin olarak sı nnlandı ve sayı 89 yatak ile donduruldu. Ancak halen 10'a yakın boş yatak bulunuyor. Bir başka deyişle, Neron'un Roma kentinin yanışı gibi kendl kuruluşlarının «yakılışını» sadece seyretmek durumunda olan ki'iuluş yöneticileri TSKB yönetimine başvurabilecek. Eu konuda, «TSKB Genel MüdürlüSU Fındıkh tstanbnl» adresine bir yazı İle başvurmak yeterli. (Arkası 11. SavfcKta) lObin doktordan özel hizmet tazminatı geri alınıyor Yavuz OKAYBEN Sağlık Bakanlığı'run 2594 sayılı yasa gereği ödenmesi ne başlanan «özel hiımel tazminatı»ndan Genel İdari Hizmetler smıimda bulunan yaklaşık lü bin dok torun yararlanmadığı. ikı aylılı otipıne yapılan doktorlardan tazminatların «yanlışlık oldu»ğu gerekçesiyle tekrar tahsiline başlandığı öğrenildi. Sağlık personellerine ödenmesi kararlaştırılan, ancak yardımcı sağlık personeli ile Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunan doktorları dışarda bırakan Sağlık Bakanlığı'nın «özel hizmet tazminatı» ile ilgili yasası, türlii eleştirilere uğrarken, ülke genelinde ödemelerin de durdurulduğu belirtildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edl nilen bilgiye göre, Saymanlıklar ve Mal Müdürlükleri tarafından ödenmesi istenen tazminat «gerek li açıklama» gelmediği nedeniyle verilmiyor. İstanbul'da sadece 15 bin dolayında doktor ve yardımcı sağlık personehnin «özel hizmet tazminatı» ndan yararlandınlmadığını belirten İstanbul İl Sağ lık Müdürlüğü yetkilileri, merkezde bazı yataklı sağ lık kuruluşlannda ödeme lerin yapıidığuu, bazı kesimlerde ise Başbakanlık' tan gelecek ilgili yazının beklandiğini belirttiler. Türkiye'de 80 bin dolayında bulunan ortaokul dengi sağlık okulu mezunu ebe, hemşire ile Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda açılan kurslar sonucu belge alan yardımcı sağlık personelinin özel hizmet tazminatın dan yararlandınlmaması, sağlık hizmetleri dalında verimi düşürüyor, (Arkası 9. Sayfada) Yazar: Vergi alabilmenin yolu zorlama olmamalı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Odalar Blrllği Başkanı Mehmet Yazar, devletin en başta gelen görevinin vergl almak olduğunu bildiklerinl kaydederek, «Ancak, vergl alabilmenin yolu sadece zorlama ve ceza uygulama olarak görülmemelidir». dedi. Ziraat Bankası'nın Kayserl Bölge toplantısında bir konuşma yapan Yazar, tarım alanında potansiyelin tam kullanılması ve verimliliğin artırılmasının başta gelen temel sorun olduğunu vurguladı. Dünyanın bugün nüfus artışı ve aclık sorunu karşısında, ülkemizın tarımsal gücünün en büyük güvence oiduğunu beürten Yazar, üretim ve verımlıliğin artırılması yanında tarınna dayalı sonayiinin desteklenmesi, bu sanayinin dış pazarlara yönelmesinin teşvik edilmesinin hedef olarak alınmasını önerdl. Temel meselemlzin, enflasyonu tahrik etmeden daha da aşağıya çekerek, istikrar İçinde kalkınmayı becerebilmek ol duğunu bildiren Mehmet Yazar sözlerini şöyle sürdürdü: «Piyasalardaki durgunluğun bir ölçüde hafifletllmesl İçin, (alt yapı yatırımlarının hızlandırılması, lc borçların zamanın da ödenmesi, zlral ve yatırım kredilerinin sağlıklı işlemesl, konut fonunun çalışır hale getirilmesl, karşılıksız çek ve kötüye kullanılan protestolu senet olayının yasal müeyyileler le önlenmesl, servet beyanı, yeniden değerlendirme gibi konuların biran önce cözüme bağlanması) büyük önem arzet mektedir.» Konuşmosında, vergl konusuna da değinen Yazar. sorun lan Maliye bünyesinde cözebîlen uzlaştırıcı, eğitici ve zamonında karar verebllen bir yaklaşımla vergi tahsllatının daha iyi sonuçlar vereceğinl bildirdl. Yazar, vergl idaresinin kadro yetersizliği ve organizas yon aksaklıkları gibi nedenierı le henüz özlenen işleyiş ve et< kinliğe kavuşmadığını belirterek, «Biz vergi idaremizm, dev letln rnuhtaç olduğu gelirleri, mükellefleri yıkıma götürmeden sağlamasından yanayız» dedi. Ihracat sigoıtasının gereklıllği üzerinde duran Mehmet Yazar, KİT sorununa değinerek, gecen yıl ortalama yüzde 300'e varan KİT zamlarının, maliyet enflasyonunda en önemli neden olduğunu kaydetti. Yazar. Türk parasını koruma mevzuatı, dengesiz gümrük hadleri, tekellerine, pıyosa ekonomisinin tam anlamıylo iş lemesini engelleyen konuların üzerinde önemle durulmasını da sözlerine ekledi. Siyasi partilerde genclik kolları isfenmiyor GencEik Komisyoıiunun eğilimi; secmen yosının 18'e indirilmesi seçim yasasında yer alaca ğı belirtilen eğilimler şöy le: Daha önce 21 olarak be lirlenen ve uygulanan seçmen yaşının 18'ini doldurmuş herkese tanınması. Parti Gençlik Kollarının bulunmaması, daha önce 21 yaşım tamamlamış par ti üyesi gençler partilerin gençlik kollarmı oluşturmaktaydı. Ancak yeni se çim yasası yansıması beklenen eğilime göre partile rin gençlik kolları buluna mayacak. Ancak 18 yaşmı tamamlamış her genç par ti üyesi olabilecek. Öğrencilerin partiye üye olmamaları, daha önce ki yasaya göre lise ve ünl versitede okuyan öğrenciKAYSERİ, (a.a.) Maliye Bakanı Kaya Erdem, Türk tan ler partilerin üyesi olabili nmının ekonomi, Türk çiftçisinin de soayal hayatımızın bir is yordu. Ancak yeni hazırla tikrar unsuru olduğunu belirtti ve «ciftçimizi daha dinamik ve nacak yasada lise ve yükakılcı davrcnmaya iten bir yaklaşımla taban fiyatlarını tesbit sek okul ögrencilerinln ediyoruz» dedi. partilere Uye olmasına kar Erdem, Ziraat Bankası Kayseri Bölge toplantısında yapşı çıkılması eğilimlnln atığı konuşmada, destekleme alım politikasının esas amacının ğır bastığı belirtiliyor. ACiftçileri düzenli ve sağlıklı üretime teşvik etmek olduğunu (Arkası 9. Sayfada) kaydetti ve özetle şunları söyledi: «Ekonomik yapımızda son bir buçuk yılda izlenen politlka lara bağlı olarak ortaya çıkan gelişme ve diğer değişmeler sırasında, tarımımızın ve çiftçimizin bu temel niteliğinl gözönünde tuttuk, uygulamakta olduğumuz tarım politikası İle genel ekonomik politika arasında uyum sağlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak İzlenen destekleme alım politikamızın esas amacı da, ciftçlmizi düzenli ve sağlıklı üretim yapmaya teşvik etmektedir. Devletçe tespit edilen taban fi yatları bu amaca yöneliktır. Enflasyonun altında kalmayan ve ciftçimizi daha dinamik ve akılcı davranmaya iten bir yak laşımla taban fiyatlarını tespit ediyoruz. Tarım kesimimizi kre di kaynaklarımızdan azami ölCülerde yararlandırdık. Buna devam edeceğiz.» Ziraat Odası Birliği Başkanı Osman Özbek'de konuşmasında, Türkiye'nin gıda maddesi ihracında önemli mesafeler kaydettiğini belirtti ve, «Türkiye özellikle gıda madde si ihracında Ortadoğu başta ol mak üzere, Avrupa dahil gıda merkezi olabilecek niteliktedir. Türk tarımı artık ihmal edilmemelidir» dedi. Ziraat Bankası Genel Müdü rü Rahmi Önen, gecen yıl 365 işre «Masum> bir yaban keçisi ve yavrusu. Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü, bu milyar kredi dağıttıklarını kay hayvanların avım Antalya yöresinde 15 ekim ile 31 arahk dettiği konuşmasında, bankatarihieri arasında serbest bıraktı. Tabii, ortalama 300400 nın bu yıl 480 milyar kredi vebin lira ödemeyi göze alanlara... receğini belirtti ve, «Tarıma dayalı sanayil destekleyeceğiz. Ziraat Endrüstrisinin kalkınmaAntalva yöresinde yoban keçisi sı ve gelişmesi için çalışacaavcıltgı parayla yapılıyor ğız» şeklinde konuştu. Önen, bu yıl verilecek olan kredilerin yüzde 68'inin hayvan sal üretime, yüzde 25.8'inin bitkisel, yüzde 5.7'sinin tarımsal sanayie. tahsis edildiğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Komisyonu'nca hazırlanmakta olan Anayasa taslağmda seçmen yaşının 18 olması, demokrasiye dönüldükten sonra oluşturulacak yeni partilerde gençlik kolları nın bulunmaması konusun daki eğilimlerin ağır bastı ğı öğrenildi. Çeşitli Bakanhklardan gelen temsilciler ile üniver sitelerden gelen uzmanlardan oluşan Ulusal Gençlik Komisyonu'nda başkanlık yapan MGK Temsilcisi'nin, «gerek yönetimin gerekse hükiimetin bu konuda bir eğilimi buhınduğunu, bu eğüimin büyük ölçüde hazırlanacak seçim yasasına yansıyaca ğı» doğrultusunda görüşünü açıkladığı belirlendi. Yeniden hazırlanacak «BtR GRüP OLUŞTURUYORIİZ» Ubaş A.!?. Başkanı AIi Kıza ÇarmıkU, Knka, Baytur ve Doğuş firmalarınm spot piyasada petrol pazarlamak amacıyla bir grup kararı aldıklarını açıkladı. Saraçtıglu, olıışturma Carmıklı, düzenledigi basın toplantısında ABD'nin tutumunu elestirdi Dış müteahhitler Türkiye'nin Libya yı desteklemesini istiyor,, Istanbul Haber Servisl Dış müteahhitlerin çoğunluğunun benimsediği blldi rilen ancak bugüne dek açıklamadıkları bir görüş, dün Libaş A.Ş. Başkanı AIİ Rıza Çarmıklı tarafmdan dile getirildi ve Tür kiye'nin, Libya ile Amerika Birleşik Devletleri ara smdakl mücadelede Libya' nın yanmda yer alması is tendl. Çarmıklı, bir süredir nakit sıkıntısı çeken ve dört aydır iş karşılığı ödemelerl yapamayan Lib ya ile son yaptıkları sözleşmeye göre lşin yüzde 40'ının yerli para ve yüzde 60'ınm da petrolle ödenece ğini bildlrdl. Libaş A.Ş. Başkanı All Rıza Çarmıklı, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik hiz metlerinin özellikle 1974 yılmdan sonra genişlediğinl belirterek, «Unutmama lıyı* ki dost ve kardeş Lib ya hem Kıbrıs sorununda, hem Türkiye'nin petrol sı tcıntısmda ve dışsatım dar bogazında Türkiye'ye göniilden yardun etmiştir. Türk müteahhitlerinin yıırt drçı işler alışlannda da öncelikle Libya'nm ve Libya'da aldığınıız işlerin büyük rolü vardır. Hbya' nın yatırımları, Türk mü teahhitlerinin dünyada tanınmasını sağlamıştır.» dedi. Çarmıklı, Türkiye'nin ha len 1012 milyar dolarlık dış müteahhitlik hizmeti yürütmekte olduğunu, bu nun yaklaşık 89 milyar dolarlık bölümünün ise Lib ya tarafından verildiğini belirterek. «Böyle büyük i? yaptığımız bir ülkenin sorunlarını birlikte göğüsle memizde yarar vardır» biçiminde konuştu. Amerika Birleşik Devlet leri'nin Libya'ya karşı ambargo uyguladığını ve Batı Avrupa ülkelerini de bu ambargoya katılmak i(Arkası 9. Sayfada) u Tarım Bakanı: Taban fiyatlar, ciftçimizi daha akılcı tutuma itecek Hastane yönetimleri hakkında ilk kez bilimsel bir arastırma yapıidı ANKAKA, <».a.) Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile ÖDTÜ Sistem Bilimleri Araştırma Enstitüsü «Sibaren» arasındaki protokol uyannca hazırlanan «Türkiye Yüksek lhtisas Hastanesi yönetim Sistemleri Araştırma ve Geliştirme programı»nın ilk aşaması olan «Genel Sistem Analizi I'rojesi»nin tamamlanması dolayısıyla dün ÖDTÜ İdari Bilimler Pakültesi'nde bir brifing düzenlendi. Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanı Kaya Kıüçturgay, brifingte yaptığı konuşmada, sağlık sorunlarına köklü çözümler getirecek projeyı yalundan izlediğini söyledi ve, «Hastaneleria yönetim sorunlaıının ÇMÜ mü açısından proje önemli bir adıraılır. Eğer başarı sağlanabillyorsa sonuçlar yönetim hizmetlerinin randunanı yönünden bekleueııi verirse, tüm sağlık kuruluş larma yayguîlaştırmaya ge çeceğiz» dedi. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Operator Doktor Kemal Beyazıt da konuşmasında, Türkiye'de hastane yönetimleri nin sorunları ve çözümleri hakkında ilk kez bir araştırma yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti: «Bizim hastanemiz bütün eğitim hastaneleri için pılot olarak seçilmiştir. Burada amaç, en üst düzeyde teknik hizmet veren bu hastanenin hurunlaııııııı ÇÜ züm yollarım saptamaktır.» ÖDTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğmaç Sayraç da üniversitede yapılan araştumaya yönelik çalışmaları anlattı ve «İlniversitelerin görevi sadece varolan bilgiyi öğretmek değil, yeni hilgiler üreterek araştırmalar yapmaktır. Ü niversitemizde 18 arastırma merkezi vardır. Çeşitli konularda 130'u aşkın proje üzerinde çalışılmaktadır» şeklinde konuştu. Sayraç, ÖDTÜ'da aynca Türkiye kömür master pianı, Türkiye Ikincl nükleer santral yer seçme projesi ile KİTlerin reorganlzasyonlarına ilişkin plan ve programlan Üzerinde çahşmaların sürdürüldüğünü belirtti. Cin'de karma ekonomi denemesi yayılıyor 0 Sichuan eyaletinde, lokantacıhk, terzilik, ayak kabı tamirciliği gibi alanlarda özel teşebbüs gelişiyor. Şirketlere mali konularda özerklik tanınıyor, kârlanmn bir bölümünü muhafaza etmelerine izin veriliyor. Dış Haberler Servisl Çin Halk' Cumhuriyeti'nin, «Dörtleı Çetesi»nin tasfiyesinden sonra, Bâtıyla ilişkilerini geliştirmesi, bazı alanlarda özel teşebbüsü teşvik etmesi, Batı basınmın dikkatini bu ülkeye çekti. Amerika'nin önde gelen dergilerinden «Newsweek»in Çin Halk Cumhuriyeti'nin «Sichuan» bölgesinde uygulanan serbest piyasa ekonomisini konu alan bir yazı yayınlandı. Bu yazının bir özetini sunuyoruz. «Çin'in Sichaun eyaletinde Kapitalist uygulama, Marks, Lenin ve Mao'nun görüşleri ile rekabet ediyor. Bölgede llginç gö rüntülere rastlamak mümkün. Fare zehlri satan bir satıcı önüne fare ölülerini dizmiş, «reklanı işe yarar belkl» diyor satışlarını artırmak için. 100'den fazla terzinin dizildiği bir sokakta ise. 1 dolar karşıiığında, elbiseniz biçilip dikiliyor. «Müşterimiz hiç eksilmez» diyor, biri gülerek. Çin'in güçlü adamı Komünist Par tisi Başkan Yardımcısı Deng Hsiao Ping, Sichuan bölgesini bit deneme bölgesl haline getirmeye karar vererek, «Dörtler Çetesinln» aşırı sol ekonomi politikasının yerine geçecek vs gelenekse) planlamacı anlayışı gevşetecek iddialı bir uygulama başlatmış. «Devlet denetlmi çok sıkı» diyen Sichuan, Başkan Zao Ziyang, (Arkası 9. Sayfada) 2 3 Nİsan Çocuk Şenliği'ne İ l ülkeden 5 0 0 çocuk katılacak ANKARA, (ANKA) Bu yıl TRT tarafından organize edilen «23 Nisan Uluslararası Co cuk Şenllği»ne aralarında Tür kiye'nin do bulunduğu 11 ülkeden 500'e yakm çocuk katı lacak. Şenlikte gösteriler yapacak yabancı ülke ekiplerinin tümü Ankara'ya geldi. 11 ülkenin halk oyunları ekiplerl, bugün Ankara'da cYurttaSulh, Clhanda Sulh» adı verilen bir yürüyüşe katılacaklar. Saat 17'de Kavaklıdere Kuğulupark' ta başlayacak yürüyüş 19'da Sıhhiye semtindekl Zafer Aianında son bulacak. Yürüyüş do layısıyla Atatürk Bulvarı da ikl saat süreyle trafiğe kapa tı lacak. Türkiye İle Kıbrıs Türk Fe' dere Devleti, Belçika, Polonya. Fransa, italya. Macaristan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Fin landiya, Yugoslavya'dan şenlik dolayısıyla ülkemize gelen yaklaşık 500 cocuk, yürüyüş sonunda Zafer Anıtı'na celenk koyarak saygı duruşun da bulunacaklar. 11 ülkenin temsilcilerl, 23 Nisan günü yapılacak gösteri lere katıldıktan sonra 24 nisan cumartesl günü Türkiye Büyük Millet Mecilsi'nde Baş bakan Bülend Ulusu tarafından da kabul edilecekler. TRT, bu yıl yapılacak 23 Ni san Uluslararası Cocuk Şenliâini. radvo v« televizyondan naklen yaymlayacak. ZHAO ZİYANG Çin Başlmkanı, yeni ekonomik uygulanıaların nılnıarı. Karavana atış KTFDde koalisyonun geleçegi tehfikede İzzet Rıza YALIN AKA.MA ÇALIŞMAL.YK1 Uenizcilik Bankası Liman İşletmesi dalgıçları, aletlerl ve hava basınçUıınıın yetersiz olduğu için çalışraalaruıdansonuç alamadılar. (Fotoğraf Erdoğan Kösoğlu) LEFKOŞE KTFD'nin «zoraki» ilk koalisyonunun kuruluşu sırasında varolan çatlaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Koalisyon ortağı DHP'nin Genel Başkanı ve Sanayi ve Kooperatifler Bakanı Ismet Kotak'm, memur maaşlanyla ilgili tasanya aleyhte oy kullanması üzerine bir açıklama yapan Başbakan Mustafa Çağatay, «Koalisyonun geleceğt konusunda bir karar verrce (Arkası 9. Sayfada); 7500 lira I ANTALYA YÖRESİNDE «KAZARA» YABAN KEÇİSt VURANLAR, 300 350 BİN LİRA ÖDEYECEKLER. İcindeki yolcularla Halic'e göınülen otomobil aranıyor İstanbul Hsber Senrtel Karaköy'deki AtatUrk KöprUsü Üzerinde aşın hızla carpıştıktan sonra denize ucan otomo biün içindekilerin ar&nmalanns devam ediliyor. Tetkllilerden «dinilen bilgiye göre, önceki gece saat 24 sıralannda meydpna gelen kazada, Şişhane istikametinden AkMt«y yontiiM »eyreden plekası ballrtenemeytn oaal otomobil, Atatürk köprüsü üzerinde 34 SS 961 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra denize uçmustu. Dün sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarla Deniz.(Arkası 9. 8ayfada): Türkiye, avcılığa meraklı tu» ristler İçin gıderek daha çekiAva maraklıysanız, ya da ci bir görünüm kazanıyor. özel şans eseri bir tüfek edinip likle de yaban domuzu avlaava cıkmaya niyetlendiyseniz, mayı seven Alman ve Fronsız Antalya'ya gtttiğinizde çok dik turistler. Türkiye'ye sıkça gel' meye başlıyorlar. Bu nedenle katli olmoh ve kesınlikle bir yaban kecisi vurmamalısınız. dönem dönem av koşulları IIgili kuruluşlarca acıklanıyor. Hatta, bir yaban keçisine ateş edip de karavana atmamalısı Bu açıklamalardan biri, gec nız. Böyle bir bahtsızlığa uğ tiğimiz hafta yapıidı. Nisbeten radığınızda, eğer karavana at ucuz olan yaban domuzu ovımışsanız 7 bin 500 lira. Irl na görs daha «değişlk» koşulce bir yaban keçisinl vurduy lar jçeren bu ocıklama. yaban keçisine ilişkindi. Duyuruyo sanız 300 350 bin lira paro ödemek zorunda kalırsmız. Üs göre, bir yaban keçisine karatelik, bu parayı devlete borç vana atış yapan avcı 7 bin lanacağınızdcm, ödememek gi 500 lira, hayvanı vurabllen İse bi bir şansınız da sözkonusu 300350 bin lira ödeyocek. olamaz... (Arkası 9. Sayfada) Selim YALÇINER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog