Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇÂĞDAŞ YAYINLARI Prot Nusret HIZIR Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Iira İSTEME ADRESt: Türkncafı Cad. 89/41 Cağalogln İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20726 Kurucusu : Yunns NADI 20 TL. ÇAGDAŞ YAYINLARI Münıtaz ZEYTtNOĞLU Ulusal Sonayi Ilgıyie aranan ö t a p ysyına hazırlayan: Prof. Tahsln YÜCEL EDERI 1U0 LTRA tSTEME AÜRESI: TOrkocaSı Cad. 39/41 Cafralofcln tSTANBÜL 16 Nisan 1982 Cuma MGK'nın kabul ettiği yasa yayınlandı BağKur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı ANKARA, (UBA) BAĞ KUR'den emekli, dnl ve yettmlerin aylıklannı 1 mart 1982 tarihlnden ltıbaren net yüzde 35 üe yflzde 32 oranın<Ja artıran tasan Milli GUvenlîk Konseyince kabul edilerek fcanunlaşta. Sosval GUvenlik Bakanı Sadık Şide, BAĞKUR kanununda değişiklik yapan tasannın kanunlaşrnası Uzerine dün bir açıklama yaptı. Şide açılclamasmda şunları Bövledi: «Kannnda yapılan de&işikHkle. özellikle düşük bssamakJardsn aylık almalrta olanların avlıklanm efınOn şartlanna mümkün oldıı&u kadar yaklaştırabilmek fçln, prim artinns yoluna gitmeden, prim tahsila• SOSYAL GUVENLİK BAKAM ŞlDE, YÜZDE 25'DEN 32'YE KADAR ÇIKAN ARTIŞIN FABKLARININ BU AY İÇİNDE ÖDENMEYE BAŞLANACAĞINI SÖYLEDİ. tını hızlandmcı ve artıncı ek tedblrlerle aylıklarda % 32*ye varan artıslar eetiriJmiştir Bu artışlar 1 mart 1982 tari hinden itibaren gecerli ola caktır. Venl kannna pöre. Intfbak islemlerine dprbal başlanmıs tır. Artıslardan doğan farklar etneklller Ue diğer bak salıiplerine bn ay Içinde ödenecrk tir.» Sosyal Güvenlıfe Bakanı Şi de, yeni kanunun eelirdıği dığer yenilikleri de şoyle açıkla dı: «Bfitün bağunsız çalışanla rın BAĞKUR kapsamına alınmasını sağlamak, bu sîgortalıların sigortalılık başlangıçlarının sağlam kavttlara istinat et mesini sağlavarak. haklarının kavbolmasını önlemek için verzi daireler) kayıtlarının esas ahnması hiikmüne açıklık geti rilmiştir. Buna çöre. RPİir vergisi mükellefi olanlar icin versrf dairesi kavdı. çelir vergisinden muaf olanlar tein de ıtıeslek bıırulnşu kavıtları BAftKl'R'a eririşte esas ahnacakttr. Ayrıca. çerelrtiğinde Beledive. Özel Idare ve diger kamıı kuruluşu kayıtlanndan da faydalanılacaktır. Böylece versrf dairesi, belediye, özel idare ve meslck kuruluşu kayıtlarımn birbirini bütünlediği bir düzenleme eeHrilnıelrtedir. BAĞKUR'a tabi tsteçe bağlı slgortah olarak 10 vıllık hizmet borclanması vapanların bu hizmetlerinin diğer kurum \e sandıklardan avhk haŞlan ması halinde (müktesep lıaklar gözetîlerek) hİ7tnet birles(irilmesindp dikkate ahnması esa<ii cetirilmistir Bu suretle B\ĞKl'Rdan lü vıllık hizmet borçlanması \apıtarak diğer sosval güvpnlik kır ruluşlarından emekli nlnıak sııretivle BAftKUR'a büvük kiilfetlerin vüklenme<îi \P kıırum(Arkası Sa 11., Sü 8 de) KTFD, lsrail ile tüm ilisküerini kesti Izzet Rıza YALIN bildiriyor LEFKÜŞE Kıbııs Turk Pedere Devletı, ls j raıl ıle tum ılışkılerını k^t. j me kararı aldı. Karar, Ba i kanlar Kurulu'nun dunKu [ toplantısında Kudus'teKi Mescıdı Aksa ve Omeı Ca mıı olaylarının goı uşülmesı sırasında ovbırlıgıvle dlındı. Karara »ore. «KIKIVııın Israil'le olan tum ekonomik, .sos\a| ve kültıırel ilişkilerı kesilivor.» KTFD Eekanlaı tiurulu, bu kararı alırken «Arap ülkelerinın lıımüvle olan ilışkılprini de eıı ust düzeye getirmcvi» kaıar laştırdı Arap ulkeıenyle olan ekonomık, sosyaı ve kültürel ılışkılerın en ust duzeye çıkarabılmesı ıçın Dışlşlen Bakanı Kenan \takol'un başkanhgında bir komıte oluşrurdu öte yandan. Turk ve Eum toplumları arasında, (Arkası 9. Sayfada) Komisyon 4 idam cezasını benimsedî ANKARA (a.a.) Danışma Meclisi Adalet Komisyonu, Ramazan Yukarıgoz. Ömer Yazgan, Erdoğan Yazgan, Ahmet Kambur hakkmda verilen ölüm cezalarını benimsedî. Ramazan Yukangöz, Ömer Yazgan. Erdoğan Yazgan ve Ahmet Kambur 17 ocak 1981 tarihinde Sakarya'nm Akyazı ilçeslnde bir kuyumcu dükkânını soymak isterlerken. güvenllk kuvvetleri ile çatışmışlardı. Ça tışmada ikisi terörist olmak üzere kujnımcu Hasan Kahvecl ve polis memuru Mustafa Kılıç hayatlannı kaybetmislerdi. (Arkası Sa. 1 1 , Su. 3 de) 80 SANJKLI DAVA Türkiye İşçâ Partisi (TtP)'in 80 yöneticisi hakkında açılan davaya dün başlandı. Duruşmada 23 ü tutuklu 5'i tutuksuz toplam 28 sanık katıhrken, 58 de savunma avukatı bazır bulundu. (Foto&rat: Necdet DOĞAN) Kudüs olayı Güvenlik Konseyi nde Dtş Haberler Servisi Geçen pazar gunu Kudüs' te müslumanlara yapılon sılahlı saldırı ve lsrail Işgali altındakı topraklardaki durum ıle ilgıli gorüşmelere BM Guvenlık Konseyı'nın oncekı akşamkı oturumunda devam edıldı. İslam Konferansı'no üye ülkelerin Guvenlık Konseyi'ne bir karar tosarısı sun maları beklenıyor Bu Karar tasarısında şu maddelerin bulunduğu belırtıliyor: «El Haram El Şerifse karşı yapılan tum saygısız hareketlenn en şiddetli şekilde kınanması (Arkası Sa. 11., Su. 7 de) Avukatlar: Subay sicil notu, yargıç \ bağımsızlığı ^<fcilkesine aykırıdir İstanbul Haber Servisi Turkıye Işcı Partısı (TIP) Merkez, Bursc. Gebze, Eskısehır, Sakarya ve ispır ıl ve ılce yonetıcılerınden 8O'I hakkındo TCY'nın 141, 142, 159. 311 ve 312. rnaddeleri ıle 1402 sayılı Sıkıyonetım yasası uyarınca cezalandırılmalan ıstemıyle acılan davaya Istanbul Sıkıyonetım Komutanlıgı (2) Numara lı Askeri Mahkemesı'nde dün başlandı. «Sosyal bir •ınıfın diğer sos yal sınıflar üzerinde tahakkumunu tesis etmek, devletin mu esses Iktisadi vs hukukl nlzam larını ortadan kaldırmak gayesiyle siyasi parti oluşturmak, bu aayeye yonelik olarak devamlı surette komunizm ve bolücüluk propagandası yapmak; devletin asayls ve emnlyet kuvvetlerinj alenen tahrik ve tezyif etmek; halkı suç ısla meye tahrik ve kanunun tuc saydığı fiillerl övmek» savıyla yargılanan sanıklardon dun ku duruşmaya 24 tutuklu sanıktan Dursun Çellk dışındakıler ve 5 tutuksuz sanık katıldı. Sanıklarin yoklaması yapıl(Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Ulusu: Ekonomideki gelişme uygulanan programın sonucu • DEVLET BAŞKANI ORGENERAL KENAN EVREN VE MGK ÜYELERÎ DE DÜN tZMÎR'E GİDEREK «MtRALAY FETHt BEY82 HARP OYUNU»NU ÎZLEDİLER. İZMİR, (Cumhuriyet Ege Biı rosu) Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK uyelerı, Başbakan Bülent Ulusu, dün Izmır'e geldıler. Evren, Ege Or du Komutanlıgı tarafmdan planlanan «Miralay Fethi Bey 82 Harp Oyumı»nu ızlerken, Ulusu da incelemelerde bulundu Başbakan ülusu, Ege Sanayi Odasmda yaptığı konuş mada, «Ekonomide erözlenen olumlu gelişmeler uvgulanmakta oldugumuz istikrar proçramının sonucudur» dedı. Devlet Başkanı Evren, dun sabah Izmır'e geldi ve bir helikopterle Ege Ordu Komutanlığma geçtı. Burada askerı torenie karşüanan Evren, daha sonra «Miralay Fethi Bey82 Harp Oyunu»nun dünkü bölümunü ızledı. Saat 13 30'da Kargıvaka Kulubu'nde onuruna düzenlenen «Atletizm Şükran Koşusu»na katılan atletlerı karşılayan Dev let Başkaru Evren, sporculara hıtaben vaptığı konuşmada, «Spor vapmanın yaşı voktur. Spor her yaşta yapılır. Bu alı* kanlığı kazanabilmek içın <if spora küçük yaşta ba^lamalıdır» dedı. Devlet Başkanı Kenan Evren, varın Balıkesır'de halka hıtaben bir konuşma yapacak Devlet Eaşkanı Kenan üvren, MGK üyelen, Tarım ve Orman ıle Kooperatifler Bakanlarıyla bırlıkte dün Izmır'e gelen Ulusu, sabah vilayette düzenlenen brifınge katıldı. Kula Mensu cat tüorıkasını gezen Ulusu d<* ha sonra Ege Sanayı Odasında düzsnlenen toplantıda hazır bulundu Ülusu, burada yaptığı Konuşmada, Tarım Satış Kooperatıtlerının yenlden düzenleneceRinı kaydettı ve tarıma dayalı sa nayilerm özel olarak destekleneosgmı bıldırdı. Ege bolgesmın meyve ve seb ze potansıyelinden yararlanmak ıçın ıkınoı meyve ve sebze uıetımı projesıne geçıldıgını kav deden Başbakan Ulusu, konuş masını şövle surdürdiı«Proje ile fidanlıklar tesıs edilecek plantasvon tesis prugramlan ııvçtılanaoak. tıırf.ındacılık faaliyetleriıii artirmak uzere üretıcılere ışletme ve hakıtn kredileri verilecek ve özellikle ihracata dönıık pazarlama faaliyetlerini duzenlemek üzere üreticilerin de ortak (Arkası 9. Sayfada) TEKOŞİN davasında 2 idam, 3 müebbet hapis verildi Haberi: 12.Sayfada TlP'in tarihçesî ve sanıklann kimlikleri 11. Sayfada ALMANYADA KTENMEYEN I Ford Fabrikası Türk işçiler için bir cami yaptırdı. Yaptırdığına yaptıracağına pişman oldu... Çünkü namaz zamanı geldi mi Türkler işi bırakıp namaz kılmaya başladı. Vural Sözer'in İstanbul'a gelen iki Almanla Almanya'daki Türkler konusunda söyleşisi. İsci EmeMisi CHmak Koiavmı? Isık '• K4NSU: Boğazın bazı kesimlerinde demirleme yasagı kondu Istanbul Haber Servisi Istanbul Boğazı'nda 1 mayıs 1982 tarıhinden ltıbaren uygula nacak olan sağ seyır duzeınnın guvenlığım sağlamak uzere dünden ltıbaren çeşıtlı onlem ler alındı. Balıkçılann Kaüı koy, Üsküdar ve Dolmabali(;e onlermde avlanmalan kesınlı^ le yasaklandı. Istanbul Lıman Başkanlığı'nca duvurulan onlemler Denız Polısı'nce sıkı bıçımde denetlenıyor Yeni Istanbul Lıman Tuzuğu'nun 1 mayıs 1982 tarıhınden itibaren ııygulanmasıvla, s>ag seyır dü7enıne geçıleceğı ve Ahırkapı, Kadıkoy, Incıburnu Ue Dolmabahçe Camıı Uskudar (Arkosı 9. Saytada) Hesap kartlarınız mı kavlamış? Eyvah, çıra gibi yandınız. Ama korkmayın çaresi bulunur. Bodrumdaki arsivlerden, arşivdeki çuvallardan, bu çuvallardan çıkarılan binlerce bordrodan hizmet süreniz belirlenecektir. Tabii bir kaç ay beklerseniz. Cumhuriyet te GOZLEM UĞUR MUMCU YAHIIM Cumhunyette Kıbrıs Rum Yönetimi Baş feanı Kipriyanu, Güney Ktbı ıs ta düzenlenen ve dünyanm her yanından Ermenılerın katlldığı atletizm yarıştnalan nedeniyle yaptığı açıhlamada. •Ermeni davasına tam destek» sağladıklannı belirtmiştır. YARIN Bir Sayın Sanık... Kipriyanu ve Terör Adadaki bir çofe Brmeninin «Barbar Türk işgalinden zarar sörduğünü» öne suren Kipriyanu, Kıbns'ın bütünlügu ve insan haklarının yeniden sağlanması ıçın Rum • brmenı ortak savışımının surmesı gerektıgmı vurgulanuştır. Ermeni terorculerın Kanada'dakı son kanlı eylemınden bırkaç gun sonra yapılan bu açıklamanın ozu nedır? Demecin iam metnı elınUzde olmadığı ıçın konuşmanın boyutlanru butun ağırhğı ıle degerlendırmek zordur, ancah Rum liderınii «Ermeni davasında tnm •*• rArkası Sa. II, Sö. 6dal KÎIfîlK! FR V A R I ^ T ? A n a t i o ' u L'seleri i!e Türk ve yabancı özel okullara girebilme içııı ¥ H n l rVU V u r v l L [ : n V ' • ,jk eleme sınavı dün yapıldı. K bine vakın ilkokııl son sınıf oğ0 rencisi, ilk 6 bin arasma girebilme için hiç de yaşlarma uygun olmayan bir heyecaııı. gerginliği yaşadılar. Yıılar siiren zorlamalar ve ek çalışma lar. öze) derslerden sonra. heycandan ııvkusuz kaldıkları bir eeceniıı ardından, çocuklar biitün emeklerinin karşıhğmı, 1.5 saatlik bir sınav i?iıv de test kağıtlarına aktardılar. Anne Babalar ds kaye;ı içinde kapı önlprinde beklediler. Sonuç en rrken bir ay sonra belirlenecek. Birinci basamak Miıavını kazananlar. a\nı kosullarda 17 hazlranda yapılacak ikinc» basamak sınavına katılacaklar Bu arada Pertevnival Lisesi'nde yapılan sınavlar iki saat çecilimeyle 11.30'da başlatıldı. Saat 08.30' da o'mİ3 alınan öğrenciler. 2 saat ayakta bekle tildikten sonra sınav salonnna alındılar. Öğrjnci vtlileri. durumn bir dilekçeyle Milli Eğitim Mkidürlüğüne yansıttılar. Veliler, bu okulda sınava ffîren öerencilerin başan sanslarımnı kalmadığinı da öne süriiyor. (Foiograf: Erdoğan KÖSEOĞLU) İki esKi Bakan Yüce Divan'da yargılandı ve nıahkum oldu. Sırada iki eski Bakan daha var: Mataracı ve îşgüzar'dan sonra, Bayındırlık eskl Bakanlan, Şerafettin Elçl ve Salahattin Kıbç, ayrı ayrı suçlarından otürü yargılanacaklar. Eski bakanlardan Salahattin Kılıç, Arifiye Sıncan demlryolu üzerindeki Ayaş tünelini yapan yüklenicı firmaya fazla ödeme yaptığı savıyla «görevi kötüye kullanma» suçu ıle yargılanacaktır. Soruşturma Kurulu raporundan anlaşılacağı üzere fazla ödemelerin sürmesl halinde işin bitlmlnde (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog