Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

15 NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Mitterrand Japonya'da Japonya, tiearet fazlasını eritmek için Fransa'dan ucak alacak B Fransa, Japonya'ya ayrıca arıtılmış uranyum, içki, peynir ve elma da satacak Dış Haberler Servısl Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand resmı goruşmeler ıcın Tokyo'ya gelırken Japonya Dışışlerı Ba kanı Joahıo Sakurauchı, Japonya'nın Fransa ıle tıcaretınde elde ettıği ttcoret fazıasmı eritmek ıçin Fransız yolcu uçaıdan ve hellkoptfirlerl satn alacağını soyledı Fransız Dışışıerı Bakanı Claude Cheysson ıle Sakurauchı'nın dun Tokyo'da /ap tıklan goruşmelerde Cheysson'un Japonya'ya helıkopter, yolcu uçağı, ferronıkei arıtılmış uranyum. ıckı ve peynir ıle elma satabıleceğıni soyedığı belirtıldı Sakurauchı Japon fırmaıarıÇ7N7 DORDUNCU Z1YARETİ flomanya lıderı Nıholaı Çavuşestzu ya gore bugun savanm Fransa'dan cnemlt mıktarüa helıkopter alocaklarını. bu j.ı ve uzlaşmazlıgı onlemeh ıçın detanta her zamankınden dahafazla geıek var arada kendısınm Japon navayolu şirketlerınden Fransa'nın ortağı olduğu cAlrbus» yolcu ucaklanndan almalarını tsteyeceğıni belırttl. Bu arada Fransa Devlet Boş kanı Francoıs Mitterrand da yanındo Araştırma ve Teknotojl Bakanı Mıchel Jobart. Eko nomi ve Malıye Bakanı Jacques Delors ve Kultur Bakanı Jack Lang olduğu halde dün sabah Tokyo'ya geldl. Mltterrand'ın Tokyo'dan Japon başbakanı Zenko Suzukı ile bugün Bırleşmiş Milletler'in hazlrandakl sılahsızlanma toplontısını ve ekonomık konulan goruşeceklerl belırtılıyor. Cavusesku, Cin ile » • « iliskilerin ge!i;ttrilmesi «;agrısmda bulundu PKKIN, (4P) Çın Halk Cumhurıyetı ne resmı bır zıyaret yapan Romanya Devlet Bişkanı Nıkolaı Çavusesku, oncekı gun Pekm'de yaptıgı bır konuşmada cSa\ası ve ıızlaşmazliBi onîemek ıçın detanıa buçun her zamaııkınden duh<ı fazla çerek duvulda,unıı» so\ledı Nıkolaı Çavuşestaı konusmasında U^akdoğu'dakı dostu ve muttefıkı Çın ıle ılı^kılermı daha da gc.ıştnme ç^ğribinda bu lundu Romanya Devlet Başkanı ayrcd ıkı ulke arasmdakı ılışkılerm gelecekte daha da gelışeceğıne ınandığını belırttl Vıetnam'a askerı mudahalede bulundugu gerekçesıyle Çın e geçmışte bazı suçlamalar yoneltmış olan Nıkolaı Çavuşesku Pe kın'dekı konuşmas'nda öaha sonra sunları sovledı «Uluslararasi yaşamm çesıtlı sorunlarma bağlı oljrak bazı goruş ayrılıkları olabillr Ama bi7 bağınısızlığa uluslararası ı^birlıçıne ve «letanta sajgı ılkelerı çerçevesinde ısbirlısrimizı daha tazla gnçlendırclıkj» Cm Komumst Partısı BaşK.anı Hu Yaobang da Romanya ya, geçmıştekı guçlukler arasında gosterdığı «desteK \e Kuvenılır tutumundan» dolavı tesekkur etU Yaooang sozlerıne daha sonra şojle devam ettı «Bız, Çın komunlstlerı olarak, Çavusesku'nun lemsllciliğinde Romanya komunistleıının adaletin, proleter>a en ternasyonaliıminin ve uluslararası ilişkilerin temel ilkeleruıın j a nında >er almalarını hiçbir zaman unutmayacağız » Sanıklara attedilen suçların başında eski Başbakanlardan Aldo Moro'nun 1978'de kaçırüıp oldurolmesi geliyor. Kızıl Tugayların Roma kolu yargılanmaya basladı ROMA (a.a.) 1977 İle 1981 yülan arasmda, aralarında eski Başbakanlardan Aldo Moro'nun da bu lunduğu 13 kamu gorevlıBinı kaçırıp oldürmelcten sanık Kızıl Tugaylar orgu tü uyesı 63 genç erkek ve kadının duraşmasına dun Roma yatanlarmda, spor salonundan bozma bır mahkemede başlandı. Polıs, bır kale halıne çev rllen mahkeme salonu çev resınde dün sabahın erken saatlerınden itıbaren mısli gorülmemış guvenlık onlemlerı aldı. Kızıl Tugaylar orgutunün «Roma» koluna bağlı sanıklar mahkeme salonunda, beş ayrı kafes ıçınde sorguya çekıldıler. Sanıklara atfedılen suçlamalarm başında Aldo Moro'nun kaçırılıp oldurülmesı geliyor. Moro 1978 yılının mayıs ayında kaçırılmış 55 gun bır evde tutulduktan sonra oldurulmuş ve cesedı bır arabanın bagajına bırakılmıştı. Dı? Haberler Servlsi Hındıstan hukumeti ıle Fransız hukumetı toplam 3 mılyar dolar değerlndekı 150 Mirage uca ğının alımı konusunda anlaşma tmzaladılar. Hindistan'ın EWS aıansının bıldırdığıne gore Hındıstan Fransa'dan 40 Mirage 2000 ucağı satın alacak ve ılaveten 110 Mirage ucağı da lısansla Hındıstan'da uretılecek Hindistan'ın sılahlı kuvvetlerınde Sovyet yapısı Mıg23 av« cı ucakları ve Ingıliz Jaguar letlerl kullonılıyor. Hindıstan ıle Marcel Oassault fırması arasında varılon anlaşma gereğlnce Hındıstan'a verilecek sssten hızlı Mirage ucakları yenı gelıştırılmış olan «M53P2» tepkıli motorlarıyla donatılmış olacak, Hındıstan'a 1984 te verilecek olan bu modern donanımlı uçaklar. Fransa hava kuvvetlerlnde de aynı sıralarda hlzmete gırecek Yine anlaşma gereğl, Fransa aralarında Matra530 fuzesinin de bulunduğu bazı sılohların ve navıgasyon sıstemleri nin teknolo|lsını aktaracak. Mırage2000'lenn Hındistan tarafından cok daha ucuz olan Mig27 ucaklarına tercıh edllmesinde transfer edllecek teknolojlnln önemll rol oynadığı bellrtlllyor. Hmdistan gerek oskerl, gerek sanayl alımlarında dalma teknoloji transferlnl şart koşuyor. Hindistan, Fransa'dan 150 Mirage alımı için anlasma imzaladı 0 0T0MATİK PARAÖDEME MAKİNESİ Bankalarm kapalı olduğu gün ve saatlerde; ya da bankaya giremeyecek kadar aceleniz oldüğunda; nakit paraya ihtiyacımz olsa ne yaparsmız? *U '. > Tayvan silah satış planı ABD Kongresi ne sunuldu VASHtNGTON (ANKA) ABD Savunma Eakanlığı, Tayvan'a 50 ırulyon dolarlık askeri yedek parça satma planını Kongre' ye sundu. k ABD Savunma Bakanüğtndan bu konuda yapılan açıklamada, Tayvan tarafından kullanılan ABD yapırtu savaş ucakları için gereken yedek parçalann bu ülkeye satılmasının bol gedekl güç dengesını de ğıştirmeyeceğı belırtudt. ABD Savunma Bakanlığl sozcüsu Henry Catto, ayrıca Çın Halk. Cumburiyetmin by satıştan habsröar edıldlğinı bıldırdı. ' ı Lübnan'daki catısmada 7 kisi öldü Dış Haberler Servlsi Guney Lubnan'da Humeynı yanlısı EMEL oıgutü ile Irak yanlısı bır grup ve Sovyet yanlısı bır grup tan oluşan ıttıfak arasında oncekı gun yenıden alevlenen çatışmalarda ıkı gunde 7 kışı oldu, 16 kışl yaralandı. EMEL orgutü ile Irak yanlısı Baas partısi arar sında Lübnan'daki Şu' topluluğunun destegi ıçın suren rekabet 1980 yıtoda îran Irak savaşının çıkmasıyla bız kazanmış ve sılt sik çok sayıda kışının olmesıne ya da yaralanrnasına yol açan ça tışmalar çıtaiştı. Bu arada EMEL örgütü liderı Muhammed Kaddar, Füistm Kurtuluş Orgutunün halen suren çatışmalara mudahale etme mesı halınde, Israil'ın sınıra yakın yerleşım merkezlerıne saldırarak tsraıl ıle Fılıstınlılerın arasın dakı ateşkesı bozma tehöadınâe bulundu. Lubnan' da sayıları 950 bını bulan Şıı topluluğu içınde genış bır desteğe sahıp olduğu sanılan EMEL or gutu bır suredır Filıstınli gerıllalarm Guney Lubnan'dakı varlığmdan mem nunıyetsızlığını belli edıyor. Hindistan'da gerillalarla askerler çatıstı: 13ÖİÜ YENİ DELHİ (a.a.) Hindistan askerlerınin gerlllaiarın kampına yaptıkları baskm sonucu cıkan catışmoda yasadişı cManipur Ozgurluk Ordusu» adlı grubunun 11 üyesl ile Ikl as ker öldü. her Ik' taraftan da COk sayıda yaralananlar oldu ölenler arasında Tibet'teki Lhasa kasabasında Cınll uzmanlar tarafından eğıtilen ozgürlOk ordusunun 20 lıderinden birl o)an Kunıa Beharl Sıngh'ın de bulunduğu açıklan dı. Hlndlstan Hober Aıansı <UNİ> baskın sırasında gecen ocak ayında 21 gerılla Ile bırlıkte Manıpur eyalst.nin merkezi Imphal cezaevinden kacan gerilla lıderlennden bırinın yakalandığını da duyurdu 1 Gidersiniz îş Bankası'nın <<Bankamatik"ine. 2 "Bankamatik Kartı"nızımakineye verirsiniz. lÖSdCdl a Hindistan'ın bır Amerlkan roketi üe Cape Canaveral Uzay Ussiınden fırl&tılan çok y5nlü yenl uydusunun, k6r ve sapır «.ıktığı bıldirildi. • Surıye Devlet Başkara Ha fız Esad, ülkeslnde bulunan Lıbya'nm Ikl numaralı yöneti cısı AbdUsselam Callud'la dün bır görüşme yaptı • ABD eski ^>avunma Baka tıı Marvtn Laird, ABD'nfn «savnnmasuu nukleer silahlara aşırt bftglamaitnı» eleştirdl. • Çuı'm Sınkiang CDoğu TılrMstan), bölgesinde en az 3200 yıUık sanşın bxr kadın mumyası btltmdtt. 3 "Gizli" numaranızı tuşlarla yazarsınız. 4 Nakit paranız "özeV zarftiçinde gelir. Bütün bu işlemler, yalnızca 15 saniye sürer!«BANKÂMATÎK" bankaların açılıp kapanmasmabağlı değildir. •'BANKAMATİK" hızhdır, çağın kolayhğıdır. Alman turistler geçen yıl 40,4 milyar Mark harcadı BONN (a.a.) Alman turıstlerın 1981 yılmda yabancı ulkelerde 40 4 mılyar mark para harcadıldarı bıldırıl'iı. Yayınlanan son ıstatıstıklere gore, son yıllarda en çok Alman tunstı çeken Italya, bu kez yerını daha yakın bır ülke olan Avusturya'ya bırakrnıştır. Nıtekım îtalya" ya gıden Alman turıstlerın sayibi yuzde 3 asalırken, Avusturya'ya gıdenlerın sayısı yuzde 9 arttı. Bu ikı ülkeyi ıse sırasıyla îsvlçre, Fraosa ve Ispanya ızliyor. ^Bankamatîk" îş Bankası'nmdır. Bıokamatik oncelıkle, Istaolut Ki;anta;ı ve Caddebostai; Ankara. Yenîjelıit Şubelctiaıizıie harnttituz&e. İS BANKAS1 TÜRKİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog