Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 16 NİSAN 1982 Türkiye'de Basın panelinde Elektronik imparatorluğundaki tek grev 1 gün sürmiiş lekellesme Toplam iş hacmi 5,5 milyar doları bulan bir ANKARA. IANKA) Al'IIA Gc'/etecıbK vc HdlKla tlıjluler Yuksek Okulu tarafından du/ennen «Türkiye'de Basınkonukı panel başladı Panelın «lurkiyp'de Basının Gelişimı Yapısı Genel Sorunları» konu lu dunku bolu.nunde SBF'den Dr Ya/gulu Alp doğan Guneş Gazetesı n den Cunevt Arcayurek AITIA Gazetecılık ve Halkia tlışkıler Yuksek Okulu Öğretım Gorevlısı Mahmut Talı Öngoren. Çagdas Gazetecıler Derneği Baskan Yardım cısı Varlık Ö7menpk ve Ga7eten Ya7ar Ahmet Kahraman katıldılar Bu bolumde goru<?len nı açıklayan konuşmacılar. Turkıve'de basının tekelleşme olgusu yaşadığı konusunda goruş bırlığıne vardılar Korusmacılar bu arada ba sındaki lotaryacılı&ın «Tiraj almak gerekçesiyle» onemli boyutlara ulaştınHipını bıldırdıler (Arkası 11. Sayfada) Sony, ABD'ye de egemen oluyor elektronik cihazlar imparatorluğunu yöneten Akîs Morita'ya göre şirketler kötüye gittikleri zaman adam çıkartümaz. Gemi tersanelerindeki gibi bazıları deniz platformunda, bazıları da gemi yapımında çalışmaya yöneltilir. rak bızden ıki kat daha buyukler. üçuncü pazavımız da Avrupa Oradakı hacmımız de yukselıyor 8URU: Kcndi alanını/da dunvanın iik şırketi sizinkı degıl mi? ÎAMT: Sesiı yayın \e vıdeoda oyle Ama ben vaıışmıyorum. hORD: bony nasıl çıktı? Y1MT: Dun^aya kuçuk transıstorlu radyoları yd\pan ük bız olduK Mınyatur telelerde de oyle Teievız',on tupümuz I n nıtron tektı ve onun ssayeunde dunyanın en buyuk ve en kuçuk televızvon alıcısını bız yap tık Sonv da Trınıtıonıuı bir uruııu. SOKU: Araştırmal.ır taınamen Japonya'da nıı vapılı>or? YAN11: Hayır daha çok dışanda, ozellikle ABD'de. 8OR(J: Toplaın is lıacminız? YANIT: 5,3 milyar dolar. SURU: Savaş Mmrası yıkılan Japonva'da bir kuruluş varatacak enerjıyı buldıınuz mu? ÎAMT: Honda da avnı donemde kuruldu. Honda gıbı bın lerce kuruluş pıyasava çıktı. O yıkık Japonya'da SÜRU: Sendikalar sizden güç lü mu? YANIT: Aynı gemıde seya hat ettığımızı onlar da büıyor. Sony çatlarsa bu onlar ıçın de bir çatlak olacak. SORU: Hiç grev yapıldı nu?. Ne kadar sürdu? YANIT: 20 yüda bir kez yapıldı, o da bir gun surdü. SORU: En yuksek ıie en dü şük ücret arasuıdakı fark? YANIT: 1/8 oranında. Yeru ümversıte mezunları yılda yaklaşık 700 bın, genç ışçıler ıse DUO bın lira dolayında alıyorlar. SURU: Sayet çalışma olmazsa işten adam atma durnmu ile karşılaşır mısuuz? YANIT: ŞırkeUer kotüye gıttıklerı zaman, adam çıkartılmaz. Ne yapılabüeceği tartışıhr. Gemi tersanelerındekı gıbı, bazıları denız platformlarında çalışır, bazıları da gemi yapımında. SÜRU: Eğer bu değişlklik başarıya uğrarsa? YANIT: O zaman bankaoılar. şirketler, ılgılı gruplar bıraraya gelip bir «yaşam komitesı» oluştururlar ve yonetımı değıştinrler. SORU: Iş hacminin % 7U'ln yabancı olmasıvla. siz hâla Japon şirketi ralslniz? YANIT: Hayır bir uluslararası bir şııketız. Sermayemız, personelımız ve pazarımız uluslararası mtelıktedır. DİNLİYORLAR Askeri Mahkemenin kararı ile cezalandırılan sanıklar soldan saga Hıiseyin Aydm (idam), Salih Ceylan, Sedat Kesemen (idam) ve Kereuı Ay, dun sonuçlanan davada kararı dinlerken, (Fotoğraf: Necdet DOGAN) Üç sanık ömür boyu hapiscezası aldı TEKOSİN davasında 2 idam kararı verildi > lstanbal Haber Servisi Bırıncı Ordu ve İstanbul Sıkıyonetım Komutanlığı (3) nolu Askeri Mahkemesınde dün açıklanan kararla Tekoşin (Mücadele) orgutünün 5 mihtanı olum cezasına çarptınürken, 5 samğın beraatine, bir sanığın da 1 yn hapısle cezalandırılmasma karar venldı. Asken savcılıkça hazırlanan iddıanamede, anayasaı düzenı değıştırmeyı eylemli kalkışmak tan tı sanık ıçın dp TCK'nın 146/1. maddesı uyannca ölüın cezası venlmesı ıstemyordu. Mahkeme, 5 olüm cezasm dan iıçunü sanıkların eylem lere katümak durumunda kaldıklarını dıkkate alarak yaşam boyu hapse çevırdı. Tekoşin örgütü üyelerinin «Türkiye'de Kürt denilen bir azınJığın bulunduğu. bıınların snmürüldütünü tddia rderek, Sivas'tan itibaren Tunceli ve Divarbafeır'ı da içine alacak şckilde baeımsiT bir kürt devletı kurulması»nı amaçladığının behrlendığı mahkeme kararında açıklanırken, sarukların 1978'de Küçük Bakkalköy'de MHP lokalının kurşunlanması, OLUM CEZASI ISTEMI İLE YARGILANAN 6 SANIKTAN BÎRİ 1YIL HAPSE MAHKUM EDİLİRKEN, 5 SANIK DA BERAAT ETTİ bombalanması, Erenkdy'de bir çay bahçesine patlayıcı madde atılması, 1979'da Erenkoy'de Akşam Ticaret Lisesi oğrencısı Ayhan Güngül'utt öldürülmesı, bir yaralama eylemlennc katıldıklan gerekçesıyle, sanık lar Hüseyın Aydm, Serhat Kesemen, Kerem Ay, Salıh Ceylan ve Mehh Palavaroğlu, Turk Devletinın hükumdarlığı altında bulunan topraklar üzerınde ayn bir Kürt devletınin kurulmasmı amaçlamak suçundan ey lemlerrne uyan TCK"nın 125. maddesı uyannca ölüm eezast ıle cezalandınlmalanna karar venldı. Mahkeme, «Döçünülen *e varılmak istenen bn amaca başlangiç eylemlerl» şeklınde kabul edüen bu eylemler ıçınde sanıklar Aydın ve Kesemen dışında kalanlann cezasını, eylemlere katılmak duru munda kalmalan, sanıklar lphme azaltma nedenı olarak kabul edilerek, oszalan yaşam boyu hapse çevnldı. Pethi Can Akboy, Serdar Dağdelen, Sülevman Aydın, As lan Yalçın, Hasan Çekmer'ın yetersizliğmden beraatme karar verilırken, Hüseyın Çekmer'ın tabanca bulundurmak tan 1 yıi hapsıne karar venldı. Şirketi 25 yaşındayken kuran Morita: Bizinı için ABD. Japonya'dan daha iyi bir pazar haline geleeek... Dış Haberler Servisi Dünva elektronik sanavii denince akla önce Japonlar seliyor lıiç Inışkıisu/.. Uünyanın dört bir tarafında. elektronik aletlerin çoifiı ozellikle son vıllarda Japon rirmalarının damgasını (ajnor Bu rırmaların ıçınde en nnern lilerınden biri, belki de en bü\u|ıı Sonv. Videodan radyoya. kasetten fotoçraf maldnasına ılek her tiirliı elehtronik ciIıa7 nretpn Sonv adpta bir imparatorluk Bu imparatorluRun hasımla da. kurucusu \e Oe ncl Müriıirü Ikio Unrifa var. Le \ou\el Ohservateur ılerçısı nıııhahirinin kendisivle vaptıgı siıvlpsîdo Mnrlta. <iev firmasını sovle anlatıvor. SORli: Sizinle bu snyleşivı bir Sonv alıcısıvla vapacağız Ifiiıarını ivi çalısır. YANIT: Ben de umarım. Ama çoruyorsuntız çalışıvor. SORD: Başlıca pazarınız Japonya sanıyorum Ya ikincisi? YANIT: ABD elbette. Ciromuzun °o 3O'ıı Japonya'dan, % 27' sı de ABD'den. Ama ABD'dekı ıs hacmımız yukselıvor kı bu çok normal. çünkü nüfus ola Toplu konut fonundan kredi almak için 900 kooperatif basvuruda bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Toplu Konut Fonu'ndan kredı alabılmek için bugune degm 900 kooperatif, tmar ve Iskan Bakanlıgına başvurdu îmar ve Iskan Bakanlığının 1981 ve 1982 yıllannda toplu konut yapımları ıçın ayırdıgı 24 milyar lıraJık fondan yararlanmak amacıyla başvuran bu 900 kooperatıiın yaklaşık 100 bın ottagı bulunduğu açıklandı. Aynlan fondan Imar ve Iskan Bakanhğının ıo temmuz 1981'den once kurulmuş ve inşaata başlamış, ancak ınşaatları yarıda kalmış kooperatıflere kredı verme işlemıne başladı|;ı bıldinlıyor. Bu kooperatıflere, Toplu Konut Yasası'nda yer alan kredı ödeme puantajma göre kredı verıhyor. Henu7 inşaata başlamamış ve kredı ıstemınde bulunmuş kooperatıflerın durumları lse ınce leniyor Bu kooperatıflerden tum ışlemlen tamamlanmış olanlara kredı venlmesine önümüzdekı gunlerde başlanacagı büdırıhyor. Imar ve îskan Bakanlığının Toplu Konut Fonu'nu 30 milyar lıraya yukseltilmesı yonunde bir çalışma yaptıgı belırtilıyor. Bılındıği gıbı. Bakanlık ^981 ve 1982 yılı ıçın 24 milyar liralık bir fon ayırmıştı. Toplu Konut Yasası uyannca ise, bu fonun yaklaşık 90 milyar lira dolaylarında olması gerekıyordu 689 sanık arasmda çok sayıda yaşlı var 64idamlı YeniCeltek davası hasladı Hasan UYSAL AMASTA Türkiye'de şımdıye değın açılan ışçı davalarımn en buyüğu olan, «Ycni Çcltek THKPC Devrimci Yol» da vası dun Amasya'da başladı 510'u yeraltı maden ışçısı ol mak uzere toplam 689 sanıklı davada 64 kışının ıdamı ıstenıyor. Samklardan 100'e vakını .r>0 yaşmm üstunde. 64 ve daha yukarı yaştakı sanıklann sayısı ıse, 50'ye vanyor. En yaslı sanık 1920 doğumlu Sabrı Çırak ve tutuksuz yargılanıyor. 3 Ordu'ya baglı 15 Er Eğı tım Tugayı 22. Pıyade Alayı'nm duruşma salonuna cevrılen \emekhanesınde yapılan duru^ mada, yargıç Arif Hikmet Kork nıaz, mahkemede savas haıi hukumlerımn uygulanacagını bıldırdj Yargıç Koıkmaz «\Ialı kememiz devrım mahkemesi lir ğildir. Iran'daki Halhali'nin ııc dakikadd 12 yasmılaki kı/a idam karan vereıı mahkpnıc df de^ilıtu'. Biz tum hukuki sıınımlulukları verıne çetiıece^ız. Mahkemeye guvenıniz» de dı Ve savaş halı hukumleıının uyKUİanmasına gerekce olarak, durusmanın salımen ve uzamadan bıtırılmesının amaçlanmasıru gbsterdı. Davada sanıklar on oldürme oUyı, polıs otosunun taranması, partı bınalanna saldırı, born balı pankart asmak, çok sayı da ev kurşunlama ve THKP C Devrimci Yol'a uye olmak savlarıyla yargılanıyoı lar Haklarmda olum oeza^ı ı*tenen sanıkların adlaıı sövîe (Arkası 9. Sayfada) İşten çıkardığ: işçiyi Sıkıyönetimde belge imzahyarak işe aldı | Işveren imzaladığı bu belgede, işçinin boşta geçen 15 aylık maaşını ve sosyal haklarını da ödemeyi taahhüt edıyor. Necdet DOGAN Haksız olarak ışten cıkarıldığı Bolge Calışmo Mudıırlugu, Sıkıyonetım, İş Mahkemesi ve Yargıtay kararı İle sapto nan bir ışçı 15 ay sonro ışbaşı yapabıldı Edırne'de Tekstıplık fabrikasında >şcı olarok calışcn Omer Bıcen adlı ışcının tekrar eskı işıne gerl olınmosı konusunda ısveren vekılının Edırne 3. Mekanıze Tumen Komutanlığı'ndo ımzalayarak taohhut ettığı yazılı belgede 15 aylık boşîa gecen surede ışclnın ucretlı ızınlı sayılması bu sureye aıt ucret ve dığer sosyal haklarının odenmesı ka'orlcştırıldı. Işcı 3 nısanda bu taahhut uyorınca ışbaşı tamp ışlemıne başıadıgını soyledı. Omer Bıcen Tekstıplık Sana yl ve Ticaret A Ş Fabnkosı'n da ışcı olarak çalışırken, ışvs ren şırket tarafından 15 aralık 1980 qunu ışten cıkartıldığın. belırterek gelış«n olayları şo/le anlottı«MGK'nın 15 numaralı bıldırısı, 3 numaralı kararı, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutonlı gı nın emirlerı gereğınce 1475 sayılı İş Yasası nm 17/2 madöesınde sayılan ahlak ve ıyı nıyet kurallarına uymayan hat ler dışında, sağiık sebebi ve işçinin ısteği dışında ışvepenlerın >şçi çıkarmaları yasaklanmtstır. (Arkası 9. Saytada) Zimmetten sonra gasptan yakalandı istanbul Haber hervisi Zımmetıne geçırdışı 1 milyon hrayı kumarda kaybedsn Maç ka Teknıker Okulu mutemedı Mııstaf.* Ibrabinı Varan, MPi can'da amcası Ismail Hakkı Varan dan sılah tehdıdıyle ö(ı(] bın lııa ısterken polısce vaka landı Eu arada Nuruosmanıye'dekı ışyerınden altınlarmm çalın aığını one surpn sarral Cu ına düneş'in soruşturma so nucunda. dovız kaçakçılıgı yap tıgı ortava çıktı Suç ortakları îtalil Yıldınm, İVİ. Ihsan Erenoğlu. Abdurrahman Mtan. SeİJhattin Çıtak, îsmail <,.ıtak ve Rafet Sahin'le saıraiı «o;'iu§ıı behrtılen Abdulkadir Bağcı gozaltına alındı Istarsbul'da 10 militan yakalandı fstanbul Haber Servîsi Bırinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanh ğı'nca yapılan açıklama ile öldürme, yaralama ve çeşitli soygun olaylarma karışan 10 militanın güvenlik kuv vetlerince yapılan operasyonlar sonucunda suç delilieri ile birlikte yakalandığı bildirildı. Birinci Ordu ve İstanbul, Çanakkale, Edır ne, Kırklareli ve Tekirdağ îllerı Sıkıyönetim Komutanlığı Sivıl îşler Şubesi'nın BasmYaym açıklaması şoyle: «tstanbul ilinde güvenlik kuvvetlerince ya pılan operasyonlarda, muhtelif örgutler içinde faaliyet gösterip, dört ki.şiyi öldüren, uç kişiyi yaralayan ve çe şitli yer ve zamanlarda silahlı ffasp eylemî yaparak; 2 milyon 69 bin 500 lira ile dört altın (Arkası 9. Sayfoda) Mamak Tutukevi Müdüru tanık olarak dinlenecek • TIKP DAVASINA DEVAM EDILDI DOGU PERINCEK HASTANEYE KALDIRILDI ANKARA, (Cumhuriyet Buro 100 bin işçî çalıştıran üç kuruluşun sözleşmeleri YHK'da inceleniyor Işık KANSU ANKARA Çalışma Bakanlısınca hazırlanan yenı yonetmelık gereğı, 1982 yılmda biten Karayolları. T P kel ve Demır Çelık toplu so/leşmelerınm YHK'ca on cehkle ele alınması çalışmah j rına başlandı Edınılen tnlgıye gore. toplu sozleşme lerı venı bıten Karayolları. Tekel ve Demır Celık ışverlerınde oah'jan ışcılerın toplu sözleşmeleri YHK ra portorlerine dagıtıldı Rapoıtorler çalışmalarını tamamladıktan sonra, söz ko nusu sozleşmeler YHK'ca alınacak ve karara bağlana cak. bozleşmelerı oncelıkle ele alınacak bu uç ışyerlerınde çalışan ışçilenn sayılarının yaklaşık 100 bin dolaylarında olduğu bıldinlıyor YHK,,bu arada asü gore vı olan 1981 yılında biten toplu sözleşmeleri yenıleme calışmalarını da surdürecek. su) 91 kız sanığın Mamgk ozel Askeri Ceza ve Tutukevln dekı aclık grevı sırasında gorevlılers karşı koyduklorı savıvla yargılanmalarına devam edıldı. Mahkeme gelecek duruşmada Askeri cezaevı Muduru Albay Raci Tetık'in tanık olarak dınlenmesine korar ver dı Ankara Sıkıyonetlm Komutan lığı (2) Numaralı Askeri Mah(Arkası 9. Sayfada) Belllı hıı t^oyunıuz her zaman avnı ışle n aynı duzen ıçınde yaparız. Belkı de farkma varmadan yaptıgımız bu ışlerı alışkanhk haline getırdıgımızın bıle bılmcınüe degılizdir. Fotoğrafta görulen dtde, çıft bastonla yutuyebılen bir yaih yuıttaşımız Rahatsız etmemek için kım oldugunu sormadıgımız bu yurttaşımızı, her sabah Sultanahmet Camisi'nm golgestnde kahvaltı yaparken gorebilirsmız Yanında gehrdıği yıyecek lenni yavaf yavaş, çevreyi seyredereh yıyen bu dede, aıtık Sultanahmet Alanı'nın goruntülerine katılmış durumda. Kımbıhr kaç yudan bu yana aynı ışı yapıyor, belki de, bir gun, «gelmekten vazgeçtiği zaman» aranacak .. (Fotoğraf• Alı ALAKUŞ) Sultanahrnette kahvaltı Iki kacakcılık davasında Askeri Mahkeme görevsizlik kararı verdi • IZMIR'DE 2'St KADIN 13 KlŞI UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞT'NDAN TOPLAM 165,5 YILA MAHKÛM OLDU Istanbu) Haber Servisi Teşekkul halmde sıgara kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermek savıyla haklannda 15 yıla kadar hapıs cezası ve rılmssi istenen 4 sanığm yar gılanmasına 1 nolu Askeri Mahkeme'de başlandı. Mahkeme görevsizlik karan vere rek dosyayı sivlı yargıya gon deıirken sanıklann salıverilmel«rine ds karar verdi. Ismail Hakkı Fidan, Ina] Ermiş, Ergün Şakar ve Nazit Vayla adlı sanıkların jargılan dığı davada ıddıanamesını o kuyan asken savcı sanıklarn 16 nısan 1981'de Karasu'dan deruzden motorla sıgara çık,t nlacağı ihbarının almması u zerıne alınan onlemler sonun da yakalandıklarını, ıhbarda sözü edilen miktarın 500 baks Marlboro sigarası oldugunu, an cak sıgaraların ele geçırılme dıgmı soyledı. Savcı deruzde bulunan 3 paket Marlboro sı garasının sanıkların karaya çıkarmak için getırdlkleri sıçaralardan oldugunu iddıa ettı. Askeri Savcı, samklardan Mafız Yayla'nm olaym soru« turması sırasmda Ağva Jan ciarma Karakol Komutanlığı' nda «elini cebine atarak bir demet para çıkanp sehpanın üzerine attığı ve soruşturmayı (Arkası 9. Sayfada) Vali Yardımcılarının görev alanları yeniden belirlendi İSTANBUL, ta.a.) Istan oul Vali Yardımcılarının sorev alanları yeniden behr lendi. istanbul Valiliğince Vali vardımcılan için belirlenen gorev alanlan şöyle: Fazıl Osman Yöney: Yeşılkdy Havalimanı Mülki Amirliği (Arkası 9. Sayfada) İMAMOĞLU IÎĞURLU 10 sanıklı silah ve mermi kaçakçılıgı davasında samklardan Osman İmamoğlu (solda) ve Abuzer Uğurlu duruşmada. (Foto&raf: Necdet DOĞAN) ORTADÖĞUDA ABD ARMAĞANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog