Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 15 NtSAN 1982 Deniz SOM 1982 TÜRKlYE'SİNDE HEKİMLER.. HASTALAR.. HASTANELER. 11, Ankara 5 ocak 1961.. Sa at geceyarısına geliyor.. 1960 devrımıni yapan Mıl11 Bırlik Komıtesi'nin yasama yetkısı geceyarısında sona erecek. Yasa görevini, yeni kurulan Kurucu 1 Meclis'le paylaşacak.. Milli Birlik Komıtesi'nin gündeminde ikl yasa tasarısı kalmış . Ama. ikisinin toirden gorüşülmesine yetecek kadar zaman yok.. Sadece biri gorüşülecek ve ya salaşacak.. Hangisi?.. Milli Birlik Komitesl üye ıleri toplantı salonundan çıkmış «nefes» alıyorlar.. 'Az sonra tekrar lçerl girecekler ve son kez toplanacaklar.. Albay Saml Küçük, telaş Içinde koridorda dolaşıyor.. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Fişek'î arıyor.. Figek'in hazırladığı tasan son sırada, üstelik uzun ve tartışmalı bir tasan.. Çabuk, diyor Albay Küçük, Müsteşar Fişek'e. Çabuk grafikleri, şem'aları panolara asın, biraz sonra toplantıya girilecek. Ama, bundan önce baş ka tasarı var.. Biliyorum, biHyornm. Siz hemen panoları hazırlayın.. Nusret Fışek, son bir çaba ile daha once hazırlanmış grafikleri, şemalan toplantı salonundaki panolara astırıyor.. Az sonra da Mîlli Birlîk Komitesi üyeleri Içeri girip yerlerini alıyorlar.. Ve normal olarak öteki tasan gorüşülecekken, belki de bu hazırlığın etkisiyle grafikli, şemaiı tasarıya öncelik veriyorlar: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, tasarısma.. Ve o geceki kısa zaman, bu konuya ayrılarak, Türkiye'nin ilk «sosyalizasyon»u geceyarısına 5 dakika kala. MBK'nin son yasasıydi: 224 sayı ile yasalaşıyor. Milli Birlik Komitesi'nin 27 mayıs 1960'dan sonra tek başına sürdürdüğü yasama yetkisi de bu yasanm çıkışı ile sona eriyor.. 1920'li ve 1930'lu yıllarda çıkartılmış, donemine göre ıleri düzeyde ancak artık işlevini yitirmiş olan sağlık yasalarından sonra ilk kez bu yeni «düzenleme» ile, sağlık hizmetleri konusunda bir «reform» yapıldı.. 5 ocak 1961 gün ve 224 sayılı yasanm ilk maddesi, sağlık hizmetlerinden ya Sosyalizasyon yasası amacma gulamaya bir ad konulmak gerekirse, bir doktorun deyımıyle, buna «soytarizasyon» demek, belki daha doğ ru.. Türkiye'nin en düşük birimlerle sağlık hizmeti goren bolgesınde, Van. Muş Bitlis, Hakkarl tlleri Tabip Odası Başkanı Dişhekıml tzzettin Lütfü Pazarbaşı şoyle dedi: Sağlik ocaklarındaki hekim. ebe, henışire kadrolarının tamamlanmasını. sosyalizasyonun tekrar ve mutlaka işler halp sokulma sını istiyoruz. Ard niyetlî kesimler (sosyaliEasyon ya raıiı olmadı) diyorlarsa da ulaşamadı kılde işleyınce. bu kez An • • kara'dan Çubuk'a hasta gelmeye başlamış.. Evet, Başkent Ankara'dan Çubuk ilçeslne gelenler var... Çünkü Ankara'da doktora «jjTö'rünmek» ancak doktorun Vüzünü «gormek»le oluyor.. Üstelik Çubuk'ta serbest çalışan bır tek hpkim bile yok' YAŞASIN SAĞLIK! çekleştlrmek için başka ek yasalara da gerek vardı. Çünkü, 224 sayılı yasa «ne yapılması» gerektiğini söylüyordu. Uygulamaların na sıl yapılacağı ise yeni yasalarla belirlenecekti.. Yine Ankara'dayız.. Bu kez Hacettepe Üniversitesi'n de.. Yıl 1982. 1961 yılının Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nusret Fişek'in Tıp Fakültesi'ndeki çalışma odasındayız.. Yasanın çıkışından 21, uygulamaya başlanmasmdan 19 yıl geçmiş.. 1963 yılında Muş'ta 21 YIL SONRA.. Türkiye düzeyinde, sosyalizasyonun tam olarak işledlği sadece iki yer var. Bunlardan biri Etimesgut'ta, dığeri Çubuk'ta.. Hacettepe Tıp Fakültesi'nin çabası ile ayakta duran Etimesgut ve Çubuk uygulamaları bir «nümune» gihi yaşatılmaya çalışılıyor Sağlık Bakanlığı da a? çok fınanse ediyor bu «numune»leri. Çubuk. Ankara'ya 40 kılometre uzakta 60 bın n() fuslu bir Ilçe. 1975 yılında hosyalleştırilen sağlık hızmetlerı sonunda vatanda^ gerçekten sağlığına bavuşmuş OTEKI YASALAR Sağlık konusunda bir baş ka onemli yasa ise 1978 yılında çıkartılan tamgün va sası oldu Ancak bu da işIpyemedi Sağlık personeltnın tamgün çalışmasını on goren yasa belki de en çok elpştırı alan yasa nlteliSini 1961 YILININ BİR GECEYARISINA 5 KALA ÇIKAN SOSYALİZASYON YASASI 1965'TEN SONRAKİ YILLARDA AMACINDAN UZAKLAŞMAYA BAŞLADI VE ALT YAPILARIN GERÇEKLEŞMESÎNE KARŞIN HALKL HİZMET GÖTÜRÜLEMEDİ. ÇUBUK ANKARA'YA 40 KILOMETRE UZAKTA 60 BİN NÜFUSLU BİR İLÇE. 197d YILINDA SOSYALLEŞTIRlLEN SAĞLIK HİZMETLERİ SONUNDA VATANDAS SAĞLIKLI YAŞIYOR. HATTA BAŞKENT ANKARA'DAN ÇUBUK'A MUAYENE İCİN HASTALAR GELİYOR. en cahil vatandaş blle yararını biliyor, başlanpçtaki sağlık hizmetinl tekrar görmek istiyor.. Vatandaşm gormek istediğine gellnce . öyle uzman doktor fılan istemiyor . «Bir pratisyen hekim olsun yeter» dıyör Hattâ deneyımll bir ebeye bile razı. Yeter kı karısı doğumda olnıesin, yeterki bebesi daha gülmesıni oğrenmeden goçüp gıtmesin. Kardakışta. yolu kapanmış koyünde. bucagında ve dahi ilçesınde tanrıya yalvarmaktan başka çaresi de olsun . Genel bir değerlendlrme ile doğumda beklenen yaşam süresl. bu bölgede 56 yıldan 59 yıla çıkmış.. 50 yataklı bir hastane, bir verem savaş dispanseri, 7 sağlık ocağı ve 28 sağlık evi var Çubuk'ta. Sağlık ekipleri sürekli vatandaşm hizmetinde Sadece hasta olanlar değil. hasta olmayanlar da hekim kontrolünden geçiyor. Ancak tleri düzeyde tıbbi müdahale ge rektiren vak'alar Ankara'ya gonderilıyor. Çubuk Has tanesi'nden Ankara'ya gon derılen hasta oranı yüzde 2.. Sıstem «sağlıklı» bir şe kazandı.. Devlet memuru olan sadece devlet için çalışır kuralı nedense hekimler için birtürlü uygulanamadı. Bugün 5060 yıl oncesinın koşullarına gore hazırlanmış ve artık işlevini yltırmiş yasalarla sağlık hizmeti sürdürülmeye çalışılıyor.. Sağlık Bakanlığı, gu nün koşullarına uygun yeni düzenlemeler hazırlamak ta ancak bunların ne olduğu henüz kamuoyuna tam yansımış değil.. rarlanmanın Insan Haklan Evrensel Beyannamesi'ne gore bir «hak» olduğunu kabul etti.. İkinci madde ile tüm yurttaşlar sağlık hiz metı kapsarmna alındı... Ve Devlet vatandaşm sağhğını korumak görevini üstlendi. Herkes prim odeyecek, geliri belll olmayanların priminl devlet kar şılayacaktı. Hizmetler özerk bir kuruluşta toplanacak, en uç birimlere kadar sağlık hizmeti vatandaşm aya ğına götürülecek ve 15 yıl içinde «herşey» tamamlanacaktı.. Yaşasın sağlık! Ancak tüm bunlan ger başlatılan ve bugün 45 111 kapsamına aldığı söylenen «sosyalizasyon» amacına ulaştı mı acaba? Hayır!.. «Hayır»m altında, 224 sa yılı yasayı desteklemesi gereken öteki yasaların çıkartılmayışı kadar, yasanın işlemesini istemeyen çevrelerın çabası da yatıyor galıba.. Prof. Fışek bir anısını anlattı: Muş'taydık.. Sosyalizas yon yeni başlamıştı.. tlk tepki eşraftan geldî. (Eskiden 10 lira verdik mi dok tor evimıze gelirdi, şimdi sağlık ocağına gidip, koylünün adamı ile sıraya mı gireceğiz) demişlerdi.. Prof. Nusret Fişek'in söylediğine gbre. sosyalleştirme çalışmalarında disiplın 1965 yılında bozuldu ve alt yapıların gerçekleştirilmesine rağmen hizmet gotürü lemedi.. «SOYTARIZASYON» Bugün, Anadolu'nun en uç kbylerine kadar bınası yapılmış, gerekli tıbbi aletleri sağlanmış sağlık ocakları personel olmadığı içm kapısında kocaman bir kllitle kapalı duruyor.. Sağlık evi ve sağlık ocaklarının yüzde 60'ında personel yok. Açık olan ocaklarm bazısında araç var fakat benzin odeneği yok.. Hekim, bulun duğu yerden öteye gideraiyor.. Başlangıçta «sosyalizasyon»u gören ve sağlık hizmetlerinden yaraıianan va tandaş. hâlâ ümttle beklıyor. Fakat bugünkıl uy YARIN: HERŞEYİN BAŞI PARA... POLİTİKA \/C /STCCÎ Mehmed Gecmiste Sendika Benim gibi delıkanlılık demlennde «46 Demokrasisi»ne toslayanlar, ışi çok «ciddiye» almışlardır. Madem ki savaş sonrası koşullarımn zorlamasıyla da olsa demokratik yol açılıyor, bunun bır daha tıkanmasına engel olabılinz sanmıştık. Ne olsa gençtık ve gelecek bizımdı. Edebıyattakı 1940 kuşagının ustune nasıl acımasızca gıtmışlerse, sıyasettekı 1940 kuşagının da ustune oyle gıttiler. Kurma ve kurdurma ile demokrasının fıhzlenmedığını, adı Demokrat olan partmm on yıllık uygulaması ıyıce gosterdı. Meslek orgutlenmelerinın yolunu tıkayan yasa değışiklıge uğrayınca onumuz biraz açılır gıbı oldu. Ankara Maltepe'smdekı un değırmenınin ustabaşısı gun gormuş Mehmet Gozde dostumdu. Un ve unlu maddeler yapımında çalışan işçilerin bır sendika adı altında orgutlenmesını önerdım. «Olur» dedi. Gençliğinde, Istanbul'da işçı ıken bazı sendikal eylemlere karıştığını soylerdı. «İnanalım mı? Başımıza bir iş açmasınlar?» dıye sordu. «Baksana demokrasiye gidiyorlar, yoldan dönerlerse rezil olurlar.» «tnanamıyorum ama, hele bir deneyelim.» Tuzuğü hazırladık, dılekçeyi yazdık, geçici kurucuları saptadık, ışe koyulduk. Ben gazetecilik yaptığım için, onlann ışkolunda değildım. Dilekçeyi onlar göturup vılayete vereceklerdi. Valı Yardımcısı dilekçeyi okudu, ilgili makama «havale» ettı. Vılayetten çıktılar ama, ben uzaktan izliyordum, onlan yıtirdim. Nereye gidiyorlar diye aranırken, bır de baktım, Defterdarlığın yolunu tuttular. Vılayetle, Defterdarlık, o yıllarda, karşı karşıya idi. Niye Def terdarlığa gidiyorlar dememe kalmadı, onlan Defterdann odasında yakaladım. Defterdar, dilekçeyi okudu: •Deraek sandık kuruyorsunuz, hayırh olsun! Yalnız bu tüzükten on nüsha daha getireceksiniz.» *• •. t$ çıgıı»ndan çıkıyordu, hemen atılf dfm: . «Efendim,» dedım. «Sandık değil, sendika kuruyorlar. Size yanlış havale edildi. Gozluklenni taktı Defterdar, dilekçeyi bır daha okudu: «Ha, sandık değil, sendika demek. Ben Hukuk Fakültesi'nde okurken işçilerin sendika kurabileceklerini öğretmışlerdi. Demek sendikalar da kurulacak bundan sonra. Oyle ise bizimle ilgisi yok, siz dilekçiyi Vali Yardımcısına yeniden götürün, Polis Müdürune havale etsinlGoturduk, duzelttırdık, havale ettırdık ama, bır sure sonra da polıs ardımıza duştu, uzun bır hıkayedır. Degırmenın kuçuk bir odasında dırençle «Un ve Unlu Maddeler Işçileri Sendikası»nın işlerim yurutmeye çalıştık. Ben, bır gazetede çahşıyordum, bana ne yapabılırlerdı? Aradan ne kadar sure geçtı bilmıyorum, iktidar partısmın Tanm Bakanı da olan gazetenın sahıbı bır gun benı çağırdı. «Sen ne işler karıştırıyorsun?» dıye sordu «Ne yapnuşım efendim?» Biraz ofkelı. biraz guleryuzle, beni kırmamaya da çalışarak: «Sendika kurduruyormuşsun işçilere» dedi. «Senin değirmen işçilerl nene gerek, sen kendi işine bak! Başarılı bir gazetecisin de... Sonra yazık olur.» «Efendim demokrasi..» dıyecek oldum. Sozümü keserek guldu. «Demokrasi memokrasi ama, daha bu işlerde yeniyiz. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle istediler yapıyoruz. Sen söylenenlere kulak asma! Işine bak, işine !> O gün demokrasıcilığin su koyverdiğîni bır bakanm ağzmdan ışıttığimde anlamalıydım degil mı? SÎLfiH VETERÖR UGURMUMCU ÖLÜM Gursel BINCOL İle • Ahmet OKUMU$ evlendıler 14 NISAN 1982 PATIH T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlerinden merhum Zeki Güçlü'nün kızı Nurıye Kalelioğlu, Nevzat. Semahat, Nİbat ve Vedat Güçlü'nün ablaları, T.C. Ziraat Bankası Müdürlerinden Erzincanlı merhum Mustafa Asım Altınok'un eşi, Naime. Ferit, Fuat ve Dr. Aysima Altınok'un anneteri, Leman ve Saffet Altınok'un kayınvalideleri, tnci, Suat, Nur, Neşe, Sevgi, Onur ve Fatma'nın nınelerl, ŞEFİKA ALTINOK 12 Nisan 1982 günü vefat etmiştir. 15 Nisan 1982 perşembe günü (bugün) öğle namazında Şişli Camil'nden almarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AtLESt AKKARTAUlar UÇ KIŞÎ OLDU CEMRE TULİN ATİLLA 3 NISAN 1982 tLAN BAKIRKÖY l'NCt SULH INSAAT ILANI Istanbul Telefon Basmüdürlügünden Gebze yeraltı telefonu boru şebeke lnşaatı yaptırılacaktır. 1) Gebzede yapılacak 55.000.000, TL. keşlf bedelli Gebze yeraltı teleion boru şebeke mşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici temınatı 1.650.000, TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek kabul edılmez.) 2) Ekslltme dosyası Gayrettepe Yıldız Posta Caddesinde Başmüdürlük binası 2. katındaki Yapı İşleri Müdürlüğunde gorülebilir. 3) Eksiltme 27.4.1982 saiı gunü saat 15 00'de aynı binadakı Başmüdürlüğümüz İhale Kurulunca yapılacaktır. 4) lsteklıler 23 4.1982 cuma günü saat 17.30'a kadar Eksiltme Şartnamesinın 4. maddesınde yazılı belgelerle Başmüdüriüğümüze muracaat ederek, eksiltmeye gırmeye mahsus ıştırak belgesı alacaklardır. 5) Bu işe aıt kapalı teklıf mektuplarının thale Kurulu Başkanlığına tevdı edilmek üzere 1hale günü saat 14.00'e kadar Yapı Işlerı Müdürlüğümüze makbuz karşılığında teslım edılmesı gerekmektedır. (Teklif mektuplarına 50, TL. lık damga pulu yapıştırılacaktır.) 6) Teşekkulumüz 2490 Sayılı Yasayj tab) olmayıp, ıştırak belgesı verip vermemekte veya ihaleyi yapıp pvapmamakta veya dılediğıne yaptırmakta serbest oldugu gıbi nedenlerını açıklamak zorunlugunda da değıldır. (Basın: 12781) 2626 HAKtMLİĞtNE HUKUK 0lü deniz YAZ o • • • Dosya No: 1965/157 Mahkememizin 1/4/982 tarıhli kararı ile daha evvel vesayet altında bulunan Necmettin Uçmak'ın vesayetinin devamına karar verılmistir. Itirazı bulunanlarm kanunı sure içinde bil dirilmeleri zımmında tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan okunur. B. 3906/2607 *Şiirie40yıUitabı luşıJıği ve unattflzerineyızdmn. bi^Uetin vt (Hjnçrantain yet ıldığı klup unj» çıkanlmıjur. Fıyıtı 250 TL lıtemoAdRB UMIT YAŞAR SAVAT CALERlSt lsllklâl Cad. Tcrkos ÇJmın Yıpıkur Han Kal 1 Bfyojlu/t«Unbal Telefon 449633 > yıbn « ç m ıBrtyk. "Şiirle40yıUergisi SATILIK • SATILIK taksi plakası, 26 37 76'dan Mevlüt DERMANLI Şaİrİn ünlü resumlarumztD resimlenyls bezenmif e) yaıauyls şürlen ve 40 yıllık unat yaşamjndtn keatler ve belgeler 315 Mayıs tmhfen arannda ÜMİT YAŞAR SANAT GALERİ mnde •ergüenecek ve bu tcnhlerde her gün 1317 asatlen arasmda yeni kİtabıyU mevcudu balanan Ötetd Idtspfsrav okurUnna un^alayacakbr. Saat 21 den ıtlbatet, Istınbul ŞAN Tıyattonında tanınmı^ aıutçüınmı/ ve kcndısı taüLTuvJan »urierf ofcnnadk. TtMUR SELÇUK jtırdcn besietedığı jarkılan pıyanosuyU, NESRİN SIPAH1 de (MOmj NuretHn Selçnk, RSfta Şudag ve Avıd Anılt'ın yıne şaudeo besteledtği gaıkılan seçkın &sz ufcad»s.lîn eçlığinde aunacaklardır. "Şiirle40yıl,,gecesi İLAN SEZONUNU 3.NİSAN'DA AÇTIK KADIKÖV IKINCt SULH HUKUK HAKİMLIĞtNDEN 1981/556 vesayet Kadıkdy Ekenkoy Şevlu özengen Sokak baraj apt no. 17 18 sayılı adreste ıkamet eden Kuçukler Mıhraç Kagıtçı ve Mustata Kagıtçı nın jetım DU lunmalan üe dedelen olan ve aynı adreste ıKamet eden Mevlut Kağıtçı vusı tayın edılmıştır Keyfıyet üan olunur. 12. 4. 1982 Hakim 12107 (Basın 3954) • 2629 Gceenin bdetleri Şan Ttvttran Gtselen ve CM1T YAŞAR SANAT GALERISlnden lemln edıleblHr. TERTlPKOMlTESt Iki kisiük odalarda iki kisi Tam Panslyon 5400 T.L • Yanm Pans.yon 4200 T.L YaîakKahvalt» 3000 T.L • ilave Yatak 625 T.L. Altı (Dahil) yaşma kadar çocuklardan ücret alınma2 15 Mayıs'a kadar fıatlar % 20 ındırımiidır Rezervasyon Tel:i Ölü Deniz Motel Meri Tel;1025Fethiye(Buro) • P.K.15 Fethiye 1981/337 Vesayel Kadıkov Söğtitlüçeşme Hasanpaşa Ecevit apt K. 3 D. 4 de ıkamet eden Hunye Erensoy vesayet altma alınmış ve kendisine Nejla Atabek vası layin edjlmiştır. Keyfıyet Uan olunur. 6. 4. 1982 Hakim 12107 (Basın: 394) 2627 ILAN KADIKÖY IKtNCt SULH HUKUK HAKİMLtĞlNDEN • Muhasebede calışaeak tecrubelı dınamık elemana Ihtiyao vordır Askerlığinl yapmış, referans verebılır muracaat 8ahıplennln ozgecmlşlerini bildlnr başvurularını P.K. 580 Karakoy adre'sıne yapmalan nca olunur, • Erzurumdan aldığım nüfus cuzdanımı kaybettim. Hukümsuzdur. Yücsl KUMRU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog