Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 15 NİSAN 1982 televizyon 19.50 İNANÇ DÜNYASI Kur'anı Kerim Şura suresinin 1 ve 9. ayetlerinı Hafız Mustafa Öztürk okuyor. Dünyanın en ünlü orkestra seflerinden Herbert von Karajan: "Orkestra, kırbaçla yürütülebilecek yığııı değildir,, Yaşar Derleyen: ILKSAVAŞ DUnyanın en ünlü orkestra seflerinden Karajan'ın evinde geçirdiği bir hafta sonunda Pa rice de Plunkett, bu müzllc üs tadıyla müzık, ınsanlar \e kau^r üzerine söjleşti Karajan'ların villasının adını bütün dUnya bilir: Helisara. Hemen hemen bir opera adını çağrıştıran bu sözcuic Herbert, Elıette (karısı), Isabelle ve Arabelle (kızlan) sözcüklerinln başlangıçlarınm bir araya gelmesiyle oluşmuş. Dışarıda kar yağarken evin kapalı yüzme havuzunda yıkanıyoruz, yuzüyoruz. öğrencilerimle çalışırken onlara şunu söylerlm: «Urkest ra tıpkı bir gemlye benzer. Onu hele bir rotasına sokun, ge risini kendisl yapacaktır.» Yırmi yıldanberi üstükapaiılığın zaferini elde ettim. Yapıtlann yaratılışma, kökenıne bir inıştır bu. Zamanuı akışı ıçınde eğer hiç bir şeyin özünü degiştirmezseniz onların gerçeğıne doğru ilerlersınız. Onların doğal rıtmlerini bulursunuz. Yaşaının bir yasasıdir bu. Bır yelkenlide eğer rüzgârın yönuna aykm bir şey yapmak ister seniz kayıt size karşı koyacak 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU ERMENÎ SORUNU Programda bu akşam 1877 78 Turk Rus Sava&ından Birtnci Dünya Savaşına kadar olan, Türk Ermeni ilışkileri incelenecek. 21.40 MİNİK KONSER Muammer Öz, Adnan Kılıç, Ersun Parlakgöz, Fazlı Arslan Korno Dörtlusu'nden Lewell E. Show'dan *Calm And ColU, «Hoppy» ve «CHarieston» dinletilecek. 21.45 YERLI DİZİ: «DELİ» ( 1 ) Aynntah bilgi yandaki sütunlarda. Fulya Özcan, Gazanfer özcan ve Gönül Ülkü, llk bölümü bugün başlayacak olan «Deli»'de başrolleri paylaşıyorlar. 22.40 TURHAN OZEK SOYLÜYOK Türk Sanat MüzJği solisti Turhan Özek 'Yasemen: •Umitsız bir aşha düştum», «Yalon» ve •Körtezdeto üç beş güzel» adlı şarkılan seslendırecek. 22.55 23.25 23.35 HABER PROGRAM HABERLER KAPANIŞ Televizyonda yeni dizi: DELİ Yazan: Refik Erduran. Yftnetmen: HUsamettin ÜnlUoğlu. Yapımcı: tsmail Konca. Müzik: Sezen Cumbur Önal. Oyuncular: Gazanfer özcan (Prof. Veli Tumalap), GönUl Ülkü (Samiye), Fulya özcan (Nermin), Selim Naşit Özcan (Hamit Bey), Naşit özcan (Damat Can), Aliye Tölak (Hizmetçi Hayriye), Taygun Ateş (Tarık), Atacan Arsever (Balıkcı ömer Reis), Ünal Gürel (Balıkçı tlyas), Orban Aydınbaş (Avukat Daniş), Rıza Pekkutsal (Yalı komşusu Nafi), Atilla Yiğit (Sinir ve ruh doktoru), Gül Gülgün (Perihan), Can Kurtaran (Eczacı). Yapım: İst. TV. Sanat Servisl Refık Erduran'ın tıyatro oyunundan uyarlanan ve Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Topluluğu oyuncularının da rol aldığı üç bolümlük yeni bir dizi yayınlanıyor. tlk bölümün konusu şoyle Para tutkusunun ellnde oyuncak olan Samiye (Gönül Ülkü) adlı bir kadın. tıp öğrenimi yapan kızı Nermin (Pulya özcan) ve okulu bırakmıs oğlu Tarık (Toygun Ateş) lle eski bir yalıda yaşıyor. Samiye Hanım kızmı çok zengin ama görgüsüz bir ailenin oğlu Can (Naşit özcan) ile evlendirmeğe kalkar. Bu işe şiddetle karşı çıkan kız, evlenmelerine en gel olması için dayısı Prof. Vell Tumalap'ı gizlice yalıya çağırır. Dayı aslında tatlı kaçık bir «deli»dir. Refik Erduran'ın «Deli» ANKARA (a.a.) Ünlü Plyanıst İdıl Bırefln, Atatiırk'ün oyunu, 1957 1960 yıllarmdoğumunun 100. yıldonümü kut da îstanbul Şehir Tiyatrolama programı cerçevesinde. su'nda, 1967'de Gazanfer Nııerya'nın başkentı Lagos'ta özcan Gönül Ülkü tarafından Azak Tiyatrosu'nda, başarılı bir konser verdığl bıl1975'te Zincirlikuyu. 1977'dırıldi. de Şişli Tiyatrolannda oyna Dışişlerl Bakanlığı Enformos nıp, büyük ilgl uyandırmış yon Daıresı Başkanlığından alı tı. Oyun bu kez de 45'er da kikalık üç bölüm halinde nan bılgıye göre, Türkıye'nln Îstanbul Televizyonu'nca Lagos Buyükelcilıği tarafından ekrana yansıtıldı. Çekimler duzenlenen pıyano resıtalıni, acele olarak Anadoluhisan yaklaşık 250 Nııerya'lı ile, kor dıplomatılc ve Lagos'takl tica Rasih Paşa Yalısı'nda yaret sergısine katılan Turk ış pıldı. Di?i oyuncu ydnünadamları Izledl^ n ^^,* '.. „ ^ , „ . den bir «özcan»lar töplulu guna dönüştü. Bir dönemin Sanatcının resltall lle llglli tiyatro ustası Büyük Naolarak Kmsasa'da çıkan Ell şifin oğlu Selim Naşit, özma gazetesinde şu satırlar yer can ile torunu Naşit özcan aldı. aynı dlzlde buluştular. Gazanfer özcan lle iik eşlnden cBu veslla lle o (Idll Blret) bu salonda bulunan birçok çağ olan kızı Fulya özcan da rılıya yüksek diizeyde bir güç dizinln önemli rollerlni üst ve görkemden oluşan parlak lenen «özcan»lar oldular. bir yorumu kabul ettlrdl. Onu «Dell» oyunu sahnedekinbazı aynlıklar gösuzun slyah elbise Içlnde gören den hlç klmse Idil Blret'ln plyano teriyor. TV'ye uyarlanırken, Refik Erduran oyun tizerin ya bu kadar üstün bir haklmlde bazı değişiklikler yapma yetl olduğuna Inanmıyordu. gereğinl duymuş. Amacı Böylece, calmaya başlayınca güldürmek olan «Deli», çeherkesin gözü onun cok mahlr şltli dönemlerde sahnelere çıkanlmış. her yaşta izleylparmaklarına çevrllmiştl.» cinin geniş llgislni kazanSalogo adlı gazetede de samıştı. Erduran'ın ilk oyunnatçı ile ilgili olarak şöyle delarından olan vodvil türünnildl: deki «Dell»nin tüm yükü«Bir Türk plyanlstln Klnsa nü oyuncular çekmlşlerdl. sa'dakl resltallnde dlnleylciler, TV dizisi olurken de bu duplyanoya olan kusursuz hakl rum gözönünden uzak tumlyetlnl çok beğendller. Asıl tulmadı. Oyunu başarıya mezlyetlerl olan güç ve coşku götüren ekipten bol bol yasuna hayran kaldılar.» rarlanıldı. Karajanı Sözle anlatılamayan bir uyumdur orkestra. 120 kişiyi bir kişide erimektedir..» tır. Yaşamın da, dünyanın da derm bır rıtmı vardır, dünyanın gizidir bu: rezonansta onunla uyum sağlamak gerekir Yoksa elde ettiğinız arzuladığınız olmayacaktır. Orkestra kır baçla yürütülebilecek bir yığın değıldir, vahşı kuşların uçuşudur. «Anlayamadun?» Vahşî kuşlann uçuşu. Söz le anlatılamayan bir uyumdur orkestra. YUz yirmi kişı bir kişide erimektedir. Başmı sallayıp ekliyor: Eğer bir aksaklık olursa tek bır özür 1leri sürmern mümkıln değil. Tüm olanaklara sahlbim çiinkü. Ama iradel Tembelliğe karşı, yorgunluğa karşı! Eğer kararlıysanız tüm orkestra sizi lzleyecektir Eğer küçücük bir yanlış yapar, içtnızdekı belli belirsiz btr güo8üzlüğü gösterecek olursanız orkestra bunu hemen 0 an duyumsar ve kısa bır sıire ıçinde bütünselllğinden kopup par çalara bölünür. Karajan'ın aynntıiara verdlği saplantı derecesindekl önem, mükemmeli elde etme tutkusu hsrkesce bılinen bir şey. Sahne düzenini kendl ayarlar. tlk provadan altı ay Ön ce her şey hazırdır. Işıklan blle kendisi ayarlar. «Orkestra elemanlan geldiğinde tüm sorunlar çözUlmüştür.» Provalar her zaman takım elbıselı otarak yapılır «Sahnede Jean'e hlçbir zaman izin vermetn. Çünkii glysi davranışı etktler.» Gıyım konusunda bir eleştırmenle aralarmda geçen bir ko nuşmayı aktarıyor Karajan«Neden orkestrayı jönetirken takım elhise çivmlvorsunuı?» dıye sormuş eleştırmen Karajan'ın yanıtıysa tek ctlmlelik: «Siz smokinle konsere RPİdiğjnlz Rİin ben de takım elbisey le orkestrayı vönetirim.» Ama aynı zamanda şunu söylüyor Karajan: «Operayı gençlere aç mak için şekilcilikten uzaklaşmak lâzıtn.» «Yeryüzündeki Rörevtm, mü ziği götürebileceğim en fazla insana gbtürmektir,» dıyen bu seçkın aristokrat mılyonlarca erkek ve kadına eskıden kapalı kalmış bir dunvanın kapılarını açmıştır. MUzıği demokratikleş tirrossıni bılen bır dahıdir Ka rajan. radyo TRTI 05.00 Açılış ve program, 05.05 Ezgı kervanı, 05.30 Şarkılar. 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bolgesel yayın, 06.30 Koye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Ha beıler, 07.40 Günün içinden, 10.00 Kısa haberler, 10 02 Arkası yarın, 10.22 Bolgesel yayın, 11.05 Okul radyosu, 12 00 Kısa haberler, 12 05 Reklamlar, 12.10 öğle üzerı, 12.55 Reklamlar, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13 30 Bolgesel yayın, 14. 45 öğleden sonra, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Okul rayosu, 17.00 Olayların içınden, 17.30 Din ve ahlâk, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesı, 18. 20 Haftanın çocuk şarkısı, 18.23 Bolgesel yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRTII lle ortak yayın, 19.00 Haberler, 19. 30 Beraber ve solo şarkılar, 20.00 Koyümüz, köylümüz, 20.20 Türküler geçldi, 20.40 Türkçe sözlü hafif mUzik, 21.00 Kısa haberler. 21.02 Radyo tlyatrosu, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Gece konseri, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenln lçinden, 00.55 Gü nün haberlerlnden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 05.00 Gece yarısı. 08.00 Sabah lçln müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Sağlıgımız, 09.30 Sabah konserl, 10.00 Şarkılar. 10.20 Türküler geçıdl, 10 40 Denızln sesı, 11.00 Şarkılar, 11.30 Türküler, 11.45 Hafif müzik. 12.00 Şarkılar, 12.30 Türküler, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13 30 Hafif müzik, 14 00 Teknik ünlversite korosu, 14.30 Yabancı dll oğrenelim. 15.15 Türküler, 15.30 Barok müzik, 16 00 Gonül sesımlz, 16.20 Arkası yarın, 16.40 Türküler geçıdi, 17.00 Olayların içınden, 17.30 Küçük konser, 18 00 Beraber ve solo şarkılar, 18.30 Hikâyelerimiz, 19 00 01.00 TRT1 ile ortak yayın. Burhan Günel, ödüSlere iliskin görüşlerini aktardı: "Orhan Kemal Ödül Seçici Kurulu'nda ben olsam kendime oy vermezdim, •// Yasemin YAZICI IZMtR, Burhan Günel, kıtaplarının yanısıra edebiyat çevremize getırdijtl tartışma larla da tanınan bır yazar. Ha len Ordu'da hava subayı olarak görevini sürdürüyor. Ro man ve öykülerinin genel ıçe riği toplumcu bır düşün çız gısınde Bugune değm çıkan kitapları lse şöyle, «Başka Blı Yaz», «Arsayan», «Acının Askerleri», «Ökse» Son olarak M. Ali Yalçın bırincıhk ödülUnU. «Kalanlaı ve Gldenler» adlı yapıtıyla, ka zanan yazar, Cünevt Kelkitli1 nin de «Once Pa^ar» kıtabıyla bırıncılığı bölüştu. Ödul erte sınde ımza gunu nedenıyle İzmir'de bulunan yazarla konuşmamızda ıster islemez ılk sorularımız ödüllere ilışkin oldu. «Geçtnlşte Odfillendlrmelere değin oldukça keskin eleştirlle riniz vardı. Ancak bu eleştirlle rinlzin sonrasında siz de baxı ödüliere katılıp kazandınız. Siz ce böyle bir tavır çelişkili ol' tnadı mı?..» Gerçekte TDK orneginl ben tek bir amaç içinde soylemedim. Elbette geçış döneminde olan bır dılı kullanan yazarın dıl güçlükleri ıçınde bulunacağı yadsınamaz, ancak varolan dıl kurallarının da çığnenmesine ödül verilmemeli değil mi.. «Slzin ödüllere katılmanız ne doğrultuda olııyor?..» Bence her odulun bır esprısi var . Bılındığı gıbı vazarlığımda başından ben uç odulum bu lunuyordu. Bir de son olarak M. Alı Yalçın ödtilunü aldım Ben gerçekte hıç de çelışkılı davranmıyorum. Kendı duşun ceme yazdıklanma uygun olan ları seçıyor yalnızca ona katı lıyorum. örneğin Sabahattm Ali ödülU.. Toplumcu bır yaza rın adına verilen ödülün, bireyci blr yapıta verılmesi doğru olur mu.. tşte seçici kuru lun ve katılacak olan yazarlann bu konuyu gözardı etmeme lerl gerekir. Bir ornek daha verebüırım. Orhan Kemal ödul seçici kurulunda ben olsam kendime oy vermezdım. Öyle ki Orhan Kemal'm yazımndan benim roman tlkelenm oldukça uzakta. Benim vazarlığımda ona göre bıreysellık daha ağır basar. «Peki bundan sonra ödüllerc katılacak mısınız?..» Kendı duşunce doğrultuml8 olanlara elbette.. Ancak bır yarın ılk yarısı kendısiyle olma lı.. ılk ödul yazann kendi eme ğme verdığı çabadır. Ünlü piyanist İd.l Biret Nijerya'da konser verdi TRTIII 07.00 Açılış ve program, 07.02 Gune başlarken, 08. 00 Sabah konserı, 09 00 Türkçe haberler, 09.03 Küçük konser, 09.30 Rlngo Starr soylüyor. 10.00 Hafif müzik, 11.00 öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Klasik Türk müziği korosu, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Siz ler için Seblâ özveren, 18.00 Plaklar donüyor, 19.00 Haberler, 19.12 Bir konser, 20.45 Hafif müzik, 21.00 Müzik dünyasından, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23 00 Opera saati, 24. 00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanıg. bulmaca TRT. II 07.00 Açılış ve program, 07 02 Solistler seçmeler, 07 30 Haberler. 07.40 Tür küler ve oyun havaları. Oğleden Sonra (TRT1, Saat: 14.45) tstanbul Radyosu'ndan Alâetün Bahçekapıh'nın hazırladığı bu program, baharda duygulanmızdaki değışiklikler uzenne bir soyleşı. babarda çocuk has talıklarına karşı yapılabilecekler konusunda Dr. Rana Beşe'nin konuşması, ekmek savurganhgı ve boyutları konusunda dinleyicılerin göruşleri ve Turk romanında aydın yabancılaşması konusunda yazar Sehm lleri'nin soyledıkleri yer alıyor. Hayri Küçükdenız'in sunduğu programın teknik yapımı Remzi Ozkaya gerçekleştirdi Programda yer alan müzik parçaları da şunlar: Turgay Merih *Kara sevda yüzunden*. Savaş Bağcan «Deli goniıim», Ersan Erdura *Ve ben yalnız». Selma Ersoz «Çıçefe nedir görmeden», Recep Birgit «Tadı yofe sensiz geçen*. Vedat Çetinkaya »Neşelerle dolmak ister*. Nezahat Bayram mGüverdim bostan oldum», Ülkü Beşgul •Aşlamayı aşladım*. Bell and James •Don't leU, AJda Pekkan •Viens dans ma yie». C. Brown ve S. Searches «Berreo somfaoro.» Öğleden sonra perşembe programım gelec&k hafta İzmir radyosu yapuncılan gerçekleştirecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 45678 9 U II H U aaaaaan E M Ir ı \ \ SOLDAN SAĞA: 1 Fransız Devrimi sırasında kabul edılen Cumhuriyet takvimınin ayların dan biri ve bu ayın 9 ve lu. gun len (2728 temmuz 1794) meydana gelip Robespıerre ve arkadaşlarının devrılerek idam edilmelerine yol açan karşı • devrim hareketıne verilen ad. 2 Kazaklarda halk meclısi.. Uzakdoğuda bir Ulke. 3 Çarşüarda aynı işi yapan esna fın bulunduğu kısım.. Titanın slm gesi. 4 Bir nota.. Uzaklık ifade eder.. Hayati bir sıvı. 5 Nıjerya' da bir şehir Çoban. 6 Titreyiş.. tskambilde bir kâğıt. 7 Ek siksiz. 8 Doğu Anadoiuda blr nehir.. Güney Afrika Cumhuriyetı nin para birimi 9 XVII. yüzyıl da yaşamış büyük Hollandalı res sam. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 Amiral Nelson'un 1805'de müttefik Fransız ve tspanyol donanmalan m yendiği tspanya'daki burun. 2 ören... Bir nota. 3 Tavır.. Me ziyet. 4 Doğu miiziğlnde bır ma kam. Antimonun simgesı 5 Ge mılerde ya da kalelerde, topun ma kıne bölümünü ve topçuları Itoru yacak biçımde yapılmış zırhlı kule. 6 Etme, yapma Fâsıla. 7 Bir nota Hisar. 8 Yeniçerı ta buru .. Neodımin simgesl. 9 Ertuğrul Muhsin'i etkilemiş olan ün İU Avusturyalı tiyatro ovuncusu ve yönetmeni. 1 2 3 45 6 7 8 9 i 1 T \\ E !* K ojp. E 2 KA P [i 3 A IR A STT A N 4 F A *,< 5 A BA H 6 L c ırjsH R A 7 PJ »• HIHAJ M 1 R Ei 8 A A A 0 £ 9 f BASIN SANAT GALERİsf BIRLEŞİK AÇILIŞ SERGİSİ sinemalar tiyatrolar im 16Nisan16Mayısl982 Atatark Cad. öğretmanler Sltast B Blok Kat 2 ADANA Sanat Galerileri ÜMİTYRSflR™ SflNfiTGflLERÎSt MEHMETAIİ RESİMCİOGLU Reslm Sergiıi 1426Nıan Istiklal Cıd. Pajabahç» Yanl Yapı Kur Hanı Tel 44 96 33 Beyoilu • İSTANBUL OCH/U4NS 449295 SANAT GALERİSt URART «îgSÎSU 118 nisan (İFSAK) •AÜHİKMET IPEKAKSÜCUR > Resim Sergıst 3 26 nisan M M IPEKCI CADOESI 2i NKMTOSI tstmtUL TCLETON 4(0326 TELEKS I M K U I K r T f t . SULEYMANSAİM seanslar: \ I2oo.l5ool8oo2loo * 7. HAFTA 70mnı"FULL STtRtOPHONIC SOUND Barbra Stıvisand Kris KristofTerson Yönetmcn: Frank Pierson Yönetmen: ml GELECEK HArTASİNEMALARDAJ AL04İ2737461819A1O avare siyahtomedi NEJAT UYGUR KÜÇÜK SAHNE Beyoğlu 49 56 52 FERHAN ŞENSOY'un ORTAOYUraCULAü KAHRAMAN BAKKM. SÜPERMARKETE KARŞI ZELİHA BERKSOY SALI 18.30 PAZAR 15.30 ve 18.30 FERHAN ŞENSOY'un KONUK SANATÇI: lıtanDui Devıei GOzeı Sanatlar Gaıensi / Beyofliu i Plngaltı Ergenekon Cad. İDİLSİNEMASI Ptesi hariç her gün 2100 Ctesi Pazar 16 002100 Yönetmen: John Carpenter 2.HAFTA FlLMTAN y ? Kent Oyunculan . f DMONI) ROSTANI).. ' U yönetmen ATIFYILMAZ HARBIVE KENtER TIVATROSU J g ^ g g İGALERİL£BRİZ NESİBE TORKÖMER Emaye v« Ftaslm SorglJl RASİN AU HIKMET VARJLK vonımatnaıı CMıpozltffQ6tfarltf' BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 31mart 20 nisan ölümünün 3. yılında Muhıln Ertuğrul anııına saygıyia RESİMSERGİSİ RETROSPEKTİF U7Ol98r 19 Nlsan 1982 Saat 18.45 neirvvpr/ct/an CYRANOde kaçıs BERGERAC "E$capefromNewYork Kurt Ruıtel • Lee Van Cleef Ernctt Borgnine Isaac Haycf Donald Pleasence Adricnne Barbeau Beyoğlu FİTAŞ Harbiye GAZÎ SıraMlvtl» Oıd «S TaKlim «4 2S M tl 15Nisan5Mayıs1982 M n Kmul Okc Cad 1» Ikıılcr Apt D 3 Nlıınaı) Trt 4013 «2 4109 M TH*. 244S4AITITR İST ANBUL I PSAK SALONU 5İ SHANE SOK. UMİT APT. 40/2 curna 21.00 ctesj 1800 KÎRAUKOYUN HAFTAYASINEMAIARÛA Çarşamba Per jembe Cuma 1 S.30 Cumartesi 15.30 ve 18.30 Kadıköy Baharlyo 37 80 83 2 NİSAN CUMA'dan itibaren 7. Kunıluş Yüdonumü 'Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlaruyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler için Kurruluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 FORUM SANAT GALERİSİ tstanbul Köıler Oknhı yararma ğâlatasanat gaiena REFİKEPIKMAN İlkTopluSşrgisi 830Mayıs KurtUlU» Old. İ91/B Slnamköy İNEŞATFEHMİ ERDOGAN Seramik Sergisi Açılış 12 NİSAN lünel gecit tşhanı 9/2B «•9355T :, ctesiiSÛÖ TOKAT 4047 83 BASIN SANAT GALERİSİ GIYAS KORKUT Resim Sergisi 1530Nisan1982 ETAP MARMARA OTElJ ALT PASAJI rcAFE KATM BİRLEŞIK AÇILIŞ SERGİSt NUR KOÇAK Gonaerıte^" 16Nisan16Mayıs1982 Atatark Cad. öflretm»nl«r Sltaıl B Blok Kat 2 ADAN A Ittanbuı Oevıet Guze< Sanatlar Gaıensı / Beyoğlu 326 Serg nisan > • Yön: Oaude PINOTEU Oyn: LİNO VENTURA ANNIE GIRARDOT P.taıl, Sa>ı, Carş. Per». Cuma 14.0016.3019.00 Cumartesl Pazar 11.30 14.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLAR DİZİSİ 10 Oyn: SERGE ROBER LUİS DE FUNES Çars. Perş, Cu. C.tesl Pa. 21.30 ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİA.Ş. Mtt ugcn'm GÜLDÜRÜ 2 BÖLÜM DALDAKİ OTO 16 NtSAN'dan itibaren $AN TİYATPlOSU NDA I biletler aisede SATILMAKTADIR TEL4O67 92 H | / P.tesi hariç her gece 21.00 Pazar 18.30 Çarj. Ctesi Pazar 15.30"da matine AJL4ÜİM 0PCİ bu kosede yayınlanmasını ıstedıgıniz ılanlannız icin ODA AJAHS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog