Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

15 NİSAN 1982 •** du. Ne var ki pek çok kişinın «24 ocak papağanı» kesildiğj bir ortamda bu tür önerilerın ortaya atılması bile kuşkusuz yararlıydı. Belli alternatifleri gelıştirmek ıçın belli düşünce kalıplarmı kırmak ve Türklye için, özellikle de TUrk toplumu İçin daha geçerli olabilecek alternatifleri araştırmak ıçin vakit her halde çok erken değildi. Akafm ve Güngör üras'ın büyümeye öncelik veren önerılerine «o zaman enflasyonu azdırırız» gerekçesiyle karşı çıkanlarm aynı zamanda «refom» sözcügünden alerji duymaları da kuşkusuz rastlantı de ğildi. Ekonormde sağlıkh kay nak mobilizasyonu için gerekli dönüşümlere, vergi, bankacılık ve toprak reformuna evet diyemeyenlerın, enflasyonu hatıra getirmeden hızlı büyümeye evet demeleri de tabii kolay olmuyordu. GELİR BÖLÜŞÜMt) Her türlü reforma karşı olanlann sözlUğünde «gelir bölüşümii» deyimine de pek yer yoktu ve bunu tartışmak için vakit çok erkendi. Murtaza Çelikel böyle düşün müyordu. Çelikel'e göre «gelir dağıiımı orta haili vatsndaşın bile tabammül edemeycceği hal deyse, bu rejimden sonra yükselecek 'isteriz' seslerini hlç bir siyasal rejim, hlç b)r ana. yasa durduramazdı ve bunlan konuşmanın zamanı bu zaman dı.» 7. tktisatçılar Haftası'nın bir cümlede ifade edilebllecek öze tl ise galiba şuydu: 24 Ocak Modelinln geçen yıllarda olduğu gibi uygulanması artık kolay değildi ve büyUme özlemindeki toplum kesimleri ve iktisatçılar istikrar poiitikasının sınırlarını bundan böyla daha güçlü olarak zorlayacaktı. BİTTİ Cumhuriyet 11 24 ocak modelîne (Baştarafı 1. Sayfada) mı daha radikal bir çözüme ge çişi öneriyordu. DPT eski Müs teşan Bilsay Kuruç'un önerdı ği «biraz istikrarbiraz büyüme» modeli, 24 Ocak Modeünin belirlemiş olduğu cok dar sek tör profillni ve bununla uyumlu dar siyasal çerçeveyi biraz olsun genişletmeyi ve sivil rejime geçiş süreci içinde ekono nüde yeniden büyümenin ilk tohumlarını atmayı amaçlıyordu. Buna göre, (1) Asgari yatınm oranları belirlenerek maden imalât ve enerji sektörle rine yeniden eğilinmeli, (2) Biraz daha etkin bir kamu kesimi ve planlama örgütü oluşturulmalı, (3) Olumlu ücret po litikası izlenmeli, (4) Bugün teşvik edilmekte olan ihracata dönlik teşvikler olanaklar ölçüsünde sUrdürülmeliydi. Kumç'a göre ileri teknolojtye ve ücretlere verdigî önem bakımından 24 Ocak Modelin den ayrılan bu «geçiş modeli» ni sonraki aşamada, çok daha geniş bir sektör bazında yatırım ve gelişmeyl öngören «Ttir klye'yi yeniden lnşa etme» prog ramı izleyebilir, ekonomidekl gerçek büyüme potansiyeli ha rekete geçirilebilirdi. BİR BAŞKA ALTERNATÎF îstanbul Üniversitesi'nden Prof. Asaf Savaş Akat'ın öner diği «Kadrocu yapısal reform» programı, başta Ali Koçman ve Turgut Özal olmak üzere bazı kimselerin tepkisini çekecek türdeydl. Akat'ın önerilerlnin bugllnkü koşullarda Koçman ve Öza) gibi kişilere «tehlikeü bir şaka» olarak görünebilmesi de doğaldı. Asgari ücretin 20 bin lira, asgari geçim indirimlnin 40 bin lira olmasmı, tarımdan arazl vergisi, kentlerden ağır emlâk vergisi almmasını önermek; se kiz büyük özel bankanın dev letleştirilmesini gündeme getirmek, aile şirketlerinin teşvik kapsamı dışında bırakılma sını, planlama ve toprak reformu yapılmasım lstemek ve etkin bir «yeni devletçilik»den söz etmek bazılarına göre ancak alay konusu olabilirdi. Doğrusu Akat'ın geliştirmeye çalıştığı modolln sınırlı zaman olanaklan içinde zorunlu olarak eksik kalan açıklanış bı çimi, peşpeşe aıralanan bu çar pıcı önerilerin ne denli tutarlı bir raodel oluşturdugu konusunda tam bir fikir vermiyor Haber Merkezi GUmrük ve Tekel eski Bakanlanndan Tuncay Mataracı ve 10 arkada şı Kayseri Cezaevine nakledildi. Bir süre önce Anayasa Mah kemesinde yargılanan Mataracı, görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçundan toplam 36 yıl ağır hapis ve 787 milyon lira para cezasına çarptırılmış tı. ELÇ1 VE KILIÇ öte yandan, Bayındırlık eski bakanlardan Şerafettin Elçi ile Selahattin Kılıç'm Yüce Divan'da yargılanmalarına mayıs ayında başianması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Ahmet Bozoğuz 25 nisan günü Anayasa mahkemesinln kuruluş yıldönümü olduğunu, bu tarihten önce kesinlikle yargılamaya başlanmasının mümkün olamayacağını söyledi. Bozoğuz, Elçi ve Kıiıç' ın dosyalarınm lncelendiğini sözlerine ekledi. Mataracı ve 10 arkadası Kayseri Cezaevine nakledildi Yunanıstan, Türk notasını cevapladı Inhanlı köylüleriyle ilgili karar ertelendi Stelyo BERBERAKÎS ATİNA Yunan Hükümet sözcüsü, lnhanlı müslüman Türk köylülerinin ellerinden ahnmak istenen topraklanna dönüşleriyle ilgı li olarak yaptığı açıklamada, «Türk ve Yunan işgalcllerinin araziden çıkartılma kararı Yüksek Mahkemenin kararı çıkana kadar ertelenmiştir» dedi. Yunan hükümeti, arazilerine dönen köylü leri «tşgalci» olarak nitelerken, sözcünün açık lamasında yasal yollann tam kullamldıktan sonra ulaşuacak karara değin konuyu askıya aldığı açıklanmış oluyor. Bu arada îskece Bidayet Mahkemesinde yerel Tarım Müdürlüğünün devlet arazilerı danışmanlığına verdiği gizli raporla ilgili da vanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bek leniyor. Duruşma sırasmda Tarım MUdürlügü nün avukatları, bu arazilerin devlete ait olduğunu ve roporun ulusal savunma nedeniyle açıklanmamasını istemişleraV YASAKLAND\ İskeçe'de Türkçe olarak yayınlanan «Trak ya*nm Scsi» gazetesinin sahibi ve sorumlu Müdürü Abdülhalim Oede'nın Ulke dışına çıkışı Yunan hükümet yetkililerince yasaklandı. Dede, İskeçe'de çıkardığı «Trakya'nın Se si» gazetesinde ilk kez Inhanlı müslüıpan Türk köylülerinin durumlarmı yansıtan bir yazı yayınlayarak, bu köylülerin tapulu arazi ve evleri nin ellerinden alınmasını bngören yerel Tarım MUdürlüğünün devlet arazileri danışmanlığına verdiği gizli raporun acıklanmasını istemişti. YUNANISTAN TÜRK NATOSUNU YANITLAD1 öte yandan, Yunanistan, Türkiye'nin verdiği notayı dün yanıtladı. Yunanistan'ın Anka ra BUyükelçisi Georges Papuilos tarafından Dışlşleri Bakanlığı MUsteşar Vekili büyükelçi Oktay Csnkerdeş'e verllen yanıtta, Batı Trakya'da Türk değil, müslüman azınlık bulunduğu nu bildirildi. Yunan büyükelçisinin azınlığın haklarının Yunan yasalarıyla teminat altına alındığını, İnhanlı konusunun adalete yansıdığını söylediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nazmi Akıman gazetelerin sorusu Uzerlne, Yunanistan'ın ceva bında yer alan eşitliK ltavramının bugüne kadar kağıt Uzerinde kaldığını, Türkiye'nin bu eşitliğin uygulamaya konulmasım istediğini bildirdi. Akıman, Yunan Büyükelçisinin müslüman azınlıktan söz etmesınin bu insanlann Türk oldukları gerçeğini değiştirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Akıman «olaylan yakmdan izlemekte olup, tutumumuz Yunan hükümetinln cevabı ve İskeçe'dekl gelişmeler ışıgında saptanacaktır» dedi. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Renkli televizyon, lklnd kanal derken, bir de «özel televizyon» ile uğraşacağız. îyice yavanlaşan ve gerek toplu kıyımlar, gerekse peşpeşe istifalar nedeniyle nitelikli kadrolannı yitiren TRT'nin karşısında özel televizyon, hiç şüpheste ilgi de çekecektir. Bundan hiç şüphemiz yok! Holdingler, sahibi oldukları gazetelerle arabalar. kamyonlar dağıtırken, bir de televizyon sahibi olurlarsa, artık, herhalde uçaklar, gemiler, yatlar da çekillşlere glrecektir. Bundan da şüphemiz yok! Enerji sıkıntısı çeken ve sık sık elektrlk kesintilerine başvurmak zorunda kalan ülkemizde. özel sektörün açacağı kanaüar acaba bu enerji üretimi ile gereği gibi çalışabilecek midir? Bu önemli bir sorundur. Özel sektöre olduğu gibi lşçl sendikalanna özel televizyon açma hakkı verilecek midlr? Hayır verilmeyecektir. Özel televizyonun yayın alanmdaki devlet tekelciliğini yıkacağmı, böylece daha nitelikli programlar yapılacağmı ileri sürenler, özel televizyonu kimlerin. hangi holdinglerin kuracağmı herhalde bilmektedirler. Bugün Türk basmı tam bir «holdingleşme» lçlndedir. Büyük gazeteler, büyük holdinglerin yayın organıdır. Bu holdlngleşme önümüzdeki günlerde daha da kesklnleşecektir. özel televizyonu da işte bu holding basını kuracaktır. Ve böyîece. televizyon gibi, en etkin kitle iletlşim aracı özel sermaye gruplannm, holdinglerin tam denetlmlne girecektir. Seçmen kamuoyu uzerinde «siyasal re Ideotojik lpotek» özel televizyon aracılığı ile iylce kurulacak, bugün holding basmmda ne yazıhyorsa ya da neler yazılmıyorsa yarm özel televizyon ekranlarmda bunlar yeralacaktır. Böylesine tek yanlı yayınların ve koşullandırmalarm yaratacağı sorunları bugünden kestlrmek hiç de güç değildir. özel televizyon lstasyonları kurmak yerine TRT yönetimine «özerklik» tanımak ve bu özerk yapı içinde devlet destegi ile televizyon yaymlarını gellştirmek tek cözüm yolu olmalıdır. Renkli televizyon ve ikinci kanal gibi yenl yayın biçimîeri. ancak ve ancak özerk TRT yönetimi için söz konusu olursa. bunlarm yararı tartışılabilir. Televizyon, hem eglence. hem eğitim. hem de propaganda aracıdır. özel televizyon, hiç şüphesiz. eğlence programlarmın en iyisini sunar. Fakat neyln eğitimlni, neyin propagarıdasını yapar? Hangi siyasal görüsleri benimsetmeye çalışır? Hangi sivasal yaymlara. hangl «çık oturumlara yer verir? Ekranlarına kimlerl çıkarır, bu ekranları, kimlpre. hangi siyasal görüşleri kapatır? Özel televizyonu savunan ilerici yazarlanmız acaba bu konuda bir «düşünce jimnastiği» yapmışlar mıdır? Pek sanmıyoruz. Eloğlu ne demiş: Bırakınız yapsınlar, bırakinız geçsinler... Bırakalım TRT'yi de geçsinler!... 2 miiyarlık (Baştarafı 1. Sayfada) kamyonların 67 olduğunda dlreniyor. Buna karşın, 67 rakamını tamamlar biçimde, 1981 yazında Türkiye'ye geçerek, kaçak olarak ça lışan KTFD plakalı 5 kamyon saptandı. Bu beş kamyon şoföründen uçünün, Kıbrıs'a yerleşen Türkiye kökenll göçmenler olduğu bildtrildi. Kıbrısta bulunamıyan ve Ttirklye'de kaybolduğu bildirllen KTFD plakalı kamyonların, Ford, Leyland ve AEC marka oldukları ifade edlliyor. Bu yöndekl araştırmalar sürdürülüp kaybolan kamyonların bulunmasına çalışılırken. Türkiye'de planlanıp Kıbns'ta uygulanan lki milyarı aşkın değerde «dlngrll kaçakçılıgının» sürdürüjçlüğü ortaya, cıkarUdv «Dışahm lzlnlerl» Kıbrıs ta verllen dinglllerln sayısı henüz saptanamamakla beraber, tutarlarının lkl mllyar llrayı aştıgı bellrtillyor. T.C. Lefkoşe Btiyükel çlllglnin bu konuyla da 11gilendlğl ve yıllar ltlbarlyle Kıbns'ta kaç dlngil için dışalım lzni verildlğl saptanmaya çalışılıyor. Dış alım tzlnlerl Kıbns'ta alınan ve Kıbns'a getirllen dlngillerin, TIR çeklclleri arkasındaki çok dlngtl1 treylerlerle yük taşınır1 ken adaya ulaçtınldıgı. Kıb rıs dönüşunde İse treylerlerln altından, fazla dlngillerin çıkarılarak Türkiye'de bırakıldığı öğrenildl. Bu arada dingllleri Ttirklye'de bıraktırılan kamyonların, Türkiye'den elde edllip verilen eskl ve yıpranmış din glllerle. genelllkle Kıbrıs'a boş dönmelerinin sağlandığı, dingilleri koparak yolda kalan kamyonlar nedeniyle ortaya çıkarıldı. 250 Sterlin (67 bin TL.'na yakın) değerde olan ve %15 gümrüğü bulunan bu dlngillerin tanesinin. Türkiye'de 350 bin TL. «yatla satıldığı da anlaşıldı. Konuyla tlgllenen yetkilller, Türkiye'de her tür araç ye dek parçası yapılmakla beraber, söz konusu dlngillerin «yapı özelliğl bulunan parçalar olduguno» bellrttiler. İLAN BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEİttESINDEN Esas no: 1981/2238 Karar no: 1982/287 Krzincan, İliç, Sankonak, C: 049/01, S: 27, K: 8 de nüfusa kayıtlı Yusuf kızı, Melek'den olma, 1939 d. lu HÜRI BAŞER'in hacr altına alınarak kendisine aynı yerde nüfusa kayıtlı Munzur !nzı, Zeynep'den olma, 1936 d. lu davacı ZÖHRE BAŞER'ln vasl tayinine 2. 4. 1982 tarihinde karar verildiği ilan olunur. Hakim 15022 (Basın: 394) 262 Istanbul, Lefkoşe (a.a.) KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs sorununun uluslararasj platforma kaydırılması halinde, toplumlararası görüşmelerin sonuçsuz kalacağı ve bundan doğabilecek sonuçların vahim olabilsceği konularında genel sekreter Cuellar ile aynı görüşü paylaştıklarım söyledi. Cenevre'de 9 nisan günü BM Genel Sekreteri Cuellar ile görüşen Denktaş dün îstanbul U zerinden Kıbrıs'a döndü. Öte yandan Kıbrıs sorununa barışcı bir çözüm bulunmasını amaçlayan toplumlararası göruş melere dün yeniden Lefkoşe'de dün yeniden başlandı. Görüş melere 22 martta ara verılmi!; ti. Dünkü görüşmelerde dolaş ma, yerleşme, mülk edinme öz gürlükleri İle ilgili konuların görüşüldüğü blldirildl. Denktas: De Cuellar ile aynı görüsleri paylasıyoruz • Ecevit'in dün de ifadesi alınmadı ANKARA, <Gumhuriyet Bttrosu) Hollanda TV'nma bir mek tup göndererek bu mektubun BBC tarafmdan yayınlanması nedeniyle MGK'nın 52 numaralı bildirisine aykırı davrandıgı savıyla yeniden gözaltına alman kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in bu olay nedeniyle dün de ifadesi alınmadı. Ecevit ifadesinin alınmasından sonra mahkeme önüne çıkarılarak tutuklanmaya da salıverilme konusunda karar verilecek. öte yandan Ecevit'in Norveç'te yayınlanan bir gazeteye deffneç vererek MGK'nın 52 numaralı bildirisine ve TCK'nın 140. maddesine aykırı davrandığı savıyla tutuklanma istemine karşı çıkan askeri mahkemenin kararınm onaylanması ya da ltiraz edilmesl konusunda Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının incelenmesi ile sürüyor. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının konuya ilişkin karar verebilmesi için 353 sayılı Askeri Mahkemeler kuru luşu ve yargılama usulü yasasmın 74. maddesi uyarınca 7 gün süre bulunuyor 12 milyonluk mücevher çalıp, aüesinin fertierine sattırdı Îstanbul Haber Servisl Tak sim, Teşvilciye, Kurtuluş, Beşik taş, Bakırköy, Aksaray ve Eyüp tekl 12 kadar evden milyon lira değerinde mücevher çalan Cemıl Goncagül ile bu malları sat üklan iddia edilen 6 kişi hır sızlık masası ekiplerince yaka landılar. Sanıklar arasmda Cemil Goncagül'ün eşi, Filruzan Goncagül, babası Cemal Gonca gül uvey kardeşlerl Selçuk ve Celal Goncagül ile Aytekin Çi naroğlu ve Remziye Bölgeli de bulunuyor. Türkiye'nin bir numaralı mak yörlerinden, polis müzesinin heykel yapılcısı ve Atatürk filminin baş makyörü Cemal Gon cagül hırsızlık olayından habe ri olmadığmı söyledi. Basın mensupları ile görüşürken ağ layan Cemal Goncagül «Oğlum bunu benden ve ailesinden intikarn alabilmek için yaptı. Kvi me geldlginde bana lki adet bi lezik getlrdi ve senetlerinl öde yebilmek için bunlan bozdur marru istedi, çalintı olduklarmı neitden bilebfiİTdbn» dedi. Cemll GoncagUl de if adesinde «Bu işi ben tek başına gerçekleştirdim yanımda sadece şoför arkadaşım Aytekin vardı» diye konuştu. Cemll Goncagül'ün tür kücü Yıldız Tezcan'm erkek kardeşi olduğu bildirildi. 1 I\ISA KISA • Gelir vergisi blrinci taksitleriyle, sertıest mcslek sahipie» rlnden alınan peşin verginin ilk taksitinln ödeme süresl bugün sona eriyor. • Anadolu liseleriyle özel Türk ve yabancı okullara %İTmek isteyenlerln blrinci basamak sınavları bugün yapılıyor. • Fatih Te Kadıköy'de meydana gelen lkl traflk kazasında Elefterizl Laaldl ve Ozdemlr Sankaya otomobil altmda kalsrak OldUIer. • Kadiköy KUçükbakkalkoy Erzincanhlar sokakta sıvaları çekilen bir inşaatm çökmesl sonucu Köksal Genç, Ümlt Genc (ağır) Hasan Genç, Şahln Genç ve Nuran Genç yaralandılar. • Beyoğhı Haletli Bekir aokafuıda Aynur Ayhan, çarşaf stlkeleme vUzünden tartıştığı komşusunun koouını bıçakla k»rnından yaraladı Mahmut Almab hastaneye kaldınldı • îstanbul ve Cerrahpaşa Tıp FakUltelerlnln dUzenledlğl «ilaç kullanımmda sorunlar» konulu panelde, ruhsal tedavi llaç lannın kötü kullanımımn önlenmesl lstendk. • HoUanda'da TUrk çocuklannı okutan 44 HoUandah «(• retmen Türk eğltlm slsteml hakkmd» bllgl edlnmek ttzere dün latanbul'a geldller ve çeşltll okullan gezdUer. Türkiyeden l ^ l f ^ A Ahmet Isvan (Baştarafı 1. Sayfada) kanhğı döneminde işçi statüsünde çalışanlarm DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına üye oımaları hususunda ayrı bir gayret sarfettiği, başka sendıkalardan çıkarak Genel tş Sen dikasına üye olai kişilere 20'şer bin lira «özendirme» ikramiyesi adı altmda beledlye kasasmdan büyükge bir .mablağm ödenmesinl sağladığı evinde sol lçerlkli birçok pankart ve afiş ile ruhsatsız bir tabanca bulunduğu da iddianamede yeralıyor. tddianemenin son bölümünde ise, Sanığın «İhtilal amacını gerçekleştlrmek lçin blrlnci de recede önetnli hareketler orta ya koyan DİSK'in asli faalleri yanında ikinci derecede önemi haiz fiil ve davranışlarda bulun duğu ve yardımcı olduğu» savunuluyor. İsvan'ın TCK'nın 146, 3, 173 son, 31, 33 maddeleri İle 6136 sayüı kanunun 2249 sayılı kanunla değişik 131 maddesi gereğince cezalandınlması lste niyor. Dev Yol davasında bir sanık tahliye edildi Îstanbul Haber Servlsl THKPC Devrimci Yol Örgütü davasına sorgularla devam cdildi. DUnkU suruşmada Timur Semerci, Nalm öıtürk, Tacl Te kln, Adem Sanca, Mehmet Ün sallı adlı tutuklu sanıklar ile tutuksuz olarak yargılanan sa nık Emln Canacankatan'm sor guları yapıldı. Suçlamalan ka bul etmeyen samklardan örgüt Uyeliği savıyla yargılanan Meh met Ünsallı'mn tahliyesine karar verildi. Duruşma 21 nisan saat 10'a ertelendi. Evet Hayır (Başratafı 2. Sayfada) pibl adr, serüvenlsrl, eylemlerl kuşaktan kuşağa aktarılan bu eğitimcimiz. örnek alınacak bir kişilik yaratmıştır. Genc yaşta ölen Necatl Bey, Atatürk'ün «İkinci ordum» dediği oğretmenler için şöyle diyordu: «Hephiiz kabuJ1 ediniz ki Milli Eğitim sorunu baştan sona kadar Bir bilim ve uzmanlık sorunudur. Milli Eğitim de atılacak her adım lncelem«yl, denemeyl ve ayırt etrneyi gerektirlr. Onun içlndir kl herhangl bir M. E. Bakanı böyle bir takıma dayanmadıkça başarıh olamaz. Eğitim sorunlarında danışmasız hlcblr karar vermemek ve her zaman en genc öğretmenden en büyük ustalara kadar bütün meslekdaslarımızın görüşlerlnl toplamak temel ilkemlzdir.» Necatl Beyln başarısı AtatOrk devrlmlnln tum ulusu kapsayan bir atılım olduğuna Inanması, eğltlmln de bu ulusal kalkınmada boş etken olduğunu bilmesi, eğitlmln bir bilim ve uzmanlık sorunu olduğunu görmesi ve dört yıllık bakanlık süresince bu çizglden ayrılmamasıdır. Tablı, herşeyin başında öğretmene, aydına saygınlık tanıyarak, eğitim adamlannı bu yurdun en cok saygıya değer Insanları sayarak... MHP (Baştarafı 1. Sayfada) MHP ve Ulkücü Kuruluşlar davası, halen Erzurum, Bafra, izmir, Balıkesir, îstanbul, Adana davaları olarak altı bölüm hallnde sürdürülüyor. Söz konusu altı davada salıverllen sanık sayısı 187'ye ulaştı. Salıverilenler içerısinde MHP yönetlcilerinden ölüm cezası Istemiyle yargılonan Agah Oktay Güner, Ahmet Er, Nevzat Kösoğlu ömer Çakıroğlu, Tahsin ünal, Avnl Çarsancaklı, Taha Akyol, Cenglz Gökçek ile 15 yıl hapsi istenen Turan Koçal'da bulunuyor. MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasında halen MHP yöneticllerinden Alpaslan Turkeş, Yaşar Okuyan, Mehmet Irmak, Mehmet Doğan, Necatl Giiitekin ve Sadi Somuncuoğlu tutuklu bulunuyor. SANIKLAR (Baştarafı 1. Sayfada) vur Ünal (Tutuklu Merkez Yürütme Kurulu üyesl), Özcan Keskeç (Tutuklu DİSK Sosyalîş Genel Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu üyesi), Mustafa Aktolgalı (Tutuklu Merkez Yürütme kurulu üyesi), Mahlr Nalbantofelu (Tutuklu), Vedat Pekel (Tutuklu), ömer Yalçın Cerit (Pirarda), Zeki Kılıç (Firarda Merkez Yönetim Kurulu tiyesi), Dursun Çapraz (Sarıyer îlçesi Yönetim Ku rulu Başkanı), Sezai Babakus (Sarıyer llçesi Yönetim Kurulu üyesi), Şaban Erik (Kurucu üye), Turgut Gökdere (Kurucu üye), Necati Erel T a n cıoğlu (Kurucu üye, 1977'ye kadar Yönetim Kurulu üyesi), Nermin Aksın (Kurucu üye, Merkez Disiphn Kurulu üyesi), Hanlfl Vatansever (Kurucu üye, Merkez Disiplin Kurulu üyesi), Erşen Şansal (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), llhan Akalın (Kurucu üye DİSK'e bağlı Sosyallş Sendikası Eğitim Sekreteri), Fikret Akman (Kurucu üye, Yönetim Kurulu yedek üyesi), tbrahim Poyraz (Kurucu Uye, Yönetim Kurulu üyesi), Mehmet Ali Altay (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Tank Ziya Ekincl (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Mehdl Zana (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Saffet Kayalar (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Muzaffer Şatır (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Nurten Arıcan (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Hüseyin Özyılmaz (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Derviş Sabır (Kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi), Feridun Tokaoğlu (Kurucu üye), Rıza Erdoğan (Kurucu üye), Muhittin Bakırsan. BANK MELLAT (Iran Bankası) "Doğudan Gelen Dost" İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESÎ HER TÜRLÜ BANKACIIİK İŞLEMLERİNİZt YAPMAK ÜZERE HİZMETÎNİZE GİRMİŞIÎR Amerika'lı (Baştarafı 12. Sayfada) Tuğgeneral Hüseyin Karacaaslan da olay yerine gelerek alı nan önlemleri denetledi. KAZA NASIL OLDÜ? ABD'de Texas eyaleti Dyees üssüne bağlı C130 tipi askeri nakliye uçağı, Erzurum'dan sa at 14'de havalandı. 'Ancak uçak la saat 14.12'de telstz Uişkisi kesildi. Bu saatlerde uçağın çıkan bir arıza sonucu yanmaya başladıgı ve Refahive üstünden geçtigi görüldii Pilot uçagı Sı vasErzlncan karayoluna indlr mek için alçaldıysa da yere ça kılmaktan kurtulamadı. SAKARYA İLİ YÖNETİCİLERİ Adem Mahmut Gürdoğan (Tutuklu ll Başkanı), Dursun Çelik (Tutuklu), Kadlr Erman (Tutuklu), Hüseyin Engin Gökova (Tutuklu), Er doğan Helimoğlu (Tutuklu). Ahmet Ak (Tutuklu), Belkıs Atacan. ESKİŞEHÎR İLÎ YÖNETÎCİLERİ lzzet Yavuz, Erdoğan Deniz, Nuri Hatipoğlu, Mesut Sadık Yurtman, Süheyla Güneşçakar, Metln Parmaksız, Abdullah Baş. DUYURU Lepra konusunda görev almak isteyen genc. idealist, mecburi hizmeti olmayan hekimler alınacaktır. Koşullar: Deri Hastahklan ve Frengi Uzmanı Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklan Uzmanı Hacettepe Mezunu Halk Sağlığı Uzmanı Pratlsyen Hekim Başvuru için: Îstanbul Lepra Hastanesl Başheklmliğl Tel: 72 81 22 70 10 26 BURSA İLİ YÖNETİCİLERİ Canan Canbeyli, Şinasi Şahin. Necla Okumuş, Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Demircl, Sedat Gülersoy, Halil Savaş. Ümit Htircan. GEBZE ÎLÇESt YÖNETİCÎLERİ Adres: Cumhuriyet CaddesiTI ElmadagİSTANBUL Tel.41191641191741191847 35 8440 6105 Telex:24505MeltTh Ertugrul Hasan Sevimbike, tsmet Özsoy, Nlhat Tanrıseven, Memduh Harman, Mahmut Başar, Ibrahim Selçuk, Ahmet Eamll Çlftçl, Ahmet Özsoy, Ender Kamil Boyacı, Aslan Aslan, Yıldırım Sevindik 'SevimbikeK Ertn&rul Bulut. ERZURUM, İSPİR YÖNETİCÎLERÎ Erol Karavayizoglu, Ooğan Efe, Hasan Dündar, Rahim Dündar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog