Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM adında bir din adamı yalnızca Tann'ya inandığı 1çin zamanın Roma Imparatoru II. Claudius tarafından ölum cezasına çarptırılmıştı. Yuzyıllarca öncpçmin olayında, adamcağızın kellesi nin uçurulmasmdan önce ha pıshane gardıvanının kör kızının gorpbılmesini sağladı. Kızcağız da bu mucize sayesinde Valentın'in ona armağanı olan çıçek buketini görerek sevinebildi Çiçeğin kokeninın verilen bu tarihten daha genlere gidebildiğini bilmivoruz ama bugün bildi|:imiz ve yürekten inandığımız gerek maddi gerekse manevi değeri akıl almaz boyutlara ulaşan çiçeğin önemini biliyoruz. Bizler (örneğin bir Çelik Gülersoy, v.b ler) en azmdan bir Valentin olmak istemiyoruz. Amacımız sadece ve sadece ülkeye hizmet verebilmek. Çiçek deni len olguyu gerektiği yere ge tirebilmek, onun imkânların dan azami ölçüde yararlanabilmek. «Nedirbu?» diyen ler için açıklamak zorunda yız. Her şeyden önce mane vi degerinin yanında gunumüz koşullarmda geçerli olan dövizden kaynaklanmak ta tftm lstediglmlz. Gerçek Çiçek Sanayii'mizi kurabilir sek bundan elde edeceğimiz gelir yılda 10 milyar dolan bulabilecektir iddiasmdayız. Ve jrine diyoruz kl bugün ülkemizde bir Evlilik Okulu'na neden gerek duyulduysa en anndan onun ka dar gereklidir çiçek okulu. Bugün bırakın taşrayı, An kara, îstanbul, tzmir gibi bü yuk kentlerimizde dahi ger çekten hizmet verebilen, çiçekçilik sanatının tüm koşullarım yerine getirebilen firma sayısı iki elin parmak lannm sayısmı bulmamakta dır. Oysa blr çiçek cenneti 14 şubat 269'da Valentın 17 NİSAN 1982 kendı ımkanlarımızı gıderilmesi de bizce o kadar zor değildir. Japonya'da çıçek, en kut sai varlıklardan birisidir. A' dan Z'ye çiçegi bilmemek en büyük ayıp sayılmaktadır Ülkemiz ise bugün do gada mevcut 1 C X gül tü 8X) rünün bir o kadar lâlenin ve dıgerlerinln ana vatam olmasma karşın bazı de ğerlerinde oldugu gıbı ne ye zık ki bu çiçek potansiyelı değerini de koruyamamış tır Ancak Inancımız oduı ki. bitmek tükenmek bilme yen dış satım talepleri, baş ta Arap ülkelen olmak uzere gerekse bizim gibilerin devamlı sitemleri, eninde so nunda ilgilileri harekete ge çirecek ve özlenen sonuç gerçekleşecektir Zaten bugün için geçerli olan tüm dışsatımımızm ikl mislini bulan (Tek kalemde on milyar dolar) bu rakam için mantık çerçevelerimiz içinde harekete geçirebile ceğimiz bir Valpntin'imi7 neden olmasm? Gerçekten bu olguyu ve bu potansiyelı harekete geçirmek istiyorsak, her atıhmın başlangıcı kültürü olan çiçek okulurrw7 neden olmasm televizyon Çocuklara yönelik *Topaç* adh dizinin bu bölumünde Prof. Zühtü Müridoğlu tanıtılacak. Heykeltraş Zühtü Müridoğlu, Resün ve Heykel Müzesi'ndo yer alan yapıtlan ve diğerleri ile birlikte günlük yaşantısında tanıtılacak. Programda Müridoğlu Türk Heykel sanatı üzerine çocuklara açıklamalarda da bulunuyor. Candy yolda trende tanıdıgı garip kılıklı Kallie adlı kiflinin demiryolu inşaatına vardıgında doktor oldugunu öğrenir. Şeker Kız onun katil oldugundan kuşkulandığı için kendine kızar. Ama sonradan Kallie'nin kardeşinin birini öldürmüs oldugu ortaya çıkar. Doktor demiryolu inşaatına kardeşini bulmak için gelmiştir. Bu aratia işcilerin patronu Nelson,u Candy'den hoşlanmadığıra açık açık belirtir. Belgeselde deniz dibi yasantısı ve canlılann kendl aralanndaki uyumlan anlatıhyor. Dış kaynaklı müzik programmda lzleyecegimtz çarkıcılar ve şarkılar şöyle: Sheila Sinsing in the roin>, Bobby Solo Una Lacrima», «Sul Viso*. Shake 'Rien N'est plu8 beau que L'amour», Jinny, 'La Comparclta dance* Program Mimar Sinan'ın yaşantaaım ve yapıtlanm tanıtıcı görüntülerle başlıyor. Özellikle kubbe mimarlslnin temelini atan Koca Sinan ölümünün 395 yıhnda say gıyla anılıyor. Programın ikinci bölümünde, kuruluşunun 45. yıldönümü 3 nisanda kutlanan Karabük Demlr ÇeUk Fabrikalanndaki törenlore yer verilecek. Dizinin •Hangimiz Çılgm* adlı bölümü yayınlanıyor. Uykusuzluk çeken Tom Bradford, Dr. Maxwell'in öneriBin© uyarak bir psikologa gidıyor. Ancak bu durumTt ailesine açmaz. Durumdan kuşkulanan kalabalık aile kendilerince yorumlarda bulununca Tom açıklama yapmak zorunda kalır. Türk silrinde önemli yerl olan ozanlann şilrlerine yer verllecek olan programın bu haftaki konusu «Bahor.» Şiirlerinden örnekler verilecek ozanlar: Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Aşık Veysel, Kenan Akarsu, îlhan Gençer, İbrahim Minnetoğlu, Halil Soyuer, Coşkun Ertepınar, Erdoğan Alkan, Ayhan Hünalp. Macit Selekler. Oktay Rifat, Necati Karaer, Rengin Nadir Cevheri. Nâbi, Nâili, Kadim, Abdüıkerim Aygün, Bekir Tünay, Beb çet Kemal Çağlar, Kâmuran Özbir, Ahmet Hamdl Tanpınar, Hikmet Omay, Feyzi Halıcı, Sumru .Temimhan. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Kutsi Tecer. Cavidan Tümerkan ve Yahya Kemal Beyatlı. Aynca Ronsard ve Verlaine'den de bahar şiirlerine yer verilecek. 17.00 HABERLER 17.05 ÇOCUKLAR İÇİN insan ve çiçek sungur ucuzsatar ^ bric şiar yalçm 42 Hosımlcırın irtibatsnı kesmek * V 3 7 4 3 2 R 5 ) 10 ç 6 ;> K B G .. 3 D A 17.35 ŞEKER KIZ O Desen: Ruhl GÜRÜNEV 18.00 YAŞADIĞIMIZ DÜNYA MÜZİK 18.25 Cicek Okulu olan ülkemiz açısından bu üzuntu verici hatta düşündürücü bir olaydır. Çiçek denilen olgu hassastır, na ziktir. Ülkemizde ise değerli botanikçilerimiz, ziraatçile rimiz, süs bitkileri mımarla nmız, hepsinden önemlisi bir Bakanlıgımız vardır. Unutmadan, bereketli topraklanmızın bolca güneşimizin, diğer ülkeiere oranla ik limimizin son derece olum lu faktörler oldugunu da söylemek dururoundayız. öyleyse eksik olan nedır bizde. Evet bu sorunun ya nıtı, bildiğimiz kadanyla teknolojidir. Ancak bu tek nolojinin getirilmesl veya R V 10 5 R 10 8 D 9 0 8 6 3 0 10 A D V 8 5 43 V 18.50 KERVAN A D V 7 19.15 SEKİZ ÇOCUKLU AİLE Bir cicek Gölgell yerlerı seven ve nem 11 ortamda lyi büyüyen dekoratlf cesiüerl olan güzel bir sUs bitkisidlr. Begonyalan Ud gurupta toplayabilirlz. Soganlı begonyalar soğansız begonya lar. • Soğanh Begonya: Vatanı Amerikadır. tlkbahar sylannda begonya yumruklannı kumlu toprak kanşımına dikip, yaz aylarında aydınlık pencere önlerinde muhafaza ederek co ğaltmak mümkündür. Kış aylannda sulamayı azaltıp bahara kadar ılık bir ortamda muhafaza edilmeltdir. Yalınkat <fi çek açan bu tür begonyalan tohumdanda coğaltroak mütn kündür. # Begonia Faesti: Bu ctnsin gövdesi zemine yaslanarak uzar ve uç kısmında ynvarlak, Ustlerl parlak ve yeşil, altlan fcutnuı yapraklar verir Dal çeliğiyle çoğaltmak gerekir. # Begonl Rex: Çok dekoraUI yapraklan olan ve salonlar İçin ideal görünümlU blr türdür. Çoğaltılması yaprafc çellgiyle yapılır. # Begonia Semperfloren»: Bu tür her yerde kolayca yeti Begonya slr. îyi öakım yapuırsa fcışın blle çiçek açar. Çelik veya tohumla çogaltmak tnümkündUr. • Begoni» Rlcinlfolla: Bu çeşıdin yapraklan şekıl olarak asma yaprağını andrnr Ostler yeşil, altlan ise kırmızıdir Da) çelıgiyle çoğalır # Begonia Luserna: Beyaz ve kırmızı renkte çıçek açan iki cinsi vardır. Yapraklan dar ve uzundur, küçük bir ağaççıgı andmr. Yazın az günes gören aydınlık yerleri sever. Çokca bol su ister. Kışın suyu nu azaltmahdır. Dal çeliği ile çoğaltılabiUr. Batı trefl asını ve arkasından damını oynamış, Doğu ruayla almıştı. Guneyde oturan J. Baroche'un kontrlu 4 Kör kontratını HER SAVUNMAYA KARŞI yapmak ıçın nasıl oyncmcsı gerektığini sormuştuk (Gecen hafta Doğunun elı yıne yanlış dızılmışti; «ferasetlı» okuyucularımızın düzeltmekte bir zorluk cekmemış olduklarını tanmin ettiğlmiz bu yanlışlıktcn dolayı özür dıleriz.) C E V A P i Bcroche bu eli nasıl oynadığını ve battığını, oysa nasıl oynaması gerektığini şöyle anlatmaktadır: «Ikınci trefle caktım, sonra kor asını ve domını cektım Batı ruayla aldı ve p'k valesını oynadı Doğu asla alıp trefl dondu ve Bctmın koz onlusu 81 yapınca (surkupla veya metr kclarak) oyun bir battı «Bunun uzerıne bu surkupu onlemenın bir yoiu olup oimod'ğını oraştırmaya Koyuidum Işte problemın cozumu: Guney ıkıncı trefle çaktıktan sonra karo vo^sınl oynar, yerden ruaylo olır ve tretl onlusunu oynor Doğu valeyı koyar (koymczso Güney tek pıkını kacar) ve deklaron KOR ASIYLE çcikar' Ondan sonra karo asmı ceker. rretr kaıcsuna cokarak yere gecer ve sağ tref dokuzlusuno eidekı pık aldnsını atar! Bntı cakar. tokat artık elı ortnğ.na gecıremedığı ıçın metr ko? ruasmdan başko et vapamaz » Bu. «ccup sons nom» veyo «peraant sur perdant» (koyıp uzerıne kayıp) aenılen klasık bir manevranın guzel bir örneğıdır, arroç Doğunun antresını Batıyo transfer etmektır Boylece pık komunıkasyonu kesılmış olacağından. oyunun tek batarı olan trefl surkupu (koı onlusuyla) cnienmış o.ur Bczı okuyucularımız bıze telefon ederek problemın COK Kolay oldugunu ve cözümunü hemen bulduklarmı söylediler Nasıl dıye sorduğumda, ikıncl trefle cakacaK yerde eldeki pıki kaçtıklannı ve Doğu tekrar trefl oynadığı tckdlrde (kı oyunun tek ba'an odur) kör valesıyle çaktıkiaı<n' ve artık Batı üste caksc bıle kontratın batarı kclmadığını söylediler... Evet. yalnız orado tcokso blle kontratın batarı kalmadığını söylediler ...Evet. yalnız orada «ccksa bılo» değıl de tcakmak gafletlni gosterdığl takolrde» demek gerekır! Oysa. o durumdo sürkup yapmak ıcın hayli acemı bir oyuncu olmak gerekir CimkO Güneyın oynayış tarzından blr daha ortağına ei gecıremeyeceğıni ontoyan Batı kozdon iki soğlam ell varken sürkup yaparak bunlardon blrinl fedo edecek değildir herhalde. .Meğer kl rakipten yana veya tümden yetenekslz blr oyuncu olsun... (Kaldı ki, elı Doğuya geclrmek mümkun olsa bile, Batının bundan hıç bir ıstıfadesi voktur; her İkl halde de cncak iki koz yapabılir) Aslında cok lyl bir oyuncunun. dalgınlığına gelmediği takdirde, bu oyunu masaaa da yapması gerekir Batı 4 Köre kontr dedığıne gore dışardakl üc kozun da onda olması olasılığı cok kuvvetlidir ve trefl valesl Doğuda olduğu sürece (ki ilk iki elın oynanışı bunu yüzde yüze yakm bir kesınlikle göstermiştır) oyunun batarı yoktur. Yeter kl trefl cnlusuna ASLA CAKMAYI akıl edebilsln. 20.00 ŞÜR DÜNYAS1 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 İLDEN İL'E ELAZIĞ bulmaca 1 2 3 4 5 6\ 7 8 9 1 2 3 456 7 8 9 Elazağ ilimizin çeşitli yönleriyle tanıtılacağı tlden tl'e de izleyeceğimiz sanatçılar Zuhal Taner. Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ, Sıtkı Demirci. Zülküf Altan. Mustafa Keser, Kemal Yeniceli ve Celal özer. Aynca mahalli ekiplerden gösterilere de yer veriliyor. 22.10 TELEVİZYON'DA SÎNEMA: cUNUTULAN YILLAR» 00.20 HABERLER 00.25 KAPANIŞ TV'DE SİNEMA: ^Unutulan Yıllar,, 'fRandom Harvest) / Yönetmen. Mervyn L»roy I Oyuncular: Ronald Cölman. Greer Garson, Susan Peters, Phtlip Dorn, Reginald Owen, Edmund. Gwenn, Henry Travers I 1942 yapımı 1128 dakika. r Sanat Servisi Birinci Dünya Savaşında baslayan bir öykü.. Savaşta yaralanan bir genç adam, kapatıldıgı tımarhaneden kaçar. Bir müzikhol sarkıcısıyla tanışarak evlenir. Yıllar sonra bir şok geçirir ve unuttugu geçmişini anımsar: O, aslında soylu bir alleye mensuptur. Artık anımsamadıgı kansı, şimdl sekreterl olarak onun hayatındakl yerinl almıştır. Gerçek mutlulugu bulmalan ise. birkaç yıl sonrakl mutlu bir gelişmeye bağlıdır... 1940'larda savaşa gerçeklerden kaçan. romantik blr tutumla bakan Hollywood'un bu tavnna tiplk bir örnek.. O yıllann popüler best seller romancısı James Hilton'un öyküsü. MGM'nin elinde birinci sınıf bir slnemasal uyarlama işlemine tabi tutulmuştu: Greer Garson ve Ronald Colmanın yamsıra, tüm blr karakter oyunculan galerisi, son derece başanlı, prodüksiyon inanılmaz dereoede z»ngindl. Fihn, o yıllarda öyküsünün saçmalığına karşın büyük bir başarı kazanmıştı Sinema tarlhinin bu ilginç sayfası, melodram türünün bu soylu ve ilginç örnegı, herşeye karşın ızlenmeye değer bir seyirlik oluşturuyor. Usta oyuncu Ronald Colman'ı mŞehirdehi Dedikodu* filminden beri llk kez TV'de lzleyeceğlz. Greer Garson'u İse, «Boyon Miniver; «Modame Curie», 'Gurur; <JuI Sezar» filmlerinde izlemiştik. 1942'nin en büyük gişe gellrini sağlayan kurdelelerden biri için ekran başına.. i1 ÛD ^ SOLDAN 8AĞA: 1 Bin metre. 2 Kütahya'nın llçelerlnden bırı... Rüşvet alan Iİ6 ruşvet veren arasında arocılık eden. 3 Eskiden okuilarda uygulanan blr cezo... Kuzu eesi. 4 inanılır, güvenılır... Sebep, güdü. 5 Tahıllar ıcfn kullanılan eskl bir ağırlık ölcüsü. 6 Işaret... Yuce... Irldyumun sımgesi. 7 Ayakta duran, varolan... Bir nota. 8 Yaşlık. toprak tavı... Radyumun elmgesl... Yelkenlı küçük yarış teknesi. 9 Köksaplorı sebze olarak yenilen blr bltkl. YUKARIDAN AŞAâlYA: 1 Fronsızca kısa adı... Hac mevsimı dışmda Kâbeyi zlyaret 5 Yaboncı... Bir renk. 6 Delillğe övgü'yıı yazan ünlo hümanist. 7 Tantalın simgesi... Fllistln'de eskl blr kent... Işaretle anlatma. 8 Italya'do blr kent... Akıl. 9 Irl blr ceşit yobanarısı. r~ Tarabya İle Buyükdere arasında blr semt. 2 Cemaate namaz kıldıran flörevlisl... Moldlv Adalarının başkentl. 3 George Sand'ın ünlü blr romanının adı. 4 NATO'nun din "rH • 3 4 5 6 7 8 9 2 1 12 3 4 5 6 7 8 9 NİDİEl M H R Â ÂI L A BEIM A L İ T AMg s I İ A £ •A | T JL JL Z e u ylAİM A ' L, Bft o « V k | NİAIL A D H • • i1 i YERYUZUNDE ÇİÇEK GÖNDERSMEYECE&İMİZ YERY0K 43 Güzel bir "el saymcık,, ve muhakeme örneği radyo TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarkolar, 06.00 Kısa Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.3ü Haberler, 07.40 Bölgesel Yayın, 09.00 Kısa Haberler, 09.05 Çocuk Saati, 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Ya rın, 10.22 Hafta Sonu (1), 11.55 Radyo Tiyatrosu, 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eser leri, 13.30 Bölgesel Yayın, 15.00 Kısa Haberler, 15.05 Şarkılar, 15.20 Saa Eserleri, 15.30 Türküler, 15.45 Sılablı Kuvvetler Saati, 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Çocuklar Şarkı Sbylüyor, 16.15 Muzlk, 16.30 Pasü, 17.00 Dilek Kutusu, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Solistlerden Birer Şar kı, 18.35 Bölgesel Yayın, 19. 00 • 01.00 TRT • II ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Muzık, 20.00 Altm Bilezık, 20.20 Şarkılar, 20.40 MÜ sak, 21.00 Kısa Haberler, 21. 05 Mahallı Sanatçüarımız, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Gecenin Sesı, 23.00 Haberler, 23.15 Cumartesiden Pazara (2), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Gece Yarısı, Yorumculanmız, 11^20 MUsdk, 11.40 Solisüer Geçldi, 12.00 Müzik, 12.15 Türküler, 12J0 Şarkılar, 13.00 Haber ler, 13.15 Müzik, 13.30 Türkülerimizin Dünü Bugünü, 14.00 Sanat Dergisi, 1420 Şarkılar, 14^0 Müzik, 15.05 Ezgi Kervanı, 15.30 Güldüronler Düşündürenler, 15. 50 Şarkılar, 16.05 Saz Eserleri, 16.20 Arkası Yarın, 16. 40 Türküler, 17.00 Klasilc Koro (TSM), 17^0 Erkekler Topluluğu, 18.00 Her Plağın Bir öyküsü Var, 18.45 Şarküar, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, TRTIII 07.00 Açüış, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Cumartesl Sabahı, 10.00 Ulkeler Seslenıyor, 10. 45 Ankara Radyosu Çokseaiı Korosu, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Tango Dünyası, 13.00 Oda Müzığı, 14X10 Müzik, 15. 00 Cumartesi DUkoteğt, 16. 00 Her Plağın Bir Öyküsü Var, 16.45 Saz Eserleri, (TSM), 17.00 Haberler, 17.12 Aktualite Programı, 17» Çay Saati, 18.00 Gençler Için, 19.00 Haberler, 19.12 Ak tüalite Prograna, 1920 ÇagÛS9 Türk Sanat Müziği, 20. 00 Dünden Bugünden, 21.00 Gaz, 22.00 Haberler, 22.12 AktUalite Programı, 2220 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Dünya Radyolarmdan, MUzık Festivallerinden, 24JOO Gece ve Müzik, 01.00 Program v TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haber ler, 07.40 Türküler, 08.00 Müzık, 09.00 Şarkılar, 09.1b Yenı Sesler, 09.45 Çeşitlı Mü zik, 10.00 Erkekler Toplulugu, 10.30 Türküler, 10.50 Hobby'ye bırakacağıntz blr mesa) İle çıkacakolan bir çiçek dünyanın nereslndeolursaolsun, istediğiniz kişi NevvYork'ta ya da Tokyo'da ya da iki kent, İki ülke, iki kıta arasında yol atan bir gemide, bir uçakta olabilir. Bu hiç önemll değil. Çiçek, sahibini istenilen anda bulacaktır. Hobby İle tanışmanızdan sonra yararlanablleceğlniz rtlzmetler: •.Îstanbul ve çevresine (Marmara Ereğli'sinden Yalova ve Adalar'a kadar aynı f iyat) ve ilçeler dahil tüm Türkiye'ye çiçek gönderme olanağı. •.Park, bahçe, tanzlm ve mimarîsi (Ingiliz, Fransız, Japon stilleri, klaslk ve modern parterler, korbeyler, plat bardlar, bordürler) •.Şirketlnizin ya da f irmanızın amblemlni çiçekle istenilen Ölçüde ve en ekonomik blçimde yaptırma olanağı. • 10,000'i aşkın firmayadağıtılan kataloğumuza ücretsizreklam verme önceliği. ' # Hrmanızın, Işyerinizin veya evinizin özel çiçek Ihtiyacını ücretslz karşılama. • Faiuralarınızı İstediğiniz süredeödeme kolaylığı (Hafta, ayyıl.) • Ekonomik maliyet, doğruluk, sır TİCveSARA.S. »aklama, gluslararası düzeyde hizmet. Zonda olnr.aycn Batının 4 Kör ile araya girmiş olması slzın Güney tarafından oynanan 6 Pik kontratını bulmanızı engelleyememiştiı. (Herhalde Guney 1 Pik dıye oyunu açmış ve Kuzey ya doğrudan doğruya ya da BW ile as ve rua sorduktan sonra 6 Pik demlş olacaktır.) Batı kör ruasını ccılır. Guney yerden ası koyar ve Doğu koz ıkilisı ile çakarak karo doner Eğer mümkün ise (yani pik R 3 Doğuda değılse) HER S A V U N M A Y A VE HER DAĞIUMA KARŞI 6 Pık yapmak lcin nasıl oynamanız gerekir? OKUYUCU MEKTUPLARI Benanou'nun granşlemi (Teknıflm Hankaları) ile IIgill tartışmclar sürüyor Saym Edip Kurutluş mektubunda şoyle dıyor: «Benanou'nun benım gıbı yerden trefl damını oynayacak yerde eider» tretl asını cekmekte haklı olduğunu kabul edlyorum Ancak bana kalırsa Benanou benimklncen cok doha büyük blr hatâ yapmış ve Ikincl elde yerden blr koz daha oynamak varken karo asını cskmıştlr Boylece safety play kurallarmo aykırı olarak koroların 70 ve körlerın 22 olması halınde batarı olmayan oyunun batcbilmesıne yol acmıştır Şampiyonları eleştirrrek bizım de hakkımız...» Doğru söze ne aenlr? As'ındo ben Benonou'nun masada gerçekten öyle oynayıp oyncmadığını bılmıyorum ve öyle oynadığını dc sonmıyorum Ama. eMn vayınlandıâı Le Monde garetesinde Ikincl elde karo asının cekildıği yazılıydı. Ben de tazla pcelemeden olduğu gibi aldım (Inceleseydlm hlo değllse, sayın Kurtuluş glbl oyunu eleştirirdim.) Posta kutusu 374lhlanbul Telefon 75 94 6475 07 85 Teleks: 23289 Sık. Tr. Telgraf: HobbyIstanbuf İNot: MOştariterlmlzlçln hazırladığırtıı yılbajı lakvlmlmlzl Isteyjnlz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog