Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 KAHÎRE, (Ajanslar)* Mısır'da Enver Sedafj öldürmekten suçlu bulunarak ldama mahkum edilen beş kişinin cezalan dün sabaha karşı infaz edildi. Geçtiğimiz yü 8 Ekim günü eski Devlet. Başkanı Enver Sedafı öldürmekten suçlu bulunan 5 klşiden ikl subayın kurşuna dizilerek, Uç slvilln de asüarak idam edildikleri avukatlan tarafından açıkJandı. Enver Sedat'a bir geçit törerd sırasında suikast düzerüeyen beş kişi teğmen Halit El tstanbul, yedek subay Hüsayin Abbas, Abdullah Hamld Abdülseiam, Ata Tayel Hamedo ve Abdulselam Farrag, suikastten hemen sonra Güvenlik Kuvvetlerlnoe yakalanmış ve yargılanmalan sonunda idama mahkum edllmişlerdi. Sui' kastçılann cezalan Mısır'm yeni Devlet Başkanı HUsnü Mübarek tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı. Hüsnü MUbarek, önceki gün savunma avukatlarının lriamlarınm durdurulması yolundakl başvurusunu reddetmişti. Savunma avukatlan davaya slvll mahkemede bakılmasını istemişlerdi. Enver Sedat'a suikast düzenlenmesiyle ilgili davada 17 kişi de, daha önce 5 yıldan sonsuz hapse kadar değişen hapis cezalanna çarptiril mışU. Sedat'ı öldüren 5 kişi asıldı Lübnan'da rnüsSümanSar arasındaki cctısmalarda 4 2 kisi daha öldü Dış Haberler Servtsi Lübnan'da üçüncü gününe giren çatışmalarda dün gece 42 kişi daha öldü, 138 kişi de yaralandı. Güney Lübnan'da sah gü nü yenidön alevlenen Şii ör gütü EMBL ile Irak yanlısı Baas Partisi arasındaki çatışmalar başkent Beyrut'a da sıçrayarak 27 kişinin ölü müne yol açtı. Beyrut polisinin bildirdifcine göre dün gece Beyrufta aynca 39 ki şi yaralandı. Güney Lübnan'ın Şiiiertn yogun olduğu lıî köyönde de aynca 15 kişi ölürken. 49 kişi de yaralandı. Böylece çatışmalann sah günü yeniden alevlenmestnden bu yana ölenlerin sayısı 49 a yükseldi. Çatışmalann İlk iki günü 7 kişi ölmüş, 16 ki şi yaralanmıştı. Lübnan'da 950 bin kişilik kalabalık bir topluluk oluşturan Şii'lor içinde etkili olan tran yemhsı EMEL örgü tü Lübnan'dakJ bütün di£er gruplan karşısına almıs durumda. Özellikle Lübnan Komünist Partisi ve Irak yanlısı Baas Partisi ile, Şii toplulufcu icinde etkinlik ka zanma amacıyla EMEL Örgütü arasmda sık sık şiddet li çarpışmalar oluyor. Bu arada, çatışmalann yaygınlaşması karşısında gü venlik nedenleriyle Beyrut havaalam dün akşam ulaşı ma kapandı. Lübnan polisinin bir sözcüsü, gruplar arasında ateş kss sağlamak amacıyla çaba sarfedildigini ve Lübnan Başmüftüsü Şeyh Hasan Ha lid'in de taraflan banşa ça&ırHi^ıni ncıkladı Beyrut'un batı kesimlnde dün meydana gelen patlamada FÖK'nün El Fetlh grubunun yöneticilerinden İlyas Kİ Atraş'm kardeşi Züheyr Atraş, karısı ve 11 yaşındaki kızı öldü. Züheyr Atraş'm da El Fetih'ln üye si olduğu, ancak yöneticiler arasmda bulunmadığı bildi rilmekte. Calısanlar... Sorulan... Sorunlan... Yılmaz ŞİPAL YEVMİYE DEFTERİ YOKSA DİĞER DEFTERLER GEÇERLİ MİDİR: Tutulması yasal olarak zorunlu olan yevmiye detterl yoksa, diğer defterler usulüne uygun olarok tutulmuş olsa bile gecerlı sayılmıyarok. SSK'ca ölcümleme yoluna gldllir. FAZLA MESAİ YAPILMASI İZİNE BAĞLI MİDİR? İş Yasasının 35. maddesi fazla calışma yapılmasını izine bağlamıştır. Bu Izin Yasada; «d) Fazla calışma Bölge Çalışma Mü düriüğü iznlne bağlıdır. e) Fazla saatlerde calışmak icln !şcinln muvafakatlnkı alınması gerekir» denilmektedlr. Bu nedenle işverenin Işctelne fazla calışma yaptırabilmesl lcin önce Işyerinln bağlı bulunduğu Bölge Calışma Müdürlüğünden Izin alması, sonra da fazla scat calıştıracağı işcinin bunu kabul etmesi gerekir. Aynca da bu Izinler alınsa bile fazla cclışmanın «günde uc saatl» gecmemesl ve fazla calışma yapılacak günlerin toplamının da bir yılda 90 Iş gününü aşmaması gerekir. KAYITLAR NEREDE INCELENİR: Kurumca Işverene yapılan (...) tebllgatta, defter ve kayıtların ıncelenmek üzere Kurum Şubesine getlrilmesl istenmiştir. Oysa kl Işverenin kayıt ve defterlerinl ibroz yükümlülüğü, ancak Işyerlnde incelenmesl koşulu ile söz konusudur ve yasalarca öngörüimeyen bu yükümün yerine getirilmesl Işverenden istenemez. Bu nedenlerle: gecer li olmayan bir tebllgat üzerine yapılan ölCümlemeye geçerlilik tanınamaz. (Yargıtay 10. Hukuk Dalresl) Dışişleri Bakanı olarak Turan Günes Sedat ERGtN ANKARA Halen ilter Türkmeriln oturdugu raakam odasına glriş veren küçuk salonun duvannda Turk haridyesini yönetmiş sahıslann fotogmflan dlzilidir. En alt sırada Ümit Haluh Bayülhen 1le Melih EsenbeVln fotoğraflannın arasında Prof. Turan Gunej'inki asıhdır. AlttndaM plakette şöyle yarar: •Prof. Turan Güneş, 25.1.1974 . 7.11.1074..Turan Güneş nasıl bir Dtşişleri Bakanıydı? Bir kere. herkes başlangıçta. uzun yıllardan sonra Uk kez Iktidara gelen bir siyasi partinin temsilclsi olarak bu kişinin Dıstfsleri Bakanlıgı'nda böyuk çapta bir degişiklige gitteceğini sanmıştı. Tam tersini yaptı Güneş. Geçid yetkilerin cazibesinfc kapılarak bakanlığı •hallaç pamuğu gibi atma» kolayIığına kaptırmadı kendinl. Kadrolara dokuntnadı, bakanhk içinde •birleştirici va toparlavıcı oldu.» Kendisine karşı hangi düşünceyi beslerlerse beslesinler bakanlık mensuplannı kazanmaya çalıştı Bakanlıgm insan öğüten çarklanna ragmen kimden nasıl yararlanacagını bildi. zekasiyle kişileri «vönetti • Dışişleri'nin o katı burokrasisino rağmen Dışiş: lerl Bakanının, görevtni. pekala bir balk adamı gibi yerine getirebileceğini gösterdi. Diplotnasinin hiç de sanıldiğı ıçibl halkm OstOnde bir kuruoı olmadıfcını kanıtlarcasma bakanlıktakl yerleşmiş davranıs biçimlerini kaldırdı. Dışişleri Bakanı da sonunda aramızdan biriydi. Diplomatik inceliklerle berenmis kalıpsal vaklasımlar verine dış oolitikayı baaitleştirdi. herkesin anlayabilecegi bir lisanla bütü.n halka maletti Belki de ilk kez Türk toplumunda \Oışışleri Bakanlıgı'na karşi yerlesmis Kftrüşlerl kırdı. Bakanhga sempatik bir yuz kazandırdı. Bir de. tabii. •düsünce üreten bir Dıştşlesi Bakanı ydı... Dışişiert Bakanı Turan Güneş'İn anısmın aitını Çizdiği en önemli olgru lse. Kıbna Banş Harekatı'nın Türk diplomaslslne getirdigi yeni kimlikte yatıyor. Turkiye. Banş Harekatı tle, Hk kez. hakkıra ararken çlzllmiş sınırlann da ötesine gecebileceginl butün dünyaya gösterdi. Hakkma sahlp çıkışmın bedell ambargo ve ceşitli kanallardan yöneltilen bas kılarla ödetilmek lstense de.. Turkiye ulusal çıkarlannı korumak Için gereklrse Batıya da gerçek anlamda kafa tutabilirdL tşte çıkartmadan sonra blrind ve IkJnd Cenevre Konferanslannda Türk diplomasisl bütün ovalamalara. kabul ettirilmek Istenen yapay çözüm önerileıine ve blöflere karşı dlrenirken. bu yıpratıcı sinir harbinden galip çıkan. inatcı müzakereci kimligi ile Turan Güneş ü. Birind Harekat gercekleşttrildtginde Turan GOneş Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olarak bu ülkede bulunuyordu. Geziaini bırakıp geri döndü. Türk müdahalesini engelleyemeyen ABD. Ankaranın yüröttügu kriz diplomasisini yumuşatmaya. Sampson darbesinin meydana getirdiği fijli durumu zaman kazanarak benimsettlrmeye çahşıyordu. ABD arabulucusu Sisco adaya çıkmış olan Türk askerlerinin kantonlara serpiştirilmeleıinl. Sampson degiştirilerek yerine üımli bir baskanm gettrflmesini ve darheve katılan Yunan askerlerinin çekilmesini öneriyordu. Günef, hlç beklemeden Sisco'ya şöyle dedl: •Şunu çok lyt bilmeniz aerekir ki, askeri bir harehatm sorumluluğunu taşıvan bir Türh hukümeti böylesine yetersiz bir güvenlikle tatmin olamaz Bu harehatm amaçlan ve hedefleri bellidir. Bunlara ulaşılmadıkça durulamaz.» ABD heyetinden bir yetkili atıldi: «O zaman Yunanistan sovasacahtır..» Güneş, yanıtladı «B« herhalde Amertkan göruşü oiacafe... Sisco. Yunanlstan'ın NATO askeri kanadmdan çekilme tehdidlnl getirdiğinde de aldıfcı yanıt. *bM ilgilendirmez* oldu. Sisco eli boş döndü. Turan Güneş'ln Dışişleri Bakanlığını anımsarken Türk diplomasisinin bu sayfalannı bir kez daha çevirmekten kendimizl alıkoyamadık... İki kacakcıhk davasında (Baştarafı 12. Sayfado) yapan görevlilere, bunu abn bana doknnmayın, benl bıra kın gideyim» dediğinin börevlilerce tutulan bir tutanakla saptandıgının, rüşvet olarak tekJif edilen paranın 50 bin lira olduğunun belirlendigini iddianamestnde anlatü. Duruşmada ıddialan kabul etmeyen sanıklar nazıruk ifadelerini baskı altında verdilclerini öne sürdüler. Görevsiıllk konusunda dile getirilen istem üzerine mahkeme, atılan suçun ideolojik nedenlerle işlendiği ya da bu çeşit suçlara bağlı bulunduğu konusunda kanıt bulunmadığı göruşUne de uyarak görev sizlik kararı verdi. Görevü Kartal Ağır Ceza Mahkeme sine gönderilecek olan dosyada, tutuklu samklann tahliye leri de kararlaştrnldı. ÇAYIROVAU UĞURL.U Sıkıyönetlm 1 nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edilen «teşekkül ballnde silah »e marmi kaçakçüığı» davasında cÇayırovalı Osman» diye bilinen Osman Imamoğlu, Abuzer Uğurlu ve tutuksuz sarukJardan Hasan İpck nazır bulundu. Bu davamn diğer sanıkları Zihni tpek, Cemil Küçük, Seyfettin Güven, Ha111 Üçüncü, Ismail tlhan, ve Ismail Çelik de 15 yüa kadar hapisle oezalandırümalan ıstemiyle yargılanıyorlar. Dünkü duruşmada samk Os man tmamoğlu «tddlaname bana tebllğ edilmedl. Ve bu nedenle gerekli sekilde iddianamedeki suçlamalar yönünde beyanda bulunmam mümkün değildir» dedi. Duruşma da beklenen bazı yazılaıa ce vap geldiğı göriüdU. İstanbul Emnlyet MUdürlüğü'nden gelen yazıda Abuzer Uğurlu'nun Uk kez 1969 yüında pasaport aldığının belirlendiğı, bu tarihten sonra Ugurlu'nun 1972 yılına kadar üç kez kayt>sttiğini öne surerek yeni pa s»port aldığının bildirildiği gö rtA'dti. Gelen yazıda sanığm dogtfjm yeri olan Malatya'dan diğer illerden veya yurt dışı tvmsilcUıklerünizden pasaport alabUeoeği kaydedüdi U ğurlu, ,soru üzerine başka yerden paaapon almadığını aöyledi. Tanık vrtarak dinlenen totoğral malzemesl satışı yapan Celal Derya «Dövizcı Celal» diye bilinen klmseuin kendisi olmadığım, Abuzer Uğurlu üe iş ilişkisinin olmadığım söyledi. ğo mayıs'a ertelenen duruşmaya tanık dinlenmesi ve sor gular ile devam edilecek. GÖREVSİZLİK KARARI 3 TIR dolusu kaçak sana > yi malzemesini yurda sokarak, alıp satarak teşekkul halinde gümıilk eşyası kaçakçılığı su çun u işledikleri tddiasıyla açılan 8 sanıkh davada da 3 nolu askeri mahkeme görevsiz lik karan verdi. Abuzer Uğurlu, Hasan Alan, Halil v« Kadir Anlaşan Ue Erkan Eroglu'nun samk olarak yargüandjgı davada savunma avukatlan görevsizllk karan verümesi lstemlerini yinelediler. Geçen oturum da bu yön de savcuık gcrüşünün alınması için erteJenmisti. Askeri Savcının, yazılv olarak hazırla dıgı ve duruşmada okuduğu görUşünde savcılıkla daha ön ce verilen görevsizlik kararı run 1. Ordu Komutanhğı Askeri Mahkemesi'nde bozulduğu belirtilerek, gerekçe olarak «memleket çapındaki bütün kaçakçılık olaylan ve bun lara konu olan miktarlann büyüklüğü Ue üevletin iktigadf püvenliğinin bozulduğu, suçluların yargılanması ve cezalandınlmasinda etkinlik ve caydıncıiık sağlanması»ı\ın gösterüdiğini hatırlattı. «Her olayın birbirinden ayn olarak ele aunması gerektlği, dosyamızda konu olan bir mil yon 10 bin 7 liralık kaçak eşyanm varlı^ı bu miktann devletin ekonomik, idarl ve iktisadi güvenllğini sarsacak niteükto olması söz konusu edilemeyeceğlnden» denilen Askeri Savcılık görüşünde giiwensizlik karan verilmesi isbandi. Mahkeme güvensizlik karan vererek dosyarun görevü tstanbul Ağır Ceza mahkemesi'ne kararlaştırdı. Bu davamn tek tutukluğu sanı ğı Abuzer Ugurlu'nun tahliye istemi kabul edUmedi. 13 KİŞt MAHKÛM OLDU tZMÎR Muhteuf tarihlerde yurt dışına uyuşturucu mad de kaçıran ve yurt içinde satışım yapan biri emekli polis, ikisi kadm 13 kişi toplum 165.5 yü hapis ve 1,8 mUyon lira pa ra cezalanna mahkum oldu, 8 samk beraat etti. 1 Numaralı Askeri Mahkeme de mahkum olanlar ve verUen cezalar şöyle: Mehmet Kanböre 50 yıl hapis, 548 bin lira para, Orhan Türker 20 yıl hapis. 68 bin lira para, Kemal Turhan 12,6 yıl, Birsen Honter 8 yıl 4 ay, 28 bin lira, Celal özen Blner 24 yıl, Rüstem Serez (emekli polis), 13 yıl 4 ay, 546 binlira, Atagül Serez ve Nezahat Kaytaneı 6' şar yıl 8'er ay, 275'er bin lir» Mehmet Nevzat Gönttl, tlhami Moloz, Bahrl Karadağ, Ahmet Turgut Karadağ 5'er yü 6'şar ay 20'şer gün hapis, 29'ar bin lira para, Cengiz Cengizalp bir yıl 8 ay, 610 lira para. MAMAK TUTUKEVI MÜDÜRÜ (Bastarafı 12. Sayfada) Yayışık, Beklr llkbahor, Ars'an Akbaş ve Eray Acargil'ln sorkemeslnde dün yapılan duruş mada, daha önce kimlık sop gulorı yapıldı. Sorguları yapılan sanıklar kendllerine yöneltl tamaları yapılamayan Hatice len Iddialan kabul etmediler. Ateş ve Ferrah Durur'un klmEray Acargll Askeri Savcılıklik saptamaları yapıldı. Sorgusu yapılan sanıklar ta kendisine baskı yapıldığmı dan Hatice Ateş, «Aclık grevi llerl sürdü. Bunun üzerine söz ne gitmek Isteyen arkadnslnn başka kojuşa almak İstemişlerdi. Bu yüzden blze sa!drrdılar. iddla edlldiğl gibl ken dllerine mukavemet teşkll ede(Baştarafı 3. Sayfada) Böyleee tran, orduyu yecek bir davranışta bulunmaniden düzenlemek ve yeni dım» dedl. Sanıklardan Ferrah Durur da erlerin üzerlerine sal savaş taktikleri Relistirmek dırdıkları görüşünü savunafak, için zaman bulmuştur. Ayrıca Irak askerlerinin Iddialan reddettl Latife Aksa kal İse sorgusunda, erlerin ü eSltim düzeyinîn de yeterzerlerine saldırıldığmı belirte siz olması Iran'm Işinl kolaylastırmıştır. rek. «Ertesl gün cezaevl müdü Yukarıdaki gBzleml IIrünün görüşü üzerine kafese bulmamızın nedeni, aldılar. Üç gün orada ac su glnç bize 1973 Ortadoğu savaşısuz bıraktılar. Yemek vermedl ler. Bu yüzden hastaneye kal ni (Yom Ktpur savaşı) anımsatmasıdır. Bilindlği gidırıldım» dedi. bi, o savaşta da Süveyş'l Emniyetteki sorgulaması sıra gecen Mısır blrliklerl başsında beiinden sakatlandığını langıçta parlak başanlar belirten samk Hotice Ulu, du kazanarak tsrailllleri çok rumunun erlere saldırmaya el Rüç duruma sokmuşlardı. verişll olmadığıinı dile getirdi. Ne var ki, bu başanlann Cezaevl müdürünün «Ağıza a sonu gelmemlş ve toparlalınmayacak küfürler ettlğinl» nan tsrail ordusu şimdiki söyleven Nuriye Kayalı da. os Savunma Bakanı General kerlerin kendllerlne saldırdıgmı Ariel Sharon'un komutasmda Süveyş'l geçerek MıIddia ettl. Duruşma sonunda Askeri Ce sır'm 4. Ordusunu geriden zaevi müdürü Albay Racl Te kuşatmıştı. Görevlmlz gereğl, savaş haberieri ile tlk'ln gelecek duruşmaya tanık blrlikte. Batılı askeri yetolarak dinlenmek uzere cağıkliilerin çarpışmalara llişrılmasına karor verlldl. kln değerlendirmelerinl de Kararın açıklanması sırasın lzlemlştlk. da söz alan sanıklardan MeAskerl uzmanlann o zaral Bekar, cUfacık bir koğuşta 55 klsl kaldıklarını, cezaevki manlar Mısır ordusuna yöde baskıya maruz bırakıldığı nelttiklerl eleştlrilerle bugün Irak ordusu konusunnı ve gerek koğuşun kücüklüğü da ortaya atılan görüşler agerekse havalandırma icln a rasında büyük benzerlik karıldıklannda açık havada az var. Mısır ordusu da savatutulmalan sebeblyle havastz şm başlannda kazandığı ba kaldıklannı. kendlslnln v« dl şarıları değerlendireme0er arkadaşlannın sağlık du mlş. llerl harekatı sürdürrumlorının tehliksde olduğunu, memiş ve tsrail ordusuna haftoda ancak üc dört günde toparlanmak İçin zaman havalandırmaya cıkarıldığını vermiştl. Çünkü Mısır ordu bunun sürestnln de beş dakl sunun saldırı planı, büyük kayı geçmedlğlnl» söyleyerek, ölçüde Sovyet askerl uzbu konularda önlem almması manlarımn yardımı ile haİcln İlglll makama duyuruda bu zırlanmıştı. Ne var ki, gelunulmasını Istedl. Mahkeme nel planı hazırlayan Sovde, samk Meral Bekar'ın söz yet uzmanlannın, bu planher lerlnl lceren tutanaklarm bir da Mısırlı subayların her saat, ya da her dakika örneğinin bir yazı İle Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığına İle ne yapmaları gerektigini saptamaları doğal olarak tilmeslni kararlaştırdı. beklenemezdi. Napolyon Duruşma 13 Mayıs gOnö Sa «Savaşlar bazen blrkaç saat 9.30'a ertelendl. at İçinde kazamlabilir, ya DOĞU PERİNCEK da kaybedilebilir» der. HASTANEYE KALDIRILDI Mısırlı komutanlar, tsrail Münfesih TİKP Genel Başka karşısmda ilk günlerde kanı Doğu Perincek ve 33 arka kendi daşının yargılanmasına Anka zanılan başanları ra Sıkıyönetlm Komutanhğı (2) inslyatlflerl İle değerlendirememişler, genel planın Numaralı Askeri Mahkemeslnkapsamadığı durum ve de devam edlldl. Böbreklerin fırsatlar ortaya çıktığında dert rohatsızlandığı İcln has tereddüde düşmüşler ve taneye kaldırılan Doğu Perin böylece tsrail ordusuna tocek duruşmayo katılmodı. parlanmak İçin büyük geTİKP dovasınm dünku duruş reksinme duyduğu zamanı mnsınm başlangıcında Doğu Pertncek böbreklerlnden rahat sız olduğu icln Mevzl hastane slne yatacağını söyleyerek. I(Baştarafı 1. Sayfada) zln Istedl. Bunun uzerlne PeBüyük Camii arasmı birleştiren rincek, salondan ckarılarak hat İçinde kalan alanda ve İsMevzi hostaneslne götüruldü. tanbul Boğazı kuzey ve güney Dava belgelerinl lceren Kla yönlü deniz trafigine aynlmış sörlerln okunması sürdürüidü. yol üzerinde balık avlama, her Dunkü duruşmada okunan 14. türlü sportif faaliyetlerde bu17 ve 19. klasörler illerden ge lunma ve geçit yolu üzerinde demirleme can ve mal gülen raporlar ile ana dava İle venliği bakımmdan 15 nisan blrleştlrllen dava dosyalarını 1982 gününden itibaren yasaklcerlyor. londı. İstanbul Liman BaşkanSanıklardajV Mustafa Kemal lıgı'nca duyurulan yasaklara uCokmıran.gecen duruşmada yulup uyulmadığı Denlz Polisi' okunan belgelerln sucsuzlukla nce kontrol edilecek ve tüzüğe aykırı davrananlar hakkında yarmı acıklamak yönünden gersal işlem yapılacak. ceklerl yansıttığını söyledl. TİKP davasında halen Doğu Perincek, Danyal Oral CaMşlar, M. Kemal Çamkıran ve M. Bedrl Gültekln tutuklu bulunu (Baştarafı 12. Sayfada) yorlar. bOezik, bir çift altın küpe 110 bin lira tutarında çek MHP VE ÜLKÜCÜ gaspeden 10 militan üç taKURULUŞLAR DAVASI banca, şarjör, merml ve di tMHP ve Ölkücö kuruluşlar, ger suç delilleriyle birlikte davasına dün de samklann sor yakalanmıştır. guları İle devam edlldl. Yakalanan samklann İkl Ankara Sıkıyönetlm Komu sl ortaoknl, diğerleri ilkotanhğı (2) Numaralı Askeri kul mezunu olup, manav, Mahkemeslnde yapılan dünkü lokanta ve lnşaat lşçiliği duruşmada, tanıklardan Hakkt yapmaktadular.» alan askerl savcı. samk Acar gil'in bir duruşmada öbür arkadaşlarına nasıl Ifade verme lerl gerektlğme lllşkln bir no tunun ele geclrildlğlnl belirterek, askeri savcılıkta santkla ra baskı yapılmadığını Polifikada Sorunlar saglamışlardı. " Sanırız, bu Srheklerden alınacak ders bellldlr. Askeri doktrln ve savunma stratejisl ulusaldır. Her ülkenin ordusunun kendl gelenek. deneyim ve özelliklerine göre, saptanır ve sekillenir. Sovyet askerl doktrini Sovyet ordusunda etkili sonuç verebillr, ama Mısır ya da Irak ordusu bu doktrine göre eğitildiğlnde başarı alamazlar. Amerikan ya da söz gelişl, Fransız askeri doktrinlnin de başka ülkelerin ordusuna uymayacağı gibi. ülusal nltellk ve özelllk, toplumlarm ekonomik modelden askeri doktrln ve eğitlme kadar. gözönünde bu lundurmak zorunda olduk. lan en önemli gerçektlr. Turkiye ile Sri Lanka'nın birçok konuda görüsleri yakın ülusu (Boşstarofı 1. Sayfada) olacağı pazar.'araa şirkeUeriniıı kurulması teş^vik edilecek ve desteldenecektirj» Ulusu, soya tasulyesinin eklmini özendırme^ için bu urünUn destekleme kapsamına a1 ündığını, mısır 811)111 için TMO ya görev verüeceğVni bildirdı. Aliağa Ağır Sanayı bölgesın de sanayl kuruluşlaAinın gerek sinimi için bir sanayî limam ya pılmasmın planlandığım kaydeden Başbakan, tuıtât» konusunda ise şu açıklamaliMTİa bu lundu: «Dilek Turizm gelişnıe proje si içinde yer almaktadır. iülık yatırun prognnunda da yer alan SeferihisarDUek Tmlım gelişme projesi Izmir ilinio jfüney kesiminden başlayarak, ıtzmir ve Aydın il sınırları içindvski 180 km.lik bir kıyı bandıı^t kapsamakts ve toplam 48.85» yeni turizm yatağuu öngörmek tedir. Planlama alanı 12 alt böl geden oiuşmakta, bunların için de Kuşadası, özdere ve Doğanbey alt bölgelerinin dzel bir programla imar planı ve altyapı uyguiama çabşmslan yürütülmektedir. Seferiblsar • Dilek projesi toplam altyapı tutan 25 milyar lira olup. 1981 • 1887 yıllan arasmda hizmetln gerçeklestirilmesi amaçlanarak programlanmıştır^ Başbakan Ulusu konuşmasını şöyle tamamladı: «Hlzmete başladijhmızdan bu yana ekonomik ve sosyal alanda önemli gelişmetar kaydedilmiş bulunmaktadnr. Ülkemizin her köşesindeki vatandaşlanmizın buzur içinde daha iyl bir hayat standardına ve hunırlu bir çalışma ortamtna kavnşturulraası başuca amacımızdır. Ulumlu sonuclann alımnJHUida httkümetimizce takip edilen e > konomik ve sosyal politikajann rolii kadar yüce milletünlzüı gayret, fedakâruk ve desteğtnuı de büyfik paya oldu&unu, şfikran hislerimle blrukte Itade etmek isterünj» Toplantıda, Ege Sanayl Odası yetkillleri çeşitll sorunlannl dile getiren konuşmalar yaptılar. Başbakan Ulusu, bu konuşmaları yanıtlarken de, rantabl olmayan sUt fabrikalarmı özel sektöre devretmek nlyetinde olduklanm söyledi. Ulusu, AET Ue olan İUşldlerde Türk ürimlerinin korunacagını bildirerek, «AET*nln yaptıklanm kabnllenmeyeeeğiz. Gerekli önlemler) slacagız, almaya devam edeceğtodedi. Isten çıkardıgı isciyi (Boftarafı 12. Sayfado) Işveren slrket bu karar, bildlrl, emir ve yasaya aykırı ola rak beni Işten çıkordığı Için o tarihte önce Edirne Sıkıyönetim Komuton Yardımcılığına müracoatla bulundum. IIglll makam sikâyetirnl Bölge Calısma Müdürlüğü'ne yolladı. Va Iş Müfettlşleri'nce Işverenln benl haksız çıkordığı saptandı. İlglll makamca Işlme lodetn sağlandı. Ancak, Işveren slrket önce benl Izlnll Imls glbl gösterlp tekrar Islme son verdl.» Bicen. tekrar işslz kalınco haksız olarak Işten cıkarıldığını öne sörerek Edfrne Iş Mohkemesl'ne tesblt davası acıyor. iş Mahkemesl'nln kararı İle Işçinln haksız olarak Işten cıkarıldığı saptanıyor. Işveren avukatı kararı temylz edlyor. Yargıtay 9. Hukuk Dalresl korarı iş Mahkemesl'nln vermlş olduğu kararı onaylıyor. Keslnleşmış mahkeme karan İle tekrar Bölge Çalışmaya Başvuran Ömer Bicen Işsiz kal dığı sürelere alt ücret ve sosyal haklarının ödenmesl, tekrar Işe alınmasını tstlyor. Müdurlüğün 16 mart 1982 tarih 03890 207/1494 sayılı yazısı İle Işchiln Istemlerlnln yerine getlrllmesl Ifverenden l s t * nlyor. Bu yazı bilgl Için 1. Ordu Komutanlığı'na da gönderllıyor. 22 ve 26 mart 1982 tarihlerln de ışyerıne giden Omer Blçen Işbaşı yaptırılmıyor. Bicen bu aurumları bir tutanak ile saptayarok geriye dönüyor. Işcl ömer Bicen bu gelışmelerl anlatan bir dilekce ile durumu tekrar Edirne 3. Mekanize Tümen Komutanlığı'na duyuruyor. Komutanlığın Personel 7130 1782 / SYNT 2 nlson 1982 tarihll yazısında Imzolar Personel Şube Idari Işler subayı. Kurmay Başkanı ve şlrketln isarl koordlnatöru Türsen Suner'e aıt. Suner, Işcl Omer Blcen'l <lşe alacağım, boşta ge cen sürelerlnl ücretli Izinll olarak sayacağını bu sürelere alt üeretlerlnl va dlğar sosyal haklarım ödeyeceglnl» toahhüt edlyor. Işcl 3 nlsanda Işbaşı yaptınlıyor. ömer Blçen'ln avukatlarından Osman Yıldırım, Işverenden alacaklannın tahsill idn lcra taklblne başladıklarını söy ledl. Bicen 29 mart 1982'de 1. Ordu ve istanbul, Canakkale, Edirne. Kırklarell. Teklrdağ lllerl Sıkıyönetlm Komutonlığı'na bir dilekce İle başvurarak, Işveren hakkında 1402 sayılı Sıkıyönetlm Yasası'na muhalefetten islern yapılmasını do rstedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyetl Dış işteri Bakam A. C. S. Hameed'in Ankara'da Türk hukümeti ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki üişküerin başlangacı yolunda ük adımlar atıldı. Hameed'in ziyareti, iki ulke arasmda diplomatik illşküer kurulduğu tarihten bu yana yapüan üst düzeydeki Uk tema s oldu. Yaptfan resmi görüşmelerde, iki ülke arasmdaki üişkUerin gellştirüroesi üzerinde duruldu ve özell&le ekonomik alanda İHBAR ÜZERİNE her iki ülkenin yaranna olarak işbirligi ve ticaretin arttıYAKALANDI nlması olanaklarımn arttırüSONRA DA ması konusunda görüş işbirllğine vanldı. SERBEST Uluslararaat durum ve çeşitli dünya sorunlan yapüan gö BIRAKILDI ruş teatlsınde de her iki batstanbul Haber Servisl A kan, birçok konuda yakın görüşlere sahip olduklarını tesdam öldürmeye teşebbüs, yaralama, ruhsatsız silah taşu«a o plt ettiler. laylanna adı karışan sağ görüşlU Süleyman Erbaş c\Un Yolİş: Adliye'de Ihbar üzerine önce Grev hakkım gözaltına alındı, daha sonxa serbest bırakıldî. kısıtlamak Erbaş dün 6. lcra Daireslno geldiğinde biı avukatın ihban mesleki Üzerine polisce gözaltına alındı. Ancak, 1 Şube ve Sıluyönetim gelişmeyi önler Komutanlığmdan gelen büdinANKARA (Cumhuriyet Buroye göre, Süleyman Erbaş hak su) Türk İş'e bağlı Yol İş kında tutuklama karannm kalFederasyonu Oenel Beşkanı Mu dırıldığı ve arananlar listesinzaffer Saraç, TÛrkiye'de işçile. den çıkanldığı öğrenilince serrtoı yaşam koşullanmn çok köbest bırakıldî. tü olduğunu ammsatarak, «Bu Hukuk Fakultesi mezunu o gerçek ortada iken grev haklan Erbaş, 1976 yılından iübala ânüne aşılmaz engeller koyren birçok öldürmeye teşebbüs, mak mesleki çıkarların da geyaralama ve ruhsatsız silâh ta Uşmeaine set çeker» dedi. şıma olaylanna kanştığı ıddiaSaraç, Cumhuriyet'a yaptığı sıyla birçok kez tutuklanmış, açıklamada, 1963 yıluıda da sonra da serbest bırakiimıştı. sendikalar yasası çıkanlırken, Erbaş, mezun olduktan sonra İstanbul Barosuna başvura benzer endişeler duyulduğunu belirterek şöyle dedi: rak avukatlık stajına başlamış«Basmdan ögrendiğimize götı. Ancak, tstanbul Oniversitere değlştirilecek grev yasası üe sinde meydana gelen bir olay bazı işkollarma grev yasağı koda adam yaraladığı ve ruhsatnulmakta, grev uygrulamalan si7. «ilâh taşıdığı savıyla tutuk ise, suurlandınlmaktadır. Sen* lanarak 9. Asliye Ceza Mahkedikalar Yasasında yapılacak de mesirjde yargılandığı ortaya çıgisiklik de dikkate ahndıgmda kınca Barodan ihraç edilmişti. grev alabildlgine zorlaşmakta Vali (Baştarafı 12. Sayfada) Tahir Tortop: Adalet, Bayındırhk, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, İl Sakatlar Dayanışma Kurulu, tl tdare Kurulu Başkan lığı ve tl Sidl Kurulu. Adnan Kızıldağh: Başba kanlık ve Devlet Bakanhğı. Mallye ülaştırma, Tlcaret, Sanayi ve TeknoloJİ, Enerjl ve Tabil Kaynaklar Bakanlıkları, Haliç Çalışma grubu Başkanhğı. Cudi Kalkan: Başbakanlık ve Devlet Bakanhğı, tç lşleri, Orman ve Tanm, tmar ve tskan Bakanlıkları. All thsan özer: Sağlık, Gümrük, Kültür ve Turizm Bakanlıkları. Seyda Balkan: Atatürk 100. Yıl Kutlama Komitesl Başkanhğı, Başbakanlık. Devlet Bakanhğı, tçişleri. Dışişleri, ve Milll Eğitim Ba kanlıklan. Hasan Fehml Konyalı: Başbakanlık ve Devlet Bakanhğı, îçişlerl Gençllk ve Spor Bakanhkları, korunma ya muhtaç çocukları Koruma Birliğl. Sabn Çotur: Valilik. Sıkı yönetim Komutanhğı Koor dinasyon Hizmetleri, Milll Savunma, tçişleri Bakanlıkları ve Enerji tasarrufu çalışma grubu. 64 idamlı (Baştarafı 12. Sayfada) «Osman fanrı îjanlı, üelııu Şabln, Asnr Eker, Vahya Ar köse Sefer Birvar, Recep Siel, Sefer Akkuş, Metin Durna, Haydar Elmataş, Mehmet Sepetçi, Haydar Köseiblş, Metın Irmak, Kadir Kabaktan, Musa esen, Mustafa Durna, Muharrem Karslı, Hasan Tüzfin, Hıdır Sevindi, Selamet Taşdan, Rıza Pekeşen, Melih Mercan, Elvan Yılmaz, Sadık Köse, M. All Canıklı. Rıza Yiğit, Abdullah Karatay, tsmet Gflngör, Ekrem Savcı, Hüseyin özbudak, Mehmet Kok, Sebahaltin Soysal, Ahmet Çelik, Takı Akbaş, Dursun Yolcu, Saşar Vılmaz, Ali Duran Taşkuı, Rahmi Kömür, Ertan Bülbül, Rüstem Kaplaner, Necatl Ayvalı, Ka sım Erime, Hüseyin Satılnıış, Omer Lütfü Kaya, Sadık Lacın, Hikmet Hamarat, Oğuzhan t)z> türk, Ahmet Ozcan, Cemalettin Çaglar, Bektaş Gol, Hüseyin Turan, Bayram YalçıntOrh, Anmet Sabri Yavnz, Fahrcttin F* M, İsmail Kuzubaş, H«san Kaplan, Mehmet Pak ve Doean ^ okoeiıı 4 TAHLİYE MERSİN 87 sanıklı Dov Vol davasında dün Abdülvahap Şehlto§lu, Mazhar Uyon, Emel Şanlı ve Nuray Şeker adlı sanıklar tohllye edildi. Dava 14 mayıs tarlhine ertelendl. KTFD (Baş,yırafı 1. Sayfada) Lefkoşe'de sUrdUrülmekte olan «T«\plumlararası görnşmeler» hızlandınlıyor. Bu alanda, iki toplum arasında uzUVşma sağlandı. Konu, topluı.aiaraxası gö rüşmelerdekı Türk görusmeci Ümit Oman Ue Rum göruşmeci Yuannidlg arasmda görüşüle«ek... önoeki gece Ifcbru'a dö nen KTFD Başkanı Raut Oenktas da, bu konuda, «tiorüşmelerin temposunun hızlandırılmasıvnda ve görüşmelerin sıklavunlma smda mutabık kaüödıgmı.. açıkladı. «Kıbrıs sttrununa çözüm bulma yolunun, tttm Rum propagandMUM karşın, toplumlararssı 50rüşmeler olduğunu» helirten Denktaş, «Bu yolun bfl tfin dünyaca benlmsendlğlni, Cenevre'de 9 nissnd» gerçekleştlrilen görüsmede de bunun belirlendiiini» açıkladı. Önceki gün surdürulen toplumlararası görüşmav lerde, «Oolaenn ve yertoşim özgtirlükleriyle, mülk edinme hakkj konolar» ele alındı. ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Kamu kesiminde ça lışan işçiler ikramiyelerinin ilk bölümünü bugün alacak lar. Bakanlar Kurulu'nun dün kü Resmi Gazete'de yayınla nan karanna göre, ikramiyelerin ikinci bölümü 10 asrustosta verilecek. KAMU İŞÇİLERİ İKRAMİYELERİNİN İLK BÖLÜMÜNÜ BUGÜN ALACAK Bogazın ANKARA, (Cumhuriyet Bft. rosu) Hafta içinde Erzurum'dan Adana'ya giderken duşen ABD askeri uçağında hayat larını kaybeden ABD'U görevUlerin kimlikleri belli oldu. Cenazelerin önümüzdekl günlerde özel bir uçakla ABD'ye gönderilmesi bekleniyor. Ölenlerin arasında 2 albay, 1 binbaşı, 3 yuzbaşı, 5 teğmen, 7 astsubay, 4 sivü, 5 de er bulu DÜŞEN UÇAKTA 2 DE ALBAY BULUNDUĞU AÇIKLANDI Istanbul'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog