Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI .;1] ÇAĞDAŞ YAYINLARI ‘fayınlarımız arsamda bugüne değin çıkmış yapıtları: 200. Ben AtatÜrkÇiIDeğilim Arab*mdan (3. bas!) 250.Uyarılar (3. bası) Ikt Sovyet Rusya 100. ... İki Polonya (4 basi) 150, Olur Şey Değil (2. bas’) Sekakta Gürültü Var (2. 1,ası, ttikendi), Çağdaş Yayınları. Türkocağı Cad. 3941, Cağaloğlu ISTANBUL Öyküleriyle Atatürkün Özel Mektupları Deneyen: SADİ BORAK EDERİ: 200 LIB.A İsteme adresli Türkocağı Cad. 39İ4t Cağaloğlu ISTANBUL NADİR NADI’nin ‘il 58. Yıl; Sayı: 20727 Kurucusu : Yunus NADI i( 20 TL. 17 Nisan 1982 Cumartesi Genel Başkan Baştürk ‘ün davası;0] DISK sorgusuna devam edildi BM . “Bağımsız kitle orgutuyuz,, .. •. .. .. MeralTAMER Baştürk: 1 Mayısları kutlamak yasal haktır Istanbul Haber Servisi Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı (2ı numaralı Askeri Mahkemesi’nde görülmekte olan 53 sarııklı DISK davasına dün Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün la devam edildi. Baştürk DİSK’in temel hareket noktasına ilişkin soruya «DISK sendikal örgüttür, sınıf örgütüdür. kitle örgütüdür. bağımsız örgüttiir. Sınıf ve kitle örgütü olmak nedeniyle mik. demokratik nıücadele örgiıtüdür» yanıtını verdi. Baştürk sorulan yanıtlarken t kutlamış. tır. Deniokrasi ver,mıstır. Mayısların kııtlanma. 1 sını. Anayasal ve yasal bir hak olarak kendinde GuvenliK Konseyi’nin İsrail’i “kuvvetle,, kmamasım istedik .. ANKARA. (ANKA) Tür kiye’ııin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Coşkun Kırca, Kudüs olayını görüşen BM Güvenlik Mentes: Sıkıyönetim Mahkemeleri sonrasında DGM’ler devreye girecek (Cumhuriyet Kim, ailesini nasıl ve kaca besliyor? Konseyinde yaptığı konuşma da. Israil’in Kudüs’teki kutsal yerlerin güvenliğini sağlamaktan sürekli olarak ka çındığırtı ifade ederek El Ak Sa camiine yapılan son sal dırı nedeniyle kuvvetle kinanmasını istedi. Büyükelçi Kırca şunları tarafı kutsal yerlere karşı girişilen ilk ta cavüz İsrail olmayışıdır. bu yana işgalci dev let olarak Kudüs’teki dini saldırınm Kudüs’te yerlerin ve mabetlerin veniiği ve korunması husu. git dedi. Sosyalizm mücadelesinden ııe «Konunun önemli amaçlandığı sorusunu ise şöyle ..DİSIÇ sendikal yanıtladı: örgüt olarak. ekonomik müta deie örgütüdür. DISK değil. sIvasI pa rtiler. sosyalist anlavı kabul edenler. Anayasa çer. çevesinde sosyalist mücadele bunu kabul pacaklardır. ŞI 1Cumhuriyette İSTANBUL VALİLIĞİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YAZI ÜZERİNE BAŞLATILAN RUM GÖNDERDIĞİ VAKIFLARINA AİT GAYRİrIfENKULLERİN ENVANTER ÇALIŞMA LARI HIZLA SÜRDURÜLDÜĞÜ BİLDİRİLİYOR. yakında (Arkası Sa. 11., Sü. 4 de) ediyor. Anayasa mahkemesi de sosyalizmin Anayasa çerçeve. ahıde slyasat partiler aracılıgı Ile teslslne cevap veriyor. Yani sosyalist partilerin Türkiye’de iktidar olmasını kabuı tIr... çilmeden önce Baştürk’ün avu katı Ercüment Tahiroğlu tarafmdan suçlamanın bütünlüğüne Sorgunun soruyanıt şeklinde Bü. faaliyeti durduktan son ra Devlet Güvenlik Majıkemelerinin devreye gireceğini belirte rek, ölüm cezasını gerektiren bir suç nedeniyle yurtdışında bulunan bir suçlu için yapılacak iade istemleri karşısında. teminat istemlerinin yasama Or garuna bildirileceğini söyledi. Cezaevlerinde bin hükümlil rosu) Adalet. Bakant Cevdet Menteş, Sıkıyönetim Mahkeme. Dünku duruşmada sorguya ge Rum Vakıf mallarının envanteri çıkarılıyor na Türkiye ile Yunanistan resında azınlık vakıflarına genel cevap hakkı veriımesine ilişkin yazılı ıstern reddedild.i. devam etmesi ve sorgu sonuna kadar sanığın vekil marifetiyle kadar avukatların herhangi bir .ca talepte bulunamayacaklarına rar verildi. Dünkü duruşmayı Hollanda’ dan bir profesor ve bır ataşe, Belçika Sendika IConfederasyonu adına bir avukat ve F’ransu sandikalanmn bir temsilci si izledi. temsilme dahi fiilen gerek bu sonuna lunmadığına, sorgular ve tutuklu bulunduğunu ilade eden Cevdet «l!3S2‘1. linda 40 yeni cezaevt hızmetp dedi. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı <2) Numaralı Askeri SORGUDA Mabkemesi’nde olan 53 sanıklı DİSK davasına dün de DİSK Genel Başkanı Abdulgörülmekte lah Baştürk’ün sorgusuyta devam edildi. Baştürk «DİSK sendikal örgüttür, sınıf örolmak nedeniyle, giitüdiir, kltle örgütfldtif, bağımsız örgüttiir. Sınıf ve kitle örgütü ekonomik. demokratik mücadele örgiltüdilr» şeklinde konuştu.. Bülent Ecevit Askeri Mahkemece tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bit rosu) Feshedilen CHP’nin eski Genel Başkanı Bülent dün akşam Ecevit hakkında üstü Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri tutuklama Mahkemesi’nce kararı verildi, Ankara Sıkıyönetim 2 Komutanlığı Numaral: Askert Mahkemesi. bir Norveç ga vererek zetesine demeç 140. MGK’njn 52, TCK’nuı maddesine muhalefet ettiği iddia edilen Ecevit hakkındaki tutuklama istemini pazartesi günü reddetmişti. Bunun üzerine dosya gönderilmişti. Komutanhığa Komutanlığı Sıkıyönetim 7 gün içinde Mahkemenin kararına itiraz edebiliyor. Komutanlığın itirazını akşamüstü ele alan dün 3 Numaralı Mahkeme Ecevit in tutuklanmasına karar ver di. Karar dosya üzerinden alındı. Ecevit başka bir demeçinden dolayı Askeri Dil ve istihbarat Okulu’nda bu lunuyor. Bu nedenle hukuksal kararı bir tutuklama mahkeme kararı oluyor. Menteş dün düzenlediği be. cin toplantısında, bugüne de. ğin çıkarılmış olan yasalara ilişkin bilgi verirken, yapılan yasal düzenlemelerle toplam 33 idare, 63 vergi mahkemesbıin faaliyete geçeceğini b*dirdi. Yeni hakimler ve savcılar yasa tasarısının Haber Servisi Batı Trakya’daki Türk azınlı ga ait vıkıf gayrimenkuhlerine durumunda el Türk Hükümetince başlatıla cak beızer uygulama içn hazırlık olmak üzere Kum azınlık vakıf gayrimenkullerinin envante ait vakıf azrılığa gayrımenkuöeruıLadurumları ay 50fl ele alınıyor rnıt’]ı biçimde devamlıli ilişkin sorunların gı üzerine çözüm önerisi Türkiye’den gelmiş ve bu problemin kalıcı bir sonuca ulaştırılması için Türkiye ta ve tek tek tı.im gayrimenkul ler’n i<ayıtlan gözden Envanterin geçirilıyer, yakında ve Batı Traka’deki ürk azınlık vakıf T gayrirnenkullerine el konut DISK davasına dün saat 11 00’de sanık ve avukatların yok lanıaaı Ile başlandı. Sanıkların (Arkası Sa. 11.. Sü. 3 de) gündeminde bulunduğunu be(Arkosı Sa. 11., Sü. 7 de) Danışma Meclisi rine başlandı. Içişleri Bakanlığından Istonbul Valihiğine gönderilen yazı üzerine başlatılan en vanter çalışmalarında Rum ması durumunda Türkiye’ nin alacağı önleme konu otacak bilgilerin derlenmiş bulunacağı belirtildi. rafından yoğun çaba barcannııştı. özellikle vakıf Türkiye, riallannın korunması, küçük çaptaki vakıfların e faalıyetlerini tkili biçimde sür dürebilmeleri için idari ve mali bakımdan koruyucu bir yöntem geliştirilmesi ve vakıfların her türlü vergiden sürekli muaf Sa. 11., tutulmala(Arkas, Sü. 6 da) Karadeniz Ereğli’de biri müftü, 5’i öğretmen 26 kişi nur ayininde yakalandı Nihat CAN KDZ EREĞLİ. kuvvetlerince güvenlik yapılan operasyon sonucu 8.ralarında müftü Ali Aktürk ve 5 öğretmenin de bulunduğu 26 kişi nur ayini yaparken Suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Orhangüvenlik kuvvetleri lar Mahallesi Orta Cami d varmdaki bir eve baskın dü (Arkosı Sa. 11., Sü. 1 de) Bir Fransız diplomat ile eşi Beyrut’ta BEYRUT,(Alonslar) Franaa’nın Beyrut Büyükelçiliği İdari Atoşesi Gee Javello Ile eşi dün evlerinde öldürüldüier. Ders kitaplarına ‘Atatürk’ten ozdeyişler konulacak ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Milli Eğitim Bakan lığı Talim Terbiye Kurulu, 1982 1983 öğretim yılından itibaren tüm ders kitaplarına Atatürk’ten özdeyişler ko nutmasını kararlaştırdL konu laDers kitaplannda cak olan Atatürk’ten her özdeyişler. alanla ilgili olaözrak saptandı. Saptanan rieyişler ders konularına gö re aynlarak, kitapiarda han gi özdevişlerin yer belirlendi. Sözkonusu özdeyişler l98p öğretim yı (Arkası Sa. 11., Sü. 8 de) idari ateşe ve hamile eştnl Susturucu takılmış bir sllonla öldüren saldırganlar olaydan sonra kaçtı. Polis kaynakiarı. sahdırgonlorla ilgili herhangi bir ipucu bulunmadığını bildirdi. henüz üstlenen olmaolayı (Arkosı Sa 11., Sü. 2 de) . MHANYKDA İSTENMEYEN TURKLER Önce politik... Sonra sosyo ekonomik, en sonra da fanatik! Arjantin donanması Falkland yolunda Reagan : İngiltere ile Arjantin’in savaşması trajediyle biter Servisi Az. D,ş Haberler jantin Deniz Kuvvetleri’ne bağ. ii savaş gemilerinin Ingiltere tarafından abluka altına alı . üç nedeni var: Vural Sözer’in İstanbul’a gelen iki Ahnanla Almanya’daki Tünlder konusundaöyleşisi. s Cengiz Baktemurun idam dosyası Danışma Meclisi’nde (ANKA) ANKARA. Kapatılan CHP’nin Malatya ili Doğanşehir ilçesi Gençlik Kolları Başkanı Hasan Değan’ı 20 şubat 1980 tarihinde öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına mahküm edilen eylemci Cengiz Bak sağ temur ile ilgili karar, önümüzdeki hafta Daruşma Mec ilsinde görüşülecek. veriBaktemur hakkında len karar önce Askeri Yar30.9. gıtay 2’nci Dairesfnce 1981 tarihinde onaylanmış. san bölgeye doğru hareket et. mesl iki ülke savaş gemileri arasında çatışma olasılığım ertırırken ABD Başkanı Ronald Reagan, Arjantin ile Ingiltere’nin savaşmasının bir trajediyle biteceğini söyledi. Bir Amerikalı gazeteciye göre, Haig’den taraflara baskı yapmasını isteyen Reagan <Beni kötü adam gösterebilirsin» dedi. Arjantin resmi haber ajansı Arlantin gemilerinin Pue?o Belgrano limanmdan çı karak Güneye doğru yol aldıktarım haber verdi. Alana, Faikland takımadalarının 955 km. Kuzeyinde yer alan en büyük donanma üssü Puerto Pelgrano’dangeminin ayrıldığını kaç ‘cTeiaan,ı açıklamadı. Bugün8:sayfamızda şui kötü bir miras da bıraka. cağını Bu arada Falldand bunalımın da mekik diplomasisini sürdü. ren ABD Dışişleri Bakanı AlezanderHaig dün Arjantin Ingiliz yayın kurumu BBC’ Devlet Başkanı Galtleri Ile gö nin haberine göre Reagan, Ar. rüştü, daha sonra meslektaşı ile iki kez bir araya geldi. BBC jantin Devlet Başkanı Leopol do Galtieri ile yaptığı telefon ye göre Arjantin Dışişleri Bakanı Iyimserim’. dedi görüşmesinde. böyle bir savaIstanbul Bu arada hafta başında bill geye varması beklenen İngiliz donanmasının uzun menzthlibir So’gyet keşif uçağı tarafından izlenmekte olduğu bildiriliyor. Sovyet resmi TASS Fklkland bunalımında arabulu culuk yapan ABD’ye sert. bir bi çirnde kınayarak çıkarcıhıkla suçladı. TASS’ın bu konudaki yorumu şöyle «ABD diş görü. ıiüşte arabuluculuk ederken, kendi bencil çıkarlarına hizmet etmeye Ote yandan A.ET’nin Arjantin’den ithalatı bir ay süreyle durduran kararı dün yürürlü. Sü. 8 de) <Arkası Sa. Evrenbugün Balıkesir’de konuşuyor . . Izmir’de .Mtrcılay Pethi Bey . harp oyununu izleyen Evren ve MGK üyeleri Balıkesir’de inceleme yapacaklar. Bülerıd Ulusu ve bazı bakanlar. dün ve yöre. Ana ve Efes Iınrebelerini ziyaret etti. :irıdekj çeşitli tesislerde incelemelerde bulundu. GÖZLEM Ege İZMİR, (Cumhuriyet Ko. Bürosu) Ege Ordu mutanlığınıa .Miralay dün Fethi Bey82 sona ererken oyunları Kenan Devlet Başkanı izleyen Evren bugün Balıkesir’e giderekburac’a, halka hitaben bir konuşrrn’ yapacak. Bera berinde MGK üyeleri, Başbı171 baktın baka.n Uhıso lar olduğü halde l3aLıkesir’e gidecek olan Evren bazı ku. rini gezdi. Müdürü Selçuk Sebahattin Erdem’den bilgi alan Ulusu’ya. Selçuk Kaymakamı Engin tarafından Bereket Tanrıçası yargılanmanın yenilenmesi Artemls’ln altm heykeli veruluşlarla incelemelerde istemi aynı dairece 10.2.1982 rildi. buluna’ak daha sonra halka tarihinde reddedilmişti. AYDIN’DA hitaben bir konuşma Daha sonra Aydın’a ge yapacak Evren ve çen Ulusu. Valilikteki topler akşam Ankaraya lantıya katıldı. Toplantıda cekler. bir açıklama yapan Ulusu. Bülend Başbakan dün beraberinde Tarım ve Aydın ve yöresinde bir süre nce meydana gelen sel ö Orman Bakanı Sebahattin izlerinin alınan felaketinin Ozbek Ile Köyişleri ve silindiğini söy Bakanı Mlinlr Gil önlemlerle !Cooperatifler 7. SAYFADA ledi. Ulusıy. sel afetinin yol ney olduğu halde, Meryem (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Ana Evi 1e Efes harabeleNitekim Özerkce.. UĞUR Olmak ,. . EIIİeRIİSİ Il, . MUMCU «İktisat prolesörleri görüşlerini açıkiamakta Özgür müdürler?a <Bu ne biçim soru?> demeyiniz. İktisat profesörlerininbüyük çoğunluğunun <24 Ocak kararlana ve para kredi düzeni konularında özgürce konuşabileceklert çok şüphelidir. Çünkü, btrçoğu, holdingbüyük şirketlerde, banker kuruluşlarında. tercin, bankalarda yönetim kurulu üyesi ya da da(Arkası Sa. 11, Sü. ‘7 de) IŞIk . Tutanaklardan jihan Erdost davası Erkek kişiler: Askerlik hatıralarımzı ufluttuysanız, yakınlarınıza emeklilik işlenılerinizi bol bol anlatabilirsiniz... Bugün 8.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog