Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

# 16 N1SAN 19X2 Cumhuriyet 7 5. Tasfiye Kurulu Başkani: Kimlerin silah tasıyabilecekleri belirlendi ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Alacak kaydı içln Tasfiye Kurulu'na yapılan başvurularda aksamalar olduğu belirlendl. Alacaklılann başvuru dllekçelerlnl dlkkatli doldurmalan gerektiği belirtildi. Alacakhların dilekçelerlni nasıl dol duracaklan ve neler ekleyecegl konusunda bllgl veretı Ankara 3. Tasfiye Kurulu Baskanı Prof. Dr. Kaya Tflrker. «Tasfiye Knrollannın sayı olarak yeter*l« baldıgını. bn dnrumda tasfiye islemlerlnln nllarca sürebilereftinl» açıkladı 3. Tasfiye Kurulu Baskanı Ticaret Hukuk Profesörü Kaya Türker. Snceki Rttn Tasfiye Kurulu'nda 5 bankerllfc kurulusunun alacakhlannın alacak kaydınm basladi6mı ve bazi ak ıTasfiye işlemleri Danışma Meclisi üyeleri her yıllarca sürebilir yerde silah tasıyacaklar saklıklar gözlendiğlnl söyledi. Tflrker, sakıncalann ortadan kaldirılması ve lşlemlerln daha çabuk bitirtl mesi İçln alacaklıların dikkat etmesinl istedlğl konuian Cumhurlyet'e şu şekilde açıkladı: «Ban bankerltk knrolasları mndilere ana para içln bir çek ve kontrgarantl adı altında ayrı btr senet vermlşler. Alacaklılar kayıt Için bu çek ve senetlerin fotokopllerin! basvurn dllekçelerine ekleyecekler. Ancak, banlardan sadece blrini alacak !çfn heyan edecekler. Rasvuruda Ikisln! birden ayrı ayrı beyan etmeler! halinde bn alaeaklar mnvazaalı kabnl edllecek. tşlemier nzayacaktir. Alacaklılar en çok falzterln beyan edllrneMnde yanlıslık yapmaktadır. Alacaklı lar basvurularında. bankerlik knrataşnnnn tasfiveslne karar verlllnceye kadarkl alamadıklan faiz senetlerin! ekleyip. beyan etmelidlr. Btınnn Için Tasfiye Kurulıı'nun llanlarını ta klp etmelerl şart.» Kaya Tflrker. alacakhya vekalet konusunda da yanlış anlamalar olduğunu. alacaklmm vekaletlnl sadeçe avukatların yapabilece6inl bellrterek. «ftrnegln alacaklının eşl vekil olamaz. Alacaklılar boşuna bn konnda zaman harcavip. mas raf yapmasınlar» dedl. ANKARA, (ANKA) Kün lerln nerelerde silah taşıyabileceğine iliçkin Bakanlar Kurulu kararnamesl dün yayınlandı. Buna göre, Danıçma Meclisi üyeleri, Vali, Vall Muavinlerl, Kaymakamlar, MÎT görevlilerl, Askerl Komutanhk larda sivll makam soförlUğü yapanlar sllahlannı her yerde tasıyabflecekler. Eakanlar Kurulu karan uyannca sJlah taşıvabileceklerln (förevlerl ve silahlan nerelerd» bulundurabllecekleri şöyle belirlendi • Adli eftrevl bulunanlar: Adll ve idarl yargı haklm ve savcılan lle bu sınıftan sayılanlar (memuriyet gîlrevterlnın devamı süresince ve meskun bOlgeler dahil her yerde, zati sllahlannı taşıyablllrler.) Zabıta gfirevlne alt tasarmf ta hulunma TOtldsinl haiz nlanlar: Vali, Vali Muavinl, Kaymakam ve bucak mudürleri (me mıınvet görevlerinin devamı süresince ve meskun bölgeler dahil her yerde, demirbaşa ka yıtlı veya zati silahlan taşıyablllrler.) Köy muhtarlan (muhtarlık görevlerinin devamı süresince köy hudutlan içlnde köy demirbasma kayıtlı silahlan ta şıyabilirler.) Açık denlzlerde sefer yapan gemilerln 6762 sayıh TUrk Tlcaret Kanununun 1467'lnd mad deslndekl yeflcilerl bulıınan gemi kaptanlan: (Bu görevlermin devamı slire since demirbasa kavıtiı silahlannı taşıyabilirler.) Devlet, Beledlve, öreı tdare ve Kamu tktisadl Teşebbüsleri'nde konıma, bakım ve onanm Işlerlndp çalııjanlar: özel gtlvenlik teşkllatı kurul mayan kurum ve kuruluşlarda görevll bekçiler; (Görev yerinln dışına çıkar mamak şartiyle, görev esnasında demlrbaşa sllahlannı taşıya billrler.) Elektrik enerjisl yüJcssk gerilim (Enterkonekte) hatlaruı kontrol, bakım ve onanm lşlerlnde çalışanlar (meskun bölEeler dışında eörev vaptıklan sırada demirbasa kayıtlı silahlan taşıyabilirler.) PTT İşletme Genel Müdürlügünün, Radyo • Ling, telsiz, uy du, yer lstasyonu, kuranportör, havai hat, aantrai • şantiye ve benzeri posta ve telekominl kasyon tesislerinın vapım, işlet me, bakım ve onanm, muhafazası ile bu tesıslere alt bina ve yollann onanm lşlerinde görevli yüksek muhendis, mühendis mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şo för dagıtıcı, muhafız, şehlrlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanlanyla çalışan lar. (Meskun bölgeler dışmda görev yaptıklan sırada demirbasa kayıtü silahlan tasıyablUrler.) TBT Kurumu Badyo ve Televizyon vericlsi ıstasyonlan ile Radyo Ling istasyonların da ve enerji nakiı hatlannda çalışan başteknısyen, şetteknis yen ve teknisyenlerle, bu tesıa lerin bakım, onanm ve muhafaza hızmetlerinı yürüten başmühendis, mühendls, uzman, başteknisyen, şefteknlsyen ve teknisyenler; (Meskun bölgeler dışında gö rev vaptıklan sırada demirbasa kayıtlı silahlan taşırlar.) Emniyet Genel Müdürlüğüne aıt role istasyonlannda görevli başteknısyen, şefteknısy»n ve teknisyenlere tesislerın bakım, onanm ve muhafaza hızmetlertni yürüten başmühen dis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler; (Meskun bölgeler dışında gö rev yaptıklan sırada demlrbaşa kayıtlı silahlan taşırlar.) özel güvenlık teşkllatı kurul mayan bankalann grup (toplu para) nakleden hizmetlüeri; (Grup nakli sırasında demir başa kayıtlı silahlan taşırlar.) MtT mensnplan: (Memuriyet görevlerinin de vamı stlresince ve meskun böl geler dahil her yerde demirbasa kayıtlı silahlan veya zatl sılahlannı taşıyabilirler.) 1721 saplı kanunun B'ind maddesi ile silah kullanmavs vpfklli kılman ceroevt mtidılrleri; (Memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbasa kayıtlı silahlan veya zati sllahlannı taşıvabüirler.) 2004 savılı tcra ve îflas Kanununa RÖre, Adalet Bakanlıftmca atanan (icra memurlan ile tcra memur muavinl eri ve bunlann bulunmadıgı yprlerde aynı kanunun l'nci maddesine istlnaden bu görevt ifa eden klşiler: (Memuriyet görevlerinin de vamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlan veya varsa zati silahlannı taşıyabilirler.) Vernedarlar: (Görevlen sırasmda ve görev mahallinde demirbasa kayıtlı silahlan taşıyabilirler.) Tahslldarlar: Bilfii] görev yaptıklan sırada demirbaşa kayıtlı silahlar tasıvabilirler.) özellik araeden eSrev vapanlar: Devlet Eaşkanlıgı Gene! Sek reteri lle özel kalem mudürü: (Memuriyet görevlennin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlan veva varsa zati silahlannı taşıvabllirler.) Damşma Meclisi üveleri: Görevlerinin devamı süresince zatl silahlannı taşıvablUrler.) Müsteşar, Müsteşar Yardınv cılan ve KİT Genel MUdürleri; (Memuriyet görevlerinin de vamı süresince demirbasa kayıtlı silahlan veva varsa zati silahlannı taşıyabilirler.) Başbakanhk ve Bakanlıklar özel Kalem MUdürleri; (Memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlan veya varsa zati süahlannı taşıyabilirier.) Teşkilatmda «ivil şoför kad rosu bulunan komutanlıklarda (3. Gen. K. dahil) 237 sayılı yasa uyarınca tahsis edllen ma kam binek aracında vazlfe ya pan şoförler. (Memurivet görevlerlnin devamı süresince ve meskun böl geler dahil her yerde dpmirbaşa kayıtlı veva varsa zati sl lahlannı taşıyabilirler.) Esnaf sektörü ve profesörler " STANBUL Ünlvarsıtesl Iktisat Fakültesı Mezunları Cemiyetınce düzenlenen «7, İktlsatçılar Haftası» gerçekten ilginc goruş ve onerılenn sunulduğu bir ortam yarattı. Görüş ve önerl sahiplerl d« ilginc kışılerden oluşuyordu: Bakan, Bılim adamı, işadamı, bankacı, banker, DPT müsteşarı, danışma meclısi üyesl... Bu İlginc klşiler Içlnde İlginc kişlllkler de vardı Bunlardan blrl da, kuşkusuz Transtürk Holdlng Yönetim Kurulu Başkonı Fuat Süren'di. Süren, Kore modelinln Türkiye koşullarına uygun oltıodığını söylayarek dıkkatlerl üzerlne cekmıştl. Ama Süren'm esas ilglncliği kendlnl ve sektörünü tanımlarken ortaya cıktı. <Biz, esnaf sektörüyüz» dıyor ve şövle devam edlyordu: «Blr yandan, aşağılık duygusuna kapılırken dlğer I yandan da kendlmt üitün hlstedlyorum. Pro fasöriarin araaında aşağılık duygusuna kapılıyorum cünkü onlor kadar kitap okuyamıyor vs konuları derlnlemesine incelayamlyorum. Ayrıca, bugün okuduğum blr gazetaden bir profesörün mallyetkıin 50 mllyon olduğunu öğrendlm. Ama, öte yandan blzlm bir üstünlüğümüz var. O da alısveıişte yanlış hetop yaptığımızda zarar etmemlz. Yanl hatamızı hemen ödüyoruz. Oysa profesör ve slyasetçllerin böylo blr dertlerl yok. Hata etseler de hiçblr şey ödemlyorlar, hatta onların hataaını blle blz ödüyoruz.» Türkıye'de dışan açılmada llk glrlşlml yapanlardan blrl olan Fuat Süren clhracat patlamasiı sözünü pek sevmediğınl de söyledl. O'na göre «Ihracat patlaması», cturlzm patlamasıını onımsatıyordu. BANKER SORUNU: Ziraat Bankasına görev veriimesi istendi ANKARA (Cumhuriret Bflrosu) Danışma Meclisi uyelerl Besir HamJtofcullan lle Ha> y»H Gtirtan banker sorununun çozümU konusunda Ziraat Bankası'na görev verilmesini önerdiler. Devlet Bakanı tlhan öztrak'3. Tasfiye Kurulu Başkala dün vaptıklan görüşmede önerilerlni göturduklerini anla nı Kaya Türker. Cumhurltan llamitoguUan ve Gürtan yet'in sorularını yanıtlarbasına vaptıklan ortak açıkla ken, «Tasfiye Knrullarının mada şöyle dedller: bu sekllde Islerlnln yıllar•Hfibümet tarafuıdan çıkarı ca sflrebiiecegini» söyledl. lan yasa gilcündekj ksrarname Tflrker bu konuda su lerde bu dlkenli sorunun çözül bilglyi verdl: mesine dovunıcu bîr katkı ge«Halen 5 Tasfiye Knrnin tirememiştir. Banker Tasfiye 5 bankerln alacakhlarının Kurullannm hugünkü yol ve yöntemlerle giderek Içlnden çı başvurularını alıyor. Diger4 kihnaz hale Retirllmesi karma kurulun blnası tamamlansıklıfr) böshütün arttırarak Işi madıgı Için. Islemlere önttvnkusa sürebtlecektlr. Sayın miizdekl hafta başlayacak. Devlet Bakanı tlhan örtrak'a Ancak 9 Tasfiye Kıırnlu yesu onprileri götürdük. tersiz, memnr sayısı yeter• Bankerlerin karsısına dev stz, memurlara ayn blr ficlettn bfikülmez güç ve adaletl ret verllmemesl aynca çadtkilmelldir Bankerlerin bütUn mal tniilk hak ve alacakla lışma sevklerlni kırıyor. Bu rına ve bunların türevlerine durnmda mudllerln ellne para greçmesl senelerce südfvieiçp el konulmalıdır. • Bankerlerin borçlannın rer, İşln Içinden de kolay tespttl İçln köklii bîr devlet ban çıkılmaz. kasına çörev verilmeUdlr.» Yeni Tasfiye Kurullan Üveler Ziraat Bankası'na böy oluşturmak gerek. Ankara'le blr görev veriimesi halinde da 200'ün Ostflnde tasflyesorunun çofc daha cabuk ve tto ye crlrecek banker var, en lavlıkla çöztllebilecegi görtisUnaz 20 Tasfiye Kurnlu lasnm de oldııklannı, eger banka işln icine ahnmazsa fcunılacak tas Tasfiye Knruln'nc» Rörevlendirllen memurların hem five masalannın savılannın yük seltilmesi gerekeceftini bildir sayısını artirmak hem de diler. ek ücret vermek gerek.» Kâğst bebekler: Reagan ve Nancy Ermeni saldırısına karsı Kanada'da üç ülke : eldliği korumaya alındı kümetlne baş vurarak, Ermeni terör örgutlerlnln yoğunlaşan tehdltlerl karsısında garok mls yon blnalannın ve gerekse dlp lomatlarının oturduğu evlerln cevrestnde daha aıkı guvenllk önlemlerl alınmasinı Istedller. Kanada'lı yetkllller, AmeriOttavva'dakl Türk Büyükelçlllğl fse uzun sOredlr gayet sı kan Elclllğl önOnde de banzekı blr $ekllde korunuyor ve ko rl önlemlerln alındıömı söyledl Ancak Amerlkan alclHAI, ruma önlemlerl, Ticaret Müşa ler. vlıi Kani Gungör'ön gecen haf olayı gazetecllerle tartışmakta alcakca blr eoldırı sonucu tan kacındı. ağır şekllde yaralonmasından Amarlka, Fransa ve Isvlcre, sonra daha da orttırıldı Türk dlplomatlorıno ealdıran Fransız ve Isvlçre elciliklerl, son günler Içlnde Kanada hüErmeni terörlstlerden ele gecenlerln yargılandıâı Olkaler. OTTAVVA (o.a.) Kanada pol!8l, v«raltmda faallyet gösteren Ermeni terör örgütlerinln muhtemel hedefleri arasında butunduğu sanılan Amerlkon, Pranen ve Isvicre BöyOkelcillk lerlnl sıkı blr koruma cemberl İcine aldı. G ectığimız yıl blr modacı, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gıyım konusunda Dışışlerı Bakanı Haig'e danışması gerektlğı nı so/lemışti. O zamandan berl başkanın gıyl mıne karışanların snyısı epey coğaldı. Şımdı ae mılyonlarca Amerıkan cocuğu, saaece Reagan'ın kendısının değıl. eşl Nancy'nın de gıyımıne karışocak Blr oyuncak şırketınin pıyasaya cıkardığı «Başkan Allasl» adlı oyunun konusu Başkan Ronald Reagan'ın ve Nancy'nin gıyımı Karton üzerıne yapıştırılmış resımlerden oluşan oyuncaKlar arasındo Reagan ve Noncy'nln İC camaşırlarıyla göröndüğu blrer figOr var. Cocuklar kendl zevklenne göre oyuncaklar arasınöa bulunan elblse flgürlerlnl bunlann uzenne takarak başkan ailesınl glydıriyorıar, Ancak bu oyuncakların marıfetı bu kadarla kalmıyor. Reaganların cıftlık dekoru ve şakanın Beyaz Saray'daki ctJlışma ma8ası da var. Bu oyuncoğo sahıp olan cocuklor. kartondan bir vıskl bardagı resml ksserek başkanın masasına yerleştlreblliyorlar. Kullanılabilecek ceşitler arasında Beyaz Saray'ı Kremline bağlayan «Kırmızı Telefon» da ekslk değll. Hatta başkanın kütüphanesl de var. Raflarda göze carpan kıtaplar arcsında Ise şunlar göze carpıyor: «3 dersta ekonoml» ve Muppet Shovv'dakl sevımll ve suh domuz Piggy'nin «Mlss Piggy'nln hayat rehberl». Ta Nea Gazetesinin iddiası: Ölmenin tam zamanı!. TESEKKÜR Kanatsiî Kus Morgun önünd» Uc Kadın Yaryü2u Gurbatl Blzım Hoca Nasreddın Kcloğlan Bır Destan İZMİR 15 Mayı< KONAK KİTABEVİ Beledly* P«uıı Konak Geçirmlş olduğum ani rahatsızlıkla (Kalp yptersizliği) tedavlmi başarı ile sürdüren, rahatsızlığım süresince yardım ve llgilerlni esirgemeyen değerli Tıp adamı SSK Süreyyapaşa Hast. C/Blok 26, Servis Şefı Saym. TürkYunanBulgar sınırlarının kesiştiği yerde zengin petrol yatakları var Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ATİNA Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye stnırlannın blrleştlğl yörede zengin petrol yataklarının bulundugu blr petrol flçcenlnln varlıgı saptanmıstir. tktidar yanlısı Ta Nea ga zeteslnln Törklye mnırına 10 kilometre uzakhktakl Kumçlftlik fOrestiada) 11çesl yakınlannda Yunan petrol şirketl (DEP) adma araştırmalar yapan Marar Jeoloji Enstitüsflnfln (Estbez Lorand) uzmanlannca bazı olumlu bulprular elde ettiSlni blldlrdt. Arastırma uzmanlannm verdlkleri bu bilgilerin (DEP) tarafından da doftrulandıSinı blldlren (WPte. öc aydır çalışmaların» s()rdfirpn Macar Rn«;tUt1=!nnf1n kPRİn raporunu öntlmfirdeki 45 Bfln Içlnde verecegini de yazmaktadır KONKORDATO KOMİSERLtGtNDEN ALACAKLILARA Kendısıne Konkordato mehli verilen Saray Kadıfe Sanayi Pazarlama ve Ticaret Kolektif şirketi'nin alacaklılar toplantısının 15. 4. 1982 tarüllnde yapılacagı evelce ılan ettirilmigti. Ancak toplantıdan evvel yapılması zonınlu işlenn yoğunluk nedeniyle bitirilmemiş bulunması toplantmın ertelenmesini zorunlu kılmıştır. Alacaklılar toplantısı 30. 4. 1982 saat 15 tstanbul 4. tcra Tetkik Mercıl Mürafa salonunda yapılacaktır. Alacaklılara önem le duyurulur. KONKORİ)1ılX) KOMİSERÎ Av. FARUK CEYLAN (Basın 3996) 2638 S lırt'te yayınlanan «Son Söz» gazetesınde cıkan blr haberde. olu yıkama ve mezar kazma fıyatlarında dampıng yapıldığı duyuruluyor. Haberde emeklı carşı camlı baş muezzınl, faklrlerın ücretsız yıkanarak bedava ksfen alablleceklerınl acıklıyor ve gerek mezar kazma gerekse yıkama nın plyasadan çok ucuza yapılacağını bellrtlyor. Def'ln ve mezar kazma flyatlarının pahalılığından yakınan yurrtaşlara hak veren Sllrt emekll Çarşı Camıl baş müezzlnl Fereç Özeklncl'nın Son Söz gazetesine başvurarak, aşağıdaki yazılı beyanatta bulunduğu blldlriliyor: Jeopolitik ve jeostratejik nedenler Dr. Lütfü YORULMAZ'a Hemşlre Meserret, Gülseren, Aysun ve Servis personeline telefon, çlçek, mektup veya gelmek suretl lle lütufkâr alakalarım esirgemeyen dostlarıma ve arkadaşlarıma yürekten tesekkürlerlmi sunarım. Mehmet DALMAZ D TC. OZ. K. K. TAŞKIZAK TERSANESİ OÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖYISTANBUL Onay No: 77 Genel Müdürlüğümüzce asağıda bellrtilen malzeme tlgili îdari ve Teknik Şartnamesine göre TEKLÎF ÎSTEME USULÜ ile satm alınacaktır. MAL/EME\tX CtNSt MtKTARI Ana maktna sol devtr çıkışlı 2 Adet Ana makina safc devir çıkışlı 2 > 1. Malzemenin maktu eeçicl temlnatı 300.000.TL. (üçyüzbin) Uradır. 2. Tpkllfler tdari Şartnamede belirtildigl gibi verllecektlr 3. Satm alınacak Ana Makinalara ait tdari ve Teknik Sartnameler, Satinalma Komisyonu Baskanlığı ofislnden 2 500 TL. ükiblnbeşyüz) lira Dz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yardım makbuzu karşıhğında temln edtllr. 4. Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustakl müracaatlar cevaplandınlmaz. 5. Genel Mtidflrlüeümüz 2490 sayıh kanuna tabi değildir. 6. Gfnsl Mtidflriöeumflzce herhangl blr teklifin seçilmesi ve flzerinde muameleye geçllmesl Genel MüdftrîOk ile satıcı arasında bağlantı garantls! yflklemez. 7. Geçlei teminat olarak: tedavülde olan Tflrk parası. Türldye'de faaliyette bulunan bankaların verecekleri vadeslz teminat mektupiarı, borsada kayıtlı esham ve tahvilattan MaHve Bakanlifiıınca tayin edllecek olanlar veya Devlet îç tstlkrnz Tanvilleri Döner Sermaye Muhasebe Mfldürlü&fl veznpslne makbuz karşılıih verilerek ve makbuz tekllf zarfının Içine konulacaktır. S. Tekiifler enfteç 4 mayis 1982 salı Künfl saat lonn'a kadir Döner Sprmave Satınalma Komisyonu oflslne kayıt ettlrilerek verilecpk ve aynı saatte Satınalma Komisyonu Baskanlıftmca açılacaktır. ' (Basm: 14000)" 2638 • T. C. Maliye Bakanlıgı îst. Koca Sinan Vergi Daıresi'n* yatırdığım 29.11.1978 gün 401 / 25 cılt sırada, 20025 Kod No.'lu 2.592. TL. ve 401 / 26 cilt sırada 20026 Kod No.'lu 3.000 TL.'lık makbuzlanm zayi olmuştur. Hükümsüzdür. Plkri ÖZKAN KONGRE • Türk Kadınlar Bırlıği îstanbul Merkezi'nm Olağan Genel Kongresı 20 Nisan 1982 Marmara Etap Otelinde, çoğunluk sağlanamazsa, 29 Nısan 1982 Perşembe günü saat 3'de aynı yerd* yapılacaktır. GÜNDEM: 1. Açılış, 2. Divan seçıml, 3. Çalısma raporu, 4. Aklama, 5. Tenkit ve dilekler 6. Kapanış. YÖNETÎM KtJRULU KONGRE Ben MUSTAFA DERMANLl 3 yafima bastığımı dost ve ahrabalara müjdelerlm. Annesi: Müzeyen DERMANLl Babasi: Mevlüt DERMANLl 16 NISAN 1982 anışma Meclisi Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı'nm izniyle özel ve resmi et kombinalan kurulması konusunda Belediyeler Yasasma yeni fıkralar eklenmesini öngören yasa tasansı görüşülüyordu. Tasannın tümü üzerinde söz alan Ağn Oyesi Paşa ölmenin tam zamanı, Sarıoğlu, tasanyla. Bslediye hudutlan dışında kacak olarak kurulmuş tesislerin ilgili bakanlıklann iznl dı ama Sllrt'te olmak koşuluylal şında tutulduğunu, bunlara meşruluk kazandırıldıftını bildirdikten sonra DPT temsilcisinin komisyonda yaptığı açıklamayı aktardı. Sarıoğlu, DPT temsilcisinin. kapasite kullammının duşük olması nedeniyle Et ve Balık Kurumu temsildslni suçladığmı kaydetti ve temsildnin •Maden kapasite fazlalığı var. Neden yeni kombinalar kurulmasma izin verdiniz?) sorusunu şöyle yanıtladıgını anlatti: îstanbul'un bale•DPT temsilcisi bu sorumuza, bunun faopolitik v« gevenleri bu günleostrateiik nedenlerden ileri geldiğini, honunun mihlerde güzel bir bale ro ve makro açıdan incelendiğini ifade etti ve et komIzlemek istıyorlarbinalan yerins konunun siyasal öneml hakkında aysa, «Mavi Tuna»yı dmlatıcı, çofe aydınlatıcı bilgi verdüer.* kaçırmamalılar. ASarıoğlu, sorunun, ülke genelinde kapasite yetertatürk Külttlr Merkezı'ndeki tüm teksizli^i değil, mevcut kapasitenin kurum va şahıslar tanık yetersizhklere rafından kullanılmaması olduJhJnu söyledi ve yeni kug ö p s gererek tsrulacak komblnalann bir kaynak israfı yaratacagmı tanbul Devlet Opesözlerine ekledi. «Yıkama ucratsizdlr. Ölen adam faklr olursa kefenl parasız temln sdllecektlr. Mezar kazma flyatı 2 bln 500 olması gereklrken, 5 bin 500'e kazıyorlar. Bundan faklr halkm cok zararı oluyor. Oysa 2500 llraya kazacak arkadaşlar mevcuttur. Mezar kazacak arkadaşlar Hasan Gezer, Hamza Tektaş va Romazan Hozal'dır.» Emekll Carşı Camll Baş Müezzıni Özekinci, kazık ya mek Istemeyen üstelik dam pingden yararlanmak Isteyenlere kendlsini bulablleceklerl adres olarak da «Eskl artada All Aceml cay •vlnde olurururn» diyor. Mavi Tuna KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ACIKLAMA Kendlslne konkordato mehll verilen Vedat Karaman Karaman tnşaat flrmasının alacaklılar toplantısınm 15 4.1982 tarihlnde yapılacagı evvelce llrn edilmlşti. Ancak toplantıdan evvel yapılması zorunlu tşlerln yoğunluk nedenlyle bltirilememiş bulunması toplantınm ertelenmesinl zorunlu kılmıştır. Alacaklılar toplantısı 30.4.1982 saat 15 00'de tstanbul 4. lcra Tetkik Mercll Mürafaa Salonunda yapılacaktır. Alacaklılara Snemle duyurulur. KONKORDATO KOMtSERl Av. FARUK CEYLAN (Basm: 3995) 2637 Taksîl Cepheye ey taksl Cepheye çek.» Bir tngiliz gazetecisınin ÎranIrak savaşınm cephesine gitmek içın bunlan sbylemesi yeterliydl. Blrçok gazeteci cepheya ulaşama7ken înfriliz fotcmuhabiri Barrte Penroese yalnııca bir taksı tutarak cepheye gtden bir tank birliginın peşine takıldı. Yukanda eski model Pord taksiyle muhabirl cepheye götüren taksi şoförü Yusuf Hammadi görtllüyor. Irak tank birlığinin komutam ise sadece kendilertne eşlik etmek isteyen bu taksinin çamurla sıvanması sartını koştu. ÇUnkü aksi halde taksi îran uçaklanmn dikkatlni çekebilirdi. H ra ve Balesi'nin ser giledigl Strauss*un Mavi Tuna'sı üst dü seyde bir gösteri. Atatürk Kültür Merkezi açısından olumlu bir gelişme ise şu: Gösterilerin başlama saatlni bir daklka bile geçırdikten sonra gelenler kapanmış kapılarla karşılaşa caklar bundan böyle. Tiyatro, bale, opera, konser Izleme, ahşkanlığı ve disiplini gerçek anlamda kazandmla bilecek böylpce. Geç gelen izleyıcuer ancak ara oldugu zaman yerlerini alabilecekler. Bu yeni ve gerekli uvgulama sanata olan saygınm da olıışma sını sağlayacak. Evet AKM'f.e bir kıpırtı gözledik. «Atatiirk Kültür Merkp7i»mn Brtına vara şır bir içeriğe ve biçımp ulaşmasını bek lıyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog