Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Gumhuriyrt 8 16 NISAN 1982 1982 TURKIYE'SİNDE HEKİMLER.. HASTALAR..HASTANELER.. 12' Kanunl Sultan Suleyman hasta olunca, «Olmaya devlet cihanda bir nefes sihhat glbi.> demiş.. Napolyon'un söylediği iss «Para, para, para..» Bir düşünür de dügünüp karar vermiş. «İnsanlar para kazanmak Içln sağhklanm, sonra da sağlıklannı kazanmak lçin paralannı harcarlar..» 45 milyonu aşan nufurumuz ve 49 milyar 01 milyon 445 bin lira sağlık bütçomlz var.. Hanl «Bozdur, bozdur harca!» derler ya öy le bir şey.. Sağlık Bakanı da bu parayı bozdurunca kişi başına yılda 8,5 dolar harcayacak.r ötekl ülkelerin Sağlık Baltanlan 1se, kişi başma F. Almanya'da 433, Fransa'da 375, Norveç'te 319, Avusturya'da 212, îsviçre'de 197, Finîandiya'da 196, îsrail'de 109, Yugoslavya'da 98, Yunanistan'da 73, Singapur'da 52, Yeni Gine'de 12 ve dahi Zam biya'da 11 dolar harcıyor. Zambiya'dan bile daha az sağlık harcaması yapıyor sak da bizden geride olan ül keler de yok değil: Tanzanya, Togo. Kenya, Gana, Sierra Leone. Tayland, Bangladeş, Afganistan. Pakistan, Ancak Srl Lanka kişi başma 5 dolar harcıyor ama kişi başma rnilli geliri 190 dolar olan bu ülke bütçeslnin yüzde 10'unu sağlığa ayırıyor.. Bizde ise. Sağlık Bakanlığı'nm genel bütçedeki payı 1082 yılında yüzde 2 74'a duştü. 19Rl'dekl payı yüzde 3 59'du . Genel bütçe içindeki paymm düşmesi yanmda ayrıca bir nnceki yıla oranla yüzde 11 44 azalarak 6 milyar lira daha eksildi.. Bemz Herşeyin sağlığın başı para sl üyeleri Dr. Tandoğan Tokgöz ile îbrabim Göktepe şu sorulan soruyordu: «Bütçe tablosuna bakıldığında 1981 bütçesine göre, 1982 bütçesinln 6 milyar lira daha az oldugunu göruyoruz. Böylesine bir kesintlnin olması için, farkında olmadan Türkiye'de çok Bnemü toplumsal olaylar mı cereyan etmîş de, sağlık sorunu aniden çözüme kavuşmuş? Keşke öyle olsaydı. Kanallzasyonsuz şehirlerimiz, sulannı klorlama imkamndan yoksun kentlerimlz mi ortadan kalkmış, bulasıcı hastahklar, bebek 81üIeri mi azalmış da ilert ülkeler düzeyine ulaşmışız. Çukurova'da bataklıklar kurutulmuş, sıtma eradike e Serbest çalışan hekimlerin muayene ücretleri 10005000 lira arasında mış olan nefes borusuna bir delik açıp ancak 1081 yılı ödenekleriyle soluk alıp, yaşam mücadelesi vermek için çırpınmaktadır..» Yapılan bir hesaba g&re Türkiye'de orta düzeyde bir saftlık hizmeti gerçekleştirebilmek için genel bütçeden vüzde 16 pay avırmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar «büyük» para ayrılmadığma göre vatandaş «umduğu» ile değil «bulduğu ile yetinmeye devam edecek.. Vatandaş'm umduğu ise öyle. tıp merkezlerinin tek kişilik odasmda yatıp, doktorlann gözetiminde tedavi olmak değil... Vatandss hastalanmamak istiyor.. Hastalanmamak için de koruyucu bu ücret daha da arttınlıyor.. Kısaca hastanelerdeki hayat «lüküs hayattan başka bir şey değil Ama şarkıdaki gıbı «oh. ne rahatda değil Bunün bircok devlet hastanesi '66eneklerî zamanında çjelmediöi için kentteki manava. kasaba borç yapmış durumda. Manav «Yeter artık paranm ödeyin» dese hastanede yalar is tan hastalara yemek çıkmayacak. ücreti rhlmiş. Güneydoğu'da g8ç mü durmuşrur? O halde 1982 bütcesinin düşürülmesinin nnlamı nedir?» Sağhk Bakanlığı 1982 mali yılı bütçe inceleme raporımu hq7irlayan Dr. Tokgöz İle Göktepe, bu sorulann yanıhnı vine kendileri veriyorlar: •Hepsinin altında yatan perçek. mali olanaksızlıklar dır. Sağlık Bakanlığı bana çok para verin, bu problenv lerin hepsinin üstesinden Keleyim dememektedir. Dempmektedir çünkü, sorunlan zaman Içinde ve sirasıyla çözüme kavuşturmayı planlamaktadır. Bugün, tıkan Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay •Sağlık tçln yapılacak tüm harcamalann bir tuketim olarak kabul edilmeyip, en verîmll üretime. sağhklı insan gücü yaratmaya yönelik olduğu unutulmamalı.•dır.» derkon Danışma Mecli SAĞLÎK HARCAMASI TÜKETÎM DEĞİLDİR 250 lira.. Refakat hastadan alınanın yansı. Ancak refakatçıye yemek verilmiyor. Kurallara gore dışarıdan yemek gesağlık hizmeti bekliyor.. Da tırmek de yasak.. ha sonra bulunduğu yöre«Küçük» amelıyat ikibmde tedavi edici hizmeti arı beşyüz, «orta» ameliyat yor beşbin, «büyük» ameliyat 10 bin liraya yapıhyor. «LÜKÜS HAYAT» BuKünkü koşullarda. has «Özel» ameliyatlar 20 bin talanmak artık bir «lüks» liradan başhyor. «Özel» arlurıımuna gelmiş gibi 15 melıyat. doktorun özel yapnisan 1981 tarihinde yüzde tığı ameliyat değil, örneğın 100 ile yüzde 500 arasında kalp damarlannın değiştirilmesi gibı.. Ayrıca ameliyat 7am gören «Yataklı Tedavf Kurumları Tedavl ÜcrpH Fi öncesi ve sonrası yapılan vat ListesUne göre voğun incelemeler var. Bunlardan bakım ünitesinde bir gün bazıları 15 bin liraya kadar olabihyor. Bir tek «tetkik» lük yatak ücreti 10 bin lira Tek yataklı odaların günlü 15 bin lira . Bir de fiyatı ya«husus»lar ğü ikibin beşyüz. birinci su zılı olmayan nıf odalar bin beşvüz ikin var ki bunlar, baştabiblerin ci sınıflar bîn lira.. Koğuş «takdir» ve «tespit»ine bılardaki üçuncü sınıf yatak rakılmış.. e Kalbinizle ilgili bir «operasyon» için hastaneye yatarsanız elinizde avucunuzda ne varsa harcamak zorundasınız.. Çünkü sonuçta 200300 500 bin lıralık faturalar çıkacaktır.. Devlet hastanelerinde ücretsiz olan. sadece «normal» doğum.. Bazı vatandaşlarımız, doğurmak üzereyken hastahaneye gelip 100 lira muayene ücreti öduvorlar ve hemen doğumhaneve gınp bebeklennı dünyava getiriyorlar. Doğumhaneden çıkınca da kondorda bir «dînlenip bebekleri 11e evlerine donüyorlar. Yoksa, yatak ücreti. tetkik ücreti. serum, ilaç ücreti ödemek zorunda kalacaklar.. özel hastanelerde ise bir doğum olayı en az 50 bin liraya geliyor.. «Sezaryan»da Koruyucu sağlık hizmetlerı ise «£ö«iterişsi7» olduğu için bugune dek hep ıkınri plana ıtılmış Üstelık dağ bayır dolaşmayı gerektiren zor bir çalışma Bütçe rapo runda da değinilmıç bu konuya«Sağlık hizmetlerinde temH llke: koruyucu hekimlik hi7metlprine tedavi pdici hizmptlere göre önrplik ve önem verilmesidir. Hizmetler yaygınlaştınlmamıştir Koruyucu hizmptIpre ypterince önpm verilmemiştir. Npdeni ise gösterişsiz bir hizmet sekli olmasıdır. Buna karşın pahalı olan ve gösterişi çok olan tedavi edici hizmetler» kayılmıştır. Bütçenin de tetkikinden anlaşılacağı gibl, Bakanlık Bütçeslnin yüzde 4fi BO'inı tedavi edici hizmetIpr almaktadır.» Tedavı edici sağlık hi7metIprinin «fazlası» ile devlet desteği gormesine karşılık bfvı hastanelerimiz yine de Para«!i7lık» içinde Hastaneye Yardım Derneği aracılığı ile toplanan paralarla «çark döndürülmeve calımhvor Ancnk bazı vörelerimizin ekonomik konulan bövlp riernpklenn kunjlmasına bile olanak verroivor Bııgıin bircok rlevlpt hastanesi örieneklerı 7amanında gelmediğı için kentfeki mansva, kasaba borç yapmış dunımria Mannv «Ypter. artık paranızt ödevin!» derse hastanede vatan hastalara vemek çıkmayacak.. Vatandaşın, sağhk konu KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERÎ sunda yaptıgı harcamalardan biri de ozel doktorlara ödediği para.. Nedense bugüne dek doktc muayene ucretlerinin hep «taban»ı saptanmış Serbest çalışan hekimlenn muavene ücretleri 6023 sayılı Türk Tabipler Bırlıgı Yasası'na go re «pn a?» şekli ile belirlenıvor Muavene ücretleri bugun bolselere ve doktorlara göre bin ila beşbîn lira arasında değıçıyor Ovsa Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı tcrasına daır 121S sayılı yasa Sağlık Bakanlığı'na «tavan» ücreti saptama yetkısı vermış Ancak, bu yetkı hiçbir zaman kullanılmamış Şımdilerde netlemiş? 10 binden fazla serbest çalışan doktordan kaçı muavene ücreti aldığına ılişkin «fiş» kesmış?... Ayda 510 mılyon lira kazandığı soylenen «Ünlü» ve «sosyetik» doktorların kaçının defterlen ıncelp.nmiş. ve saıre. ve saire Evet sağlık hi7metı büvuk paralar gprektırpn bir hizmet. Hprşeym başı sağlık ama saplığın baçı da para . Fakat bu «işten . pnra ka7anan ulkeler de Vdr. örneğin tngılfere'nın «Sağlık Turizmi»nden yılhk geliri 1 mılvar sterhnden fazla.. özellikle Orta Doğu'dan Ingıltere'ye giden hastalar ki aralarında biz de vanz yılda Saqlık Bakan!ıq?nın qenel hütcedeki payı 1982 yılında yüzde 2.7'ye dü<?tü. 1981'de bu orarı yi'^de 3,6 idi. Türkiye'de orta düzeyde bir sağlık hîzmeti gerçeklestirebHmek icin genel bütçeden yüzde 16 pay ayırmak gerekiyor. Sağhk Bakanlığı «konu» u/erinde çalışıvor Belkı bundan sonra doktorlara «En az şu kadar para alacaksınız» dempk verine. Vatandaşlara «En çok şu kadar para vprprpksiniz..» denilecek Muaypne ürretlpnne Gst sınır Ketirmek de sonınu çözecek eibı deöıl önpmli olan denptlevpbılmpU eahba. Çanakkkale'nın bir kövündeki üç bakkala parakende satış fişi kestnediğı gerekçesi ile 100 milvon liradan fa?la ceza kesen ıMaliye. «caba serbest çaiı,şan, daktorlann. .kaçını,,,ste i 300 mılvar lırava vakm para bırakıvorlar. Sağlık hizmetleri sorunu çö7umlpnrnis bir Türkiye'v© Orta Doânı'dan hasta gelmpz mı° Amerika'da Avrupa'nın çpsıtli ülketerinde çalısan Iipkimlprimi7in de vtırda dönmpleri saâlanarak hahlı anlamda birpr tıp mprkp?f olan ba7i önemli hnstanplprımi7(ie ^00 milvar olmssa hile bııe'inkü sağlık bütrpsi kadar para kazamIf)mfi7 mı' Haya! sribi epllyor ama. bazı doktorlarımız bıınun mümkfın nlabilprpği inancındalar Putna, Sovyet sınınnda btr Dcılav1 i' ın'i ı U<?odOd. Ruiiî?»aya ;(T eskl manastırlar var. onbeşlncl yüzyıldan kalma tarihsel yapıtlar, özellikle dışmdakl freskler çok değerli. UNESCOTmn desteglyle onarmışlar vaktiyle. Bir kaç yıl önce Bükreş'teki yabancı diplomatlardan bir grup bu eskl manastın geziyor. Yaşlı bir papaz da fresklerln öyküsünü anlatıyor: Bunlar Tilrklere karşı yapılmış diyor. Türklerin gücüne, saldınsına karşı halkı uyarmak, korunraa ftereğinl duyurmak ama cıyla yapılmış.. Dlplomatlar blraz bozuluyor.. Çünkü Türk Büyükelçlst ve e$i de dinliyor bu sözleri. Papaz devam ediyor: Ama bakın ne oldn, diyor. Tflrkler hoşgörlilü lnsanlar. bu topraklara geldikleri zaman bn fresklere hlç doknnmadılar, tersine bımlari korndnlar, dflştnanca resimlere tepki gftstermediler hlç, oysa başkaları bn manastırın altın knbbesini, altın şamdanlarıtıı ahp eröttirdüler hemen.. Türklerin kornduğunıı onlar yıktı. yaktı... Onyedincl yüzyılda. Stefan Cel Mare, diye anılan büyük Etien de bu öyküye benzer bir söz ediyor Türkler için, iki dev arasında bir karsılaştırma yaparken Tflrkler'in adaletlni vurguluyor. îkl devden birl Çarlık Rusyası, öteki Osmanlı tmparatorluğu. YüTyıllarm ötesinden gelen öykü lerin çağımıza kadar uzadığmı bellrten başka örnekler de var. Rlr Romen söz verirken karşıdaki soruyor: Tflrk sözü mü? Çünkü sözlüklerinde «Tnrko ppste Turko der» diye blr deylm de var. Evren Paşa'yla yaptığımız üç günlük yolculukta bu öykülerl ve deyimleri anımsatan olaylar da yasandı belki, ama ben üç gün boyunca başka blr Romen öyküsünü düşündtim doğru Müşerref HEKİMOĞLU Romanya'dan Oyküler, Izlenimler... bellrtlyor. Kiml arkadaşlar bu kuyruklan «tanmı geride bırakıp sanayileşmenin sonncu», diye yorumladı. Ne olursa olsun ekonominin darboğazlarından oluşuyor bu kuyruklar. Devlet Başkanımız Kenan Evren ile Çavuşesku arasında görüşmeler sonunda lmzalanan ortak bildlri. ekonomlk ilişkllerlmizde bir gelişme ön^örüyor. O gelişme Romen ve Tlirk halklarına ne ölçüde yansıyacak bakalım? Slav denizlnde latln bir damla. diyorlar Romanya'ya. Bulvarlarda dolaşırken, alanlarda yükse len anıtlara bakarken Paris'den bir esintl de hissedilivor Bükreş'te. Oysa Paris'te de Romanya'dan esintiler var. Onlü tiyatro oyuncusu Elvlra Papescn Romen asıllı.. Romanya bu bakımdan üretken bir ülke bence. TJluslararası boyutlarda yazarları, sanatçıları, doktorlan var. tonesco blr Romen yazan, Branknsl ünlü bir heykelci, Enescu lyi bir besteci.. Sporda dünyaca ünlü bir Komaneoi var. yaşlılara gençlik umudu aşılayan bir doktor Anna Aslan var. Cemiyeti Akvam'm kuruluşunda önem 11 rol oynayan devlet adamı Titelescn var, 100. doğum yıldönümü nedeniyle geçende Ankara'da da blr anma töreni düzenlendl. Bükreş'teki Tarih Müzesinde resimlerini gördük. Müzenin bir bölümtinde de Türk devlet adamlarını seyrettıl:; Atatürk'ü, tnönü'yü. Tevfik Rüştü Aras'ı ve Hamdullah Suphi'yi.. Bizlm de böyle blr tnüzemlz olmah doğrusu, arşivlerimlzi fare dlşlemesinden kurtarıp, duvarlara asabilsek, geçmlş ve yakın tarihimizden çok zengln blr müze oluşturabiliriz. Evren Paşa'mn bu yolda bir glrlşimi var gallba, yabancı fllkelere yaptıgı gezilerde verilen armağanlan da böyle blr müzeye vermek üzere Çankaya Köşkü'nün ayn bir bölümünde sakladığı söyleniyor. Evren Paşa'mn tarihsel değerlerimîzi korumak konusunda çok duyarlı bir davranışı var. Müzelerde Türk tarihlyle ilgili konuşmalan da ilgiyle izliyor, tutarsız blr şey söylenirse hemen yanıthyor. Bükreş'deki elçlliğlmlz de blr müze nlteliğlnde bence. Hamdullah Snphl Tanrıovpr'ln elçillği döneminde alınmış. pembe mermer duvarları. gü?el şömineleri ile çok zarlf blr yapısı var. Eskt bir Başbakanın eviymiş, Hamdullah Suphi bu güzel evl çok da güzel döşemiş, Edirne lşiemest koltukları, kavuklukların yer aldığı salonu, Ay vazowski'nin tablolarını seyre doyamadık. Ama asıl Çalh'nın Atatilrk tablosunu.. Büyükelçlnin çahş ma odasmda asılı bu tab'o. Çalh'nın usta fırçast. Atstürk'ün çizellerini çok güzel belirtiyor. Böyle blr tablonun bir elçiliglrı odasında kalması bana biraz ters geliyor doğrusu... Yaşayan kuşaklar, gelecek kuşaklar da görmell bu sanat yapıtmı. Ankara'da kurulacak Atatürk Kültür Merkezl'ne daha çok yakışır bu tablo. ya da Resira ve Heykel Mtizesl'ne... Yabancı bir tilkede tiç günlük bir yolculuk, üstüste çekllmiş fotog raflara benziyor biraz. Yoğun bir program. konuşmalar, gezilerle bu üstüste çekilen fotoğraflardan genel bir resim oluşuyor ancak. Bence bu yolculuklann en önemli yanı Devlet Başkanıyla yapılan söyleşiler. Uçak yolculuğunda. bir müzeyi gezerken, birllkte yürürken. Braşov dağlanna karşı kahve Içerken bir konuşma. bir söz, blr soru ve yanıtla yeni blr pencere aralanıyor blrden. Evren'in sade kişiliği tüm konuşmalarına yansıyor, söylediklerlnizl dikkatle dinliyor, yanıthyor. Ama uzun sürmüyor bu diyalog. Ya uçak lnlşe geçiyor. ya program gereği bir yere gitmek gerekiyor. ya da başkalan girlyor araya. Aslında bu diyaloğu sürdürmek gerekiyor, bugün için de, yann için de gerekll bu Demokratlk düzene geçlşte asker. sivll diyaloğunun kurulması da çok önemli. Devleti yönetenler sorunlara bir çok pencereden bakabilmell. Belli çevreler, toplumun belli keslmlerinln tekellnde blr diyalog blraz sabmcalı, sorunlara tek yanlı bir çözüm getirlyor ancak. Devlet Başkanıyla her yolculuktan sonra bu gerçeğe dönöyorum ben. Değişik re]imlerln yönetlcileriyle konuşuyor, diyaloglar ku ruyor, klml duvarlan aşabüiyonız. sorunları çözmeye yöneliyoruz, İ5birllği yapıyoruz. Bu olumlu blr aşama kuşkusuz, ama ülkemlzde değişik görüşler, değişik eğiümler toplumun değişik kesimleri arasmda olumlu, üretken bir diyalog oluştıırnrak yolur"''!' neredeylz? Onbeşinci yüzyıldan kalma manastırlarm fresklerine karşın anlatılan öyküler kulaklanmda çmlarken bu soruya da takıuyorum blrden. Soruyu hep blrlikte yanıtlama İMZA GÜNÜ Cüzzamla Savas Derneği Merhaba Yaşamak Karma Reslm Sergısı ne katılan tüm sanatçılara ve Modül Sanat Galerisi sahlbi Haluk Feyzioğlu'na teşekkür eder. Abidin Dlno Adnan Varmca Aliye Berker Ara Güler Asbet Erman Atilla Ergür Avnl Arbaş Barbaros Gürsel Bedri Rahmi Eyilboğlu Berna Türemen Burhan Doğançay Burhan Uygur Cengiz Bektaş Cevat Demir Cihat Burak Devrtm Erbil Eren Eyüpoğlu Ergln înan Erol Eti Pevzi Karako* Füreya Gücüm Gültekln Çizgen Güngör Güner Hale Sontaş Haluk Tezonar Hasan Kavruk Hüsamettin Koçan Ismail Türemen Jale Yılmabaşar Letafet Çıpa Mehmet Saçlıoğlu Mustafa Aslıer Mustafa Pilevnell Müfide Çalür Naslp tyem Nurl tyem Orhan Peker Perihan Baykal Rasin Ruzin Gerçln Sabiha Erengönül Salih Acar Şemsa Peker Tankut Öktem Tayfun Erdoğmuj Turan Erol Ünsal Toker Verda önger Yaşar Akduman Nadir NADÎ Bugün saat 16 19 arasında Nışantaşı'ndakl AKADEMİ Kitabevı'nde okurlorına tüm yapıtlarını Imzalayacak. Yılın Oscar kazanan filmleri «Ateş Arobolan» (En iyi film) «Kızıllar» (En iyi yönetmen) «Altm Göl Üzerinde» (En iyi kadın oyuncu:Katharine HepDurn, en iyi erkek oyuncu: Henry Fonda) «Mefisto» (Yabançı dilde en iyi film) BANKERLER" BANKERLER KıSSE SENETLERi HISSE SENETLERİ TAHViLLER .TAHVİLLER KORDSA, NASAŞ, NUH ÇİMENTO, OLMUK SARKUYSAN, SİFAŞ, TOZMETAL, MEBAN PARA OERGİSt. Türkiye'nin en «nde gelen fınans dergisi, Sermaye ve para piyasalan bankacılık ve bankerlik spktörlert ve Tiırk ekonomi sıran genel gidısatı hakkın da etraflı ve aydınlatıoı bil giler venr. Memleketimizln başlıca yö neticilerinin görüs ve öneri lenni her savısında slzlere sunar. Ayda b)r ke7 yayınlanır. Piyatı 200 TL. YıUık abone Ucreö 2400 TL. «F"ara» abonelerine aynca Meban Sermave Piyasası Pülteni ücretstz gönderilmektedir. • HtSSE SENED* NEDİRT Piyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtRÎ PiyatJ 25 TL. Her türlü yatınm kararlannızda size yardımcı olabılmek MEBAN'ın en önem 11 amacıdır. • TAHVİL VE HtSSE SENBDt ALIMSATTMI İLE HtZ METÎNtZDEYİZ. MEBAN MENKUL DEÖERLER BANKERLtKre FtNANSMAN su... Tann tllkeleri yaratırken blr torbayı dağlar, denlzler, nehlrler, madenler. bereketli topraklarla doldurur, bir meleğlnl bunlan uygun blçimde dağıtmaya yollarmış. Karadeniz1! aşan melek Romen kıyılarma gelince torba açılmış, dağların. nehirlerin, denlzlerin en güzeli. toprağm en verîmlisl dtişmüş Romanya'ya. Meleğin dalgınlıgını farkeden Tann düşünmüş, bunca zenglnllğln, güzelllğln tümünden yalnız bu topraklarda yaşayanlar yararlanmasm diye o cömertllgl dengelemeye karar vermlş!... Bu öykünün kaynagı nedir bilmem, belki Romenlerin mizah çücünden kaynaklanıyor. ya da uyduruk blr öykü. Ama öylesine verimll topraklara karşm. uzun patates ve yumurta kuyruklan, Tanrı'nm cömertliğlni dengelemese do dengeslz bir politikayı Milliyet Sanat Dergisi'nde 451250 (5hatt Kayıtü Sermayesl: 500.000.000 SAN^TDERGtSÎ 15 IMİSAN SAYISI ÇIKTI ödenmlş sermayesl: 200.000.000 TL. Merkez: IstifeJâl Cad. Odatcula U Merkezi No. 2B6/A Tel.: 15 12 50 • 51525354 Teleı 24124 MBAN TR Tahvil, hısse senetlerl ve mevduat sertifıkalan alım ve satımına ilişkin tüm Işlemlerinizde Meban uzman kadrosu Ue hızmetinizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERt: • ANADOLD CAM. • ALPA, »BAGFAg • ÇUKUROVA ELEKTRÎK,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog