Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

17 NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 Caltşanlar... Sorulan... Sorunları... • 'V •. Yılmaz ŞlPAL •lşçinın beden ve ruh saghğını ko ruma konularında önemli olan yön, bir tedbirin alınmasının hakkanlyet öl çüleri Içerisinde işverenden istenlp is tenüemlyeceği değü. aklın, flim, fen ve tekniğin böyle bir tedbirin ahnmasım eerekli gcrüp görmediği hususudur. Bu itibarla işveren mevzuatin kendisinr yükledigi tedbirleri, işçinln tecriibeli o luşu v e dikkatli çilıştığı takdirde ge rekmeyecegf gibf bfr düşünce ile almak tan çekinemiyecektir. Teknik ilerlemelp ri izlemek ve bunlardan yararlanma yol larını aramak da işverenin yükttmlülük leri arasında yer alır.» (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 9.7.1975 Tarih, 2375 Esas, 4424 Karar). Kamu davası acılmadan 33 kişi hakkında yayın yaptığı gerekcesiyle GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İSVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: lş Yasasının 73. Maddesi, isverenlerl «işyerlerinde. işçilerinin saglıgını VB işgüvenliğini sağlamak içtn gerekli olam yapmak ve bu husustaki şartları. araçları noksansız bulundurmakla» yu kümlu kılmıştır. Yargıtay da bu konuya açıklık ve kesinhk getirmiştır. (..) çalışan insanın beden ve ruh tatnhgının korunması içm yararh her tedbir gerektirdıği gıder ve zahmet ne olursa olsun. işverenin koruma tedbiri alma ödevi çevresme girer. insan varhğmın kutsalhğı. oara ve zahmptin çok yücesinde nluşu. bu vonü yeterince açıklıyacak mteliktedir. Mustafa ÇENBERCl (lş Kanunu Şerhi) Tercüman Gazetesiyle ilgili yeni davaya başlandı Istanbııl Haber Servisi Tercüman Gazetesı'mn 6. 11.1981 ile 12.11.1981 tarıhleri arasındaki sayılarmda yaymlanan (TKP Dosyası 19201981) başlıklı yazı dı zısınde Mamak Askeri Cezaevı'nde tutuklu bulunan 33 kişi hakkında soruşturma henüz bitirılıp kamu davası acılmadan yaym yapmak suçundan yazı sahıbi Tokay Gözütok. sorum lu yazı işlerl müdürd Aydoğdu îlter ve yazı işlerı müdürü Ünal Sakman hak kmda açılan davaya Zeytmburnu Toplu Easm Aslı ye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Avukatlar Halıt Çelenk. Emın Deger, Nevzat Helva cı, Asım Hınıl. İsmail Samı Çakmak. İlhan Dişçı, Veh Devecıoğlu, Atılla Coşkun. Dursun Aslan, Erşen Şansal. Nezahat Gündoğmuş. Cevat Eyübo&lu. Asım Yılraaz. Metm Şekercioglu, Tuğrul Çakm. Günfer Karadenız. Uğur Söylemezoğ lu, Hasan Ürel ve Mustafa Yümaz tarafından dava a cılması istemiyle verılen şıkayet dilekçesınde şoyle denıldi' «... adı geçen gazetenin yukarıda belirtilen tarihler arasındaki yayınları ilsi çekicidîr. Tercüman Gaze tesi bu yayınları ile adeta yasaları yok saymakta, lıan ffi yolla elde ettigri bilinme yen gizli emüiyet ifadeîeri ni, hem de müştekilerin fo tografları ile birlikte pervasızea yaymlayabilmekte, liöylece bugunkii yönetim katında ayrıcahkh bir durumda bulunduçu inancını yaratıp yayma çabasına düşmiiş görünmektedir. Oy sa bizler bunun tanı aksine yani Tiirkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin yasa larm iistünde olnıadıcrına inanmaktayız.» öncekl gün yapılan ve sanıklardan Tokay Gozütok ile Aydogdu llter'in gel medikleri duruşmada ötekı sanık Ünal Sakman. ga7etede çıkan haberlerden ken disinin sorumlu olmpdığını. bunun için beraatmi is tedi. Müdahil avukatlarmdan Veli Devecioğlu ve Atilla Coşkun ise. sanıkların MG K'nun 52 numaralı kararına ve basm yasasının 30. maddesıne avkırı davranmaları nedeniyle cezalandı rılmalsrım istediler ve şöy le dediler: «Müvekkillprimiz hakkın da hazırhk soruştnrnıası sı rasında ifsdeler alınmış. bu ifadeler Emn'vet tarafından alınmıs oldnğu ha!de, tam bir ffzlilik içinde cereyan etmesi lazım gelirken, ifadelerin nasıl ve ne suretle temin ediIdifH mec hulümüz oldnftu haldc resimlerle b'rlikte kamuoyu na intikal ettirilerek ve hatta (içimizdeki dusmsm dive) kamuovuna takdim ediimpk suretiyle bir noktada kamuoyu aleyhimize dönüştüriilmek istenmiştir, zaten maksat da budur.» Daha sonra mahkeme he vett tebligata ra?men srel mevpn sanıklar Tok?v Göyiitok ve Avdogdu tltpr'in ih7aren celblerine karar verdi Mahkpme aynca, Ankara (2) Numarah Sıkı yonetim Askeri Mahkemp sine vazıl?cak bir tezkere ile TKP Dosyası diye vasıf landırılan davanın ilgili id dianamesınin tasdiklı bir suretınin istenmpsine de karar verdi ve durusmayı 13 mayıs 1982 perşembp gü nü saat 14 40'a erteledi. bulan bilgisayar ederal Almanya'da işsizliğın çığ gibi büjümesl karşısında modem araç iarla donatılması gereken kuruluşlar kervarana işbulma kurumu da katıldı. Eski yöntemlerle iş arayanların isteklerino cevap vermekte yetersiz kalan Işbulma kurumu 3 bin mark değerlndeki bilgisayarlarla kullanılmaya başlandı. î ş arayanlar bilgisayann başına geçerek kendl dununlarma ilişkin bilglleri verecekfcr, bügisayar da bu nıtelikte eleman arayan şirketlerin isimlerinl verecek. Bu yeni bilgisayarların btiyük bir avantajı, işbulma kurumuna daha fazla eleman almadan artan iş hacmiyle başa çıkılabilmesi. Ancak işyerlerinde bilgisayarlar kullanılmaya başlandığından personel Indirimlne gidilen işyerlerlnden çıkarılan büro elemanlanmn ış için başvurduklan yerde de bu uğursuz aletlerle karşılaşınca blraz içl burkulabilir doğal olarak. F Mahkeme, 2 iskence davası için görevsizlik kararı aldı ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı bttnyesinde tek yargıçlı 2 Nolu Askerl Mahkeme 2 iskence olayi davasında «Bu tip davalara çok hakimli mahkemelerin baktığı» gerekçesi İle görevsizlik kararı verdi Davalardan birinde sanıklar Komlser Muavint Gündüz Yıtdırım. polis memurları Süleyman Ezendemir, Erdal Çaylak ve Hü^nu Gök yasadısı thtilalci Komünlstler Birüği adlı örgüte ttye oldugu savıyla gözaltına alınan Koray Satiroğlu'na bu süre ıçerisinde kotü muamelede bnlunduklan iddiasını kabul etmpdiler Koray Satıroglu ise. kendisine işkPnre yapanlardan 4'ünü saptndığını ve sfiptadıklarının sanık polis ler olduğunu iddia etti Ratıroğlu. «Bir keresinde emniyete getirdiklerl nişanlıma J«kence yaptıkları sırada gözlerimt açtılar. O «aman iskence vapanlan t<»<;his etme imkânı buldum» dedi DtĞER DAVA DiSer duruşmada sanık 1. Şube Komiser Muavini Durmus Güneyli 11e polis Cebir Şener'in sorguları ya pıldı Sanıklar. TKP/B ad!ı yasadışı örgüt tiyesi oldu£u savıyla gözaltına alınan All BuKÜn'e bu süre içerisinde kötü muameİPde bulundukları iddiasını kabul pfmediler. fOndısine kötü muamele de bulunulduğu iddia edilen Ali Bue;tin ise, gozaltında bulunduSu süre Içerisinde ceşifli işkpncplere maru? kaldıâını belırterek. «Gözlerim ba£lı olduftu için kim oldııârumı bllmiyorum. En son ifadem daktilo edilirken jrözlerim açtldıgında huzurda bulunan sanıklardan Cabir Şener'l gördum» dedi Mahkeme her 2 davayia ilgili kararında kötü muamelede bulunmaktan açılan davanın, suçun keslnlesmesi halinde eylemlerin Türk Ceza Yasasının 243/1. mad desine göre cezalandınlması gerekecegine yer verilerek davanın heyet haltndeki bir mahkemede ecörülebilmesi gerektigi Rörüşüv le görevsizlik karan verildi. Sanıkların TCK'nun 245 maddesi uyarınca 3 aydan 3 yıla değın hapis re?asına carptırılmalan istenıyor Türk Ceza Yasasının 243/1. maddesi ise işkenee vnpmak suçundan bpş <;pnpyp kadar ağır hapis cezasını içeriyor. İhracat azizligi TÎ Bisküvi Fabrikası Bezostia buğdaymdan yapılma kalitelı bisküvıleri ılo tanınıyor. îhracata açılma sırasında ETİ'nin sahıbı Plruz Bey, Suudi Arabistan ve Avrupa pazarlannda yogun olarak pa?ar aradı. 1981 yılında 2,5 mılyon dolarlık ihracat gerçekleştırdi. Ancak Avrupa pazarlannda gıda maddesinin satıs güçlüğtl çıktı. Bu nedenle ihracat koordlnatörü Selçufc Tiryakioflu «ETİFrance» adıvla bır Pransız şirketiyle ortak bir şırket kurdu. Ancak son günlerde ihracat ön bağlantısı yapılan bır şırketten alınan yazı ihracat olayının ne denli zorlu oldugunu ortaya çıkardı. Yazıda özetle, «Bisküvilerlnizîn zehirli olmadığına illşkln bir kontrgaranti isteriz» deniyordu Ustelık garanti îsviçre yasalarına uygun olarak diizenlene cekti. ETÎ Genel MUdür Vokili Prof. tlhan Cemalcılar He Selruk Tirvakioğlu şınidı kafa kafaya verip bu sorunu çozmeye çalışıyor. E Harry Belafonte'nin kızı ır zamanların unlü kalıpso şarkıcısı Harry Belafonte'nin kızı glderek unlenen bır sınemo oyuncusu oldu Shari Belofonte • Harper yılda bır kez de sadece babasının doğum gununde şarkı soyluyor. Shari'nın rol aldığı son fılmın aaı «Benim Duyduğumu Siz Gorebilsgydlniz.» Fılm âmâ pop şarkıcısı Tom Sullivan'ın vaşamını anlatıyor B Tutanaklardan Erdost Davası: Tanık Dündar: Cavus ve erler avluda getirilen kişilere vurmaya başladı ANKARA, (Cumhııriyet Bü rosu) Yayımcı Ilhan Erdost' un dbvülerek öldürülmesine ; lışkln davads tanık olarak dtnlenen Lüttı Dündar, «çavuş ve erler önce getirilen kişilerle birşeyler konuştular. Snnra on lara vurmaya başladüar» ded! Ankara Sıkıyönetim Komufanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemeslnde yapılan duruşmada, tamklar dinlendı. Tutanaklara geçen bıçımıyle duruşma şoyle gellştı: Şahıt Bakı Korkut ifadesmde: «Hatırladığıma g'âre maktul ile tnağdur lıadise günü oğ leden sonra getlrildiler. Ve bizim Itafes tabir ettiğimiz yere konuldular. Gnzönünde Idileı. Akşam saat 18.00 sıralarıncla Fuat Vural'ın nöbetçi kaldığı vcıden bu şahısların C. blok.ı tefrik edildikleri haberi geldi C, blnktan vasıta getirildl ve şahıslar tefrik edildikleri bloka gönderdiler» dedi. Soruldu: «Bu şahıslar çöziintindp idıler. Fakat şimdi kendilerini simaen hatırlamıyorum» dedi Müdahil vekılı Avukat M E mın Değer, «Şahitten maktul He mağdur C. bloka tefrik edildikleri haberi celdikten ne kadar sonra C. bloka sevk edilmîşlerdir bu hıısus sorulsun.» d«di. Soruldu • «Aradan zaman eoçmiştir Haber çeldiktrn ne kadar sonra bu şahıslar C. bloka gönderildfler hatırlamıyorum» de di Mudatııı veKili Avukat Doğan Tanyel, «Şahitten o gün C. blo ka 4 kişi tpfrik edilmiş, Ikisı Könderilip lkisi Könderllmemiş nıidir? Aynca biiyük veya küVÜk va.sıta çönderilmesi husıısunda bir konuşma olmuş mudur? Vasıta kendisi tarafından nu tstenmişti, bu lıusus lar sorulsun» dedi. Sonıldu: «Biiyük veya küçük vasıta «(inderilmesi hususunda bir ı?ev siiylenmedi. Vasıta istendi, aynca o gün C. bloka 4 kişi tefrik edilip Idşinin gönderilip ilcisinin bırakıldığı hususunu hatırlamıvorutn» dedi. Şahit Lütfu Dündar jtadesınde: «Hadise zsmanı ben C. 4 Blok'ta idim. Dışardan araba çeldi, daha doğrusu araba sesini duyduk, merakla pencereden baktık. tki veya üç kişivi blok avlusunun ipine aldılar. Blok avlusunda birl çavuş olmak üzere üç kişi nöbetçi idi. Bu çavuş ve erler önce getirilen kişilerle birşeyler konuştular. Sonra onlara vurmaya başladüar, hatta bunlardan bir tanesi yere düşmüşlü diğeri ise onu kaldırmak istiyordu. Oövme bir süre devam etti, sonra bu şahıslar içeri alındüar, ağlanıa sesleri de duy dum, doktor falan da gpldi lıadlse hakkında gördtiklerim bundan ibarettir» dedi Soruldu: «Ben bu şahısları dışardan Ketirenlerin blok avlusuna girdiklerini görmedim, blok içerisindo bir çavuş olmak üzere üç kişi daimi olarak nöbet tııtar. Bu üç kişinin getirilen şahısları dövdüklerini gördüm.» dedi. Müdahil vekili Avukat Kmın Değer, «Şahitten dövülme sıra sında şahidin izledjği yerin yani olayı izlediği yerln aynca, avlu içerisinde ifadesinde geçen üç kişiden başka şahısların bulunup bulunmadığını ve dövttlme olayı vuku bulurken getiren vasıtamn orada bulunup bulunmadıfı hususunun sorulmasını isteriz.» dedi. Soruldu: «Koğuşta 45 tane pencere vardır. Vasıta se.si duyduğum zaman ben de bu nencerelerden birine gidip oradan olayı izledim. ifademde blldlrdlm bir çavuş ile iki erden başka dövme olayının cereyan ettiği yerde avlu içinde başka kişıler yoktu ve dövme, yanı avludaki kişiler tarafından dövülme sırasında bu şahısları getiren vasıta ayrılıp gitmiş idi » dedi. Ülkücü 11 yayının Türkiye'ye girmesi yasaklandı ANKARA (ANKA) Biri yargılanan MHP'nin Genel Başkanı Alpaslan Türkeş tarafından kaleme alınan 11 «aşırı sag» yayının Türkiye'ye sokulması, dagıtılması, îçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yeralan Bakanlar Kurulu karannda ayrıca, tran'da basılan «İslam Çağnsı» adlı Türkçe dergl ile çeşltll isimler altmdaki sol içerikli 11 yayın da yasaklandı. Alpaslan Türkeş tarafından yazılan ya da ülkücü kuruluşlarca yurt dışında yayınlanan ve yasaklanan kitaplann adları şunlar: «Türkiye'de Terör, Böliicülük ve Demokrasi» (Alpaslan Türkeş), «Alpaslan Türkeş'in Kızıl Savcılara Cevabi». «MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in IM.G.K.'ne Mektupları», «TürkJyedeki GeHşmeler ve Dış Faktörler», «12 Eylül'den Sonra Suçlanan MHP, Affedilen CHP», «Tür keş Federasyonu'ndan Haberler», «Gönül Seferberli£ine Çağn», «Vatana Hasret». Denetciye ayıp olur mu? elevizyonda Haldun Dormen ile Nevra Sereril'nin birlikte sunduklan «öteden Beriden» adlı sanatkültür programı ilginç bir denetçinin elinde kaldı. Geçtiğimiz cumartesl günü yayınlanan programın ikincisi için Müşfik Kenter ile bır söyleşi yapıldı. Söyleşl oncesi yurttan ve dünyadan sanat haberlerine yer verildı. Bunları ekranlarımızdan izledik. Bu sanat haberleri arasmda «Burjuva yazan» kabul edllen Batılı yazarlardan bırisinin ilk kez Çln Halk Cumhurlyetl'nde oyununun oynanması da bulunuyordu. Şu anda geçici görevle bu işi sürdüren, hayatında hiç TV programı yapmamış sayın prog ram denetleyicisi tüm programı izledikten sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez Batılı bir yazarın oyununun T "Devrimci olmanın suç oiduğunu bilmiyorum,, Haber Merkezi Erzurum' da gorülen Artvın Dev Yol davasında sorgusu yapılan ıdam isteğiyle yargılanan Alt Yılmaz, devrimci oiduğunu, an cak devrimci olmanın suç oldu ğunu bılmedığmı soyledı. Hıçbır örgut üyesı olmadığmı soy leyen sanık, iddianamede yeralan eylemleri bilmediğini bıldırdı. Davada bugune kadar 857 sanıktan 311'ınin sorgusu yapıldı. 4 TAHLtYE MERSIN 87 sanıklı Mersın Dev • Yol davasında dün Abdülvahap Şehitoflu, Mazhar liyan, Emel Şanlı ve Nuray Şe ker adlı sanıklar tahlıye edıldı. Dava 14 mayıs tarihıne ertelendı. TIKKO DAVASI DtYARBAKIR Yasa dışı «TIKKO» sanıklarının duruşmasma devam edildı. Sıkıyönetim 2 numaralı Aslıen Mahkemesınde devam edı len duruşmada, sanık Mehmet Emin Tüysüz, suçlanmakta olduğu bır olayla ılgılı olarak Gıyasettin Gümüştaç, Ayşe Gümüştaç, ömer Tazefidan ile Ibrahim Tüysüz adlı tanıkların dınlenmesını ıstedl. Mahkeme sanığın bu ısteminı yerinde gordu. Duruşmada aynca, Adana Sıkıyonetım Komotanlığının dava Ue ilgili 18.2.1982 tanhli dos yasının mcelenmesme ve tutuk lu sanıkların tutukluluk hallennin devamma karar verıldı ODA AJANS 449295 onanması haberine takıldı. Biraz durdu, sonra kararmı verdi: «Diinyanın her tarafında, her gün ve yiizlerce oyun sergilenir. Bunlar hep Batılı yazariarm oyunudur. Ne olmuş Çin'de oynamrsa? Başka verecek haber bulamamışlar nu?» Bu sözlerden sonra denetçl raporunu, o bölümün çıkarılması doğrultusunda verdi. Ve bu haber, programdan çıkanldı, blz de izleyemedik, Şimdi programı yapanlar bllglli denetçinin ardmdan sık sık bu olayı ammsayıp gülüyorlar ve «acaba» deyip şunu soruyorlar: «Biz bu denetciye gülersek, diinyanın her yerinde, her gün ve yiizlerce defril, milyonlarca insan bir takıra insanlara gülüyor. Taptıklarına eııldiığiimüz için sayın denetciye ayıp olur mu?» Rafet Gök'ün acıklaması utunumuzda 9 nisan 1982 gunu yayınlanan «Tez Ahnmıyor» başhklı yazıya ilişkin olarak, Muğla îiletmecilık Yuksek Okulu Mudüru Doçent Doktor Rafet Gök'ten gelen açıklamayı yayınlıyoruz. « «Tez Ahnmıyor» başlığı ile yayınlanan ve do çentlik tezimı içeren çalışmam hakkında SSYB letkık Kurulunun, «Tezin incelenerek, bakanüğın bu konuda daha yararlı ve güçlü yayınlara» sahıp olduğu belirtıl mıştır. Oysa bır açıklama oncesi bakanlığın arşıvlenn de yıtırıldigıni sandığım bir yazıyı sunmak gerekir. Bay Procent S Y Sanat Gâlerileri ÜMtTYASflRl , SANAT GflLERÎSt Reılm Sergisı 1426Nısın \nık\ı\ Ctd. Ptfibihçe Vım Vapı Kur rttnı rel 44 96 33 Beyojlu • İSTANBUL SANAT GALERİSİ URART 118ntsan ALİ HIKMET VARLOC (İFSAK) Vorumltmtfı OUBOIItI'OOlt«rUI AÜHİKMETRETROSTEKTİF 19701982 FORUM SANAT GALERİSİ İıtanbul Köricr Okulu yartrma GIYAS KORKUT Resim Sergisi 15 30 Nisan 1982 ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KATI) TAKSİ M İSTANBUL MEHMET ALİ RESÎMCİOGLU ABDIIPEKCI CADOeSI 21 N&UiT/lSI IS1AMBUL TEtEFON 4B0326 TELİKS 2fc4«2URATTR SÜLEYMAN SAİM »9Nian 1982 Saat 18.45 •STANBl/L IPSAK SALONU Sl $MANİ SOK. OMİT APT 40/2 Füsun Önal'ın da ifadesi alındı İstanbul Haber Servisi Bır magazın dergısınde yayınlanan «Yasalar Işleseydı Şım di Hapıste Olacaklardı» başhklı yazı uzerıne şarkıcı Fusun Onal'ın İstanbul Basın Savcılığında ıfadası alındı. Soz konusu yazıda Fusun Onol ve Fılm Artıstı Mu|de Ar'ın Kurtaı yasasına aykırı olarak bır kac kez Kurtaj yaptırdıkları belırtılıyordu Yasal olmayan yollarla kurtaj yaptır dığı ılerı surulen sanatcılardan Mu|de Ar'in daha once ko nuyla ılgılı olarak eavcılıkca ıfadesı alınmıştı. Anodolu Tur neslnde olduğu ıcin Savcılık tarafından gonderılen celpler elme geçmeyen Fusun Önal'ın Ifadesı ise dün alındı. JGALERİLEBRtZ NESİBE TÜRKÖMER Emaye ve Reslm sorglsl NUR KOÇAK Sergı 326 nisan BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 31mart 20 nisan TIŞVtKİYE CAD 131 Nİ3ANTA9I TIL47C743 BASIN SANAT GALERİSİ Muhıln Ertujrul anısına sayjıyU RESİM 5ERGİSİ RASİN ölUmUnlln 3. yılında BİRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSİ 15 Nisan 5 Mayıs 1982 UtanDui Oevıet GOie* San Gaıenst / Beyoğiu 16 Nisan16 Mayıs 1982 Ataturk Cad. öğretmenler Sctesi B Blok Kat 2 ADANA Sağlık sektorunde malıyet muhasebesi esaslarını ortaya kovan tezimm bu alanda Türkiye'de yapıian ilk çalışma olması nedeniyle, Bakanlığa başvurmuş ve bastırmam halinde satın alıp almmayacagmı sormuştum 13 temmuz 1976 tarıhınde Bakan adına Genel Mudur Dr Hasan Çecen imzasıyla yazılan yazıda, «Bastırıldı ğı takdirde bakanlığımızça ihtiyacı nisbetinde alınacaktır.» denılmıştır. Bunun uzerine tez, doner sermaye ye venlmiş, ancak baskısı gecikerek 1981 yılında tamamlanmıştır. Bu sure içinde kitabın maliyeti arttıgmdan satış fiyatı 600 lıra olarak saptanmıştır 1976 yılında doner sermaye fıyatlandırması içinde 125 lıra fiyatı olan kitap, bakanhk tarafından alınması ka rarlaştırılırken, artan fıyatlar sonrası bu kitap «yararsız ve guçsüz mü?...» olmuştur?. Bu alanda başkaca çalışmalardan söz edilmektpdır. YaptığımıZ akademik taramadan bu çahşmanın ha len kendi alanında ilk ve tek oiduğunu gormekteyîm. Esasen, bu alartda çalışmaların artması bunalım içındekı saglık a*ktorunun sorunlarmm çozumu açısından bakanhk katmı sadece sevindırmesı gerekir Bu bakım dan Bakanhk Tetkık Kurulunun daha ciddı çalışması nı beklemek herhalde hakkımızdır. SSYB Basm Müşavıri'nin gerçek dışı ve kuçultucu beyanlanndan otüriı yargı organma da aynca başvuruda bulunacağım.» Mm Km4l Oke üd ıalkuirApl O 3 «jjnQ)i Tıl 40 22 13 1 I H I 4 îlk« 244M AITL TR 7 Kurulus Yüdonumu 'Tıirk Resnıınde İnsan ve Portre' sergisivle kutlamyor Kasıml982 Resinı satmak ısteyerier ıçın Kurtulus Cad. 19I/B Sınemkoy 4 0 47 8 3 MMLm galatasanatgaıensı REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisi 8 30 Mayıs Kurtulus Cad. 191/BSInemköy 40 47 83 NEŞATFEHMI ERDOĞAN Seramik Sergisi Açılış12NİSAN tunelgecit ışhanı 9/26 <+93551 tPLK \KSUGtJR Resım Sergısı 326 nisan Garerısı / Bayoçiu ÖK Yasası sonrası durumu en çok helirsızleşenler arasmda kıdemli doçentler oldu. Yasaya göre, profesörlük atamalan için üç kentln dışmda gorev yapmaları gerekiyor. Hacettepe Üniversıtesinin kıdemli bır doçenti, eskl rektörü ve şimdiki YÖK Başkanı Prof. Uoğramacı'dan randevu istedi. Durumunu anlattı. Prof. Doğramacı'nın yanıtı açık ve kesıtı idı. «Genç arkadaşım. va Gazi Üniversitesine çidersin, ya da burada ilanihaye Procent kalırsın». Anlaşılan YÖK yasası akademik termmolojıve yeni bır ünvan da sokmuştu. Pize, genç Procentlerl tfbrik etmek düşüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog