Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 15 NÎSAN 1982 GUNUNAYNASI •• •• Batı 'da gerçek ücretler Gerçeh ücretlerdeki gerilemenin sosyal refah. devleti anlayışmm egeman olduğu ülkelerce de önlenememeaı, Batı ekonomilerindeki durgunluğun yükünün işçilere yansıtıldığı biçiminde yorumlanıyor. Ekonomi Servisi İşçi ücretlerinin sürekli olarak enllasyonun üstünde belirlenmesı geleneğine sahip sanayileşmış ülkelerde, geçen yıl bu ilişki tersyüz oldu ve birçok batılı ülkede ücret artış hızı enflasyon oranının altında kaldı ve böylece gerçek ücretler geriledi. En fazla ücret gerilemesi, monetarist politikanın uygulandığı Batı ülkelerinde gözlenirken, sosyal refah devleti anlayışının egemen olduğu ülkelerin de bu gerilemeyi önleyememesi, batı ülkelerinin içinde bulundukları ekonomik durgunluğun yükünü işçilere yan sıtmaktan başka çözüm bula madıklarının göstergesi oldu. Credit Suisse adlı İsviçre Bankası'nın yayın organında yeralan bir incelemeye göre, Kanada hariç tüm sanayi ülke lerinde geçen yılki ücret ar tış hızı 1980'e oranla düşük dü zeyde geryekleştı. Fu ülkelerde 198ü yılında ortalama yüzde 11,6 olan ücret artış hızı, 1981 yılında 2,1 puan geriledi ve yüzde 9,5'e düştü. Sadece Avrupa Ulkeleri sözkonusu olduğunda ise bu gerilemenin orta lama 2,5 puan olduğu görülüyor. Ücret artış hızmın bir ön ceki yıla oranla, yüksek olduğu tek ülke Kanada oldu. Bu ülkede 1980 de yüzde 10,9 olan ücret artış hızı geçen yıl yüzde 11,9'a yükseldi. En hızlı gerileme ise, 9,2 puanla îngiltere'de gerçekleşirken, 2,5 pu geriledi anlık bir duşüşle Japonya ikin ci sırayı alıyor. Öte yandan, Pransa, îtalya, Belçika, İspanya ve Japonya dışmdaki batılı ülkelerde geçen yıl ücret artış hızı fiyat a r tışlarımn altmda kaldı. Monetarist ekonomik poliükanın uy gulandığı ABD ve özellikle İ n giltere'de gerçek ücretler hızla gerilerken, sosyal refah devleti anlayışının hakim olduğu Îsveç ve Hollanda'da da ücretlerin enliasyonun gerisinde kalması önlensmedi, hatta Hollanda' da araüakı fark 4 puana kadar yükseldi. Sendikaların ağırlıklarım önemli ölçüde ko ıudukları İtalya'da ücretler enf lasyon oranının 5 puan uzerin de seyrederken, sosyalist hükü metin iktidarda olduğu Fransa'da da 1931 de enflasyonun haîifçe artmasına ve ücret ar tış hızmm gerilemesine ragmen ücretler fiyat artışlarımn üzerinde kaldı. Gcleneksel olaratc işçı sendikalarmın, enflasyon oranının altmda bir ücret artış hızma razı olmadıkları B. Almanya'da ise geçen yıl fiyat ar tış hızı yüzde 6,3 olarak gerçekleşirken, sanayi kesimindeki ücret artış hızı yüzde 5,2 ditzeyinde kaldı. IŞÇÎNİN RMBNİNBEN ŞüknnKETENCİ Ucretlerin en fazla gerilediği ülke, Ingiltere Ihtacatta geçen yılki vergi iadesi 25 milyar ANKABA (ANKA) 1981 yılında, ihracatta 25 milyar liralık vergi iadesi yapıldı. Iç vergilerin giderilmesi yoluyla diger ülkelerdeki çeşitli teşvik tedblrleri karşısında sınal ürünlerine dış pazarlarda rpkabet eşitliği sağlamak amacıyla uygulanan ihacatta vergi idesinin geçen yılki tutarı, bir önceki yıla göre 5 kat daha fazla oldu ve 20 milyar liralık genişleme gösterdi. Bu arada, 1981 yılında iade edilen vergi tutarınırı, vergi iadesine konu olan mallarda gerçekleştirilen 174 milyar 220 milyon liralık ihracatın yüzde 14'U düzeyinde olduğu belirlendl. 1980 yılında iade edilen 4,8 milyar liralık vergi iadesi kapsammda yer alan mallann ihracmdan sağlanan 54,6 milyar liralık vergi iadesi kapsamında yer alan mallann ihracmdan sağlanan 54,6 milyar liranın yüzde 8,9'unu oluşturuyordu. Grev Hakkı ayın Çalışma Bakanımız Prof. Turhan Esener'in de aralarında olduğu, Jş Hukuku hocalarımızın ders kitaplannda, «Sosyal ve temel hak» olarak tanımlanan, işçinin Grev lıakkı üzerinde şu ana görüşlere yer verilir.. •Çalışma koşullarının işçi • işveren arasında özgürce pazarhk konusu ve bu pazarhkta anlaşnıanın olmaması halinde, işçilerin işi topluca bırakmaları, yani greve başvurmaları, demokratik hukuk sistemlerinde, temel ilke olarak kamu otoritesinin müdahalesi dışmda oluşmahdır. Kamu otoritesi grev karşısında tarafsız kalmalı, böylece sosyal kararların oluşumunda, sosyal tarafların özerkllği korunmalıdır.» «Grev olup da, işyerinde zararın doğmaması olanak dışıdır. Zaten grevin sonucunda kendisine zarar verme kaygısı işverende yok ise, grev işçilerin toplumsal ve ekonomik gelişmelerini sağlamaya elverişli bir savaş aracı olarak kesinlikle değer taşımaz. Sendikalar grevle işverenin ekonomik gücünde riziko oluşturabilmelidirler, ki; pazarhk gücünü denkleştirebilsinler.» «Kamu otoritesinin, sosyal devlet anlayışı içinde, sosyal kararlarla yakın ilgisi vardır. Ayrıca sorumluluğu da söz konusudur. Ancak bu kararların oluşmasmda devletin yetkisi sınırlandırılmış, yansu kalması istenmiştir. Grev hakkına da kamu otoritesinin müdahalesi, sosyal devlet anlayışı ile çatışmamalı, özellikle sosyal bir hak olan grevin özü zedelenmemelidir.» Ders kitaplarında ögrencilere verilen bu temel görüşler açısından, Konsey gündemine kadar gelmiş, konuya ilişkin yasa tasarısını ele alırsak; Gazete haberlerinde yer alan tasarı metni doğru olmak koşulu ile, (ki gönlümüz doğru olmamasını yegliyor) grev hakkının özünün zedelenmedigini söyleyebilecek bir bilim adamı düşünemiyoruz. 17 yıl uygulanan yasada, grev hakkına, prosedürden başlayarak getirilen çok yönlü snırlamalar yetrniyormuş gibi.. Geçmişte siyasal iktidarlann, yürütmenin greve müdahale, grevi erteleme haklarını yasa amacı dışında kullanmasının sayısız örnekleri yokmuş gibi... Yargının grev hakkının özünü zedeleyen müdahale örnekleri yaşanmamış gibi... Grev hakkında pek çok yönlü yeni sınırlamalar daha öneriliyor; Kamu yararının korunması, kamu düzeninin ve ulusal güvenliğin sarsılrnaması, halkm sağlığının korunması» gerekçeleriyle, grev yasaklarının daha da genişletilmesi öngörülüyor. Bu yazıya iş hukukçularımızın. grev hakkını bilimsel tanımlamaları ile girmiştik, işçilerin. sendikaların kaygılarını saklı tutarak, yine bilim ndamlarmızın, bilimsel kaygıları ile noktalayalım.. Daha yasa tasansı ortaya çıkmadan, işveren kunıluşlarmdan gelen yeni smırlama önerileri üzerine, çeşitli bilimsel toplantılar ve makalelerde yer alan bilim adamlarımızın görüşlerinden birkaç cümle aktaralım: «Grev hakkına yasalarla getirilen şmırlamanın artırılmasının temel hak olarak grev hakkının özü ile ilişkisi başlı başına tartışılması gereken bir konudur. Hangi grevler kamu düzenini veya kamu yararını, ya da ulusal güvenliğî bozucu niteliktedir? Bunlan kesinlikle tanımlamak, boyutlarını çizmek olası değildir. Eğer bu kavramlar geniş yorumlanır örneğin turizm, bankacıhk işkolunda olduğu gibi ülke ekonomisini ilgilendiren durumlar da bu kav' "raıhlanıi" boyötlari lçinde yer alırsa, o zaman tüm grevlerin sonuçları 'bakımından kamu düzenini veya kamu yararını bozduğu, ya da ulusal güvenliği zedelediği söylenebilir. Böylö olunca neredeyse her grevin yasaklanması hakkı doğar ki, bu davranış temel hak olan grevin özünü yaralar...» S BATI'DA ÜCRET VE FtYAT ARTIŞLARI 1980 Fiyat Ücret 5,5 6,0 B. Almanya 13,6 15,1 Pransa 17,2 18,0 tngiltere 21,2 22,5 îtalya 4,0 5,7 İsviçre 13,6 8,9 îsveç 4,6 6,5 Hollanda 6,6 9,3 Belçika 15,5 18,5 Ispanya AVRUPA (ort.) 12,5 14,0 Kanada 10,1 10,1 8,7 ABD 13,5 Japonya 8,0 8,1 SANAYİ ÜLKELERI 12,1 11,6 Fiyat 6,3 13,8 12,0 17,3 6,1 9,7 7,4 8,3 14,5 11,9 12,1 8,9 4,3 9,8 1981 Ücret 5,2 14,8 8,0 22,1 4,9 7,9 3,4 9,2 17,5 11,5 11,9 7,3 5,6 9.5 3 ayda 21 yabancs firmaya sermaye getirme Izni veriSdi ANKARA (ANKA) 1982 yılının ilk üç aylık döneminde, DPT Ycbancı Sermaye Dairesi tarafından, 21 yabarıcı sermayeli firmaya 32 milyon dolar dolayında sermoye getirme izni verı'rti. Getirilmesl öngörülen yabancı sermayenln yüzde 70.3'unu oluşturan 22,5 mllyon doları yabancı firmaların «Garantisiz tlcori alacak lar»ından karşılanacak, Yaboncı Sermaye Dolresi derlemelerine göre, Izin verllen 21 firma arasında sayı acısından ön sırayı Federal Al man firmalar alıyor. 8 Federal Alman flrma, getirmek için izin aldığı 6,97 milyon dolarlık yabancı sermayenin tamamını garantisiz t l cari alacaklarına mahsup edecekler. A'manları 7 firma lle İsviçre izliyor. Öte yandan 6224 sayılı yasaya göre verllen yatırım izinlennin de kimya sektörü başı cekiyor. Bu sektörde 12,1 milyon dolarlık yabancı sermayeli yatırım öngörüldü. Sigara fabrikalarmda stokların eritilmesi için üretim yavaslatıldı MALATYA, (Cumhuriyet) Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer, stok faz lalığı nedeniyle Malatya dahil birçok sigara fabrikasında üretimin yavaşlatıldığını, stokların eritllme sinden sonra kallteli sigara üretimine geçileceğtni söyledi. Doğu Anadolu Ekicl Tütün Piyasasını açtıktan son ra Malatya'da bir basın toplantısı düzenleyen Bakan, kağıt, işleme, filtre ve benzeri sorunların oldu gunu, bunlann teker teker ele ahnarak çözümlenmesiyle stgara kalitesinln yük seltllmeye çalışılacağını bil dirdi. Bozer, dışanya gönderilen sigaraların yurt içinde tüketilenden hem pa ketleme, hem de diğer yön lerden kaliteli oldugunu, aynı standartlarda yurt 1çinde de sigara Uretllecegini kayatetti. ^ $#• i ; Avrupalı işçi 56, Türkiye'deki isci 502 saat calısarak buzdolabı alabiliyor ANKARA (ANKA) AvrupcTnın bazı ÜI keleriyle Turkiye'deki ışci ücretlerinin alım gücüne ılişkln bir oraştırmo yayınlandı. Araştır.naya göıe Aurupa ülkelerindeKi bir işcin.n buzc'olabı alabilmesi :çin BelciKa'do 29 saat 23 ookika, Frcnsa'da ise 56 saat 1 dakika ca hşmosı gerekıyor. Turkiye'deki bir ışcinin 50<; saat 35 aakika colışnıası kacmılmaz oluyor. «Eurostct» dergisinln şubat ayı soyısında yoyınlanarı oraştırmada, Almanya'daki bir şci bir kilogram ekmek alabilmek ıcın 18, Belcikalı bir ışcı 10, Danımarkclı bir işci 14, Fransa'lı bir ışci 18 dakika, Hoüanda'lı bir İşçi 9, Lüksemburg'lu bir işci 9 Türkrye'dekı (YSEde calışan) bir işclnin 29 dakika calışmosı gsrekıyor. 1 Urfa'da oto parçacısı vergi rekortmeni URFA, a.a.) Urfa'da vergi rekortmeni 3,8 milyon lira ödeyen oto parçacısı Nadi Sındıraç oldu. Sındıraç'ı sırasıyla şu mükellefler izliyor: Mahmut Yıldız (Nakliye Müteahhidi) 3.5 milyon lira, Inam Aslan (Petrol Ofisi Bayii) 3,3 milyon lira, Bekir Sıtkı Yetkin (Oto Parçacısı) 2.8 milyon lira, Ömer Saraç (Oto Lastik Bayii) 2,5 milyon lira, İŞCİUERIM EŞİT ÇALIŞMA 1 Kg. Ekmek Belçika 10 Dak. B. Almcnya 18 Dak. Dammorka 14 Fransa 16 Dak. Hollando 9 Dak. Lüksemburg 9 Dak. Ingiltere 10 DOK. Türkiye/YSE Işcisı 29 Dak. SÜRELERİ VE ALIM GÜCLERİ Buzdolabı 29 saat 28 30 saat 34 35 saat 36 56 saat 01 33 saat 21 23 saat 49 53 saat 13 Siirt'te, Fahri Can en yüksek vergiyi ödedi SİİRT, (a.a.) Siirt'te insaat mühendisi Fahri Can 2,9 milyonla en fazla vergiyi ödedi. Diğer en yüksek vergi ödemeleri şöyle: Şaban Tekel (Müteahhit) 2,6 milyon lira. Necat Aykut (Nakliye Komisyoncusu) 1,7 milyon lira. Fahri Değer (Mutfak Eşya Bayii) 1,2 milyon lira. Dana Eti 1Kg. 1 saat 55 Dak. 2 saot 2 saat 31 Dak. 1 saat 41 Dak. 1 saat 34 Dak. 1 snat 54 Dak. 4 saat 1 Dak. Dak. Dak. Dak. Dok. Dak. Dak. Dak. . 502 saat 35 Dak, ADIYAMAN. (a.a.) Adıyaman'da en yüksek vergiyi Noter Hüseyin Tubay ödedi. Tubay 1.9 milyonluk vergiyle birinci sırada yer alırken, onu şu mükellefler izliyor: Ezer Songül (AJcaryakıt Bayii) 1,7 milyon lira, Mahmut Bozkurt (Traktör Satış Bayii) ı milyon lira, M Halil Ülgen (Akaryakıt Bayii) 979 bin lira. Ahmet Öncephe (Akaryakıt Bayii) 813 bin lira. Adıyaman'da en yüksek , $ « * ;> g vergi 1,9 milyonla noterin * * • ** * ' 3. Gıdo Kongres? Ankarcs'do toplandı ... . ,.a.ı Elazığ'da 9 milyonla Zülküf Öcal vergi birincisi ELAZIĞ, (a.a.) 1981 yılı gelir vergisi rekortmenliğini 8.9 milyon lira ödeyen Zülküf Özal adlı bir müteahhidin kazandığı bildirildi. Defterdar Necati Erem'den alınan bilgiye göre, 1981 yılı gelir vergisinde en çok ödemeyi müteahhitler yaptılar. Verilen bilgiye göre. vergi rekortmenliğinde Öcal'dan sonraki 4 sırayı şu mükellefler alıyor: Güngör Türkköz (8.8 milyon). Bekir Salgın (4.9 milyon), Vahit Eriş (3,4 milyon), Adnan Özcan (3,2 milyon). Cevre korunmasmın planli bir sanayilesmeyle sağlanabilecegi belirtildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayileşme sürecinde çevresel etkiler konulu ulus lararası sempozyum dün Ankara'da başladı. Sempozyumun açış konuşmasını yapan Devlet Bakanı Nimet özdaş, toplumun çevre bilincine kuvvetle sahip olmasının önemine değindi ve «Ekonomik ilkeler ekolo.jik llkeler gözönüne ahnarak saptanırsa, gelecek kuşaklara da yaşanılabilecek bir dünya bırakılabilir» dedi. Sempozyumda konuşan TMMOB Başkanı «BUlent Tanık» çevreyi kirleten ve tahrip eden sanayileşme ve teknoloji değil, bencillik, bireycilik, geleceği ve başkasını düşiinmeme ve plansızlıktır.» dedi. Sanayileşmenin ve çevre korunmasmm birbirine alternatif olmadığım bildiren tanık «çevrenin korunması öncelUüe çıkarcılıktan uzak, planli bir sanayileşme ile sağlanabüir» şeklinde konuştu. Sempozyum'da bir bildiri sunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Pakültesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Çetin Göksu, «Ttirk toplumıınun yaşamakta olduğu sorunlar planlara yansımadığı gibi, planlar da toplumu çağdaş uygarlık düzeyine gidcn çizgide yönlendirememektedir» dedi. Büyük ihraç polansiyeli olan gıda sanayine ağırhk verilmesi istendi ANKARA, Tür ANKARA, (UBA) Tür kiye Odalar Birliği ve Gıda Tcknolojisi Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen Türkiye 3. Gıda Kongresi Ankara'da başladı. Kongrenin açılışında konu şan Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar gıda maddelerinin her an bir silah olarak kullanılabileceğini belir terek şunları söyledi: «Bugün dünyanın içinde bulunduğu şartlar göstermektedir kl, gıda maddeleri her an bir silah olarak kullanılabllecektir. Türkiye olarak şanslıyız ki, kendi kendimizi beslemek yanında, gıda maddesi ihraç imkanlarına da sahip bulunmaktayız. Ekonomimizin dö viz ihtiyacı gözönüne alındıferında, bu potansiyelin ne büyük bir değer taşıdığı aÇI Iplik ihraç fiyatlan ANKARA (a.a.) Ticaret Bakanlığmca hazırlanan ve (AET) ülkelerine yapılacak pamuk lpliğl lhracatmda, karde ring pamuk lpliklerl için asgari ihraç fiyatı uygulamasma geçllmesine İlişkin sirküler, Resmi Gazete'nln dünkü sayısında yayınlandı. Sirkülerle. karde ring pamuk ipliği asgari ihraç fiyatı şöyle belirlendi: Ege pamugu ile Çukurova pamugu yapılmış ile yapılmış 5.85 DM. 5.51 DM. 6.07 DM. 5.72 DM. Ticaret Bakanlığı'nm sirkülerine göre, diğer kallte pamuk ipliklerinin fiyatlan, Izmir Ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Koordlnatörlügünde Mersin. Antalya ve İstanbul îhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen asgari ihraç fiyatları baz almmak suretiyle, müştereken tesbit edllecek. .Asgari ihraç fiyatı uygulaması. ihracatçt blrliklerlnce fiyat uygunluk teyidl verllmesi suretiyle yürütülecektlr. Sözkonusu uygunluk teyld belgesl, gümrük iadelerlnce ihraç sırasmda aranacak. ktır.. çıktır.» Kongrenin ilk tebliğini su nan T. Güngör Uras, ise bir tarım ülkesi olan Türkiye'de gıda sanayiinin, tüm ima lat sanayii içindeki yerinin kücüklüğüne işaret etti ve gıda sanayinin ekonomi bakımından öneminln büyük ihracat potansiyeli taşunasında oldugunu belirtti. Buna ragmen bu sanayinin devamh ihmal edildiğine deği nen Uras şöyle konuştu: «Kalkınma planı hedeflerinde, gıda sanaylndeki üretim artışı talep artışı ile yakın oranlarda hedef alınmış, ih racat faktörüne ağırhk veril memiştir. Öte yanda, tüm imalat sektörü için öngörülen gelişmeden daha düşük bir tiretim artış hızı hedeflenmiştir.» Kongrede bir konuşma ya Uluslararası Enerji Ajansı lcra Direktörü Lantkze: Türkiye'nin yeni enerji kaynakları geliştirme cabasından cok etkilendim, ANKARA, (ANKA) Ulusiararası Enerji Ajansı lcra Direktörü Lantzke, «Türkiye'nin güç bir ekonomik durumda buluıımasına karşın, enerji kaynakların çeşltlendlrme çabalaruıdan çok etkllendim» dedi. Ankata'da bulunduğu sü re içinde Başbakan yardımcısı i'urgut üzal, Ener jı ve Tabı Kaynaklar Bakanı Faiur Ukel ve Dev let Hakaru Nimet Özdaş ile görüştüğünü belirten UU Lantzke, Uai, Tkl, Tpao ve Tek yetkilüeriyle de görüsiügünü ve Türkiye'nin genel olarak enerji ekono nıisiylö ilgili konuları ele aıdıklarını belirtti. Türkiye'nin Hırdo Elekı rik ve Termik Santıallaria linyit potansiyelin elektrık enerjisine dönüştürme programının normal uygu lanması halinde Türkiye • uin eiaktrik üretiminın 12 yıl içinde 4 5 katı arttı rabiıeceğine değinen U H Lantzke, «Elektrık enerjısı her türiü ekonomik faaliye tin motorudur» dedı. PtTROL Konuşrnasında, Türkiys'nin petrol sorununa da değinen Lantzke, Türkiye'nin 1980 yılında Irak boru hattının Kapanmttsıyla pet roı bulmak konusunda güç gunler geçirdigını ancak şimüi petrol kaynakiaruu çeşitlendirdığini söyledi. Lantzke, Ankara'datı temasları sırasmda Turkiye'nm petrol stoku duzeyınin üluslararası Enerji Ajansımn ısteaıği düzeylerın alünda oldugunun görüldügunü bunun ekonomik durumdan kaynaklandığını be ürtti. Dunya petrol pıyasasında ki degişıkliklerin tüketıcıye yansıtunıası gerektiğiru söyleyen Lantzkü, «Bu acı t,Miim de otsa, liyat artışlarııı tüketiciye yansıtmanuık, ekııııorninln sırııclinüe bımaum lura yol açabilir ve ılarıa büvuk zararlar vei'ebîür» dedi. Geiecîğe dönük olarak Türkiye'nin hem kendi pet roı uretımim artürmaK, hem de raıineri üianakıarın geüştirmek isteüığuıuı kenaısine bildirilaağıni kay dedân Ulf Lantzke, bir soru uzenne de yabancı petrol şırkeüerınin TürKiye'de aranıa yapmalarırun, bilgı traıısferi açısından yararh olacağmı sözlerine ekledl. y/ Tarım ve Orman BakanlıPan Tarım ve Orman Bc ğı Müsteşarı Osman Teklnel, özellikle 1970'ten sonra büyük bir patlama kaydeden gıda sanayi fabrikalarında tam kapasite ile calışma koşullarının yaratılmasının, bizzat tarımsal üretimin arttırılması kadar önemli oldugunu belirtti, Bu fob rikalarm başlıca sorunlarının üretilen ürünlerin özellikle fiyatı, kalltesı, ambalaiı nedeniyle Içte ve dışta yeterlnce pazarlanamayışı oldugunu kay dettl. Türkiye Ziraat Odalan Birliği Yönetlm Kurulu Başkanı Osman Özbek, tanmda büyüme hızmın düştüğünü, bunun da bir tehlike ifadesi oldugunu belirtti ve gıda sanayinin de mevcut fiili tarım ürünleri 0retiminin verdlğı olanaklar ölcüsünda gsllşme göstermediğini söyladi. Türkiye'de gıda sonayinin ic pazara dönük oldugunu vurgulayan Özbek, «Zl raat sanatları şekündekl geleneksel imalat üniteleri artık yeterli değildir. Gerek İc ve gerekfe dış talep modern tek nolojinln uygulandığı fabrika Imalatına yöneliktir» dedi. Gıda TekTiolojisi Derneği Başkanı Azlz Eskl ise, gıda ko Mte kontro! hizmetinin yeterli etkinlikte oldugunu söylemenin güc oldugunu ve bu durumdan tüketici ve dürüst üretlclnin büyük zarar gördüğünu belirtti. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. All Balaban da yaptığı konuşmoda, «Turkiye'deki tarımsal potansiyelin çjeliştlrllmesi halinde, bitkisel üretimin İki • üc kat, hayvansal üretimin de. beş kat artabileceğlnl söyledl.» YÖNETİC ADAYLAR • Boğaziçi Üniversitesi, O.D.T.Ü., ya da A.B.D./îngiltere yükseköğrenim kurunüarından iktisat mezunuM.B.A. (bankacılık, finana konulannda uzmanhk tercih nedenidir), • çok iyi derecede Ingilizce bilen, • askerlikls ilişkisi bulunmayan, • azami 40 yaşında (bankacılık sektöründe tecrübeü olmak tercih nedenidir), • tzmir, İstanbul veya Ankara'da istihdam edilecak yönetici adayları aranmaktadır. îlgililerin, lotoğraflan ekli özgeçmi^lerini içarenbir mektupla, doğrudan doğruya Egebank Ganel Müdürü Tekin Değirmenci'ye başvurmaları rica olunur. (Ücret karşıhklı koauşulare.k aaptanacak, başvurular kesinlikle gizli tutulacakhr.) ıçın DO/İZ KURLARi DÖTIZ Dövizin Cinsl Ahş 1 ABD Doları 147.35 1 Avustralya Dolarv 154.47 1 Avusturya Şilini 8.68 1 Batı Alman Markı 61.00 1 Belçika Prangı 3.23 1 Danimarka Kronu 17.97 1 Fransız Frangv 23.46 1 Hollanda Florinl 55.02 1 îsveç Kronu 24.77 1 tsviçre Prangı 75.22 100 Italyan Lireti 11.10 100 Japon Yeni 59.76 1 Kanacia Doları 120.29 1 Kuveyt Dinarı 513.04 1 Norveç Kronu 24.14 1 Sterlin 259.85 1 S. Arabistan Riyali 42.96 Döviz Efektif Efektif Satış Alış Satıs 150.30 147.35 151.77 146.75 157.56 159.10 8.94 8.85 8.68 62.22 61.00 62.83 3.29 3.07 3.33 18.33 17.97 18.51 23.93 23.46 24.16 56.12 55.02 56.67 25.27 24.77 25.51 76.72 75.22 77.48 11.32 10.55 11.43 60.96 56.77 61.45 122.70 114.28 123.90 523.30 487.39 528.43 24.62 24.86 22.93 267.65 265.05 259.85 43.82 40.81 44.25 «İnstitutional İnvestor» Türkiye ile ilgili bir ek yayınladı Ekonomi Servisi Dünya'da özellikle ABD iş çevrelerinde en çok okunan «Istitutional investor» isimli dergi Türkiye ile ilgili 18 sayfalık bir ek yayınladı. Yabancı Sermaye Koor dinasyon Derneğinin katlularıyla bir rsklam niteliğinde yayını sağlanan ekte, Türkiye'deki ekunomik gelişmel'gr «büyük öiçüde kayda tlcğer lyileşmeler» olarak niteleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik potansiyeli hakkında bilgiler vsrilirken son iki yıla ait bazı ekonomik göstergeler de sunuluyor. Diğer yanüan ekin bazı bölümlerınde Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Ba kanı Kaya Erdsm, Hazine Genel Sekreteri Nazit' Kocayusulpaşaoğlu, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi, DPT, Yabancı Sermaye Dairesi Müdürü Hüsnü Doğan, gibi bazı yetkililerin TUrkiye ekonomisine üişkin görüşleri yer alıyor. Başvuru adıesi: Tekin Dsğirmenci Genel Müdür EGEBANK A.Ş. GaziBulvarı3 İzmir İAV'IM AMBLEM YAR1SMASI SONIinLANDI İSTANBUL (a.a.) iktisadi Araştırmalar Vakfı İAV'nın düzenlediği amblem yarışmasmda derece alanlara ödülleri 19 nisanda Vakıf Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle verilecektir. İktisadi Araştırmalar Vakfı'nın mart oyı içinde sonuclanan amblem yarışmasınüa bırlnciliği Emir Sarıer kazandı. Tacettin Ceük'in ıkinci, Coşkun Akşekerci'nin de ücün cülüğo kazandığı yarışmada, Yusuf Eimacı, Zeki Dinlenmiş ve Abdullah Taşcı Mansiyon aldılar. Dejerli bilim adamı, detnokrat insan, «Hocamız» Tı GÜNESİ saygıyla anıyoruz. îtTÜA SİYASAL BtLİMLER VE İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCÎLERt Cumhuriyet Reşat 24 Ayar 22 Ayar bilezik Gümüş 12.000 12.100 100 lira arttı 12.400 12.600 Fark Yok 1.820 1.835 3035 lira arttı. 1.650 1.750 20 lira arttı 44.00 45.00 Fark Yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog