Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

17 NtSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet ? Cin, ABD'yi ilişkilerinin bozulduğu yolunda uyardı U JAPONYA'NIN, ABD'NtN TAYVAN'A StLAH SATIŞLARINI SÜRDÜBME KARABI NEDENİYLE ÇİN İLE İLÎŞKftJERÎNÎN GtRDİĞl «SOĞUK DÖNEMDEN» HOŞNUTSUZLUK DUTDUĞU BİL DÎRÎLİYOR. PEKİN (A|onslor) Cin Halk Cumhurlyeti Amerika Birleşik Devletleri'ni, Başkan Rea gan'in Tayvan'a askeri yedek parca sotmaya karar vermesi üzerine diplomatık ilişkilerlnın bozulabtleceği yolundo uyardı. «Halkın Güniüğü» gazetesinin baş soyfasında yer oian haberde iki ülke arasındaki ıiiş kilerin kritlk bir dönemde oldu ğuna yer verlldi. Gazete, ABD'nln Tayvan'a askeri yedek parca satmak istemesi lle başgösteren sorunun henüz cözümlenmedığini ve bu durumun ÇinABD ilişkilerini gerileteceğini belirttl. Ocak ayından bu yana Qinit ve ABD'li yetkililer Tayvan'a lüğünu zedoleyicl bir durum yaratacağını da vurguladı. 1979 yılında Cin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki diplomatik anlaşma imzalandığı sırada ABD Cin hüküm«tınin Tayvan'ın da tek hükümeti olduğu görüşünü kabul etmlştl. Ancak Reagan yönetimi yedek parca satışı anlaşmasınm 1979 yılında imzalanan diplomatik anlaşmadan önce hazırlandığmı öne sürüyor. Bu arada Japonya'nın, ABD 'nin Tayvan'a silah satışlarını sürdürme kararı nedeniyle Cin Halk Cumhuriyetî ile ilişkilerinin girdiğl «soğuk dönemden» hoşnutsuzluk duyduğu bildiriliyor. Japon Dışişleri Bakanı Yos hio Sakurauchi'nin, bu konu ile ilgili olarak önceki gün Par lamento'da yaptığı konuşmaaa, «Japonyo'mn iki taraf arasındaki uyuşmazlıkta arabuluculuk yapabllecek durumda olmadığını» vurgulamasına rağmen, Doğu Asya'da Sovyetler Birllği'nin son zamanlarda artan askeri varlığından endişe eden Japonya'nın, «Gayrıresml olarak» iki taraf arasında bir uzlaşmaya varılmastna «Yaban cı olabileceği», diplomatik göz lemcilerc© belırtiliyor. Mitterrand yönetimi, Israil askerlerinin atesi sonucu 1 Filistinli daha öldü muhalefetin elestirisine hedef o.mayı sürdürüyor PARtS (ANKA DPA) Fransa'da banş zamaran da askeri yasalann uygulanmamasını öngören bir hükümet tasarısj, muhalefet milletvekillerinin sert eleştirilerine hedef oldu. Tasarının Parlamento'da tartışılması sırasında söz alan muhalefetteki merkez ci milletvekilleri, hükümetin onerislnln «sosyalist yönetim tarafradan yargı kuvvetine indirilen darbeler serlsinln son halkasını oluşturduğu» görüşünü savundular. Mitterrand yönetiminin daha önce de, ölüm cezasıru kaldırması, Devlet Guvenlik Mahkemelerini lağvetmesi, ve a£ çıkarması eleştirilere yolaçmıştı. Askeri yasalann banş zamamnda geçe.rsiz olmasını öngören hükümet tasansında bir istisna olarak, Pederal Almanya'da bulunan Pransız birüklerinin, Landau'da bulunan Fransız askeri mahkemesi ne tabl oünalan maddesi konulmuş bulunuyor. Islam ülkeleri, İsrail'i kınayan karar tasarısı metnini yumuşattılar BtRLEŞMtŞ MİLLETLER (a.a.) Islam ülkeleri, geçen pazar günü Kudüs'de Müslümanlara yapılan saldınmn kmanması Içln hazırladıkları karar tasarısı metnini daha fazla destek toplamak amacıyla yumuşattılar. Kınama metninde, bir Amerikan vetosuna yol açmayacak şekilde değişiklik yapılmasına da özen gös • El Salvador'da gerillalar bir askeri devriye kolunu pusuya düşürerek yedi askeri öldürdüler. • Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletindeki Chicago kentinin doğBsunda bir köprünün çökmesi üzerine 15 kişl öldü, 15 kişi yaralandı, dört kişl de yıkıntı altında kaldı. • Belçika Ulusal Narkotik Polisi Miidürü Leon Fran cois «uyuştunıcu madde kaçakçılığı» suçuyla 1 yıl bapis cezasına çarptırıldı. • Fransa'nın doğusundaki Forbach kentinde «nişan cılığını denemek lsteyen> 10 yaşındaki bir erkek çoterildl. BM Güvenlik Konseyl, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden herhangi bir ülkeye karşı diplomatik, ekonomik ya da haber leşme boykotu uygulayabillyor. îslam ülkelerinin önceki gün sunduklan karar tasarısı, Konseyln Kudüsdeki kutsal yerlerin saldırıya uğramasmı uluslararari a ve Gazze şehirlerinda dün yapılan gösteriler sırasında Israil askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli öl dü, 7 Filistinli de yaralandu Bu arada halen ABD'yl ziyaret etmekte olan Lübnan Savunma Bakanı Hoseph Khaf ABD Savunma Bakanı Casper Weinberger ile dün özel bir görüşme yaptı. Görüşmede, Ltibnan' da son olaylar üzerine artan gerginlik ve Israil'in öne sürdü. Dışişleri Bakan olası bir saldırısımn görü: lığı yetkilüeri, bu nedenle şüldüğü büdirildi. FKÖ'NÜN ÇAĞRISI ABD'ye bir protesto notası Güney Lübnan'da müslü verildiğini bildirdiler. Notada Reagan yönetiminin manlar arasındaki çatışma müdahale için hazırlık yap larda ölü sayısının 52'ye çık tığı bildlrilirken, Fllistln tığı belirtildi. Kurtuluş örgütü'nün Lüb• Çekoslavakya Dışişleri nan'da meydana gelen son Bakanı Hnunek 2225 nisan çarpışmaların ardından dutarihleri arasında Kıbns rumun görüşülmesi için Rum kesimini ziyaret ede Yüksek Güvenlik Komitecek. si'ni toplantıya çağırdığı blldirildi • Napoli'nln kenar semtGüvenlik Komitesl FKÖ, lerinden birisi olan Sanf Lübnanlı solcular, Şii Kmel Antimo'da dün gece maîia grupları arasındaki hesap Örgütü ve Suriye hakimiye laşmayla ilgili olarak 3 ka tindeki Arap Caydmcı Güdın birden vurularak öldü sü'nden oluşuyor. Filistin ajansı «Vafa»nm yayınladı rüldü. ğı bildiride, çatışmalara ka tılan bütün taraflann «mey dana gelen tehlikeli duruma son vermek amacıyla bir çözttm bulunması için soıumluluklarını algılamalan»nı istedl. öte yandan, Israil asker lerlnin dün Gazze ve çevMerhume Hüsniye Haresindekl mülteci kamplanun ile merhum M. Nirmda gösteriler yapan Ametullah Beyln oguUan, raplarm Üzerine ateş açtıBakiye Özsu'nun sevgili ğı, olaylarda 1 kişinin öldü ve vefakâr eşi, Ziya, Mitğü, 11 klşinin de yaralandıhat, Fütuhat ve Nihat'm ğı açıklandı. Bir Israil kokardeşleri, Tanju, Yalçın mando birliği ise, Güney ve Tiraje'nin sevgili baLübnan sınınnda bulunan balan, «Ber Aksit» köyüne saldır•• dı. Olayda kimsenin ölmer diği bildirildl. sı barıs ve güvenliği tehdit edicl olarak göreblleceğl nitelikte. Ancak değişikliğe uğrayan kınama metni, Konseyin dünya barışım rahatsız edici nitelikte bularak olayı kmamasına yol açabilecek unsurları içeriyor. Bu arada Israil'in uygula masını protesto amacıyla Is rail işgali altındaki Batı Şe k&acai cuk, 3000 volt cereyan taşıyan bir yüksek gertllm kab losunun üzerine işeyince bir anda kıvılcımlar içinde kal dı ve ağır yanıklarla hasta neye kaldınldı. • Dunyanın en büyiik gü neş enerjisl santrahnın, ABD'nin Kalifornlya eyaletindeki Mo.iave Colunde faaliyete geçtiği açıklandı. • Nikaragua bir Amerikan destroyerinin Nikaragua kıyılarım ihlal ettigini Weinberger*. Sovyet füzelerinin vurma gücü bizimkilerden daha fazla WASHİNGTON, (THA) ABD Savunma Bakanı Caapar Weinberger, «Sovyet fü zelerlnin ABD'yt vurma gucü, bizim füzelerin Sovyetler Birliği'ni vurma gücünden daha fazla.» dedL Washington'da gazeteciler le ABD'nin savunma harcamalannm artınlması konusunu görüşen Weinberger sözlerini şöyle sürdürdü, «Bu nedenle de Başkan Reagan'ın önerisine uyarak savunma harcamalaritti artırmalıyız.» Sovyetler Birliği'yle nükleer silahlann ' sayılannı azaltma görüşmelerînden de söz eden VVeinberger, «En doğru yo! ABD'nin savunma gücfinün artırılmasmdan sonra Sovyetlerie nükleer silahlan en alt düzeye indir me görüçmelerine başlamamız olacaktır. biçiminde bir ifade kullandı. tLAN ÎST. 3. SULH HUKUK HAKtMLtĞt"NDEN 1981/ 378 Ves. tsmail ve Fethiye'den 15.8.1938'de doğan Afife Güremen'in 26.10 1981 tarihinde, hastahğ» sebebiyle hactr altına alınarak kendisine yakı nı îbrahim Dik'in vasi tayin edildiği ilan olunur. 14.4.1982. (Basın: 4061) 2678 • öğrenci kartımı kaybettim hükümsüzdür. Ferit DEMİRALP Nlsantaşı Di?. Hek. Fak. askeri yedek parca satılması durumlara bir cözüm getirmek amacıyla her ikl hükümet tarafından .onaylanabilecek bir anlaşma hazırlamaya caiışıyorlar. Cin, Carşamba günü ABD'nin 60 milyon dolarlık yedek parca satışını protesto etmiş, oncak her ikl taraf da görüşmelerin süregeldiğinl bildirmişlerdl. Gazete Tayvan'a yedek parça satılmasının Çin'in bütCın ACI KAYBIMIZ Ahmet Hulusi Ozsu ani rabatsızbğı sonucu 15 nisan perşembe gunü hakkın rahmetine kavuşmuştur, Merhumun cenazesi 17 nisan cumartesi (bugün) günü Şîşli Camiinde kılınacak öğle namazım müteakip, Aşiyan'daki aile kabristanında ebedi istirahatgahma tevdl edilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESt NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfma bagışta bulunmalan rica olumır. Kosova'da 22 gösterici hapis cezalanna çarptırıldı BELGRAD, (a.a.) Yugoslavya'mn Kosova eyaletinde çoğunlugunu lise öğrencilerinin oluşturduğu 22 gösterici 1560 gün arasında degişen hapis cezalanna çarptırıldı. Geçen yıl 3 nisan tarihinde meydana gelen kanlı olayları anmak amacıyla Urosevaç kentinde gösteri dü zenleyen gençleri örgütlemekle suçlananlann yargılanmasma da yakmda başla nacağı biMtrildL WANTED motonm performansmı We are an international company having a sales organisation as well as a production plant in Turkey. For our purchasing department vre inquire a 3035 years old man with perfect english knowledge who independently builds up a modern and efficient purchasing system to provide the required materials in high stand quality at the right time and at the most favourable price for a smoothly production process. Let ua have your application to P.O.B. 547 BEYOĞLU with your photo, personal reoord and salary idea until April 23 rd, 19821 (Sonuç: 344) 2669 deniz manevraları 21 ve 22 nisan'da yapılacak ATİNA. (a.a) «Şlmşek»' adlı Yunan Deniz manevra lan Ege'de 21 ve 22 nisan tarihlerinde yapılacak. Atina'dan yapılan resml açıklamada bu manevrnlarm daha önce programlan mış olduğu ve olağanüstü yö nü bulunmadıgı belirtildi. İLAN KARTAL 1. SULH HUKUK HAKÎMLİĞt'NDEN Uşak Karahallı Dere Mahallesi hane 2/127, cüt 002.01 sahife 03'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatma'dan olma 1660 doğumlu HÜRRtYET AKBABA'nın M. K.'nun 369. maddesi gereğince hacır altına almmasma. Aynı yer nüfusünda kayıtlı ve halen Kurfalı mahallesi Tırafa altı No: 4'de ikamet eden annesi Fatma AKBABA" nın velayeti altına aluımıştu. tlan olunur. (Basın 4067) 2679 DUYURU • Devlet Denetleme Organları, Dernekleri Federas yonu'nun (DENETFE) 19811982 Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda gündemde belirtilen konulan görüş mek üzere 2 Mayıs 1982 pazar günü saat ll.oo'de Fevzi Cakmak Sokak No: 5 îzmir Caddesi Ankara adresindeki Şoförler Federasyonu Konferans salonunda yapılacaktır. GÜNDEMı 1 Açılis ve Baskanlık Di vanının seçimi, 2 Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarmuı okunması, 3 ' Raporlar üzerine gö* rüşme açılması, 4 îbra, 5 Tahmini büt.çenin görüşülmesi ve onaylanması, 6 Dilek ve temenniler, 7 Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi, ai Yunan Sîze sorabilirler; Tasarırıflarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz, Hisse Senedi, Tahvil, Banka Mevduat Sertifikası aldnnzmı? Ve yine sorabilirler; Kim gösterdi size bu yolu, kim verdi bu fikri öğrenmek isterler. Çekinmeyin efendim, beni gösterin ve göğsünüzü gere gere BAKO deyin. Nominal sermayesi tamamı ödenmış olup 200.000.000 TL dır. Merkez* B AYjGÜN Menkul değerler alınır ve satılır Barbaros Bulvan usttt HüsnuSavmanSok. 40/13 Beşiktaş/tstanbul Tel.: 60 5138 3 hat 6118 88 ^^oDfirttfftl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog