Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1982 Cumhuriyet 7 Halil Tunç uyardı: TürkIs h izipleşmeyi bırakmalı ANKARA. (ANKA) Furk tş eski Genel Başkanı Halil Tunç, önümuzdeki ay yapılacak olan Genel Kurul 'incesi Türk lş yetkilüerine uyarıda bulunarak. «Türk îş işverenlerin percasız saldırılarına karşı tav\r almahdır.» dedi. Halil Tunç, ışverenlerin Anayasa konu9unda önerlikleri görüşlere değinerek, rurk tş'in bu kogullarda, kongrs kulislerini, hi7ipleşmeleri, iç çekişmelen bır ya na bırakarak. dışa dönuk bır mucadeleye girmesi gerektiğını söyledi. îşverenlerin bir yandan sı nıf kavgasına karşı oldukla nnı soylediklerini ıfade erien Tunç, bu kesimın bir yandan da kendi dışında top lum ıçinde bulunan diğer sı nıflara karşı acımasız savaş açmış olduğunu belirtti. Hnlil Tunç şöyle dedi: «Daha açık bir deyişle Vş rerenler kendi çıkarlannı ko rumayı arnaçlayan smıf kav ?ası yapıyorlar. tşverenler o denli ilori giJiyorlar ki, Anayasadakl sosyal devlet ilkesinin kaldı rılmasım ve salt özel «ektöro dayalı bir ekonomlk moelel önrrrblliyorlar. İşl Türkiye ekonomisinin kaderinl kendi pscrneniiklprinde tutmaya kadar götürtiyorlar. Türkiye'de sadece kendilerlnin yaşadıklannı kabul ediyoriar. Böyle bir ortamda Türk fş'in iç çakişmeleri. hizipleşmeleri bir yana bırakıp gttrö ile orantılı. ama geçmişte oidngu gibl sorumluluk duygusuyla örpl sektörün bu pervasız taleplert karsısında tavır altnalı, dışa dönük mücadele yapmalıdır. Opçmişte yapılan hatalar bırpkılarak birlik pnklşHrilmelidir. Rurada yapılacak bir küçük hat a Türk Iş'i gelecek te çok büytik somnlarla kar şı karşıya bırakabilir. Çünki) tek faaliyette bulunan Türk Iş'tir. Bu dönemde ya pılacak yanlışlar bu yanlış lann doğuracagı olumsuz sonuçlar, gelecekte Türk tş'in sorumlu tutulmasına yol açabilecekür.» tşverenler olağanüstü hal yasasmda ücretlerle ilgili hükümlere mutlaka yer venlmesini istiyorlar TISK: Meslek kurulusları devletce etkin denetlenmeli ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu (TISK) yeni Anayasada meslek kuruluşlannın devlet çe etkin biçimde denetlenme sının sağlanmasını istedı. TtSK'in Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'na verdiği raporda yeni Anayasada yeralmasını istedikleri oteki hususlar şöyle sıralanı yor: «Bugünün modern toplum larında nüfus planlaması riddi bir sorun olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tnplumların gelecekteki refahı dengeli bir nüfus planlaması ile sağlanabil»ceginden bu konunun Anayasada devlete bir görev olarak verilmesi ülke şartlannuza uy gun düşmektedir. Bu nedenle bir madde düzenlenerek devletin ekonomik ve sosyal gelişmemİ7e paralel olacak bir nüfus planlaması yapması zorunltığu getirilmelidir. 1961 Anayasasının 122. maddesinde düzenlenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlaranın gerek işleyiş şartlannın, gerek tü züklerinin, ciddi bir devlet denetimine tabi kılınması zo rıınlu görülmektedir. Geçtigim:z dönemde çeşitli meslek odalan, siyasi ilişkilere yoğunlıık vermek suretiyle mesleki faaliyetlerl siyasete alet etmişlerdir. Bu kuruluşlardaki seçim. yönetim ve dpnetim bususları ciddiyetle ele ahnmadığmdan kamu görevi ünvanına yakışmayan düşündürücii sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle, anılan nıes lek kuruluşlarının seçim, yönetim ve denetimlerinin devletce ve etkin biçimde saâlanması için Anayasaya bir fıkranm eklenmesi gerek mektedir. Anayasanın 123. maddesinde yer alan ve olağanüstü hallerde bir kanunun dö zenlenmesîni emreden hüküm bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Muhteıtıel olağanüstü şartlar karşısında çıkarılacak, olağanüstü hal kanununda özellikle ve öncelikle çalışma ve çalıştır ma şartlarına ve ücretlerle ilgiii hükümlere muhakkak yer verilmelidir. Çünkü hiçbir dönemde olağanüstü hali çalışma ve çahştırtna orta mından soyutlamak ıtıümkün değildir. Anayasa Mahkemesinde bu imkan düzen lenmedikçe çıkacak bir olağanüstü hal kanunun Anayasaya aykınhk iddialan ile knrşılaşması önlenemeyecektir. Anayasanın muhtelif mad dclerinde, yapılacak düzenlemeler kanunlara bırakılmış ve yürütme organına gft rpv verilmiştir. Buna rağmen bazı kanunların 20 yılIık bir süre içinde bile gerçekleştirilemediği ortaya Çik mıştır. Bu türlü bir gecikme nln gelecekte olmastnı önlemek bakımından Anayasaya zorunlu bir ibarenin ekİpnmesi veya düzenlemenin geıırıımesi gerekli görülmek tedir.» THY'de güncel sorun: Hostesler zayıflasın mı, zayıflamasın 4ngiltere ile Arjantin sıcak savaşın eşiğindeymiş... Kıdem Tazmlnatı Fonu I için çalışmalar yapıhyormuş... Ya da Yüksek Hakem Kurulu'nun ücretliI lerle ilgili zam kararları glbi güncel konularm hemen hiç biri şu günlerde Türk Hava Yolları hosteslerini ilgilendirmiyor. Çünkü pek çoğunun düşlerine bile giren, kendilerince çok önemli sorunları var: «Zayıflasınlar mı, zayıflamasınlar mı?» Hosteslerin yaz sezonu için arkadan yırtmaçlı, vücut hatlanna sanatsal bir gorünüm verebilecek dar etekleri, buluzları ve ceketleri Istanbul'un büyük bir giyim flrmasına ısmarlandı. Yapılacak yeni üniformaların en büyük bedenl 42 olarak sap tandı. Yetkililerce alınan karara göre, 42 beden giyemeyenler, zayıflayana dek uçamayacak. Ancak 42 beden, hanımlar için oldukça büyük bir beden. özellikle «uçan meleklerimizde» hiç de alışık olmadığımız bir ölçü. însanm ister istemez ak lına şu soru geliyor: «THY'ye girdlklerinde bir manken kadar dütgün vücut yapısma sahip hostesler, daha sonra nasıl oluyor da kilo alıyorlar?» Bundan üç yıl önceslne kadar Türk Hava Yolları'na giren hosteslerden beş yıl süreyle evlenmeme koşulu aranı yordu. Bu tür zorlama, hostesler arasında büyük tepkilere yolaçtı. Çünkü hiç biri «yasak aşk» yay şamaya zorlanmak lstemiyordu. Bu gerekçeyle söz konusu evlenmeme koşulunun kaldırılması İçin büyük mücadele verdiler. Sonunda isteklerini işverene kabul ettirdiler. Son üç yıla değln. kilolarını büyük bir titizlikle koruyan «melekleriınize» şimdi ne oldu da 42 bedenin endişesini yaşıyorlar? Yapılan araştırmalara gore, hostesler arasında evlenme oranı büyük ölçüde arttı. Yuva kurun ca da, yaşamın doğal sonucu olarak ya hamilelik dönemi başlıyor, ya da do gum sonrasının Türk hanımlarına özgü fazla kiloluk dönemi... Bir de hiç evlenmeden dikkatsizlik! sonucu alınan kllolar var. Her üç aşamanın içinde olanları büyük bir korku aldı şu günlerde: «Uçmak ya da uçmamak.» Uçmayı yeğleyenler harıl, harıl zayıflamaya çalıgıyor. Her türlü rejim yöntemini deneyerek. Olayın bir de başka ilginç yönü var. îzin yapabllme uğruna uçmak istemeyenler. Bu yıl THY'nin dış baglantılı seferleri yoğunlaştı. Daha önce uçmadıkları yerlere gidiyorlar şimdi. Özellikle Ortadoğu ülkelerine. Hosteslerin deyiml lle «ful uçuş» yaptıklarmdan pek çoğunun yıllık yaz izni tehlikeye giriyor. Bu nedenle izin yapmayı,, uçmaya yeğleyenler, zayıflama işlemini şimdilik 5'az sonuna bırakıyor. 'TISK, isci hareketine cihad actı,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclislnln sendikacı üç üyesı Turkiye İşveren Sendıkalan Konfederasyonunu çalışma banşı edeblyatuun arkasına sığınarak Türk sendikacılığma ve işçl nareketine karşı «cfhad» açmakla suçladüar. Mustafa Alpdündar, Vahap Güvenç va Feridun Şakir övünç dün düzenledücleri basın toplanüsında TÎSK'in son günlerde güdümlu ve sıstematik biçim de TUrk sendikacüığma ve kazanılmış işçi haklarma karşı çok yakışıksız, acımasız bir taarruzla saldınya geçtigini söyledller. «Ülkemizdeki çalışan Işçllere mutlu azınlık dlyebilecek kadar clddiyet ve hakkaniyetten nzaklaşan ve kuruluşun işçl hareketini nıaksatlı olarak laşkırttıklannı» kaydeden U yeler kamuoyunun kimlerın mutl u azınlık olduğunu gayet lyi bildigini vurguladılar. TlSK'in anayasamızın «sosyaj devlet» ilkesine de bulaşarak Ulkede oluşturulmasına çalışılan kardeşlik ortaraını dinamitledıkleriru blldiren tiyeler, daha sonra şunları söyledller: «Milyonian kapsayan lşçi keiimi içinde, işverenler arasında da bulunulabileceği gibi birkaç «seııdlka ağası» bulunabilir. Fakat birkaç ağanın birkaç şaşkının vebal faturası 15 mil ynnluk hir çalışan keslme fatura edllemez.» İşveren kuruluşlanrun ış çi hareketınin saygılı, bılinçh suskunluk ve tavrını sömürdügünü, kazanılmış haklann kökünün kazınma sını önerdığinı kaydeden iiyeler, Devler Efişkanmın Bursa konuşmasında .şçı haklarma karşı olmadıklarını ve gerilem? olmayacağını vurguladığını anım sattılar. Laborafuvarda insanlar için öiebilen Prof. Tahsinoğlu anıidı Selim YALÇINER «Taşanıak şakaya gelnıez / Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın / Bir stncap glbi tnesela / Yahut kocaman gözlüUlerin / Beyaı gömleğinde bir laboratuvar da / tnsanlar için ölebileceksin / Hem de yüzıinü bilc görmediğin insanlar için / Hem de hiç kimse senl hnna zorlamamışUen / Hem de en gıizpl en gerçek şeyin / Yaşamak olduğunu bUditin halde / Böylesine sevllecek bu dünyada / Ya şadıın diyebilmen için...» Bu dlzeler, tstanbul Ünlversitesl tstanbul Dlşheklmllği Fakültesi Patolojl Birlmi'nln girlşinde bulunan Prof. Dr. Melih Tahsin oftlu'nun resminin altında yer alıyordu. Prof. Dr. Tah sinoğlu, 2. Anma Günleri'n de ögrencllerlnce düzenlenen bir sergl lle yaşatılırken, kendislnl tanıyanlar bu vesile ile «eski» günlerine gittiler. Prof. Dr Tah sinoglu ne yapmıştı, «Laboratuvartla insanlar İçin öiebilen» bu hocanın ülkemize katkılan nelerdl, tstanbul Dişhekimliği Fakültesi Patolojl Btrlml Başkanı Doç. Dr. Gtilçln Erseven den dınliyoruz: «Bugün açtljımız sergide bulunanların tütnii, Melih Hoca'nın öğrencileridir. O, doku Incelemelerlnl ülkemize getiren çok degcr li bir bilitn adarnıdır. Üste lik, bu konu o yıllarda hiç bir biçimde tedaviye glrme miş olduğu halde... Doku incelemeleri ise, tıpta tedavinin artık vazgeçilmez öge lorlnden biri olmuştıır. Aşa ğı yukarı tüm hastalıklarda doku İncelemeleri yapılmakta ve birimimlz tüm hirimlerle birlikte tedavinin daha bilimsel, daba ger çekçi ve kalıcı olması aıtıarına varmaya çahşmaktadır. Hiç bilinmeyen blr konumın ülkemize getlrilmesinde Prof. Dr. Melih Tahslnoğlu'nun engel tanımaz çabası herkesce kabul edilıniş durumdadır. (Hastalıkların tedavisinin doku Incelemeleriyle gerçekleştirildlğl bilim dah) olarak adlandırılan patolojiye Melih Hoca'nın katkılan sadece bilimsel anlamda da olmadı...» tstanbul Dişhekımliğl Fa kültesl Patoloji Biriml Baş kanı Doç. Dr. Gulcln Erseven, Prof. Dr. Melih Tahsinoglu'nun kendi birlmlerınden başka Edirne Tıp Faküitesı Patoloji Birımrni ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patolojl Birimi'nl de fcurduğunu bellrterek 55 yaşm da «Laboratuvarda İnsanlar için öiebilen» Melih Hoca'nın öğrencilerlnce açılan serglyi konuklara gezdlrıyor tstanbul Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimrndeki fotoğraf sergislnde, çeşitli hastalıklı do kulann tedavi öncesl ve son rası görüntülerl bulunuyor. Sergiyl gezenler, MeHh Hoca'nın öğrencisi olmaktan duydukları gururu gizlemiyorlar... ANKARA, (Cumhtıriyet Bflrosu> KentKooo'un 3. olaftan genel kurulu pazar gunü Türk Standartlar EnstitUsünde vatnlacak. KentKoop, 3. Genel Kurulunun açış konuşmasını KentKoop Genel Başkanı Murat Ka rayalçın yaDacak. Karayaiçm'ın yapacağı açış konuşmasında topliı konut yasasına değinme sı bekleniyor. Karayalçın daha sonra KenfKoop'un bır yıllık çahsrr'alsrını ele alacak Kent Koop'un Genel Kurulu pazar günü ycoılacak Neden basarısız oldu? entbol sporunu Adanalılara sevdirme mücadelesinde büyük etkisi olan Kazım Tekin, aynı zamanda bölge hentbol ajanıdır. Beden terbiyesi bölge müdürlügünde de görevli olan Kazım Tekin Çukobirlik hentbol takımmın çalıştırıcılığını da yürütmektedir. Spor çerrelerinin çok iyl tanıdığı Tekin'l. sabahtan akşamın geç saatlerine, hattâ gece yanlarına kadar Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'ndeki odasında harıl harıl çahşırken, sağa sola koşuştururken veya blr kaç kişlye birden sorunlarının cevabmı yetlştlrmeye uğraşırken görmek mümkün. H BANKERLER' BANKERLER HiSSE SENETLERi HİSSE SENETLERİ TAHViLLER .TAHVİLLER. huriyet Mah. Vatan Cad. Buyük Aksakal işhanı 16/2 Tel: 13 931. • KONYA ŞUBESÎ'. Hükümet Meydam Mıhçızade Han Kat: 1. HİSSE SENETLERİ : 20 53 20 22 14 79 22 36 44 ARANAN MENKUL KIYMETLER AKAL AKSA BAĞFAŞ BAŞKENT ÇÎMENTO BATI ANADOLU ÇİMENTO BURSA ÇÎMENTO ÇÎMSA EGE GÜBRE GÖLTAŞ ÇANAKKALE SERAMÎK GUBRE FAERÎKALAEI ÎŞ BANKASI KARTONSAN MARSAN KAV KOÇ YATIRIM KORDSA KORUMA TARIM ORMA POLYLEN RABAK SÎFAŞ SUNTA ÖGRENCİLERİ SEKG1 DtZENLEDl tstanbul Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Manisalı ile Patolo.1l Biriml Başkanı Doç. Dr. Gülçin Erseven daha araştırmalarında çeklien fotojjraflardan oluşan serçide görülüyorlat. BAIMKER MENKÜL PİGERLER ; ••; T I C r f İ ? j E T Â Ş . ' • ) • . . ' .• • İSTMEBIİfEZTEL: TEL Denİz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı açıldı Q Bakteriyolog Dr. Vural Güven $ ) Hayati Kimya Dr. Bilgin Kaynak Istasyon Cad Odak işhanı Kat 3 Bakırköy Tel: 70 14 63 SSK ve BağKur emeklileri Tüm bu yoğun çalışma lçerislnde daha Kazım Tekln'ln antrene ettlği Çukobirlik takıtnı hentbolde Adana Şampiyonluğunu elde etmiş, büyük bir mücadeleden sonra 1. Türkiye ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Bu nedenle Ankara'da düzenlenen Türkiye hent bol ligi birinclllğine de bu ekip katı lacaktı. Ankara'ya gitmeden önce «Ne yaparsınız» şeklindekl sorumuza Tekin kendlnden emin bir şekilde «alacagımız en kötü netice, üçttncülük, bilmeden dördüncülük» demişti. Ankara'ya gidildl. Maçlar oynanmaya başladı. Ancak Çukobirlik bırakın yengi almayı, berabere kalma aksine farklı sonuçlarla durmadan yenlliyordu. Bu durum Adana'da da tabii konuşuluyordu. Kazım Tekin'in çok iyi niyetli çalışmalannı bilenler ise bunu esprili şekiilerde yorumluyorlar ve kendilerince bir şey söyleyip sohbetlere neşe katıyorlardı. Bu duruma hem gülen hem de Kazım Tekln'i bu işte kayıiTnak isteyen bölge müdürlüğünde görevli bir müstahdem ise kısaca konuşarak yenilgilerl şöyle yorumladı: «Kardeşim, Kazım, bu kadar tsln içinde Adana'da evlenmeye fırsat bulamıyor, oralarda başanlı olmak İçin takımlarla ugraşmaya, çalıştırmaya vaktl olnr mu» Telex23324 • EANKER KASTELLİ A.Ş Merkez: Vakıf Han Asma Kat No. 23 Sirkecı Istanbul P.K. 735 Telex: 23 314 KAST TR. • ANKARA ŞUBESÎ: AtatürK Bulvan No: 97/4 Kızılay, Tel. 17 59 00 18 32 54 • ANTALYA ŞUBESt: Atatürk Cad. Reşıt Berberoglu îş hanı Kat: ı No. 6/7 Te): 50 49 • BURSA ŞUBESI: AtatUrk Cad. Kurtul Işhanı No. 59 Asma kat. Tel: 20 369 11 336. • ESKİŞEHÎR ŞUBESÎ: înönü Cad. Porsuk İşhanı Kat 2 Köprübaşı Tel: 16 185• IZMİR ŞUBESt: Cumhuriyet Bulvan No. 11 Meydan Apt, Kat 1 No: 13 Tel: 21 20 94 Telex 52 678 ONAY TR • SAMSUN ŞUBESÎ: BanJcalar Cad. No. 5 Tel: 19 482 • KAYSERÎ ŞUBESÎ: Cum "Sosyal yardım kurulusları arasındaki fark giderilmeli,, ÎSTANBUL (UBA) Türkiye Emekliler Derneklerı Federasyonu'na son günlerde on binlerce dilekçe gönderildiği ve mevcut 3 sosyal yardım kuruluşu mensupları arasındaki eşitslzliklerin giderllmesi için harekete geçilmesinln tstendiği belirtlldi. SSK ve BağKur emeklisi onbınler ce vatandaş, Emekli Sandığı emeklilerlne kendllerinden çok daha yüksek parasal ve sosyal hak tanındığını, bunun adaletsizlik oldu gunu belirterek, kanunla giderilmeslni lstiyor. Dilekçe ile başvuran SSK ve BağKur emeklileri, Emekli Sandığı emeklilerinin aynı süre çalıştıkları ve ken dilerînden daha az prim odediklerl halde daha çok emekli nıaaşı aldıklarını, kendllerinin ise belirlenmiş bir tavan olduğu için ancak tavan kadar maaş aldıklarını belirtiyorlar. Dilekçeyle başvuranlar, Emekli Sandıgı emeklilerinin emekll olduktan sonra herhangl blr özel sektör lsyerinde çalışabildiklerlnl, ken dllerlne işe bu Imkânın ta nınmadığını belirterek çıkarılacak blr kanunla SSK ve BağKur emeklilerinın ae avnı hakka kavuştnalannın saglanmdsıaı ıstıyorlar. Kim ne yapıyor? irketlerin bilançosu belli olduktan sonra yönetid transferinin yeniden hızlandıgı görülüyor. tşletmeler eski Bakanı Prof. Kenan Bulutoğlu Okumuş Holding's Başmüşavir olurken halk girişimleri destekleme eski Genel Müdürü Ferit Yurtsever de aynı holdingde Genel Müdür Yardımcısı oldu. Uzun bir süre îzmir'de Batı Aliminyum Genel Müdürlüğu yaparak bu şirketi düze çıkaran Yurtsever'den Okumuş Holding şimdi çok şey bekliyor. Başbakan eski yardımcılanndan Hikmet Çetin ise son zamanlann giderek büyüyen Inşaat şirketlerinden Ozcan Şirketler Topluluğu'nun Ankara Grup Koordinatörü oldu. Bakanlıktan aynldıktan sonra bir süre istırahat eden Dr. Şahap Kocatopçu ise Izmir'deki METAŞ t'abrikasının Yönetim Kurulu'na seçildi. Dr. Kocatopçu bu görevinin yanısıra Şişe Cam vö Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütecek. Kocatopçu'nun oğlu daha önce Çuhurova Kimya şirketinde gö rev yaptığından kendisini tanıyanlar. «Sobo oğul şlmdi birlikte yöneticilik yapacak* diyor. Bu arada Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda, yıllann bir uzmanı Dr. Ahmet Demirel Genel Müdür yardımcısı oldu. Bankanın her kademesinde başanlı hizmetleri lle tanman ve îktisat Fakültesi'nde verdigi doktora lle akademik dünyanm ilgisini çeken Demirel şimdi daha makro sorunlarla yogrulacak. Ş S ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DEKANUĞINDAN 18 mart 1982 tarıhlı Resmı Gazete'de yayımlanan aşağıda bılım dah ve sayısı belirtılen dallarda Fakultemıze Araştırma Görevlisı, Uzman ve Okutman alınacağma ılışkm Ankara üniversitesi Rektorluğu ılanmdaki başvuru suresı 20 nisan 1982 gunü çalışma saati bitimine kadar uzatılmıştır Siyasal Bilgiler Fakültesi Bilim Dah Adedi ı Kamu Yönetıraı 1 lstatistik ve Ekonometri 1 Anayasa 1 Siyasi Tarıh 1 Siyasal Teoriler 3 îngllizce (Okutman) Fransızca (Okutman) 2 Almanca (Okutman) 1 Egıtim Programcısı (Uzman) 1 Beden Eğitımcısi ve Spor U/manı (Uzman) 2 Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu: Bilim Dah Adedi Radyo Televizyon l Gazetecilık 1 Sınema 1 Fransızca (Okutman) 1 Almanca (Okutman) 1 tngilizce (Okutman) 1 Fotoğrafçılık (Uzman) 1 (Basın 1355.0) 2480 iirt'te Son Söz» gazeteslnin blr sayısında yayın lanan «Liitfen Nazik Oialım» başlıklı ha berln metni şöyle: «Beledlyc işhanındakl eski sağlık lokalinin yetinde açüan Şehir kıraathaneslnln girişin de ilglnç blr duvar yazısı yer almıştır. Kıraathaneye glrenler (herşey incelikten insan kabalıktan kırılır) sözlerini okuyarak ölçülü dsvranmakta ve elden geidlğin ce nazlk olmaktadırlar.» «Insan kabalıktan kırılır» MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Gazeteciler Cemiyeti'ne bir muhasebe elemanı alınaeaktır. Yüksek öğrenim ve îngilizce bilme terclh nedenl olacaktır. Askerllglnl yapmış ve 40 yaşından gün almamış Isteklllertn ögrenlm durumlarım. haklarında bil?i alınabilecek iki kişinln ad ve adreslerlnl, Istedikleri ücreti bildren ve fotoğraflarını ekledklerl bir diİPkçe lle 27 nisan 1982 günd saat 17 00'ye kadar Cpmiypt Genel Sfikreterligl'ne (Basın Sarayı CaealoSlıı) basvurmalan gereklidlr. Sözlü başvurular dikkate alınmayaeaktır. GAZETECtLER CEMİTETt Kartvizitle ihale teklifi 'lğde'dekl >Çiftehan Kap!ıcatorı»nın bir yıllık Işlet me hakkı için ihale açılmıştı. İhaJe günu. komısyon uyeleri. ihaleye katılanların verdikleri teklif zarflannı açıyorlardı. Komisyon Başkanı Niğde Valisi Bedrı Nazlıoglu da zarf açıyordu. Elindeki zarfa. İçinde başka bir şey var mı? gibisinden dikkatlice bakıyordu. Zarftan sadece bir kartvizit çtkmıştt. Başka bir şey goremeyince ıhaieye katılanlar arasında oturan Rıza Prodan'a. dönerek sert bir şekilde Rıza bey kartvizitle ihale almak devri geride halmıştır. Ahnız kartvızitinizı dedî 'Asfalt Rıza olarak bıllnen Adanalı Rıza Prodan, vali Nazhoğlu'nun bu sert hareketi karşısında neye uğradığını şaşırdı Aynı komisyon toplantıstnda 100 milyon lirava bir yıllık kıraya verilen 'Çiftehan Kaphcaları*mn Ihalesi için Rıza Prodan'm. teklif zarfının içerisıne sadece kart vızitmi koyduğu anlaşıldı. N rRun Oökne), Çavuşoplu Kozanoğla Rrubunun GıdaTarım KoordınatÖrlüSünde bu lunuyordu. Bu arada Ankon, IVleybuz, Aroma gibi şirketlerin devır alınmasında bızzat bulundu Deneyım lı kımva doktoru fabrikaları tam uretirne sokacakken Rbrevınden ayrıldı Herkes meraktdy dı. Ancak Dr. fiöknel kendisine ısiıfa nedenlerinı soranlara, «şimdilik no comment» yanıtını vermekle yctiniyor. «No Comment» E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog