Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

17 NİSAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM Eski ve ünlü lokantala rmdan birçoğunu (Abdul lah, Fisher, Restaurant Aziz, vs), Markiz ve Lebon gibi «çay salonlarım birer ikişer yitiren Beyoğlu'nda ağız tadıyla ve rahatça yemek yenebı lecek yerlerin sayısı azal dı. AHah'tan son dönemde yeni açılan bazı yerler, bu boşlugu bir ölçüde kapatmaya çalışıyor Bunlardan biri. Tünel'den Galatasaray'a çıkarken hemen soldaki Baro Han' ın tepesindeki ÇatıPub... Burda yemek yiyen. bir bolümü bizim gazeteden öyle çok dost var ki, bız de Atıf Yılmaz ve Zeyyat Selimoğlu ile bır 'söyleşi' için o çevrede uygun bır lokant.a aradığımızda. ken dimizi Çatı'da buluverdik Çatı, hemen söylemeli, öyle çok 'rafine' bir ağız tadı veren. çok iddialı bır lokanta değil Ama çeşıtlı avantajları var buranın.. Bır kere yemekleri bizim tadabildiğımiz kadanyla belli bir düzeyin altına düşmüyor Ayrıca Beyoğ lu'nıın göbeginde kolay bulunamıvacak geniş. rn hat, ferah bır mekânı var. Fiyatlan bir haylı makul.. Eh, daha ne ıste nir? Yılmaz ve Selimoğlu ile hem söyleşıyor, hem de yemeklerimızi yıyoruz. Ee, herkesın biryerlere koşuştuğu. bır iş veya randevu peşinde olduğu buyük kentte, vakit nakit tır. Çatı börek, Çatı köfte ve haydariyle başlıyoruz. frice kareler bıçiminde gelcn kaşerli börek de, baharatlı, kimyon lu kuçuk köfteler de pek nefıs... Listede, soğuk me zeler. sıcak mezeler ve ana yemekler başlıkları altında toplanmış 3 bölümün dışında, bir de «günün yemekleri» var. En ilginç şeyler de burda .. Pazartesileri sözgelimi, Fransız usulü soğan çorbası ve kuzu incik kebab var. Salıları (bizim yediği miz gün) kremalı Romen çorbası, şefin tavsiyesi ba lık ve Bolonya usulü spa getti... Çarşamba. Borç ve Strogonof. perşembe Kievski usulü pıliç ve Milano usulü spagetti. cuma kromalı ışkembe çor bası ve açma mantı, ctımartesileri ise çiğ köfte Cumhuriyet 5 Turgut Atalayhn sergisi BaskenVte izlendi Sanatçmın Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergisînde elliye yakın yağiıboya tabloya yer verildi. Türkkaya ATAÖV 1950'lerin «yeniler» Grubunun iyi billnen ressamı Turgut Atalay'uı (d. 1918) 150'ye yakm tablosuyla baş kentte Devlet Güzel Sanatpektif sergisi ilgiyle izlendi. tstisnasız güzel yağlıboyalardan başka, elden ele dolaşan btrkaç yüz desenden ne bir çlzglyl kal dırabilir. ne bir şey ekleyebiltrsiniz. Herbirinin vapısı öylesine kesln ve rahat. Ba zılan sanki tek çizgiymiş gl bi kesintisiz görünümlü ve gut Zaim olmaz. Ya Kisltng lezzetinde otekl portreier. İster ulusal gıysiler sergılensin, ister figürlerın kendı, sozkonusu sergıde bü(ressamın aynı zamanda tün yağiıboya ve tüm deheykelciliğinden ötürü) ya scnlerde Turgut Atalay var. pıtsal. Bir kısmı sıradan Bu sanatçıyı ıyı tanımak zo kâğıtlar üstüne ama, su içer rundayız. Hakkında kapgibi yapılmış, klasik görü samlı bir araştırmayı da nümde, sanatçmın Uretken ıçeren ve çok sayıda, çok liğini sergileyen, ama son yonlü yapıtlarına renkli ola zamanlarda başkentte sik rak yer veren bir kitap yalaşan amatörce değil. akla yınlanmalıdır. hemen Matisse'l getiren usKapsamlı bir ınceleme taca lşler. araştırmayı, herhalde, 194ü Teşbih kolay... Anıtsal lara gotürmelı. Sergıde bu köylü kadınları da. konu tarihlerı taşıyan yaglıboyönünden bazılarının aklına Turgut Zaim'i getirmiş yalarına bakınız. Ressamolabilir Her sakallı dede lığı daha o günden kanıtmiz olmadığı gibi. her fcöy lanmıştır. O zamanki doga modern resIü kadını çahşması da Tur gorünumlerı mın çıkışımn Cezanne oldu ğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sonrakı yağiıboya larında serthk gibi goze çar panlar aslında yapıtlann belkemiklennı oluşturuyor. Turgut Atalay'ın konuları, yapı teknigi, çizgı rahatlıgı, renk uyumu ve çeşıtliligi üstünde daha çok yazılar gerekir. Bu sergıyl sanata eğılimi olanlar ıçın onbe$ gün süren bir resım dersiydı. Başkente yıllardır boylesi gelmemışt!. İyi t i . Ankara Universitesı Rektorü aynı sergının bazı parçalaıını bir de Üniversıte Evinde sergilemeyi düşünmüş. tyl ki, Çukurova Ünıversite sı Ziraat Fakültesinden (kendinı henüz tanımamış olmakla neler kaybettlgiml şımdı anladıgım) bir profesor meslektaşım aynı sergiyi Adana'da açmak Için girışimde bulunmayı gorev sayıyor. Turgut Atalay'ın ciddiyeti herkese türlü ilhamlar veriyor. Beyoğlu nun göbeğinde sakin, ferah ve düzenli bir lokanta: Caîı süre de Amerika'da kalmış. 1981 nisanından beri Çatıyı işletiyor. Otelcılik okulu mezunu, lokantacıhkta da iddialı. Listelerini alaturka alafranga karışık oluşturduklarını, 'tutulan' yemekleri seçtiklerini söylüyor. En iddialı yemeklerini, Kievski (bir perşembe günu gclmeli), Strogonof. Çatıbiftek olarak niteliyor. Ba hkta özellikle buğulama üstüne çalışıyorlarmış da ha çok... Aşçıları, daha önce Dedeman'ın 2. aşçı sıymış. Haa. çatı pilıçi de ögütluyor: «Piliçten kuşbaşı çıkanr, mantarh, beyaz sosl u yaparız. Ağzı nıza layık olur. Yemek çoşıtlerini yetersiz buluvor: «Çok şey koyamıyo ruz, müşterimiz sınırlı. Daha geliştirirsek burası nı. daha zengin bir menü yapabileceğiz»... Kimler geliyor buraya? Avukatlar başta, en çok aydınlann geldiğini söylü yor: «Beyoğlu'ndan iş adamları, dükkan sahipleri, gelip geçen vatandag lar. ama Yaşar Kemal, Aziz Nesin. İlhan Selçuk ağabeylerimiz de arada sırada onur verirler». Pa zarlan kapah olan lokanta. akşamlan ll'e dek açık. Daha çok öğlenleri doluyormuş, öğlenleri ay nca 40 kadar devamlı müşteriye 4 kap yemekten oluşan bir tabldot veriyor. 260 liraya. «Dışardan gelenler ayni tabldot' tan isterlerse onlara da veriyoruz, çünkü bir fark nlarak (275 lira oluyor). Öğlenleri (lokantanın sakın ve gtivenli olması ne denıyle) bayan müştenle nn çoğunlukta olduğunu. % 6O'ı bulduğunu da belirtiyor. Arka tarafta bir güzel Amenkan bar da var, bu kez Haliç'ten manzara alan... îşte size Beyoğlu'nun göbeğinde. alışverişten. noter veya banka işlerinızden yarulduğunuzda uygun fiyata iv. yemek yiyebıleceğiniz bir yer.. Çatı Pub. Aklınızın bir köşesine kaydediverin... Adres. İstiklâl Çaddesi, Piremeci Sokak Baro Han Kat 7 fDost lar Tiyatrosu üstü) Tel ı 49 55 90 veriliyor. Çorbalar 50, makarlanar 90 130. etli yemekle ise 150275 lira arası değişiyor. Ben Bolonya usulü spa gettiden sonra (sosu hiç fena değil) «ana yemekler» listesinden biberli Ça tı biftek istiyorum. Baha ratlı yemekleri severim ya, ama bu biftek gerçekten baharatlı, insanın gözünün yaşına bakmıyor!.. Gerçek bir acıh yemek merakhsıysanız mutlaka deneyin, değer... Atıf Yıl maz'ın lüfer buğulamasından tadıyorum: mantarlı, biberli değişik bir balık. Değişik, çünkü lüfe rin buğulamasmı anımsa dığım kadanyla ilk kez yi fViüziklîGüldürü Karamustafa'nın Çekoslovakya'da afişlerinden biri... sergilenecek Sadık Karamustafa nın üc afisi Brno Biennali Sergisine secildi Sanat Nervısi Sadık Karamustala'nm «Hisself Harikalar Kumpanyası». «Gol Kralı Sait Hopsait» ve «Pekin Akrobasi Toplulu£u» afişleri 10. Brno Grafik Biennali serRisi ıçın seçıldL 16 hazıran19 eylül tanhlerl arasmda ÇekoslovaKya'nın Brno kenttnde gerçekleştirilecek olan ve uluslararası reklam grafigi. afiş ve görsel iletişım Urünlerinin sergılenecegi biennalde ödüllendirilecele ürunler kenttekl Moravı Galensi'ndekt'Grafik 'Sanatlar Koleksıyonuna konacak Çpkoslovakya Kültür Bakanlıgı'nın düzenledigi bıennalde juri tarafından sergilenmeye değer görülen «Pektn ^krohasi ropluhıçıı» afişi tstanbul'da Grafücerler MesİPk Kunıluşu tarafından hazırlanan «Grafik 81» serSisinde de ikmcihk ödiüünü kazanmıştı. Izmir'e tutkun bir ressam: Cavit Atmaca Türey KOSE ÎZMİR Cavit Atmaca «Izmir'den Görünüraler» başlıKlı sergısını İzmır'li sanatseverlere sundu. Cavit Atmaca, Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademısı Yüksek Resım Bölumü, Cemal Tollu atölyesınden mezun oldu. Oğretmenhk, Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerısı Müdürlüğü ve lzmir Resım ve Heykel Müzesi'nde I£u : dür Yardımcılıgı yaptı. 1076'dan 1981'e dek lzmir Yüksek Ogretmen Okulu'nda ögjetim görevınde bulundu. Yapıtlannı yurt ıçinde ve yurt dışında sergileyen sanatcı, çeşitli ödüller aldı. Cavit Atmaca 10 yüdır Izmır'de yaşıyor. «İımir'den Gorünümler»! sergıleven sanatcı sorularıınızı yanıtladı: «Bize sergllediğiniz yapıtlannızi tanıtır mısınız?» Bu sergide özellikle îzr mir'e ilişkın gözlem ve izlenimleriml içeren 67 adet pastel yapıtı sergiliyorum. Yaşadığun cevreyı, dofa ve insan sevgısim ışlerken, yeni bir anlayış içinde leke ve renk değerlerı ile yenı düzenlemelsr araştırıyorum. Bu sergide lzmir ve çevresmı anlatan resımler var. «Kesimlerinizde Izmir'i çizlyor, İzmir'l boyuyorsunuz. Genellikle figüre bailı, zaman zaman da figürden uzaklaşmış yan soyut denilebilecek çalışmalarmız var. Resimlerinizde Pasaport. Baükhane, Konak ve deniz kıvılannı fförüyoruz, bir de Izmir'in insanlaruu. Bir kent tutkusu mu bu?» Elbette. On yıldır bu kentte yaşıyorum. Bir kent tutkusunun yansımaları bu resimier. Bu kentin doğası, insanları etkiledi beni, onlan seviyorum. Ve tutkun olduğum kenti, ba kentin insanlannı, balıkçüarı, nargile içen adamlan, bu kentin sokaklannı, deniz kıyılarını resimliyorum. Bır tutkunun, İzmır tutkusunun resımlen buniar. • • yonım. Selimofelu ise kla sığe bağlı kalıyor, püreli bir rostoyla yetıniyor. Soğuk mezelerden zeytinyağh dolma. pilaki, Rus salatası, haydari, ta rator gibi şeyler var: fiyatlan 70 TL. Sıcaklardan Çatı börek, kroket köfte. Çatı mite köfte. Arnavut ciğeri: 7080 lira. ciğer de 140 oluyor. Ana yemek ler arasmda ise Adana kebap, haşlama. biftpk kı raliçe, piliç şnıtzel. piliç şişte. dana şnitzel, kotlet ızgara, bonfile, şişte kari des, ciğer ızgara, vs. bulunuyor. Bunların da fiyatlan 150 240 lira arası. Çatı'da daha tadılması gere ken bırçok yemek bırdahaki sefere... var, Çatı'run çepeçevre geniş bir terası var. Guneş li bir günde, Beyoğlu'nun eski, köhne binalarının, bazı konsoloslukların tepelenni ve onlann ardından gözüken Maraıara'yı seyrediyoruz. Lokanta 'müsteciri' Hasan özen bey. bu terası önümüzdeki g\inlerde açacaklanm söylüyor. Burda Beyoğlu'na ve (uzak da olsa) denize karşı ne güzel kafa çekilir, diye düşünüyor sunuz. Hasan bey, 10 yıl önce Nışantaş'ta bir kafetarya açmış, sonra Hilton ve Sheraton'da çahşmış, bir Suskun gecekondular... O. Zeki ÇAKALOZ Pormakkapı IşSanat Galerlsl'nde ikl sanatcı yer oldı. Bir Ankara ustosı Lütfü Günay ve istonbul'dan Nevin Göker Ulutaş. Lütfü Gunay, kuşKusuz cağdaş sanatımızın güclü bir usta8i... Akademiden bir Zeki Kocameml öğrencisi olarak cıkışındon günümüze, durmaksızın arayan, grup sergileri dışında, bu arayışların ürünlerinl sürekll toplumuna sunan. eleştirlye acan bir ktmlik... Bu 19. kfşlsel sergisînde sanatçmın otuz ıkl yapıtı vardı. Yağlı pastel'e, kiminde bronz, alüminyum yaldız. kiminde yağlı boya katkılı, 1976 1982 döneminden düzeyll bir kesit... Sanatcı, 7ekl Kocameml gibi bir ustayı, öğrenim sürecinde lyl değerlendirebllmt$ olmanın verdiği temelle, arada, bu temelden gelert, bir desen. kitle, volüm ve renk bilgilerinln sağlamlığında sonuclanan ürünler verirken özellikle 196O'lı yıllar lcinden, bunların tutarlı özümsenmes! sayılacak bir evrede yine cok beğenili soyutlamalar düzenledi... Nitekım, bu sergısinde ver alan görünüier. tüm bu temel cıkış ve arayışın, disipllnlf yol alışın, gercekten duzeyll bir lekecillkle buluşturulmasından oluşuyor. Yanında. soyutlama bllgislnin, duraksamasız bir temlzlik ve durulükta nasıl ustaca kullanıldığının da örneklerl olan ürünler bu yapıtlar... örneğin. 1976 ürünQ bir görünüşündekl soyutlama dönemlnln klml sinlrll tuşlamalarının. 1982'ierde ne denll bir ucucu yumuşaklığa ve leke/resim beğenislne ulaştığını Izllyoruz. Sanatcı. bu kesıtten tüm lşlerlnde vlzörünü, Ankara'nın o gercekten pltoresk. renkll ve dramalı gecekondularına çevlrmlş genelde... 1981'den «Altındağ'dan Gecekondular» yapıtı bu dizlnin gercek duyarlılık ve ustalıkta bir sözcüsü... Tümü, Içlerındekl gizemlı soluklara sokulmoğa zorlandığımiz suskun gecekondular... Nevin Göker Ulutaş. Cemal Tollu öğrencisi... Sanatcı, ışlerlnde bir cesit lekecllik ve de bununla zor buluşturulabillr klml cizglcilik oyuniarı denemek istiyor... Bu yaklaşımsa, sanotCiyı bir yerde, lllüstrcsyon sınırına getirlp bırakıverlyor... Bu acmazı cözecek temelln vor olması gereklr sanatcıda... Gelecekte bu temelde buluşacağımız umudundayım... ŞEN U «NSAN DEOl... ŞEVDİR BU sinemalar tiyatrolar NEJAT UYGUR GDAAJANS 449295 KÜÇÜK SAHNE Beyoğlu 49 56 6Z ORTAOYUNCULAR " FERHAN ŞENSOY'un ANKARA TURNESİ NEDENİYLE SON 5 OYUN BİLGESU ERENUS KELAYNAKLAR ESİN AF$ARALİ ERDEMCİ Çarşamba, Cuma 18.30 Cumartesi, Pazar 15.30 BARO HANTÜNEL DIŞ HEKİMİ OĞUZ KARAASLAN lzmir Cad. Sumer Sok. Moda tşhanı Kat 3. No: 770 Tel; 18 36 04 Kızday ANKARA Yönetmen: John Carpenter ANKARA, (ANKA) Güner Sarıoglu'nun yeni belgesel film FİLM TAN 2.HAFTA ieri «Keçe» ve «Kapadokya», tanıtma gösterisinde yerlı ve yabancı basuı mensupları ile sanat çevrelerinin beğenlsmı kazandı. "Escape from New York" Ankara'da geçtığımız aylarda Kurt RUMCI Lee Van Cleef faaJiyete geçen «Sanatevi»nde Erncıt Borgnine Ituc Hayeı düzenlenen özel tanıtma gösDonald Pleaıence terisinde, sosyal ve ekonomık Adricnne Barbcau nedenlerle yok olmaya yuz tut muş geleneksel bir el sanatıBeyoğlu FİTAŞ mızı konu eden «Keçe» filmı Harbiye GAZI ile, Göreme cıvarındakı olağan Ustü doğa oluşumları, b t ] özel topoğrafyanın tarih süreci ;çinde insan yaşamı üzerındeki Jır»W»IH" Od. «9 T»kıim 44 « n etiketlen ve bölgede yaşayanTOKAT lann geçmişteki ve bugünkü YönrClaudePINOTEU yaşam mücadelerinı, çarpıcı görüritüler ve misttk bir anlaOyn: IİNO VENTURA tımla dile getiren «Kapadokya» ANOTE GIRARDOT belgeseli, eleştirmenlerce TUrk P.tesl, Salı, Çar5. Perj. Cuma belgesel sinemasımn «Yüzagar 14.0016.3019.00 ticı örnekleri» olarak nitelendi Cumartesi Pazar rildi. 11.3014.00 16.3019.00 UNUTULMAYANLARDİZİSİ 10 Gösteriyi ızleyen kokteylae DALDAKİ OTO başta Pinlandiya'nın Ankar« Büyükelçisi olmak üzere yn Oyn: SERGE ROBFR bancı diplomat ve kliltUr ata LUİS DE FUNES 98leri, yapımm Güner Sarıog . Pfflrs, Cu, C.tesl Pa. 2 1 . 3 0 lu'nu kutladılar. Güner Sarıoglu'nun belgesel filmleri gösterildi seanslar; I2ool5ool8oo2loo 70 mtn' STEİÎEORHÖNrC SOUND Barbra Sdrisahd Ktis Kristöfferson Yöneımcn: Frank Pienon Yönetmen: V\\\ GEl£CEK HAFTASİNEMALARDAJ ALO 412737461819 A I O avare siyahtomedi I Pangıltı Ergrnekon Cıd. İDİL SİNEMftS Ptesi hariç her giin 2100 Ctesi Pazar 16 002100 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI KONUK SANATCI: y Kent Oyuncuları fiDVlONd ROSTANI). yönetmen: ATIF YILMAZ ZELİHA BEPKSOY SALI 18.30PAZAR 15.30 ve 18.30 FERHAN ŞENSOY'un . HARflYE KENTER TİVATROSU 5 6 M 8 İ nevvyprkttan CYRANÖde kaçıs BERGERAC *pazari500 • 7 cuma 21.00 ctesnaoo HARAYA SİNEMALARDA ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERlAŞ. KİRAUKOYUN Çarşamba Perşembe Cuma 18.30 Cumartesi 15.30 ve 18.30 ctesi 15.00 *"TAKSİM SAHâTEVl^™ TİyatmStl Kadıköy Baharlyo 37 80 63 2 NİSAN CUMA'dan itibaren GÜLDORO 2 BÖLÜM LİbitetlorfltçedoSATlUVlAKIADIR TEL4O6792 16 NlSANdanitibaten ŞANTİYATROSU'NOA P.tesi hariç her gece 21.00 Pazar 18.30 Çarj. Ctesi Pazar 15.30'da matine AJIARIM 9KKU* bu kösede yayınlanmasını ıstedıejinız seginız ılanlannız icın ODA AJANS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog