Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 16 NİSAN 1982 E90DNOMİDE GÜNÜNAYNASI Tasarrui mevduatı 969.1 milyar ANKARA (ANKA) Bankalardaki tasarruf m«vduatı toplamı mart ayının Uçuncü haftasında 869,1 milyar liraya ulastı. Böylece, 25 aralık 1981 tarihinde 760.4 milyar lira olan tasarruf mevduatı 19 marta &adar geçen flç aylık dönemde 208,7 milyar Uralık artış kaydetmiş oldu. öte yandan, 4 mart 1982 tarihlnde 952.5 milyar lira olan tasarruf mevduatı 19 mart 1982 tarlhlnde 16.6 milyar lira artmıs oluyor. Milyar TL. 4 mart 1982 19 mart 1982 Tasarruf mevduatı 952.5 969.1 Vadeli 746,3 761,9 Vadell tasarruf 572.3 681,8 Mevduat sertif ikası 174.0 180,1 Vadeslz 206,2 207.2 Vadeslz ticarl 344,4 354,7 Diğer mevduat 178,8 169.2 TOPLAM 1476,0 1493,1 Türkiye, dıs bankalardan kredi alma yolunun başına geldi Yabancı bankalann Türkiye'ye olumlu bakmaya başlamalanna rağmen, yakın dönemde büyük krediler venneleri beklenmiyor. Osman ULAGAY tnsan bütün bir günü çeSltll ülkelerin bankacılarıyla birlikte geçirince «Türk ekonomlsinin patronu» Sayın özal'ın bazı noktalan neden sürekli olarak vurguladığmı daha lyl anlıyor. Özal modellnln «köseyl dttn mesl» İçin özel banka kredllerlni ve yabancı »ermayeyi eninde sonunda Türkiye'ye çekmesi gerekiyor. Bu sorunu çözmek İçin ulus lararası sermaye ve bankacılık çevrelerinln güvenini kazanmak, lstahını kabartmak zorunlu. Bunu sağlamak içlnse, Sayın özal ın her fırsatta yineledlgt glbl «uygulanan polltlkayi tltlzllkle sflrdürmek, enflasyon tehllkesint nnntmamak te bızlı büyümeye geç mekte acele etmemek» galiba önkoşullar arasmda yer alıyor. genç yönetlcllerlnden Char les Hamer, bankacılann gö zünde olumlu puanlar almaya başlayan Türklye'nin birdenblre büyük kredl tabulunmasının C. Dlcker İse inandıncı bir leplerlnde mall yönetimin btiyük kuşku yaratablleceglnl ve öneml üzerinde duruyor ve bu olumlu havayı olumsuz «Merkez Bankası'nın c'*e etklleyeblleceginl belirtiyor. cegl görüntü blzlm lcln gtts «bir sflre speslfik projeler tergedlr, bnna çok dlkkat ya da mnameleler lcln klledilmeli» diyor. DUnya ban çnk kredl talepleriyle yekacılannm güvenlnl kazan tlnmek zorandasımz, bn raamn zor, bu güvenl kay Işin kuralı bu» diyor. betmenln İse çok kolay ol• Japon Sumitomo Bandugunu vurgulayan Mr. Dic kası'nın Londra'daki yöneker, Türklye'nin bundan tlcilerlnden S. Okuyama İse sonrakl borçlanma strate Türkiye İle yeni yenl ilglJislni iyl saptamasmm ve lenmeye başladıklannı söyöncelikle belll bir amaca lüyor. Sumltomo gibl bu se yönellk, kısa vadell finans minere katılan diğer banman gerektlren küçük kre kacılann bir kısmı da dündl talepleriyle plyasaya glr ya finans çevrelerinde yemeslnin zorunlu olduğunu niden adını duyurmaya çabelirtlyor. lışan Türkiye'nln «havasını • Türklye'nln kısa vadell koklamak» içtn bu semineticarl finansman sağlama re ilgl duymuşlar. «Euromo konusunda bazı adımlar at ney» adına semineri dtizenmış olduğunu dlğer yaban leyenlerden Mr. Webster cı bankacılarla yaptığımız da, «böyle bir semlnerin dfl kısa sohbetlerden de anlı zenlenmiş oltnası bile dünya yoruz. Banque de Parls'in flnan» çevrelerinde TUrklye'ye karjı artan Uglnln bir göstergesldlr» diyor. Kısası. seminer boyunca «Ekselans özal» olarak anı lan Sayın özal'ın yönetiminde uygulanan program Türkiye'yl dünya bankacılannın gündemine getirmiş görünüyor. Bu Uglnln sürekliliği ve hatın sayılır kredilere dönüşmesl İse her halde ancak zaman lçlnde saglanabilecek bir gelişme. Tabli programm titlzlikie uygulanmasınm ve «kemer sıkma»nın sürmesl sartıyla. Bir de son derece önemll olan politik lstlkrar sorunu var. Bu sorun yabancı bankacılar kadar Türkiye'ye ya tınm yapmayı düşünecek yabancı sermaye açısından da çok önemll. Türklye yabancı sermayenln güvenlni kazanmak lstlyorsa yabancı sermayenln bu konudaki beklentllerini ekslkslz yerine getirmek rorunda. Bunun ne anlama gelecegi ise kuşkusuz tartışılabllir. DPÂMÜKBANK A Ottart pf»yl icqnort»tc dfittir t« the Cairresaortoents apa OI«n« OMMENTAKŞ Pamukbank'ın İngilizce yayınlanan broşürüne göre: "Devlet, kaynak dağılımı ve fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynamalı,, • PAMUKBANK'A GÖRE HÜKÜMETtN ENFLASYONTT KONTROL POLİTÎKASI, NİHAt TALEBt KISARAK EKONOMtTt DURGTJNLUĞA tTTt Ihracat dövizi girisi ANKARA (ANKA) 1981 yıhnda, gerçekleştlrüen ihracatm yüzde 84 üne esdeğerde ihracat dö Tlzl glrişi oldu. Geçen yıl aralık ayında gelen 556.1 mllyon do larlık dövlzle birlikte. yılın btttUnünde Merkez Bankası ve döviz pozisyonu tutan yetklll ticarl bankaların ihracat dövizi gellrlerl 3,9 mllyar dolara ulaştı. Böylece. ihracat dövizi glrl$leri bir öncekl yıla göre yüzde 91 oranında daha faz la oldu. Yapılan hesaplamalara göre. 1980 yılında olduğu gibl geçen yıl da, ihracat dövizi glrislerinin yüzde 98'i tlcarl bankalar kanalıyla ger çekleştirildi. Yurda getlrllen toplam İhracat dövizi lçerisinde, Merkez Bankası'nm payı ise yüz de 1,5 düzeyinde bulunuyor. DIE'ye göre Istanbul da fiyatlar yüzde 15.5 arttı ANKARA, (THA) 1982 yılının ocak mart ayla, rını kapsayan ilk 3 aylık döneminde perakende fiyatlar Istanbul'da 15.3, Diyarbakır'da ise yüzde 14.3 oranında arttı, böylece ilk 3 ayın en pahalı illeri Istanbul ve Diyarbakır oldu. Devlet Istatistik Enstitüsü'nün 11 il bazmda yaptığı «Tüketicl Fiyatları Endeksi» hesaplamalanna göre, ocak mart döneminde tüketici fiyatlan. Eskişehir'de yüzde 11.9, Bursa'da yüzde 11.8, Adana ve Antalya'da yüzde 11.2, Erzurum'da yüzde 10.4, Ankara'da yüzde 10.3, Samsun'da yüzde 8.5 ve Ordu ile Izmir'de yüzde 8.1'lik artışlar gösterdi. öte yandan, mart ayında en pahalı iller Adana ve Istanbul oldu, bu illerde tüketici fiyatları endeksindeki artış mart ayında yüzde 3.6'ya ulaştı. Bazı maddelerde ilk madde indirimi yeniden belirlendi ANKARA (ANKA) Maliye İle Sanayl ve Tek noloji Bakanlıklarının yaptıklan ortak lnceleme sonucunda, vergill maddelerden üretilen, bazı maddeler ve klmyasal ürtinler için İlk madde in dlrlmi belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın Resml Gazete'de yayınlanan tebliğlerlne göre, 17 eleman antenler içln yüzde 49. 14 eleman antenler İçin yüzde 42, 12 eleman antenler İçln yüzde 43.10 eleman antenler içln yüz de 39, 5 eleman antenler içln yüzde 40 ve masa an tenlerl İçln de yüzde 20 oranında İlk madde indirimi uygulanacak. Ayrıca. verglli maddelerden üretilen kursun oksit İçln yüzde 88, sülyen İçin yüz de 66 ve mtirdesenk İçln de yüzde 65 oranında İlk madde lndirlml bellrlendi. Bu maddeler ve tirtinler İçln belirlenen oranların uygulanması 1 mayıs 1982 tarihlnden ttibaren başlayacak. 14 kisilik müteahhit grubu Macaristan'a gidiyor ANKARA (ANKA) Müteahhitler Birllfll Yönetlm Kurulu Başkan. Nurettin Koçak'ın başkanlığında 14 kışıden oluşan bir müteohhitler heyetinin Mocanstan müteahniılennin ocvetlisl olarak yarın bu ülkeye gideceği bildirildl. Türk heyetl 2021 Nisan tarihlen arasında Macaristan'da duzenlenen «inşaat Maklnalon va Malzemelerl Fuaruna katılack. Türk müteahhltlerinin özelllkle Ortadoğu ülkolerinde boşarılı oldukları bu nedenle Macaristan fırmaiarmın Işönerisinde bulundukları belirtildı. Cümrük müdürleri toplandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Turlzm sezonundo Turist ve yolculara daho lyl ve süratll hizmet götürülmesl lcln GumrOk Başmüdürlerl Ankara'da top lantıya coflrıldı, Gümruk ve Tekel Bakanlığındon vopılan acıklamoya göre, 1982 turizm sezonunda yurda gelecek turist ve yolculara daha iyl ve süratll hizmet götürebılmesi amacıyla gümrük başmüdürlerl İle gümruk yolcu salonları müdürlerlnln katıldığı toplantı dun boşladı. özelllkle gümruk kapılanndnki ceşitll sorunların ele alınacaflı toplantı bugün bltlyor. Ekonomi Servlsl Pa gözönüne alınması durumukbank'm îngllizce ola munda. lstikrar programırak üç ayda bir yayınladı nm temel dlreftlni oluşturan ğı «Economlc Commentary» lhracatla büyilme stratejl(Ekonomik Yorum) adlı sinin yeniden gözden geçibroşürde. «Devlet, plyasaya rilmesinin gerekli oldufu düsenleylcl müdahaleler yo söyleniyor ve şöyle devam luyla kaynak daSılunı ve edlliyor: fiyatlann belirlenmesinde «tstlkrar programı Türk finpmU b!r rol oynamalıdır» ekonomlslnl bir lkflemle denlyor. karsı karsıya bıraktı. Flyat Pamukbank'ın brosürün artışlan kısıtlı para polltlde, 1981 yılında enflasyon kasıyla kontrol altma alınDünya finans çevrelerive ihracatta görülen olum di ama, ekonominln lçlnde nin Unlü dergilerinden «En durgunluktan lu gellsmelerln ekonomlde. bulnndugu romoney»in Yapı ve Kredl kapanan lşyerleri, azalan çıkması için gerekli kredi Bankası'yla birlikte düzen inşaat ruhsatları. yükselen artmmına enflasyonu k8lediği «Türkiye ve Uluslarstoklar ve lstihdam ve tic rükler diye basvurnlamıyor» arası Finansal Pazarlar» ko Bu ikllemln, kaynaklann ret dttzevlerinin dtişüklügü nulu seminer nedenlyle bir Ekonomi Servisi «TUrkiye nin yönetimin» gelmeatyle yedıjtuu açıkladı. En az rlsfc biçimlnde ortaya çıkan durj verlmsiz alanlardan öncearaya gelen 14 ülkenln 60 ve Uluslararuı Finan«»l Pa ni bir dönem açüdıgıru bellr taşıyan ülkeleri (Af), en çok likli alanlara kaydırılamakadar bankacısıyla birlik zarlar» konulu seminerm dun ten Dr. Liener, bundan cesa risk taşıyanlan İse (D) no gunluftu engelleyemedigl ö ne sürülüyor. Durgunluğun masmdan doğduğu bellrtlte olup konuşmalarım dln sabahki oturumunda bir ko ret alarak. üç yörJU bir yatı tuyla değerlendiren O'leary'nın nedeni İse şöyle özetleni len broşürde. bu lşlevl devrun planladıklannı ve OtomarTUrkiye'nin finanleyince ve özel sohbetlerde nuşma yapan Daimler Benz san'ın mevcut tesislerinin tev tablosunda(B), imalat maden yor: «Bir yandan kısıtli pa letin tistlenmesl gerektlgl Firması Yönetim Kurulu üyesal riski nabızlannı yoklayınca. Tür si Dr. Gerhard Ll«ner, flrma sil yanmda Genoto'nun tesisle cilik sanayiilertadeki riski (B), ra ve maliye nolHikalarıyla vurgulanıyor ve şöyle dekiye'nin bankacılann gözün suıın Türkiye'de yenl yatırım rinden yararlanmayı düşükdük ihracattaki riski (B), beş yıl toplam talebln düsürülme niyor: deki «kredi degerlnl» bir lara girişme kararını vereceğt lerini; aynca Tümosan'm AKlüc toplam riski ise (O) no*i, di&er yandan kamu ve «Bunalımdan çıkışı önölçüde anlamak olanağı do ni söyledl Türkiye'de Merce saray Motor Fabrikasuun da tuyla değerlendiriliyor. Rapor «7el keslmdekl ücret artış gören blr ekonomik progdes • Eenz otobüslerini üreten bu yeni yatınm projesinin bir da Türkiyede Evren yönetimiguyor. Bu konuşma ve gölarımn »mırlandınlması. ram şu 2 temel noktayı görüşmelerden benlm çıkar Otomarsan tirmasının aon yü bölümünu olusturacağını söyle nin 18 ay daha sürmesl olası talep ve mallyet flzerlndekl zetmelidir: larda lığı yüzde 80 olarak değerlen dıftım Izlenlm şu: Türkiye cesaretgösterdiği basarıdan da di. enflasyonlst baskılan aıalt • Enflasyonla mücadelealdıklanm belirten dirüirken, Evren rejiminden »orumua üzerine uluslararası bankalardan Dr. Llener, yeni yatınm kara UkDT. Ltoner, • 80 milyon marJc sonra en büyük olasüığın güç tı. Ama, ayni zamanda da ye aynı anda hem talep adımla 60 borçlanma konusunda yo n vermelerindekl en ttnamll et uk bir yenl yatınnun söz ko İU bir Başkanlık sistemlyle kitle tiiketim mallarına o hem de arz yönüyle başlalun başma gelmek üzere: kenin ise 1980'den ltlbaren nusu olduğunu ve yü sonuna desteldenmiş demokrasi ola lan talebl kısarak ekonomi nır ve bu politlkanm ekoyi dnrsrunlnira Ittl. Yani. nomlk ve toplumsal etkilebu yolda yürüyebllecek nite TUrkiye'nin genel ortamında kadar bu konuda somut adım cağı belirtildi. «Hiikümetîn enflasyonu rl de hesaba katıhrsa, ekoHklere kavuşmakta olan bir ve TUrk yönetiminin yabancı lar atüacssına lnandıguu bekontrol polltikasi ekonomi nomiyl bunalıma sokmadan ülke olarak görülüyor artık. sermaye konusundaki tutumun UrtU. Söz konusu değerlendlrmeye dekl oinmsaz trendl olnm sonuç alma şansı artar. Ancak bu yolda çok yavas da göaüenen gelisme olduğunu göre, Türkiye tüm bu kıstasTÜRKtYE'NtN kaydetti. lııya dönüstürecek nlhal larda oldukça lyi not alan ve ve her adımda etrafını yok • Plyasa mekanlzmasiPOLİTİK RtSKİ Türkiye'de özeUikie talftp arti;ını sağlayama nın geçerll kıhnması, devleyabancı sermayeye, ya da ban layarak gltmesl de sart. Uretlmi alanında bUyukkatnyon potan Seminerln dunkü bölumunde tin ekonomlnin Işieyişi dıHızlı yürüme ya da kos siyel görduklerini söyleyen Dr. çesltli ullMlertn, bu arada TUr kacılara güven verebilecek du dı.» rumda görünen bir ülke olusında kalmasmı gerektlrmaya çalışırsa yeniden Liener, 1980 öncesinde TUrk kiye'nin ekonomlk ve politik yor. örneğin bir Brezilya'nm Bu durgunluktan cıkmadüşmesi ya da «startta kal hukUmetlerlnln hep büyük risk »ıralaması konusunda bir (C) aldığı konularda TUrkiye' nm tek yolunun lhracata mez. Aksine. Türkiye'de va ması» kaçınılmaz görünü projeler peşinde koşmalarının, konusma yapan slyasal analiz nin (B) alabilmesl, Ulkemizin yönelmek blciminde algı rolan servet ve kaynak da«Adun Bdım ilerlemeyi» Mven yor. İspanya, Yunanistan ve Mekslol Micbail Oieary İse, son yıllandıftmı kaydeden brosür gılımı, devletln, düzeltlci Daimler • Benr'ı yaünmdan ka gibi ülkelerle birlikt» «Malarda ekonomlk ve politik de. Türklye'nln dıs ticaret müdahaleler yoluyla kaySemlnerde sohbet etme caydırıcı etki yaptıguu vurgu yönden olumlu gelişme kayde kul bir risk» sayılmasıru saglıyapısınm gerçekçi bir bi nak dağılıminda ve flyatlaolanagını bulduğum bazı ladı. özal •kiblnin ekonomi den TUrkiye'nin riskmln azal yor. • ' " çimde tahlill yapıldığmda rra belirlenmesinde Bnemll banka&lann bu konudaki ihracattaki gellsmenln * bu blr rol oynamasmı gerekll görüşlerl söyle: nalımdan çıkışa yetmeyeca kilmaktadır. Bn Ikl noktaya Sncellk • Türklye'yi lyl tanıyan Sl görüşü ağırlık kazanıbir Alman bankacı. Deutyor. Dıs ticaret yapısmda veren bir programla etkln sche Bank'm Başkan Yarkl sorunlar söyle özetleni blr vergi gellrinln sa&lanması temel alınmalı ve eko dımcısı Knut Wltschel, «tkl yor: nomide Isttkrara daralma yıl öncesine göre büyük asa • thracatın GSMH'dakl yolnyla deSll genişleme yom ı yaptınız, lyl yoldasımz, payı çok düsükttir. 1975 Inyla vartlmalıdir. ama sakın acele etmeyin» 19 döneminde yüzde 4 olan diyor. Türklye'nln bugün Ekonomi Strvlal Kısa adı YolKoop. meslnden yola cıkılorak, 7. derecenln 1. kade bn pay, 1980 81'de ancak saglamıs oldugu iç ve dış olan Türkiye Yollş Fed«ra«yonu Tuketlm yü7de 5.5'e cıkabilmlstir. mesindekl bir YSE Işcisinln çıplak ücret, yadengeleri sağlamlaştırma Kooperatlflerl Blrllfil Genel Kurulu yarm An• Sınal tirün Ihracatının kacak parası, yemek parası ve Ikramiyelerlndan hızlı büyümeye heves kara'da toplamyor. Genel Kurula sunulmak oze toplam Ihracat lclndeki na den 1 aya Isabet eden net maaşı ve bunun etmeslnln, bir anda her ae re hazırlanan 1981 yılı ekonomlk raporunda yının artması başarı olaöncekl yıllardoki karşılıklarma ve daha sonra rak vurgulanıyor. Oysa, bu yl bozablleceğinl vurgulu en yüksek flyat artışlarının 24 Ocak karorlarında bu maaşlarla 2 yıl önce ve bugün bazı teilrünlerdekl Ithai plrdl oyor. Türkiye'de beş yıl ge dan sonra olduğu v« Gcretlllerln satın alma mei gıda moddelerinln hangi miktarıaraa ranı fazlaysa. toplam ihraçlrmlş olan Knut Witschel. güclerlnın son 2 yııaa onemıl oıcüde dustoalınabllecefllne de yer verildl. cat arttıkca ithalat da arDevletten devlete yardım ğü belirtildi. YolKoop'un raporuna göre 7. derecenln 1. tacağından net gellr umullara artık fazla umut bagRaporda YSE Iscllerınm Yuksek Hakem kademeslndskl bir YSE Işcisinin satın alma dııju kadar yüksek olmayalanamayacagını bellrten Al Kurulu'nca yürürlüfle konan yenl toplu söziesgücü eon, 2 yılda şöyle değişti: caktır. Örnegin, çimento, man bankacıya göre, Türotomobll, plastlk ve petrol kiye'nin demokraslye geçiş itHinlerlnde dnrum böyleBİR AYLIK NET ÛCRETLE 3ATIN AClNABİLEN konusunu da fazla aceleya dir. Yıl N*t Ayltk Ekmek fkg) Un K. Fmulya Margarln getirmemesi gerekiyor. • tthalat yasaklan glbl • Ünlü îngtllz bankala1979 9.399 846 540 İZMtR, (THA) Türkl170 134 ihracatı teşvik etmenln de ye'nin 1982 yılına 1 mil1980 14.630 536 368 rından Barclays Interna208 118 ekonomiye bir mallyetl var yon 944 bin 270 ton güb18.304 1981 416 tional'ın müdürlerinden D. 316 147 117 dır. re stoKu ile girdiği belir• thracatın amacı Ithatüerek, bu stokun fazla latı olanaklı kılmasıdır. Oy olmasının, gUbre fabrütasa. İhracattaki artışa karlaruun 1983 üretim programlannı etkilediğl açıtşın, «rercek fiyatlarla İthalandı. lat halâ 1973 düzeyine eriEge GUbre Fabrtkası Ge sememlstlr. İsviçre frangı neı MUdür Yardımcısı OBroşürde bu sorunların DaimlerBenz firması Türkiye'de yeni yatırım yapmaya karar verdi YolKoop: Işçinin satınalma gücü son 2 yılda büyük ölçüde düştü Gübre tesislerinde stok fazlalıgı 1982 üretim programını etkiledi DUNVADA EKONOMİ Alarko y a kalite ödülü Ekonomi Servisl Alarko Holdlng'in, Ispanya'da düzenlenen bir yonşmada «1981 Ulusiararası Kalite ödülü»nü *a zondığı bıidırıldı. Söz konusu ödül, Dünya'da kaliteye önem veren ve aynl kalıteyi devcm ettlren kuruluşlara verlllyor. Alarko Holdmg'ın söz konusu ödülü daha önce 1980 yılında da kczandığı belırtildl. ispanya Tglevızyonu tarafından yayınianacak ödül toren; 23 Nısan'da Madrit'te yapılacak. güçlendikçe Isviçre'nin dışsatımı düşüyor Fransız Resmi Istatistik Enstitüsüne göre DO/İZ KURLARIi 1 1 1 1 1 1 1 1 ABD Doları Avusturolva Dolorı Avusturya Şilini Batı Alman Markı Belcıkc Frangı Danimarka Kronu Fransız Frangı Hollanda Fıorirt İsvec Kronu 1 isviçre Frangı 100 İtalyan Liretl 100 Japon Yem 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinarı 1 Norvec Kronu 1 Sterlin 1 S. Arablstan Rlyall Dövlz Alı? 147.70 154.73 868 60.95 3.23 17 95 23.43 54.91 24.75 74.80 11.09 59.52 120.80 514.26 24.11 259.66 43.06 Dövlz Satış 150.65 157.82 8.85 62.17 3.29 18.31 23.90 56.01 25.25 76.30 11.31 60.71 123.22 524.55 24.59 264.85 43.92 Efektif Alıs 147.70 146.99 8.86 60.95 3.0? 17.95 23.43 54.91 24.75 74.80 10.54 56.54 114.76 488.55 22.90 259.66 40.91 Efektif Satış 152.13 159.37 894 62.78 3.33 18 49 24.13 56.56 25.49 77.04 11.42 61.31 124.42 529.69 24.83 267.45 44.35 Ekonomi Servisl İsviçre frangıntn gOclenmesl nedeniyle 1981'tn son ceyreğlnde tsvlcre'nin dışsatımının dOştuğü açıklandı. Böylece, geçen yılkl toplam dışsatımm 1980 düzeylnın blraz üstönde gerçekleşmesl beklenlyor. 1980 yılında Isvlçre 49,6 mllyar franklık dış satım yapmıştı. Isvlcre hukumetlne bafllı ekonomlk lnceleme komlsyonunca hazırlanan raporda, 1981'in son çeyreğlnde Isviçre'nin sermaye mallarına olan dış talebln azaldığı ve İç yatırımlarm gerlledlğl belirtildi. Bu düşüşe neden olarak Isvlcre frangının son zamanlarda dlğer önemll para blrimlenne özelllkle de B. Alman markına karşı güclenmesl gösterlllyor. Fransa'da sınai üretimde öngörülen artış gerçeklesmeyecek Ekonomi Servltl Fransa' da sınai Oretlmda yılın Iklnci yansı lcln öngörülen artışın sağlanamayacağı ve dış tlcaret acığının giderek artacağı öne süruldü. Resml Istatlstlk Enstltüsü (INSEE) ve Parlbas Bank'ın ayrı ayrı yayınladıkları raporlarda hükumethi bu ko nudakl tahmlnlerlnln gercekleş meslnin cok zor olacaflı do kaydedlldl. İNSEE, Is alemlnln beklentllerl konusunda yaptığı bir araştırma sonunda, yılın Iklncl yarısmda sonayl keslmlnl faallyet hacminde bir genlşleme beklenmedlğlnl saptadı. İNSEE şubatta hafif bir artış kaydeden slparlşlerln önemll bir gösterge olamayacaflını ve sınai stoklarm hölfl clddlyetlnl koruduğunu belirtlyor. Blllndlğl gibl, Fransa'da sınai üretlm ocakta yOzde 3 düşmüştü. Parlbas Bank da yayınladığı raporda, Fransa'nın dış ticaret acığının giderek artacağını öne sürdu. Bankanın raporunda Fransa'nın dışsatımında yüzde 40 paya sahip B. Alman ya ve Belclka'nın ekonomik büyumelerlndekl yavaşlamo so nucu Fransa'dan yaptıklan dış alımları sınırlayacaklan vurgu lanıyor. ö t e yandan OPEC ve Doğu Bloku ülkelerlnln lclnde bulundukları ekonomlk sorunlar nedenlyle bütün sanaylleşmlş Olkelerden olduflu glbl Fransa'dan da daha az dısalım yapacakları kaydedlllyor. UAE Direktörü Lantzke: Türkiye henüz kriz halinden etkilenmeyecek duruma gelmedi ANKARA, (CumhuHyet Bü. rosu) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Fahri tlkeb'in davetlisi olarak 12 nisandan beri Türkiye'de bulunan Uluslararası Enerjl Ajansı (UEA) Genel Direktörü Dr. Ulf Lantzke «Bngiine kadar kaydedilen gelişmeler memnunluk vericldir, ancak Türldye mevcnt Jeopolitik dnrumu nedeniyle henüz bir krlz halinden etkilenmeyecek duruma gelmemlştir» dedi. Temaslan sırasında Enerji ve Tabil Kaynaklar Bakam, Dışişlerl Bakanı, Devlet Bakam Turgut özal ve Nimet özdeş ile fikir ahşverişinde bulunduğunu söyleyen ülf Lantzke, enerji kurumlan yöneticüeriyle de görüştü. UEA Genel Diıektörü, TUrkiye'nin linyit ve akarsuya dayanan barajlardan geUştirdiğl sistemi beğendlftini söyleyerek «Elektrlk üretlml konuRiınd» seliştirilen projeler sanaylleşmeye yarduncı olacakbr»dedi. Türkiye'nin ener.H programım sanayileşmlş ülkeler için blle lddlah fakat gercek dışı bulmadığını söyleyen Dr. Ulf Lantzke, «Türkiye linyit re akarsulardan yararlanarak mey dana getlreceğl elektrlk ttretlm programı planlanan zamanda mesels 13 yılda gerçekleştirirae eaerjl lhtiyacı kar«ılanacaktınv.defli.. S. Arabistan'da geçen yıl 3 3 0 milyarlık yatırım yapıldı BEYEÜT (ANKA) Suudi Arabistan'da 1981 yılında 337 yeni fabrikamn hlzmete girdlgl, bu tesislere yatırılan toplam sermayenin İse 2,2 milyar dolara (330 mllyar Ura) ulaştığı bildirildl. Beyrut'ta yayınlanan «Middle East Reporter» gazeteslnln verdiğl bilglye göre, Suudl Arablstan'da halen 1.200 fabrika üretim yapıyor. Gazete, sanayi kalkınmaaına öncelik veren Suudl Arabistan hükümetlnln. 2,3 mllyar dolar tutarmda sanayl kredlsl sağladığmı kaydetti. Suudi Arabîstan'da son 10 yıllık dönemde büyük bir çlmento sanayiinin gelistlrlldlği, çimento üretlmlnln, 1982 yılmda 6,8 milyar tona ulaşacağı belirtildi. Gazete aynca. 1983 yılında 8,8 mllyar tonluk çlmento üretlmlnl planlayan Suudl Arablstan*ın, bunun bir bölümünu lhrac edeceğlnl kaydetti. Bu arada, Suudl Arablstan'm elektrlk tüketlmlnin 1981 yılında yüzde 29 glbl yüksek bir artıj kaydederek 17 mllyar kllovat »aatln ü«erlne çıktığı açıklandL Pekin'deki yabancı bankaların sayısı 20'yi aştı PEKİN (ANKA DPA) Federal Almanya'nın önde gelen bankalarmdan «Com merzbank», «Dentscbe Bank» ve «Dresdnerbank» adlı bankalardan sonra Pe kin'de sube açan flçuncü Alman bankası oldu. Pekln'de halen 20'nln üze rinde yabancı banka eubesi faallyett» bulunuyor. Venezüella petrol fiyatlarını arttı rıyor KARAKAŞ. (o.o.) " VenezOella'nın petrol Ihrocatınm yarısmı oluşturan yüksek dereceII fuel oll'ln fiyatını varil başına 1 veya 2 dolar artıracağı açıklandı. Venezüella Petrol Şlrketl tPDVSA», yüzde 22.8 oranında kükurt Ihtlva eden yakıt flyatmın varil başma 2 dolar, yüzde 1,5 oranında kükurt Ihtlva «denln fiyatmin ise artırılacağını blldlrmlş Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bılezik Gümuş 15 Nlsan 14 Nisanla fark 12.000 12.100 Fark yok 12.400 12.600 Fark yok 1.825 1.835 5 lira arttı 1.650 1.750 Fark yok 44.00 45.00 Fark yok nal Baykay, alınan ekono nük önlemler sonucu 1981 yılında gübre sektörünUn ham madde lhtiyacuun ko layukla sağlandığına iss> ret ederek, buna bağb olarak gübre fabrikalaruun kapaslte kullanım oranlaruıın yüzde 70 arttığını söyledi. Baykay, bir öncekl yıla oranla yüzde 50 oranında Üretim artışı gerçeldeştiftinl belirterek, «Ül kemlzıle artan üretime pa ralel olarak. aübvanBlyonun azaltılınası amacıyla sonbalıar gübreleme tnevsiminde yapılan gübre zam mı, tüketimln düşmeslne ve buna bafeU olarak da fabrikalarda ve TZUK de polarında stoklann artma sına neden olmuştur. Böylece 1982 yıUns 1 nüi yon 944 bin 270 ton gübre •toku İle girilmlştlr. seklinde konuştu. 1981 yüında lthalatm bü yük ölçüde azaldığım ve yerll Uretünln arttığuu 1fade eden Baykay, dana sonra görüşlerini şöyle özetledi: «Bu plaolı gelişme y+ nında tükettm azalışı a » denlyle yü sonn stokn büyük mlktarlards artarmk, Cabıikalann UI81 yıb flıe timlerini ve 1982 yıü llxetlm programlarmı etUle* miştlr. 1982 yılı başınd» biıtkM gtibre stoklaruu eritebUmek içtn eflbre fabrlkml» nna iircttm kapaaltderlnin altında kalan blr flt» tlm programı verflmlstir. Tflrkiye, tanm flrttaleri üretlmlnl artıncı, dotaytsıyla gübre, flreumlol toçvitt edlct önlemlerl a l a n k zorandadtr^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog