Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

17 NİSAN 1982 Cumhuriyet 11 (Baştarafı 1. Sayfada) ceginl sordu. Baştürk DİSK*Anayasasm» sahtç cıkıhnıştır» 83tlnUn de durusmada hazır in kuruluş bildirgesl ve tüztidsdl. bulunduklan, sanıklan temsl günde yer alan görUşün iddıa 1 MAYISLAR • Türk Tarlh Kurumu'nun Genel Kurulu dün Ankara' len Ercüment Tahiroğlu, Meh makamı tarafından iddlanameYanm saatlik bir aradan ton (Baştarafı 1. Sayfada) met A Aybar, Hasan Fehml U da yapıldı. Genel Kurul'da, Cumhurbaşkanlığı eskl da ye geçirilirken «öneftrülen» kera devam eden soneuda Dunts nısman olarak çalısmaktadırlar. OUneş, Turgut Kazan, Aysel Hmesinin atlandığını vurgula» nışmanlarmdan emekli hakim Tümamlral Fahrl ANKARA (Cumhuriyet Büma Yareıoı «ntSK'in tahlatın Ticaret Slcill Gazetesini okurken, bunlarm Baykal, Ahmet Güryüz Keten dı. «Anavasada fineöriilen kökÇoker, kurum üyeliğlne kabul edlldL rosu) Umumi Mağazalada müesses ıılzama karşı poadlarma rastlıyor ve gerek holdlng gerek banka ci, Mustafa öskan, Raslm Öz, lü değişimler»in, «Anayasada rm kuruluş ve çalışma biçl tansivel ve oluşturulan kltlesel • Danışma Medlsl Bütçe Plan Komlsyonu, 14 yıl sürey Cavit Çakar, Dursun Ali Ayolarak dökümlerinl yapıyoruz. Sonra da «24 Ocak köklii dp^işimler»den anlamı eylemlerin fikir ve ruh kaynamini yeniden düzenleyen le Türkiye'nin Istlhbarat hlzmetlerlnde görev yapan dın, Cemal Sakarya, Faruk Er çok farklıdtr. Anayasada önRÖkararları» üzerine sıraladıkları övgüleri okuyunca gıııın» açıklanmasım istedi. yasa tasansı Danışma Mec Sovyetler Blrligl dogumlu Abdullah Aksel'e vatanl hlz ginsoy, Kadri Markoç, Fikret tl rtilen köklii dejHşimlerin gerhiç şaşırmıyoruz. Şaşırmıyoruz, çünkü, bu lktlsat Baştürk DÎSK'in tabiatında llsl îktlsadi Işler Komisyomet tertlblnden ayhk baglanmasım öngören yasa ta kiz, Bahri Eelen Aydın*m durus çekleştirllmesi görüşOne katıprofesörlerinin seslerl, özerk ünlversltelerden dekurulu dtizene karşı bir tavrjn nunda kabul edlldl. mada hazır bulunduklan bellr Bansını kabul etti. lıyorum. DİSK işcl haklannın ğil, holdinglerden, büyük bankalardan yükselmekbulunmadığını söyledi. özetle lendl. Daha sonra sorgusu yapı korunması yöniinden anayasal Tasanya göre, umuml • Ankara'da TMMOB înşaat Mühendlslerl Odasmca dü lan DtSK Genel Başkanı Abdul tedlr. Dolayısryla bu görüşler, holdlnglerln, banşöyle devam etti: ekonomik ve sosyal reformla. mağaza lşletenler yapacak zenlenen konut kurultayına sunulan bildlrlde Türkikalann görüşlerlnl yansıtmaktadır, özerk ünlver«DtSK 1 Mayıslan kutlamış ları işln önem ve genlşllgl lah Başttlrktta avukab ErcUrın hayata geçlrilmesi için mtiye'nin her yıl 341 bin yenl konut Ihtlyacı olduğu besitelerin de&U! tır. DemokTasl mitinçleri yapment Tahiroğlu'nun sorgulacadele eder.» şeklinde konustu. llrtlldl. mıştır. 1 Mayıslann kutlanma ne göre 2 milyon Ue 10 mll ma usulüne ilişkin itiraz dilek lktlsat billml, bu ögretim üyeleri eliyle, blr Saat 12.00'ye gelmiş olduğunyon Hra arasmda kefalet sını, Anayasal ve yasal bir hak sosyal smıf emrlne girmiştir. Durum, kabaca ve öedilmek • Turinn ve Tanıtma Bakanı tlhan Evllyaoglu dün Ye çesi incelendi. Avukat Ercü dan 14.00'de devam akçasl vermekle yükümlü ment Tahiroğlu, bilim adamla üzere durusmava ara verlldi. olarak kendinde görmüştür. 1 zetle budur... şüköy havaalanmda denetlemelerde bulundu. tstanolacaklar. Bu miktarlar Tl nıun görUslertne atıflar yapaMayıs İşçi smıfınm blrllk, dav TAHRtFAT TARTIŞMASI Bir sanayicirrıiz, 24 Ocak kararlannı öven bu bul'a gelen Bakan yolcu hizmetlerine lllşkln bilgi alrak ve insan haklan beyannavanışnıa günudür. Bu yalnız caret Bakanlığınca üç misÖğleden sonraki oturumda so ögretim üyelerini, «mevlidhanlara» benzetmlş. Dedı, vanş termlnalinl gezdl. mesini ekte sunarak verdiği di line kadar artınlabllecek. Türkive'de degfl bütün diinvarulara geçilmeden önce DİSK ğerli ögretim üyelerimiz, düzenlenen her toplan• Dluslararası 23 Nlsan Çocuk Şenltğlne çağrıh 37 ülke lekçesinde sorgulamada soruda boyledir. Olmaya çahştıgiGenel Başkanı Abdullah BaşTasarı aynen yasalaçtığı tıda, koro halinde, 24 Ocak kararlannı, kutsal bir lara geçilmeden önce suçlamattirk, savcı tarafından yapıldıgı mız Avrupa toplıttujrunda da den 13'nün katılacağı bildlrildi. Dördüncü Çocuk Şen takdlrde umuml mağazala konuyu anarcasma anıp, övgüler düzmektedirler. nın bütUnlügüne ilişkin cevap PI «ne sürdüğü bir tahrifatm böyle kutlamr. O ülkelerin dev rın yönetim ve denetim kuliğlne Polonya, Fransa, Sovyetler Blrliği, ttalya, Matşin daha da garlbl ve de acısı, bu ögretim ühakkının tanınması gerektığıni zapta geçmedigini bildirdi. Baş let başkanları lşçilerin hern is carlstan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Cezayir, Finlanrullarında Tlcaret Bakanlı belirtti. Abdullah Baştürk'ün yelerlne karşı bazı holding yöneticilerl Ue sanayltürk, Anayasa'da köklü degişik teklerini saptamak, hem de blr dlya ve Yugoslavya katılıyor. gının blrer temsllclsl buluavukatı Ercüment Tahiroğlu, liklerin yapılması'ndan söz ecllerln «Canım bu kadar da olmaz» demeleridlr. likte kutlamak için buluşurlar. nacak. • tstanbul'da çeşlttl semtlerde yapılan aramalarda ve özetle su göruşlere yer verdı: dillrken kasıtlı olarak «öngörii Demokrasi rnitinglerl son defa «Kraldan fazla kralcıhk» 24 Ocak kararları nedeTasanya göre umuml ma baskmlarda gıyabi tutuklama kararıyla aranan 10 kl 4 ilde tarafımızdan yapıldı. Aniyle ortaya çıkmış, bazı lşadamlarmm açıkça e«Sorgu sanığın yüklenmek ıs len» sözcüğünün savcı tarafıngazaların açılmasmda ülşl yakalandı. dan iddianameye geçirilmedıŞimaç Anayasaya karsı yüriitüleştirdikleri bu kararlara, holding danışmanı ve tenen suç ve olay hakkında kenln ekonomik durumulen faalivetlerl protesto etmek • îstanbul'da çeşltll semtlerden gubat ayı lçerislnde 4 biidlklerini yarmca anlatması nin zapta alınmasını istedi. «td banka yönetim kurulu üyesl protesörler toz konnun gözününde bulundudır. tyi bir sorgu, samğa suç dianamede bu türden en az 250 ti. tşsizlik ve pahalüıjnn, katdamperll kamyon çalarak. bunları Soma Ege Llnylt durmamışlardır! kadar tahrifat vardır. Zapta lîam ve cinayetlerin protestosu rulması ilkesi getirildi. Şu landığı olaydan sözedildikten lşletmelertoe kiralayan ömer Baysan, Mehmet DeBlzler. ltiraf edellm kl, yıllarca «özerkllk» degeçmesini istiyorum» dedi. Idl. Siyasi iktldarların bu ko be açmaları bakanlığm Izsonra bu olayı açıklamasma mlrce ve All Yılmaz yakalandılar. nen kavramı, yalmzca. hükümetlere, merkezl otonulara e&Umeler) sa&lanmak Is fırsat verilen sorgu biçimidir. nine bırakıldı. rltelere karşı savunduk. özerkliğln asıl öneml, • Uluslararası Çocuk Yıh anısına bastırılan altın ve gü Yoksa sorucevap biçlminde Bu arada söz alan askeri sav tenmiştl.» Tasanda aynca para ve sermayeye olan özerklik, sermayeye karsı olan müş hatıra paralarm satışı paıartesi günü başlıyor. bir sorgu her zaraan amaca cı sanığın kendisine hakarette Baştürk, işçi sınıfı ideolojihapis cezalan da artınlıbağımsızhktır. Bunu unuttuk. hizmet etmeyebiljr. Sanık ola bulunduğunu söyledi. DtSK'e • Akbank'm düzenlediği aüe ve çocuk konulu konferans Bine ilişkin soruya ise şöyle ya yor. Bakanlığın iznl olmaBir büyük holdingin bol ücretli yönetim kuyı anlattıktan sonra gerektigln ait kuruluş bildirgesi aktanUr nıt verdi: dlzlstnde blr konuşma yapan Istanbul Tıp Fakültesl dan umuml magaza açan rulu üyesi olan bir profesör, örneğln, herhangi bir de kendisine aydınlatıcı sonı ken aynen alındığıru, kendisine «İşçi sınıfı Ideolo.iisl, iyçlnln Çocuk Pslkiyatrl Kürsüsü ögretim üyelerlnden Doç. lar ve çalışma İznl lptal eait değerlendirme bölümünde lar sorulmasııu engelleyen bir alandakl tekelciliğe karşı «kartel hukuku» konukendlsintn sosyal, ekonomik, si Dr. Kayıhan Aydoğmuş hamilellğl sırasmda asırı de«öngörttlen» sözcügünün budilmeslne rağmen faaliye kural yoktur. sunda holdinglere karşı bir görüş savunabilir mi? yasal çıkarlarının farkma varrecede sigara içen annelerln gerl zekalı çocuk doğur lunmadığını belirterek, «Bu bltine devam edenlere 100 Bu durutn sağlanmazsa, llaç işverenlerine danışmanlık yapan bir eczacıma oranınm fazla olduğunu bildlrdL lim yorumumnzdur. Yanlıs ve ması demektlr.» bin llradan 500 bin llraya sortru verllmlş olmaz. Sanığın lık ya da tıp profesörü llaç sanayii konusunda Yargıç daha sonra, «tşçl gınıy . doğru olabillr» dedi. kadar ağır para cezası ve • tnglltz bava yolları şirketi Brîtish Alrways bilglsayar lddianameyi cevaplarken eksik fının ekonomik, politik ve ideoözgürce konuşabilir mi? Aylığmm beş katını, bir Bu arada söz alan Baştürk'üç yıla kadar hapis öngöbırsktıji blr yer olursa yargiç satıyor. Bllglsayann flyatı yaklaşık 450 mllyon Hra. lojik mücadeleslnin bir bütünholdlngten alan ve geçlminl böyle sağlayan blr tin avukatı Tahiroğlu, savcının rüldü lük arzedip bumm bilinclnde o• Türk Alman Kültür îşlerl Kurulu'nun düzenlediği göe ancak o zaman o konuda toru lktisat profesörU. «devletçi» bir ekonomlyl rahatça sözkonusu bölümde dâ cümlele sorabülr. Oysa önceden hazırlarak sınıf ve kitle sendikacılıgı olgusunun getirdiğl kültürel sorunlar konulu semlner savunabllir ml? Isnarak durusma yarpcı Bin ri tırnak içinde DÎSK'in görti ilkelerinin ışıgında DtSK'in ba PAZAR GÜNÜ şü olarak geçirdigini söyledi. pazartesl günü Odakule Büyük Salonda yapılacak. örneklerl başka alandan da seceblllrlz: Bübası Çetin Güvener tarafındsn ğınısızlık, demokrasl ve sosyayük şlrketlerln avukatlığını yapan bir hukuk prosoruların suçlamayla ve suçla Ancak yargıç, Tahiroğlu'na söz lizm İçin mücadele yaparken, ne BAZI SEMTLERE vermedi. «Tahrifat yok. İddia fesörü, yenl düzenlenen Sendlkalar Yasası ve d.e manın bütünüyle hlçbir UlşUlyi amaçladığınm ve hangi sfndeğerlendlrmesi 9 SAAT si yoktur. Davaya açıklık geti makamınm toplu sözleşme ve grev konulannda «ozerkçe» gödikal anJayış ile hareket ettiğJrici nlteliğl yoktur. Maddî va var» dedi. rüşünü açıklayabllir ml? Sağcı bir gazetenin könin» açıklanmasım istedi. ELEKTRİK Baştürk, zapta geçmesi konu kıalftn arayıcı, davaya ışık toşesinde yazı yazan ya da bir başka sağcı gazete(Baştarafı 12. Sayfada) Baştürk özetle şu açıklamayı sunda ısrar etti. Sonunda «Tah tucu değil, sanığın düsttnce ve VERİLMEYECEK nin avukatlığını yapan bir ceza hukuku profesörü, rifat» sözcüğü kuUanılmadan yaptı: bafeanm başınaa bulunduğu bir koaUsyon hükümetinin de işslakanaatlnl dğreruneye yöncliktit düşün suçlannda «bilirkişi» olarak tam bir yanİSTANBUL, (a.a.) İETT iddianamede DtSK'e ait metm «tşci smıfınm ekonomik müUk slgortası konusundaki katı tutum yüzünden dağıldığıru haVe bu nltellklerlyle aynca Anasızlıkla görev yapabllir mi? cadele örgutleri sendikalardır. Idareslnc» Tuzla Indlrlcl merörladı. Herbert Wehner ile Başbakan Schmidt'in kozu bu: yasanın 20. maddesine de aykı aktanlırken «Anayasada öngörülen değlslklikler» cümleciğın Politik ve ideolojik mücadele Ya Tıp Pakültesi profesörlerlne ne demell? kezlne ikinct bir trofo ır»on«1930'da Ukelerden taviı verihnediği İçin koaUsyon dagıldı, sonndır.» de «töngörülen» kellmesinin id«rgütleri ise partUerdlr. tsçi Günttnün yansmdan çoğunu özel muayenehar» da faşlstler geldl» diyecekler. tajı nedeni ile yarın bazı semt Askerl Savcı Süleyman Tak dia makamı tarafından kaldırıl smıfınm ekonomik, polltlk ve neslnde geçiren blr tıp profesörü, «Tam Gün Yalere doku? saat süre ile elekmış olduğu zapta geçti. keci avukat görüşüne karşı göideoloflk milcnrielpslnln hiltün sası» konusunda «yansız» olabillr mi? trik verilmeyecek. Duruşma yargıcı GUvener da rüs belirtirken sorgulamanm lüğü demek, ekonomik mücaBütün bunlarm çaresi, ünlversltelerlmlzde Sosyal Demokrat Parti kongresinin renkli geçmesini garanti Alınan bilgiye göre, yonn ha sonra «işçi sınıfnnn kendisl aynen devam ettirılmesini öner dele yanında politik. ideolojik «tam gün cahşma» ilkesi ile beraber «özerk» yöeden diğer bir konu, Yeşiller. Aşagı Snksonya eyalet seçimlerinmontai colışnnalan yüzünden için sınıf olma btlinoi kavramı di. sorgu ile savunmamn ayn mücadelrain prereftine işaret. de Sosyal Demokratlan büyük oy kaybma ugratan Yeşiller'e kar kavramlar olduklarmı ve sornetlmi kurmak ve ögretim üyelerini, onları başka ııın» açıklanmasım Baştürk'ten tir. Sendikal anlayışımızda ol eoat 08.00 ile 17 00 arasmda Işı alınacak tavır konusunda da parti içinde büyük bir ayrüık lşlere muhtaç etmeyecek bir gelir düzeylne kavuşBaştürk, bu aoruyu gularnanın sorucevap şeklinde ıstedi. duğu gibi bagımsızhk ve <Je elektrikslz kalacak semtler şun var. Geçtiğlmiz yıl oluşturulan, «Temel tlkeler Komlsyonu»nda turmaktır. «Isçi suııfının kendl ekonomik,' mokrasl anlayısımıs da Anaya yapümasuıa bir engel bulunmalar: pertinin filorofu Bichard Loewenthal'in kabul ettirdigi btr ko dığını belirtti. Nosyal, kültürel çıkarlarının bi Buna karşın ytae de büyük holdinglere, bansa çercevesindedJr. Sosyalisan «Tuzla Plyade Okulu, Jip misyon raporunda Yeşiller'e yanaşılmaması, onlara karşı tavır lincine varması. şeklinde yanıt kalara, şlrketlere gidecek olanlara «gille güle» anlayışunızın da bu çerçeve Fabrlkası, Mercan Yuvası, içMahkeme karannda sorgula ladı. almnmaı lsteniyordu. Bu konuda Başbakan Schmidt ve Herbert denmelidlr. içinde düşiinülmesl gereldr. mamn sorucevap şeklinde demelerln Mr bölümü, Oüzalyaiı, Wehner da Lowenthal'dan yana. «Kaynagı nedlr?» sorusuna Bunun hsriclndek! degerlendlr Evet, ünlversitelerlmize blr yazı yazsak âa vam etmesl konusu zapta Özet Pendik Teraane elvarı ve Tuzla ise «yasanan hayattadır» dedi. Partl Başkam WUly Brandt ve sol kanat liderleri lse, Yemelerl red edlyorum.» bankalarda, holdlnglerde, büyük şlrketlerde çalısle şöyle geçirildi: DtSK'ın «ideolojik amaolı bir Meskenler. > şfllerin kalıcı bir siyasl hareket olmadığmı dUşündüklerinden, Yargıç bu noktada, sosyamayan iktisat profesörlerinin adlannı lstesek... «Sorgu taktiğinin kanuna, usu kuruluş» olduğu iddiasma kar tıpln 1968'deW öğrenci hareketinde olduğu gibi bu hareketle işltem anlayışına açıklık isteyinO kadar az kaldılar kl! le ve tathikata uygnn bulunma şı ise şu yamtı verdi: blrligl yapılarak, hareketin parti bünyesi içlne çekilebüeceginl GÜNAYDIN Billm adamlanmız, 24 ocak kararlannı saMns, sanığın lehine olup söyl*«DtSK suuf ve kitle örgtitü, ce, BaştUrk şöyle dedi: «DİSK savunuyorlar. değU. siyasl partUer sosyallst yebileceği beyan ve delijlrri cn sendikal blr kuruluştur. DtSK vunan yazılar yazıp, demeçler verirken, hangl GAZETESİ •nlayışı kabul edenler, Anayagelleyicl olmamasına, sorgu ve o bayat veren onun İşçi Ubanı holdlngde danışman, hangi bankalarda yönetim Loevventhal'in tezî sa çercevesinde sosyallst mtt savunmanm ayn ayrı kav ve yönetlcUeridir. Elbette İnsan IDARE AMİRİ kurulu üyesl olduklanm açıklasalar da okuyuculacadele yapacaklardır. DtSK Buna karşılık Loewenthal1n tezi şu: Yeşil hareket doğal çevramJar olup, sorgunun id olarak onlarm görüsleri vardır. nn akılları karışmasa. dlyoruz.. HULUSİ ÖZSU bunu kabul edjyor. Anayssa reyi korumak amacıyla sanayileşmenin dizginlenmeslnl lstiyor, dia çercevesinde sürülen yanıt Ama DlSKIn tüzel Uşl olarait Mahkemesl de sosyaUanln •dolayuıyla sanayi toplumuna kjtrşı. Oysa bir işçi partisi olan lardan lbaret bulunmasına, bu herhangl blr ideolojik amaçlı ÖLDÜ Anayasa çercevesinde siyasal Sosyal Dgmokrat Parü'nin varoluşunun temeli LoewenthaTe go safhada samğıo vekil marifekuruluş olduğu lddlasını kabul Günaydm Gazetesl Idare ApartUer aracılığı Ue tesisine re senayi toplumu. ÇünkU isçiler de ancak sanayi toplumu içintiyle temsiline dahi şeklen lü etmlyorum. Çünkü DtSK bir oevaa vermiştlr. Yanl •osyalist mlrlerlnden Ahmet Hulusl ö z J de varolabUir. parti değüdlr.» zum bulunmamasına. sorgular partUerln TUrklye'de Iktldar ol su, geçlrdlğl blr kalp krlzl sonu Ancak Yeşülere karşı alınacak tavır hiç de parti İçl bir sorun hltamma badar soreulama sıAbdullah Baştürk «İscilerin ması kabul edurnlştlrj» cu ölmöştür. degü. Yeşillerle işbirligine gidilmesi halinde, partinin bir ölçüde rasında sorgulamaya ilişkin ekonomik ve sosyal sorunlanfilUin eezalannın nihal aşam»> (Baştarafı 1. Sayfada) Daha sonra grev uygulamaB de olsa ekonomik büyümeye karşı çıkması gerek. Bu da ekonoberhangl bir talebin bulunama nın çSKÜmleneceği nlzanun ne da yaşama orgam tarafjndsn Evll ve Do oocuk baba«ı o llrterek yasaya ilişkin şu bUgimlsl uluslararası piyasadak) rekabet gücüne dayanan Federal Alyacağına. sanık vekillerine teb olduğu» şekllndeki soruya da, Ue DtSK'in suuf uzlasmazlıgı tasdik olunacftğına isaret oh> leri verdl: lan A. Hulusl özsu'nun cena«1961 Anayasasuun çlzdiğl nl ilkesinin değerlendirilmesi so zesl bugün Şlşll comllnde kılımanya'daki toplumsal sistem içinde en büyük günab sayılagelUğ edilmesinej» narak, bu konuda henfbs karar «Bngttne kadar 657 sayılı Dev lamıdır. Bunu DİSK, tüzüğü, rusuna şu yamti verdl: miş. let Memurlan Kanununda Re verilmemişse, teminat istemle» nacak öğle namozından sonra BAŞTÜRK'ÜN SORGCSU kuruluş bUdlrgelerl Ue kabul «Grev Ue suuf çioi olarak yer alan mali hü rlnin yaşama orgamna a n ob> şnuttlgı Aşlyan Mezorlığında toprağa Daha sonra, bir önceki duetmiş, ulusumuza açıklamıştır. Amerîkan füzeleri küaüere yer verUmlştir. Mes nacağı, ifade olunmuştnr. Ukesl arasmda bir bag yoktur. verilecek. ruşmada başlamış olan DtSK Anayasayı hayata geçirmek, eBu itibarla, mevzuatımıaa golek, idarî yarjn hakim ve savAncak kalbine yerleştirilen fizel bir cihazla yaşayan Başbakan Grev lşçilerin ekonomik, sosGenel Başkanı Baştürk'ün sorkonomlk ve sosyal haklarla Ugt re dlttm cezasnn gerektlren bir cılannı da kapsayacak şekUde Schmidt'in yüreğini oynataeak bir konuda da, Batı Avrupa"ya yal çıkarlannı elde edebilmeII hükumlerine geçerUlüı kazan gulamasuıa geçildl. Baştürk suç nedeniyle vakl iade istemdüzenlenmiştir, meslege kabul yerleştirilecek olan Amerikan tUzeleri. önümüzdeki yıl sonunda lerl İçin tamnmış yasal bir hak dırmak için mücadele etmiştir. sorulara geçilmeden önce zalerl karşısmda, Avrupa sözleş» ve adaylık ile Ugili bfikflmler yerleştirilmesi planlanan Cruise ve Pershıng2 füaelerinin rampa tir. Suuf uzlaşmacüıgı ise san (Baştarafı 1. Sayfoda) Bu bedeflere karşı olan gUçle bıtta bir düzeltme isteminde meslnin 11. maddesine göre telarmın insasma bu vıl başlanması gerekiyor. sendlkalara karşı kuUanılan bir re karşı da mücadeie vermı»n konulannda somut öno yeniden belfrlenmiş, mesleğin bulundu ve bir önceki duruşcaıip hale getlrlhnesl fingörfll minat isteniknesl halinde, keyPartinin yönetim kurulu üyesi Erhard EpplerTn U^ım çektl mada savcılık görüşünün yandeyimdir. lşçilerin ekonomik tir» yanıtını verdi. riler iletmiştl. Türkiye'nin ö mflştfir, meslekte Uerleme ve fiyet hükümetimiz adma ba gl ve partinin Saarland eyaletindeki kolunun başkanı Oskar La sıdıjh soru ile kendi cevabının ve sosyal çıkarlarmı koruma nerileri Yunanistan tarafın Baştürk daha sonra «DİSK'maddeye konulan lhtirazı kayıt yüfesehne Ue blrinci amıf» ayfontaine'in de aralarında bulundugu silahlanmaya karşı olan kayan Işveren emrlndekl suuf in devrimcl sendlka olarak, par kanştığını belirterelr «benim dan kabul görmemişti. istlkamctlnd.e değerlendlrUerek rums esasian kanunda tesbit nat, füzeleri engellemek için yogun bir taaliyet içinde. Bu konuuzlaşmacıaı sendikalara karşı tl politlka alanma girerek bu gSrfişüm DİSK'in dnktriner bir Son. olarak Batı Trakya'da edilmiştir, atama ve yer değlş Işleme tevessül olunmaktadrrj» da da sorun hep kelime oyunlan etrafmda döndügü için Schmidt sınıf uzlaşraazlığın] öngoren yönde temel Ukeler koydugu» kuruluş olarak do^dogunu kakî Türk azmlık vakıflanna ÖLÜM CEZALAR1 tînne Ue Ugili h&kumtare ayyanlılanyla. füzelere karsı olanlar arasmdaki sınırın çizümesi suçlamasına yanıt verdi. özet •endlkalnr vardrr^ bul etmcdiğlm şekllndedlr» deel nntılı bir şekilde yer verilmişMenteş, bir soruya yanıt ve«ÜÇYargıç*ın , «Hlç lulaannyor» Yunanistan tarafmdan le şunlan söyledi: di. tir, denetim, soruştnrma ve di rirken, ölüm cezalannm ömür kcnulması dunımunun orta Schmidt UeTOcbner,bu konuda, şimdlllk ttize rampalanmn «DtSK blr parti değlldlr. Blr l«r mı?» sorusuna karşüüc Baştürk, DtSK için temel haya çıkmasıyla Türkiye Hü Btplin tşletnleri yeniden belir boyu hapse çevrilmesine İlişinşa edilmesinl ve kesln karann önürnUzdekl yıl sonundakl bir seudiks İçin parti glbl poUtlka BaştUrk, «Her sözleşme anlaş reket noktaları nelerdir? Solenmlştir, yenl kurulacak Idare kin Adalet Bakanlığında blr çama Ue sonuçlaıur. Sınıf uzlaş kümetı benzer uygulamanın olağanüstü kongrede aunmasını isöyorlar. Bu arada da Cenevre*ya girdiğl söylenemez. YasaJar rusunu söyle yanıtladı: ve vergl mahkemelerinde gö lışma olmadıguu, aynca af yade ABD Ue Sovyetler arasujda yürütülen gftrüşmeler sonuç vesendlkalann faaliyet alanını be mazlığı Ue haklarm elde edll îstanbul'da da Rum azınlık «DtSK Sendlkal örgflttür, sıbulunmadığını mesl ugrnna tam anlamı Ue vakıflan için yapdabileoegi revlendlrUecek 657 sayılı kanu sası hamrlığı rlrse, tüzelertn verieştirnmesine gerek kalmayaeak. Urlemiştir. Aym yasalar parti nıf örprütüdür, kitle örfütiidür, na tabt personeUn öziük işleri söyledi. mücadele veren sendika anla n* açıklamıştı. polltika alanında müeyyideler Muhalefet lse rampalarm tnşasuun da füzelerin yerteştirilme bağınısiz orpüttür. Sınıf ve nl yerlne getlrmek üsere Idarl YILMAZ GÜNEY yışı kast edUlr. Smıf uzlaşmu getlrmlştlr. 1967 de kurulaa state de durdumlrnasım lstiyor, bu sayede Cenevre görüşmelerikitle örgütü olmak nedeniyle Bakanlar Kurulu'nS, Batı yargi Adalet Komlsyonlan oluş Yıünaz GUney'in hangi ülkelıtınm temeUnde yatan neden DtSK'e bu şekUde btr lddla Ue nJ de olumlu yönde etkileyeceklerinl 8ne sürüyor. Muhalefet de ekonomik, demokratlk raücade ri sürulmemlştir. Açümış blr Işveren ile İşçi çıkarlanmn ay Trakya'daM Türk azınlık va turulmusturj» de olduğunun henüz saptan»asıl Isteği olan, füzelerin verleştirilmesine kesinlikle fcarşı çıtalle örsütüdür. DİSK'in temel ilDGMXER madığım bildiren Cevdet Menn obnasıdır. Bu uslasmayı kıflanna Yunanistan tarafın dava da yoktur. O halde ntSK roasmı kendl Bnerdîgi karar metnine almadıgı İçin bu konuda keleri broşürUnde temel hareparti, politlka alanına girme sağlama görevl sendlkalann dan al konulmast durumunDevlet GUvenBk Mabkemele teş, ancak GUney hakkında yaepey çekişme olacak. Muhalefetin tsteglni kabul ettirmesi halinket noktası söyle açıklanır: kalama kararı çıkanldıguu söada benzer finlernl tstanbul'da' ri yasa tasansının tamamlanmlştlr. Bu lddlayı reddedlyo dır» yanıtını verdl. Yargıç bu de ise Schmidt'in istifa etmesl de pekâlâ mUmkün. (Dinl, ırkj, cinsiyetl, dünya gö rumj» kez, «grevln» uzmaşmazlık ara ki Rum azınlık vakıflan İçin dıgını kaydeden Adalet Bakanı, lerine ekledl. rttsü ne olurs» olsun. sendikaBaştUrk, «DtSKIn genel ikO cı olup olmadıgını sordu. Baş uygulayabilme konusunda bir soru üzerine, Sıkıyönetim larda bir araya gelen bütün sadl alandakl poUtlkasuıs» Uiş tUrk, uzlaşmazlığm değü, ak yetki veren yasa tasansı gec Mahkemelerl ile Devlet GUventsçllerin kurulusudur. Sendika kin soruya «Başınrian berl söy slne uzlaşmanın en son aracı tfğimiz günlerde Danışma lik Mahkemelerinin' birarada faurda ortak çıkarlarda birleşen lediginüz glbl anayasanm öngör olduğunu Böyledi. (Baştarafı 1. SayfodoJ Meclisine gönderilmlş ve Mil yüruyemeyecegini bu nedenle Isçller üreUmdeki yerlerine, (Boştarafı 1. Sayfada) Kan (Tö'ecarî. Hfiseyln dügü Iktisadi pollökayı sayun Sıkıyönetim Mahkemelerinin fa lından itibaren basüacak BaştUrk DtSK'in anladıgı öe li Savunma İle Dışişleri ko üretim •raçlan karşısındald muştur. DtSKIn tuzügünde (ka mokrasi mücadeleslnln Anayazenlediler. aliyeti durduktan sonra Devlet ders kitaplanna konulacakj nmmaz (Esnaf), Mehmet D* durumlanna göre üretunden mu sektarü agır basar. Wd dg tanın öngördügü temel hak ve mısyonlannda ele alınmışti; Güvenlik Mahkemelerinin devOperasyon sırasında sanık Milli Eğitim Bakanı Ha^ nışmaz (Esnaf), Mehmet A aldıklan pay» gönv blr sınıf ÇALIŞMALAR HTZLA retici rol oynar, çeUk ve makl reye gireceğini söyledi. özgürlüklenn savunulmasım, larm masa ve sandalye bu sil (Ziraat Fakultesi mezu oluştarurlar)». san Sağlam, tüm okullara na sanayil, ener$ kaynaklan, Anayasamn bUtünü Ue yaşama SÜRDÜBÜIÜYOR Otomasyon ile adli sicil bile gönderdiğl bir genelge ile lunmayan bir odada yerde nu), Ahmet Danışmaz (Momadencllik, ithalatibracat, ban geçirilmesi olduğunu belirtb, Yargıç araya glrerek «Isçi Tasannın Danışma MeclM şim sistemine dönüleceğinl oturduklan. bu arada bir bilyacı), ömer Danışmaz kacılık ve sigortacılık devlet e sendikal demokrasiyi lse, «İş ve MGK tarafından onayla anımsatan Menteş, hakim ve tüm okullann önümüzdekl nnıfı kajşısında sınıf var mırahle üzerinde Said1 Nursi' öârretim döneminde okuta(Mobilyacı). Ramazan Tas dır?» sorusunu yöneltti. BasUyle i&letilmelioir» denümiştir. çi üyelerln her konuda «ös ve narak yasalaşmasından son savcılar için yeni lojmanlar ye ait yasaklanmış RisaJei kıran (Tezgâhtar). Vahlt Ya türk «Işverenler sınıfı vardır» şoklinde yanıt verdi. karar sabibl obnası» şekünda ra, Türk azınhk vakıflanna yapüması va da satın alınma caklan ders kitaplannı 7 Nur külliyatının açık oldu vuz (Esnaf), Cemal Danış yanıtını verdikten sonra açıkBaştUrk, «DİSK'in kuruluşun tanımladı. Yargıç bu kez, de el konuldugnnda aynı uy sı çalışmalanmn hızlandığını hazirana degin seçmelertnl dan berl suuf mücaıielesl ve ha ğu görüldü. istedi. Genelgede tüm okuli tnaz (Manav) Muharrera Oz lamasını sürdürdü. «Sendikamokratik merkeziyetcilik pren gulamanın Türkiye'de yapıl da bildirdi. klmiyetine göre cemiyet ıjza sibinin kaynagının açıklanması lar aynı zamanda demokratlk larda okutulabilecek ders kl Nur ayini yapmak, Izln tflrk (Erdemlr i^çisi). Ahmet YURT DIŞ1NDAKÎ masını gecürtinnemek İçin mı te«8sfisfine Ulskln Ulegal blr üzerinde durdu. Baştürk bunu, taplanna da yer verildt Geî Bilgin (Esnaf). Osman Bil örıriitlerdir. DÎSK'ln temel hasiz toplantı v e yasaklanmış SANIKLAR îstanbul'da başlanan envan»rgüt olduğu» suclamasınıda demokratik kuruluşlar olarak reket noktası, temsil ettiği işçi yayın bulundurmak eylem gin (Esnaf), Aydın Doğanay Yurtdışında bulunan sanık nelgede belirtilen kitap tU reddettl ve «DÎSK'in hiçbir asendikalann içinde işçilerje, ka ter çahşmalan hızla sürdü ve hükumlülerin iade işlemleri yatlannm hiçbir şekilde de(Erdemir lşçisi), ŞflkrO Do lerln ekonomik, demokratik Ierinden gözaltına almanlaçıklamasmda yazdı sözlü beyan rülüyor. konusunda bilgi veren Menteş, ğiştirilemeyeceği ve listede ganay (ögrend). All Os hsklannm gellstlrihnesl ve konn kimllkleri şöyle: larda bu anlatna gelen bir go rar orgarüarı arasmda, yukanrnnmasından ibarettir.» halen 81 sanıkla Ugili İade is adlan belirtilen kitaplar dıAll Aktflrk CEreğlI muftu man Akyol (Erdemlr işçisi) rüş açıklanmamıştır. Akstne TC dan aşagı ve aşagıdan yukan, sağlıüiı ilişkinin kurulması şek. Duruşma yargıcı GUvener dateml yapüdığını, bunlardan 25' şmda hiçbir kitabın okulömer Ankan (Isçl emekUsü), All Ataman (Kandilli linde açıkladı. Karar organjaha sonra iddianamenln 35. sayntn Federal Almanya, ikisinin larda okutulamayacajı da Lisesl ögretmenl). All Bala si). Ahmet ErgOn (Erdemir fasmda ver alan «Anayasada (Baştarafı 1. Savfoda) rına uyulması anlamı üzerinde îsviçre, üçünün ise Yugoslav bildirildi. ban (Kandtlli Llsesi öfcretme işçlsl), Metln Demlr (Pazar kdklU değisimlerln gerçekleşuygulandurdu. Ancak Yargıç, prensi açtıgı projelerin ya, Belçika ve Hollanda'da «u(Baştarafı 1. Sayfada) nl) Bllal Denlz (Kandilli U cı), Osman Demlr (Esnaf) bln nereden alındığı, sözlerm masına ve brilgeyi taşkınlar tlrümesi görüsttne karşu diyetuklu bulunduklannı Bçıkladı. sunda sorumluluk taşımakta Yahya Bügin (Esnaf). gesi öŞretmenl). Mehmet Gfi kaynağı açıklaması Üzerinde dan korumak amacıyla baAvrupa Konseyi'ne üye Ulkelerdır. Ancak tsrall işgal altm•en (İmam Hatip Llsesi öğ ısrar etti. Baştürk de, sendika raj ve setler yapılmasına de İ8 iade işlemlerinin «Suçlulada bulundurdugu diğer yerlara tüzük yapma yetlrisiıü Sen van> edlldiğinl bildirdi. retmeni), Süleyman Bayar rın iadesi Avrupa sozleşmesl» (Baştarafı 1. Sayfada) lerde olduğtı gibl bu sorumdikalar yasanın verdiğinl, ait (Endüstri Meslek Llsesi ög.• Başbakan daha sonra ge hükümlerine göre yürUtüldügü ge girdi. organlarla, Ust organlar arasın luluğun gereklerinl yerlne nü anlatan Menteş, ölltm cezaretmeni). Yusuf Zihnl Çaşta çen yıl üretime başlayan öte yandan, BBC'ye göre A(Bastarafı 12. Sayfada) da uyum sağlanması ilkesim sı gerektiren bir suç nedeniyle (Boftarafı 1. Sayfada) getlrmekten sfirekll olarak merikalı gazeteciler Başkan açıklayan demokratife; merkezı Teztaş, Aydın Tekstll, Ko iadesi istenen sanık hakkmdakl Workshop Fuarı 3 & ka dı, Fraraa'nin Beyrut Büyükelkaçınmıştır. Türkiye'nin g5Reagan İle Haig'ln Palkland bu yetçilik: sözcüklerinin ise Türk çarlı Ayklra tesislerlnde In uygiılanan sistemi şöyle dile sım tarihlerl arasında clsl Paul Mac Hanrl, saldınyı rüşüne göre olayın akll den nalımma ait bir telefon görüşme çe deyimler içinden bulundugu celemeler yaptı. getirdi: ve tnglltere'nin Londra Carlos takma adıyla blllnm Upesl yerlnde olmayan bir sini ele geçirdi. BBC'nin Amenu belirtti. Daha sonra Söfce'ye gekentinde yapılacak «Avrupa sözleşmesuiin hfikfl rikalı gazeteci Jack Anderson* luslararosı teşdlşclnln duzenkimse tarafından girişllen çen Başbakan, her yıl üretlZamanın geçmesi nedeni ile mptimfz adına imzalanması sı a dayanarak verdiği habere ga World Travel Market lemlş olablleceğlnl söyledi. delice blr hareket olduğunu sorguya ara verildi. Tür!dye Ba cinin büyük sorunu olan sel rasında, 30 kasım 1957 tarihin re Başkan Reagan Haig'e înFuarı da 1 aralık 1982 savunarak olayı sadece bu Tehdiscl Carlos Fransa'da ESER rolar Birliği, Av. Mehmet Pey felaketlnln yaşandığı ovada de bu madde Ue îlsrili olarak tarihlnde düzenleniyor. giltere'nin onurunu kurtarmak çerçeve içinde kınamak tutukiu bulunan Ikl arkadaşloyat ve Ahmet îsvan'a ilişkin incelemelerde bulundu. TJlu BULUTOĞLü Avrupa Konseyi Genel Sekre için küçük bir çatışma çıkara Kültür ve Turtzm Bainandıncı ve etkiU olmayarının eerbest bırakılması İçin bir ttncekl duruşmada veril su daha sonra KoçarU ve (Çetinoglu) terl'ne hitaben yapılan beyan bileceğini söyledi. Reagatt; kanlıgı'nın bu fuarlann caktur.» mlş dilekçelerin kararlan okıuı Kuşadasma gitti. Ulusu buFraneız hOkOmetini tehdlt ede Ue ihtirazl kayıt konulmuştur. İle Haig'e îngiliz donanması bir tümüne katılacağı ve du. tstemlerin tümü red edilrek söre tanımış ve tanıdıflı Bu Ihtlraıl kayıtta, U i n d mad ÜMÎT denizaltıyı batınrsa bu İngilia Bcrlln Turlzm Boreaaı'n di. Isvan'm sllahla Ugili yargı rada tevzi çalışmalan devam de hükmü doğrultusunda vakl leri tatmin eder mi diye soreüre dün «ona ermlştl Carloa BULUTOĞLU eden yat limanı hakkında da ilgl çeken Kusadası lanmasına görevsizlik isteroiteminat tsteraleri karşısında # Terhis belgeml ve Seler Göbu süre İçinde Fronsa'nın «La evlendiler du. Ajansa göre Amerikalı ge nin daha sonra görüşülmesine, ilgililerden bilgi aldı. Ilgiliöküz Mehmet Paşa Ker rev kağıdımı kaybettim. Huhey Büvükelclliğl'ne gönderdlzeteci Jack, Reagan'm Halg'Perapalas tahliye isteminin reddine karar ler Kusadası Yat Limanı kakümsüzdür. vansarayı'ndan bu tanı ğl tehdlt mektubunda arka0 Bir îngiliz maarit ve yaban den taraflara ölçülü davran16 Nlsan 1982 verildi. pasitesinin 300'den 617'ye çıHAC1 ORTTÇ tım taallyetlerlnde de maları için baskı yapmalanra cı okuldan tecrübeli öğretmen, doşlarınm serbest bırakılmama • 34 H 2064 plkalı Ford marka Durusma 21 Nisan çarşamba karıldtğını. bu amaçla tu CVsford Üniversitesi mezunu yararlanmayı amaçlaisteui, «Kovboy düini kullanası halinde Fransa yönetlcllerlne kamyonumuzun plâkası kaybolgünü, Baştürk'ün sorgusuna de ruzm Bankasından 200 milrak kabahati benim üstüme adıgı bildlrildi. ders verir. İkmallere yetiştirir. ve temsllcllerlne karşı ealdırımuştur. Gecerslzdir. vam edilmek üzere saat 10^0'a yon liralık kredi almdığını tar, beni kötü sdam gösterebt 45 80 49 Sebah saat 11.00'den ya geceoefifnl bildirmlştl. Avrd Ceylan • Cel« Bahüı ertelaott. blldîrdller. Unin» dedL kadar. ^Bağımsız kitle^ UMUMİ MAĞAZALAR YASA TASARISI KABUL EDİLDİ GÖZLEM Schmidt partiye «Yesiller» tehlikesi Mentes: Sıkayönetim Rum Vakıf Karadeniz Eregli'de Ders BM Evren Bir Fransız Turizmciler Ârjantin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog