Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 15 NİSAN 1982 L4rap ülkeleri temsilcileri: Türkij^e'den daha ileri bir adım bekliyoruz Israil Savunma Bakanı Sharon: 24 nisanda Atîna ve Ottawada toplantılar yapacaklar Israil'in, tahriklerine son vermesi icin çağrı yaptık Dışişleri Bakanı Türkmen, toplantıya çağrrdığı Arap ve İslâm Büyükelçilerine Filistin halkıyla Türkiye'nin dayanışmasım vurguladı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kudüs'te Müslümanlara ateş açrlması ve israii'in Guney Lübnan'da durumu yenjden erginleştlrmesi üzerine Türkıye İsrail'in tahriklerine son vorme si icin çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı İlter Türkmen dün Ankara'daki Arap mis yonu lle İslam Ülkeleri diploma. tik misyon şeflerini toplantıya cağırdı ve Türkiye'nin bu ülkelerle dayanışmasım vurguladı. Türkmen, Arap ve islam ülke!er| büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada, israü'in kutsal Kudüs ve Arap topraklarından çekilmesini, BM karar larma uymasını, Batı Şerîa ve Güney Lübnan'daki tahriklere son vermesinl Istedl. Türkmen İsrail'in bu tahriklerinin geç kalınmadon durdurulması icin dünya topluluğuna çağnda da bulundu. Dışişleri Bakanı, «Bugün Dünya kamuoyu önünde baskı ve korku altında tutuimaya çalışılan Filistinli kardeşlerimizle ve onların kutsal mücodelelerı icin dua eden, gönül ve ruh berabertlği lcinde olan İslam ülkeleriyie blrllk ve dayanrşma Içinda olduğumuzu Ilan edlyoruzs dedi. «İsrail'in bütün uzlaşmaz ve kıskırtıcı davranışlartna ek ola rak bugün İslam dünyasının, Kudüs'te mukaddes yerlere ve silahsız ve suçsuz sivil holka karşı yeni bir saldırı ile karşı karşrya kaldığını» anlatan Türk men, bu saldırgan politikanın bölgede uzun yıllardır özlenen barışın gerl gelmesine engel olduğunu belirtti. İsrail'in Işgal altındaki topraklardaki ilhak po litikasını sürdürmesi, bu lopraklarda kalan halkı baskı ve zulüm altında tutmasınin rıer türlü insaf ölcüsünün ilerisine gittiğini de kaydeden Türkmen, «Bütün bu uzlaşmaz ve kıskırtıcı davranışlara ilaveten mukaddes merkezlerimizden bîri olan Kudüs'te dini ibadet yerlerine yapılan saldırılar hepimizi derinden yaralamıştır.» dedl. Türkmen'den sonra konuşan Arap ülkeleri temsilcileri de Türkiye'den daha İleri bir adım beklediklerini bildirdiler. Anka ra'daki Arap ve İslam ülkeleri büyükelcilerinin duayanesi olarak söz alan Suudi Arabis tan Büyükelclsi Muhammed al Awodi, Türkmen'e teşekkür ettikten sonra, «Türkiye'nin her zaman Filistin halkına verdiği ciestek ve bu desteğin süreceğinden ayrıca son gelişme ier karşısında İslam dünyasıy la aynı hislerl paylaşttğından şüphe etmiyoruz. Ancak, artık hissiyatımızı ileri adımlara dönüştürme zamanı gelmiştir» dedi. FKÖ temsilcısi Abu Firaj: da konuşmasında, «Filistin davasına gösterdiğiniz destek hepimizce bilinmektedir. Ülkeme yonelen saldırganlık tek hedefi olan bir şey değildir. Bütün İslam aleml, Ankara'yı, Şam'ı, Cidde'yi, Trablus'u, Jakarta'yı da hedef almaktadır.» Firaz şunları söyledi: «El Aksa'daki son soldırı Menahem Begin' in yönettiği 1948'deki Der Ya(Arkası 9. Sayfada) Amacımız Batı Seria'da • barısı yerlestirmek Dış Hoberler Servisi jsrail hükümetinin Batı Şeria'daki üc kentin seçimle işbaşına gelmiş Be lediye Başkanını görevden almasıyla İsrail'in ışgali altındaki Arcp toprak lannda başlayart huzursuzluk sürüyor. İsrail'in geçtığimız yıl oralık ayında 'Ihak ettiği Golan tepe lerinde de halk direnişe gecti. Aşağıda sunduğumuz röportaıda İsrail'in iş gal altındaki Arap toprok lannda Izlediği politika nın mimarı olan Savunma Bakam Ariel Sharon'un Alman «Spiegel» dergi sine verdiği yanıtları bulacaksınız. «Spiegel» dergisinin alaylı ve iğneli sorularına hedef olan Şahinlerin önderi Savunma Bakanı'nın verdiği karşılıklar, gercek lerin saptırılması açısmdan ilginç bir nitelik taşıyor. Görüşme, Arapların 8a tıŞeria'da bir günlük genel lerin «Toprağa Bağlıiık Günü» dolayısıyla 300 bin kişinin gösterilere katıldığı 30 Marttan bir gün son ra gerçekleşti. Spiegel: Sayın Bakan, Işgal altındaki Arap topraklarında büyük huzursuzluk vcr, sokaklarda Araplar ölüyor. Ordunuza sert davranma emri verdiniz, işgal altındaki topraklarda Yahudilerle Arap ların borış içinde birara(Arkası 9. Sayfada) Ermeniler gösteri hazırlığı yapıyor Dış Haberler Servisi Ermenilerin 24 nisanda Atina'dan sonra Ottawa'da da Türk Büyükelçiliği önünde de gösteri yapacak ları bildirildi. Ottawa'daki Türk Büyük elçiliği, Ticaret Müşavlri Kâni Güngör'ün bir saldırı sonucu ağır yaralanması üzerinden pek fazla bir zaman geçmemiş olmasına rağmen. polisin böyle «Kış kırtıcı bir gösteriye» lzin vermesini protesto etti. a.a.'nın haberine göre. polis yetkllileri gösteriye, amacından sapmadığı müd detçe müdahale etmeyecek lerini ve Türk Büyükelçilifeinin de sıkı bir şekilde korunacağını bildirdiler. B Kâni Güngör'ün saldırıya uğradığı Ottawa'da Büyükelçiliğimiz önündeki Ermeni gösterisinin durdurulmasını istedik Geçen yıl 24 nisanda yapılan gösteride, bazı militan Ermeniler, elçilik binasına taşla saldırmış, kendllerine engel olmaya çalısan polisle de çatışmışlardı. Öte yandan. Kanada'da yaşayan yaklaşık 40 btn Ermeni'yi temsil eden Er menl Ulusal Komitesi'nln Başkanı Hacig Hagopyan, Ticaret Müşaviri Kâni Giin gör'e yapılan silahlı saldırıyı tasvip etmediklerinl söyledi. Hagopyan, Ermeni toplumunun şiddete karşı olduğunu, ancak genç kuşa ğın hayal kırıklığını da anlayışla karşıladığını söyledi. Hagopyan, Ottawa'da cereyan eden olaym. Kanada'daki bir Ermeni örgüttt ile Uişkisi bulunduğunu san madığını ileri sürdü. Bu arada, Ermeni Ulusal Komitesi. Montreal'da yayımladıgı bildiride, Kanada hükümetinin ülkede yaşayan Ermenilere baskı yapa (Arkası 9. Sayfada) Kudüs baskmı protesto edildi «Cellatlarımla Yüzyüze» (3) ASALA üyesi: Türkiye'de mücadele veriyoruz .ÜYELERİMİZİN BÜYÜK BİR K1SM1 DİĞERLERtNlN YAPTIĞI EYLEMLERİ ÖZELLİKLE ASKERİ EYLEMLERİ BİLMİYORLAR.. «Çalışmak» sözciifHinü çok kullanıyorsumız. Çalışmak bom ba yerlestirmek demek midir? ASALA silahlı mücadeleye inanan bir örgüttür. Bu dönem de silahlı yöntemler uyguluyoruz ve bu yöntemler içinde bomba koymak da var ama tek yöntem değil bu. Diferleri bangilerl? Fransada Türk Konsolosunu ve 60 kişiyi rehin aldık ve herkes biliyor ki kıllanna bile dokunmadık. Çok iİRinç, Slzin Tiirktye ile sonınunnz var ama bombaları tspanya, Fransa. İtalva ve Almanya'da koyuyorsunuz. Diğer operasyonlarda Türk Hükümeti temsilcüerine karşı mücadele etnıeye çalısıyoruz. Ankara'mn sayısız diplomatmı öldürdük. Dünyanın bilmemesi ne karşın Türkiyede de müca Körfez'de genel grev Suudi Arabistan Krali Halid'in çağrısı üzerine gidilen 24 saatlik genel grev sırasında hava trafiği tamamen durdu, devlet daireleri ve işyerleri kapandı. telefon ve telgraf hizmetleri ahsadı greve Asya ve Afrika ülkelerin de de uyuldu... Dış Haberler Serrisi BM Güvenük Konseyi, Ku düş'teki kutsal ElAksa ca misine yapılan saldınyı gö rüşmeye başlarken, Suudi Arabistan Kralı Halid'in çağrısı üzerine dün 6 körfez ülkesinde milyonlarca Müslüman. saldırıyı kınamak İçin 24 saatlik genel greve gitti. Genel grev çağrısına Kuzey Afrika ile Asya ülkelerinde de uyuldu. Lübnan'daki Müslüman kesim, Fas, Cezayir, Kenya, Malezya ve Libya'da halk ge nel greve katıldı. Bu arada, Mısır'da grev yapılmaması dikkati çekti. Suudi Arabistan, tran. Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emlrliklerinde dün hava traîiği tü müyle durdu, devlet daire lerl ve işyerleri kapandı. telgraf ve telefon hizmetle ri aksadı. Bu arada körfez deki Arap ülkelerinin ortak laşa kurduğu «Gulf Air» havayolu batı ülkelerine o lan 5 sefer dahil tüm uçak seferlerinl lptal ettl. Iran'da lse tslam dininin kutsal saydığı 3 yerden biri olan Kudüs'teki ElAksa camlsine yapılan saldırıyı kınamak ve Filis tinlilerle dayanışma için yapılan Tahran'daki bir gösterîye bir milyondan faz la kişinin katıldığı bildiril di. Tahran radyosunun bil de dirdi|ine göre göstericiler «Filistin, liderin Ruhullah' tır» sloganını bağırdılar. Bu arada ülkenin dini lide ri Ayetullah Humeyni de göstericiler önünde bir ko nuşma yaptı. Iran Devlet Başkanı Ali Hameney ise İslam ülkeleri ni, «Siyonizmi tümüyle yok etmek için cani Amerika'ya» petrol sevkiyatını durdurmaya çağırarak petrolün bir daha Filistinlüer yaranna silah olarak kullanılmasını istedi. îslam Konferansı'nm Dö (Arkası 9. Sayfada) PTT GENEL MÜDURU BILGI: IstanhuVda yıl sonuna kadar 29 bin kisiye telefon verilecek ACIBADEM'DE YAPT1R1LAN 8 BİN HATL1K OTOMATİK TELEFON SANTRALİ ULAŞTIRMA BAKANI AYSAN TARAF1NDAN HİZMETE AÇILDI. Istanbul, (a.a.) Acıbadem'de yaptırılan altı bin hatlık otomatik telefon santralı dün Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan tarafmdan törenle hizmete açılmıştır. Tahtakale'deki telefon santralına eklenen 300 kanal ile Bursa ve İzmir kentleri Uluslararası otomatik telefon görüşmelerine açılmıştır. Acıbadem santralı açılış töreninde konuşan PTT Genel Müdürü Servet Bilgi, İstanbul'da bu yıl sonuna kadar 29 bin kişiye daha telefon baflanacağmı söyledi. Acıbadem caddesi, Çamlıca Kız Lisesi karşısında yaptırılan yeni santralın açılışı töreninde bir konuşma yapan PTT Genel Müdürü, Servet Bilgi, İstanbul'da, Acıbadem santralinin de hizmete girmesiyle toplam santral kapasitesinin 442 bin 500'e ulaştığı> • 1982 yılı sonuna kadar •, dört bin abonelik Büyükdere vs sekiz bin abonelik Zeytinbuniu santrallarıyla birlikte 2'J bin yeni teleîon hattımn sağlanacağmı ve toplam santral hattımn 471 bin 500 hatta ulaşacağmı büdirdi. Genel Müdür Bilgi, Türkiye'de bir müyon 592 bin 665 isteklinin telefon için sırada beklediğini, bunun 491 bin 453'ünün istanbul'da bulunduğunu ha YAN1TLAR Özal, semineri izleyen yabancı bankacıların Türkiye ekonomisi üstüne sorularını da yanıtladı. tırlattı. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) PTT. Genel Müdürü Sermet Bilgin'in konuşmasmdan sonra santral, Ulaştırma Bakam Mustafa Aysan tarafından hizmete açıldı. dele veriyoruz. îşgal altmdald topraklarda çok giiç koşullarda operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Associated Pres'e teleton edilmesi ve Victor Chayto isminl, (dergilerinde uyuşturucu madde kaçakçıhğı, beyaz kadın Ucareti ve CİA ile ortaklaşa, Yanikomeçyanı savunan avukat Benoitv saldırmakla suçluyorlar.) Isviçre'de yaşıyan bir Ermeni, ASALA'ya karşı çok çalıştı. Olcayto'yu suçlu buluyorHunuz ama bombayı bizim ül kemizde patlatıyorsunuz, masumlara karşı. Sözlerim tercüme edilince ilk kez Ara, sabnrun tastığım gösterir hareketlerde bulundu. Kaç kez söylemrm gerelı ki bomba masumlara karşı bon mamıştı. Bomba masumlara karşı konmuyor mu? Hiç. Bu şekilde mücadele ediyoruz. çünkü biliyoruz ki böyle mücadele etmemiz gerekli, başka bir yöntem yok. Askeriz ama politikacıyız da Bombalar o meydanda ve o cad dede idi çünkü orada başka yerlerdekinden daha çok CHAYTO'ya karşı propagandaya neden olundu. Avukatımıza karşı saldırıda bulunan İsvicre polt(Arkası 9. Sayfada] Devlet Başkanı bugün İzmirde.. Evren cumartesi günü Balıkesirde konusacak Uluslararası Para Pîyasaları Seminerini Özal açtı Gençlik Sorunları Komisyonu: KÖY GENÇLERI SEHİR ĞEZİLERİ YAPAAALI Hasan UYSAL ANKARA Köylerde, gençlerin bir araya getirilmesi. yönlendirilmesi, varlıklarını dışarıya duyurması için öğretmen ve tnuhtara görev verilmesi, teşvik edilmeleri. gönüllü sanatçıların köylerde ağırlanarak, gençlere seminer ve benzeri konularda yardımcı olması, köy gençlerinîn tlgill konularda şehir gezilerl yap maları isteniyor. Köylerde gençllğin kültürel yapılarına uygun gezici ve sabit kitaplıkların oluşturulması, devlet tiyatro ve orkestraiarının köy genç liğine yöneük programlar yapmaları ayrıca her sınıfta sınıf kitaplıkları kurulması öneriliyor. Bunun Için Gençlik ve Spor. Milli Eğltlm, Kültür ve Köy tşlerl Bakanlıkları, Yerel Yönetimler. sanat ve kültür dernekleri, TRT ile gönüllü sanatçı ve kuruluşlar gö revlendiriliyor. Ayrıca köylerde yeni bir anlayışla köy gençlik odalarımn teşkiH öngörülüyor. Gençlik Sorunları Komls (Arkatt 9. Sayfada) "Istanbul, Ortadoğu'nun bankacilık merkezi oluyor,, • YAPI VE KRAEDİ BANKASI İLE EUROMONEY DERGİSİNİN DİfZENLEDİĞİ SEMİNERE 60 DOLAYINDA YABANCI BANKACI DA KATILIYOR. Türkiye'nin yabancı sermaye konusunda dünyada en liberal yasaya sahip ülke olduğunu belirten Özal. İstanbul'un Ortadoğu'nun bankacıhk merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. 2 yıl önce kötü durumda olan ekonominin inanılmaz bir aşama kaydederek bugünlere geldiği görüşünü savunan Özal 'Halk alınan önlemlere sahip çıktı. Artık geriye dönüş sözkonusu olamaz,' dedi. Turgut Özal, Türkiye'nin Ekonomi Servisi Yapı /e Kredi Bankası ile *Euromoney» dergisinin ortaklaşa düzenledikleri ve 60 kadar yabancı bankacının katıidığı 'Uluslararası Para Piyasaîarı ve Türkiye" konulu seminer dün Sheraton Oteli'nde Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın açış konuşmasıyla başladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Baskanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Ege Ordu Komutanhğı tarafın dan plânlanan «Miralay Fethi Bey82 Harp Oynnu» nu izlemek üzere bugün Iz Diir'e gidecek. Genelkurmay Genel Sek reterliğlnden yapılan açık lamaya göre, Evren'le birlikte MGK üyeleri, Başba kan, Tarım ve Orman. Köy iglerl ve Kooperatifler Ba dunya kredi piyasasındaki kanları da îzmir'e gidecek durumu hakkmda da şunİer. Evren ve beraberindeları söyledi: kiler cumartesi günü Ba••Türkiye'nin dünya kredi lıkesir'e geçecekler. Evren piyaaasmda bugüne kadar Babkesir'de bazı kuruluşla ki deneyimi çok sınırh olrı denetleyecek ve halka du ve dünya bankacıları hitaben bir konuşma yapa da Türkiye'ye genellikle cak. şüphe ile baktılar. Ancak Başbakan Ulusu bugün biz, ihracat ve görünmeyen Ege Bölgesi Sanayi Odasın gelirlerimizi hızla artırdıkda tzmir'll işadamlanyla (Arkası 9. Sayfada) bir toplantı yapacak. Amerikalı uzmanlar uçağın düsüş nedenini arastarıyor ANKARA Erzincan (a.a. UBA) Erzurum'dan Adana'ya gider ken Befahiye ilçesi Gemecik köyü yakınlarında yanarak düşen ve 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasımn nede nini belirlemek üzere olay yeri ne gelen bir ABD teknik heye ti çahşmalanna başladı. Aralannda bir de saglık ekı binin bulunduğu 20 kişilik bir ABD heyeti, dün Refahiye'den kaza verine gitti. Teknik heyet, uçağın motoru ve parçaları üzerinde araştırmalara başladı. Yetkililer, uçak enkazımn üç bin metrekarelik. bir alana yayıldıgını ve uçaktaki kara ku tunun henüz bulunamadığım bildirdiler. ABD naküye uçaguıda ilk ve rilen bilginin aksir.e kişi olma dığı, 9'u mürettebat, 18*1 yolcu olmak üzere 27 kişi bulunduğu açıklandı. Kazada hayatlannı kaybeden 27 kişinin cesetleri Erzurum'a götlirüldü. Yetkililer, cesetlerto Erzurum'dan încirlik'e gönderi leceğini, or.dan da Amerîka'ya götürüleceğini söylediler. 3. Ordu'ya bağlı 59. Topçu Er Eğitim Yuğay Komutam (Arkası 11, Sayfada) Gümrük memurlarının sorumlulukları artıyor Gümrüh Yasası'nda değişiklih yapılmasma ilişhin tasarı Adalet Komisyonu'nda benimsendi. ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) 1615 sayılı Gümrük yasasmda değişiklikler öngören yasa tasansı Adalet Komisyonunda görüşülerek benimsendi. Tasarıyla «Gümrük memuria nna ferdl ve tnütesetsil sorum lıaluk» getirildi. Halen gümrük lerde bulunan eşyalann belir M miktar karşıhgında sohiple rln« verilmesi tasanda öngöru Danışma Meclisi Adalet Ko misyonu sözcüsü Deniz Murat oğlu tasanya ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada. 1 şubat 1973 tarihinde yürürlüğe giren vasanm ııygulanması sırasınds haksızlıklar olduğunu, gelişen ekonomik durum ve uluslarara sı ilişkiler bakımmdan ihtiyaç lan karşılıyamadığının aalasıldığnu bu nedenle tasarmın 4B (Arkatı 9, Sayfada) • REFAHİYE'DE ÖNCEKİ GÜN DÜŞEN UÇAKTA 27 KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ ABD NAKLİYK UÇ4GINJN KNKAZ1 Kefahlye'de diişen manlar olay yerinde düşüş nedeolerlnl araştırı yorlar. ABO uçuğuıda 27 kişi ölnıüş. Lz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog