Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 AMACIMIZ. BATI (Baştaraft 12. Sayfadai da yasayacağını ilan etmiştlniz. Barış ıçinde bir arada yo şama polltikanızın sonu geldi mi yoksa? Sharon: Hiç de değil. Aksine, barış ıçinde birarado yaşamayı mümkün kılacak blr du rum yaratmaya calışıyoruz. Daha dün Semeriye ve Erıho kentlerindeydım, durum sakin dl, hayat neredeyse normaldl. Soru: Oün mü, dün Flllstin lilerin toprak günüydü. Arap lar grevdeydi. Sharon: Hayır. Nabius'a glıtım. bütün dükkanior acıktı Carşının alevler icinde olduğu söylenlyordu, halbukt bütün dükkanlar oçıktı Soru: Araplar sizi tanıdılot •nı? Sharon: Tabıi Soru: Size taş attıiar mı? Sharon: Hicbiri atmodı. Beni yürekten korşıladılar. Dükkanlaro glrdim, ınsanlarla konuştum. Benimle birlikte fotog raf cektirmek istediler. Soru: Arapca blliyor musunuz? Sharon: Evet. Soru: Peki Araplar slze ne dedi? Sharon: Bokın, şunu herkss bilsirı ki, hiçbir zaman Semerye TV'de (Batı Şeria) ile Gazze'deki ilişkılerimızi işbirlikc» olarak nitelenebllecek Arapıora dayandırmaya çalışmadık... Yapmaya çalıştığımız, bu bölgeyi korkudan, cinayetlerden kurtarmaktır. Soru: Bunu da 3 Belediye başkanını görevden alarak ve her türlü direnişi kırmak lcin ordunuzu yollayarak mı başarmak istiyordımuz? Sharon: Bunlar ne bicim belediye başkanı ki? Bu belediye başkanları terörist örgütlerin temsilcileridir. Soru: Fakat halk tarafındon •eçildiler. Sharon: Secimler demokratifc değildi... Soru: Fakat bu belediye boş kanlarını tanıdınız ve yıllardır görevde tutuyordunuz. Sharon: Bütün bu yıllar boyunca FKÖ'nün temsllcileri olma konumları gitgide güc kazandı. Biz Ise halkla aramızda blr sürtüşme cıkmasın istiyorduk. Soru: Pek] slmdi nlye sert tavır aldrnız? Sharon: Cünkü Camp Davld barış anlaşmasının Ikincl bölümünü uygulamaya başlıyoruz. Bu da özerklik görüşmelerl. Soru: Yani belediye başkanlarını görevden almanız, özerk lik yönündekl llk adım mıydı? Sharon: Evet, arrra «Belediye başkanları» deyimini kullanmak istemlyprum. «FKÖ teröristlerlnin ana nüfuz merkezleri» terimini tercih ediyorum. FKÖ terörizml bölgeyl kontrol ettiği sürece, Filistinli Araplarla barış içinde birarada yaşama rüyaları göremeyiz. Bö'geyi onlar kontrol ettikce hlcblr zaman barış Içinde birarada yaşayamayız. Soru: Şiddet olayları cıkacağını bekllyor muydunuz? Sharon: Pek tabll. Bölgedeki askeri yönetimin görevinı Iki ye bölmeyl önerdim. Cünkü Camp Oavld anlaşması, blzlm orada kalmamızı ama askeri valının geri cekilmesınl öngörüyor. Bu yüzden, askeri validen tam yetki alacak olan bu slvil yönetimin kurulmasına karar verdm Soru: Kıyamet de bundan kop tu. Cünkü Fillstlnliler bunu bölgenln ühakına giden ilk adım olarak görüyorlar. Öyle değll mi Sharon: Hayır, bu özerklik yolundaki llk adımdır. Soru: İsrail usulü özerklik mi? Sharon: İsrail usulü sözüyle ne demek istiyorsunuz? Ne sanıyorsunuz ki? Bır an icin olsun, Avrupa'da yaşayan ınsanların bizim burada yaşayıp yaşamayacağımıza karar vereblleceğint düşünebiliyor musunuz? Rüya görüyorsunuz arkadaşlar, rüya. GOLAN'IN İLHAKI Soru: Golan'da yorleşlm mer kozleriniz vardı. Bölge cizln de netiminlzdeydl, yine de Goian tepelerlnl llhak ettiniz. Neden? Hiçbir gereğl yoktu ki. Sharon: Siz öyle sanın. 19 yıl boyunca Stırlye bize karşı yıpratma savaşı verdi. Suyumuzun üçte birl Golan tepelerl Ozerinden Lübnan'dan geliyor... * DISK DAVASI nıtı verdi: «CHP'nin milietveklli ve uyesiyim. CHP'nin siyasi görüşü dUnyaca bilüılr. Ancak CHP'nln kitle partisl olması nedeniyle lçerlsinde demokratlar, llericller, sosyal demokratiar, demokratik sosyalist görüste olanlar vardır. Ben demokratik sosyalist dünya görüşline sahiblm. Fransız Milterand'm sosyalist parttsi ve diğer Avrupa ülkelerindeki sosyallst ve işçi partilerinde olduğu gibi.» Baştürk DISK'in kuruluşundan itibaren doktrlner kuruluş olduğu yolundaki sorulan yanıtlarken ise, görüşlerini şrty le özetledi: «DtSK 1967'de Konfederasyon olarak kuruldu. Kuruluş blldirgest ve tüzüğU hangi aınaçla kurulüuğunu açıklıyor. Ben keııdiliğimcleıı birşey eklcycmem. Ben kurucuları arasında dcğilim. Ama kurulus amacını bildiğim ve kabul ettlğim içindir ki sendikamla birlikte üyesi oldum. DİSK'in Genei Başkanhğını kabul ettim. Kuruluş bildirgesinde (Bizler Türk işçi sımfmın tüm çıkarları, hakları, özgürlükleri ve onuru için bir araya geldik. Atatürk'ün ilan ettiği gibî, bizl mahvetmek isteyen Emperyalizme, bizi yııtmak isteyen kapitalizme karşı savaş açmış kişileriz) deniliyor. Anavasa da tanınan hak ve özgürlüklere sahlp çıkılacağı uzun uzıuı anlatılıyor. DİSK'in kuruluşunda bir doktriner görüş var ise, bu Anayasamn çizdiği temel hak ve görüşler etrafında demokrasinln bütünü ile uygulan ınası, yani temel hak ve b'zgürlüklerin, ekonomik ve sosyal reformların yapılnıasını, vergide adalet, lıerkese çalışma tıakkı, lıerkese sağlık haKkı, herkese okuma hakkı ve kor kusuzca yaşama hakkı sağlan masının istenmesi ile açıki» nır.» Baştürk DİSK'in kuruluşu ile Türk işçi hareketinin temel de görüş ayrılığına girdiği yo lundaki suçlamaya ilşkin soru ya ise, sorunun açık olmadiğı ve iddianamenin ilgili bölümünde, «DİSK kurucularının çoğunlukla TİP'li olmaları ne deni ile TİP'in yan kuruluşu olduğu» şeklindeki suçlamanın, yer alması nedeni ile cevap ve remiyeceğini, bu suçlamaya DİSK'in «devrimci bir sendikal örgüt olarak, işçi sınıfını politik bilince kavuşturduğu» şeklindeki iddia etrafında «dev rimcilikten» ve smıf savaşımın dan» ne anladığı şeklindeki so ruya yanıt verirken şöyle dedi: «DİSK'in devrimcüik anlayı şı Genel Kurul kararlarında ve tüzüğünde belirtilmistir. (Biz devrimcüiği bugünkü tutucu, ge rici, ekonomik, sosyal ve poii tik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirümesi, Anayasa ilkeleri nin uygulanması) olarak açıklı yoruz, «Savaşım» kelimesi, bilim adamlan, aydınlar, basın •mensupları arasında olduğu gi bi, «Mücadelejmin ka'şıtı olarak kullanılmıştır. İşçi sınıiı mücadeleyi ekonomik, sosyal ve demokratik planda yapar. Eko nomik mücadele ücretlerin artı rılması yoiundadır. Sosyal alan da mücadele sosyal hakların ge liştirilmesine yöneliktir. Demok ratik mücadele ıse, yasalarm, Anayasamn tanımış olduğu te mel hak ve özgürlüklerin, ör gütlenmo, toplu sözleşme ve miting gibi haklarm kısıtlanma sına karşı verilen mücadeledir.» SABAH DURUŞMA YAPILMADI 24 aralık ia81 günü başlayan ve 16 celse sürerek 42 gün ara verilen DİSK davası duruşma sı dün her zamankinden geç başladı. Sabahki oturumda du ruşmaya başlanamadan ara ve rildi ve ancak öğleden sonra saat 13.30'da başlanabildi. Sanık avukatları, basm men supları ve sanık yakınlarınm saat 10.23 de duruşma salonu na almmalarına, duruşmamn da saat 10.30 da başlayacağı bll dirilmesine karşm mahkeme he yeti ancak saat 10.55 de salona girdi ve yerini aldı. Başkan PUot Kd. Alb. Orhan Gürkan, Duruşma Yargıcı Hakim Bnb. Çetin Güvener, üye yargıç hakim ön yzb. Saygı Nalbantoğlu, duruşma savcısı ve îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcısı Ha kim Kd. Alb. Süleyman Takkeci, Sıkıyönetim Yardımcı Sav cıları Akören Kandur ve Aytekin Gaııi Ataman'dan oluşan mahkeme heyetinin duruşmayı başlatması beklenirken, sa at tam 11.00 de Duruşma Yargıcı Çetin Güvener, «cübbelerin Selimiye'de unutulduğunu, bu nedenle duruşmamn öğleden sonra saat 13.30 da başlayacağinı» bildirdi. Bunun üzerine savunma avukatları, basın mensuplan ve sanık yakınları duruşma salonundan dışarı çı karıldılar. Bu arada DtSK Onur Kurulu üyesi ve Lastikîs Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Osman Özcan'ın 16 yasmdaki kızınm önceki gün öldüğü Cenazenin Davutpaşaya getirümesi sırasmda fenalaşarak te davi altma alınan Özcan'ın du ruşmaya getirilemediEi öğrenil dı. Ayrıca, DİSK davası cüşın da kalan, ancak DİSK soruştur ması nedeniyle tutuklu bulunan samklardan Argun MücelUtl'nin geçen hafta menenjit ol duğunun saptanarak Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi altma aimdığı, Cezaevi'nin bu nedenle dezenlekte edildiği de öğrenildi. Öte yandan duruşmayı Fran sız İşçi Sendikalanndan Retuean Daniel, Alman Avukat Lud wig Marx Heinrich Müller ile Alman Öğretmen Ursula Durak da izlediler. DURUŞMA BAŞLIYOR Saat ia.30'a geldiginde mahkeme heyeti yeniden yerini aldı. Duruşma yargıcı Çetin Güvener, cübbelerin getirilmemei nedeniyle duruşmaya geç başlanması olayım zabıtlara şöyle geçirdi: «Daha Snce aynı lalonda y» püan DEV • SÜL davası cübbeleriyle karışıp Metrls'e götttrUl meslnden dolayı blzzarur du rusma 10 30 yerine 13.30'da bas ladı.» Çetin GUvener daha sonra sanık yoklamasma geçti ve salonda, üsman Ozkan'ın dışın da. Ahmet tsvan'ın da katılmasıyla 52 sanık bulundugu Börül dü. Çetin Güvener, Osman özKan'ın duruşmada olmayışmı rahatsızlıgina binaen duruş nıayı takib cdemiyeceğlnln tabtb raporuyla tevstk edfldl^i anlasıldı» şeklinde geçirdi. Daha sonra duruşma yargıcı GUvener, Kimlik saptaması için r>3. sanık eski tstanbui Eeledi ye Başkanı Ahmet. tsvan'ı kürsüye çağırdı. tsvan'ın kimliği zabıtlara söyle geçti: «Aziz oğlıı. 1!!23 doğumlu, Katma Ulriye'den doğma, tslanbul Bevazıt ntit'usuna kayıtlı. Yalova Tsşkfipril kdyünde oturur, evli üç çocuklu, okur yazar, kendi bevanıyla sabıka siz, Davutpaşa cezaevinde tutuklu.» Bu arada yapılan yoklamada salonda 15 savunma avukatının bulundugu anlasıldı. Salon da bulunan avukatlar şunlar dı: Ercüment l'ahiroglu, Halit Çelenk, Tur<rut Kazan, Ahmat Güryüz Ketenci, Kadri Markoç, Basim Öz, Fahri Bayram Belen, Dursun Ali Yalnız, Dur sun Ali Aydın, Ergin Türsoy Fikret İlkiz, Mustafa Özkan, Paruk Erginsoy, LUtt'u Güler gün, Cavıt Çakar. Duruşma yargıcı Çetin GUve ner, İsvan'm kimliğinin saptan ması ve sanık ve avukat yoklamalarmın tamamlanmasm dan sonra İstanbuı SiKiyönetim Komutanlığı Askeri Savcısı Süleyman Takkeci'ye Ahmet İsvan ile ilgili iddianamesini okuması için söz verdi. Savcı Kıdemli Albay Süleyman Takkeci, 13.3.1982 tarih, 1980/3971 esas ve 1982/704 karar sayılı iddianamenin, halen görülmekte olan 25.6.1981 tarih, 1980/3971 esas ve 1081/ 1291 karar sayılı DtSK iddianamesine ek İddianame olarak kabulUnü ve birieştirilmesini istedi. Takkeci iddianamede, 27.12. 1980 günü tutuklanan ve tam 18 aydır Davutpaşa cezaevinde bulunan İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmat tsvan'ın «DlSK'le ideolojik işblrliği içinde olduğunu ve silatı bulundurduğunu» ileri sürdü ve TCYmn 146/3, 173/son, 31. 33' ncü maddeleri ile 6136 sayılı yasanın 2249 sayılı yasayla değişik 13/1 maddesi gereğince 6 yıl ile 16 yıl arasında hapis ce zasıyla cezalandırılmasını istedi. BİRLEŞME ISTEIVlLERt REÜDEDILDİ Ahmet İsvan'a ilişkin İddia namenin kabulünden sonra, Mahkemeye çeşitli mahkemeler den •'gelmiş, birleştirme islem leri incelencli. İstanbul 3 Nolu Askeri Mahkemesinden gelen Mehmet Ali Omay ve 6 arkada şına ilişkin dava, İstanbul 2 No iu Askeri Mahkemesinden gelen Hasan Basri Çıplak ve i'ehrm işıklar'a ilişkin dava ve Eski şehir 2 Nolu Ağır Ceza MahKe mesinden gelen Selim Umay'a ilişkin davaların birleştirilmesi istemleri hakkmda görüş bildi ren Askeri Savcı, müstakil suç lar, şahsi ve fiili irtibat görülme mesı nedeni ile birieştirümeme si önerısinde bulundu. r'ehmi Işıklar ve Av. Ercüment Tahir oğlu da birleştirilmemesini iste diler. Ancak Ercüment Tahiroğlu, Savcıiık mütaiaasına katılmadıklannı, söz konusu dava karar aşamasına geldiğı, bir bağlantı bulunmadığı için bir leştirilmemesini istediklerini, Savcılığın hukuki gerekçe gös termediğini söyledi. Mahkeme, her üç dava için de birleştirilmemesi, dosyaların malıkemelerine iadesi kararı verdi. KARARLAR BUGÜNE KALDI Duruşma Yargıcı vaktin geç miş olması nedeni ile saat 17' den sonra Baştürk'ün sorgula masına ara verdi. Mahkemeye sunulmuş dilekçeleri okudu. Türkiye Barolar Birliği'nin da ha önce geri çevrilen, Barolar Birliğinin 1 Mayıs'a katılmadı ğı yolundaki açıklamasımn, dosyaya alınması. /İddianame deki suçlamanın kalcürılması gö ruşünde direndiği görüldü. Av. Mehmet Feyyat'm da ge rek kendisi ve gerekse o döne min CHP parlamenterlerine yö nelik suçlamalar nedeni ile yap tığı yazılı başvuruda, suçlama ibarelerinin iddianameden çıka rılmasını istediği, haklarmda dava açmadan, iddianame hazırlamadan suçlama konulamı yacağmı belirttiği öğrenildi. Ahmet İsvan'm Av. Turgut Kazan'ın verdiği ve duruşmada özetlediği yazılı başvurusunda ise İsvan'la ilgili 146/3'e göre suçlama için tahliye istemi, 6136 sayılı yasaya ilişkin ise görevsizlik istemi var. Av. Turgut Ka zan konuya ilişkin açıklamasın da, 6136 sayılı yasaya (ateşli silahlar) aykırılık iddiasının, Anayasanm değiştirümesi suçlaması davası içine alınamıyacağını savundu. İsvan'm iddiana medeki diğer suçlanması konu sunda ise, 1 Mayıs 1977 kutla nıasında, araç ve gereçlerin ve rılmesine ilişkin Danıştay'da so runu çözen kararın verildiğini anlattı. Danıştay kararmm, An met Isvan hakkmda aynı konu da artık dava açılamıyacağı an lamma geldiğini söyleyen Kazan, eylemi yasal bulan Yüksek Mahkeme kararı ve bu anlamda ekte sunulan Askeri Yargıtay karan ışığmda îsvan'm tahliye sine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Askeri Savcı lıer üç dl lekçe konusunda da olumsuz mütalaa verdi. Ancak Mahkeme konulara ilişkin kararlan yann yapılacak duruşmaya bıraktı. Duruşma yarm saat ll'e er telendi. (Baftarafı 1. Sayfada) lışlıkla götürüldügü anlaşüdı. Bu nedenle duruşma öğleden sonra 13.30'a ertelendi. Bu du rum öğleden sonraki duruçmada tutanağa geçirildi. AtatUrk öğrencı Sıtesinde görülmekte olan dava s amkları a rasına, b'i. sanık olarak Istan bul eskl Belediye Başkanlarından Ahmet tsvan da katıldı. DlSK'le lşbirligı içinde olmak la suçlanan TCK'nunun 146/3 maddesi ile yargılanan tsvan hakkında hazırlanan ek lddians me Askeri Savcı SUleyman Tak keci tarafından okundu. Ahmet Isvan'ın tahliyesine 1 lişkin Av. Turgut Kazan'ın yazılı başvurusu ve Türkiye Baro lar Blrliğl ile Av. Mehmet Fey yat'ın, Eirliğin ve CHP'nin suç landığı iddianame bölümlerinın çıkarılması istemlerine ilişkin kararların incelenmesi i.se gele cek duruşmaya bırakılcu. Bu arada çeşitli mahkemeler den gelen birleştirme istemlen reddedildi, dosyaları ait olduk ları mahkemelere iade edildi. Duruşma Baştürk'ün sorgusuna devam edilmek üzere yarm saat ll'e ertelendi. BAŞTÜRK'ÜN SURLŞTLRMAS1 Öğleden sonra yapüan duruş mada, Ahmet îsvan'a ilişkin lü dianamenin okunmasından soıı ra sorgusu için DtSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ü kürsüye davet ed,en duruşma Yargıcı Çetin Güvener, sendika cılık ve siyasal geçmişine ilişkin soruyu yöneltti. DİSK Genel Başkanı Baştürk «20 aydır tutuklu bulunan bir kişi oiarak, ünce İdıliaılamedeki suçlama(Şastarafı 12. Sayfoda) nın bütüıılüğüne ilişkin, kısa bir ça, uluslararası bankaların açıklanıa yupnıak Istiyoruın» dedi. Türkiye'ye bakış açısı da Yargıç savunma ile sorgunun muhakkah değişecek ve Tür kanştırıımaması gerektiginı, kiye'nin hredibtlitesi arta sadece sorulan soruiara cevap cahtır. Onümüzdeki dönem verebileceğini bildirdi. BaştürK de Türkiye bu artan kredi «817 sayfauk iddianamede 8âtH) büiteden yararlanarah ulus suçlama var. 53 bölüm yer alararası hredi piyasasın lıyor. Böylesine ağır suçlanan dan borçinnma yollanm ye kişiler olarak, sor u cevap aşaması içüıcie suçiamanın üütünniden aramaya beışlayacak lüğüue cevap veremeyebilirl*.» tır. Ancak bu, düzenli bir şeKiinde itirazda bulundu. Anprogram çerçevesinde ve cak duruşma iarzıcı çetin Guçofe ihtiyath bir biçimde yti vener, sadece sorusuna yanıt verme haKkına sanip bulundurütülecek, öncelikle enerji ve dışsatıma yönelik profe guııu, topıu cevabı ancak salerin kredilendirilmesi için vunmada yapabileceğını söyledi. çaba harcanacaktır.» Böylece sorularm yamtlanna Turgut Özal. bu konuşgeçildi. Baştürk 196a'de Istanmasından sonra seminere buı belediyesine bağlı Ist. Yakatılan yabancılann ken pı Işleri Sendikasının Genel disine yöneltükleıi sorulaSekreteri olarak sendikacüıK rı yanıtladı. Bir yabancı yaşamına atıldıgını, daha sonbankacımn Yüzde 7'lih bü ra Türkiye Genel Hizmetler yüme hızını nasıl tuttura aendikasına katıldıklarmı, kucaksınız?* sorusuna karşı ruluşundan bu yana Genel Iş'in Genel Başkanlığmı yaphk Özal. yüzde 7'lik büyü tığım arüattı. Bu sendikanm nıe hızının ancak 1984 yıh Başkanı olarak Türk Iş sonunda gündeme geleceği Yönetim Kurulu üyeliği de ni ve yalnızca ihracata yö yaptıgını, X97ü yüında Genel nelik sanayilerin değil, di Kurul kararı ile DİSK'e geçğer sanayi ve tanm kesimi .tiklerini, 1977'de de DİSK Genel BaşkanUğına seçildiğini anin dB bu büyüjne kaıpr çıkladı. Kuruıuş yıllarmda TÎP dari pay âîackgıîn söyîedl. Uyesi oldugunu, daha sonra Yüzde âS'lik enflasyon he ayrıldığını, CHP üyesi oldugudefinin Batı standartlanna nu 1968 77 yılları arasında göre çok yüksek oldugunu CHP'den iki dönem miUetvekübelirten »Euromoney* mu iıgı yaptıgını bildirdi. habirinin sorusunu Özal, Baştürk sendikacılıktan ne «Unutmayın ki biz buralara anlaaığı sorusunu, «Sendikalar yüzde 120'lik enflasyondan sanayi ve giderek bizmet kesiminde işçilerin ekonomik, degeliyoruz. Enflasyonu bu yıl yüzde 25 ya da biraz altı mokratik mücadele örgütleriEmeğin ücretini, çalışnıa na indirmeh bile kolay oi dir. ya?am koşulunu iyileştirve mayacak.' diye yanıtladı. mek ve lşçileri geliştirip hem Turgut Özal, dış yardım ekonomik hem demokratik mü lar konusundaki bir soru cadelede etkln kılmak için çayu ise şöyle yanıtladı: bşırlar. İşçilerin ekonomik, de 'Dünya Bankası hredilerin mokratik naklarım sağlamak de sorun yok. Proje finans için mücadele ederler. Tüzük, (Bastarafı 12. .Sayfada) yasa ve Anayasaya dayalı olasln katliamının yapıldığı tarl manı ve yapısal düzenleme rak çalışırlar.» şeklinde yanıthe rastlamaktadır. Artık bü kredileri sürecek. OECD'nin ladı. tün buniara karşı blr eylem geçen yıl 900 milyon dolar Baştürk siyasi görüşüne ilışkonulmasını isteme hakkını olan kredisi ise bu yıl 800 kin soruiara ise özetle şu yamilyon dolar veya biraz aU kendimde buluyorum.» Türkiyeden daha yakın des tında gerçehleşecek. Bu artek isteyen Firaz, milyonlarca tıh bizim için çoh önemll (Baştaralı 12 nci Suytadal Arabın dün Filistinlılerj destek değil. Çürihü geleceh yıldan lemek amacıyla genel greve itibaren tek tek ülkelerle si, ABD ve CHAYTO'ya karşı gittiklerini anımsattı. Firaz, ikili anlaşmalar yoluyla bu olan tavrımız daha çok duyuiurdu. hredi sorununu çözeceğiz.» «Bu yapılanlar en azıdır, biz Anuı masıuiı inflsuılarıi] Anemiran Express İnter. daha llerl adımlar bekliyoruz» rtatianal Banking Corpora ölebileceğini bUdirdl?: dedi. Evet. Herkesin neden yap tion Başkanı Express tnterFKÖ temsilcisi sabah düzennational Banking Corporati tığımızı anlamasmı istlyoruz. Biz 1 milyon ölü verdik ve ma lediği basın toplantısında da on Başkanı Mr. James Ore sum insanlann ölmesinin ne şunları söyledi: ene de konuşmasmda, «Tür demek olduğunu berkesten iyi «VValessa'nın oğlunun vaftlz kiye bugünkü politikalan buiriz. töreninde hazir bulunmamasın aksatmadan sürdürürse, bu İJUİU başırmzdaki kukuletaladan doiayı sayın Haig üzüntü ülke bol miktarda yabancı n çıkarabileceğimizi söylüyor. lerini bildirmiş, Papa Altıncı kaynak almaya başlayabi Çıkardığuruzda uzakta denizi Paul da üzülmüş; ama binler lir, özellikle özel yabancı görüyoruz. 200 metre uzağıce Filistinli çocuk ne Haig ne sermaye iyi kâr sağlayaca mızda taştan yapılmış yamaca de Papo nin dikkatini çekehili gı ve politik istikrann ko dayalı küçük bir kulübe var. yor. Reagan Afganistan'daki runduğu bir orta bulursa, Lulu bizl ASALA'nın merkeziMüslümanlara savaş çağrısı Türkiye'ye gitmekte tered ne getiren sürücünün kod adı. Şimdi SİDON dağlarındayız. yapmıştı. Ama, milyonlarca Fi düt göstermez» dedi. Gree Lübnandan 1.5 saatlik uzakta listiniiyi galiba ayrı insaniar ne sözlerini şöyle sürdürdü: yız. Tam olarak nerde oldugibi görüyor.» • Bir yönetim kendi iş ada ğumuzu bilmiyoruz. Carlos ve Luiu'nun yanındaToplantıda daha sonra Ur nn ve bankacısı için elveriş dün'ün yeni büyükelçisi, D. Va li ve güvenli bir ortam ya ki şilteye uzanıyorum. Çoğunluk uyuduğunda lambanın yakı lid Muhammed A] Sadi konuş ratabiiirse, yabancı serma mndaki duvarm aydmlanan bö tu. Sadi. Türkiye'nln islam dün ye çekmek için büyük derlümünü inceliyorum. Moskova yasında oynadığı onurlu ve ta gilere kapah ilanlar verme metrosuna bomba koymaktan rihsel rola atıfta bulundu. Ku si de gerekmfcz. Klveriijli idam edilen Mardiros adlı 3 düs'ün Arap ve İslam yapısı şartları gören yabancı ser Ermeninin resimleri var. Che Grevera'nın dolmakalemle çinın korunması icin bu rol'in maye bu ilanlar olmasa da zdlmiş bir portresi, Boby Sandevam edeceğine inandığıni ülkeye gider.» ds'ın bir fotoğrafı ve kurşunkaydetti. Ürdün BüyOkelC'Si. «Dünjada fon sıkıntısın lanarak öldürülmüş ik1 ETA «Artık duygularımızı somut dan çok akıllı yönetim sı militamnm ıki resıni var. davranışlara gecirmemlz ge kıntısı çekildiğini* belirten Saat 7'de uyandınlıyoruz, rekiyor» diye konuştu. Greene, «Türkiye'nin böy Lulu deforme olmuş bacakjarı ma bakıyor. Ürdün Büyükelcisi'nin ko le bir yönetime ve Turgut Devrim, diyor başıyla yap nuşmasından sonra Türkmen, Ozal gibi akıllı yöneticilere tığı bir hareketle, yapılan konuşmalara teşekkür sahip olduğunu» söyledi. Aram bana köpekle oymyan Aynı seminerde konuşan etti; ifade edilen duyguları pay iki kukuletalıyı gösteriyor. laştığını belirterek, Türkiye' ve Türkiye'nin dünya piya Dikkatlice bakıyorum ve birldanışmanlığını nin kadm olduğunu anlıyorum. nm, FilistinlMerin haklı dava salanndahi sında rlesteğini sürdüreceğini yapan «Lezard Freres» şir~ Onlara baktığımı anlayınca bihetinin yöneticilerinden Mr. ze yaklaşıyorlar. bildirdl. Franc Zarb yabancı serma Biliyormusunuz artık? Ayenin Türkiye'ye gelmesi i nahit bana soruyor. Evet. çin gerekli 18 şartı sıraladı. 0 Niğde Aksaraydan aldıgım Vahe hiçbir şey demeden ba Bunlar arasında büyük önüfus hüviyet cüzdanımı zayt nem taşıyan politik istikra na bakıyor. ettim. HükümsUzdür. Sizi tanımak Istlyordum. Hasan KONUKCU nn yanı sıra gerçekçi kur Ssldınlanmz sonucu yarala• Nüfus hüviyet cüzdanı ve faiz politikası, akıllı dış nan suçsuz bir Insanın çektikmı kaybettim. Hükümsüz borçlanma stratejisi, hühülerini anlatmak İçin. Ben unutmetin piyasalara müdahale tum ama hergün çok sayıda dür. masnm insan ölüyor tüm dünBinin »ınırlanması, kar trant Nuriye ÜĞURSAN yada. • îstanbul'dan aldığım eh fer olanakları ve yerli özel ETA bizden daha çok ölsektörun güçlülüğü ön sıraliyetiml kaybettim. Hüküm dürüyor ve davalan bizimkinlarda yer aldı. süzdür. den daha az haklı. Pasa TURAN Calısanlar... Sorulan...: Sorunlan... Yılmaz ŞİPAL sözleşmeler geçerll olamaz. Sözleşme her iki taraf İçin adil olmalıdır. (...) kötüye kullanmanın buıunduğu yerde hak ortadan kalkar. (Yargıtay 4. Hukuk Dalresi) TAKVİM YILI VE TAM YIL NEDİR? Takvlm yılı: 1 Ocak günü başlayıp 31 Aralık günü sona eren süre takvlm yılıdır. Tam yıl: Yılın herhangl blr günü baş'ayıp, ertesl yılın aynı günü dolan süre ise tam yıldır. örnek: 1 Nisan 1981 30 Murt 1982 blr tcm yıldır. BIRDEN ÇOK IŞYERINDE ÇALIŞANLARIN SIGORTA PRIMLERI: SSK Yasası'nın 78. maddesi *Ayni zamanda birden fazla işverenin işinüe çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, (..) ust sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sıgortahmn müracaatı üzerine hissesi oranında kendısine geri verilir.* Bugün için prim ödeme tavanı 25.200 TL.'den bir işyerinden ücret alan bir sigortalının. diğer işyerlerindeki ücretleıinden de prim kesilecektir. Ancak tavanı aşan ücretlerden kesilen primlerinin. kendisine ait sigortalı hissesi olan % 14'ünü geri alabilecektir. Bunun içinde kendisinin başvuruda bulunması şarttır. îşveren hissesi ise SSK'da kalır. SON 5 YILIN EMEKLİ SANDIĞINDA GEÇEN SÜRE: Aylık bağlanma koşullarını yerin9 getlrmiş sigortalıya bağlanacak aylık için son 5 yılın sigorta primine esas ücretıer toplamının ortclaması alınarak bu yıllık ortalamaya göre aylık bağlanır. Ancak bu son 5 yıllık süre içinde sigortalının Emekll Sandığına bağlı hizmetleri de varsa o durumda «Hesaplanacak aylık mlktarının tesbltlnde sandık kanunlarıno tabi Işlerde emekll keseneğine esas teşkil eden kazançlar da sigorta primlerinin hesabına esas tutulan kazançlar gibi nazara alının» Bu nedenle son 5 yılın iclnc'e Emekli Sandığına ödenen keseneğe esas kazcnçlar SSK prlmlne esas gibi kabul edilecektir Istanbul GEÇERSİZ SÖZLESMELER: Ferdin kişlliğinı ahlakl anlayışlarla bağdaşomıyacağı bicimde fizikl, ahlakl, iktlsadl bakımdan tehlikeye veya halela uğraton BAĞKUR AYLIKLARI HACİZ EDİLİR Mİ? BağKur Yasası uyarınca bağlanan aylıklar, nafaka borçları dışında haclz edllerriyeceği gibi başkasına devir ve temlik de edilemez. (Baştarafı 1. Saytada) Tuncer, Ayhan Altug. Valçm GUrsel, Turhan Feyzioğlu, Fer» ruh Bozbeyli, Rahml Erdem, Dogan Güneş, Hasan Fehnıi Güneş, Besim Üstiinel Turgut Toker, Mahmut Ozdemir, Uğur GUNiS • Körfezde (Baştarafı 12. Sayfadai nem Başkanı olan S. Arabistan Kralı Halld, Kudüs'te girişllen saldırı ve daha sonra İsrail askerlerlnce bölgedekl ve Batı Şeria ile Gazze'dekl Filistinlilere karşı glrlşilen baskılar üzerine, «tşgal altındakl bölgelerde yaşayan Araplarla dayanışma» adıyla bu gün İçin genel grev yapılması çağrısında bulunmuş tu. BM Güvenllk Konseyl de Kudüs'tekl saldırı olayım görüşmeye basladı. Oturumun açılışında Fas Kralı 2. Hasan'm bir mesajı okundu. Kral Hasan mesajında İslam dinince kutsal kabul edilen yerlere yapılan saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğinln kabul edllmesi ve Kudüs dosyasının yeniden açılmasını istedi. Daha sonra söz alan Ürdün temsilcisi de Paskalya'ya rastlayan pazar günü «Siyonist saldırganlar» tarafından gerçekleştl rllen katliamın, Filistin'de başlayacakları «yanıyamlığın» bir provası olduğunu bildirdi. Suçlamalan yanıtlayan İsrail temsilcisi ise, olayın büyük blr olasılıkla akll dengesl yerlnde olmayan bir kişinln eseri olduğunu İleri sürdü ve bazı ülkelerln tek bir kişinin suçundan yararlanarak dlnler arasın daki kin ateşini yeniden alevlendlrmek İstediklerini söyledi. Filistln Sözcüsü Hasan Abdurrahman da «Dar Yasin katliamına katılan akıl hastalarından olan Menahem Begin örnegi, pazar günkü saldmyı gerçekleştiren Alan Goodman adlı mecnunun da slyonistlerin gayreti İle ilerde İsrail Başbakanı olması blzi hiç şaşırtmayacak» dedi. BM Güvenllk Konseyi daha sonra çalışmalarına ara verdi. . İKt ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada İsrail askerlerl ile, Fllistlnliler arasında Batı Şeria ve Gazze'de meydana gelen son çatışmalar sırasında iki Filistinli çocuğun İsrail askerlerlnce açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu. Lübnan'ın güneyinde kar şıt mllis güçleri arasında önceki gece meydana gelen çatışmalarda da en az 6 kl§i öldü. (Şastarafı 12. Sayfada) bileceğl yolundaki Iddiayı reddettl. Kânl Güngör'e ya pılan saldırının sorumlulu gunu üzerine alan Ermenl Glzli Ordusu'nun (ASALA) bu yöndeki son iddiasma cevap veren Komite, Kanada Ermenl toplumunun barışçı olduğunu kaydederek: «Bu gibi sorumsnz beyan lar karşısında flzUntii duyoruz. Bu gibi beyanlar, Kanada makamları Ue Ermenl toplumu arasındakl dostane ilişkileri hiç blr şekflde etkileyemez» dedi. Alacakaptan, Orhan Ceraal Fer soy, Hasan Aksay, ömer tnttnü, Lütfü Doğan, Enver Karabeyoğlu, llhan özbay, Aysel Baykal, Mehmet Emin Sungur, Kemai Kayacan, Erol Ünal, Krol Köse, Deniz Baykal, Teoman Köprülüler. Kenan Bulutoğlu, Haluk Ulman, Hikmet Çetln ve daha bir çok kişl bulunuyordu. ANKARA'DAN SONRA îstanbul'dan İzmir'e feribotla giderken yolda geçlrdiği kalp krizi sonunda ölen eski Dışişleri Bakanlarmdan Prof. Turan GUneş'in cenazesi Izmir' den Ankara'ya gönderilmiş, Dışişleri Bakanlığı, Siyasal Bil giler P'akültesi ve Maltepe Camii'nde anıldıktan sonra İstan bul'a getirilmişti. Ankara'daki törenlerden sonra İstanbul'da Prof. Güneş'in anılarak topra Vi ga verilmesi alınan önlemler sonucu kendislni sevenleri rahatlatacak bir biçimde gerçekleşti. Prof. Güneş'in Kıbrıs so rununda gösterdiği basiretli tu tumun Kıbrıs Türk toplumunca ne kadar kutlandıgını ifade etmeyi görev bildiğinl belirten Girne Belediye Başkanı Ziya Rızkı da Kıbrıs'tan gelerek ce naze törenine katıldı. «UNUTAMAYIZ» «Prof. Turan GUneş'in Kıbns için yaptıklannı unutamayız. Kıbrıs Türk toplumunun en kritik ve zor dönemlerde hakkını korumayı bllen Güneş, bizler için büyük ve fcalıcı ya rarlar sağlamıştır. Bu nedenle, son yolculuğunda ona olan say {jTimızı belirtmek üzere ve Kıbns Türk toplumunun düşünce ve duygulanm böylelikle ifade etmek için Girne'den gelclim», diyen Girne Belediye Başkanı Ziya Rızkı Prof. Güneş'in ya kınlarma başsağlığı diledikten • • sonra cenaze törenini sonuna kadar izledi. Prof. Güneş'in cenaze törenl nedeniyle bir araya gelen siyasi partilerin eski mensuplan, yöneticileri ve parlamenterlerl bu arada birbirleriyle sohbet etme olanağı buldular. Güneş' in cenazesi, saat 13.40'ta Şişll Camii'nden almarak 200 metre ileride beklemekte olan araca doğru götürülmeye başlandı. Eller üzerinde taşınan cenaza saat 14.00'te araca konabildi. Daha sonra çok sayıda araçtan oluşan uzun kortej Zincirliku yu Mezarlığı'na geldi. Mezarlıkta, Prof. Güneş'in cenazesinl taşıyan araç durduktan hemen sonra eşi Nermin Güneş eşinin yanına Relerek bir süre yalmz kalmak istediğini söyledi. Bir kaç dakika gözyaşan arasmda sarsılarak mınldanan Bayan Güneş daha sonra kızı Ayşe ile birlikte Prof. Güneş'in mezarı başına gitü. Köy gençlerini (Baştarafı 12nci Sayfadai yonunun Başbakanlığa sun duğu taslakta kentlerde de, okullarda sınıf öğretmenliğl, yüksek okullarda öğren cl danışmanlığı slstemlerinln geliştlrilmesl, okullarda eğitsel kol çalışmalarına ağırlık verilmesi, öğretmen terfiinde eğitsel kol çalışmalarına katkılarının dikkate alınması, Gençlik ve kültür merkezlerinln sanat ve kültür uğraşlanna imkân verecek biçimde düzen lenlp yaygmlaştırılması isteniyor. Bu tür faaliyetlerin ilgili çevre dışına duyurulmasmm teşvik edllmesi, okul mezunlarını bir araya getlrecek dernek ve kulüplerin kurulması, mezrun oldukları okullarla lllşkilerinin kesilmesinin önlenmesl İçin tedbir alınması öneriUyor. Sanat ve kültür konu larında semlnerlerln düzen lenmesi, kardeş köy olayının yeniden canlandırılma sı, gençlik kültür merkezlerlnin okul dışı gençlik 1çln çeklcl hale getirllmesl öngörülüyor. Bunun gerçek leşmesl lçlnse Bakanlığa. ünlverslte, okul koruma dernekleri İle diğer kuruluşlara görev verlliyor. Bunun İçin ihtlyaçlar İse şöyle dlle getlrlllyor: «Okul, ynrt, gençük kOltür merkezlerl, halk evlerl, halk epltim merkezlerinln ve benzerlerinln resim, fotoğrafçıhk, mtizlk ve benze ri çahşma olanagı saglayacak atölyelerl greliştlrilmeli. Bu faallyetlerl yflrütebilecek uzmanların teşkflatlandmlmalannı. (rençligin bu konularda kulüpleşmesinl sajlayacak yönetsel düzenlemelere gidilmeslne agrırlık verilmell.» Taslagın son kısmında 1se gençllğin muayene, teda vl, tahlll, sağlık kontrolu, ilaç ve benzerl sağlık hlzmetlerl yapma, çalışma, bes lenme, dinlenme, lhtlyaçlarını karşılamak üzere her derecell okulda ve kurumda birlm ya da derneklerln ku rulması öngörülüyor. Hükümet çevrelertnden edlnllen bllgilere göre, MGK denetimtnde oluşturulan «Gençlik Sorunlan Komisyonunca» hazırlanan bu taslak önümüzdeki gün lerde Bakanlar Kurulunda ele ahnacak; gerekli düzen lemeler yapıldıktan sonra yasalaşacak. Taslak gençlik sorunlarmm çözümü için getirilen önlemlerl lzlemek ve denetlemek aynca ylne çözüm yolları bulmak amacıyla Başbakanlığa bağlı olarak «Ulusal Gençlik Hizmetleri Konseyi» oluşturulmasını öngörüyor. Israil'in ASALA'nın Gümrük (Baştarafı 12. Sayfada) maddesinde değişiklik yapııma smın zorunlu görüldüğünü bil dirdi. GÜMRÜKTEN MUAF TUTULDU Muratoğlu'nun açıklamasına göre yasada yapılan belli bay lı değişiklikler şöyle: • Yabancı ülkelerdeki hb.yır derneklerinin Türkiye'de kamu yaranna çalışan derneklerle, be lediyelere ve resmi kuruluşla ra gönderdikleri bağışlar, Güm rüklerden muaf tutuldu. • Sakatlar tarafmdan kulla nılan dış hariç protez ıızuvlar tedavileri için zorunlu eşya ile orğan nakli için kurulmuş va kıflann bu protezleri vakıfların getirecekleri, canlı doku, maki ne, techizat ile teşhis ve teda vids gereken ilaçlar da gümrüic ten muaf olacak. • Gümrüklü eşyanın fiili it halden önce idarenin kontrolu ile ithal eden tarafından işlem yapılması imkam transit eşya içinde kabul edildi. • Sundurma, antrepo, depo ve tesis işletilmesı ozel rslc töre de tamndı. Fiktif antrepo konusunda da aynı kolayüluar getirildi. 0 Gümrük memurlarına fer di ve müteselsil sorumluluk ge tirildi. • Gümrük vergisi tahakku kuna itiraz mercüeri yeniden düzenlendi. Hıyerarşik başvuru dışında bölge idare mahkeme leri ve Danıştay'a başvuru yolu benimsendi. SAHİPLERtNE GERÎ VERİLECEK Bu yasanın yürürlüge girdiği tarihe kadar gümrüğe terkedil miş sayılan ve halen gümrüklü eşya konulmasına mahsus yer lerde bulunup, tasfiye edilme miş olan eşya istendigi takdir de bu yasanın yürürlüğe girdl ği tarihten itibaren üç ay için de vergi ve resimlerle birlikte eşyanm (CIF) değerinin yüzd» 10'nu karşılığmda sahiplerine verilecek.» Ermeniier
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog