Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet 12 ı 17 NİSAN 1982 Merkez Bankası, bir Alman reklam ajansıyla anlastı | Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar anlaşmanın işçi dövizlerini Türkiye'ye çekebümek amacıyla yapıldığmı, Almanya'da çoğaltıhp satılacak video bantların başına Bankayla ilgili neklamların konulacağını söyledi. ganda çalışmalarına girdıkterını açıklayarak «Almanya'da çoğaltılıp satılacak video band ları başına Merkez Bankası jle Mgili reklamlarin yer alması için anlaşıldı, Senaryolar hazırlatıldı, numuneler geldı. Artık işçilerlmizin evine kadar glrmemiz mümkün olacaktır.» dedı. Ikl uç bankonrn daha bu şekllde reWam verdifilni bellrten Şıklar ışçılerm hazıran ayın dan sonra yurda dönuş yaptık larına dıkkatı cekerek kampanyaya hazıran ayından evvel gırmek ıstedıklerıni bıldıraı. Merkez Bankasmın kazandıgı Uluslararası «Gold Mercury» odulunun de basın men suplarına gosteren Şıklar, odu lun Merkez Bankası'nın başarılı çalışmalarından dolayı verıldığını bıldırsrek gelecek sene odul dağıtım organısazyo nunun Turkıye'de yapılması ıcm Odalar Bırlığı'ne başvura cakları acıkladı Pakistan Devlet Başkanı Zıya Ül Hak'ı da dunya barışına katkılarından dolayı odullendıren organızasyon ozel fırmalar tarafından fınanse edılıyor. Odulun tarıhcesı şoyleGold Mercury odulu 1961 /ılında Italya'da en başarılı ekcnomık kuruluş, polıtıkacı, gazetecılere verılmek uzere ku ruldu. Uluslararası bir nıtelığe 1971 yılmda gelen ödülu alanlar ıcınde ABD eskı Boşkanı Gerald Ford, Tıto, Enver Sedat, Yamanı ve eskı Fransa Devlet Başkanı Pompıdeu. da var Bu sene Çırı Dışışlerı Bakanı HuanFu, Bırleşmış Mıllet ler Genel Sekreteri Perez De Cuellar yanında organizasyona mali katkıda bulunan özel fırnıalara da ödul verıldı. «DIŞSATIM ARTABİLİR» Bir gazetecının net Ithalat kalemiTiın artmasına dıkkatı çekmesı uzerme O6man Şıklar Turkıye'de ıthalat ıkamesı baş ladığını soyleyerek odemeler dengesı kalemlennde gelişrneler olduğunu, 1982 ıçtn on gorulen 5 2 milyar dolarlık dışsatımın 6 milyar dolara cıkabıleceğını one surdu. Turkıye'de toştmacılığtn büyuk aşama gosterdığıni behrten Osman Şıklar Turk muteahhitlerının gecen sene cok fazla makma yotırımı yaptığını fakat bu sene büyük nnıktarda dovız gondereceklerını sovledı nOrta Doğu'daki başarılarmdan dolayı Avrupa Turkiye'yi kıskanmaya başlodı» dıyen Şık lar Merkez Bankosı'nın Alman ya temsılcıliğıne bağlı altt yenl büronun Berlın, Stuttgart, Hannover, Münih, Hambtırg, Dusseldorf'ta acılacağıru bıldırdı. Turizmciler bu yıl uluslararası 9 fuara katılacak îstanbul Ilaber Servisi TUrk turizmeileri ile, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın yıl so nuna kadar 9 uluslararası turizm fuarına katılacakları açıklandı. Kultur vc Turizm Ka kanlığı Tanıtma Genel Müdurlüğü'nün duyurusuna gore Norveç'ın Oslo kentmde yapılaeak 7. Uluslararası Seyahat Sergisi 1620 nisan tarihleri arasmda, Isvlçre'nin Ba*el kentinde yapılacak Basel Puan 1728 nisan tarihterl arasmda. Fransa'nın Strasbourg kentmde ya pılacak 17. tlkbahar Fuar ve Sergısl 24 nisan 2 mayıs tarihleri arasında, îngiltere'nln Lon dra kentmde yapılaeak Arap Travel 82 Sergısı 29 hazıran 1 tem muz tanhleri arasında, F. Almanya'nın Fnednchshafen Kentinde yapılacak Uluslararası Turizm Fuarı eylül 1982 de, îsveç'ın Gothenburg kentinde yapılacak Ulus lararası Bon Voyage Fu an 1826 eylül tanhleri arasında, Belçlka'nın Bruksel kentinde yapılacak Uluslararası Seya hat Fuarı kasıtn 1982' de, tsviçre'ain Montreux kentinde yapılacak (Arkası 11. Sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Merkez Bankası Başkanı Os•nan Şıklar, 10 bın 500 vîdeo kasetınde yer alacok 7 rsklam fılmı ıcın 59 bın marka bir reklam aıansı ıle anlaşma yap tıklarını acıkladı. Işçı dovizlermı Türkıye'ye çekebılmek ıçın çalışmatann yadopıldığını bıldıren Şıklar, Merkez Bankası olarok propa DOKTOKLUK YEMİNİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan 413 doktor hep, (Foto&raf: Ali ALAKUŞ) bir agızdan mezuniyet yemini ediyor. Türk Harb İş Baskanlar Kurulu toplandı Dıırukan: SosyalDemokratlar TürkIs'te uzlasma önerdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk Harblş Genel Başkanı Kenan Durukan, Sosyal Demok rat Sendıkalonn gucunün eskısinden az olduğunu belırterek, Turklş Kongresı Icın uzlaşma onerısınde bulunduklarını söyledi. Durukan. uzlaşma Dİmadığı takdırde. sorumluluğun kendllermln olmayacağını kaydettı Turk Harblş Baskanlar Kurulu dün Ankara'da Sendıka Genel Merkezınde toplandı. Toplantıyı bir konuşmayla ocan Genel Başkan Kenan Du rukan, Turkİş kongresinin «Sandalye kapma kavgasına donuşturulmemeslni» Istedı. Turklş'm bu genel kurulunun kuruiuşundan bu yana ya p Imış tum genel kurullarmdan daha onemlı bir anlam kazand'ğını vurgulayan Durukan cretle şunları söyledi: «Türkİş bu genel kuruluntia öncelikle tüm işçilerl çatısı altında temsil edebllecek ön lemier! almak zorundadır. Bunun sağlanabilmesi, Turklş ge nel kurulunu oluşturan sendika ların, delegelerin ortak tercıhlerine daha doğrusu uzlaşabilmelerine bağlıdır. Ulusca uzlaş mazlıkların yarattığı sorunları yaşıyoruz. Kendl içınde uzlaşmaz bir işci kuruluşunun başına gelebılecek felaketlerı ise sayıp dokmeye gerek yoktur sa nırtz.» Işverenlerin Işcılerı mutlu azmlık olarak ilan ettıklerıne değinen Durukan, bu konuda da şoyle dedı: cişciler gerçekten mutludurlar Işçiler, 12 Eylul öncesinı yaşadıkları İçin, ulkemlzin Icm de bulunduğu durumun bilincin dedirler. Bu bllinçle iicretlerinin sınırlanmasını ulkesi adına, gececeğl demckrasi adına fedakoriık cicrak yapmaktan mutiudur. işverenlerimiz da mutlu olabilırler. Mutlu olabilmeleri için baksınlar fedakorlık yopmak tan mutluluk duyon işcilerin ve tum dar galiriilerin yüzierine ve onlorın mutiuluklarmdan mutluluk çıkarsınlar kendilerıne.» Cerrahpaşa Tıp'tan mezun olan 413 doktor yemin etti Istanbul Universitesi Rektörü Cem'i Demiroğlu «25 bin hekira 45 milyonun sağhk hizmetini görecektir. Bunun formülü Türk hekimi nin fedakarlığıdır» dedi Istanbul Haber Servisi Is tanbul Universitesi Istanbul Tıp Fakültesrnden 198182 oğ retım yılında mezun olan 41.İ hekım yemin ederek dıploma larını aldılar. Fen Fakultesı konferan, sa lonunda dun sabah duzenlenen dıploma torenmde konuşan Is tanbul Universitesi Rektoru Pıo£ Dr Cem'ı Demıroğlu. «2> bin hekinı 45 milvonun sağlık hizmetlni görecektir. Bunun formülü Türk hekiminin feda karlığıdır» dedı. Tıp Paktiltesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin öner de konuşmasında, sağlık sorunlaıının çözumu ıçın başta, sağlık sektoru payınm genel butçe ıçınde yüzde 10'a yükseltilmesı gerektiğmı söyledi: 198182 oğretım yılmda tstan bul Tıp Fakultesi'nden bırıncı hkle mezun olan Lebriz Yiiksel e dıploma ve ödülünu Istanbul Valısi Nevzat Ayaz verirken, o tekı bırıncı Abdullah Terzi tolene katılmadı Murat Akova ikıncıhkle, Eren Özek de uçun culukle Tıp Fakültesinden mezun oldular. M. Rasim Akçimen, S. Nuri Ozdede, Erol Şener, Fnat Demirkıran. Murat Oncel, Muhit tin Tatliatım. Gülbin Akman (Gökçay), H. Husnü Gökaslan, Sabahattin Kaymakoğlu, Ali Söylemez, Ibrahim Karayaylalı ve H. Ahmet Tezel de Tıp Fakultesl'ni pekıyı derece ıle bıtırdıler. 1982 Oğrencı Mezuniyet Kuru lu adına yapılan konuşmada ıse eskı oğrencı, yenı hekımler «Mecburi hizmet yasası gereği >urtlun dört bır yanına dağıla* cak bizleri ne gibi sonınluvıır bekledıgini talunin edebilmekteyiz. Sorun ne olursa olsun yü mayacağız ve tam bir tıbbıyeli gıbı davranacağımra bir kez daha belirtmek isteriz. Çabala ıımızın Tıp Fakülteleri ve Sag lık Bakanlığı tarafından ciestek förmesi yeni mezunları daha da başarılı kılacaktır» dedıler. Mezuniyet Kurulu adına yapı lan konuşmada şu konulara da değınildı: «Bugün bizim mezuniyetimiz le beraber, bağlı bulunduğumuz jonetmeük şekli de t>ou bulnıaktadır. Bunun için Fakul tede geçîrdiğimjz altı yılın mu hasebesini yaparken yönetmeliğunizi eieştirmenin hiçbir va ran olmayacaktır. Ancak henfiz ikinci sınıfta Iken eski yo netmelik öğrencisi durumuna diişmek, sanıyoruz bugünün mezunlarının en büyük talihsiz liklerinden biridir. Temel bilim derslerinde kendini pek lüsset tirmeyen bu konu, staj dönemimizde bütün çıplaklığıyla or taya çıkmıştır. Kliniklerimizin öğretun olanaklarmı bır alt sı nıftaki arkadaşlarla paylaşmak gerek biz, gerekse onlar için şanssız bir zamanlama olmuştur. Bizim yönetmeUğünizde pek yer işgai etmeyen pratik ııygulamalar yeni intörmlük sis temiyle mutlaka yerinl bulmalı dır. Böylece pratisyen lıekhn olacak arkadaşlarınuz hckimlik hayatına başlarken yeterli deneyime sahip olacaklardır.» Şeker Sirketi sanıkları icin verilen beraat kararı bozuldu Erbil TUŞALP ANKARA Türkıye Şeker Fabrıkaları A. Ş. eski Genel Muduru Aydın Arat ve arkadaşları hakkında Ankaıa 1. Ağır Ceza Mahkemesınce verilen beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Daıresınce bozuldu. Yargıtay 5. Ceea Dairesınin 1982 / 828 esas, 755 karar numaralı kararında, «riişvet almak, riişvet vermek, gorevi kotuye kullanmak, râşvete aracı nlmak ve suç delillerini gızleınekten yargüanan sanıklardan Ayclın Arat, Cemil Ozgür, Kamazan Şerif Şekerci, Kadri Suyabakan, Sakıp Hatunoğtu, Münir Özden. Mehmet Kava, Kemalettin Eken ve Mehmet Sert naklarında verilen karar' UL< eksik soruşturma •nedenıvle bozulduğu» belirüldı. Yargıtay 5. Ceza Daıresınce oy bırlığı ıle verilen kaıarüa «tüm kanıtlar toplanıp kbl Ualınde tartışüıp ırdelenmesı, sonucuııa göre kabul ve red e dileıılerin neden ve gerekçelerı de açıklanmak suretiyle tatiküın kurulması gerekirkeu, cksık soruşturmayla yazılı biçitnıle beraat kararı seriimesi nedeniyle hiikmün 'İ21. m<uldesı gereçince bo/ulmasına karar verildi» denılıyor. »aı^ıtuy ın uoznıa kararında, «Iddia ve savunmanın teınelin) oluşturan ancak dosva içinde bulunmayan belgelerin tarafsız bilirkişilere incelettiriimes.1 de» ıstenıyor. Yargıtay b Ceza Daıresı'nın bozma kararında bazı tanıkların mahkemece dınlenmedıkle ri belırtılerek, «Tanıkların dinlenmeme gerekcelerınin acıklan ınası» i«!fptıiyor Alman Sosyal Demokratlarınm kongresinde cekisme Sahil yolundaki kum depoları yeni yerlerine taşındı Selim YALÇINER Istonbul'un cdüzeltilmez» sanılan sorunlarından bırı daha cozumlendı ve yıllardır Sahıı Yolu'nda problem yaratan kum depolar; kaldırılarak Zeytınburnu'ndakı yenı yerlerine taşındılar. Boylelıkle kum depolarının Sahıl Yolu ıle bağıantıları tanfiamen kesıldi. Kıyıdan kum boşaltımı bir hafto sonra Zeytınbumu'ndakı iskeleden ve Sahıl Yolu'nun uzerınoen geçerek depolara uzanan ust gecıt aracılığıyla yapılacak Istanbul'un duzensız yerleşımınden kaynaklanan sorunların en soze batanlarından bırı olan kum depoları sorunu, Istanbul Beledıyesı'nın kararlı tutumu ve kumcuların bu prob lemm cozumune etkın bıcımde katkıda bulunmalarıyla ortodan kaldırıldı. Sahıl Yolu'ndakı kum depolarmın ulaşımı aksatan loşımaları geçen yıl Istanbul Beledıye Başkanlığı tarafından ele clındı. Tum ışkollarında olduğu gıbl oncelıkle kum depolannın ruhsatlı olup olmadıklan ıncelendı ve ruhsatsız olanların faalıyetlen bir genelge ıle durduruldu. Boylelıkle <Kangren» olan soruna yaklaşıimış oldu. Kumcularla istanbul Beledıyesı yetkılılerı arasında yapııan goruşmelerde sorunun pratık cozumu araştırıldı ve sonunda, Zeytınbumu'ndakı ıskeleden yapılacak boşaltmanın Sahıl Yolu'nun uzerınden gececek bir gecitle ıc kesıme ulaştırılması kararlaştırıldı. UST GEÇİT İstanbul Kumcular Derneğı, ust gecıdının yapımını uslendı ve 80 mılyon lıraya üst geçıt ıhale edıldı. Bir hofta sonra tamamlanacak olan gecıdm Sa hıl Yolu ulaşımını aksatmaya cağı ve kamyonlann hareketıne yeterlı olacağı belırlendi Anadolu Yakası'ndakı Kum depoları da Maltepe, Kartal dakı yerlerine taşındılar. Schmidt partisiyle hesaplasıyor Alman Sosyal Demokratlarınm geniş bir kesimi, Başbakan Schmidt'in iktidarda kalabilmek için Hür Demokratlara sürekli taviz vermesin den bıktığmdan, muhalefete çekilmek ıstiyor. Derleyen: Erol OZBEK Federal Almanya'nın dertlı Başbakanı Helmut Schmidt, bu gunleıde 14 yaşına basan Sosyal Demokrat • Hur Demokrat koa lısyon hükümetjnı kurtarmak ıçın bir daha partısıyle hesapla şacak. Çunku, pazartesı gtinu Munıh kentinde başlayacak olan Sosyal Demokrat Partı kongresinde ıktıdardakı koalısyon huku metını beltleyen bırçclî tehlıke var. Sosyal Demokratlann kongresinde, Schmidt'in dort elle sa rıldıgı hukumetı bekleyen tehlıkelerden sadece bın, partının ba zı ılkelen, 198U sonbanarındakı seçımlerden ıkUdar ortağı Hur Demokı atların guçlenerek çıkmasmdan ben Dışışlen Bakaro Hans Dıetneh Genscher onderlığmdekı hberaller, ner tırsatta Sosyal Demokratların yıllardır uyguladığı, «Sosyal Devlet»ın bır parçasmm daha kırpılmasını sağlıyorlar. SosyaV yardımlardan ve ışsıslığı dnlemek ıçın yatırımlar yapılmasmdan dana fazla taviz ıstemeyen partı ıçı muhalefetm ısteğı şu «Başkentin iç kalesimle kımtılmabtansa. mubalefette kendimizl yenilevelim.» Kongrede, ışçı sendıkalanm temsil edecek olan Helmut Rohde de ışsızlığe karşı sıkı bnlemler ısteyecek. Bunun için de, «pamuk ellerin» çebe gitmesı gerekıyor. Hur Demokrat Partı ıss, devlet butçesınde tasarruflu davranılması konusundaki tutumunu gıttıkçe sertleştırdığinden buna razı olamaz. Zaten HUr Demokratların Parti Başkanı Genscher'in de uzun süredir, Sosyal Demokratları terkedıp Hristıyan Demokratlarla bırlikte hükümet kurmak içm bahane aradığı fazlasıyla dillerde dolaşan bır eğilım. Sosyal Demokrat Partı kongresinde aynca, özel bır komısyonda sendıkalar ve parünin ışyeri temsılcileri görüşlerlnl bıldırecekler. Bu feomısyonda sosyal yardımlara daha fazla dokunulmaması ve ayrıca 35 saatlik haftalık çalışma süresinin kabul edılmesi istenecek. Oysa, 1980'de koalısyonun sürmesi için yapılan pazarlıklarda Hür Demokratların başlıca şartı haftalık çalışma süresinin azaltılmamasıydt. Hatta 1980 yazında bir Japonya gezısinden dönen Hür Demokrat Ekonomi Bakanı Lambsdorff, Almanlann tembelüğinden yatanmış, Japonlarlarla rekabet edebilmek için çok çahşmak gerektiğinl söylemişti. Ve yeni hüktimetin kurulus aylarında bu sözler epey yankılanmıştı. Sosyal yardımlar ve ıstıhdam, hatta 35 saatlik çalışma haftası konusundaki eğüîmlerin kongrede kararlarda yansımasmın ne demek oîdugunu en iyi Schnudt bıUyor. Onun için parti Yonetım Ktırulu üyesi Wehner ile birlikte kongre için küçük bır tarih araçtırması yaptı. Ve 1930 yılmda Sosyal Demokrat bir baş (Arkası 11. Sayfada) ISTANBUL ECZAC! ODASI: AMPİCİÜNLER STANDARTA UYGUN DEĞİU İstanbul Haber Servisi tstanbul Eczacı Odası'nm aylık bültesmde pıyasadaki Ampı cUın preparatlarımn hıçbirının standartlara uvgun olmadığı belırtıldi. SSK'nm Seskasilin üretımının engellendiğı öne sü ruldü SSK'nın 10. Kongresında, SSK Ilaç Fabrikası Müdürü Yıldız Akyüz tarafından sunulan bir rapor ve tartışmalara dayanılarak yapılan yayında, SSK'nın Seskasilin Uretimine, Sağlık Bakanlığının izın vermediği vurgulanıyor. tzm venl memesinin gerekçesinin incelenen ilacın içinde, tanınan sıni rın (20 ppm/gr) çok üstünde Dımethvl Anilın bulunduğu be lırtiliyor. SSK tlaç Fabrikasının tehlikeli ölçüde Dimethyl anilın bulunan ham maddeyı iç pıya sadan aldığı bıldirilen açıklamada, 22 ppm/gr'dan fazla di methyl Anilin'in ciddi zehirlen melere yol açtığı, başağnsı, şuur kaybı, kilo kaybetme.. gibi çeşitli hastalıklara neden olduğu anlatılıyor. Psikologlar Derneği GÖRÜNMEYEN GELİRİMIZ ARTTI. T. Ö2AL ANKARA, (CundrariTet B8rosn) Psikologlar Dernegı'nın Anayasa görüşünde, bıreylerin bedensel ve ruhsal yönden güçsUzlüğe düçmelenniu önlenmesine ilışktn eskı Anayasada yer alan bükitmlerin ye nı Anayasa'da korunması gerektıği ifade edildl. Psikologlar Dernefti'nin Anayasa Komısyonuna verilen Anayasa görüşünde şdyle denildı: «Devlete verilen toplumsal ve ekonomik ödevlerin bir Mlümü, toplumda bedensel ve ruhsal vönden güçsüzlüğe dâşmeye en çok açık olanlan bu daruma düşroemeleri için korumaya vönelik sorumluluklardır. Yürürlükte olan Anayasanın, toplumsal rnh ve beden sağlığınm kaynağı olan ailenin, ananın ve çocuğnn korunmasına iliskin 35'nci maddesi Ile kimsenin vaşına, riicüne ve cinsiyetine uvçun olmavan bir işte çalıştınlamayacağını, çocuklann, gençlerin ve kadınların çalışma koşulları bakunın dan özel olarak korunacağını belirleyen 43'ncü maddesi bu nedenle çağdaş bir eörüşü yansıtmaktadır. Bireylerin bedensel ve ruhsal vönden giiçsüzlüğe düşmelerinin önlenmesi. guçsfizIS|e düşmüş olanlara devletin koruyucu elini nzatması îlkesinde veralan ödevler, caçdaş düsiincede, temel kamıı görevlerinin bir bavük bölümiinü olusturnr. Bunlar, genel kamu görevlerinden biri olan «ağldc, eğttiın *& »osval Tardım çirifimlerinin öge. "Anayasa'da bedensel ve ruhsal hükümler korunmaiı,, HELMÜT SCHMtDT: Pazartesi günıi başlayacak Sosyal Denıokrat Parti Konçresinde epey terleyecek. Anadolu yakasında yıldırım baskın Belediye ekipierince denetlenen 182 isyerinden 3 5 i kapatıldı tstanbul Haber Servisi Kadıkoy ıle Bostancı arasında düzenlenen «Belediye Yıldırım Operasyonu'nda» denetlenen 182 işyerın den 35'ı kural dışı faalıyet gosterdikleri gerekçesı ıle kapatıldı. İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı îbrahim Ko çaçam başkanlığmda dün saat 20 sıralarmda başlatı lan denetımlere 60 mufettış, 30 zabıta memuru, 5 doktor. 4 veterlner ve 4 tar tı ayar memuru katıldı. 5 ayrı ekip halinde yapılatı ani baskınlar sonucu, Kadıköy, Bağdad Caddesi. Ku? guncuk. Küçükyalı, Ümraniye, Beykoz, Kartal. Maltepe ve Bostancı semtlerın deki 182 çeşitll eğlence yerine ani baskm düzenlendi. de katıldıkları denetımler sırasında. masalarda adısyon fışi bulundurmayan ve sağlık yönleri olumsuz gorulen 35 işyerme 1 üa 4 gun arasında kapama cezası verilirken. toplam 47 bın 500 lira peşin para ce/ası kesildi Bu arada tartı ayar memurlarmca kontrol lan yapılan bazı ışyerlerinın tartılan hatah buluna rak, Cumhuriyet Savcılıgına sevk edıldiler. Gece saat 0.1 sıralarmda biten denetimler sonucu bır açıklama yapan Beledı ve Başkanı Yardınıcısı İbrahim Kocaçam amaçlarınm esnafa ce?a yazmak ol madığmı belirtti. Yetkililer aynca denetlm lerin gündüz ve gece olmak üzere devamh olarak stire s i s v.j<>ii.jîi«> YIYECEKLER DENETLENDI Başkan Yar dımdısı îbrahim Kocaçam ın da katıldığı denoiimlerHo RPIPHİVO rinktorları masalarda buluhıan viveceklpri tek tek incplfidiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog