Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

17 NÎSAN 1982 Cumhuriyet 11 Kenan Evren: En iyi sistem parlamenter demokrasidir berllk Içînde, her zaman kuv vetll bulunmamız ve çoh çalıştnamız şarttır. DEMOKRATIK PARLAMENTER SÎSTEME GEÇİLDİĞtNDE Yarın, öbürgun demokratik parlamenter sisteme dönülclıiğttnde, yine bu ovunlar sergiIenecektir. SevgilJ vatandasiarım, Demokratik parlamenter slsteme geçerken. ve geçtikten sonra, bu toprakların yegane sahibl olan sizlere büyük go. revler düşmektedir. Sizden oy isteyecekleri iyi tanıvınız. Par lak sözlere hemen kanmavımz. U sözlerin, o vaadlerln olahllir Uk derecesini lyi değerlendirtnlz. Bugunp kadar çok vaad lerl dinledlk, hangileri yerlne getirildı. hangileri de geti rilmedi. Kısacası bunda btr lıayli tecrübe sahibi oldunuz tşte kazandığuuz bu tecrübe den iyi istifade ediniz. HAKtMIYET StZtNDtH Şunu unutmayınız ki hakimiyet kayıtsız şartsız sizindır, siz, ne derseniz, ne istersenîz o olacaktır. Ancak sizin bu ha kimiyet hakkınızı, sizîerin seçeceği veldllerlniz, sizlerln adına kullanacaktır. Madem k) (Boştarafı 1. Sayfada) sizin namınıza kullanacaktır, o halde, vekâlet vereceginlz bu kisiler doğru, dürüst ve güve niiir, çalışkan, memleket men faatini şahsi menfaacinden dai ma iistün tutabileceb kisiler ol malıdır. Siyasl partiler yine olacaktır. Veni kıırulacak bu partiler, ne kadar iyi yolda olursa, memlekeiin idaresi de o kadar iyi ve istlkhali parlak olur. Aksi halde 12 Eylttlden cvvelki durum olur. «AYNt NOKTAVA YtNE GELtRSEK» Birçok vatandaşıarımıcda btr korku ve tereddüt var. Soru yorlar: (Va siı gıttikten soıv ra, yine aynı noktaya gelirsek, ne yaparız?) Hıç korkmayınız, bu topraklar sahipsiz değlldir en bUvilk sahibi ve hakikl «a hibl sizlersıniı. Vurdıımucu, tekrar aynl noktaya getirenie ri, kulaklarından tutup temizle yeceksiniz. Unutmayınız kı, bu ülkeyi koruyacak sizlerle ber» ber diger güçler de vardır. El bette o güçler de memlekete, millete sahip çıkacaktır. Bugıi ne kadar eodat vadiçarı bu top rakları çtğnetmeyen bu güçler bundan »onra da çİKiıetmeye cektir. EN İYİ tUARE ŞEKLt DUnyada mevcut her idare şekiinin kendine gbre (ayda ve mahzurları vardır. Mahzu ru olrnayan hiçbir idare şekii EVKEN 50 Y l t ÖNCE ÖÜREMM GOKDUfiÜ OKULDA Devlet Başkanı Evren Balıkesir'de 50 yıl (ince okuduğu okulu ziyaret ederek eskl sınıfında sıtııf arkadaşlarıyla gorüştü ni eögteremezsiniz Ama «ura sı bır gerçektir ki, en ıvı idare şekli, yine de sizîerin seç tiğl, seçeceifi vekillerlnizden oluşan parlamenter demokratik sistemdir. Yeter ki, bu sistemi iyi çahştıralun ve dejenere etmeyplim. Menfaat makınalannın ışledı &i hir müessese haline getirmp yelim. Uizde bu sistem lyi ça lışmamış, milletçe korkımç günler yasanmi> ve bu yüzden zaman zaman büyle müdalıa lelere mecbur kalınmıs ise, ve kâletinizi verdiğinic klsilerl iyi murakabe edememenizin yanı sıra, hürriyetlerln yanlış anlaşılmasınm, hürriyet hududunun doğru çizilememls olmaısının da büyük rolü olmuştur. HURRtYETİN S1NIR1 Hevgili vatandaşlarını, Biz hürriyetin sınırlarını çizemediğimizden veya çizilen sımrlar aşıldığmdan devlet oto ritesln) kullanarak bu çizgiyl aşanian, çizginln berisine çefce mediğimizden ve gerekli cezayı da veremediğünizden bu noktalara geldik. tnsanın her dilediğinl yapa bilmesi aslında güzel birşej. Ancak, yasadığınuz b u dünyada mümkun değildir. Vlümkun dür diyenler ve kendilerinı cennette zanııedcnlcr iıayaipcresttırler veyahut da geniş hur rlyet ortamından İstifade ederek diizenl yıkmaya çalı«an anarşıstlerdir. Bursa konuşmamda da değindiğim Kibi, klşi hurriyetini dikkate alırken. evvela top(umun huzurunu ve toplumıın KÜvenliğini dUşilnmek zorundayn. Bu mbnasebetle blraz da Turk basınına da dejin mek ıstıyorum BASİM Turk baüinı tarlhi boyunca ulkesı ve tnılletimn bütunlUKU ve bagımsızlığt, toplumunıuzun ve ınsanların onur, güven ve saadetı ıçın yılmadan nııicadele etmış doeruvu ve adaleti savunmuştur Pelaketler karsısında mlilı birlik ve beraberliğın teslsl içln büyük ve zor hizınetler ver mla, mllll füç unsurlarımızdan birldlr. Bu itibarla ba^ının top lum yaputıuın çok dnemll ve vugeçilmes bir parçası olduğu idrakl içindeyi». Cumhuriyet tarlltinln en atır bunalunından esenllfte doğ ru, hul» yol aldıfım» bu dönerade de bMinununn büyük çojhınlufunu, Içinde bulundu IzlenâmEer lıkesır Lısesı'nin 4. sınıfına gıttı. Burada ken dısını sıra arkadaşları Alı Curaalı, Şevket Ulu ışık, Muzaffer Hattatoglu, Dr. Fıkri Menguç, Abıdın Talay karşıladı Açılan kunye defterinde 90 sıra nolu Ahmet Kenan Efendi adıyla Ev ren'in kaydı ve fotoğra fı bulundu Eski derslık arkadaşlarıyla o günlerl anan Devlet Başkanı Evren, lıseden bir oğretmeni yanına çağırttı. Evren, öğretmene şöyle dedi «Dersi ögrencılere sev dirtin. Sınıfta kaldığım derslerin ögretmenleri üniversiteden yenl çıktnış hocalardı. Onun Için dersi sevdirtememiş lerdi. Aynca o zamanlar hasarıhk devremizdi. öğrenci, ögretmenlni severse daha iyi çalı şır. Siz de kendinizi sev dirtmeye bakın.Devlet Başkanı Evren daha sonra bır fotoğrat çı çağırtarak, sınıt arkadaşlanyla birlikte blr anı fotografı çektlrttl. Daha sonra MllU Güvenlik Kurulu üyelerinl yanına çagıran Evren, arkadaslanyla birlikte sıralara oturdu, Devlet Baskanı Evren, Anıt Alanda yaptıgı 40 daklkalık konusmaua 8l yasl partilere ihskm söz lertyle dikkati çektı. Evren, demokratik slsteme geçildlkten sonra yurttafların kendilerinden oy istiyenlert iyi ta nımasını istedi. Evren, politlkacıların Türkiye'yi yeniden 12 Eylül önceslne getirmeleri hallnde, «kulaklarından tutulup atılmalarını» istedi. Evren, basın özgürlükle ri konusunda Atatürk'ten sözler aktararak Turk basınmm büyük görev vaptıgını söyledi. (Baştarafı 1. Sayfada) tuntu ortunın fernğüıden l»y ukluıtn »arUsm uyarah gö rev ve sorumluluğunun idrakl içınde olduğunu görmekten kı vanç duyuyoruz, Fevkalade şartlaruı ve durumlaıın yine (evkaıade tertıp ve tedbirlerın alınmasını gercktlrdigi blr gerçektir, Bla yönetim olarak, basının haber alma, haber yayuılama ve bu yolla kamuoyunun serbestçe olu^ması gorevlerını mümkun olan genigllkle Ua ededılmeslne ımkan verm« gayretı içındeyiz. YENİ B1K GEI^ECEGE Koyduğunıuz bazı kısıtlamalarm amacı, basın dzgürlüğünü sınırlamak değıl, ız KylUl' den önceki alılak ve adab tıinırlarını zorlayan, millîtlmizln huzurunu borpn. anarsinin lıer türlüsüne davetiye çıkaran ülkemizi dış aleme kar$ı çok kutiı duruma düşüren, par tizan ve siyasi çekişmelerin tekranııa imkan vermemek ve artık geriye bakmadan yeni blr geleccğe, karde^lik, mUU sevgl, saygı duyeularıyla ulaşabilmektir, Şüphesiz kamuoyu olu?turul ması mazereti altında iç ve dış dttşmanlarımızın zehlrleylcl dlllerinl asil ınilletimize de uzatmajarına müsaade edemeı dik. Bu sınırlamaların dısında bakınız ber giın gazete sayfalarında nasıl tenkld ediunektedir. BASIN AHLAK YASASI Bunları hojgörü Ue karsılı •oruz. Basın kamuoyunn ha» berdar etmek görevini, her çeSit siyasal şartlaama, ekono» mik çıkar ve duygusallıktan uzak bir biçimde ve sadece milli mcnfaatler yönünde yerine getlrdltl sUrece, kitleler de olaylardan ve bu olayların nedenlerinden o ölçüde doğru ve tutarlı bilgi sahibi olacaktır. Nitekim, Basın Anlâk Vasası'nda ifade edildlgl gibi, aynen söyle İfade edilir: (Bir amnıe müessesesl olan gazeiecilik, bu mesleğin dışında kalan özel veya ahlâka aykırı maksat ve menfaatlere alet edilemez. U amme meııfaatlerine zarar verici bir gekilde kullanılamaz) yönetim olarak, basın hurriyetinin, bir ülkedeki tüm hürriyetlerin kaderlne rtklsi bulunduğundan şüphemİE yok. Basın elbette kıısur ve hataları halka duyuracaktır. Amaç. bunu vaparken, dalma mllletln ve devletln her tUrlü çıkarını da gözetmektir. GÜVEN URTAMI SARSlLDt OUnyanın Içinde bulundugu dıırumu herhalde lo açıcı olarak drEerlendlnnek, bucun içln mümkun degildir. Hergttn meydana gelen yenl olaylar, mevcut durumu daha da Içinden çıkdmaz, bir hale gftirmektedir. Ozellikle, Avrupa'd»kl güven ortamı glttikçe sarsılmış ve bunun netlceslnd» milletler silahlanma yansını bızlundırmışlardır. Nerede duracağını tahmin etmek bugün İçln cok müşküldür. Bu yarıstan en (Mİ» >ft> rar gören ülkelerden blrlıl olarak, biz her zaman oldufrı glbl, bunun karşısında olduk. Silahlanmaya harcanan parsltrın, mllletlerin kalkınmasına ve refahına sarfedllmcslnln en dogru yol olduifuna inanıyoruz. Inanıyoruz ama, bu yarış durdurulmadığı sürece, yalnız başımıza silahlanmanın dışında kalnıamız da mümkun değildir. lcap eden tedbirleri almak meo buriyetini de duyuyoruz ve aüyoruz. SİYASl YATIRIM PEŞINDE KOŞANLAR tste böyle bir ortam içlnde, dünyanın içindc bulundvğu boyle bir ortam içerisinde, yönetimimiz, bir an e w e l ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek, bir daha bizl 12 Eylül öncesi durumiara getirmeyecek bir Anayasayı hazırlamak, sizîerin oyuna sunmak. Anayaasnuı kabulünden sonra da, yenl partiier kanuuu ve seçim kanunu'nu gerçeklestirmek ve böylece demokratik düzene geçme hazırlıldarını sürdürürken bunlar yapjlıncay» kadar, hiçbir siyasi faallyete müsaade edilmeyeceği müteaddlt defalar bütün millete duyurulnıuşken, bunun aksinl yapmakta direnenler, böylece istikbale dönük siyasi yatırım pesiıule kPfanlar hakkında elbette kanuni taldbat yapüacak ve lâjik oldukları cezalara çarptırüacaklardır. KAHROLASICA DÜZEN BAŞIAR1NA YIKILDI Bu yönetim karşışında bulunanlar elbette olacaktır. Olmanıası insan tabiatına aykırıdır. Zlra blr kısmının menfaat kapıları kapsndı. Bir kısmı hapisnanelere glrdi, bir kasım kisllerin de 1>İ Eylül'den evvel hayal ettiklerl o kahralasıca dü zen, 12 Eylül Ue birlikte alt üst oldu, o düzen başlarrna yv Onlar gimji, üzerlerlne yıkı lan enkazın altından kurtul maya çaJısıyorlar. Fakat ma^a olarak kullanılan ve ellerine si lah ve bomba tutuşturulan, yan iıs eğltlhnis geoçlerden biı haylisi UakJkati gordp, yaptıkUrından pişmanlık duyarlarken, bir kısım eskl yöneticilerın aksi bır tutum içinde bulunmaları çok bzücü ve lbret vericidir. HER ÜLKEYE DOST KLIM1ZI UZAIIYORUZ Ataturk'den bıze kalan bir ilke de (Yurtta Sıılh, Cilıanda Sulh)dur. Yönetim olarak, uike içinde sulhu sağlamaya çalısırken, cüıauüa da sulbu sağ lamak için, başta koroşu ülkeler olmak üzere, tum ulkelerie yaptığımu edrüsmclerde, dost elimizi uzatıyoruz. Bunu yapar ken, o uikede uyguıanan ekonomik ve siyasi mudele kesinlikle baknuyoruz. Her ulKe, kendl ekonomik ve siyasi modellni seçmekte serbesttir. Biz, buna aaygıuyız. Uığer ulkeıer de buna saygıU olurlarsa dünya barışı bozulmaz. Türkıye do^tıuguna, guveniİen bir ülke durıununa gelmiştir. Diğer ulkelerie dostlugumuzu pekiştirmek için ilişkılerimizi sürüurecegijt. Aına bazı uikeuer bizim uzattığımu dost eiim tutmakta tcreddut etiorlerse, ısrar etmeyece^iz. Bizıın dostluğumuzu kazdnanlar buyük fayda görürler, kazanmayaniar ise bunun en az 10 kalı zarar gorurler.» EVREN'IN INCELEMELERİ Iznur'den dun sabah Balılcesır'e gelen Evren va konsey üyeleri doğruca vılayete geçtıler, daha sonra Evıen bir yıl yatüı okuaugu Necatı bey ogratmen olcumnu ziyaret attı. Evren fuar aıanındalu konuşmasından sonra 1012 Orâu Ana Tamır ve Ağır Bakım Fabnkasında ıncelemelerde bulundu, daha sonra Ordu Donatım OJculuna gıttı. Devlet Başkanı daha sonra Turk Kara Kuvvettermı Guçlendırme Valîfının da ortak olduğu Iş Bir Elektrık Sanayi Janerator fabrzkasmı gezdı ve ıhracata yonehk cahşma yapılmasını onerdı. Daha sonra Evren ve beraberındeluler Baiıkesır Sslta 'tağıt fabrıkabinın oaun hanıuru gaze te kagıclı ve kereste entegıe tesıslerini gezdiler düzenlenen biıfınge katıldılar. Evren ve beraberındekıler bu incelemelennden sonra Ankara' ya dönduler. (Battarcrfı 18. Sovfoda) Hastanenln tslevlerl konusunda bankantn Oenel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Demlrel sorulanmtzı yanıtladı. Demlrel, Cumhuriyet muhablrinln «doktora teziniz yatırun projelerinin hanrlanmasıoda Türkiye örnegi idi. Şimdi batan kuruluşlann yüzdurülmesı üzerine doçentlik tezi miha zırlıyorsunıız?» sorusuna «bayır başhekim ben degilim, ama blzl ziyaret ederseniz yenl başhekim Erol Üyepazarcı Ue tanıştırırım» yanıtı verdi. Dr. Demirel'e gore, hastaların veya bankacılann deylşlyle müşterilerin çofcunluğunu tekstllciler ve mobilyacılar oluşturuyordu özellıkle ABT pazarlarına çıkarken giylınl ae dikkat etmeyen tekstllciler once bronşit olmuşlar, sonra da akut hal onlan blr enfarktüse sürüklemlşti. Yoğun bakım ünlteslnde yatan kuruluşlann (ıastalık bellrtlsl (Symptom) onların daha cok yönetisn ve öz sermaye yönün ien hasta oldukları tanısıaı koydurtnuştu O yüzden tıepsl ayn ayn ele alına:aktı. Ancak TSKB yönetiîllerınin deyıştyle. «flre» rerme olasılıgı pek azdı. Şımdl heptmiz blr kaç ay îekleyip belkl de dunyanm sn renkli hastanesi olan «TSKB Jjirketler Hastaneılnde» hasta lara ne yapıla:ağını ızleyelim Ama şlrket pönetlcileri endıselenmesin er. zlra Dr. Demlrel'ln de^işiyle, «içlerinde gasilhaıeye yollanacak a« kurulus 89 »irket * Binalçcr MiUi Servetimizdir... Kaleterasii'le Koruyalım.Yasatalım. "Savurganlüc, ekonoicnı, tasarruf' diyoruz. Şu binalara bakın. Hepsi de milli servetimiz. Hepsi de eskimiş, yıpranmış. Bir servet eriyip gidiyor. an geçmeden, Kaleterasit'le gençleştirelim, yaşatalım. ialeterasit bir kere kullanilır, üç kere korur. Kaleterasit ozel astarıyla çok dayanır. esnektir, çatlamaz, dökülmez... Deköratiftir, aynca boya gerektirmez, zamandan ve isçilikten kasandınr. Sıbhidir, içerdeki nemi dıgah atar, dışardan nem geçinnez... Ekonomiktir.kesenusi konrr... I aiollısecim'' KALEDEKOR Yapı Maîzemeleri Sanayi Ve. Ticaret A.Ş< Büyükdere Cad. No: 68 Kat: 3 'Mecidiyeköy İstanbul Tel: İSTANBUL 67 75 266775 27 ANKARA 29 23 8029 23 81 2155 77215578 ÎZMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog