Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER ABD, ALMANYA'DAKİ ASKERİ VARÜĞINI GEREKİRSE ARTTIRABİLECEK BONN, (a a ) ABD. Federal Almonya'dakl oskerl varlığını «savflş ya da bunalım» sırasında ikı katıno cıkarabılecek Buna yetkı veren anlaşmo ıkı ulka yetkılılerınce dun ımzalcmdı «Iki kat» belırlemesmin f«n son sınırı» gosterdığı sanılmaktadır Bu arada Sovyet Hober Ajansı Tass, anlaşmayı kınayarak «yeni va tehlikeli bir program» bıçımınde nıteledl Yorumda F Almanyo, «Wo8 hlngton'un savaş hazırlıklarına yardım etmekle» ds euclandı Cumhuriy«t 3 ABDTı havacılık uzmanı: F16ların ucus komuta sisteminde hata var SALT LAKE CtTY (ABD) (a.a.) Birleşik Amerıka Savunma Bakanlığmda görevli bır sıvil havacılık uzmanı, 1979 yıhnda Hava Kuvvetlerı'nfle hızmete gıren Amerıkan «F16» tıpi avcı bombardıman uçaklarmdan bugüne değın 17'sinln düştüğünü anımsatarak bu kazalarm nedenini, uçuşa komuta eden elektronik sısteme (FlybyWıre) bağladı. Adının açıklanmasım istemeyen uzman, pazartesı günü Salt Lake City yakınlarında Hılli üssünden pek uzak olmayan bır yorede yine bır «F16» avcı bombardıman uçağının düsmesı Ü7erlne gorüşlerini aktarma gereğini duyduğunu bildirdı. Soz konusu iddlaya bakıhrsa uçuşa komuta eden elektronik sısteml besleyen ceryanın kesilmesinden itıbaren 2 saniyelik bir sureyle bu uçakları denetım altında tutmak ımkânsız denecek derecede zorlaşıyor. Bu 2 saniye içmde, gerçi imdat Jeneratorü devreye gırıyor Ama, sesten hızlı uçan bu uçaklann hızı gozönüne alındığında, 2 sanıyelık süre, sankl sonsuzluğa donüşüyor Sivıl havacılık uzmanınca ortaya atılan bu Iddia, Amerıkan Hava Kuvvetlerı'nde gorevli yetkill çevrelerce kabul edılmedı Askerl sozcülerden Bınbaşı Tom Shoemaker. «F16» tıpi uçaklann elektronik donanunlarmm 1981 yılmda. sorun çıkarmayacak duruma getırildığmi bildirdı Bilındiği gıbl Türkiye'de yapılması düşünülen uçaklar arasmda F16 da bulunuyor. • İtalyan Kınt Tugaylar ör gutu, Roma'da pazartesı çunü bir Jandarma karakoluna yapılan saldınyi nstlendi. örgutıın bildiriısnde ayrıca, bır «Gerilla partisi» kurulması çag nsı da yer aldı. 0 Uluslararası Af Örgutıi ha zırladıgı raporunda Uganda'da polıs karakollarmda ve askeri barakalarda bulunan 100 ka dar tutukludan 70'ımn Enteb be'deki Katabı Askeri baraka larda oldürülduklerı ve toplu ca bır mezara gomüldukleri 1 leri sürüldü • Cın Halk Cumburivetı'ndr 33 lafl danslı btr partiye ka ttlıp birblrlerine s&nlarak dans ettikleri ve Rock müzigi dinledlklerl için cezalandırddı. • 'îran'ın dınl lıden vAyetul lah Humeynl, Irak ile savaşta eşlerini kaybeden tranlı kadın lara, Devrım Muhafızları arası na kendileıins eş seçmeleruu dfeütledi. • Sovyetler Birligl, Komü nist Partisl yavın organı Prav da gazetesi aracılığıyla, Japonva'jla ılişkilerin normai leştirilmesi onerisinde bulun du. • Geçen şubat lyında gozaJtında ıken hucresinde olu olarak bulunan beyaz sendika cı WeiU Aggett'ln yoğun işken c sonucu olduğu, olmeden he men once yazdığı bir notla or tava çıktı. • I ç hırsız, Amerıka Bir leşik Devletleri'nin Sands Po ınts kentinde girdikleri evden 2 milyon dolar değerinde gu muş ve içlennde Pıcasso ve Menei'in orijinal eserlerinın de bulunduğu birçok tabloyu çaldüar. Ergun Politikada Sorunlar» Iran Irak Savasmdan Alınacak Ders ran'ın 18 aydır süren savaşta Irak ordulanna karşı başarı kazanması, sanırız her bakımdan dikkatle incelenmesi gereken ilginç blr oîgudur llgmçtır, çünkü savaş başladığı zaman Irak, hem askerl, hem de slyasal bakımdan Iran'a Karşı tartışılmaz bir üstünlüğe sahip bulunuyordu. îran, devrımın çalkantılan ile kaynıyor. mollalara karşı toplumun çeşitlı kesimlerinde tepki artıyor, şlddet o . ^ ^ layları ve bunun yolaç" • ^ ~ t l ğj huzursuzluk giderek yoğunlaşıyordu. Orduda lse subaylar arasında büyük capta tasfiyeler yapılmış, klllt noktalara askerlik san&tuu bümeyen Devrim muhafızları, ya da din adamlan getirlönl«tl. Devrlk Şah'm ABD'den aldığı en modern stlahlar ise, teknik elemfttı ya da yedek parça yoMağnndan deoolarda paslanmaya terkedilmiçtl. Irak, bu ortamda sasraşm ilk haftalarmda 1ten topraklarmda kola^ca llerleyerek, peg pe9e askerl başarılar elda ettl Ne var kl bu başanlann sonu gelmedi. Çarpışmalar uzun süre durua. Geçtlglmlz ay lse, tü kemdiğl sanılan îran, Irakhlarla birllkte tüm dünyayı şaşırtan blr saldın İle dttşman birilklerlnl ağır blr yenilgiye ugratarak, snmra kadar surdfl Ne olmuştu* Iran'm bagarısmın çeçttli nedenlert UerMe tarlhçller ve askerl uzmanlarca herhalde ayrmtılı blçlmde incelenecektîr. Başarının psikolojik nedenlert arasında, bir devrlm yapmış olan İran'm bu devrlmi koruma hJrsı ve davasına inanmıç olmarun verdiğl güçle savagması kuşkusuz en önde gelir. Buna karşılık ne İçin savaştıklannı tam olarak bilmeyen ve «ŞattülArap ttzerindekl haklar» gibl pek belirll olmayan blr sloganla cepheye giden Irak askeriert ayıu inanç ve kararlılığa sahlp gorünmemlşlerdlr. îran'm başansmın askeri yanı konusunda 1se Batı basınında, Batılı askeri uzmanlann llginç gorüşleri yer almaktsdır. NATO kaynaklanna ve îngiliz askeri uzmanlara gore, Irak ordusunun en büyflk hatası savajm başlannda kazandığı başarıları değerlendirememiş olmasıdır. Îngiliz ler, Irak Genelkurmay'ının kendine fazla güve«a mesinin ve Îran'm toparlanabileceğtei tahmın edemeylşlnin bu olguda önemll rol oynadıgmı bellrtiyorlar. Irak Genelkurmay'ı başanları yeterll görerek, bekleme dönemlne girmiş ve boylece Iran'a kendlnl toparlamak İçin büyuk gereksinme duyduğu zamanı sağlamıştır. NATO askerl kaynaklarının, haberalma servislertoden gelen bilgilere dayanarak öne sördüklerl görüşe göre lse, savaşm seyrinln değişmesinde Ikl etken önemli rol oynamıştır: Bunlardan birl îranhlann ellerindeki Amerlkan sllahlarını zamanla giderek daha etkin biçlmde kullanmayı oğrenmelert ve özelllkle büyük hellkopterlerle piyadeye des tek saglayabllmeleri, 1klndsl de Sovyet askerl doktrinine sıka sıkıya bağh kalan Irak ordusunun savaşta gereken hareketlülk ve esnekliğl gösteremeyişi. îktoci gözlem, birazdan bellrteceğimlz nedenden otürü bize Uglnç geldl NATO kaynaklanna göre, Sovyet askerl doktrini, küçük rütbeli subay ve komutanlann, savaşta çok elverlşll bir durumu bile, yüksek rütbeli komutamn onayını almadan kendi girlşlmlerl İle değerlendirmelerini yasakhyor. Benzetme yerindeyse, ekonomide uygulanan merkezl planlamayı andırır biçimde, tüm kararlar tek merkezden almıyor ve savaş bolgesindeki komutan ya da subaylara karar alma yetklsl tanınmıyor. Batah askerl uzmanlara gbre, Sovyet slsteınl doğrultusunda eğitılmiş olan Irak ordusunda. bu kural katı bir şekilde uygulandığmdan savaşm bağlannda çıkan fırsatlar değerlendirileP memlş. ya da geç değerlenttellmiştir. (Arkan 9. Sayfadal İ Bu cüzdanın içindeki herçekyeni biraylık,eşsiz bir kolaylık.^ Garanti Bankası'nda Garantili Emekli Hesabınızı açürdığınız an, aylık faizleriniz bu cüzdanda çek olarak hazırdır. Faizhesaplama, beldemederdiyok. Vadesînde gîder, anında alırsmız. Süper Sistemkolaylığıyla, işlemsiz, zahmetsiz. Garantili Emekli Cüzdanı Yeni, huzurlu bir yaşam için. Garanti Bankası'ndan tümemeklilere. Garanti Bankası'nın bütün şubelerinde. GARANTİ BANKASI TÜRKİYE . Bu değerli cusâant, gMiık yaşammteâa âa severek hiîlanacdksmz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog