Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 17 NİSAN 1982 İsci EmeUisi Olmaft Kotavmı? Islemlerde "Olmaz, olmaz,, ama 'Olur da olmaz ,, anlatacaktır. Sakm ha, sı şık 70 80 bın kışı emeklilik kılmayın dinlerken. Ü7un içın başvuruyor. Aynca, bu surecektır. Ya da gulüp geç tun zorluklara kahramanca Sosyal Sıgortalar Kuru meyın, «Olur mu yahu böy gogus gererek bugune demu'ndan emeklı mi olacak le şey. aöyorsun» da deme gın 700 bın kışi emekli, dul, smız? Aman ne olur bıraz yın. Emeklilik ışlemlen sıra vetım vb aylığı aîmaya hak bekleyin. Duşunun taşmın. sında «olmaz, olmaz». Sade kazanmış ce bununla kalsa ıyı. «Olur Şımdı gelehm, SSK Genel Gerçi yaşınız gelmış ola lar, olmaz da olabilir.» Mudurluğu'nun aldığı yeni bilir, yıllarm yorgunluğu üs ıtünüze çokmüş de olabılir. Emekli dilekçenızi SSK onlemler öncesinde emeklifcAma, emeklılık dılekçeruzı Bolge ya da Şube Müdur lığını ısteroe gıbi «garip bir verdiğiniz andan sonra kısa luğu'ne vermeden önce sı pğilimt olan işçının, bır kalbinız, Turk filmi senaryosundan bir sürede daha çabuk yaş nır gerginli&iniz. daha acıklı öyküsüne: Emekli olacak işçi ilk önce, ılgılı makamlara bir dıEmekli dilekçenizi SSK Bölge ya da Şube Mü lckçe yazarak, «Ben yasalar da öngörüldüğü gibi hizdürlüğü'ne vermeden önce sinir gerginliğiniz, mette 25 yılımı doldurdum kalbiniz, nefes darlığınız filan varsa, ilk önce ya da 5 bin gün prim ödedim diye arzuhalini bılditam teşekküllü bir hastaneye başvurun. nr. Bu dilekçeyi de bağlı bu lunduğu Şube Müdürlüğü'ne verir. Şube Müdürlüğu'nde ilk lanabileceğinız belleğiniz nefes darlığınız fılan varsa, iş, işçinin hizmet süresinin, ıden çıkmasın. ilkönce tam teşekküllü bır yanı 5 bin iş günü priın öînanmıyorsanız, çevreniz hastaneye (hasta değilse deyip, ödemediğınin saptande, yakınınızda emekli ol nız, SSK Hastanesinde kuy ması olur. Ama gelgelelım, mak içra başvurmuş ya da ruk beklerken hasta olma emekli olmayı isteme talihıtum işlemleri tamamlana olasılığınız da yüksektir) sızliğini göstermiş işçinin ge 'rak emekli aylığı bağlan başvurup, tedavi olun. Ya nellikle yalmzca başvurdumış bır kışiye «Bu işler na da emekli olmadan çalışma KU şubede hızmeti yoktur. sıl oluyor?» diye bır sorun. ya devam edin. Hıç olmazsa Başka illerde ya da başka Soruyu yönelttiğiniz kişı hiçbir dış etki olmadan, ece şubelere bağh işyerlerinde nin önce yuzü sararacak ve Imiz geldiğinde rahat rahat çalışmıştır. îşçiye hemen ilk j «askerlik hatırası» gibi e toprak olursunuz. Her ney olumsuz soru yöneltilir: jmeklilik işlemleri sırasında se SSK'ya, önerilerimize ku Kardeşim sen nereler'başmdan geçenleri bır bir lak asmadan, yılda yaklade çahştın? Bildiniz, bildıniz. Bilemedi niz mı, işiniz küçuk kâğıtlara daktilolara ve PTTye kalır. Neden mi? Çünkü bu tun şubelere, yazılan yazılarla, sızin o şubeîerde çalışıp çalışmadığınız sorulacak ve bunların yanıtlan gelecektır. Gıtti mı birkaç aymız. Üstune bır bardak su için. Ne olacak canım, musluk suyunu beğenmiyor sanız. bir şışe su 5 lira. Bır nü prim ödedîği anlaşıldığ: içın bu nüfus kayıt örneğını gunde 2 şişe suyla idare et takdırde, fazla yazışmalara sız elden alamazsınız. Resseniz. ayda kafadan 300 li gerek duyulmadan emekli mı kanaldan sorulması ve Ortaokullara parasız yaülı öğrenci alınu içln, sınav ışlemlen hemen tamamla yıne yanıtm resmi kanaldan ra eder. yapılıyordu. Minicik çocuklar smav cenderesine girmışnırdı. Ancak, 2422 sayılı ya gelmesi gereklıdır. Bunun lerdi. Ankara'da gecekondulardan geldiği anlaşılan bır Ilgıh şubelerden yazınızın sadan sonra zamlı emekli içın ozel formlar basıhnışçocuk, smav sırasında ayağa kalktı, elindeki sınav kagıgeldigını kabul edelım. Bu maaşı almak ısteyenler, ça tır. SSK'nm bastırdığı bu dını ikiye böldü. Gözcü öğretmen koştu: kez mutlaka bir başka ters hştıkları her gunu tek tek formu siz doldurursunuz. Neden yırtıyorsun kağıdım çocuğum! dedl. lık çıkar. Ne gıbi mi 9 Örne he&aplattırıyorlar. Bu da ye SSK bizzat kendisi formu il Babam, döntiş parası vermedi Nıye gireytm bu gin. valnızca ışçi olarak ça nı işlemleri, daha fazla çaa gilı nüfus idaresine yollar smava ben? bşmatnışsınızdır da, Emekl! şılma yapılmasını gerektiri ve yanıtını bekler. Bu yazışSandığma, ya da BağKu»'a yor. Bır yandan ağlıyor, bir yandan smav kağıdım yırmadan doğan süre bazen tıyordu.. bağh hızmetinız de vardır. oyle uzar ki. sız de şaşarsıDıyelım ki, sıgortalı 5 büı Ne olacak şimdi? öbür öğretmenler koşuştular. gunluk pnmın üzerinde nız. Şu zaman da ne kadar Dönüş paranı biz verelım, jnrtaıa kağıdanOlan yine sıze olacak a j prim odedıgmı bıldırerek ıtı çabuk geçıyor diye. tna aldırmayın Bürokras: raz ettı. Yıne yazışmalar tstememl dedi çocuk, çıktı gittl... Bazen de bu yazışmada nin içme girdıniz bir kere. feaşlar. Hesaplar yapılır. Ar bazı aksaklıklar öğretmenler öylece kalakaldtfar. Bir öğretmen: meydana Sabır, selamettir sürat fe!a şıvdeki çuvallara, çuvalların gelir ki, içinden ne siz, ne Yumurcak, nasıl da onurlul dedı... ket Bu kez, Emekli Sandığı ıçındeki bordrolara kadar SSK çıkabilır. tşte sıze geröğretmenler, çocukiara sorulan sorulan güçlükle ya da Bağ Kur'a yazılar yıne ınılebılir. Bekleyin kı, çekten olmuş bır örnek. çözdüler! Bunlar ortaokul, lise öğretmenleriydı. Bu çovazılır, yanıtiar beklenır. hizmet surenız tam belırlen cuklan, Anadolu'nun çeşıtli kasabalarında okutan öğretEfendim, ölen bır işçinin Zh bu işlemler de bırkag sm. menler, belkı daha da zor çozerlerdi. Parasız yatılı sıdul kalan eşıne ve çocuklan ay alır. Yazılann zamanmnavı değıl sankı, eleme sınavı... Butun bu işlemler devam da gelmedığıne şukredın. ye ederken işçi, eger 5 bin gun na aylık bağlanacaktır. Mer Anadolu Liselerine gırış ıçm ük basamak sınavı da, ter kı, yazılar eksik gelme prim odedıği ilk incelemede hum işçının soyadında (ı) gbrlllecek şeydı. Bır çocuk camı açtı. Bahçede kendısınl sin. Aksı taktırde bu işlem saptanırsa, avans alır. Bır harfı vardır Herhaide ataheyecanla bekleyen annesıne duyurmak ıstercestne: ler sil baştan bir kez daha de 5 bın iş günunun ödenıp lan, dedeleri bu kadar zah Anneciğım, kurtann benı bu odadan! met, sıkıntı çekileceğıni bıl yapılır çünku Kimler sokuyor, bu çocuklan bu cendereye? odenmediğı kesm belirlene selerdi (ı) harfsız bır soyaÜnıversıte gınş sınavları, Anadolu'nun çeşitli 111eButün bu ışlemleriniz bıt medığıni, ancak buna işçi dı seçerlerdi kendılerine. rinde yapıldı. Unıversıte oğretim uyelen, çeşitll illere se de, hem sizin hem de nin itiraz ettığini duşunun. Doldurulan formda, SSK' başkan olarak gonderıldıler. Bu durumda avans da verıl SSK'da çalışanlarıa çilesi nın elindeki belgelerde bu Yönergeye gore ögrencüer sınav yapılacak bınalara bitmez. Toparlanan butun mez. Emekli olmak kolay saat 9.00'da alınmaya başlanacaktı. Çocuklar, büyük çobu belgeler, haydi ilgilı yere değil dıye. Kendmızi duşun harf (ı) olarak gözükürken. ğunlugu anababalarıyla avlularda, saat 8.00'den başıayayakınlarmızı nufus ıdaresinden gelen kâulaştı diyelim. Bu kez, hiz muyorsanız, rak yığüdılar. Içeri alınma saati yaklaştıkça, sanm cepmet günlerinızi behrleyecek duşunun. Kararınızı bırkez ğıtta her nedense (ı) oluver heye uğurluyormuş gıbı öpıişerek ayrüıyordu çogu. Ayrımişti. Bürokratik işlemler hesap kartlan ele alınır. He daha gozden geçınn. lıp bır ıkı adım ılerledığınde, gözleri kızaran ya da goabır yanhşı bile kabul etmez. sabınızda bir eksıklik varsa yaşlannı tutamayanlar da oluyordu. Sonra salon numaŞube Müdurluğu'nde tüm Soyadında geçen (ı) harfi, ralanna göre çağırılıyordu gençler. Erkek öğrenciler (ı) olursa dulyetim ayhgıpolıs memurlannca üst aramasmdan geçırüip öyle bınam bağlamak mumkun değil ya gırebüiyorlardı. Kızlar ise, bayan polis memurlan yatışmedığı ıçm bayan oğretmenlerce arandılar. Içeri alDoldurulan formda, SSK'nm elindeki belge dir. SSK bunun üzerine yenıden ilgili nufus idaresine ma ışlemi bıtince soruların dağıtımına, 45 ıl merkezanlerde harf (ı) olarak gözükürken nüfus ida yazı yazar Kırk yıllık soya de 9.30'da başlandı. Işkence mi başlıyordu? Ogrencilerin gerılımi yoğunlaşıyordu ıyıce. Giderek mıdesi kalkıp kuresinden gelen kağıtta her nedense (i) olu dındaki, kırk yıllık (ı) yme sanlar, rengi saranp bayümaya başlayanlar, altlannı ısvermişti. Bürokratik işlemler bir yanhşı bile (ı) olarak gelir. latanlar gözleniyordu. Sınav yönergesmdeyse tuvalet geBu durumda eşınl yıtirreksınımi ıçtn salondan ayrılma yasaklanmıştı. Bayılankabul etmez. Soyadında geçen (ı) harfi (i) mış dul hanım, babalannı larm nabızlarının alınması güçleşıyordu. Kusanlar, alolursa. Kuruma başvuran kişiye dul ye yıtırmış çocuklar açıkta mı tını ıslatanlar salonu kirlettikleri içın, utanaras soru kalacaktı? Yazışmalar, çiziş tim aylığım bağlamak mümkün değildi. kağıtlannın üzerıne ıyıce eğilmişlerdi. meler, nüfus idaresinde yeBir aday «Z» ilçesindeki cenazesinden 9.35'de dönerinde yapılan araştırmalarbüdiğı içın smava alınraadı. Acısına bir de bir yılı yittrdan sonra olay ortaya çımenın acısı eklendi. yandmız. Çünkü Devlet De ışlemleriniz tamamlandığın kar. Smav öncesi günlerden başlayarak Anadolu kentlemiryollan Matbaası'nda ba da bir «oh» çekebilir insan rinde dılencı sayısı arttıkça arttı. Nüfus kütuğünün yazılı sılan bu hesap kartları çok değil mı? Inşallah sınavmı verir, universitene glrerslnl Alolduğu defterde soyadmdakı kaba hamur kâğıttan basıllah rızası içın... Şubede gerekli hazırhklar (ı) harfınin uzerine küçuk dığı ve sağlıksız arşivlerde tamamlandıktan sonra di bir kara leke oturmuştu. (ı) Ilçelerden gelen gençler, kent sokaklannda elele saklandığı içın kavlar, ku lekçe, dılekçe eklerı, eğer harfi olmuştu (i). Deftere tutuşarak yurüyorlardı. Eüennde yiyecek torbaları varrur, sararır. Üstundekı bılgı kendınız emekli oluyorsanız gore oyleydi. Nufus idaresıdı çoğunun. Bır bolumü, üçüncü sınıf aşevlermde çığerekmek satıcılarının onlerınde, sınav öncesi kıtaplann ler bazen okunmaz. Işte şim nufus cuzdanı suretı, dul ve nın gorevli memurlarının önerdığı uç bın kalorı gereksınımını karşılıyorlardı! dı hizmet surenızın hesap yetım maaşı bağlanacaksa bır hatası yoktu. SSK'nin da lanması hesap kartlarının kunyeden nufus kayıt orne hatası yoktu Ama, dul yeSmava gıren dort yuz bm ogrencıden ytlz elli bın kaustunde belirlenemedıği ğı Genel Mudurluğe gonde tim aylığı bekleyenlenn de darı ıkıncı aşamaya çağnlacak. Yanı yaklaşık her üç öğrencıden birının ıkincı aşama smava katılma şansı variçın, şubenin arşivındekı bü rilir. hatası yoktu. Tek hata kâdı. Ama gençler, rakıplerı olan öbur gençlere o gözle yük çuvallar içınde buluKunye'den nüfus kayıt ör ğıttakı o kuçük lekedeydı. değil, dostça bakabilıyorlardı. Smav bıtince kolkola nan bordrolannız tek tek neği ıstenmesı olayında bi Tesadüf ya, koca sayfada geldıkleri gıbl, elele çıkabılıyorlardı... ortaya çıkanlıp, hizmet sü raz durmakta yarar var. tam da (ı) nın üstüne duşBugün 17 nısan. 43 yıl önce, Koy Enstıtülennın kureniz belirlenecek. Çunkü bu küçük işlem, işle muştu. ruluşunu ongoren yasa, bugün yürürlüğe konmuştu. GüAllah muhafaza, bır de bu ri öyle buyutur kı, emekli zel bır nısan gunu... Mehmet Başaran'rn «Gösterl»nın YARIN. Genel bordrolann bulunduğu arşi aylığmm bağlanması belki nısan sayısında «Aylardan Nfsan'a» adlı bir şürl var. Müdürlükteki vi su bassa, yangın çııc aylarca uzayabıhr. şoyle: Dul ve yetim aylıklan İşlemler sa, bordrolar su altında kal «Aylardan nısansa / Omuzuyla künk çıkarır dağa / sa ya da yanıp küı olsa ne Bir jeni Ferhat / Yok, yanhş kltaplarda / O aşkm savolacak? kı / Yasanun tuzunu bilir niisin. Aylardan nisansa / Zonklar şakağında tarib / Elini O zaman bir çözüm yolu MENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA tLANI sıkar Bedreddin'in/ Ne der toprağ» kasnu» / Oztt öse daha var. Çare tükenmez. BETOĞLU 2. İCRA MEMURLUĞUNDAN bağlayan / Tonguç'n büir mistn. Bu sefer çalıştığınız işyenne 1981/1655 TAL. Aylardan nisansa / Bir Çamhbeldir aesin / Hey hey gıdılir. Işyermde bordrolaBir borçtan dolayı hacizll olup muhammen der Anadolu'ya / Kardeş sofrasmda enstitülenn / sıcak nnız (eğer varsa tabıı) ara kıymeti 90.000. TL. olan 49.68.02 nolu telefon ile bir somun gibi tüten / Dostluğu bilir mislm» mr, bulunur ve hizmet süyine muhammen kıymeti 90.000. TL.'sı olan Turk Dıli Yuksek Daruşma Kurulu toplanusı, 12 nireniz belırlenır. 45 86 21 nolu telefonların intıfa haklarının satılasan pazartesı gıinu yayımlanan «Altınızı Isiatabüirsiniz.'» İTİRAZ rak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. başlıklı «Ankara Notlan»nda değındığim biçimde ol2422 sayılı yasanm çıkmadu. Kahin değılım ya, nereden bıimışım? Nazlı Ham^ Mahçuzlardan 49 68 02 nolu telefonun İlk açık sıyla bürokratik işlemlerde ıle KaDaklı, bır de Zeynep Korkmaz «Akademl de Akaartırması 22.4.1982 günü saat 10.00 10.15 arası daha bır artış oldu. Yasalademi!», dıye tutturdular. Nazlı hamm, bir şey daha soyBeyoğlu 2. îcra Memurluğunda, diger mahçuz ra gore, 5 bın gun yani 13 ledı; sapka meselesil Bazı sözcüklerde «a»iarm <d»nerin 45 86 21 nolu telefon ise yine 22.4.1982 günü saat yü 10 ay 20 gun prim ödeüzerme konan şapka nerede kullanılacaktı? Herkes is10.30 10.45 arası Beyoğlu 2. İcra Memurluğunda tediği biçimde şapka koyuyordu. Gazetede bu yonden yen kişi ücretinin yüzde 70'i yapılacaktır. Bu artırmada muhammen kıymetin sıkıntı çekiyorlardı. Nazlı hamm: oranında emekli aylığı ala% 75'ini geçmediği takdirde en çok artıranın taahbilir. 2422 sayılı yasaya gö Tiirk Dıl Kurumu da şapka konmamasmı kahüdü baki kalraak kaydı ile 23.4.1982 günü aynı sare, bir işçinin emekli aylırariastırdı! dedi... at ve aynı yerde ayrı ayn olmak üzere ikinci argına, 13 yıl 10 ay 20 günün TDK adına toplantıya katılan Kemal Demlrayi tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada en fazla flüzerinde çalıştığı her 240 Doğru değil, dedi, sapkayı kaldırmadılE... yat verene ihale olunacaktır. Başkaca bilgi almak gün için yüzde 1 oranında Neyse, dsdi Nazlı hamm, ben öyle duymuştum. isteyenlerin memurlugumuzun satış dosyasına müzam yapılır. Bu yasa çıkma Ama şapka konusu önemlil racaatları llan olunur. 13.4.1982. dan önce, yapüaa ilk ince 1 Almanlar Türkleri lstlyor mu... Istemıyor mu? Geçenlerde, bir rastlantı sonucu tanıdığım, Berlinli iki genç Alman'a bu soruyu sormak fırsatını buldum. İkisı de yaşamlarmı yazarlıkla sürdürüyor. Birinın adı Barbara Hoffmann, otekinin adı VVolfgang Albrecht. Barbara Hoffman toplum bılım okumuş. VVolfgang Albrecht ise edebıyat ve ekonomi alanlarmda İki ayrı oğrenim gormüş. İki yazar da Almanya'daki Türklenn sorunlannı yakından bi lıyor ve izlıyor özellikle Barbara Hoffmann'ın Türk ler ve sorunlan üzerine araş tırmaları, yayımlanmış ve yayımlanacak yapıtlan var: • Bozkurtlar, Kur'an Kurslan ve tdealist Cemiyetler • Batı Berlin'dekl Türk Kadmlannm Durumu. • Batı Berlin'de Türklerin Yerleşim Durumu. • Batı Berlin'de Bir Türk Pazarında ve Batı Berlinli Bir Kömür Tüccarı Yaban Ellerde. • Türkiye. • Türkiye Üzerine Gezl Notları. • Soykırımı veya Bugün Yahudilerin Yerlni Alan Türkler. Yazarlar Türklye'ye Soykırımı (Holocaust) adlı filmin Türk toplumu üzerindeki etkilerini araştırmaya gelmişler. Masraflarını Berlin Teknik Üniversitesi çekiyormuş. Aynı araştırma değişik gözlemciler tarafından daha elli ülkede sürdü rülüyormuş. Holocaust aras tırmasınm amacı, tkincl Dünya Savaşı onceslnde ve içinde Almanya'da yaşayan Yahudilere yapılan işkencenm. çektirilen acının, toplukıyımın, bugün dünya kamuoyunda yarattığı et kiyi saptamakmış Acaba, kırk yıl öncekl olaylar yüzünden. dünya, Almanlar içln bugün ne düşünüyor? Bu gibi olaylar. insanları ta ALMANYffDA BTENMEYEN TÜRKLER^ Vural SÖZER 1 Ahnan yazarlar VVolfgang Albrecht (soldan birinci) ile Barbara Hoffmann (soldan ikinci) Vural Sözer'Ie söyleşide.^ İssiz Türklerin yer değiştirmesi bile engelleniyor Mustafa EKMEKÇİ Sapkaaaa! mayacak bir hikâye... Kimi, insanlık adına yüzkarası bir hikâye... Kimi de her toplumda ve her çağda gö rülebilecek bir hikâye olarak yorumlamaktaymış. Kısacası, ne yanından baksanız, hikâye !„ Bskl bir hikâyeyi araştırmak üzere Türkiye'ye %• len İki aydın Alman'dan, uugün Almanya'da yaşanan taze bir hikâyenin nedenlerini öğrenmek lstedim ve sordum: Almanlar Türkleri Istiyor mu... tstemiyor mu? Çoğunluk istemiyor. Ylrmi yıl önce istiyordu ama!.. Evet. Istiyordu. Şimdi neden Istenmlyor Türkler? Ne oldu birden bire?. Birdenbire olmadı. GiAlmanya'da iki par dsrek arttı. ti çekişir. Sosyal De Nedeni? mokratlar ve Hıris Üç nedeni var. önce, tiyan Demokratlar... politik .. Sonra sosyoekoEn sonra Türklerle uğraşan nomik... üç neden da fanatik! Bu blrbirtyle lar daha çok Hıris ilintlll. Şöyle, Almanya'da tiyan Demokratlar. bugün yaklaşık iki milyon işsiz var... Almanya eskisl kadar rahat mal satanııyor dünrihe karşı sorumlu kılıyor yaya!.. Japon mucizesinin mu? Tarihtekl bu ve buna etkisi olabilir mi bu işsizbenzer olaylarm, bugün ser likte? gilenmesi olumlu etkller mi Bir oranda belki. Alyaratıyor, olumsuz etkiler man ekonomıslnin sorunu mi? iç pazarda. Geçen yıl enfTRT son anda yayından lasyon 5.6 oranında oldu. kaldırdığı için, biz, bu Ho Ücretlere ise 3.6 zam yapıllocaust denilen filmi göre dı. Sorun bu aradaki farkmedik. Fakat, evlerinde vi ta. deo'dan seyredenlerden din Pekl... ledik. Filmde olanlan. o ko tşte, lşslzlikten kaynuda okuduklanmızdan, ta naklanan bu sorunu politirihten zaten az buçuk bili kacılar yabancı işçilerin yoruz. Ne var ki, Uçbes ki üzerine yıkmak istiyorlar. şinın bu füm hakkında bil Seçmenlerine şirln görüngi sahibi olması, Alman ya mek için, bir neden yaratzarların iyi bir araştırma mak zorundalar Türkler ço yapmasına elvermemlş. Si ğuniukta olduklarından. so nema eleştirmenlerinin dı run açıkça onlann üzerinşında düşüncelerini öğrene de yogunlastınlıyor... Ve cek kimse bulamamışlar. Türklere karşı kamuoyu Öbür ülkelerden derlenen oluşturuluyor. Almanlar adüşünceler ise çeşitliymlş. Cikça, Türklere karşı kışKimi, olayı tarihte kalmıs kırtılıyor. İşsiz Türklerin bır hikâye... Kimi. inanıl Almanva lcinde ver degls tirmelerl bile engellenlyor. Büttin partiler mi TttrK leri bedef seçti? Almanya'da iki partl çekişir. Sosyal Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlar... Türklerle uğraşanlar daha çok Hıristiyan Demokratlar... Sosyallstler? Sosyalistlerin lşi zor! Daha doğrusu durumlan zor. Sosyal açıdan, sosyal adaletten yana Türkleri des tekledikleri halde. Türklerin arasında sağcılar çoğunlukta olduğundan, aynı sevgiyi ve ilgiyi göremlyorlar. Türkler herkese «gavur» gözüyle bakıyor zaten. Ken dilerinl destekleyenlere bile! Bu durum Sosyal Demokratlan soylediğinl uygulamayan insanlar durumuna düşürüyor. Türkleri tanıyan. yansız blrer yazar olarak, steler ne dtişüntiyorsunnz bu ffelişmeler hakkında? Bugün Türklere fcarşı takınılan bu tavır. onbeş yıl önce de ttalyanlara kargı belirmiştl. Bunun altmda, a^ıniıklann iieride' tüçlenebilecegi kaygısı, korkusu yatıyor. Türklerln Almanya nü fusuna göre oranı nedlr? Almanya'nm nüfusu 65 milyon 4 milyon yaban cı var. Bunun 2 milyonu Türk O iki milyonnn da yanya yakını, çocuk, kadın, yaşlı... Evet. 65 milyon Alman, 1 milyon Türk'ten ml çeklnlyor? 1 milyon Türk Alman ya'ya ne yapabülr? Konuya sayısal açıdan bakmayın. Azınhkta olanların çogunlugu etkisi altına alabileceğinl Almanya geçmişte yaşadı. Yahudllere yapılanlar bu yüzden, şimdi Türklere yapıhyor. Batıda. hemen her ülkede komünistler azınlıktadır. Hiç bir güçlerl yoktur. Neden korkulur komünistlerden? TARFN: DtN SÖMÜRÜSÜ TESEKKÜR ORD. PROF. DR. CURT COSSVVİG'in vefatmda, naaşmın Almanya'dan Türkiye'ye getirilmesi ve defni sırasında büyük ilgi ve yardımlannı gördüğümüz, Türk Alman dostluğunu simgeleyen tüm kuruluşlara, babamızı sonsuz yolculuğuna uğurlarken büyük acımızı paylaşan îstanbu) Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi yetkililerine, Türk basımna. meslektaşlarma, öğrencilerine, sevglli dost ve yakınlanmıza saygılarımızı, teşekkürlerimizi sunarız. AtLESt Mehmed Kemal ŞAIRLER DOVUSUR Bunca yılm ilişkileri, birikimi, anıları, söyleşilerl.J 220 "ISTEMf ADRESI CAĞALOĞLU TURKOCAĞI CAD. NO 3941 ISTANBUl • işçlınn S bto İş gu J^Z J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog