Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

16 NİSAN 1982 •••• Cumhuriyet 11 IKI ARJANTİN HÜCUM BOTU İNGİLİZ ABLUKASINI YARDI otaybrat Sovyet gemileri HngiEfcz Filosu'nun peşinde Dış Haberler Servisi Falk land bunalımı konusunda mekili diplomasislni sürdüren AEü Dışişleri Bakanı Alexander Halg'in ylne Buenos Aires'e gideceği açıklanırken Sovyet oasus gemllerinin Ingiliz filosunun peşine takıldığı yolundakl haberlerin gelrnesi üzerine iki hat tadır dUnyanın dikkatlennı top layan sorun, yeni boyutlar ka zandı B n arada Arjantin Kıyı Koruma Komutanlığı iki hücum botunun Falkland adalan çevreslndeki Ingiliz abukasını yaparak «hedeflerine ulastıklannı» bildirdi. Silahlı olan teknelerin, ralkland'ın başkentı Port Stanley'e gittıkleri sanılıyor. KomutanUk, hücum botlannın, abluka• ı yürüten Ingiliz denfzaltılan na srörünmeden adalara ulastıklarını açıkladı. A.A.'nın naoenne Röre, tngiltere Savunma Bakanhğmın lerınin, bir süredır Güney Attantlk'te bulunan Sovyet balıkçı teknelenne katılması beklenıyor. Bakanlık attzciisü. Sovyetlenn İngiliz donanmasını bır gölge gıbı tzlemelennden Itork madıklarını sftyledi Ba'sknn Ronald Reaean'ın. Moskova'ya Falkland bunalımı na (canşmaması yolundaKi uyansuıın ıse hiçbir sonuç vermedlgi RörülUyor mahkemelerln ve dolayısıyta sı tngiliz ve Amerikan rtaber al ma Kavnaklarına göre, Sovvet kıyönetlm askeri mahkemelerlcasus uyduîarı. inKİliı filosunln kuruluşu ve askerl haklmnun ^evn hakkınri» Artantln lerin slclllerl konusundo 357 makamlarına sürekli bilgl • * *sayılı yosanın 12, ve 14. madtarmaya devam edivorlar. delerl Anayasa'nın 2,7 ve müKUba'daki Sovyet üslerinden teakip maddelerlne aykırılık Id Salkan TU142 kesü* uçaklarıdlası. görülmekte olan davo nın da, tngiliz gemileri arasınmızla dogrudan Irtlbatlı elma daki haberleşmeyi dinlemeye çalıştığı anlaşılıyor. dıflı glbl. clddi de görülmedlğlnden, savunma avukatlarmın Sovyet. casus gemilerinin înKlliz filosunun peşine takıldıgı bu yoldakl taleplerlnln reddlno yolundakl haberler yoftunlaşırkarar verllmesl talep ve mütaken, BaşbakRn Marıraret Thatolaa olunur» dedl. her, A vam Kamarasında yapAskerl mahkeme savcının bu tığı açıklamada Kraliyet Demutalaası Ozerine, Istemle il niz Kuvvetlerine hajtlı «Nlmrod» tipi keşif uçaklanmn GUglll blr karar alabllmek lcln rtuney Atlantik'te kesif uçuşlan rusmavı saat 14.00'e erteledl. yaptıklarım bildirdı. GUvenitir Duruşmanın ögleden sonkaynaklarca vapılan acıklamaraki asamasında avukatlalardan anlaşıldığına Röre, bu rm istemleri reddedilirken, keşif uçaklanmn baftlı bulunmahkeme heyetinin oyblrligi duğıj savas e;er"iinri. pneen hafile aldıgı kararda, 357 sayılı t* taülinde GUney Atlantlk'e, tngiltere'ye baglı Ascensıon yasanm 12 ve 14. maddeleri adasına ulaşmiPİardı. Badar ve mahkemece uygulanacak öteki gözetleme araçlarıyla domaddeler arasında olmadığı natılan İngiliz keşif uçaklankaydedlldi. Ara kararda «Bu mn Arjantin savaş jjemileriyle maddelerln nlhal k a r a n hlç ilgil) bügi topladıklan haber bir şekilde etkilemiyeceği verildi. her türlü tereddütün ötesinîngiltere'nin, Falkland adade bir gerçektir» denildi. Ka lanyla ilgili sorunu barışçı rarda, savunma avukatlarıyollardan çözme volunda kanın iddialannm «ciddi bulun rarlı olduğunu söyleyen Bayan madıgı» kaxıaatine varıldığı Thatcher, ancak adalar çevreda belirtildi. slnde daha önoe savas bölgesi ilan edilen 200 millik alana her Duruşmaya 103 sayfalık id hanei bir saldırı sorkonusu oldianamenin okunması ile de duğunda, barışçı yollardan çö vam edildi. tddianamenin 52. ztlrn arama vorıtennnden ıwsayfasına gelindiğinde dugeçllerek «Gerekll girişimin» ruşmaya ara verilerek mahbaşlatılacafını anımsattı ve bu kemeye gönderilen îstanbul arada, Arjantin üzerinde, hem Sıkıyönetim Askeri Mahkeaskeri, hem de ekonomik baskı yaratma yollarının ar»nacağmı melerinde görülen 3 ayrı söyledi. davanın birlestirilme istemleri görusüldü. Mahkeme Savaşa hazır denecek deresavanm görüşüne uygun ocede silahlanmıs gözüken Arjantin isa, bir yandan Latin Alarak bu dosyalann birleştimerika ülkelerlnin, bir yandan rilmesine gerek olmadığma da Sovyetler Birllği'nin dlplokarar verdi. Sanık Alp Sematifc desteğini arkasına alalek'in verdigi dilekçelerinin rak umutlaruıı uzlaşma görüş bulundukları cezaevi ile ilmelerinde arabuluculuk rolü gili olduğu görülerek dileknü üstlenen Birleşik Amerika çelerin Komutanlıga göndeDışişleri Bakanı Generai Alekrilmesi kararlaştırıldı. sander Haig'e bağlamıs görünU yor. Savunma avukatlannm Ota yandan, Brezilya Televis tahliye iatemleri sorgulann yonu, su sıralarda GUney Atbaslamamıs olduğu dikkate lantik'te Falkland adalanna almarak reddedilirken, dudogru yol alan İngiliz savas ruşma 22 nisap saat 0.3O'a gemilerlne yatat verilemeyeoeertelendi. n ğinl acıklsdı.' .• • •• bir söıcüsU Afrika'da Angola'dan vola çıkan birkac Sovyet cnsus gemlsinın Atlantık sularına açıldığını ve Falkland ada larma dognı yol alan tngtlız filosnnun npslnd* olduklannır samldıftını beilrttı. Çesitli elektronlk aygıtlarla donaulmış Sovyet casus gemı ardıiMbkl (Battarofı 1. Sayfada) destek'den söz açması terb'ru d« hap&ayan bir anlam taşımaktadır. Güney Kıbrıs'ta (başta Lissarides oU mah üzere) çogu Rum poll tikacmnm terör okulundan yetıştikleri düşünülürse. Ermeni Rum ortakhğının niteliği belirginleşmiş olur. Bir komşu. devlettn dipîomatlarına yönelik kanlı terörü onaylamak, akıl almayacak bir sorumsuzluğu sim geler. Yunanistan Başbakanı Papandreu, geçenlerde yaptığı Kıbrıs gezisind* Türkiyt'ye karşı bir haçlı seferi oluşturmaktan söz açmıştı. Haçlı seferinin ilk ortakları ve önculeri Kıbns Rumlan ile Ermeni terörcüleri midir? Kipriyanu'nun demecinde Paoandreu'nun sözlerini tamamlayan bir yaklaşım vardır. Cerçekte bu gibi sorumsuz demeçlerin Kıbrıs'ta tki toplum aranndahi barışçı çözümü ve federatif bağımsız Kıbns devleti amacını baltaladığı açıktır. Duşmanlıklan koyulaştırarak vorılaeak nohtanın Kıbrıs'ta an laşma ve barış olmadığı açıktır. +•• GÖZLEM (Bastarafı 1. Sayfada) 3 mllyar, 467 milyon. 100 bin liralık «fazla odemeyi beraberinde getlrecek mahiyet arzeden» ödemeler soruşturma konusu olmuştur. Ceza yargılaması hukukunun ünlü «blr kimse raahkum oluncaya kadar masumdur» blçlmlnde özetlenen «masumluk karinesl» nedenlyle, bu asamada, herhangl klşi ve kurulusun, bu konuda görUş bildirmesl yasalara da ters düşmektedlr. «Ayas tünell» üe İlglll fazla ödemeler, 1980 yılında bu kösede yeralmıs ve simdi sorusturma konusu olan olay bütün özelllklerl İle okurlanmıza duyurulmustu. Bugün. bu olay İle İlglll blr başka konu üzerinde duracağız. Üzerinde duracağımız konu. davanın özü ile ilgili değildîr. Konumuz, açılan soruşturma nedeniyle yargılanan Bayındırhk Bakanlığı üst yöneticllerl ile ilgili Bakanlık tuturaudur. Soruşturma Kurulu raporundan öğreniyoruz ki. Ayas tünell ödemelerl yapıldığı sırada Yüksek Fen Kurulu üyesi olan ve sonradan Bayındırlık Bakanhğı Yapı Işleri Genel Müdürlüğü görevine getirilen Peridun ö n e n . eskl Bakan Salahattin Kıhç ile beraber yargüanacaktır. Raporda, Feridun önen'in «1980 yılından bn yana bankalardakt nakit hareketlerinln bir genel miidiir maaşı ile kıyaslanmayacak düzeydc arttıgı» belirtilmis ve genel müdürün, 1980 temmuz ve ağustos aylarında çeşitli bankalarda 3 milyon TL. tutarmda hesap açtırdığı. ayrıca. 1981 nisan ayı Içinde İzmir'in ürla ilçesinde esi adına 2 milyon 500 bln TL. karşıhğı yazlık ev aldığı saptanmıştır. «Blr kimsenin mahkuro oluncaya kadar m a snm nayılması» elbette sayın sanık Feridun ö n e n için de geçerll bir ilkedir. Herhalde Yüce Dlvan'da saym santk önen, «genel mtidiirlttk maaşı Ue kıyaslanmayacak diizeyde» görülen bu gelir artışının yasaca suc sayılmayacak nedenlerlnl lnandırıcı blçlmde anlatacaktır. Feridun önen, sorusturma dosyasınm Yüce Dlvan'a gönderildigl su günlerde. Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır! Acaba saym Bakan Tahsin Ünal. Genel Müdürü saym sanık Feridun önen'in, ceza soruşturması stiresince görevinde kalmasında ne glbi blr «kamu yaran» görmektedlr? Devlet Memurlan Yasasmda, ceza kovuşturması nedenlyle memurun, geçlcl blr önlem olarak. görevlnden uzaklaştırılabileceKİ yolunda maddeler söz konusudur. Yüce Divan'da görevinl kötüye kullanma suçundan yargılanan b)r genel müdürün. bu dava süresince ısrarla görevinde tutulması, bazı kuşkuların dogumuna yolaçmaz mı? Belki bu kuşkular yersizdir: haksızdır, büemeyiz. Bilemeylz ama. sayın Bakana birkaç soru sormadan da edemeyiz: SORÜ 1: Saym Genel Müdürün suçu, blr yttklenlcl firmaya mllyonlarca lira para kazandırmaya yolaçan bir görevl kötüye kullanma suçu değll de; Ideolojik niteiikte bir suç olsaydı, aynı hoşgörüyü gösterir mlydinlz? SORU 2: Devlet Memurlan Yasasmda, ceza kovuşturması nedenlyle görevden uzaklaştırma kurumu. ne gibi olaylar lcin öngörülmüştür? SORU 3: Anayasa, Yüce Dlvan'a verilen bir Bakanın Bakanhktan düseceğinl hükme bağlamısken. bir Bakan ile aynı suçtan Ytice Divan'da yargılanacak olan bir sayın sanık için bu ayrıcahğın, bu hoşgörünün lnandırıcı nedenlerlnl, lütfedip açıklar mısınız? (Baştarafı 1. Sayfada) lığını taşıyan bölümde şundıktan sonra duruşmaya kimları açıkladi: lik saptanmasıyla devam edil«Müvekkillerimiz TCK'nun di. Savunma avukatlarından 141. maddesinl ihlal etmekle Halit Celenk duruşmayo katısuçlanmaktadırlar. Bu davanın lan avukatlar adına 5 sayfalık soruşturması, Iddianamede gün blr dllekceyi okuyarak mahkeve sayıları belirtllen (İstanbul meye sundu. Çelenk, dilekceSıkıyönetim Komutanlığının) nin «Anayasa'ya aykırılık» baş soruşturma emirleriyle başla Âvukatlor: Suboy sic:l notu, yargıc tılmıstır. Esasen, 353 sayılı yasaya göre, soruşturmayı baslat ma yetklsi nezdinde mahkem» kurulan Komutan'a olttlr. Belll bazı eylemler içln sorusturma emrl vermek, o eylemleri ıuc saymak demektlr. Özelllkl», böylesine siyasal içerlğl oıan blr davada, Komutanın sorusturma emrlnde yer alan değerlendlrmesl ve 357 sayılı yasanın getlrdifli sicll yönteml ayrı bir önem kazanır. Bu durumda, davanın sorusturma «mrl cizgisinde sonuçlandırılması isteği deger kozanablllr. Böylsce, yargıçlarla ilglll slcil yönteml bu nltolikteki bir dava lcln sorun olup çıkablllr. Yanl, yargılamayı yürüten sahkemenln Ister istemez • bağımsız davranamayacağı yolunda tereddütler doğablllr. Cünkü, sorusturmayı fstanbul SıkıyönetJm Kotmıtanı bas lotmıştır ve sonunda askerl yar gıclarla İlglll sicll notunu da Ko mutan vermektedlr. 357 sayılı yasanın düzenlediği bu sicil yöntemi, bağımsızlık ve guvon ce kuralları il» bağdaşmaz. Nlteklm, bu sicll yönteminln mahkeme bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ile bağdaşmadığı, çeşitli Anayasa Mahkemesl kararları İle ortaya cıkmıştır.» Celenk, mahkemelerın kurulu şve yargıç otamasıyla ilglll görüşlerlnı savunurken, «Blz* göre vasal düzenleme, temlnat ve bağımsızlık ilkelerl ile bağdaşmadığı halde, boyle bir Itirazı simd.'llk yapmıyoruz. Bu yuzden aykırılık itirazımızı yal nız subay slcil yöntemi üzerinde sunuyoruz» dedl. Halit Celenk özstle şöyle devam etti: «357 sayılı yasanın Askerf Yargıçların terflleriyle İlglll 12. ve 14. maddelerl bu yargıclar lcln komutanlığın subay slcil notu vereceğini düzenlemektedir. Bu subay slcil notu yargıç bağımsızlığı ve temlnatı llkelerlyle bağdoşomaz. Anayasa Mahkemesl, Askerl Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesl bakı , mından bu not sistemlni Iptol ştmiştir. Ama, dlğer askerl yar ğıclor tarafmdan konu Anoyosa Mahkemesi'ne bugüne kadar götürülemedlğlnden, Sıkıydnetlm Mahkemelerlnde görev yapan yargıclara not komutanlar tarafmdan verllmektedlr» şekllnde konuştu. Celenk öne surdüğO görüşler ışı ğında sorunun cözömö lcln konunun Anayasa Mahkemeslne gönderllmesine karar verlltneslni Istedl. Konuyla İlglll görüşu sorulan Askerl Savcı lse «Askerl Tutuklu sonskların kimlik9eri TtP davasmda tutuklu saruk laıaı kımlıklenyle gözaltrna alırujıa ve tutuislanma taruılerı şoyla: Aip Selek: Avukat, Genel Merjtez Voneüm Kurulu üyesı, GX: 16.2.1981, I I : 5.3.1981 Vedat Baranoğlu: Avukat, Es kişehır'de oturur, Genel Meıkez Y/onetim Kurulu üyesı, CT: 16.2.1981, T T: 5.3.1981 lbrahun Sunmez: Boşta gezer, Genel Merkez Voneuın Kıı ruıu uyesl, GT: 16.2.19H1, I I ; 5..11981 Manınui UJlek: Eir şirkette satış memuru, Şışlı Ilçe Başka nı, G T: 16.2.1981, T T: 5.3.1981 Zekai Tezer: Gazeteci, Emınönü tlçs Sekreteri, GT: 16.2.1981, T T : 5.3.1981 Necdet Ceylan: Boşta gezer, Yönetim Kurulu üyesi, GT: 16.2.1981, TT: 5.3.1981 Bekir Venigün: Karayollan 1. Bölge Trafik Kontrol Tek nisyenı, Merkez Yönetim Kurulu üyesi, GT: İÖ.2.19S1, TT: 6.3.1981 Çetin GSzaçtı: Merkez Yiırüt me Kurulu üyesi, TT: 31.3.1981 Nurdan Orpen: Avukat, Mer kez YürUtme Kurulu Uyesi, TT: 20.4.1981 Dinçer Doğu: Sendlkacı, Mer kez YürUtme Kurulu üyesi, TT: 20.4.1981 Gündüz Mutluay: Merkez Yürütme Kurulu üyesi, TT: 30. 4. 1981 Hüsamettin Bakan: Merkez Yürütme Kurulu üyesi, TT: TT: 20.4.1981 Yavuz Unal: Elektrik Teknis yeni, Merkez Yürütme Kurulu üyesi, TT: 31.1.1981 Özcan Keskeç: DÎSK'e bag lı Sosyal İş Sendikası Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Uye sı: TT: 26.6.1981 Mustafa Aktolgah: Merkez YürUtme Kurulu üyesi, TT: 26.6.1981 Mahır Nalbantoflu: TT: 31.1.1981 Vedat Pekel: Muhasebeci, TT: 5.Ö.1981 Adem Mahmut Gürdoğan: Muhasebeci, Adapazan Iı Eaşkanı, GT: 19.9.1B80, TT: 26.6.1981 Dursun Çelik: Adapazarı tl Yönetım Kurul,, üyesi, GT: 19.9.1980, TT: 16.1.1981 Kadir Erman: Adapazarı tl Yönetim Kurulu üyesi, TT: 16.1.1981 Hüseyin Engin Gökova: Adapazarı İl Yönatim Kurulu üyesi, GT: 13.9.1980, TT: 10.6.1981 Erdoğan llelinıoğlu: Adapazarı İİ Yönetim Kurulu Uyesi, TT: 5.10.1981 Atımet Ak: îşçı, Adapazan İl Yönetim Kurulu Uyesi, GT: 29.9.1980, TT: 10.8.1981 Türkiye'de (Baştarafı 12. Sayfada) Konuşmacılardan Cüneyt Arcayürek, «Türkiye'de basınm blrbirinden okuyucu araklayarak yaşadıginı> kaydederek. «Basm sosyal bünyenin blr aynasıdır. Sosyal bünye çarpıksa. basın da çarpıktır» şek linde konuştu. Konuşmacılardan Varlık Özmenek ise. Tekellerin «İdeoloiik gOrüsünü savunduğunu kaydederken. tekellerin elindeki basm organlannın bizzat bir ideolojinln sa Tunculuğrunu ve yaymacılıginı ysptığını söyedi. Yazgülü Alpdoğan ise, Türk gazetecilerini «Çok süslü, eli açık samatacı. içl bos bir koket» olarak değerlendirdi. Bugün de devam ede cek panelde «Türldye'de Yeral Basra» konusu islenecek. Istanbul Haber Servisi Turkiye tşçl Partisl llk kez 13 şubat 1961 tarihinde 12 sendikacı tarafından. Şaban Yıldız (Tekstil İş), Kemal Sülker (Maden tş), Rıza Kuas (Lastik İş), İbrahim Güzelce (Basm tş), tbrahim Denizcier (Müskirat İş). Atinan Ardan (Maden İş), Avni Erakâlm (Tehstil h>. Kemal NebioğTu ÎĞîda • İş), Hüseyin Uslubaş, (Tütün Sanayii İş), Ahmet Muslu (Çikolata Sanayii tş). Salih özkarabay (Basm iş), Saffet öksüzoğlu (İlaç Sanayii • tş) tarafmdan kuruldu vo ilk Genel Başkanhgina Tekstil tş Sendikası'ndan Avra ErB,kahn scetirlldl. Avni Erakalm'ın Genel Başkanlıktan aynlmasıyIa yerine vekaleten bakma&a başlayan Kemal Tflrkler, bu Rörevini 25.9.1961'den 3l.1.lPfi2 taıihfne de£in sOrdurdü ve 1.2.1962 tarihlnde Genel Başkanlıga, eskl Devletler Hukuku Doçenti Mehmet AH Aybar getlrildl. Turkiye tşçl Partisl girdi&i 1965 mllletveklH 8»çlmlerinde çeçerll oylann yflzde 3'flnfl alarak 15 mllletvekiH çıkardı. 1966 Senato kısml seçimlerinde de 1 Oyelik kazandı. 1969 seçimlerinde lse peçerll oylan n 2,rs1ni alaraJt Meclis'te yalnızca iki sandalye kazanablldl. 1968 yıh 9onlannaa partl içinde. Çekoslavakya olaylanna fH$k1n olarak Genel Başkan Mehmet AH Aybar ile Behlce Boran ve Sadun Aren'ln başını çektiği gruplar arasında aynlıklar ortaya çiktı ve Genel Başkan Mehmet Ali Aybar 15.11.1969 tarihlnde bu srflrevinden aynldı. Mehmet AH Aybar'dan sonra 16.11.196021.121969 tarihlerl arasında Mehmet AH Aslan. 21.12.19«9 29.10.1970 tarihlerl arasmda Şaban Yıldız Genel Baskanlık fförevlerini vOröttuler. Bu klşilerden sonra 1.11.1970 tarihlnde Genel BaşkanliÇa pptirilen Behfce Boran. bu ırorevin) t,utuklandıgi 26 5.1971 srönune de&in sürdurdü. Partl 21.71971 tarihlnde Anayasa Mahkemesi'nce kapatılana değln Genel Başkanhk jçörevini vekaleten Şaban Yıldız yurtttü. Törkiye tşçi Partisi bu tarihten sonra 4 yıla yakın bir siire karjah kaldı. TÎP kapatıldıktan sonra yönetldlerl hakkında Ankara Sıkıyfinetim Askfiri Mahkemesi'nde çesltll hapis fP7alanna carrjtınidılar. 1974 yilında çıkanlan 1B03 savılı Af Yasası'ndan yararlanarak tahlive olunan TTP vönetfcileri, 30.4. 1975 tarihinde Genel Merkezi. Cemberlitaş Piyerloti Caddesi No 25/5'de olmak üzere Behice Boran Baskanlıftında oartivi veniden kurdular. Bu arada. 12 Eylöl 1980'den sonra 1 ay ROzet.im altında tutulriuktan sonra serbest bırakılan TÎP Genel Başkanı Behioe Boran. tedavi amacıyla yurtdışına çıktı ve dönmedi Bunun üzerine de Türk vatandaşhcnndan cıkartıldı 33'u bu davada vargılanacak olan ve TOrkly» tşçf Partisi'nl 30 4 1975 tarihinde yenlden oluşturan 50 kurucu üve $unlar Can Açıkaöz, tlhan Akalın (yargılanıyor), Pihret Akman (yargılanıyor), Nermin Aksın (yargılanıyor). Mphmet Ali Altay (yargılanıyor). Nurten Arıcan (yargılanıyor), Osman Aslanbay, Yusuf Ziyo Bahfirianh, Hüsamettin Bakan (yargılanıyor), Muhittin Bakırsan (yargılanıyor). Sabri Basan. Behice Boran (vatandaşlıktan cıkartıldı), Ceyhun Can (Ada na'da öldürüldü). Adnan Celair, Yalçm Cerit (firarda), Hasan Bedri Doğanay, Dinçer Doğu (yargılanıyor). Tank Zivo Ekind (yargılanıyor), Muşfik Eren (yargılanıyor) Rıza Erdoğan (yargılanıyor), Hüseyin Erpun. Şaban Erik (yargılanıyor). Turgut Cökdere (yargılanıyor), Çetin Cözaçtı (yargılanıyor). Ali Karcı (öldü), Sadri Kaya, Saffet Kayalar yargılanıyor). Özcan Keskeç (yargılanıyor), Zefei Kvlıç (firarda). Kemalettin Koyaş, Ali Kurt, Gündüz Mutluav (yargılanıyor). Nurden Orpen (yargılanıyor). Hüsevin Özvilmaz (yargılanıyor), Erol Ozköh, İbrahim Povraz (yargılanıyor), Derviş Sabir (yargılanıvor) Erşen Şansal (yargılanıyor), Nihat Sarpın (firarda). Alp Selek (yargılanıyor). Cemal Hafokı Selek. Muzaffet Şatır (yargılanıyor), Feridun Tokaoğlu (yarffilanıvor). Selahattin Uyar, Yavuz Ünal (yargılanıyor), Hanifi Vatansever (yargılanıyor). Necati Yazıcıoğlu (yargılanıyor). Bekir Yenigün (yargılanıyor), Mehdi Zana (yargılanıyor), Erdoğan Yeşilyurt. TIP'İN TARIKCESI • Kudüs olayı (Baştarafı 1. Sayfada) • Cenevre sözleşmesl uya rınca işgai altındakl kutsal yer leri korumoya oörevll olan ancak başansız kalan Israll'ln kınanması. Kutsal yerierln ortadan kaldırılması veya bu yerlere saldında bulunulmasının barışçı ve uluslararası güvenllğl cid dl eeklide tehlikeye sokacağının yenlden bellrtllmesl. Isgal gucu olan İsroll'den, Cenevre sözleşmeslne uymasının ve Kudus'tekl YOksek tslam Konseyl'nln calışmasını hicblr şekilde engellememeslnln Istenme8l, Amerikan asıllı blr Yahudl'nln Israll askerl Onlforması altındo Kudüs'te müslumonlorın uzerine ateş acması ve 3 klşlnln ölumüne neden olmasından sonra öncekl gün S. Arabiston Kralı Halid'ln cağrısı üzerine blrcok ölkede yapılan genel grevln basanlı gectlğl bil dlrlllyor. Möslümanların kutsol yerlerine yapılan saldırının kıncnması bu şekilde olurken blr Suudl Aroblston gazetesl. Israll işgall altındakl kutsal kent lerin kurtuluşu lcln «Cfhad» cağrısında bulundu. Iran Devlet Başkonı Hüccetülislam Al! Hamenel de müslüman ülkelere bir çağnda bulunorak lsrall'e karşı «petrol sllahının» kullanılmasını önerdl. Israll'l protesto gösterlleri lse sürOyor. öncekl gün de Hebron ve Kalandis kentlerinde göstericllerle israilli askerler arasında meydana gefen catışmalarda 2 Arap gösterlcl İle 12 Israllü yoralandı. Beyrut'ta yayınlanon Midöle East Reporter bülteninin bir ha berine göre Sovyet hükümeti FKÖ lideri Yaser Arafat'ı «Israll'in Güney Lübnan'o saidırma tehdltlerlni gerceklestirmesl lcln blr bahane yaratmaması> konusunda uyardı. ABD Başkanı Ronald Reagan. İsrall'ln Slna yarımadnsını söz verdlfll tarlhte, yanl 25 Nl8an'do Mısır'a devredereğlnden emln olduğunu acıkladı. öncekl gun düzenlediği basm toplantısında Reagan Menahem Begln'ln gecen ekim ayında Washlngton'u zlyaretl 8ira8mda kendlslnden bu konuda söz almış olduğunu bollrttl. Bu arada ABD Dışlşlerl Bakan Yardımcısı Walter J. Stoessel Başbakan Menahem Begin'le görüşmelerde bulunmak üzere öncekl gün TelAviv'e geldi. Stoessel ve Begin ora8indakl görOşrtıelerde Israil'ln Mısır İle vardığı barış anloşınasınm son aşamasının ve Lubnan'dakl Fillstmillerla israil arasındaki son gerglnllğlrl ele alınmaeı beklenlyor. Stoessel Ben Gurlon hava' alanında yaptığı konuşmada, «Başkan Reagan ve Dışişlerl Bakanı Halg, Sina'nın boşaltılmasına birkaç gün kala Camp Davld'e taraf olanlara yardımı mızı sunmak İçln buraya gelme ml Istedller.» dedl. AKDANK TA$. UMUM MÜDÜIUÜGÜM)EN Komisyon (Baştarafı 1. Sayfada) Donanma ve Gölcüfc 8ıkıyönetlm Komutanlığı Askerl Mahkemesl tarafından ölüm cezasına çarptınlan sanıklarm bu cezalan, daha sonra Askerf Yargıtay tarafmdan da onaylanmıştı. Adalet Komlsyonu, Ramazan yukangöz, ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan ve Ahmet Kambur'un idam cezalarmın yerine getlrllmesl yolunda blr kanun t a sansı hazırlayacak. Bu t a sarı daha sonra Danışma Mecllsl Genel Kurulu'nda ele nlınacak BİR İDAM KARARI DAHA Danışma Mecllsl Genel Kurulu'nda ise. eşl Mediba Altay'ı teammüden öldürmek suçundan 18 Aralık 1975 tarihinde ölüm cezası na çarptırılan Sabrl Altay'm bu cezasınm yerine getl rllmeslne ilişkin tasarı kabul edildl. Oylamada 5 üye red kullanırken, bazı üyeler de çekimser kaldı. INGILIZCF DILEN ELEMANLAR AUNACAKTIR Bankamızın Uunbuid* bulunan Umum Mudurluk Blnmleri İle Kambtyo Çubelerınde oorevlendırılmek uzere çok tyı derecede Ingıllzce bıien MAil TAHUL UZMAN MUAVtNLERl v* MEMURLAR alınacakur |. ARANAN ŞABTLAR a) Malı T4İUİI UtiMn Muavmlıgı ıçıa • T C vaundası *• *rkek olmak •Sıyaaal Bılgılvr. tktısat ve Ijieıme FakUltelerı ile OrtadoÇu Tvknık. Egâ. Bo^aziçı. Ataturk ve Haceııepa Unıversıtelerınto Idan tlımlar Is Idaresı. lktısat Boiumierınden bırtnt veya Iklısadı v* Tıcarı llımler Akademılerınden bırını bıtırmış olmafc Yada Millı C^ıtım Bakanlığı'nca yukarıda adı çeçen okullara dcnklıuı onaylanmıs. ulkcmızdekı veya yabancı ülkelerdekl diger nkulte ve yuksek okullardan mezun olmak «Basvurıı urıhındo 30 yasını dokJurmaans olmak • Aakerlık gorevıru yaptnıa olmak •Turktye nın her yerınde goıev yapmaya «• yoleuluklan •Iverıslı ttır sa^tık durumunda bulunmak •flerhanel bır kuruna karşı mecbvrı bıuntt taauutau alunda bulunmamak b)Memurluk IÇIB • T C vaundası olmak (erkek veya kadın) • 18 yasını umamlantıs. 30 yasından gun aimamıs olmak. • Erkeklerde askerlık gorevmı yapmış veya 4 aylık kwa dOnem yUkltmluluge tabı olmak (Beige ile tevsık oiunacakur) • Herhangı bır kuruma Larsı mecburı bızmet taauhüdu altında bulunmamak. a SINAV VE MÜLAKAT ŞEKILLERI a) Malı Tahlıl Uzman Muavını adnyları meslekı yOnden yazıtı staava' tabı tuıulacaklardır Sınav tanhı. sınav konuları ve dığer hususlarla ılgılı olarak: bajvuru sırasında gerekli bılgi verılecekttr b) Gerek Uzman Muavıolığı ve goretue Memurluk tçin bajvuraeak' adaylardan • Ingıli2ca ögretım yapan O D T ü ve Bogazicı Unıversıtest nm Bankacılıkla ılgılı bolumlerı Dn Tarıh Cografya Fakultesi. Edebıyal Fakulıesı ve Hacettepe Unıversıtesı nın ingılızce Bolümleri. Roben Amerikan. Uskudar Amarıkan. Izmır Amerikan; ve Tarsus Amenkan Uselerı. Daruşşafaka Lısesı TED Özel Ankara Koif'ı tnezunları ıçın yalnızca mulâkat yapılaca^tır • Yukanda belirtllen okullar dışında İngılızce ogretım yapan dığer lıse veya yuksek okul mezunları ile bunlar dışında herhangı bır yuksek okul veya lıse mezunu olup da tngılızceyi lyı derecede bıldıgım beyan edenler ıçıa ıse yazıü İngılızce S>navı ve raulakat yapılacâktır Ahnan elemsnUr. yurt dıaındaki muhabırlerimum vanmdA stn i olanaklarından yararlanabılecefclerdır Isteklilenn I adet vesıkalık fotoğrafları ıta bırlıkto AKBANKTAŞ UMUM MUDURLUCü PERSONEL MUDURUUÛU. FlNDIKLIlSTANBUt adresına saat 9 3011 30 arasıoda sanseo basvurmaları rtea oluqn. BağKur (Baştarafı 1. Sayfada) larm malî dengelerinin bozulması önlenmektedir. 10 yıllık borçlanmalar emeklilikte BAGKUR tarafmdan değerlendirllmeye devam edilecektir. Zaman aşınuna uğrayan primi ödentnemis sürelerin sigortaiılık süreslnden sayılmaması hükmü getirilmiştlr. Sosyal güvenlik, bir nimet külfet den(tesine dayantlıgından. bu hükiimlcr karşılıksız hak verilmesi önlenmektedir. Meslek kuruluşu kayıtlannın gecerstı sayüması sonucu siportalılıklan iptal edllenlerln, bu sürelerde gelir vergisl miikellcfl olduklarınm belge'enmesi halinde sigortalılıklarımn geçerl) sayılması Irnkanı yaratılmaktadır. Böylece, bu güne kadar sigortalıükları iptal olunanlar için bu hizmetin îhyası hükmü Ue blr özel af geUrilmektedir. SÜRE TANINDI Bugüne kadar prim borçlarını ödememiş bulunan siçnıialılara 1983 yılı snnuna kadar blr süre tanıııması ve bu siire içlnde ödencn horç tutarlaıınu) 1982 yılı vergi uygulamasında glcier olarak eöstcrilmesı sağlanmaktadır. Bu uvgulama Ue BAfiKUR sigorlalıları i:.')^ yılında yatiracakları borçları dolayısıyla asgari % 41 «r;ıDJiıda bir avanta.1 sağlamaktadjr. Bilindiği gibi, sfttislmiz yıl 3423 sayılı kanunla B.U.KI !t emckli dul ve yctimlerinin aylıklarına 1.3.1U81 tarihindrn itibaren yüzde 40 zam vapıimıştır. Oün kabul eriilen kanunla aylıklarda sağlanan % 25 ile % 32 arasındaki artışla hiikiımetimizin görev basında bulundugu 13 ay Içerisinde BAfiKCR slgortahlannın aylıklarına toplam % 63 Ue % 91 arasında artıs sağlanmış oimaktadır». • Istanbul Trafik Şubesı Müdürlüğünden aldığım 123388 No' l u şoför ehliyetimı zayl ettım. Yenisinl alacagımdan eskısinın hükmü voktur. IMuzaffer GÖKDUMAN f) Nlifus cüzdanımı Kaybetitim. Geçersizdir. Fügen UKOK, • Karaköy Emlâk Vergl Dairesı Müdürlüğune aıt 1, 12. 1980 tarih 613542 613543 sa yılı (150.344 TL) makbuzlar yitirilmiştir. Hükümsüzdür. Vakıflar Başmüdürluöü Alev Soysal Ue Bülent SUrmen evlendller Babam« ve Ağabeylmla AHMET ALPDOĞAN'ı 16.4.1982 tarihinde ölümUnün 4. yılında saygıyla a nıyoruz. AtLESt VE ARKADAŞLARI AKBANK TA.S.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog