Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cutnhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 16 NİSAN 1982 televizyon 19.50 HAFTANIN ŞARKISI TRT Ankara Çocuk Koıosu, düzenlemesini tstemihan Tavilioğlu'nun yaptığı «Mor Menekse* adlı turkuyu seslendirecek. Insanları kukla gibi görmektense... Faruk GUVENÇ Sanata, muzığe hızmet et menın çeşitli yollan vardır. Be&tecıysenız eser verırsinız., ıcracıysanız eserlerı ses lendınrsınız. yorumlarsınız ve o yolla mutlu edersınız ın sanları. Cenap And ne bestecıydı, ne yorumcu. Muzıkçı bıle değıldı Ama muzıği severdi. Turk ınsanının dun yaya sesını en kesfırme yoldan en etkili biçımde ancak muzikle duyurabılecegine ınanmıştı. Onun ıçın, butün yaşamı boyunca Turk beste c'lerine. Turk yorumcularına yararlı olmaya çalıştı. Başlangıçta bir dernekle yola çıkti; evınde. o yılları yaşamış olanlann hâlâ unutamadıgı ılgınç. ustun nıtelık!i konserler düzenledi Giderek bu dernek bir müzık vak fına donuşmuştür. Cenap And. bütün mal varhğını Sevda Cenap And Müzik Vakfı'na bağışladı. Türkiye' nin tek müzik vakfıdır bu. Buırün Türk bestecilerinin eserleri kolayhkla notaya dö nüşüp yorumculann önüne gelebiliyorsa, bunu, büyük ölçüde And vakfına borçluyuz. Bu vakıf nitelikli, değerli her çalışmanın destekleyicisi olmuştur. Ve olacak tır. Cenap And 4 nisan pabrçğmuşlar, çabuksa başdon durücü bir süratin girdabına kaptırmışlar, tebessumlerı kahkahaya çevırmışler, gri ıse sıyaha boyamışlar Litvanyalı orkestra şefı Yuozas Domarkas ıse bu abartmalı yorumlann karşısma di kiliyor ve hanı neredeyse «hayır» diye haykırıyor, «Çaykovski ne yazmışsa ben onu isterim, onu çaldırırım!» Cumhurbaşkanhl;' Sen fonı Orkestrası'nın geçen haftaki konserinde Çaykovs ki'nin dördüncü senfonisini dinlerken bunları düşündüm Ama nota yazısı bize bestecinin tüm isteklerini yansıtır mı 9 Örneğın ıkincı bölümün once obua tarafmdan çalınan acılı tema'sı, elektronık kol saatlennın ste ril melodileri gıbı mi sunulmalıdır dinleyiciye'' Eğer eskı yorumcular romantızmde aşın gitmişse Domarkas da kurulukta aşırıya kaçmış. îkisi de yanhş, ikisi de kötü Evet. ben beğenmedım Sovyet sanatçısının yorumu nu. Fazla mekanik, fazla duygusuz buldum. tnsanlan kukla gibi görmektense bir kaleidoskopun deliğinden izlemek daha zevkli olur gibime geliyor. S8tT9nÇ nevzat süer Dr. J. FÜLPIUS, 1970 19.55 TATLI CADI Sementha'nın yeni doğan oğluna verilecek ad konusunda anlaşmazlıklar çıkar. tlk erkek çocuğa babanm ya da büyuk babanın admın konulması geleneği Sementha'nın allesi tarafmdan isteksiz karşılanır. İ • H 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 ERMENİ SORUNU Programın son bölumünde Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni Soykmmı yapıldı&ı konusundaki iddialar yanıtlanarak, geçmiş olaylan değiştirip Türklye Cumb.uriyet.ine karşı kullandıklan örnekleniyor. m m m m 21.40 BUYURUN BAKALIM Kısa oyunun bu akşamki konusu ağaçlann yaran. 22.00 RİZİKO Genel Kültur yarışma programının Hülya Suer. konuk sanatçısı GUlay Uğurata Hiç tanımadığı eseri 15 günde ezberjedi. 22.40 FLAMINGO YOLU Dizinin •Annenin tntikamı» adh bölümü yayınlanacak. Yangında ölen Annabele'in annesi Truro'ya gelerek kızımn ölümünü araştınnaya başlar. Annabelle'nin annesi gazeteci Elmo'nun eski bir dostudur. Birlikte yangırun nasıl çıktığım araştınnaya başlarlar. Lane ve Skipper onlara yardım eder 23.30 HABERLER 23.35 KAPANIŞ izleyici gözüyle, Mutfaktaki tay TV haberlerlne dlkkat çekmek lstlyorum. 1.4. 1982 tarihinde 20.30 haber bülteninde değinilen haber, özetle şöyle idt. «tnsanlar evlerinde hayvan beslemeyi alışkanlık baline getirmişlerdlr. Ancak evlerde beslenen kedi, köpek gibi hayvanlar dışmda, yabancı bir ttlkede Arap atı yavrusunun beslenildiği öğrenildi.» Ülkemizde özel zevkleri için değil de zorunlu oldukları için çeşitli hayvanlarla birarada yaşayan aileler vardır. TV haberlerinde böyle bir olaya hiç ilgi çekilmezken nasıl oluyor da özel zevkleri için mutfaklarında tay besleyen aile görüntüsüyle birlikte. çok önemll bir konuymus gibi ana haber bülteninde yer alabillyor? Herhangi bir olayın haber olmâ niteliğl neye göre saptanıyor? Ayşe GÜNER / ANKARA radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi KarTanı, 05.30 Şarküar. 06.00 Kı •a Haberler, 06.02 Bolgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Saz Eserlerl, 16.45 Kur1 anı Kerim TUrkçe Açıklatnası ve Bir Konuşma, 07.16 Bolgesel Yayın, 07.30 Haberler, 07.40 Gunün Içınden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Varın, 10.22 Bölgeseı Yayın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Kı 8a Haberler, 12.10 Oğle Üzeri (2), 13.00 Haberler, 13. 15 Saz Eserlerı, 1330 Bölgesel Yayın, 14.30 îst. Izm. Ç. Ova • Antalya 14.45 Öğleden Sonra, (3) 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Ofcul Radyosu, 17.00 Olaylarm Içınden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Eahçesı, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 1823 Bolgesel Yayın, 19.00 • 01.00 TRT • II lle Or tak Yayın, 19.00 Haberler, 14.30 MUzik, 19.45 Oyun Havaları, 20.00 Köyümüz Köy lümüz, 2020 Şarlalar, 20.4ü Müzik, 2İJÛ0 Kısa Haberler, 21.05 Yurttan Sesler, 21.30 Şarküar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Çağdaş Türk Sanat Müziği, 23.00 Haberler, 33.15 Gacenln İçlnden (4), 01.00 Kapanış. 01.05 • 05.00 berler, 07.40 Türkuler, 08. 00 Müzık, 09.00 Şarküar, 19. 15 Yabancılann Kaleminden, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 1020 Türkülerimıa ve Konulan, 10.40 Psikolojik sorunlanmız, İIDO Solistler Geçidi, 1130 Müzık, 12.00 Erkekler Topluluğu, 12.30 KUçuk Koro, 13.00 Haberler, 13.15 MUzik, 1330 Turkuler, 14.00 Şarlular, 14. 30 Yabancı Dü OğreneUm, 15.30 Müztt, 16.0U Turkuler, 16.20 Arkası Yarın, 16.40 Şar küar, 17.00 Olaylarm tçinden, 1730 Yurttan Sesler, 18.00 Saz Eserlerl, 1830 Din ve Ahlâk, 19.00 • 01.00 TRT 1 üe Ortak Yayın, Konserin ilk yansında Şos takoviç'in 1. Piyano Konçertosu yer almıştı. Piyano. yay lıçalgılar orkestrası ve trom pet için yazılmış olan bu güzel eseri Hülya Saydam'ın yerine Gülay Uğurata çal GÜRER AYKAL İLE BİR DAKIKA di. Saydam son anda hasta Ben Oulu orkestrsını tanıyorum; iyi lanınca görevi Uğurata üst (Sanat Servisi) Cumhurbaşkanlığı bir topluluk. Bir provada söyledikleriniz, lenmis ve hiç tanımadığı eSenfoni Orkestrası'nm ve Ankara Oda Orbakıyorsunuz öteki provada düzelmiş yo seri on gün içinde ezberlekestrası'nm yöneticisi Gürer Aykal şubat yip çıkmış sahneye. Herkeda yapılmış: böylelikle yeni feyler isteme. sin altmdan kalkabileceği ayı içinde Finlandiya'ya giderek Pori ve ileriye doğru başka adımlar atma olanağı bir şey değil bu. Gülay Uğur Ouîu kentlerinde başanlı iki konser yönetmiştir. Değerli sanatçımıza bu konserlerin doğuyor. ata'yı hem bu cesareti ve ye bir özelliği olup olmadığını sorduh. «Tekrar çağırdılar mı sizi Finlandi teneği için, hem başanlı çaya'ya?» lışı için kutlarım. Şostako Hayır yoktu; daha doğrusu ben yofe Evet, 1983 yıhnda gideceğim ve HeU viç teknik yönden hani nesanıyordum. Belkİ bilmiyorsunuzdur. iki sinki dahil dört kentte en aşağı onbir kon redeyse kusursuz çalındı, ka yü önce de Finlandiya'ya gitmiş ve Ouluser yöneteceğim. Ne yazih ki birbuçuk ay rakterine. esprisin© uygun da bir konser yönetmiftim. Finlandiya'da dan fazla bir zaman veremıyorum Finlan bir şekilde yorumlandı. Devi her mevsimin sonunda orkestra yetkilileri diya'ya. nimli ritmler, yerine göre toplamr ve o dönemin en iyi şefiyle en iyi «Hiç Türk eseri yönettiniz mi ora sert. metalik, yerine göre yu honserini saptarmış. 197980 mevsiminde en muşak. albenili bir tuşe. Tada?. iyi şet olarah beni seçmişler, en iyi Konser Programı orilar yaptığı için bugüne bii, icranın başansında trom diye de benim yönettiğim konser nitelenkadar böyle bir olanak çıkmadı. Ama yeni petçi Mehmet Erten'in, Cum miş. Benim hiç haberim oîmadı bunlardan. konser dizisinde Helsinki Filarmonisine hurbaşkanhğı Senfoni OrAma karşılanışımdan, yönetidlerin, müzikSaygun'un bir senfonisini, «Finladia Sin kestrası yayhçalgilannın ve çilerin davranışından olağanüstü birşeylefonetta» adını tasıyan oda orkestrasına da Yuozas Domarkas'm da parin döndüğünü sezinledim. yine Saygun'un Concerto de camera'smı yı olduğunu söylemeliyim. «Fin orkestralannı nasıl buldunuz?» çaldırtacağım. zar günü gözlenni yumduğu zaman yaşamının büyük ide alini gerçekleştirmiş, rayına oturtmuştu. Bu bakımdan gozlerı arkada kalmamıştır ve anısı bütün müzikseverlerin kalbinde minnetle, sev giyle yaşıyacaktır. ŞOSTAKOVtÇ ÎLE ÇAYKOVSKt Çaykovski nasıl çalınır, na sıl yönetilir? O sıcak melodilerin, o coşkulu ritmlerin, o aşkın, o melankolının yıllar yıh altmı çizmiş yorumcuİar. Huzünlüyse hıçkınklara bulmaca 1 2 3 4 5 678 TRTIII 07.00 Açılıs, 07.02 GUne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Müzik, 0930 George Harrison Söylüyor, 10.00 TRT Ankara Oda Orkestrası, 10.30 MUzik, 11.00 Oğleye Dogru, 12.00 Haberler, 12.12 Dıskoteğımizden, 13.00 Kon> ser Saati, 1430 Klasik Türlc Muziğı, 154)0 Müzlkll Daklkalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Pap Caz, 19.00 Haberler, 19.12 Müzik, 1930 Besteler Bestecller, 2030 Caz Yorumculan, 21X10 MUzıkal Portreler, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Cuma Konseri, 24. 00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I II 1 l JI 9 •••••••• SOLDAN SAĞA: 1 Nazl zulmünden kaçarak 1635'de Türkiye'ye de gelen ve ülkemizde müzik eğitiminin Batı örneğine uy:rnn olarak düzenlenmesinde büyük emeği geçmiş olan ünlü çafdaş Alman bested ve orkestra şefi. 2 Bir cins iri gövdeli papağan... Papaz. 3 Bir nota... Bağırsaklar... Lübnan'ın plaka işareti. 4 Verme... Haber veya mektup götüren kimse. 5 Kabugu yol yol bir deniz yumuşakçası. 6 Mezopotamya'da eski bir devlet... Duvaı taşlarımn aralıklarını harçla doldurup üzerinden mala çekme işi. 7 Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı. 8 Yurt, ülke... Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken şeylenn tümü... Kamer. 9 Martnara denizindeki küçük adalardan Istanbul'a en yakın olanı. mart 1924 tarih ve 431 sayıh kanunla kaldırıldı. 2 Gelir... Bir YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 3 sıfat eld. 3 Farsça olumsuzluk önekl... Cahit önadlı bir oyun ya zarımız. 4 Irak'te bir kent 5 Yağız... Belçika'da bir şenir. 6 Asü adı Halil olan en büyük Türk pehlivanlanndan biri. 7 tran'ın plaka işareti... 3enellikle radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış kısa oyun. 8 Halat gibi örülmuş iplik çile oi... îsim. 9 Servetifünun edebiyatının en ünlü ve en usta romancısı. Çarsamba gfinkii bulmacanın Çözümü: 1 23456789 Yedi hamlede Mat (35) *** Yapı ve Kredi Bankası'nın düzenlemesini üstlendiği «Balkan 4'üncü Dostluk Turnuvası», izleyiciye açık olarak «Galatasaray Kâzım Taşkent Sanat Galerisi II»de tüm hızıyla sürüyor. 13 nlsan salı günü sonuçlanan 8'inci tur sonunda Uluslararası Usta Niçevsk! (Yugoslavya) 6% puanla başta ldi. îlk beş oyunu arka arkaya kazamnca kupayı alacağı belll oldu. Fakat sonraki tiç oyununu Berabere bitirmesi Birinci'llğinl tehlikeye sokmuş olabillr. Çünkü Can Yurtseven ıle iki Yunanlı oyuncu bir birbuçuk gibi küçük bir puan farkıyla hemen arkasından geliyorlar. ötekl oyunculann bir çok Askı'lı oyunlan bulunduğundan puan durumu açıkça anlaşılmıyor. Halen durum şu: Niçevski 6Vi p; Yurtseven 5 ^ p: Yoakimidis, Pandavos 5 p. Fakat Pandavos'un bir Askı'lı oyunu bulunduğundan kazandığı ya da Berabere kaldığı takdirde 5Vi hatta 6 puana yükselebllir. Yılmaz 4% p: Popov 4U p. (İA); Ülker 4 p. (2 A); Soylu (İA), Şulava, Arduman (2 A) tümü 2i,i p. Onat 2 p. (2 A); Süer 1% p. (4 A); BUyap 1 p. (İA): tpek 1 p. (İA). Bird Açıhşı; SÜER YURTSEVEN (Balkan 4. Dostluk. îstanbul 1982): 1 f4 d5 2 c4 d4 3 e3 c5 4 Af3 Ac6 5 Ae5 AxeS 6 fxe5 dxe3 7 Va4+ Fd7 8 Vb3 e\d2 9 Fxd2 Fc6 10 Vg3 e6 11 Ac3 Ae7 12 Fd3 Ag6 13 ooo Fe7 14 Fxg6 hxg6 15 Ff4 Va5 16 Fg5 Fxg5 17 Vxg5 Kd8 18 Kd6 Kh5 19 Kxe6+ Şf8 80 Ve7 + Şg8 21 Kxc6 bxc6 22 e6 Kf5 23 h4 fxefi 24 Vxe6 + Kf7 25 h5 Vc7 26 hxg6 Vf4+ 27 Sc2 Vf5+ 28 Ve4 Kf6 29 Şb3 Vxe4 30 Axe4 Kxg6 31 Axc5 Kxg2 32 Aa4 *5 33 Kh6 Kc8 34 Şb4 Şg7 35 Kd6 ç4 36 Şc5 KtZ 37 Ke6 38 Ke3 Kg6 39 Kg3 Kf8 40 b4 Kf3 41 Terk (01). Caro Kann; YURTSEVEN ONAT (Balkan 4. Dostluk, tstanbul 1982): 1 e4 g6 2 d4 c6 3 c4 d5 4 cxıi5 cxd5 5 e5 Ac6 6 Ac3 Fg7 7 g3 h5 8 h3 Ah6 9 Fg2 Af5 10 Age2 e6 11 00 bS 12 b3 Ff8 13 Fb2 Fe7 14 Şh2 Fa6 15 Vd2 KacS 16 f4 Vd7 17 Kfdı Şf8 18 a3 Aa5 19 Acı Şg7 20 Ffı Fxfı 21 Kxfı Kc6 22 Kf2 Khc8 23 Vd3 Axd4 24 b4 Ac4 25 Vxd4 Axb2 26 A3e2 Kc2 27 Acb3 Vb5 28 Ka2 K8c4 29 Kxb2 Kxd4 30 Abxd4 Kxb2 31 Axb5 a5 32 Şg2 axb4 33 axb4 Kxb4 34 Aed4 Fc5 35 Kd2 Şf8 36 Şf3 Şe8 37 Şe2 Ka4 38 Ab3 Ke4+ 39 Şfı Kb4 40 A5d4 Ka4 41 Se2 Ka3 42 Kd3 Ka2+ 43 Şdı Ka3(A) 44 Ac2 Ka4 45 h4 Kc4 46 §d2 Şd7 47 Axc5+ bxr5 48 Ka3 Şc6 49 Ka7 d4 50 Ka3 Şd5 51 Sd3 Kxc2 52 Şxc2 Şe4 53 Ka7 Şf3 54 Kxf7 Şxg3 55 Kf6 c4 56 Kxg6 Şxf4 57 Kxe6 (10). Sicilya: SOYLU SULAVA (Balkan 4. Dostluk. îstanbul 1982): 1 e4 c5 2 Af3 e6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 Ac6 6 Adb5 d6 7 Ff4 e5 8 FR5 a6 9 Aa3 b5 10 Ad5 Fe7 11 Fxf6 Fxf6 12 c3 oo 13 Ac2 Kb8 14 Fe2 Fg5 15 oo a5 16 Vd3 Ae7 17 Ace3 Fe6 18 Axe7+ Vxe7 19 Kfdı Fxe3 20 Vxe3 b4 21 c4 Kfc8 22 b3 Kc6 23 a4 bxa3 24 Kxa3 Kcb6 25 Kdaı a4 26 bxa4 Kbı+ 27 Fdı Fxc4 28 h3 h6 29 Şh2 Kıb2 30 a5 Fa6 31 Kcı Vb7 32 Kcc3 Vb5 33 Kcb3 Vfı 34 Kxb8+ Kxb8 35 Fb3 Vbı 36 Vf3 Kb7 37 Fd5 Kc7 38 Kb3 Vcı 39 Kb8+ Sh7 40 FxH Vf4+ 41 Vxf4 exf4 42 Fg8 Şg6 43 Kb6 Ffı 44 Kxd6+ Şg5 45 Kd5+ Şg6 46 h4 Fc4 47 h5+ Şf6 48 Kf5+ Şe7 49 Fxc4 Kxc4 50 f3 Ka4 51 Şh3 Ka2 52 Kb5 Şf6 53 Şg4 Kxg2+ 54 Şxf4 Ka2 55 Kb6 + (10). Çözüm (Dr. Fulplus): 9 Ql6rlOİMİüİ5İMlAlNl usuarasznp BtnsraB 'A BASIN SANAT GALERİst Gece Yansı, BİRLEŞÎK AÇILIŞ SERGİSİ sinemalar tiyatrolar NEJAT UYGUR ODAAJAHS 449295 TRT. II 07ft) Açılış, 07.02 Sollstlerden Seçmeler, 0730 Ha AUtürk Cad. öğretmenlsr Sitesl B Blok Kat 2 ADANA 16 Nisan16Mayıs 1982 Sanat Galerilcri SflNHTGftLERlSl MEHMETALt REStMClOGLU Rtjim Sergisi 1 4 2 6 Nisan Istiklal Cad. Pasabahçt Yam Yapı Kuf Hanı Tel44 96 33 Beyoglu İSTAN8UL ODA AJANS 449295 SANAT GALERİSİ URART A U İ tPEKCI CADDCSI21 HI$M«m9l İSTANBUI. TELEFON 4M326 TCUKS 2M»URATTS SULEYMAN SAİM TOTCAN özgîİn baskrtar 118 nisan NUR KOÇAK Sergı (tFSAK) worumlim.ii Odooıltf«<30rt«fl«j j Mİ HİKMET • RETROSPEKTİF 19701987•9 Nisan 1982 Saat 18.45 <STANBUL IFSAK SALONU S' SHANE SOK. OMİT APT. 40/2 AU HİKMET VARUK Blrbra Strrı«nd KrisKıisto(leiM>n Yrincımcn: Frınk Picrson VANESSA REDGRAVE Yönetmen: I h seanslar: 70mın/FULL SIEREOPHflNICSOUNO T I2OOJ5OOI8OO2IOO 7.HAFTA, GELECEK HAFTA SİNEMALARDA. h n p l t ı Ergenekon Cad. İDİLSİNEMASI AL0412737461819AIO Ptesi hariç her gün 2100 CteaPazarl60021QQ avare siyahtomedi ORTAOYUNCULAR KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI FERHAN ŞENSOY'un KONUK SANATÇI: KÜÇÜK 8AHNE Beyoğlu 49 56 52 GALERHJSRİZ NEStBE TÜRKÖMER Emay* v« Rtılm sorgist RASİN ÖIDmünün 3. yılında Munıln Ertujrul anısına saygıyla RESİMSEROİSİ WmKanlOklC«l M Iklıkr A*l D J Ntanap 11 40 22 •] llffiM Td» 244M AITL TR m 7. Kuruluş Yüdönuma "Türk Resminde lnsan ve Portre' sergisiyle kutlamyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 BAMN SANAT GALERİSİ BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 31 mart 20 nisan TEŞVİK(VECM> V 15NianSMayıs1982 UtanDuı Oevıet Güzeı SanatıarJ Gaıerısı / Bevo^ıu 3 newYprktian CYRANOde kaçıs BERGERAC "'Escape from New York" Kurt Ru.ırl • Lee Van Cleef Ernett Borgninc lıaac Hayef Donald Pleucnce Adrienne Barbcau Yönetmen: John Carpenter ^ ^ 2.HAFTA «LMTAN y Kent Oyunculan F.DMOM) ROSTANI) yönetmen ATIF YILMAZ H«RI)İ¥f KtNTŞfl TIYÂTROSU Jg ,58* ZELİHA BERKSOY SALI 18.30 PAZAR 15.30 ve 18.30 FERHAN ŞENSOY'un cuma 21.00 Cteşi 1800 • . ' • • • p a z a r T S Ö O .;*.••'.* •• • • SanatGaleriâ rlIAROID ctesi 1&00 KİRAUKOYUN HAFTAYA SİNEMALARDA Çarşamba Persembe Cuma 18.30 Cumartesi 15.30 ve 18.30 Kadıküy Baharly» 37 80 83 2 NİSAN CUMA'dan itibaren galatasanat gaiensı REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisi 8 30 Mayıs 40 47 83 FOP.UM SANAT GALERİSİ tıtanbul Köıfer OLulu yaranna Kurtulu» Cad. 191/B Sinemköy Beyoğlu FİTAŞ Harbîye GAZİ NEŞAT FEHMİ ERDOGAN Seramik Sergisi Açılış 12 N İ S A N tunelgecit ışhanı 9/2B «49355T »'«•llrtlM Csa. ( I Ttkıioi «4 J5 2t TJUÜİM$WTEVİ TOKAT mmı BİRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSİ GIYAS KORKUT Resim Sergisi 1530 Nisan 1982 tPEKAKSUCUR Resim Sergisi Ittan&ui Oevıet GOzeı Sanatlar * Gaıensi / Beyoğlu Oyn: LİNO VENTiaiA ANNIE GIRARDOT P.tesl, Salı, Çary. Per». cuma 14.0016.3019.00 Cumartesi Pâiir 11.30 14.00 16.3019.00 UNUTUUMAYANUARDİZİSİ 10 Oyn: SERGE ROBER LUİS DE FUNES Car*. Per», Cu. Ctesl Pa. 21.30 Yön: Oaude PINOTEU ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİA.Ş. GÜLDÜRÜ 2 BÖLOM DALDAKÎ OTO 16 Nisan16 Mıyu 1982 AtatOrk Cad. ÖSretmanlar Slteıl 8 Blok Kat 2 ADANA ETAP MARMARA OTEÜ ALT PASAJI (CAFE KAT1) TAKSİ M İ STANBUL 326 nisan I 16 NİSAN dan itibaren JAN TİYATRnSU'NDA biletier gişede SATILMAKTACHR TEL4O67 92 I P.tesi hariç her gece 21.00 Pazar 18.30 Çar$. Ctesi Pazar 15.30'da matino AJtMfM 9KKUK b u kosede yayınlanmasını ıstedıgınız ılanlannız ıcın OD>1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog