Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 Merkez Bankası raporu: EKONOMl 17 NİSAN 1982 EKDNOMİDE YABANCI BANKACILAR TÜRKİYE'DEN UMUTLU GÜNÜN AYNASI Toptan eşya fiyatlan martta yüzde 3,9 arfti ANKARA (a.a.) Tl• caret Bakanlığı verilerine göre, toptan eşya fiyatlan lndeksi, şubat ayına oranla, mart aymda yüzde 3,9 oranmda arttı. Ticaret Bakanlığmdan ya pılan açıklamada, geçen yılm mart aymda bu oran eksi binde 8 olarak gerçekleşmişti. Böylece 1982 yılının ilk üç aylık toptan eşya fiyatlan indeksinde toplam artış yüzde 9.5 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Son 12 aylık indeks artışı ise yüzde 29,8 olarak hesaplandı. Geçinme indekslerinin 1982 mart ayının, şubat ayına göre artışı Ankara'da yüzde 1.2, İstanbul'da yüzde 3.0 oranlannda olduğu görüldü. Söz konusu artış oranları, geçen yıl Ankara'da binde 5. İstanbul'da binde 7 olarak saptanmıştı. Enflasyon önlenmeden sağlıklı büyümeye gecilemez ANKARA, (ANKA) Merkez Bankası, 1931 yılı verilerinin, 24 ocak ve sonrasmda alınan önlemlerin ve uygulamalarının genel hedefler yönünde olumlu sonuçların işareti olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 29 nisan perşembe günü yapıla cak genel kurulu'na sunulmak üzere banka meclisi tarafından hazırlanan faaliyet raporunda 1981 yılındaki iç ve dış ekono mik gelişmeler değerlendirildi. Raporda, isükrar orogramı nm enflasyonun kontrolünti öncelikli sorun olarak ele aldıgı kaydedilerek,. programm tam olarak uygulanabilmesinin, eko nominin tekrar saftlıklı bir şe kilde buytiyebilmesi ve enfias yonun kontrol altına alınma smdan sonra gerçekleşebileceği bellrtîldi. İstikrar programmın önemli araçlarmdan birinin, ö'demeler dengesi darboğannın aşılması için ihracat gelirleri nin ve diğer döviz gelirterinin artırılması oldugu bildirilen ra porda, geçen yıl yurt dısındaki müteahitlik hizmetlerinden sağlanan döviz gelirleriyle ilgili bilgilere de yer verildi. Paaliyte raporunda, geçen yıl Libya'dan 4, Suudi Arabistan' dan 6, Irak'tan 5, Ürdün'den 1 Türk firmasmın, yurt dışmda elde ettikleri aylık Relirin yüzde 30'unun Merkez Bankası'na döviz transferinl yaptıgı belir tilerek, bu firmalardan Türk lt rası'na dönüstürülmek üzere toplam 2} ,2 milyon dolarlık döviz gönderildiği kaydedildi. Bu tutann, 16,2 milyon dolan Merkez Bankası, 5 milyon doları ise ticari bankalara geldi. Yurt dışındaki taahhüt işlerinin 12 milyar dolar dolayında olduğu bildirilen raporda, bu kaynaktan gelen döviz miktannm çok az oldugu hatırlatılarak şöyle denildi: «Bugüne kadar alınan lşlerin. henüz yeni yeniteslimi sözkonusu olduğun dan, Türk müteahhitlerinin bun dan sonra ülkeye kazançlannı Könderme imkanı dogacaktir. Esasen aldıklan ihalelerde Türk işçilerini çahştırmalan ve gerekli malzemelerl Türkiye'den almaya başlamalan, bu firmaların Türkiye'de üretime. istihdama ve ihracata da yaTdımeı olduklannı eöstermektedir.» yolda ilerlerseniz müsterimiz olabilirsiniz Osman ULAGAY Ondört ülkeden altmış kadar bankacıyı bir araya getiren «Tütktye ve tTIuslararası Finitnsal Pazarlar» konulu seminerde yapılan konuşmalar ve katılan bankacılann özeı sohbetlerde dile getirdikleri görüş ler, Türkiye'nin yavaş yavaş uluslararası bankacıhk çevrelarinin ilgisini çekmeye başladığını gösteriyor. Seminer boyun ca ortaya çıkan başlıca görüşleri şöylece özetlemek de müm kün ^örünüyor: • Türkiye'de 24 Ocak ve özellikle de 12 eylüı 1980'den be ri uygulanmakta olan ekonomîk model uluslararası serma ye çevrelerinin ve dünya bankacılannın tam desteğine sahip. Özal ve eklbine büyük hayranlık duyan yabancı bankacıların tek kaygısı programın uygulamasımn olduğu gibi sürmesi. Türkiye'nin istikrardan büyümeye geçerken çok dikkatli olmasını ve acele etmemesini önerdiler. • Sayın Özal. bu çok beğenilen uysnılamanm süreceği yolıında yabancı konuklara güvence vermek için bu uygulamanm halk tarafından da benimsendiğini ve bu programdan eeriye dönüşün bu neden le mümkün olmadığmı belirt> «. • Yabancı bankacılar politik Istikrann büyük Onftmini vurgulayarak Türkiye"ntn son iki yılda b u alanda sağladiğl başarıyı da övdüler ve bunun sürdürtilmeslnin part olduğunu vurguladılar. Bu arada demokratik yönetimlerin seçmene fazla taviz vererek istikran bozduklan ve enflasyonu krtrükledikleri de belirtildi. • Bir yandan politik istiicran korurken diğer yandan dışsatımı artıncı ve döviz kazandıneı ekonomi politlkalarım sürdürecek bir Türkiye'nin uluslararası bankaların mflşterisi haline gBlebileceği. ancak bu işe küçük ticari fcredüerle başlamanın şart olduğu belirtil di. Özal da konuşmasmda bu konuda acele edümeyeceğini ve programlı bir şekilde hareket adilerek öncelikle ener.ii ve istikrara yönelik speslflk projeler için kredl talep edilecegini söyledi. • Yabancı konuklar, Türki ye'nin borç ödeme kapasitesinin de tendileri için önemıi pöstergelerden biri olöuğunu belirterek özellikle taiz ödeme lerinde hiç bir aksama olmamasının taşıdığı önemi vurguladılar. Özal ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi de Türkiye'nin dış borçlanmn yüzde 86'sınm orta ve uzun vadeye yavıldığmı, bu nedenle kısa vadede bir so nin çıkmayacağmı vurguladılar. • Yabancı yatınm sermayesini Ulkeye çekmek için de bankacılann aradığı şartlara ek olarak bazı kolaylıkların sağlanması ve bugünkü yöneticilerde gözlenen olumlu tavrın sürdürillmesi istendi. Eu arada kendi sermayedarlanna elverisü koşullar sağlıyabilen bir yönstimin yabano yatınm cıları da ülkeye çekebileceği yo lundaki görüş de ilginçti. • Tüm olumlu gelismelere karşın Tilrkive'nin «OrtartoSu' nıııı hankarıhk merkex1» olabîleoe»i yolundaki umutlar tse yabancı bankalann sonımHılan n c a b i r a z tebessümle karşılandı. Bu konuda görüşlerlni Bİdığımız yabancı bankaeılar bu alanda en büyük adayın uUiKlararası bankalann halen 200 kadar şube açrmş bulunl duğu ve son derece de gelişmiş itetişim olanaklarıyla serbestiye sahip Bahreyn olduğu nu belirttiler. Bu arada Ortadoğu'da tek bir bankacılık merkezi oluşmasını beklemediklerini ve asıl büyük kredi onerRsyonlarmın Londra Ribi büyük merkezlerde sürmesinin kaçınılmaz olduğunu vurEUladılar. Bazı iplik türlerinin asgari ihraç fiyatlan birliklerce belirlenecek tZMtR (a.a.) Ticaret Eakanlığı, ihracatçı birliklerine bir genelge göndererek, Ege ve Çukurova pamuğu tle yapümış ne 16/1 ve ne 20/1 dışında kalan iplik tiplerinin asgari ihraç ftyatlarının birlik lerce belirlenip, Bakanlık onayı alındıktan sonra uy gulanacağını bildirdi. Öte yandan. Bakanlık talimatına göre İplik ihracatında, ihracatçüar, bağlantıları takiben on gün içinde bağlı olduğu birliğe müracaatla «ftyat uygunluk tcyi di» alacak, bu t.eyid Gümrük idarelerince de aranacak. Bu arada, iplik satış bağlantılarının en uzun teslim süresinin 4 ay olduğu da Bakanlık genelgesin d<? belirtildi. Şubaffa 75 milyar lıralık senet protesto oldu ANKARA, (ANKA) Şubat aymda 15 milyar lira tutarında senet protesto edildi. Böylece 1982'nin ilk iki aylık döneminde protestoya uğrayan senetlerin değeri 31,1 milyar liraya yükselirken, geçen yıhn eşdönemine göre yüzde 148,6 oranmda değer artışı meydana geldi. Konuya ilişkin olarak Merkez Bankası tarafından derlenen verilere göre. protesto edilen senetlerin sayısında da öncekî yıllara göre önemli artış kaydedildi. Şubat ayında protestoya konu olan 167 bin 268 adet senetle birlikte ilk iki ayda protesto edilen senet sayısı 346 bin 107'ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 265 bin 412 senet protestoya uğramıştı. William B. Coplln ve Michael K. O'Leary'nin yaptığı araştırmaya göre, Ulkelerin çeşitli alandaki risk göstergeleri aşağıda veriliyor. Verilen notlar en az nskli Ulkeler için (A+) dar , en çok riskli ülkeler için (D) ye kadar dereceleniyor. tmalat/Sanayi Finansal Madencilik İhracat 5 yıllık riük rlsk riski «enel visk B. Almanya Franss Arjantin Belçika Brezilya Şili Mısır Yunanistan Iran Irak Libya G. Kore Pakistan Singapur tspanya Uruguav TÜRKtYE ABD B A+ A+ A+ A B C TEK'te ihaleler için yeiki limitlen artmldı B C C+ B+ B B B D C C A BB c+ B c c+ c A+ D 1 ANKARA, (ANKA) Türkiye Elektrik Kurumu'nda ihaleyle sorumlu birimlerin yapacaklan ihalelerde parasal yetkilerle ilgili limitler artırıldı. TEK Genel Müdürlüğü'nce «Satınalma ve İhale Ana Yönetmellfelnde» değişiklik yapan yönetmelik, Resmi Gazete'de yaymlanarak yürurlüğe girdi. Yönetmelik, 25 mayıs 1977 tarihinde belirlenen ihalelerle ilgi li yetki limitlerini yeniden düzenliyor. Buna göre, TEK Genel Müdürlügü Yönetim Kurulu, 125 milyon liradan daha yukan ihaleler yapmaya yetkili kıhndı. Bu sınır, daha önce 5 milyon liraydı. Yönetmelik uyarınca, TEK Genel Müdürü ise 25 milyon liradan 125 milyon liraya kadar olan ihalelerde yetkili olacak. B C P B+ C+ B+ B C A C B C B C C C C C A B B A+ A+ A A C B C C D B+ D+ B+ D Ismet Genc: "İplikte asgari ihraç fiyatı uygulaması olumludur,, İZMİR (».a.) Îzmir î p Hk Ihracatçüan Birliği Başkanı tsmet Genç, ipUK ihracatında asgari fiyat uygulamasma gidilmesini olumlu karşıladıklannı açıkladı. İsmet Genç, yem uygulamanın dış piyasalar da yok pahasma iplik satılmasını, ayrıca Türk In racatçılarının birbirleriyie rekabet etmesinı önleyeceğini de belirtti. İsmet Genç, şöyle dedi: « İlk anda ihracatçılarımıza fiyatlar yüksek gibj göriliebiUr ama, aslınaa kesiniikle böyle değildir. Biiindiği gihi, 24 Ucak ka rarları çerçevesinde fiyatlar serbest bırakılmıç. ancak ihracatçıiarınıız fiyatlan o derece düşürmüşler dlr ki. hiç iplik satılmasa daha iyi olacak duruma gelmiştik. Örneğin, en az 2.5 dolar'ı aştnası geıeken fiyatlar, Z dolar'uı dalıi al tına düşnıüştür. Bu, oUcak şey değiidir.» r>+ D c B+ B B+ B+ C C c AET'ye dışsatım yüzde 15,8 azaldı DIŞSATIMIN ÜLKELERE GÖRE DAGIL1M1 ÜLKELER 1S82OCAK 1981OCAK AYI Romanyadan iihal edilecek mallarda yeni konfen/an ANKARA, (ANKA) Türkiye Romanya Karma Ekonomik Komisyonu'nun l.nci dönem toplantısı sonunda hazırlanan karşılıklı ithatat ve ihracata konu olan mallar listesinde, Türkiye'nîn bu ülkeden satın alacağı mallan gösteren listeye 3 milyon dolarlık yeni kotenjan aynldı. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yaymlanan sirkülerine göre, Romanya'dan 2 milyon dolarlık yüksek gerilimli devre bölücüleri için parça, 500 bin dolarlık termik roleler ve digeıieri ile 500 bin dolarlık da lehim için konversisörler ithal edilebilecek. ' (Milyon Dolar) İLE FARK % B. ALMANYA FRANSA İNGÎLTERE İTALYA YUNANÎSTAN TOPLAM AET JAPONYA İSVİÇBE TOPLAM OECD IRAK LtBYA S. AHABİSTAK KUVEYT NÎJERYA SSCB DİĞER ÜLKELER TOPLAM ABD 6(1,7 13,6 12 16,7 2,6 121,3 36.B 9,2 26,7 208,5 84,3 236,4 17,1 8.2 2,5 12,5 116,8 446,1 'f '+ '+ (4 21 32,8 15,8 22.2 140 15,8 13,6 80,fi 22,4 Ziraat Bankası'pm toplaniısı bugün Kayseri'de haşlıyor KAYSERİ, (Cumhuriyet) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nce 1982 yılı çalışmalan, uygulamaya konulan yenilikler ve tarım kredi sorunlarının tartışılacağı toplantı bujeün Kayseri'de yapıhyor. Belediye Şehir Tiyatrosu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantıya Maliye Bakanı Kaya Erdem'in ka tılacağı bildirilirken, Oda lar Birliği Başkani Mehmet Yazar, Ziraat BaTıka sı Genel Müdürü Rahmi Önen, Türkiye Ziraat Odalari Başkanı Osman ö z bek ve Ziraat Odalan Ge nel Sekreteri Zeki Yücetürk'ün de katılacaklan belirtildi. Yapılacak toplantıya Ziraat Bankası ile çalışan ve ziraatla uğ raşan çiftcilerin de çağrıl dıgı açıklandı. Cantürk: "İsciler emeklerinin karsiligini alacâklar,, ANKARA, (a.a.) Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, «tşçllerin emeklerinin karşı lığını almaları için hüküme tin gerekli tedbirlerj aldığım» söyledi. YOL KOOP Genel Kurul toplantısı bugün Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Cantürk, îşçilerin emek ve zekâları ile ekonomi ye büyük katkıları olduğunu aniattı ve özetle şöyle konuştu: •12 Eylüle kadar Türkiye ekonomisi kötü durumdaydı. 12 Eylülden sonra barış dönemi geldi. Üretim arttı. Bu dönemde işçi kardeşlerime daha büyük görevler dü şüyor. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Ekonomiyi kalkmdırıp, daha rahat ve huzurlu bir ortam da yaşayacagız. Ekonomimiz sağlıklıdır ve kendi ken dini idare eder duruma gelmiştir.» Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide'de Genel Kurulda yaptığı konuşmada «Kooperatiflerin işçilerin ttiketim ihtiyaçlannı karşılamaIarında büyük ve olumlu katkıları olduğunu» bildirerek YOL KOOP'un bu yön deki olumlu çalışmalannı desteklediklerinl> belirtti. " + 4f 4+ " '+" 10 59 164 64,4 22S 3İ1$ ^ 34,1 ANKARA. (ANKA) Türkiye'den AET Uyesi ülkelere ocak ayı içinde yapılan ihracat 121,2 milyon dolara ulaşırken. bu rakamm 1981 yılının eş ayına göre yüzde 15,8 dsha düşük olduğu belirlendi. AET dışında, öteki OECD üyesi ülkelere yapılan ihracatta da artış oldu RU, bunun yanısıra Ortadoğu ülkelerine yapılan İhracatm hızlı bir artış eğilimine girdiği dikkati çekiyor. AET üyesi ülkelere yapılan ih racatın 1981 yılı ocak ayına RÖre gerilemesine karşın, ABD, Jaoonya, îsviçre ve difter OECD ülkelerine yapılan dı$ satışlar toplam yüzde 10 dolaymda bir büyüme kaydetti. ABX>"ye yapı^. ^ ( |ap ihracat yüzjle 13,6 artarak 36,8 milyon, Japonya'ya yapı* lan ihracat yüzde 80,6 artarak 9.2 milyon ve tsviçre've yapılan ihracat da yüzde 29,4 artarak 26.7 milyon dolara yükseldi. Türkye'nin OrtadoBu ve Arap Ulkeleriyle giderek gelişen ilişkileri içerisinde, bu Ülkelere yaptığı ihracatm da Jıızlı bir artış gösterdiği dikkati çekiyor. Nitekim, 1!*1 ocağında 53 milyon dolarlık mal satılan Irak'a bu yıl 84.3 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık mal satılan Libya'ya, 26,4 milyon dolarlık, 10,4 milyon dolarlık mal satılan Suudi Arabistan'a da 17,1 milyon dolarlık mal satıldıgı belirlendi. Ortadoğu Ulkelerinden Kuveyt'e yapılan ihracat 2,5 milyon dolardan 85 milyon dolara çıktı. Geçen yıl 8 bin dolarlık ürün satılan Nijerya'ya ise 1982 ocağmda 2,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştİTiUîi. . Türkiye'nin ikili anlaşması bulunan Arnavutluk'a ocak âyi içinde hiç ihracat yapjlmazken, Sovyetler Birligi'ne satılan Urünlerin değeri vüzde 34,1 oranında düşüşle 12,5 milyon dolara geriledi. Şubatta OECD ülkelerinde fiyat artışı binde 5 t e kaldı PARİS (ANKA) Ekonomik İşbirliği ve Kalkın ma Orgütü (OECD) üyesi ülkelerde fiyatlar, şubat ayında ortalama binde 5 oranında bir artış gösterdi. Bunun önceki ayda kaydedilen binde 7 oranında artışa göre, enflasyon oranının azaldığını, gösterdiği bildirildı. OECD ülkelerinin yillıs fiyat artışı ise, yüzde 9,1 düzeyinde seyrediyor. Şubat 198l'e kadar geçen 12 aylık dönemde fiyatlar, yüzde 11,2 oranında bir yükselme kaydetmişti. Fransa, Türk gömleklerinin dısahmını durdurdu BRÜKSEL (a.a.) Fransa Türk gömleklerinin ithalatını 16 nisandan itibaren 30 hazirana dek durdurdu. Avrupa Komisyonu. Fransa'nın geçen hafta Türkiye'den gömlek ithalatım durdurmasına izin ver di ancak teeshirtlerin bunun dışmda tutulmasmı ls tedi. Fransa'ya göre Türk gömleklerinin ithalatı 1980 ve 1981 yüları arasmda dört misll arttı. 30 haziranda ithalatın yeniden başlamasıyla Avrupa Komisyonu bu ithalatm yıl sonuna dek yaklaşık 2 milyon par çalık bir seviyede tutulmasmı denetleyecek. 1981'de KİT calısanlarının sayısı 18.500 kisi azaldı ANKARA, (ANKA) KİT calısanlarının sayısında 1981 yılı içinde toplam 18.406 kişilik azalma olduğu belirlendi. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Kamu İktisadi Kuruluşları genel değerlendirme raporu»nda verilen bilgiye göre, 1980 yılı sonunda 547.371 kişi olan toplam KİT calısanlarının sayısı 1981 yılı sonunda 528.965'e düştü. KİT calısanlarının sayısı, 1980 yılmda da 1055 kışi azalmıştı. DPT raporunun «istihdam» bölümünde şu bilgiler verildi: 1981 yılında, KİT'lerde boş bulunan roemur ve işçi kadrolarından toplam 33.280 adedi iptal edilmiştir. Ayrıca, bazı kuruluşlarda ölüm, emeklüik ve istifa nedeniyle boşalan memur ve sürekli işçl kadrolarınm yüzde 50 oranmda iptal edilmesi yolu na gidilmiştir. Alınan bu ted birler sonucund a 1980 yıhna kadar yükselme eğilimi gösteren KİT istlhdamı bu yıldan itibaren düşmeye başlamıştır. 1981 yılında bir önceki yı la göre memur ve teknik personel sayısında yaklaşık 1.110 kişilik artış, işçi sayısında 19.516 kişilik azalma olmuştur. Toplam personpl ödemelerinde ise 1981 yılında 82,3 milyar lirahk artış olmuştur.» DPT raporunda, 1981 yılın da maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 55,9 oranında artan KtT'lerde «Üretime doğrudan giren direkt işçilik ödemelerindeki» artışın yüzde 34,8 olduğu da belirtildi. Buna göre, yüzde 55,9 luk maliyet artışının yalnız ca yüzde 4,3'ü direkt işçilikten ileri gelmiş oldu. DAN1ŞMA MECLİSİ ÜYESİ AŞKIN: «İHRACATTA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ RİSK PAYINI ARTIRDI» ANKARA (ANKA) Da nışma Mecüsl îzmir üyesi Aydemlr Aşkın, Türkiye'nin ihracatının, özellikle son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelmesinin ihracatta «risk» payım artırdığmı blldirdi. AlBSEC tarafından düzenlenen «Türk Ekonomisinin dışa açüması» konulu panelde konuşan Aşkın, bu konuda şöyle konuştu: Uzun vadede siyasal yapılan belli olmayan ülkelere ihracatm artmasıyla birlikte ihracatta risk payı a r t mıştır. Örneğin, Lfbya'da ödemelerin durdurulması so nucunda ihracatçılar güç durumda kalmışlardır. Bu nedenle sanayiciler için ihracat kredisi slgortası süre ye sokulmalıdır. Yugoslavya'dan transit geçen ışçf/er için broşür ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yugoslavya'dan transit geçiş yapacak işçilerimizin beraberlerinde ticari eşya getirmemeleri hatırlatıldı. Gümruk ve Tekel Bakanlığı tarafından anılan ülkeden transit geçecek işçilere •uygulanacak işlemler hakkında bir broşür hazırlandı. Broşürde, işçilerin şahsl eşyalar ve yiyecek maddeleri dışında yazılı beyanda bulunmadan yurda getirebilecekleri eşyalar şöyle belirlendi: Şahsi mücevherat, fotoğralz makinası ve beş film, 12 adet plak, bir film çekme makinası (11 mm.'ye kadar), bir dürbün, bir taşınabilir müztte aleti, bir gramofon, bir radyo, bir cep hesap makinası.» îşçilerin transit geçirmek istedikleri ev eşyalan için mutlaka bir liste hazırlamalan gerektiği ve bu eşyalarm eksiksiz olarak Yugoslavya'dan çıkanlması zorunluluğuna değinilen broşürde. ticari amaçh eşyalara anılan ülke gümrüğünce el konuldugu hatırlatılHı. Fransa da issiz sayısı 2 milyonun altına düştü FARİS (ANKA) Işsizliğe karşı alınan çeşitU önlemler sonucu Fransa'da işsiz sayısı mart ayında, önceki aya göre yüzde 2 oranmda bit ac zalma göstererek 1 railyon 964 bine düştü. Resmi verilere göre, mart aymda işsizliğtn daha önceki aya göre diişmesine karşın önceki yılın eş ayına göre, yüzde 18,5 oranında bir artış mevdana geldi. tşşücü ıstemı ıs«, mart aymda yüzde 13.8 oranında bir artışla 15 bin 900'e yükseldi. Bunun. 1981 yılının mart ayında kaybedilen rakama göre, binde 4 oranmda bir düşüş atılamına enldigi hplirtildi KAMU KURULUŞLARINDA KÂR PAYI DAGlTIMI YENİDEN DÜZENIENİYOR ANKARA (ANKA) Kamu kuruluşlannda kuruluş yasalarına göre yapılmakta olan temettü dağıtımma ilişkin mevzuatın yeniden düzenlendiği büdiriliyor. Ediniien bilgiye göre, çahşmalann ışığmda, temettü dağıtımı uygulamasma bütünüyle son verilmesi de mümkün bulunuyor. İİiDCVİZ KURLARM Dövijıin Cinsi 1 ABD Dolan 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 îsviçre Kronu 1 îsviçre Frangı 100 îtalyan Lirett 100 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyall Döviz Ahş 147.80 154.94 8.71 60.95 3.24 18.02 23.54 55.00 24.84 74.68 11.13 59.95 120.65 514.61 24.21 260.65 43.09 Uovtz Satış 150.76 158.04 8.88 62.17 3.30 18.38 24.01 56.10 25.34 76.17 11.35 61.15 123.06 524.90 24.69 265.86 43.95 Efektif Efektif Satış Ahş 152.23 147.80 147.19 159.59 8.71 8.97 60.95 62.78 3.08 3.34 18,02 18.56 24.25 23.54 56.65 55.00 25.59 24.84 76.92 74.68 11.46 10.57 61.75 56.95 124.27 114.62 530.05 488.88 24.94 23.00 268.47 260.55 44.38 40.94 Devletin menkul değer ihracındaki payı yüzde 8 0 e yaklasti ANKARA (THA) 1981 yı lında ihraç edilen menkul değer toplamı 191 milyar 428 mii yon Ura'ya ulaştı. 198ı yılında menkul değer ihracı 1980 yılın da ihraç edilen 115 milyar 72fi milyon lira tutanndakl men kul değer toplanuna göre yüz de 65 i oranında bir artış gös terdi. İhraç edilen menkul değerler içinde en büyük bölümü 80 milyar liraya ulaşan haaiıvs İç istikraz bonolan oluşturdu. Hazine iç istikraa bonolanmn menkul değerler bileşimi için deki payı 1980 yılmda yüzd? 8.S iken 1981'de'yüzde 41.8'e yükseldi. Hazine bonolarıra 7 > < milyar liraya ulaşan Devl?t tahvilleri ihracı izledl, Devle' tahvinerinin toplam menkul değerlsr içindeki payı yüzde 36.6 olmuştur. Geçen yılın GSMH artış hızı yüzde 4.3 olarak belirlendi ANKARA, (ANKA) 1981 yılı ulusal gelir artış hızının yüzde 4,3 olarak tahmin edildiği açıklandı. Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanı Nihat Güner, Ulu sal gelirdeki artış hızının, 1981 kasım ayı sonunda hesaplanan yüzde 4,4 oranında ki tahminlere göre 1 puan daha düşük olmasının, dış alem gelirlerinden işçi dövizi girdilerinin beklenen den daha düşük olmasından kaynaklandığını söyledi. DIE Başkanı Nihat Güneı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, oniki ay lık verilere dayanılarak ya pılan hesaplamalara göre. 1981 yılı gayri safi milli hasıla mutlak değerinin ca ri fiyatlarla 6 trilyon 564 milyar 293.8 milyon lira, 1968 yılı sabit fiyatlanyla da 214 milyar 910 milyon lira olarak tahmin edildiği belirtil di. Açıklamada daha sonra şöyle denildi: Bu değerlere göre 1981 yı lı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) artış hızı sabit fi yatlarla yüzde 4,4 ve gayri safi Milli Hasıla (GSMH) ge lişme hızı ise sabit fiyatlar la yüzde 4,3 olarak hesaplanmıştır. Bu duruma göre. GSYİH artış hızında kasım ayı tahminine oranla yüzde 0,3 lük bir artış görülür ken, GSMH artış hızında ise yüzde 0.1 lik bir azalma ol muştur.» DİE Başkanı T. Nihat Güner, yaptığı açıklamada. ka sım tahminine oranla «Gayri Safi Milli Hasıla» gelişme hızında görülen yüzde 0.3 azalışın başlıca nedeninin dış alem gelirlerinden kaynaklandığını ve 9 aylık veriler dikkate alınarak yapılan 3. tahminde işçi dövızi girdilerinin 2.595,3 milyon dolar olması beklenirken, oniki aylık işçi dövizi toplamınm 2 milyar 489,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, ayrıca eksi kalem olarak he saba, alman, dış borç faiz ödemelerinin 705.0 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenirken, 369,4 milyon do lar fazlasıyla 1 milyar 076.4 milyon dolar olarak gerçekleşmesinin bu gerilemede et kisi olduğunu sözlerine ekledi. Devlet Istatistik Enstitüsü Başkanı Güner, açıklamasın da. özel kesimde tüm sektörlerde üretim artışı gözlen diğini belirtti. Güner, üretim gerçekleşmelert ile ilgili olarak şu bi! gileri verdi: •Tarımsal üretimde 198ü yıhna oranla buğday, arpa, çeltik, mercimek, şeker pan carı, yerfıstıgı, soğan, antep fıstığı, fradık ve elma üretiminde artış görülürken nohut, tütün, pamuk, ayçiçeği, zeytin ve yaş çay yaprağı üretiminde düşme görüldü. Madencilik kesiminde 1980 yılına oranla linyit, maden kömürü, demir cevheri, hampetrol civa ve krom cev herinde üretim artışına kar şılık bakırlı pirit. kolomanit üretiminde azalma oldu. İmalat sanayiinde ise, kamu kesiminde Türkiye Şeker Fab. A.O., Sümerbank, Tekel, Azot Sanayi, SEKA, PETKİM, TPAO, Yem Sanayii, Türkiye Çimento Sanayii A.O. üretimlerindo artış Karabük Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik ve ÇAYKUR üretimlerinde düşme oldu. Özel kesimde ise tüm SPktörlerde üretim artışı gözlendi.» İFLAS EDEN SAURER'İ MERCEDES• BENZ VE OERLİKON SATIN ALDI Ekonumi Servisi tsviçre'nin büyük kamyon fabrikalarından Sa urer iflas etti. Ağır kam yonlar yapan fabrikanın hisse senetlerini Ba tı Alman MercedesBenz ile fsviçre'nin ünlü Oerlikon firması satın aldılar. Bu iki şirketin hisse serıetlerinin büyük bölümünü satın almalarına rağmen Saurer'in gelecegi hakkında kuşkular devam ediyor. Cumhuriyet Reşat 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gümüş 16 Nisan 1982 12.050 12.150 12.400 12.600 1.825 1.835 1.660 1.760 44.00 45.00 15 NisanLa Fark 50 Lira arttı Fark yok Fark yok ıo Lira arttı Fark yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog