Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 17 NİSAN 1982 GAZETELERİN TOTO KUPONU YAYINLAMASI YASAKLANDI ANKARA, (THA) SporTcto Teşkilat Müdürlüğü tarafuı dan dtin yapılan açıklamada, 29. haftadan itibaren gazetelerin bastığı kuponlann geçerli kabul edilmeyeceği bildirlldi. SporToto Teşkilat MUdürlUğü, karara gerekçe olarafc, «SporToto'nun bastığı kuponla n n hafta aynmı yapılabilmesi Için, her hafta depişik renkier fle bastırüdığını, ancak gazete lprin buna nymadığını» göster dı. Ayrıca, SporToto teşkilatınca basılan kuponlarla, gazetelerin bastıgı kuponlar arasın da başka farklann da oldugu, bunun hukukl anlaşmazlıklara yol açabilecegi belirtildi. öte yandan, SporToto'da 28. haftanın ovnanıp oynanmamasi da üç yon var. r Birincisl •.•.•.•.•.•••.•.•.".• ;;;iiii; FutbohBinız •m m SORULAR Türk futbolunun temel sorunlan herkesce biliniyor. (Antrenör eğitimi, alt yapı, tesis vs.) Bugünlerde Futbol Federasyonu bir •kalkınma planı ha zırlığı içinde bulunuyor. Sizce bu plan hazırlanırken neler gözönünde tu tulmahdır?. *\ Bir piramit *"m şeklinde hazırlanacak olan pla nın tabandan tavana doğru sıralamasını yapabilir mislniz?. A • .^^ Teşkilat Müdür Vekili Tezcan: «Bu hafta toto oynansm mı oynanmasın mı tartışması, az kupon basımma yol açtı. Artık sıkıntı çekilmeyecek» tük. Ancak bunun istirakçilerde Uzeruıe süren tartışma, kolonların bu hafta çok az sayıda soçukluk varataca&ını ve toto oynavanlann savısında düşiiş basılmasma neden oldu. Bu du olacağinı diişünerek bu kararrum, SporToto camiasını kanş dan vazçeçtik» dedi tırdı. Yetkililer olayı kadro eksikliğtne bağlarken, teşkilat SporToto'nun 28. haftada oy müdür vekili Günbay Tezcan, nanmavacaŞı yolundaki karar yaptığı açıklamada, «Teşkilatta dan sonra kupon basımmı dur artan hasılat flzerfne nelirgin durduklarını, ancak bu kararın blr kadro sıkıntısı çpkilivor, de deSişmesi üzerıne basıma yenı £erlendîrmeler geclkivordu. Bu d°n başladıklarını, fakat ellenu biraz olsun taafifletmek a rinde çok az zaman knltîıŞını macıyla, SporToto'nun 15 Riin belirten Tezcan, konuşmasmı de blr oynanmasmı düşünmüş şövle sürdürdü: «28. haftanın oynanmaması karan sürdüğü sıralarda jasım vapilmıyordu. Karar değiştikten sonra kupon basmaya başladılc. anrak topıı topu 2 milvon kupon basabildik. Dağıtmanın nasıl vapıldığını ise hilemiyorum. Şu anda lıangi bö) '»;•''' .ıiıitı rpki'rti"'i rle me<; hul. E£er bu durum mevdana celmesevdi. normai olarak her hafta hasttÇımız gibi bu hafta da 5 mtlvon dolavındn hasaoak tık Bu haftavi atlattıçınm tak Mirdp umarım kolon sıkmtısı cpktneveceüiz» temele inme. ikincisi eze cdsü ise bugünkü kötü durumda olan futbolumuz. Şunu hemen beürteyim ki. tabana Inerken tavanı da düşünmemiz çerekir îlki temele inmedir tlk nkullara hlç olmarsa 10 vaştan İtibaren futbol eettimi konulmalıdır To nn vnrn* tnn knntrnln kafa vuruşu ve kalerl ha/ırlanması gîbi futnolun . . . ... «,meL, v ? ~ rilmelldir. Ya$ aralanna eore bu program uygulanmalıdır Bu çahşma ar sırasında sivrilenler! lleriyi düşünen kulttp tdare cileri kendl kulüplerinde kurulmuş olan spor okul larına alarak eeuimlerini sürdürmelidtrler Bunları kendt takımlanna maletmeleri de mdmkün olanu da belirtmeden geçemeyeceğtm. Daha küçük ya$ta dengreli bir beslenme kontrolu şart. Putbol II derdimiz tesıs Üçün •:;:;:••.;:;:;:•• l ^ a j | | | \ | | l l l l l U I 1 |^lC|ClI Ifl IITI lll IP7 I Sakaryaspor Spor Servisi Türkiye birinci liginm 25 haftasına bu^ün vapılarak tek karşılaşmayla devam edilecek Haftanın tstanbul'da ovnanacak olan tek karsı!a$masında Galatasarav. Sakaryaspor'u konuk edecek Lifrde VARNA, (Cumhurlyet) Av ^ Türkiye şampiyo Serhat Karadağ. 62 klloda Ala şmpivonluk umutlannı yitiattın Özgür. 68 kılorlo Fıkret ı o n San Kırmızılılar alarupa GrekoRomen güreş blrın naya altı güreşçi ile Polat ve 74 klloda Celal Taş na her ?aman oldufeu eibi vi cllıği bugun başlıyor. katılıyor. kıran'dan oluşan takımımız 6n ne kazanmak için cıkacakDort gun sürecek olan şamcekl gün Varna'ya geldl Şam lar. Ancak Sakaryaspor da piyonaya Türklye 6 sporcu lle katılıyor. Oldukca olaylı bır piyonası'na 6 sporcu lle katı pıyonanın yapılacaöj kente ael bu mactan en az bir puan dığı llk gun hafıf bır calışmo bekliyor tnönü Stadı'ndakı komp döneml geciren Ulusal lacak takımımızdo madalyoya en ya48 klloda Sallh Bora 52 kl yapan ulusal takımımız dün Ikl karşılasrnanm başlama saati: 15 30. kın Isım olarak Salih Bora gos loda Erol Kemah. 57 klloda mlnder colışması yaptı. terlllyor. Ulusal takımımızın Varna'ya hareketlnden blr gün önce Istifo eden antrenör Necdet Uçar şampiyona icin «Elbettekl cok zor blr turnuva. Biz tüm gücümüzle hazırlandık. Buradan ne modalyasız dönmek ne de gectiğimlz yıllarda yaşanan hezlmetlere blr yenlslnl ekleyerek dönmek Istemiyoruz. Dünyanın en lyl gürescllerl burada mindere cıkacaklar. Kanımca Satünlversita, 4 yıl 2 branşta dım. Blr önerıde bulunmak İcin Ruhsan SEKMEN lih Bora madalyaya en yakın öğrenim yapar. 1. planriakı henüz erken. Örneğın ben sıze sporcu. Ama blr Serhat Karadersler Bakanlığın müfreaat derım ki şurda şoyle bir tesıs dağ'da en azından bronza ula yapın Ancak o bolgede o tür Türkıye'ye Spor Akademıle programı lclndekl derslerdır sabllir. Bu blraz da turnuvadoki rınde Inceleme yapmak üzere 2 planda da birincıde oku bır tesıse ilgi voktur do blr hakemlerln tutumuna ve . cek gelen F Alman VValter Schnit tulan derslerde vardır, an başkasına llgl vardır Her toltiğlmiz kuralara bağlı.» dedi ger cYabancı ülkeleri taklit et cak ders az okutulur. Zorun genin ılgısine gore bır şeyler lu dersler teorık olarak Ana oluşturmak. temel ilke olmnlıAvrupa şamplyonasma katı mek zorunda değılsmız» dedi. lacak olan kafılemlzln başkanUlkemızde 2 yıl süreyle m toml, Fizyoloıı, Felsefe, Beden dır Ve hemen şunu belırtevım lığını yapan Güreş Federasyo celemelerde bulunacak olan Eğıtıml, Genel Öğretım Metod yabancı ülke ne yapıyorsa bız ları'dır Pratık olarak do yüz de onu yapalım dıye bır uygunu Başkanı Hasan Bozbey İse Beden Eğıtıml uzmanı VValter konuvla llgill olafak şöyle ko Schnitger sorularımızı şöyle me, atletizım ve cımnastiktır ı lama cok yanlış. Her ülke ken dl yapısına gore blr uygulamo nuştu: «önerilerlnlz nelerdlr? yanıtladı. tTürkıye'yl daha tanıyama icmde olmalıdır.ı «Genel blr moral bozukluğu «Akademl bünyeslndekl teIçerlslnde glrdlğimlz turnuva slsler yeterll ml? Yeterll değilvadan madalya ile cıkmak Istl se neler gerek?ı yoruz. Bllindiğl gibl şampiyona tYeterll değil. Bence bu safincesl bazı sorumsuzca davra dece Akademl İcin değil. gornışlar oldu. Yapay olarak yara düğüm kadarı lle genelde de tılan bu olaylann cezasını In yetersiz. Insanların kahvelerde şallah kölü blr şekllde çekme Işsiz oturmaları yerine, balgeylz. Güreşci'erimden turnuvada lerde hangl spor dalı llgl qömadalya bekliyorum > rüyorsa, o türden tesısler oluş Türklye Bulgarlstan'ın Var turulmalıdır Burada en önemll na kentlnde yapılacak olan Av olgu, ilgl ve bu ilgıyi yönlenF Alman Beden Eğitimi rupa GrekoRomen Güreş Şam dırme meselesıdir» Uzmanı Walter Schnitger, «Akademilerlnlzde billmsel Gottıngen Onıversitesinı bıIspanya 82'ye calışma yapılıyor mu? Bu catırdi ve Köln Yuksek Okulışmalar nasıl yapılıyor? katılacak lu'nda spor eğitimi yaptı tEvet yapılıyor Bız billmsel Değışık enstitulerde görev Kuveyt ve çalışmalarımızı. bilimsel eğitim yapan Alman hoca. uzun yapan ünlversitelerimlzle blrleş Cezayirli sure de Duisburg Enstıtutırlp. oynı doğrultuda götürm^ su'nde çalıştı futbolcular ye calışıvoruz F. Almanya'da Spor Akademılerini gelişhîc blr spor yüksek okulu ünı oruç tutmayacak tirme ve ışbirliği projesi versiteden kopuk blr eğitim ve (Gesellschaft Fur Techniscöğretim sürdüremez Her ?oMADRÎT, ( a ^ ) 1982 Dünya he Zusammen Arbeıt) ile 11man büyük bir Işbırliği ıcerlŞampiyonası'na katılacak Cezagıli olarak 5 yıl Amerika, sındedirler ı yirli ve Kuveytli lutbolcuların Fransa. Kostarika'da calısbu yıl oruç tutmayacaklan ve «Akademi mezunları F. Almalar yapan Schnitger, Turk hazırlık maçlan sırasmda «Semanya'da devletce nerelerde ve F. Alman hükümetleri aferl» sayılacaklan açıklandı. istihdam ediier?» rasında 1974 yılında imzalaBu yıl ramazan, Kuveyt'te 22 «Spor okullarmın yüzde 9O'ı nan proje gereği o tarihte haziran, Cezayir'de ise 23 hazfTürkiye ye gelmesi beklenen ran tarihlerinde başlayacak. Bu ünıversıte sevıyesl lclnde eğitım oğretlm yapar. Amoc kiuzman ancak 1982'de geldi. takımlardan Cezayir 24 haziran şlvl 2 alanda yetlştırmeMir günü Oviedo'da Şili'ye karsı, Türkiye'de beden eğıtımı Proaramlar da bunun üzerıne Kuveyt ise 25 haziran günü Bilve spor alanında eğitim yabao kentinde tngiltere'ye karşı yapılır llk. orto lıselere oğpan kuruluşlarla işbirliği oynayacaklar. retmen okulu cıkışlılar alınır. oluşturacak ve okulların öte yandan, Dünva Kupası fi Aynca okul müdürlerl de memufredat. literatür. yayın or nallerine katılacak olan Kuveyt zunları yetlştlrmeye calışır. ganlannı inceleyecek olan ulusal futbol takımmın karşılaş Ancak spor okulu mezunları F. WALTER SCHMTGER Alman hoca iki yıl süre ile malanm izlemek üzere yüzbm Almanya'da da blr sorun oluş Beden Eğitimi Uzmanı ülkemizde kalacak. dolavında Kuveytli'nin îspanya' turmaktadır. Cönkö fazla bir ya çSdeeeği açıklandı. öğretmen blrlklml vardır.» Spor Bakanlıgı'ndan yapılan «F. Alman akademllerlnde açıklamada, vaklaşık 10 bin klokutuluyor? şinin Kuveyt'ten îspanya'ya gi hangl dersler decegi bildirilirken, 90 bin ka Branşlara aynlma kaç yıl sondar taraftarm da, o tarihlerde ra başlar? Kaç branş vardır? tatillerini geçirmek üzere bulunduklan Avrupa sayfiye kent İKİNCİ ÜGDE lerinden, İspanya'ya gideceklen Levent DONDURAN mayan blr spor dalmda yarışma düzenlemeyl prograbelirtildi. VEFA SİMTEL Bisiklet ve Motosiklet Fe mma aldı. Yıllardır çegitll sürtttşSARIYER derasyonu Türkiye'de yönet Adnan Yurdaer mellği, parkuru, sporcusu, melere sahne olmuş, çeşltli OYNUYOR vefat etti hakemi ve hatta kulübü ol skandalların ortaya çıkmaEski ulusal güreşçi ve ant Spor Servlsl TflrTdve renörlerimızden Adnan Yur ikınci lİKİne (Al ve (B) daer vefat etti 70 yaşındaki gruplarında vapılacak topeski şampıvonun cenazesi lam 4 karşılaşmayla devam bugıin Kadıkoy Osmanağa edilecek Günün programı camiinWe ikındi nama/ından snnra Karacaahmet mezar şövleAlsancak Stadı lı£ma verilecek Cumhuri13 30. Yeşilova Tirespor yet K'ireş camiasına başsağ 15 30 Altınordu Aydınlıgı dilpr spor Vefa Stadı AT YARISLARI 1 KOŞU: F Dikıhbeyi. m o Davutpaşa Karagüm ruk P Cerıt 2. KOŞU: F Mucev her P Keklık 3 KOŞU F: 15 30 Vefa Simtel Sarıyer. Avrupa GrekoRomen güreş birinciliği boşSsycr Türh futbolunun sorunlarını bümeyen kalmadı. Hatsokaktaki vatandaş dahi Turk futbolunun temeldeki ^runlarım sorsanız size: l Tesis, 2 Eğitim, S Antrenör, 4 Futbol Okulu diye saymaya başlayacahtlr : B u n a r a ^ e n b " sorunlara çözüm dediğimiz zaman soruş aynlıkları belirmektedır. Her kafadan bır ses çtfe maya b^makta. hımısı okuldankımmeğıtımden söz u ^ k t e kımısı de boyle gelmış böyle gıder. deyip geçmeıztedır Futb °l Pedemsyonu bir yandan hakem, antrenör, da Teko k u l g i b ı s o r u n l a r a ç ö z u m a r a r k e n b i r yandan uiusaı takımlar proıesi hazırlatıyor. nfe K o m i t e k u r a r a k Hozırtamyor. Cuml m p e r i M n e n p r 0 ) e ç . m d J y e n i d e n huriyet Teknik Komite dışındaki teknik adamlann gdrüf konunun enine boyuna tarl e r i n i k a m u o y u n a aunarak tışmasına olandh tanıyarak bir görevi yerine getirmehtedir. Bu görevi yerine getirirken amacımız hepimizin olan ulusal tahımlanmızın üzerine hazırlanacak bir projenin daha iyi, daha doğru ve bize daha yatkm olmas l m sağlamaktır. .. t a bilir Ancak bu arada şu A"\L/1Nr"\l^1 •• *i^ I M AHMAM J w Ql l\/ A D I . V A"\İXİ . * B* l * bir top ovunurtur. Blr bl lim deeildir Sagliklı blr insanı sahaya sürmek ve onu bu oyunda usta yapmakla llerisl Içtn Türk futbol ekolünü kurmuş oluruz. Bunun icln de ba rLITOOluCI • * * *»#%^"^*^* ,, %#On J Vll CIIZİI ^•^••1 DIT b^ll F. Alman Spor Uzmanı Walter Schnitger: "Yahancı ülkeleri taklit etmek zorunda değilsiniz,, Kim, o Kimdir 3 YIL GEÇ KALDI yacak olan lnsana yar•^ " dımcı olmaktadır. örnegin Anatoml, FizyoloJİ, Psikoloji. Pedagoji veSos yolo]l Ribi... tkincisi tesis .. Bu Tür Aif%Wf%¥ kiye'de para yönüyle ele J Vll Ul almdığı için bizl korkutmaktadır Oysa Avrupa1tikokullarda temel. orlan sütün lçinde vltamln da gezdıftlmlz ve gordügü taokullarda da toplumsal var ve fiyatları çok dümüz spor tesislerl baslt calışmalar ele ahnabillr. şük. Bir örnek vermek yapılmıştır Bu basit teEsasmda tabandan tavagereklrse muz Almanyasıslerden halk da yararki da 8090 fentk, bizde 200 n adogru çaıışmalar lanmaktadır Bizde Ise taolarda da mevcut. An 250 Hra. merak ettim yapılmış olan tesislertn ca^ uygulamada ortak sordum. «tthal ediyorsubakımı bile thmal edilbir programh calışma ge IUZ. buna rağmen muz mektedir, yapılamamakreklidir. Okullar Futbol sizde neden ucuz?» vertadlr Federasyonu. Milli Egidikler) yanıt Uglnçti: Üçüncüsü İse bugünkü tim Bakanhğı ve Antre«Bu. çoctıklar icln gerekdurumda yüksek düzey » ^ . « » ^ çahşmalarında planlanması gereken yön, Milli Takımımızın bugün feFutbol bir derasyon tarafından bir oJ u n u d u r ; y t programı yapıldı. Yenl , .,. , V>IJ. b l l ı m bir program var şu andegılaır. da, ama herşeytn tatbiBazı bilim katı önemlidir. Yenl bir d a l l a n top takım kurulurken bugün, kü şöhretleri de ihmal oynayacak edemeyiz. Şöhretlerle yeinsana nl yeteneklerin blr fut yardimci mektedir. Türkiye'de arabol ekolüne ne ya7ik ki, ^olmaktadır sahip olamadık Güçlü Bugün temel ekiplere ve yıldız futbolbesinlerin pahall culara da sahip degiltz. o\u<tu v e Onun için bugünkü Milli dengesız Takımla ugrasacak arkadaşlann işlerinln kobeslenme lay olmadığmı belirtmek çocuklanmmn isterim zı bilim dallan top oyna U Vf •%» MAVA j f Vİ D V I I I V I •>^M|&MM^II "%m Bu hazırlık"*™ ta teknik komitenin daha önceden hazırladığı ve reddedilen salt ekonomik güce dayalı plan mı, yoksa bakanlığın red gerekçesi olarak gösterdiği daha ekono mik bir plan mı ge çerli olur?.. A m Sizce bu pla • nın gerçekIeşmesi için konulan vade 1984 AvruPa Uluslar Kupası mı olmahdır? Başka bir deyişle hazır lanacak bu plan bu zamana kadar yetişebilir mi?.. C Yabancı e^™ ğitimdlerin bu plana katkısı olabilir mi?.. yapısma uygun ol ması şarttır. Aksi halde hatalı olur. Blr bölpe seçerek bir yerden başlamak gerekir. Bu adımı at mak futbolumuzun ekolü vönündpn sereklidlr. Di &er ülkelerdp spora avrı!an bütçelerin büyüklügünü görerek bİ7İmkivle karşılastırdıS'.mızda insan üzülüyor. Ama bir yöndpn de gerçpkçl olmamız eereklr kanısmda nra. çok ^asntir2 Imfburok! sporuna ileride b u rasl bunu engellemektedir. Yukarıda sövledigim n o r l e r Ceml deg.ld.r. " " r besln kaynag., oalmıyoruz.> Bu örnekten d e anlaşılacagı gibi özelbeslenme konusunl l k l e da Bakanlıklar ve bazı kuruluşlar biraraya gelerek programlı bir çalışma vaomalıdır. YANIT: 3 Hazırlanmakta olan herhangi bir planm Türklye'nln ekon u n l ç l n g ü m r ü k v e r g l s l ye« » edîr Bu büvük bir ha tedir. Bu büyük bir hagibi futbol antrenorleri cemivetınin de yardımı lle bu sporumuzu da ilk okullara kadar sokmak gerekir Kulüp okullanna her genç ulaşamaraaktadır. ülaşamayanlar da kaybolmaktadır. d a calc d a t Ş b İ r l l ğ l y a p a b i l l r D e s l e n m e A n k o n u s u n u l z l e m e k k l t g e r e k bU «olî dikkat Ç o k ü z ü c ü d ü r gün temel besinlerin pahalı oluşu ve dengesiz beslenme çocuklanmızın sporuna llerde etkl edecektir. Bu sporumuzu tehdit eden bir unsurdur. Avrupa ülkelerlnde satı YAMT: 4 Yukanda da sövlpdl§im gibi icraat çok mühimdlr. Hazırlanmış blr plan çok parlak görükpbllir. Ama Imkanlar ve aranılan şeyler ve rine sreimevpcpk orursa blr de plan ehliyetslz kistler tarafından uygulanmaya kalkılırsa basan sö7konnsu olamaz. Arzulanan hiçhir şevi de yanamaviz Bpn herşeydpn fint>p tpmple Inmek şarttır divorum ve bunda rla ı<;rar edlvornm YANIT: 5 Bugün Tflrk antrenörlerl açısm dan futbol ovununun giz 1 blr tarafıtim kaldı&ına 1 tnanmıvorum Ancak ant renör hlr ö*rptmpndir Bu ^»rPtmpn'n kültfirlü. şahsivpt «sahlbi VP kendinp eüvpnUir blr kW olması gpreklr Yabanrı e&itlmrilprin Ivilerl teprfl bell ve eörgülü olabilir Bu bakımdan bnnların fikirlerinden vararlanılabllinir. Ama bence futbolda ei7İi htrşpv kalma mıstır Sarlpcp ynkarıda savdıSım bilimlerdpn fay ^''iTnma volu aranmalidır YARIN: ZEYNEL SOYITER Yönetmelîği, hakemi, sporcusu, parkuru ve kulübü olmayan dalda yarış yapılacak sma neden olmuş motosiklet dalında, Federasyon zorunlu olduğu için iki ayrı yarışı yıllık faaliyet progra mına aldı. Göreve geldikten kısa bir süre sonra düzenlediğl bir basın toplantısında, motosiklet ve bisikletin Ikl ayrı Federasyon olması yolunda çahşacağını belirten Motosiklet ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Ünal Tolun Federasyonunun hazırladıgı 1982 yıllık faaliyet nrofrraminda 25 nisan 1982 tarihinde Ankara'da MotoKros, 19 eylül 1982 tarihinde de tstanbul'da MotoKros Teşvik Kupası olarak saptanan tki ayrı yarış yer alıyor. Konuya ilişkin olarak görüştüğümüz Motosiklet ve Bisiklet Federasyonu tstanbul Bolge Ajanı Rüştü Düz yol, motosıkletin tstanbul'da hakerrit olmadıgmı belırter^k. «Olayın benl ilgilendiren yönü 19 eyliilde tstanbul'da yapılacak yarıştır. tstanbul'da motosikletin hakemi yok. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Yarış zamanı areldîSinde bpn Federasyona hakptnim olnıadıjını ve hakem grönder mesinl isteyecegim. Eger hakpm gönderir, sporcn bulabilir, parkur saptayabilirsek bu yarışı yapanz» dedi. Motosiklet branşının hiçbir yönetmeliğlnin bulunmadığını bildiğini belirten Dtizyol. «Eger bu yanşma tiim yoklar varedllerek fferçekleşme durumuna trelirse hangl yönetmelik uyannca yapılacağı da Fede SPOR DUNYASINDAN K|SA KISA WW|CMk Cobnnkızı. P Sirkent. 4. KO ŞtJ: F: Emirhan P H Raman 358. 5 KOŞU F: Grand Marnier. P Keşbüküm. 6. KOŞU F Ansay. P Bergü7ar 7 KOŞU F: Beril P^: Kuma P Zombı S ömer. YÜKSFX FRÜÇ Olimpiyat Komitesî «Yılınen dürüst sporcusu»na kuoa verecek tSTANBLL, (THA) Türkiye Milli Olimpiyat Ko mitesi. bundan böyle, «Dü rüst Sporcu» anlayışmı ge lîştirmek amacıyla Türkiye den blr sporcuya kupa verileceğini açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komltesi'nin üyesl bulunan 30 ülkede seçilecek olan yılm dürüst sporcularına kupalan 23 haziran ta 6'LI GANYAN G 1 a: X I » 1 4 » '1* 1 4 X I g 7l X 1' X X Y r YABANCI DİLLER'İN İLERİ ÜÇLÜSÜ tstanbul Üııiversitesi Spor Şölenl'ne kwİ3r da cn az erkek Bğrencller kadar Ilçi göstcriyorlar. SBF'nln Orman Fakültesl'nl 30, Gazetecillk Enstitüsü'nün Htıkıık Fakültesi'ni 21 ve Işletme FaküHesi'nln kendl okullan olan Yabancı DHler'i 51 yendiğl karşılaşmayı korkuluktan izleyen Serap 1, Snzan ve Serap 2, talamlannın gerçek ileri üçliisünden daha be yecanlı anlar yaşadılar... (Fotoğral: Asena ÖZKAN) H K> II 10 II 10 10 tı 10 >; " M • Türklye 2. Ugine yükselme maçlarında bu^ün 4 karşılaşma yapılacak. Günün Programı 967le: tstanbul (Vefa Stadı): 11.30 Eyüp Hasköy, (Eyüp Stadı): 13.30 Yedikule Taksim, 1530 Ye. şUdirek • Ferlköy, Ankara (Ankaragucü Stadı): 15.15 PFT • Kırşehlr. • 1. Yerel Voleybol ligınde büyük olasılıkla şampıyonluğu garantileyen Beykoz, son sıralarda bulunan t.T.Ü. ile oynayacak. 1. Vo leybol küme maçlan programı: Anadolu Salonu: 12.30 İ.T.Ü. Beykoz, 13.45 Beşıktaş Üsküdar. 3. Küme Voleybol maçları: (Salon: Anadolu), 11.15 Yeşilyurt Bağlarbaşı, 15 00 Ferıköy T.O.E, 16 15 Fenerbahçe • Darüsşafaka, 17.30 ŞehreminlEmırgan • Geçtiğimiz çarşamba eecesi Leipzig'de Demokıatik Almanya ile yaptığı maçı 10 yltiren İtalya ulusal takımı ve teknik dJrektör Enzo Bearzot, Milano'va dönüşlerlnde yuhalandılar. Göstericiler, «İspanya'ya gitmek sizln nenize» yazılı pankartlarla takımt protesto ettiler. • Turk futbol hakemlerl arasına 20 yaşında genç bır bayan da katıldı. Çanakkale bölgesinde açılan hakem kursuna katılan ve Bursa bolgesi hakemi olarak dun sertıfıkasını alan 20 yaşındaki Nıhal Çakal'a Gençlık ve Spor Bakanı Vecdi özgul başarılar dıledi ve «Inşaallah sızı orta hakem olarak görürüz» dedi. • Federasyon Kupası'nda Fenerbahçe'yl eleyen Galatasarayü futbolculara 40'ar bin lira prim dağıtıldı. Bu arada, Türk asıllı fut bolcu Hoslç'e blr t*e müjrie verlldl: Yugoslav fatbolcunun kansı ve kızı da yakında Istanbul'a getlrllecek. • Voleybol'da Federasyon Kupası 1. tur rövanş karşılaşmalan bugun 6 ilde yapılıyor. • tstanbul masa tenisi bayanlar birinciliği sonuçlandı. Takım sıralamasınrta (ITÜ), tek bayanlarda Fatma Kayhan (İETT), çift bayanlarda Neptün Girgin • Sibel Yigit (ITÜ), bayanlar ve er. kekler karmasında ise Sibel Yiğit (İTÜ) • Gürhan Yaldız (F. Bahçe) birinciliği kazandılar. • Galatasaray, Dıyarbakırspor, Bursaspor ve Ankaragücü arasında yapılacak Federasyon Kupası yan final kuraları yann Ankara'da TRT Merkez Stüdyosu'nda yapılacak. • Engin'll Lille. kendi sahasınds Sochaın ile grolsuz berabere kaldı. • Fenerbahçe'li Alpaslan «10 yıllık futbol yaşantımda bu kadar ucuza atılmadım» dedi. • Sakaryaspor basın sözcüsü Yaman Akdoğan Galatasaray karşılaşmasından mutlak puan alacaklarını söyledi. • Liverpool kendi sahasında Stoke Citty'yi 20 yenerek llg şam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog