Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumh'uriyet 10 SPOR 16 NİSAN 1982 SporToto kolonlarındaki gazete ilanları kalkıyor I Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan îsmail Hakkı Güngör, «SporToto kolonlarındaki gazete ilanlannın halk arasmda hoş karşılanmadığı gözlemlenmiştir. İyi niyetli olmakla birlikte bu konu bizce de yanlış bir uygulamadır» dedi. Serhat ÖZTÜRK Spor Toto'nun sorunlannı çözüme bağlamak için dün Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan tsmail Hakkı Gün gör'ün başkanlığında yapılan toplantıda, Spor Toto ko lonlanndan gazete ilanlannın kaldınlması kararlaştınldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yapılan toplantıya Müsteşar îsmail Hakkı Güngör, Spor Toto' Teşkilat Genel Müdür Yardımcısı ve muavini katıldı. Toplantıda Spor Toto kolonlannın yetersîz basılması, kadro ve Spor Toto kolonlanndaki gazete ilanları sorunlan görüşüldü. Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurdugu muz îsmail Hakkı Güngör açıklamasmda; «Spor Toto kolonlanndaki gazete ilanla rının halk arasmda hoş kar şılanmadığı gözlemlenmiştir. îyi niyetli olmakla birlikte bu konu bizce de yanlış bir uygulamadır. Bircok sorunla birlikte bu konuyu da görüşüyoruz. Bu ilanların kaldınlması taraftanyız» dedi. Toplantıda yapılan görügmelerle ilgili olarak acıklamasma devam eden îsmail Hakkı Güngör şöyle konuştu: •Spor Toto kolonlannın yeter sayıda basılamaması ile ilgili olarak bir çok ildeki vatandaşlanmızdan telefon ve telgraflar almaktayız. Bunun sebebi olarak önce Spor Toto'nun çok ucuz oynanmasım gösterebüiriz. Spor Toto hasılatı eene basında 25 milyon dolaymday dı. Oysa bugfln haftalık ha sılat 430 milyon Uraya ulaşnuştır. Doğaldır ki bu beraberinde kadro yetersizHgini getirmiştir. Başlangıçta bu sorunu Spor Toto'yu iki haf tada bir oynatarak çözmeyi düşündük, fakat sonra araya soğukluk gireceğlni hesap ederek bu uygulamadan vazgeçtik. Bugun perso nel sayısını 750'ye çıkarmış bulunuyoruz. Tabii bunların eğitimi Içln kısa da olsa bir süre gerekmektedir. Bir de Spor Toto kolonlannın R7 basılması ki bu teknik bir sorundur ve bfitün ba yilere yeterli sayıda verilememesi, bu durumda gazete kuponlannm kullanıiması sorunu vardır. Bu konuda herhangi bir art niyet olma makla birlikte uygulama ba yiler arasmda kırgmlık yaratabilir. Önümflzdeki hafta bir toplantı daha yapaca ftız o zaman bütün sorunların olumlu bir çözfime bağlanacagma inanıyorum.» SENAY ANLAJTI: FUTB0LUMUZ Abdülkadir YtTCELMAN Ulusal Takımlar menajerliğinı yürütpn bir kişidır Erdoğan ŞenaT Nakliyatçıdır, madpnoidir, reklamcıdır, ama hnniann Hpnsinîn W"sinde Ulusal takımlar mena cerıdıı Gerçı Gençlık ve Soor Bakanı Vecdi özgül, Miistesar tsmail Hakkı Güngrir ve Genel Müdür Yücel Seckiner'in bulunduklan brifin?de «Milli Takımlar projpsi» onaylanr/ıamıştır ama Erdo»an Sennv yine de Ftıt bol Fpdprasvomma «haglı» bir kurum olarak Teknik Kınılda calısmalannı sılrdürmektedir. Sürdürmektedir. çünkü kendi deyimi ile «MiHi t?/kımlar profest onaylanmah/iır. mltii takımlar m»ncc?rH61 rniiesspscsi knrıılmalıdır». tTlusal fakım ola yını oturup ErdoŞan Şenaj ile »?nine bovuna konuşruh. Ve önoe sunu mprak etti^irrrtzi anlattık «Erdo£an bey sîz bunra yoğun Isinizin ara sında Ulusal takım prr/jesinp nası! zaman avıraeaksınız? Herkpsin kafasrndaM sora hu. tkincf sonı l«e kim dir bn Erdoçan Senay? Nerden Relmiştir. niçin trelmi«> tir, işi gücü yok mudur vok«a?...». Şenay gülümsedl «Dojfrodur, bana da ayni şıeyi sorurorlar. Anlatavım>. Böyle giriyor s«ze ?enay. «67 vaşımdan btni futbolnn içindevim. Putbnldan başka bir şey eörmedlm. S2 yaşıma kadar ağzima içH kormadım. Kumar ahşkanljğım, diğer kntn alışkanlıklarım olmadı. Bütün bnnlann hepsini kendimi spora vermem saeladı. Ulusal talsımlar menajerliği için öneri ondan Eelmemışti, söyledif^ine göre Futbol Federasyonu ve livelennden gelmişti. «Sovnnup çıbtık ortaya. Y?nksa ben darup dıırıırken neden bn fşe talip olayım. Ama çuna Inanıyonım. 7,'ürkiye'de kendJ namusnr/a önce kentiisi Inanan Idşiler valnız futbol olayında dfgil her konuda Mr şeyler vapabilmek tçin bir yerlerden tntmalı. Ben oVayı bu açıdan değerlendiriyorum». Evet bövle diyor Erdoğan Şenay. «Kollan ba amaçla sıvadım» diyor. Ve konuyu Milli Takımlar projesine getinvoruz, anlatıyor: «Üzerinde hâlâ tartışılan milli takımîar projesinin mu hakkak onaydan Keçmesi çerekir. Çiinkü MiHi Takımlanmızın bövle bir planla dfi» lüef çıkacajpna fnanıyornz.» «Projede bir vanhşhk, planda bir hata olmadığına kesinîücle inanıyor musunuz'« Sorumuz şasırtmıyor Şpryay'ı: «Projede hata olabîlîr. planda da vanlışlıklar.. r/tkat prensip önemildlr. Ha talar diizeltilehiiir. hatta <d«iîler dejiştirilehilir. ama plan ve proiesiz düzliiğe çıkrnak düsünülempr. ErdoSan • •p d eidcr 4hmet efendl / fnî (telir. iistelik ekibin ölümsü'Hieü snzhnnusu değildir.» «Peki şimdilik de olsa bu ekibi kurdunuz mu, bu ekıp milli tskimlan basanya götürür mü?» «Baslan^ıç İçin veterlidir dfvpbilfrlm. Btı proİPTİ hanr larkpn hcrkeslp konustnk. Bire hprkps vardımn oldu. ancak prpnsîpte nzaklaşmalanmız oldu.» F!<İD dpŞKebilirdi. ekibın ö:ümsü7İü§ii sö7konusu defildi. o halde ekibin (izerinde durmak versi7di. Erdoğan Senav'a hazırlanan proie Uzerine sorulanmız vardı. Stzin plan re projeniı Ulusal takımlarımızı yetenekli futbolcularla doldurmak amacındayız tpsadüfen elime eecti. Üç vapraklık "bir şry. tvice okudum. fiehilivor ki gençler fivitti ve psikolnfik yönden hazırlnnır. Butriin orta dprereli oknllarda hatta ilk olnıllaröa bile müfrcdat proe ramı vartiır. ama siTin banrlanuş olduğnnnz projede kspanı dediğiniz benlm ?irketimin merkezf. Burads 2 »ekreter, 2 telfks ve 9 telefon var. Bu kosulların 20'de blrtne «ahip bir federasyon varsa çidip çalışalun. Buradaki nğraşlanmıza bu açıdan selam vermek gereklr. Aynca brifinRİe HKİU görüş Mtltl takunlar projerinde öncelikle tavandan tabans bir tnis yapmayı planladık. Nedenl olaya hareket, eanlılık ve Itici püc sağlamaktır. Ve bütün bunlann ucnnda Avrnpa Uluslar Kupası vardır. Ancak kesinllkle anlaşümıştır ki bize inananlann savısı azdır. Ama bu sayı efderek ço&alacaktır. Buçün şemamız içinde ilert adımlar atabilirsck eğitim planlamasma Ridecegiı. Ar. tık 1415 yasindaki bir delikanlı öŞrenmesi Rereken devrpyi boş eeçirroekte, 18 yasın» geldlğinde de eelişmeroiş teknik ve beslenme bonusundaki blleisizligi 11e karrulmnş bir fizik, yerli Terine oturmamıs bir futbol anlayışı IIP profesyonelllğe nlasmaktadır. 1920 yaşından sonra da delikanlıyı teknik ve fizik açıdan vetiştirmek mtimkün (ieğildir. Hareket noktamız ve projemlrin temel prensibi sjençlprdir. Bu açıdan eenc takımlarla ilçilenen tiim antrenörleri seminerlprde toplavacagız. genç futbolcuları yetiştirmek için ne gereldyorsa yapacağız. tekniklprinden. beslenmelerine dek her şey leri İle ilgileneceSiz ve öyle bir kuşak hazıriıvacagız ki milli takımımız vetenekli fut bolcularla dolsım. Ppki Erdoğan sen bunian kafandan mı sövlüvorsnn dîve bir soru sorulabilir. Bu, konuya samimiyetle kafa voran herkp«in varabiipceei bir noktadır. Bizim konusmalanmıza vp düşüncelprimîze uzaydan erelpn bir formül gözü ile bakılmıştır. Bi« eskl yapilmıs şevleri canlandırmava çalışıyor, hepimizin böliik pörciik bildiğimiz şeyleri derlevip toparlıvoruz. tşte pro.femfzin ana hatlan bu. Bugün hobi olarak göHlrdUStinüzü söyledieiniz mi) 11 takımlar mena,1erligi sizi Futbol Federasvonu Başkanlıgına da eötUrür mü, böyle bir söylentiye ne dersiniz? ••*• Sftylentller V»T. Am» çonn kesinliklp söviiveyim. mii li takun menecerlîğine evet. Federasvon Baskanlıgına ha. vır dlyonnn. Bnnun altını rahathkla çizebtUmlntz. Fut. bol Federasronu Baskanhjb tünde 810 saat mpsai isttr. biirokrasivi çok 1yi biimek cerekir. Benim için fntbol sovunma odasmda ba;lar ve •ovunma odasmda biter. Ulusal takımlar proiesiniha zırlıyan Teknik Komitenin Başkan ve Milli Takımlar menecerl Erdogan Şenay'm Rörüşleri, plan için düştindükleri ve amacı bövle. Şimdi proie yeniden elden geçip Fakaniığa sunulaoak. An cak Şenay"m sörüslerinden sonra Teknik Komitenin dıçmda kalan teknik adamlann da görüşleri olmahydı. Ve Şenay tüm görüslerin ortaya atılmasını, ulusal takım lar projesine herkesin sahip çıkması pere»ini belirtti. Biz de diyoruz ki «brifinRin taiibsiz bir tarihtp vapıldıjhni» belirten srörüsler tarih konusundaki hassasiyeti proieyi ıyice elp?tirerek ve topyekun deÇiI paraprraf paraeraf onaylayıp ya da reddedeceklerine karar versinler. Bunu belirtmek bizim eörevimi*. ARTIK KABUL EDİLMEYECEK Musteşar rsmail Hakkı Güngör'ün başkanlığında dün yopılan toplantıda Spor . Toto'nun gazete ilanlarını kabul etmemesl kararlaştırıldı. Amatör futboldan ulusal takım menacerligine... Erdoğan Şenay, Istanbul'un Çapa semtinde lS38'de doğdu. Genç yaşlarında Çaoa'da, 2 yıl Adalet genç takım kaptanhğı yaptı, A takımda 7 yıl oynadı. Kısa bir devre Taksim'de oynadıktan sonra Çapa'ya dönerek eski takımını üç yıl İstanbul şampiyonu yaptı. 20 yti kramponun ve eşofrnanın içinde yaşadı. Sabahattin Erman ve Sahir Gürkan Federasyonlarında çalıştı. İş adamı. Hisarbank, Sakarya Karadenizspor'dan ayrıldı 3 yıllık anlasmayfl bozdu Hilmi TÜRKAY Hisarbank, Sakarya Kara denizspor'dan hiç bir gerek çe göstermeksizin aynldı. Karadenizsporlu yönetidler zamansız olan bu aynlmanm amatör Türk sporuna büyük bir darbe vurdugunu söylüyorlar. 1,5 yıl önce Karadenizspor'un şampiyonluğu ile Hisarbank isim hakkını altnış ve aynı yıl 15 milyona yakm bir transfer parası harcayarak kapanan B. Boronkay ve Vinylex'in voleybolculannı bünyesinde toplayarak Eczacıbaşı'ndan son ra Türkiye'nin iki numaralı ekibi olmuştu. Bu dönem ortasmda başlayan Hisarbank Sakarya Karadeniz arasmdaki huzursuzluk dönem sonunda daha da alev lendi ve Hisarbank üç yıllık anlaşmayı tek taraflı feshederek aynldı. Hisarbank'ın Karadenizspor'dan aynhnasından son ra Karadenizspor'da büyük bir huzursuzluk başladı. Zor durumda kalan yönetidler ovunculann oaralannı rînhi veremez duruma geldiler ve veni dönem için şimdiden kara kara düşünmeye başladılar. Adının acıklanmasmı istemeyen Karadenizsporlu bir yönetici Hisar bank ile aralannda olan iliş kileri sövle anlatti: «1980 yılının mayıs ayında Bursa'da yapılan yöksel me maçlannda voleybol izleyicileri Karadeniz«spor'un hangi müessese takımı oldu ğunu soruyorlar. Amatör bir takım olduğuna inanmak istemiyorlardı. Karade nizspor yükselme maçlann da yenilmeden Türkiye şam piyonu oldu. Takımın birinci lige geçmesine kadar ya pılan masraflar büyük miktarlara ulaşmıştı. Takımın birind liede mücadele ettne si için daha büyük meblag lara ihtiyaç vardı. Amatörce yürütülen mücadelenin artık bu şekilde devam etmesi olanaksızdı. Bu düşiin ce ile bir finans5r arandı. Sonuçta yeni kurulan ve reklama ihtiyacı bulunan Hisarbank tüm koşullan ka bul ederek Karadenizspor ile birleşti. Hisarbank bu işe girerken yetkilileri amatör spora katkılannın olmasmın amaçlandığını Türk gençliğine bu yönden yardımcı olma gayesini taşıdıklarını söylemişlerdi. Bütün bu iyi niyetler içinde yapılan anlaşma ne yazık ki ancak 1,5 yıl sürdü. Karadenizspor idarecileri banka He birteşmelerine karşın yine maddi katkılarda bulunuyorlar zamanlarınm büyük bir bölümünü spora ayinyorlardı. Hisarbank Hfrde ilk tfçe girmek amacmdaydı. 6u nedenlede maddi sorunlan büyüktü. Yaslı bir kadro iln ilk yıl ikinclli&i eide etti. Bu dönemde bankanın avnlma istefcinin açıga cıkması ve mevdana gelpn kopukluklar nfdpni ile takım ancak ürünrü oiabUrii. Banka sporda bpklpnpn konrdinpvi safe lavamadı. Bîr finansör kurultı<! olmasına karşın idarpriİPrin özerinde kendini gördü.» böyle bir şeye rastlamadrm. Soru çok iyi bir soru. Plammızda genç takımlardan timit takınnna, oradan da ideal A Ulusal takım araş tırmasına geçiliyor. Biz prolemizde bunu paragral olarak eeçtik Onaydan sonra müfredatı tıazırlrvacağız. Plan ve orogram dediğimiz daha dogrusu spor kamuovu bövle bir olava hazır defil. Anadolu futbolunun ka re kare rontgenlenmesi, kulüplerde profesyonel yapıdaki her futbolcunun teknik verilerinin pn ideal vanılmaz lık içersinde teşkilatça takibi amacı vardır. Plan detaylı bir plan değil, taslaktır. Zaten taslak olduÇu için projenin bazı bölümleri için lere savtnm var. Bövakl»"rimirfn çörüşlerine de... Ancak blz abartıldıgı eibt bir kurul defil. Putbol Fe<era«yonona baplı bir Inıruiuz. Ankara'va bu praîevl nasil kabnl ettiri'ecpği btaim sornnumıra degîl. Fedprasvonundur. Bi« sann Baskandan aldıgınri7. Irifl ve önprîIprle ralışıyonız.» Erdoğan Şenav'm, Sahir Gürkan'ls, Tamer Giiney'Ie ortakhkîan oldugu sövlenivor. Hu bir dedikodu mu, pprcek vam var mı? CerçeMebir Ildsi vok. O ı r i hövte bir ts durumu vardı. BP» destpklivordum. Sfmrfi atfHvp kapılan kapalı dMrnvor. tlerde ne olacak bflemiyomm. Sahtr Gürkan' Ulusal ümit takımı aday kadrosu açıklandı Spor Servlsl UEFA Gencler finaline hazırlanan Ulusal Genç takımımız ve Romonya Umitlerl ile karşılaşacak olan Ulusal ümit takımı aday kadro lan açıklandı. 19 Mayıs carşamba günü Bükreş'te Romanya ile karşıla şacak olan Ulusal Ümit takımı mız 26 28 nisanda, UEFA Gençler finaline katılacak olan Ulusal Genç takımımız ıse 19 21 nisan tarihleri arasmda istanbul'da kamp yapacak. Ultı sal genc ve ümit takımında şu oyuncular yer alıyor. Ulusal genc takım: Eser, Mu rat, Mellh (Bursaspor), Özcan (M. Idmanyurdu), Bülent (Vefa). Suat (istonbul yıldız), Kayhan, Metin (Kocaelispor). Savaş (Adanaspor), Selami, Meftun, Me tm (Trabzonspor), Özcan (Petrolofıs), Kadir (Edlrnespor), Turgut, Erdi (Altay), Ahmet (Galatasaray), Tekîn (A. Demfrspor), Erhan (Zonguldakspor), Tayfun (Erdekspor BaIrkeslr), Tanju (Samsunspor), Oktay (Sarıyer), Mahmut (Fenerbahce), Feyyaz (Beşiktaş), Cem (İstonbul, Yeşilköy) Bize Unkapanı Federasyonu dîyorlar. Ben bir işadamıyım. DSrt beş şirketim var. Unkapanı benim ^irketiınin merkeai. 2 sekreter, 2 teleks ve 9 telefonum var. Bu kosullann 20'de birine sahip bir federasyon varsa gidip çahşahm. Proieyi nasıl kabul ettirece^imiz bizim değil federasyonun sorunudur. j bizden drtav bilsi ^stertiler. Bız hiç bir zaman lbizim pla nımızm çok ivi o^rtufîıınu iddıa efmiyonız. hmn biz olavı başlatmak istJîvoruz ••> Ankara'da Bakanın da bulunduğu brftingde proje incelenirken VBn toplantı taHhsiz bir tarfhte rapıimısıtır» denildi. Eğe^ bu brifing profe kamuar/una açıklanmadan önce yapılsavdı onayianacaktı p/BrüşünU ileri sürebilîr mi/nz"'» diye sorduk Senay'a, Bunun ötesinde Unkapanı Federasvonu imaiını da ar,<msattık. Ve «Futbol Fedpflasvonn Unkapanmdan idars ediliyor denilİTor ne der^inİT?» dedik. Senay yanıtfedı: < Ben bir hadammm. I>brt, beıj şirketim var. IJnın İSP Fedprasvonda oturaoaği bir ver olmadı&ı için benim ofiste çalışıvor. Ulusal takımlar pro)esinde çenç takımdan A milli takımına dek uzanan bir milli takımlar dızisi var. Oysa futbolumuzun temel sorunlan içinde semt sahalan, futbol okulları. antrenörlerin egitimi gibi tabandaki organizasyon nedir?. Aynf ?pvi müsteşanmız da «iörlpdi. Muhakkak ki bnnu çöröniindp tutaca?i7. Ama bizim konumuz mill) takımlar profesidir. Talıandald diger sornnlarla ilçfll Futbol Federasvonu ve EğiHm Dairpsi çaiısmalar vapıyor. O halde Mıllı Ta,kımlar proipsinin ana hatlannı çizebihr mısıniz? Genç basketbol takımımız Fransa'ya yenildi: 6062 LA VALETTA, (Cumhurîyet) Avrupa Gençler Be/sketbol Şampjyonası grup ele me macmda Fransa'ya yenil dik: 62 60. Takımımız ilk yarıyı da 33 26 yenik kapadı. GrubiTmuzdaki üçüncü ma çımızı bugun Portekizle ya pacağız. TSYD ödülleri törenle verildi TSTB'nfn yanşmasmda derece alan gazetecllere ödülleri dfizen lenen bir törende verildi. «Bu top nerede?» adlı fotoğrafıyla 1. olan arkadaşımız A Alakuşödülünii Vall Nevzat Avaz'ın elin H den aldı... (Fotoğrat: Asena ÖZKAN) Ulusal Ümit Takım: İsa (Bur saspor), Levent (Ssbat Gençlık). Şenol (Sakaryaspor), Adem, Haluk, Zıya (Beşiktaş). Ahmet, Kayhan (Adanaspor), Spor Servisi FenerbahHakan (Tekirdağspor), Okan çe Başkanı Ali Şen istifa(Genclerbirliği), Mustafa, Eren sını geri aldı. (A. Demirspor), Muıdat. Selcuk Öncekl K0n «Tonetim Ku (Fenerbahce), Adnan (Bandırrulu içinde hirll&in borulmaspor). Bıîal (Karşıyaka), Hü rlujSrunu» öne sürerek. Feseyın, İsmail, Tuğrul (G. An nerbahce Yönetlm Kurutepspor). Muzaffer, Hamit (Zon lu başkanhemdan tstUa et guldokspor), Yusuf (Kocaelitietnl açıklayan Alt Şen spor), İsmail (izmırspor), Şedun yaptığı bir toplanttynol, İskender (Trabzonspor), la tekrar görevinin baçına Metin (Galatasaray), Mehmet döndüeUnO acıkladı. (M İdmanyurdu). AH Şen özetle şunları söy F.Bahce Baskanı Şen istifasını geri aldı ledi: «Fenerbahçe kulübüne olagan kongrede senel kurnlumuznn teveccühleri ile göreve Reldik. Vaadlerimtz oldu. Haysiyetli kişilpr olarak bu vaadlerimlr.i yerine getirecegis. Fenerbahçe'yi yfinetmek bir ekip tşi dir. Bir iki talihsiz olaydan ekip şeklimiz boznldu çiht eöründü. Ben de bu «rörüntünUn sonunda Istifa etme ye karar vermiştlm. Şunu belirtmek isterim kl blzler sahadakl neticeye gOre karar alan kişîler dpğüiz. Yönetim Kurnlu arkadaşlarımız dün (önceki eiin> bîr toplantı yaparak Oöreve beraber geldlk. beraber gideriz demişler. Yönetici îirkada^'anmın bu lcten bafr iıhfeı sonııru beraber hlzmet verebîlereglmize inandrnı. Ankara'dan ve tskendernn'dan taraftarlarımızdan grelen telefonlar d» jfBreve devam etmemizi Istlyordu. Tüm bunların ««nucunda eörevime v'Anethn kurnlu arfcadaslanr/ıla Wrlîktp devam etmpye karar vprdik.» Konuşmasının burasında Şen'in sözlerlni dAkkatle din leyen Yönetlm T/urulu üyelerinin alkışlar/ını alan Ali Şen daha socra bir soru uzerine Fenerlhahçe'nln tek nik hevetinln Enver Katip Basri DlrVtnlilt Iklllslnden ohıştugıjinu belirterek. «Şampiyonl/ık yolundakl Fe nerhahce hep prnfpsvonel ovuncularflan o1ıı<?mustnr. Bir tekn'/k direktfirün yokluftu prrffesyonel blr takımı sadepp hlr iki ffün etkiler» SPkllnde konuştu. Dah» sonra. «Cevher özden Vıakkında da blr lk» söz söylemek istlyorum» diyen Ali Şen. «Cevher ö z den son derece lyl niyetli bir Fenerbahçelidir. Galatasaray macmda trihilnlprin Cevher Özden'e iiişkin teznhiiratlarını tasvip etm(voTum. Blr daha bftyle blr hata yaptnazlar. Cevher öfzden aklı başında, Fenerb'Ahçe'ye yararb olm&ktan tiaşka. dflşüncesl ohnayan olr mrkadaşnnudı» dedL İlk kez eltopu bayan ulusal takımı kuruldu Spor Servisi Turkiye' de ilk kez bayan ulusal el topu takımı kuruldu. 1983 yılında Fas'ta yapı lacak Akdenız Oyunfan'no katılmak uzero hazırlıkları na başlayan bayan eltopu ulusal takım İstanbul kar masına şu sporcular çağı rıldı: Meyda, Hale, Yasemm. Nedret, Mursel, Hilal, (Tac spor), Kevser, Güler, Nurdan, Fı/nda, Figen (İ. Ünlvsrsitesi), Hale, Zeyntır, E mıne, Ayten, Yıldız, (Arce lik), Fatoş, Zerrin, Arzu. Guz/n (Alp/Ro), Tülay, Ruh sarı, Ayşe, Hale, Sema, (A nadoluhısarı), Lale (Özel Dost Okulu), Fatma, Üsküdar Kız Lisesi), Deniz («adıköy Kız Lisesi) Kaleci Mukbil, izinli geldigî Istanbul'da aynı gün 3 amatör macta hakemlik yaptı m Serdar GÜRER Vefa Stadı'nda dün yapılan Amatör erteleme maçlarmda, İ8ne gelen Şekerspor kalecisi Mukbil Altınoğlu üç maç yan hakem olarak görev yaptı. Dünkü maçlarda gunün en farklı galibiyetlerıni PTT'j'i 5 • 1 yenen Cihangır ve Çıksalın karşısında aynı sonucu elde eden Kajmarca aldılar. Eyüp ve Vefa Sladı'nda yapılan 8 macta toptam 33 gol atıldı. Diğer sonuçlar ıse şöyle: AMATÖR 3. LİG : CİHANGİR: 5 PTT: 1 Cihangir: Sami (61 Dursun (6), Sabahattin (6). Cem (6), Ahmet (6> Kenan (7), Uğur (7), Levent (5) Zekı (4), Halit (5), Kani (7). PTT: Tuncay (3) îsmet (3), Nızamettm (4), Ahmet (4), tsmail I (5) Necatı (6), Recep (4), İsmail II (4) Şahverdi (5), Şaban (4), Recep (4İ. GoUer: Kenan Dk. 15, Uğur Dk. 22, 69 (p), Necatı Dk.32, Kani Dk. 36, Ahmet Dk 43. RUMELİHİSARI: 3 KARTAI.SPOR: 1 Rumelihlsarı: Güngör (6) Kemal (6), Erdoğan (6), Ekrem (6), Selahattin (5) Lütfü (6>, Yıldırım (4), Aclan (5) Akıf (5), Dursun (7), Alaattin (4). Kartalspor: Sadık (4) Cihat (4), Asım (4), Aslan (5), îsrafil (5) Recai (5>, Yaşar (4), Recep (4) Halim (5), Naci (5), Ibrahim (4). KAYNARCA: 5 ÇIKSALIN: 1 Kaynarca: Bünyamin (6> Halit (5), Taylan (5). îsmet (6), 'ttıhsin (6) Atilla (6), Mehmet (7), Murat (6) Yılmaz (6), Aydm (7), Temel (6). ÇıksaUn: Aydm (4) Abduliah (4), Bekir (6), Metin (4), Fikret (5) Mehmet (4), Ercan 4), Muammer (5) Sadettin (4), Halit (4), Hasan (51. Goller: Aydın Dk. 59, 65, Temel Dk. 62, Mehmet Dk. 77, Bekir Dk. 82, Murat Dk. 8a öteki sonuçlar: Ç. Talimhane Patih: 30, Boğaziçi Denizspor: 32, A.G. Sonuçlan: Şehremini Yamanspor: 10, Öaenspor Selamsız: 32, Eminönu K. M. Paşa: î2. SPOR • Federasyon Kupası ile Avrupa Kupa Galiplerl Kupasına göz diken Totenham'm lig kupasını kawmma şansı Sunderland ile 2 3 berabere kalmasından sonra iyice aıaldı. Tottcnham oyunun 80. daldkasmda 2 0 önde olmasuıa rağmen son 10 daldkada iki gol yemekten kurtulamadı. • Uluslararası voleybol hakemlerimizden Nejat Altav, hu akşam Altunizade Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapüacak îstanbul Adapazan karmalan maçmda son kez düdük çalacak ve voleybol hakemliğine veda edeceK • Kocaslnan kulübfl tarafmdan dfizenlenen futbol turnuvası cmnartesi günü Kocasuıan sahasında başhyacah. Cumartesi günü Kartal 77 Özparseller, Dogan Şenlik Soganh, Barbaros Kartalgücü, pazar puntt Gençlergücü Cocacola, Haliç Basm Sitesi Parseller Alemdar, Yeşilköy Çavıışpaşa, 11 Yılda Banşgücü karşılaşacak. . • îstanbul Atatürk Yüksek öğretmen Okulu'nda Türk halk oyunları şenüği dün yapıldı. E« arada, çeşitll yörelerin oyun lanndan örnekler veren ekipler, büytik İİ5I ve alkış topladı. • Anadolu Knpası Bayanlar Basketbol Btrtacfllği bngün tzmlt'tc başlıyor. Anadolu Kupası Basketbol BirincUiftinde 10 ilin blrincileri karşılaşacak. l l l Futbolunuız Nasıi Kurtulur? AHMET SUAT ÖZYAZICI ADNAN SÜVARİ ZEKİ KURTOĞLU ADNAN DİNCER CANDAN TARHAN ZEYNEL SOYUER'in görüşleri Güreşcilerimiz Varna'da VARNA, (Cumhuriyet) Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Ulusal ta kımımız Varna'ya geldi. Antrenör Necdet Uçar, «Madalyasız dönmek iste miyoruz. Takımımızda de receye en yakm sporcu ise Salih Bora'dır» şeklinde konuştu. Yarın Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog