Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 tatürk devrim, llke ve yönergelerinin uygulama alanına sokulmaya calışıldıgı, «ezberci, bıktıncı» ögretimin Bürup gittigi bu dönemde, açılışlarmm kırk lkind yıldönümünde Köy Enstitülerini anımsamamak olanakdışı. Kuşkusuz her şeyde oldugu gibi Milll Egitim anlayışı ve uygulamalan da düzenden vo ekonomik yapıdan soyutlanamaz, ama gerçekten Atatürkçu blr düzen uygulaması Mllli Eğitimimizi de çıkmazlardan kurtaracaktır. Sayın Milli Egitim Bakanı Hasan Sağlam'ın bu inanışla sürekll olarak Milli Egitimin ezberci, bıktıncı, tüketici yapısından kurtanlarak Atatürkçu bir işleyişe kavuşturulması lçln çırpındıgım görmekteyiz. Bu gerçekten övulesi ama çok güç bir uğraştır. Büyük Atatürk'ün 4lim ve fenden başka mürşit aramamak', mfikri hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirmek» ve *bilgiyi insan için bir süs, bir egemenlik aracı ve uygar bir zevkten ziyade yaşam lçln kıdlamlabilir bir aygıt durumuna getlrmek* direktiflerlnl uygulama alanına sokmak için içtenlikli olmak da yetmez, çok köklü atılımlan da gerektirir. Bu gecici dönemde bunu tümüyle bekleyemeyi? ama ne yapılırsa kâr saymalıyız, örneğin Atatürk'ün laik egitim ilkesi ni gerçekleştırmenin özellikle bu dönemde olabilecegine kesinlikle inanıyoruz. Eğitimlmiz temelde «Tanzimat Okulu nun getirdJği Üke ve uygulamalardan bir türlü kurtulamamıştır. Bu okulun amacı «Din ve dünyasını bilir memurlar yetiştirmektl. Yeni bir düzenin üstyapılarına göre ve o günkü ortamda bu uygulama geçerli ve zorunlu idi. Araç tek kitap ve karatahta. yöntem ezber İdi. Bıktıncı bir öğretim vardı.» Sayın Milli Egitim Bakanının, Milll Egitim Müdürleriyle yaptıgı son toplantıda haklı olarak üzerinde durdugu gibi. bu OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Yukarda kısaca değindiğimlz sfirüp giden egitim düzenl içinde Köy Enstitüleri lçtenlikle uyguladıgı ilkeleriyle. kendi Içlerinde kurduğu düzenle Atatürk'ün yönergelerinl gerçekleştiren. 'Efendimiz köylu karşısında gerçeh vaziyetimizl aldığımız» kuruluşlar olmuştur. Okullann derslik. karatahta ve ders kitaplanndan oluşan ögretim araçlanna karşılık yirmi bir Köy Enstitüsünde geniş tanm ve inşaat alanlan, işlikler. köyler. uygulama okullan. yıllık gezilerle tarih ve coğrafyasiyle tüm ülke, klasikler ve öbür kitaplar egitimögretim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda ögrenciler çalışarak, gözlem ve deneyler yaparak, tartışarak düşünsel ve maddesel bir üretim içinde eğitilirler tlkel de olsa üretici bir alandan gelen gençlerle kurulan Köy Enstitülerinin çogu sıfırdan işe başlamışlardır. Bu özellikleri nedeniyle ve zorunlu olarak yönetimde tam bir beraberlik, yaşamda. tüketimde esitlik yürürlüktedir. Hafta sonlannda yapılan toplantılarda her yönden değerlendirmeler, gelecek hftfta işlerinin planlamalan birlikte vapıhr Bu çok kısa açıklamalardan bile anlaçılacağı gibi Köy Enstitülerinde gençlik psikolojisine uygun, çağdas eğitbilim ve demokrasi ilkeleri uygulanmıs. düsünsel ve maddesel üretimin bulunmadığı yerde egitimin de bulunamayaca&ı inancı 11e «fikri hür, vicdani hür» bilgiyl «yaşam için kullanılabilir bir araç» olarak kullanma yeteneertnde gençler yetiştirilmiştir. Eğitmen. öğretmen, sağlıkçı ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkısh otuz binin üstündekl bu gençler, kökenlerinden kopmadan. atılımlar da yaparak ödev yapraışlar. katkılar saglamışlardır. îlerde. çağdas. Atatürkçu. ülke ve halkımızm gereksinme ve özlemlerine uygun bir egitim düzenl kurulma ortamında Köy Enstitüleri ilke ve uygulamalannm dertnllgine lncelenip bunlardan yararlanılacagi kanısmdayız. 17 NİSAN 1982 A Köy Enstitüleri ve Çağdas Egitim ÜLKEMİZİN VE HALKMIZIN ÇAĞDAŞ, ATATÜRKÇÛ GEREKSINME VE ÖZLEMLERİNE UYGUN, EZBERCİLİKTEN KURTULMUŞ BİR EGİTİM DÜZENİ İÇİN KÖY ENSTİTÜLERİNİN İYİCE İNCELENEREK GERÇEKÇİ BİR SONUCA VARILABILECEĞİNE İNANIYORUZ Serbestçi ile Özgürlükcü on günlerde gazetelerde birbirl ardmdan ilginc haberler yayınlanıyor. Bu haberlerin eklemlerini üstüstü koyduğumuzda, Türkiye için gelecek dönemde tasarlanan bir modelin omurgası oluşuyor. 21. yüzyıla aunun şurasında 18 sene kaldı. Acaba bu sürede nasıl bir yaşam biçimi yeğlenecek? S Hürrem ARMAN Köy Enstitüleri Kurucu ve öğretmenlerlnden gün de agtrlık bunlardadır. Laboratuvan olan okullarda da flzik, klmya dersleri bile çoğunluguyla, ölu bilgileri aktaran kitaplar ve karatahta aracılıgıyla öğretilmeye. ezberletilmeye çalışılmaktadır. Gençler en hareketli, tuttuğunu koparacak çağlannda 4550 dakika hareketsiz, düşünce katmadan hatta çogu kez soru soramadan sıra denen cenderelerde öğretmeni dlnlemek zorundadırlar, aksl takdirde disiplin kurulunu boylarlar. Okullar uygulama alanlanndan, öğrendler, üretici is bir yana, gözlemler, deneyler. gp7iler dersdışı preiiştlrirr! kitaplardan yoksundurlar. Kitaplıklar «teftişlik» süstür. Bıktıncı yogun ev ödevleri. ögrenciyi kopyaya zorlamaktadır. tzmir'de bir lisenin Müdürü olan arkadaşım Hayri Çakaloz anlatımşti: 1960'dan önce dünya çapında bir Amerikalı ortaöğretim uzmani Türkiye'ye gelir; okullarda dört ay inceleme yaptıktan sonra son olarak arkadaşın lisftsinde birkaç gun kalır. ahbap olurlar. Son gece birlikte yemek yerlerken uzman «Kimseye soramadığım bir soruyu size sormak lstiyorum» deı. «Okullannızı her yönden inceledim, yasalar, yönetmelikler, ögretmenler, ders veriş biçimleri. disiplin olay ve kararlan... Deneysiz, gözlemsiz, uygulamasız ezber blr öğretim yürürlükte. Eğer bir bilim varsa. ki ben bu konunun uzmanıyırn. çocuklann normalliklerinin bozulması gerekir. ama bakıyorum çocuklannız bizimkiler kadar normal. Bunun nedeninl bir türlü anlayamadım?» Arkadas su yanıtı verin «Doğrudur; ama çocuklar bizim elimizden kurtulmanm yollannı bulurlar, kopyanm hiç düşünülemeyecek türlenni icat ederler. dörtbuçuk ahnca yoklamalardan kaçmak. rapor almak, velllerln ve özellikle dişli olanlannın baskılarlyle Bakanlığın tum derslerden bile bütünleme karan alması. borçlu sınıf geçmeler. hatta çok sıkışınca ögretmeni tehdit... yollan vardır ve biz, bize tam uyanlan iftihar listelerine gedrirlz.» «Anladım» <Jer adam «çocuklannızın nlye normal kaldıklannı!..» Daha kısa soruyla: Model ne olacak?.: • Çarpıcı göstergeler var. Basınyaym dünyasında güncel ve egemen ideoloji durmadan işleniyon Serbest Serbest Serbest Serbest plyasa düzeni.; tesebbüs.j rekabet.. bölgeler. însan gözlerini kapasa, sanm ki 1930'da Serbest Fırkanın serbestdleri 1990'lara doğru tatlı dus ler içtnde yaşıyorlar. Bunca serbestlik tutkunları şimdi bir başka serbestliği de savunuyorlar. Serbest televizyon.. Serbestlik nedir?.. Serbest Farsça kökenlidlr. Ser, baş demektir. Serbest; başıboş, özgürce davranan, bir bakıma «liberal» anlamına gelir. Serbestlik, liberalizm diye anlaşılabilir. Güzel şeydir serbestlik, ama, dikkat edin, Türkiye'de serbestcuerin yüz de 99'u özgürlüğe karşıdırlar. Oysa batıda böyle degildir. Batıda liberaller, özgürlükleri savunurlar, bizde serbestçiler özgürlüklere düşmandırlar. TtSK (Türkiye îşveren Sendikalan Konfederasyonu) yeni Anayasa için ne düşünüyor?.. Serbest rekabet, serbest piyasa, serbest teşebbüs, serbest ticaret, serbest bölgelerden yanadır TİSK, ama, fikir özgürlügünden yana degildir, grevlerin kısıtlanmasmı ister, sosyal devlet ilkesinin Anayasadan çıkanlmasmı öngörür. Pekl, nerede bu dünya görüşünün serbestliği?.. 21. yüzyıla dogru Türkiye'de oluşturmak istediklert modelin püf noktası buradadır. Güney Amerika'da alunsatım özgürlüğünü fikir özgürlügünden üstün tutan Cumhuriyet modelleri vardır. Bu dlktacı modeller Türkiye'de geçmez. Kurucu Meclisin yeni anayasayı oluştururken ülkemizin bu tarihsel gerçeginl hesaba katacağmı umuyoruz. 21. yüzyıla doğru deviniyor dünyamız.. Çağm gidişine aykın işleri yapmak istevenler her toplumda bulunurlar. Bu olguya şaşmak gereksizdir. Ama yeni anayasa serbestçi olup özgürlükçü olmazsa, Türkiye'nin tki yüzyılhk tariMne ters düsecektir. Serbestçilerin lstekleri nedir?.j , Ttcaret serbest... özgurlük yasak. Olur muî. Böyle bir model, yeni anayasanm topluma dirlik düzenlik taşımasını engeller. Bu formülün düşleri ne kapılmak, Türkiye'mizin geleceğini insanımıza zehir zıkknn etmekle birdirr Çağımızın gidişine ters serbestçilik, tutuculuğun en gericl politikasıdır. Gerçek serbestçi, batılı anlamda özgürlükleri de savunan adamdır; bizim serbestçi ise serbest değildir. Sermesttiri İVİT OKTAY AKBAL CZBilim Minyası /vem BELGIL "17 Nisan, Üstüne Güncel Buluslar Fotoğrafta yenilikier R 1936'da Saffet Ankan'm MiUi Egitim Bakanlığı sırasmda önce Eğitmen Kursları, bir süre sonra Köy öğretmen Okullan açılır. Hasan Ali Yücel'in Bakanlığı günlerinde de, 17 nisan 1940'ta çıkarılan 3803 Sayılı Yasa ile de «köy öğretmeni ve köylere yararlı öteki meslek erbabını yetlştlrmek için» Köy Enstitüleri kurulur. Amaç, Hürrem Arman'm yazdığı gibi, «tabanda bir yapı değişikliğine ber yönden uygun bir ortamın ve koşullarımn bazırlanması»dır. 1940'da 14 Köy Enstitüsü eğltime başlar. Kısa arahklarla bunlara 7 tane daha katılarak, sayıları 21'e varır. Bu arada Ankara'da Hasanoğlan'da Yüksek Köy Enstitüsü kurulur. 1954'e kadai sürer Köy Enstitüleri adı altında egitim ve öğretim çalışmalan... Ne var ki 1946'dan sonra Köy Enstitüleri gerçek işlevlerinden soyutlanmışlardır. Bu okulları bltlrenler «kugkulu» gözlerle görülen kişiler baline getirilmlşlerdir, Enstitü kitaplıklanndakl yapıtlar tzmit kâğıt fabrikasına gönderilmiştir. Hele 1950'den sonraki yeni iktidar, köy çocuklarını eğitme amacını güden bu egitim yuvalarına hiç katlanamaz, 1954'te çıkarılan bir yasayla Köy Enstitülerinin adı «tlkögretime dayab tkögret men Okullan» olur. Prof. Dr. Cevat Geray'a göre «Köy Enstitüsü hareketi, dünya çapında bir egitim girişimi, köy kalkınması deneyimidir.» Enstitüler köy çocukları için fırsat eşitliği sağlamıştır, köyün içinden çıkanlan, köyle ilişkisi kesilmeden eğitilip köye dönen önderler yaratılmıştır. Köyün kalkınması işl köylü gençlere verilmiştir. Çevre ve köy araştırtnalarıyle köy konusunda bilgtler genlşlemiştir. ülusal kültürün yaratılmasında bu Enstitüden çıkan yazarlarm. aydınlann önemli katkıları olmuştur. Köy gerçeklerini iyi bilen, köy kökenli yeni bir aydın tipi ortaya çıkmıştır. Makal. Apaydın, Akçam, Kaftancıoğlu, Başaran, Ay. Bahadınu, Baykurt, Kıyafet, Şahin vb. kişiler çağdaş yazınımıza köyden yetişen aydınlann değişik içerikteki yapıtlarını kazandırmışlardır. • Bunlardan birl de şair All Yüce... 1982 Yedltepe Şiir ödülünü «Halk Çagı» adlı kitabıyla kazanan Ali Yüce... Anımsayacaksmız. geçen yıl tzmir Sanatçılar Derneği'nin düzenlediği Atatürk Şiiri Yarışmasmda büyük ödülü de kazanmıştı. «Halk Çagu da daha basılmadan ödül almış bir kitap, Nevzat Üstün şiir ödülünü... All Yüce «Şeytanistan» adlı romanıyle Milliyet Gazetesi Roman Yarışmasmda da derece almıştı. Görülüyor ki Yüce bir kaç yıldır ödül üstüne ödül kazanıyor. «Ben yetkin bir ozanın bir tek dizeslnln ljlepinl binlerce politikacının blr fimttr hoyu sıktıgı palavraya değişmem» diyen Yüce, sanatı da şöyle tanımlar: «Oerçeklerin sanatçının bilincinden geçerek aldigı bicinı.» Köy Enstitülerinde yetişen •ianatçılar. aydınlar toplum sevgisine. kısacası toplumcu bakış açısına herşeyin önünde değer verirıer. Bireysellikten kaçınmak, toplum sorunlanna onem vermek. Birey de toplumun bir parçası olduğuna göre toplumun iyiliğini, yararını istemek bireyi de düşünmek sayılmaz mı? Yüce'yi dinleyelim bu konuda: eToplumcu sanatın birinci ve en belirgin özelligi devrimci oln^udur. Toplumn ve dogayı değiştirmey) amaçlarj» tnsanın kafa yapısını, doğaya bakış blçlmini de»iştiren bu eylem, yaşam boyu sürecek, her türlü savaşım verilecektir. Yüce, emekli bir öğretmen olarak şilrlerinde de «ders» vermeyi seviyor, ama bu dersler öyle tepeden, kuru öğretller, buyruklar değil. sevgi ile. dost.lukla yakınlaşmalar kurmak... îşte «Dersimiz Devrim»: «Ben ozan nıilleti Kanlı el öpmedlm hiç Yemedim bir lokma kirli ekmek Bir damla eğri su içmedfm Ekinle yeşerdim ttsttdttm Toprakta yandım ognl Güldüm bütün yüzlerde Bütün gözlerde ağladım Yaramdır bütün yaralar...» • Bugün 17 nisan... Köy Enstitülerinin kuruldugu gün... Kırk iki yıl geçmiş aradan, ylne de bu yararlı okulları büsbütün unutmadık. Ama bunca yıldır yeniden, daha iyl, daha güzel, daha yapıcı bicimde de kuramadık. Nedendir bu Köy Enstitüsü düşmanlığı? Bunu da anlayamadık. Dönemler geldi, dönemler geçti. Bu egitim kurumlarını övenler oldu, yerenler oldu. O övenler göklere yüceltenler işbaşma da geldl, ama bir çey yapmadı, yapamadı. Elleri kolları tutuldu sankü... Atatürk Cumhuriyeti'nin dünyanm hayranlığını çeken bir kaç yapıtmdan biriydl Köy Enstitüleri; Halkevleri, Dil ve Tarih Kurumlan gibi... Kimileri yok edildi, kimileri edilmekte: klmileri İçin de tehlike çanlan çalıyor. Hem de hangl dönemde? Atatürk'ün 100. Yıldönümü günlerinde!... ESİM cekme makınelerinde devrim sayılacak gelişmeler olmuştur. Bir kaci; • Amatör resim cekme ma kinelerinde film bir makaradan sağılır, bir makaraya sarılır. Piyasaya yeni çıkarılan bir makinede film gramofon plağı bloimlnde yassı bir yOzey Ozerlndedlr. Reslm çekmek Ozere düğmeye basıldığında makine mesafeyl ve ışığı kendj kendine ayarlamakta, flaşı kendl yakmakta, resml çeklnce de plağı döndürerek. objektifln önüne yeni bir film getlrmektedir. Üc tipi bulunan makine 68143 dolar orasında satılmak tadır. • 160 dolara satılan başka blr makine su altında da reslm cekebllmektedir, yanl, su eızdır mamaktadır. Maklnenln gövdesl plastlktendlr ve suya batmamaktadır. Bununla 110 reslm çekllebllmektedlr. • Başka bir maklne kol saatl gibi bilekte taşınabllmektedir. Bu da mesafe ayarını kendlsl yapabllmektedlr. Fakat, sakıncası, filmlermln yapımcı flrmadan alınması ve orada develope edilmesl. Ederı 2030 do lar arası. «Namuslu, cok namuslu kızdır, ama blraz gebedlr» türünden blr sakınca. Bu maklneden alıp da Türkiye'ye gelen birisl boş fllmlerl oradan getlrtlp dolulorı oraya mı gönderecek ve develope edllenlerl oradan mı postalatacak? • Başka blr kamera da 4 objektifli. Üc boyutlu reslm cekiyor. Hedlyesl 250 dolar. de, durumunu, hall ve sesl İle anlatması gerekiyor. Ev sahiblne duşen de gldlp kapıyı acıp kapamak. Guç bir Iş bu toblı. Esklden kapıların altına, bir kedi gececek kadar delikler acarlarmış. Fransızlar bu deliklere da chatiere Kedllik» demişler. Ama, delikten yabancı kedi de, köpek de, fare de, kunduz da, sansar... da glrlyor. Tabli soğuk hava da. Yeni blr buluş bütün bu eakıncaları kaldınyor. Kedi hapslnln plastik camdan, ocılır kapanır blr örtüsu var. Kedi dışarı çıkmak Isteyinee başı İle camı Itlyor, çıkıyor. Dönöşte örtu kendlllğlnden açılıyor. örtüyü pilll blr arac açıyor. Aracı harekete geçiren de, kedlnln tasmasındakl manyetlk blr şerlt (50 dolar). lo ağırlıktakl tekne dürülüp, 10 santim yükseklikte bir paket haline sokulup, arabanın üstün de taşınabiliyor. Kullanılacağı sırada ocılıp bir de minik motor takılıyor. Böylece motorlu kayık biclmine eokulon hafif tekne 4 litre benzlnle bir gün iş göreblllyor. 2,5 metre bo yundakller, motor dahll, 1,050 dolar. 4 metrellkler 1250 dolar. • iki klslllk cekme blr helikopter yapılmıç. Arac, ucurtma glbl Iple, rüzgârlı gunde havalandırılablllyor. Tepedekl düz pervanesl havada kalmaya ve denge eağlamaya yardım edlyor. Hellkopter 8090 kilometre hızla giden blr otomoblle, motosiklete veya blr'denlz motoruna ıplnden boğlanıyor. 15 metre kadar havalanablliyor. Kullanılmadığı zaman sökülup paket biçimlne sokulablll yor. Hediyesl 2400 dolar. Heye can ve tehlikell oyun meraklılarına duyurulur. • İklz blslklet de yapılmış. Bisiklet iki klşl Için. iklsl blrblrine yapışık. iki pedalı, Ikl gidonu var. Fakat gldonlardan sadece birl blslklete yön verlyor. Pedalları Ikl kişl de aynı anda cevirlyor, Daha hızlı giden bisiklet ocemilere blsiklet öğretmede de işe yarıyor. Kullanılmadrğı zaman paketlenebi len aracın hediyesl, modellne göre, 924 ilâ 1307 dolar. rek kalmayacak. Tuvalette, »an yoda Iken telefonunuz calınca, yanınızdakl alıcıverlcı de calıyor. Slz bununla konuşuyor, gerektiğinde bununla telefon ediyorsunuz. Arac, telefonunuza telsizle bağlı, Komşu evinde de olsanız telefon ceblnlzde dn calıyor. Telefon, 15 metre caplı blr dalre lclnde Ise yarıyor. Ederl 145 dolar. Ev araçlan • Şopkalı mosa lambaları blclmlnde blr lamba tabakto soğuyon yemeklerl hemen ısıttıgı glbı buzdolabındon cıkmia şeylerin buzlarını da kısa surede eritiyor (30 dolar). 9 Evde guzel kokuların sürekll dağılması lçln kolebek, baykuş, lale blclmlnde kuçük araçlar yapılmış. Ikl dolara satılan aracların, bir evl blr hafta süre ile mls kokuttuğu llerl sürulmektedlr. • Mutfakta bir kac sey blr den pişiriyorsunuz. Fakat, pişir diğiniz şeylerin pişme sürelerl ayrı. Bu sürelere göre ayorlanmış bir araç, zamanı gellnCQ ses veriyor. Hangi yemeğin piştiğinl slz kestlriyorsunuz. 35 dolar. • Otelde, evde yangın cıktı, slz !çerde kaldınız. Imdat gelene kodar dumandan, zehlrll gazlardan boğulmamanız lazım. Buna göre, blr maske yapılmış. Bununla, 20 dakika nefes alınabillyor. Turuncu renkü maske 30 dolara. Kır araçlan • Kır gezllerlnde en cok aranan şey ateştir: Yemek, cay plşlrmek, su ısıtmak, ısınmak lçln. Blr firma, bir kibrltle üc saat yanan bir yakıt paketi yoprnış. Hediyesl 3 dolar olan yakıt yağmurda. karda, rüzgârda da sönmeden yanıyor. Blzanslıların «grefuvaı ateşl gibi blr şey. Paket hafif. Zehlrll maddesl yok. Ikl daklkada, yemek pislrmeye hazır hale gellyor. • Arabanızla, kıyılan yalayarak Bodrum'a, Marmarls'e kadar uzanmak, yolda da denlzln tadını mı çıkarmak istlyorsunuz?... Plastik blr tekneyl de birlikte götüreblllrsmlz. 18 kl Kablosuz telefon Masanızdak! telefon çalınca odadan odaya koşmanıza ge NADIR NADI Nişantaşı'ndaki Akademi Kitabevinde bu gün saat 14.0016.00 arasında kitaplarını imzalamaya devam edecek. Cep televizyonu Ozerinde çalışıldığını blr kac yıl önce yazdığımız cep televizyonu 240 dolara plyaeaya cıkarılmıştır. Ekranı 5 santlm genişliktekl bu televlzyonun kalınlığı 4 santlmdir. Hem şehlr elektrlk akımı, hem pllle calışmaktadır. Japon Sony flrmasınca yapılmıştır. İ l CAĞDAS YAYINLARI NADÎR NADÎ Konuşan bilgisayarlar • Bilgisayar bloimlnde blr hesap maklnesl, yazılan sayıları sözle tekrarlamaktadır. Hangl işlem yapılması lcln düğ meye basmışsanız o İşlem İn cdını da ylnelemektedlr: «35 İle 27 vazdınız, bunlann carpılmasınt Istlyorsunu» ...glbl. Bunun yararı, yanlış sayı yazıp yanlış işlem dujmeslne basıp basmadığmızı denetlemek. «Compuvolce» adlı arac 50 dolara satılmakta, Istenlnce susturulabilmektedlr. • Haziranda piyasaya çıka rılacak başka bir bilgisayar da 612 yaş arasındakl çocuklara matematik öğretlyor. Araç 50.000 soru soracak, bunlann yanıtını verecek blclmde buyruklanmış (programlanmış). Arac soruyu sorup yanıt bekllyor. Öğrenclnln Ikl yanıt hakkı var. Öğrencl soruların yanıt larını bilgisayara Işledikten sonra arac dile gellyor, doğru yanıtı ekranına yazıyor. Çocuğun bilgl dereceslnl göstermek lçln arac, her beş soru ve yanıttan sonra blr de not verlyor. Bu da «kame» yerlne geçlyor. (5OYLÖnCE (Cumhuriyet 17 NİSAN 1932 KURBAN BAYRAMI DOLAY1SIYLA GAZETEMİZ BUGÜN YAYE^LANMAMIŞTIR. Ben Atatürkçu Değilîm CIKTI İNANCLI BİR SAVASIM Cumhuriyel Sahlbî: Cumhurfyet Matbaacılıkya GazateciIlkT.A.Ş. •dına ^ ^ NADİR NADİ CenelYaymMQd0rö:. MüesseseMüdOrÜ:^. Yazıl}leriMadüra: HASAN CEMAL EMİNE UŞAKUCİL OKAYCONENSlti Baaan V* Y«y»n ,'&umhurly»! Matbaacıiık »• Gazeteclllk T.A.Ş. *o«U Kutusu: 246 İŞtanbul Tel: 20 9703 (5 Hafl KonurSokak BO. 2A!A YenTçomr Tel:i758 2517 58 66 Idare; 183335 9İZMİR: ^ Malll Zlya Bulvan No: 85/3 Tel:25470913123O 1 1ADANAS M AlatOrk Caddasl, T n * H»v* Kunımu'!}h«m KHİ/Îİ ••!• 14 550 "19 731> Kedi kapısı Evde kedl besleyenlerin blr derdi de, hayvanın, Istedikce dışarı çıkmasını sağlamak. Bu nun için, kedinin, her seferin EDERİ: 200 ÜRA Isteme Adresi: fÜRKOCAÛI CAD.3941 CAĞALOÛLU ISTANBUL TAKVİM, ..„, ,.„ IMSAK 4.32 O0NE5 6.17 13.13 16.58 17Nbanl9« 19.50 21.28
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog