Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

17 NtSAN 1982 Cumhuriyet 9 Günün Kitapları Günün Kitapları Günün Kitapları Günün Kitaplan Günün Kitapları Günün Kltapları Günün Kltapları Günün Kltaplar^ ATATÜRK KONUSUNDA EN DEĞERU ESERLER: # ATATURK'TEN OZDEYÎŞLER (150 TL.) (Ozgun ve Türkçeleştinlmls metinler) tSMET ZEKİ EYUBOĞLU A L I N . BİR İŞLÂM BU ANSIKLOPEDIYI ÜNLU YAZARIN UNLÜ ESERTERİ 1) EKMEĞIMI KAZANIRKEN 2) AN A 3) EKMEK IŞÇILERİ 4) ARKADAŞ 5) MUJİK 6) ZULUM 7) ÇOCUKLUĞUM 8) OZGURLÜK 9) HALK DUŞMANT 9 eser, tümtl hemen teslim Peşin Pivatı 1750 TL Taksıtle Fıyatı 2400 TL (Tesllmınde R O TL) O kalanı 3xS00 # Posta aittır masrafı alıcıya » • •• »•• • •• • •• • • • • • » •» » • • » • • » • • • t • Varlık yayınları 17 Sasyal Oiüınci Türk kadını tarafmdan hazırianan YENI KITAPLAR KÜTÜPHANESİNE SAHİP OLUN. En genıs bılgj en guvenıhr kavnak Islâm bılım adamlanndan tamamı telıf çağdas bır eser Ailenıze çocuğunu/a e\mı/e ıs \enni7e dostlannıza alacağmız bır ansıklopedi Hcmen alın, dınî sonılannızj <e\ap bıılıııı İSL,V\1İ BIIGİLER ANSIM.OPEDISr "Bır tslâm Kutuphanesı" l»l»mi lllmlerde kullanılan bülün ıslılahtar (1er rnler tab rler) Tanh, medenlyel tarihl fKlam devletlerı medenıyet tarıhı unsur an lerımlerl) Mezhepl«r v* larıkatlar bunlann kuruculan Çağdaı lılamı kavramlar islam dunyasındakı ftnemlı tıimMİerln h»yal hlkayeleri (Al rnler mııtasavvflar hal teler padışanlar şeyhul slamlar) Şöhreti ve muhlevası kabul edılmış kıtaplar 1 hamur kagıda baskılı cılt 2 000 TL 3 hamur kagıda baskılı cılt 1 400 TU (Her ıkısıde luks cıltlı şomızlıj Ansıklopedının tamamı 10 cıltte tamamlanacak 2 Cılt Ekım 82 de cllt olarak yayımlarıacak 3 cıltten ıtıbaren senedf ıkı cılt çıkacak 2 c Id n abonesı 15 Haziran 82 ye kadar 1 900 TL dır (Fıat artrşiarı abonelere yansıt Imayacaktır) Odemeler 70602 nıımaralı posta çekıne ucrets z yat rılabıl nır D E B G İ H YAYINLARI Nuruosmanıye Caddesı 3/1 Cağaloğlu Istanbul Tel«(on 26 53 70 Toplan Satış DERGÂH KITAPCILIK Ankara Caddesı 85 Sırkec Istanbul Telelon 22 84 77 • YAŞAR NABİ'YE SAYGI J • Yaşamı inceleme Nurullah Berk anı yazıları 200 llra $ SltRLERDE ATATÜRK (150 TL.) (löl ozanın seçilmiş en arüzel şıirleri) Derl ESAT NERM1 ERENDOR • RESIM BİLGÎSİ ^tYASET SOSYOLOJtSÎ ^TJTLULUK YOLU Turkçesı Şırın Tekeli 2 Basım / 350 llra Bertrand Russell Türkçesl Nurettln özyürek 5 Basım / 150 lira Cchıt Sıtkı Tarcmcı 14 Basım / 100 lira H da Bolzac 4 Bcsım / 150 lira Maurice Duverger Türk Toplumunda Kadtn Derleven Prot Or Nermın ABADAN UNAT Avrupa Konseyi Kadın trkek Eşıtlıf Komıte 8şk Yrd Buyuk bov 4 1 2 sayfa 5 0 0 Tl $ ATATURKCÜLÜK SAVAŞ1 (200 TL.) (1954 ten bu yana yazılmıg en guzel değerlendirmeler) OKTAY AKBAL p Derl SAM1 KARAÖREN î tNÖNÜ B AKARSU O AKBAL F. R ATAY T ATEŞ • Ş S AYDEMtR M BAYDAR S EYUBOĞLU M OOKBERK V GÜNYOL C A KANSU E Z KARAl Y K KARAOSMANOĞI U S KARAÖREN S KÎLI E KONGAR U MUMCU Y NABt N NADt O O7AN KAYA B SAVCI t SELCUK A H TANP1NAR T Z TUNAYA . C O TÜTENGÎL ve H V VELIDEDEOĞT LTdan seçılmis en ırüzel vazılar. £ YAZARLARIMIZ ATATÜRK'U ANLATTYOR (200 TL.) 1.CİET in 7/v™WTri ZAMBAK X • 4, <J « £ Türkçesl Tahsin Yücel 4 Ba9im / 200 llra 3! Emest Hemingvvay Türkçesı Ulkü Tamer 3 Basım / 120 llra John Steınbeck Türkçesl Yaşar Nab> Nayır 11 Bosım / 120 llra John Stelnbeck Turkcesl Ferlho Kunt 10 Basım / 120 llra Kltap llstemlzl Isteylnlz. VARLIK YAYINLARI A Ş. Cağalo^lu Yokuşu 40/2 Istanbul Tel • 22 69 24 DAÖITIM İstanbul ÖZGÜR Ankara HASER/İzmir DATİC, CAN TİCARET ARASTlRMA, EĞITIM EKIN YAYINLARI PK 315 Sırkecı/lstanbul. Tei 22 81 70 GENEL YAYINCILIK SUNAR TAYGA'DA AŞK GECELERÎ ALKOLIK LSD (ŞEYTAN MEYVESİ) KIRMIZI YELKEN BÜTÜN KlTAPÇILARDA Türbe. Pıyerlott Cad Dostluk Yurdu Soh Ye?ü Apt No 1/11 ISTANBUL Tlf: 20 56 14 Siparişlennızi a?agıdakl adresımıze gonderiniz ÜYGARLIK YAYTNLAR1 Klodfarer C Dostlukyurdu ÇEMBERLITA$ / ISTANBUL Tlf S 10/1 • 0 ÖZPA PAZARLAMA ve DAGlTIM Osmancıb Sok. Not 3 kat 2/9 Altıyol KadıköyİST. ^ PK 585 /ISTANBUL NOT 27 54 88 • 27 22 58 Toplu alımlarda % 25 tndirim yapıhr Tekli isteklerde gönderi bedelı lsteyene aıttır • • • • •• • • • • • • • • • • ••••»••••••••••• U T R E T S I ^ BRO^URUMUZU VE ÖRNEK FASIKULUMUZU İSTEYİNİZ Gemici Sözlüğü (GEMİCİ DİDLt) TERİMLER DEYÎMLER Yazan: Metin KARAYAZGAN ODEMELİ ISTEME ADRESt 1784 Sok No 36/3 Karşıyaka IZMIB Telefon 23 27 32 Fiyatı 400 TL BELGE YAYINLARI Doç Dr. Taner BERKSOY ATAYOL RUştü Şardağ'ın yönetimlnde 4 Sayısı da çıktı Istanbul, Ankara, tzmir ve Ege gazet« satıcılannda Bilim, din, sanat. edebiyat Uzerlne en seçkin yanlsr, ödüllü şllr yanşması Yüüğı (500) Ura Abone lçln: t&nlr Mıthatpaşa Cad. 731/2 tZMİR adreslne başvurulması. ANAYASA TARTiSMALARiNDA KAYNAK KITAP Siyasal Kurumlar ve Anavasa Hukuku Prol. Oı. Tank Zofer TUNAYA A z Gelişmis ÜBkelerde İhracata Yönelik Sanayilesme Yenl Çıkö BELGE YAYINLARI P. Pröbel / J Helnrichs / O Kreye Uluşlararası Yeni İs Bölümü ve Serbest Bölgeler £k * M. SÖNMEZ Türklye'de Serbest Bolge Kunn» CMrlçlmleri Omlt Yaşar Oğuzcan'ın 40 Sanat Yılı nedenıyle 200'e yakın secme şılrlnin kişıllğı ve 8anatı üzerıne yazılann, bilgıierln ve ozgecrnışının yer aldığı kltap satışa çıkarılmıştır Fiyatı 250 TL Istemo Adresı: Ümıt Yaşar Sanat Galerısl istıklâl Cad Terkos Çıkmazı Yapıkur Han Kat. 1 Beyoğlu / Istanbul Telefon. 44 96 33 GenGİ Dağıtım Say Kıtap Pazorlama Dağıtım Nuruosmanlye cd Türbedar Sk. No: 4/1 Cağaloğlu / istanbul Telefon: 28 17 54 SIIRLE 4 0 YIL • Doç. Dr. CENGİZ ERDAMAR FOLKLORDA VE MÜZÎKTE TEK İSİM Buyuk boy 618 sayfa. 650 Tl BELGE YAYINLARI ARASTlRMA EĞİTIM. EKIN YAYINLAR» PK 315 Sirkecı/lstanbul. Tel 22 81 70 Nlcos POÜLANTZAS Portetdz, tspanya ve Yunanistan'da cagrı SANADk Geçiş Süreci Oenel Dajıtım CEMMAY, ÖZGÜR ÇKTl 75 TL.T.IK PULLA İSTEYİNİZ. P.K. 196 Beşiktaş İSTANBUL DAN HERŞEY BİR COCUK TANEOE .LAR ÇOCUGU *. NUZA IÇİNÎ m SAYISIN NİSAN Anonim Ortaklıklarda Kâr Dağıtunı EkoBıl Yayınlar Ltd ŞtL Tünel, Nerkls Sok 8/18 Beyoğlutstanbul Telf 45 47 57 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI tbrahlm Yasa, Surda Dönen tşçiler ve Toplumsal Defcfşme, 1979 150 TL Doğan Canman Tttrk Kamu Keslmlnde Hirmet tçi Egltlm, 1979. 150 TL. tlber Ortaylı. Türk tdare Tarlhl, 1979 150 TL Leonard Kazmler, tşletme Tönetiml tlkeleri, 1979 200 TL. Turgay Ergun Aykut Polat, Kamn Vönetimine Girlş. 1979 150 TL Cemll Cem Tiirkive'de Kamu Gttrevlilerinin Yahancı D!l Sorunları, 1978 150 TL Kemal Kartal Kentleşme ve tnsan, 1978 100 TL. Y/Urel Ertekin örsrflt tkHtnl. 1978 100 TL Etlgar H Schein örgüt Psikolo.Hsl, 1978 100 TL Mu7affer Sencer Yakut Sencer, Toplumsal ^rastırmalarda VöntemblHm. 197R 250 TL c "fS ALMAYI UNUT MAYINL SOSYAL ŞİZOFRENİ ve ATATÜRK Mustafa COŞTUROĞLU Kemalıst ilkelerin kökenlerinl ve Kemahzme karsı oluşturulan maraz duşuncelerın mekanızmalannı çarpıcı ve somut ornekleriyle belgeleyen tek kıtap TUM KlTAPÇILARDA CAGOAS ÇAĞDAŞ MÛZİK YAYINEVİ Sıraservller 84/23 Takalm/JSTANBUL m . 454001/29 MO2IK YAVINEVI Saym ÎLKOKUL ÖGRETTMENLERtNE! ve îlkokul öğretmen Adaytennal MÜAMMER SUN'un hazırladıgl ÇIKTIl Temel Müzik Eğitimi, MEB Tallra re Terbiye Dalresl'nln 30 mart 1982 gtln ve 3565 sayıb karan ile illtokullara mllzik derslerinde kuUamlmak Uzere Kaynak Kltap olarak tavsiye edllmlştir • Yeni bir öğretlm yönteml • Yrnl ve geniş bir dağarcık. • ÖŞretımde kolayhk ve sevimlllüt, • öğretmen içın açıklamalar ve uygulama Kılavuzu, • Çok amaçh kullanım (şarta soyleme, çalgı çalma, ses ve kulak egltlKil, nota bğTenme, ftnallx, reslm boyama vb.) • Çok güzel bir kapak ve basım, • tlkokulun her sınıfında kullamlabilecek en güzel kltap SERVERTANILLI İLLİ TEMEL MUZİK EĞİTİMI devlet demokmsi ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ 3.Basıçıktt Sadece hukukçular, anayasa hukukçulannı ilgilendiren bir kitap değıl bu, hepımızın kıtabı.. ( MELİH CEVDET A N D A Y ) Server Tanillı'nin kitabı her yurttaşın kıuplığında bulunmalıdır. ( İ L H A N SELÇUK) "Konuları, bılımsel içeriğını îedelemeden, bılgın tanrıUnn katından, halkın ayağına ındırmış yapıtlardm bırı " ACITURKÜCÜ hüseyin haydar 1981 AKADEMI KITABEVI ŞIIR BIRINCİLIKODÜLO ödOI Alan Kltaplar Yayınevl OKTAY AKBAL GARIPLER SOKAĞI Roman 5 Baskı İSTINYE SULARI öykuler 2 Baskı KARŞI KIYILAR VE TARZAN ÖLDU Öykuler 2 Baskı ATATÜRK BSR GUN GELECEK Yazılar (Bu kıtapların mevcudu cok azalmıştır) Yeni Çıktı İLKYAZ DEVRÎMI Öykuler 2 Baskı Ederı 125 Liro Isteme Adresl: TEKIN YAYINLARI Ankara Cad 21lstanbul D Katz R Karın Arpfltierln Toplnm«al P<sfko!oU«i 1977 200 TL ömer Bo7kurt eVar) Vonetlm SosyoloUsl 1977 150 TL TODATE T T Deviet Teskllatı Rehberl 1976 250 TL Ügur Korum Matetnatiksel tstatlsH*P Girlş, 1976 200 TL. Mustafa Oonttl Verel Vönetlm BlrHklprl 1976 150 TL Kıırtrtan F1$ek Fflnetlme Katılma. 1976 200 TL Selcuk Yalrında*. tlçe Ö«e1 TOnetlmi. 1976 100 TL tihan ö?er Tflrk Kamn Mallyesi ve 8onınlan 1<»76 100 TL. Gflnev DevrP7 Ticari Hesap. 1978 50 TL TıırKUt Tan Pianlamanın Huknkl Dflzenl 1976 150 TL Cemll Cem Tllrk Kamn Keslminde Üst DflrfV VönptlpHprt. 1976 150 TL. Rusen Kfles fDer) Toplnm BillmİprJnde Arastirma ve VBntem. 1976 200 TL. GOlay Coskun Bntçe Refonno Nedenleri ve Prosrrani Bfltçe SistemJ. 1976 150 TT^ Yayınlar Ttirklye ve gu A Time tdaresl EnstUüsü 1 de YfWtepe ANKARA saeian^hiiecegl glbl, ödemell lstenebilir. Oülay rn9iîun Kamn Mali YönetlmJ 1978 100 TL H Satni Güven Ow OBo v* tjçl Tatırım Ortnfclıkiarı 1077 1S0 TL TEMEL MUZİK EĞİTİMİ (125 TL.) ödemell tsteklerde, 50 Uralık posta pulu çönderUmelidir Toplu İsteklerde öğretmenlere % 20 lndirlm uygulanır RK.10 Kıalloprek.lSTANBÜL l*nTriolcl Gün Donarken Bülbül Susar (ALİSİRMEN) Flatt 750TL Dağıtım Y e r i : SAY DAĞITIM Nuruojmaniye Cad. TUrbedar Sok. No 4 Kat: Tel • 28 17 54 Cağaloğlu Istanbul 10. SAYI ÇIKTI Bilım tarlhl. Eğltim Felsefe, reknolo|l, Evrlm vb konularda tiakaleler ylne yetklll, Oüclö kadrolar tarafındcn hazırlanmıştır Ayrıoa, bılım dönyasından haberler satranc, düşünme testlerl vb «Doğa ve Blllmtl en kolay edinme yolu abonelıktir 1 yıllık (6 8ayi) aboneük 500 TL, Adr: DOĞA ve BİLİM. P.K. 10 KIZILTOPRAK İSTANBUL nisan'82 Cocuk egıtım. onoyoso ekonomı bılım tıyatro yazılanylü ve karıkaîurlerıyleı Orta DoNo lu Cadadresinden olarak da ^ ÇevırenOkay Gönensin degofl kftapar yaynfflar. tV^tUU J^btl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog