Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI KULTÜR ÜZERİNE Doç. Dr. EMRE KONGAR Her aydını yakından iigılendırerj yapıt Ederi: 200 TL. Isteme adresi: Türkocagı Cad. 39/41 Cağaioglu ÎSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20728 Kurucma: Yunus NADÎ 20 TL. 18 Nisan 1982 Pazar ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Askerı mahkemece tutuklanmasına karar verılen kapatılan CHP' nın eskı Genel Başkanı Bulent Ecevıt hakkında Hollanda televızyonu ve Der Spıegel'e demeç vererek MGK'nın 52 numarau bıldırısme aj"kın davrandığı savıyla açılan davaya 29 nısan'da başlanıyor. Norveç'te yayınlanan blr gazeteye demeç verereS Turk Ceza Yasasının 140. maddesıne ve MGK'nin 52 numaralı bıldınsine aykın davrandığı ıddıası ve BBC de yayınlanan mektupla MGK'nin 52 numaralı bıldınsine aykın davrandığı ıddıası konusundakı soruş turmalar sürüyor. Bulent Ecevıtin geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmasından sonra (Arkası 9. Sayfada) V. ÇAĞDAŞ YAYİNLARİ İLHAN SELÇÜK Atatürkçülüğün Alfabesî İSTEME ADRESt: TUrkocağı Oad. 39/41 Cağaloğlu ÎSTANBUL Ederi: 150 TL. Kenan Evren: En iyi sistem parlamenter demokrasidir değildir. Mümkündür diyenler ya hayalperesttir yahut da düzen düşmanı anarşist.» B «Bizim dostluğumuzu kazanan ülkeler daima fayda görürler, kazanmayan ülkeler ise bunun en az 10 katı zarar görürler.» Tutuklu olan Ecevit 29 nisanda 'Siyasi yatirım peşinde kosanlar layık olduklari cezayı alacak,, mahkemeye cıkacak m «Insanın her dilediğini yapabilmesi mümkiin Milli Eğitim Bakanlıgı acıkladi: Sınavların iptali söz konusıı değil I Yapılan açıklamada Anadolu Liseleri ile özel Türk ve yabancı okulların birinci basamak sınavlarının iptal edilmeyeceği bildirildi. Bu durum üzerine usulüne uygun şekllde hazırlatılan yeni test sorularınm za manında kuryelerle gönderildiğl ve sınavın daha önce ilan edilen 15 nisan tarihinde 67 ilimizde ve Kıbns Türk Federe Devleti'nde yapılmasının sağlandığı bildirildi. Açıklamada, değerlendirmenin, kuryelerle gönderilen ve ilgililerin denetim ve gözetimi altındakl bu sınavm evrakına göre yapılacağı bellrtilerek, sınavların iptalinin sözkonusu oimadığı vurgulandı. ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Liseleri ile özel Türk ve yabancı okullarının birinci basamak sınavlarınm iptalinin sözkonusu olmadığım açıkladı. Bakanlık genel sekreterlik basın bürosundan bu konuda yapılan açıklamada, sınav için postayla 11lere gönderılen test torbalarından birinin sınav tarihinden bir hafta önce bir ilimlzde yanlışlıkla açılmasınm öğrenilmesl üzerine gerekli önlemlerin almdığı belirtildi. BAL1KES1K. (Cumhurıyet) Devlet Başkanı Kenan Evren, »Şurası bir gerçektir ki en iyi iclare şekiı sizierin seçttğl vekilierinizden oluşan parlamenter demokralik sistemdir, ycter ki lıu Bistemi iyi çalıştıralım, dejenere etmeyelim» dedi Evren, Balıkesır'de dun halka hıtaben yaptığı konuşmada «Istikbale dönıık siyasi yatırım peşinde koşanların layık olduklan cezalara çarpırılacaklarını» soyledı. «basının haber alma, yayinlama ve bu ıolla kamıumınu serbestçe nlu.şturması görevlerini mümküıı o an genişlikte ifa edebilmesıne imkan verme gayreti Içinde oiluklarını» bclırten Evrpn «zehirleyici eleştirileri bile hoşgöru le karşıladıklarını» soyledı. Evren bu konuda şoyle konuştu «Basın elbette kusıır ve halaiarı ııalka duyuracaktır amaç bunu vaparkcn. daima milletln ve devletin her türlü çıkarlarını da gözettnektlr». Izlenimler Evren, 'Ögretmenler dersleri öğrencilere sevdirtmeli,, diyordu... Barış KUDAR BALIKESİR Devlet Başkanı Kenan Evren beraberinde Milli Güvenlik Kurulu üyeleri ve Başbakan Bülend Ulusu olduğu balde saat BOO'da 9'ncu Ana Jet Üssü'ne geldi. Kısa deneüm sonrası Vilayete geçen Devlet Başkanı Evren't, ulusal giysiler [çindeki kızlar karşılaiı. Vali Fikret Turgut Saym'ın odasında bir süre görüşmelerde bulu tıan Kenan Evren, «Burada okumam hayatımın dönüm noktası olmuştur.» dedl. Evren, 193233 yıllarında bir yıl yatılı oku iuğu Necati Bey Öğretnen Okulu ıçındekı Ba (Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Devlet Başkanı Orgeneral Evren, «demokratik parlamenter sisteme geçişte halka bfiyiik görev düştOğünu» belirterek, «oy isteyenleri iyi tanıyınız. Parlak sözlere kanmayınız. Slz ne dersenlz. ne l§tersenlz o olacaktır» şekllnde konuştu. Konuşması sık sık sevgl gös terileri ile kesilen Evren, Balıkesir konuşmasmda şunlan şoyledi: «Bu davranışlarınızl» bizlere giiç veriyorsuouz. MJlletten aldığımız bu gtiçle doğru yoldan aynlmamaya, büyiik blr dikkat ve itina cöstererek, önö açık ve parlak yolda endn adunJarla üerUyoroz. Bizl bn yoldan syntnak veya engellemek isteyen fç ve dış 9er kuvvetler oldufcunn blllyorur. Billyor ve görüyoruz Buıılar. rolnmnznn üzerine bir takun enjeller koymaya çalısıyorlar, ancak, bix o «nfeUerin bazen fizerlnden aaank, baıen de yolumnzun fizerlodeD temialeyerek UerUyoros. Güıel yurdnmuzun bolnndnjh> mevkl, diğer blr deyimle stratejik konumumuz, hiçbir ül keninkıyle mukayese edllemez. İld kıt'ayı ve batta Afrika'yı da savarsak, öç kıt'ayı birleştiren blr noktadayit. Kilit mevkllndeylz. Bn kilit mevkiyj ellerinde bnlnndnrmak Isteyenlerce. tarfh boyunca cok oyunlar oynanmıştır. Bugün de bu oyunlar ovnanmaktadır. Yann da nvnanacaktır. Bu oyunun bozulmasi Için. blrlik ve bera EVREN BALIKESİR'DE Evren, «tç ve dış şer kuvvetler yolumuzun Uzerlne engel ler koymaya çahşıyor, ancak blz o engellerl aşarak ve temlzleyerek ilerliyoruz» dedi. Falkland bunalımı için bir umut ısığı belirdi • ASSOCİATED PRESS AJANS1NA GÖRE İNGİLTERE FALKLAND ADALARINA DOĞRU YOL ALAN DONANMASINI DURDURDUĞU TAKDİRDE. ARJANTİN ADALARDAN ASKER1Nİ ÇEKMEYÎ KABUL EDECEK. 0ış Haberler Servlsl Başkan Reagan, öncekl gün hafta lık Ulusal GüvenUk Konseyl toplantısı sonunda gazetelere yaptığı açıklamada, «Arjantin' le lnglttere arasında çıkacak bir savaş yalnızca lkt fllke için değll, aynca dünya barışı tçln de tehlike yaratacaktır» derken, ABD Dışi^lerl Bakaru Alesander Halg'in 10 gündtlr süren meklk diplomasisinde ilk kez bunalımm çözümü konusunda umut ışığı belirdlğl haber vertllyor. AP AJansmın Londra'dan diplomatik kaynak lara dayanarak verdiğl, ancak hentiz resmen doğrulanniEyan bir habere göre Halg, Buenos Aires'teM temaslannda Iki ülke arasında blr savaş çıkma "Şahin,, Haig'e neden Meleklik,, görevi verildi? Ahmet TAN Bu Falkland krlzi Lord Carrington'a, «İkl yilzlü plç», Sovyetler Blrllği'ne «Avrupa'da nükleer bomba patlatılabilir» dediği İçin «ağzı bozuk savaş delisi» go zü ile bakılan ABD Dışişleri Bakanı «barış meleği» yaptı. Melek Haig'e olanak ve zaman sağlamak için îngilizler ellerinden geleni yapıyorlar. Savaş bölgesine doğru günlerdir yol alan Ingiliz donanmasının hızı bizim Haliç vapurlarının sürati ile eşit hale getirildi. (Arkası 9. Sayfada) LONDRA «Güvercin postu giymiş şahin» Mister Haig ağzında zeytln dalı Buenos Aires'le Londra ara smda uçup duruyor. Şimdi (Arkasr Sa. 11., Sü. 1 de) son umutlar onda. si olasılığın önleraeyi başardı. AP'ye göre, Ingiltere Palkland'a doğru yol alan donanmasını durdurduğu takdirde Arjantin, adalardan askerlerinl çekmeyi kabul edecek. Ancak, bu haber henüz Arjantin ve Londra Hükümetleri tarafından dogrulanmadı. AP, Buenos Aires'te Arjanttnli bir gazeteciye dayanarak verdiğl başka bir haberde de Haig'in, Arjantin Devlet Başkanı Leopoldo Galtieri ile önceki gece yaptığı görüşmeden tebessüm ederek, memnun W çimde çıktığını bildirdi. Anlaşma umudunun belirdigine ilişkin söylentılerin çıkması üzerine borsalarda Sterlin'in deger kazandığı da gelen haberler arasında. Ancak gözlemciler. Arjantin'• in adalar üzerinde hükümranlık iddıasını sürdürmesinin son anda yeni bir pürüz doğurabıleceginı belirtiyorlar. Bilüıdiği gıbı Arjantin, FalkJand adalan üzerinde hükümranlık hakkının tanınmasında ısrar edıyor. tngılız «The Guardian» gazetesi ise, Arjantln Hüküme tının adaların bır stire îngüızArjantin ortak yönetiminde kalmasını kabul etme eğiliminde olduğunu bildirdi. (Arkası 9. Sayfada) Merai TAMEP " Nasıl besleniyoruz? Kaça besleniyoruz? yarın Insaat Mühendisleri Odası'nın kurultayı sürüyor mucra Hasan UYSAL'ın RÖPORTAJI Bir zamanlar dilenci ihraç eden Yığılca ilçesi yoktan var edilen kooperatif sayesinde bugün İstanbul ve Ankara'mn tavuk ihtiyacının yansını karşıhyor. ÜICILCfl,. "Toplu Konut Yasasının ilk yıllarında tikanma olabilir^ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TMMOB'a bağlı Inşaat Mühendisleri Odasınca düzenlenen konut kurultayının dünkü oturumlarında Inşaat Yüksek Mühendısi Sabahattin Sağıroğlu toplu konut yasasıno llışkln göruşlerlnl açıklarken tUygulamalano hız kazanması, örgütlsnmelerln llerleyabllmesl Brejnev, sonbaharda ABDSSCB doruğu önerdi MOSKOVA, (a.a.) Sovyetler Birliğl Devlet Başkanı Leonld Brejnev, ABD Başkanı Ronald Beagan'a önümüzdeki sonbahar aylannda doruk toplantısı yapılmasmı önerdi. TASS Ajansının haberine göre Brejnev, doruk toplantısının çok iyi hazrrlanması gerektlğlni kaydetti ve «toplantmuı üçüncü blr ülkede, örnegln Ffnlandiya ya da tsviçre'de olabileceğini» belirtti. Brejnev ABD Sovyet doru ğu için eklm ayını uygun gördü yann Cumhuriyet ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Turk Llrası'nın konvertibl olmasının sozkonusu olmadığım soyledı. «Türk parasının dunden itlbaren dünya borsasında konvertibiliteye geçeceği» şeklın• HACETTEPE ÜNtVERSİTESÎ TOPLUM HEKİMLİĞt dekı haberlere llışkın olarak ENSTİTÜSÜ BAŞKANI, ÖĞRENCİLERİN KAMU HtZgoruşüne başvurduğumuz ŞıkMETİNE ÖZENDİRİLMESt GEREKTtĞİNl SÖYLEDt. lar şunlan soyledı: «Böyle blrşey yok. Bunun ANKARA, (ANKA) Hacettepe Üniversitesi Toplum gibl uluslararası bir konunun uygulamasıyla llglli tahmın ve ya da tamamionabilmesl İçin bu şekllde basına yansıtılma Hekimliği Enstitüsü Başkanı Prof. Nusret Fişek, özel mu 1984'ü beklemek gerekecektir» onerılerl anlattıktan sonra, ko sı düşünülemez. Merkez Ban ayenehanelerde staj ya da aile hekimliği gibi programlar Türkiye koşullarına uymayan Batı taklitçiliğidir» dedi. nuşmasını şoyle tamamladı: dedl. Ankara Tıcaret Odası kası Başkanı dururken, boyle Prof. Nusret Fişek, Yüksek öğretim Kurulu'nun Tıp Fa Temsllcısi Ismail Saruhan İse «Toplu konut yasasının İlk blr açıklamanın klmliğl bilinkülteleri öğretim programmda bir değişiklik yaparak, yapı kooperatıflerinln 20 yıldan yıllarında bir takım tıkanmalar meyen bir kişl tarafından yapıl özel muayenehanelerde staj yapılabllmesi ve aile hekim berl başarılt olmadıklarını öne olabilecektir. Bu tıkanmoları ması tuhaftır. Merkez Bankası lığl sistemi getirilmesi konusunda yaptığı açıklamada, oğ surdü. bir ölçüde giderebilmek için nı da aşan bu konu Başbakan, rencilerin mezun olmadan önce muayenehanelerde staj İlk yıllarda kooperatlflere ve hatta Devlet Başkanı tarafıninşaat Yüksek Muhendlsl Sa yapmalannı iki yönden uygun görmediğini belirterek su bahattln Sağıroğlu «Toplu ko arsa üretlmlne yasada öngo dan açıklonabflİr.» bilgiyi verdi: nut yasasımn» ilk yıllarındaki rulenden daha çok ağırlık ve«Bunlardan birisi öğrencirilmesi gerekebilecektir. lerin muayenehanelerde bi1982 yılı İçin fona 24 mllyar limsel oiarak öğrenecekleri TL. aktanlacaktır. Duyulacak yeni birşey olmayışıdır. Ikingereksinmeye göre bu miktaci neden ise muayenehane rın daha dc artırılmcsı bütçe stajınin öğrencileri serbest yasasında öngönilmüştür. Anhekünliğe özendirici bir etki cak, fona aktarılacak 24 mılgünü söyledl, 14 ay önceki Sov yapmasıdır.» yet Komünıst Partisi kongresin yar TL. 1982'de kullanılabilirHükümetin programmda de, ABD Başkanıyla görüşmeyi s«, bunu bir başarı saymak bulunan, «Herkese eşit sagönerdiğinl, şimdi de böyle bir gerekecektir. 1983 yılında İse, Iık hizmeti götürme» amacn toplantının yapılmasından ya fon harcamaları 4050 milyar nın gerçekleştirilebilmesi ina olduğunu belirtti. TL'ye ulaşablllr. Yasa uygulaçin öğrencilerin muayeneha Brejnev, bu açıklamasıyla, ne hekimliğine degil. kamu ABD Başkanı Reagan'ın hazi malarının hız kazanması, örgüt'enmelerin ilerleyebilmesi, hızmetıne özendırilmesı geran'da New Yok'ta bir doruk Yunan Hükümetinin Batı Trakya'da yaşayan ya da tamamlanabilmpsl için toplantısı japılması yolundakı rektiğıne degınen Prof. FiTürk kökenll Müslüman azmhk üzerinde yoğunlaşönerisinı reddetmiş oluyor. Re1984'ü beklemek geekeçekt'r.» şek. şoyle konuştutırdığı baskılar, tapulu mallara elkoymaya kadar agan, Brejnev'le, Haziran'daKurultay'da bir konuşma va•Bu uygulama bazı ülke(Arkası 9. Sayfada) ki B. M. silahsızlanma toplanpan KentKoop. Temsilcisl Ser lerde, örneğia Ingiitere'de tısı sırasmda bir görüşme yapmayı önermlştl. 'Arkası 9. Sayfada) (Arkası 9. Sayfada) Sıklar: • Lira'nın konvertibl olması söz konusu degil Cumhuriyel'te YÖK'ün Tıp Fakülteleri ögretim programı elestirildi Prof. Fişek: Özel muayenehanelerde staj Batı taklitçiliğidir Azınlık Hukuku...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog