Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 15 NİSAN 1982 EZELI REKABETTE YALNIZ GOL VARDI Levent DONDURAN Fenerbahçe ıle yenışemeyen Galatasaray, Federasyon Kupa sı'nda yarı fınale kaldı. Yazın müjdesı sayılabıleceît sıcak, pınl pınl güneslı bır gun de Türkıye'nın ıkı tutbol buyü gu Galatasaray ve Fenerbahçe trıbunlere belkı gol gosterdıler ama oynadıklatı oyuna tutbol demek ıçın bın tanık gerekırdı Galatasaray, eger Fatıh olına saj.dı ne gol atabılır ne de turu geçebılırdı. Savunmadakı akılcı lığını hucum hattındakı arkadaş larına guven vermek ıçın kulıa nan bu «usta» dun sahanın en lyısıydı Mutlaka kazanmak amacında kı Fenerbahçe oyuna sabırsız bır gol bekleyışı ıçtnde gırdı. îlk yarıyı atmayı beklerken yedıği golle yenık kapayan Sarı Lacıvertlıler VJU arada tnbünla rın de yoğun eleştınsine uğra dılar. Ikincı yannın başlarnasıy la bırlikte bıraz daha toparlan mış gorunen Fenerbahçe once beraberügı t>onra yengıyı yaka ladıysa da 90 dakıka 20 ve Fe nerbahçe'nm kupaya veda etme sıyle sonuçlandı. Karşılaşmanm ılk golü 20. âakıkada geldi. B. Mustafa'nın nefis pasıvla dalan Hosıç'e Onur yetişemedı. Nurettın de ka leslni bırakıp öne çıkmıştı. Ho sıç akıllı bır aşırtmayla topu ağlara gonderdı 01 Feneıbahçe beraberlığı 52 da kıkada elde ettı. Cem'ın soldan kullandıgı serbest atışta topa ceza alanı ıçınde Osman yuk seldı, kalayı vurdu: 11 Baskısmı sürdüren Fenerbah çe 64. dakıkada one geçtı. Sel çuk topla ceza alanına daldı, top Ayhan'm eline çarpınca ha kemin de bıraz comert kara rıyla doğan penaltıyı Alpaslan gole çevırdi: 2 1 Bu skor Sarı Lacıvertlılere «Belki...» dedirtırken maçın ba şmdan berı trıbünlenn protesto lannı alan B Metın 80 dakıtca da, Ayhan'dan aldığı topla sol dan ceza alanına gırdi, Nuret tın'm büyük hatasıyla topu çap razdan ağlara gonderdi 22 Karsılaşma bu golle bıterken Alpaslan'ın 88. dakıkada B. Mus tafa'ya once tekme, sonra dır sek atması sonucu oyun dışı kalması ufak olaylara, tartış rnalara neden oldu. Herşey bır yana Galatasaray lıgde tattıra madığı mutluluğu taraftarlanna sunarken tribUnler de buyuk sevgl gostensi ile SarıKırmızı lılan uğurluyorlardı. F.BAHÇE 2 G.SARAY 2 Stad: Inonn Hakemler Cunıhur Demır (5), Haşım Gokalp (5) Ilkeı Zuın rüt (S) Fenerbahçe Nurettın (3) Huseyın (3) (Mahmut <5>, Onur f51. Alpaslan (5), Cem (4) Müjdat <4> (Zafer 3», Aııf <3), Is,a (4) Osman (4), Bahtıyar (4), Selcuk (4) Galatasaray Eser (6) Raşıt (6), Ali Çoban (5) Fatıh (7) (Hasan 3), Sefer (5) B Mustafa <6), Cuneyt (6) Ayhan (5) Bulent (4) (Cengiz ?), 6 o s ı ç (7), B Metın <5> Sarı Kart: Hüseyın, Osman, Bahtıyar, Selçuk (Feneıbahçe) Kırmızı Kart Alpaslan (Fenerbahçe) Bozbey: Bu kasıtiı haberleri cıkaranlardan hesap soracağım Fenerbahçe rakıp defansın daımadagm olduğu bır sırada Cem'ın ayağındon faul atışı kullanmışlı Osman beklemed.gı bır anda topla bul. ?tu, şık bır kafa darbesıyle ağlara yolladı Bu Frnerbar'çe nın Galatararay'a kupadakı ılk goluy du Bir tane daho attı, ama kendi Melerinde de gcrdugu ıkı golle kupaya veda edecektı (Fotoğraf. Alı ALAKUŞ; Ulusal GrekoRomen takımı Varna'ya Antrenör Necdet Uçar, hareketten önce, «Btı ağır suçlamadan soııra görevde kalmam sözko nusu olamazdı. Salilı Bora'nın arkasıııa sığuımış bir antrenör değilim» dedi. Spor Servisi Ulusal Gre ko Romen Gureş Takımı antrenöru Necdet Uçar Av rupa Şampıyonasma uç gun kala gorevınden ıstıfa ettı Ucar ıstıfasına neden olalak Federasyon uyesı Bılge Tute'nın geçtıgımız pazar gunu ga?etemi7de yayınlanan «Necdet Uçar Avrupa Şampiyonası dönüşu görevinden ahnataktır» şeklındekı dempcını gosterdı Bu arada Federasyon vetkılılerı ıstıfa olayının «tathya bağlandığını» soy ledıler Gure? Federasyonu Genel Sekreterınden alınan bılgıye gore, Necdet Uçar. istifasmı «Şimdilik» kaydıy la gerı aldı ve «Varna donuşü istifam yururluktedir» dedi Ote yandan THA'nın habeııne gore, Güreş Federasyonu Başkanı Hasan Bozbey, Greko Romen Gureş Mıllı Takım antrenorü Necdet Ucar'm istıfasına kadar varan Gureş Federasyonu üyesı Bilge Tü te'nin demecı lle ılgılı olarak. «Avrupa Şampiyonası donuşünde bu kasıtiı haberleri cıkaranlardan hesap soracağım» dedi Bozbey, Federasyon Başkanı olarak kendısımn kesınlikle bu durumdan haberı olmadıgını, haberin aslını araştırdıktan sonra gere kenı yapacağmı belırterek daha sonra şoyle konuştu: «Takummız Avrupa Şampiyonası gidiyor, bakıyoruz takım antrenorunun gorevden alınacağı haberi yayın lanıyor. Federasyon uyesi sorumluluğunu bilmez. takım antrenbrü benle göruşmeden istifasmı verirse, ben bunlara gbz yumamam, Avrnpa Şampiyonası dönüşünde hemen gerekli araştırmayı yaparak Turk gure şini geriye saydırmaktan başka bir şeye yaramayan bu tür sansasyon haberleri yayanlardan hesap soracağiz.» Bozbey. THA muhabirinin, «Necdet Uçar'm istifasmı kabul edecek misiniz?» borusuna, «Karan yalnız ben vermeyeceğim, donuşte Federasyon Kurulu'nu toplantıya çagırarak gereken karan ondan sonra vereceğiz» yanıtını verdı. Bu arada istifasmı Kamp Muduru Tezel Gürsel'e, Federasyon Başkanı Hasan Bozbey'e iletılmek üzere su nan Necdet Uçar, «Bu ağır suçlamadan sonra gorevde kalmam sozfconusuolamazdı, yalnız sunu belirteyim ki, ben hiç bir zaman Salih Bora'nın arkasına sığınmış bir antrenor değilim, bir dunya ikincisi Hızır Sarı yine bir dunya ikin cisi Bilal Tabur, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonalarmda birincilikler kazanmış Atilla İzbilir, Atilla Oktay, Ahmet Tren Dün ya üniversite Şampiyonasında 3. oünuş Serhat Karadag hep benim talebeleründir. Ben bunları hiç bir zaman övünç kaynağı olarak gdrmedim. Ama, mademkl. bbyle bir suçlama hem de Federasyon adına var. O zaman bana yapacak bir şey kahnıyor. Şam piyona dönüşünde hemen gdrevden ayrılacağmı.» Avrupa Şampıyonasmın yapılacağı Varna'ya hareketten bır gun once dılekçe sını kamp muduru Tezer Gürsel'e veren Uçar'ın takımla bırlikte Varna'ya gıt meye guçlukle razı edıldığı oğrenıldı Bu arada Necdet Uçar'ı istifasmı gerı alma konusunda ıkna edemeyen Gtt reş Federasyonu Başkanı Hasan Bozbey Tute'nın soz konusu demecinm «gerçek olmadıgını» kanıtlamak ü?ere kafıleyle ga7etemiî'e gelmek ıstedı Daha sonra Bo?bey bılınmeyen nedenİprle kafıleyı gazetemıze ge tırmekten vaz geçtı. OLAYLAR NASIL GELİŞTt? H nısan gunkü Cumhuı ıyet te yer alan Gureş Federasyonu üyesı Bılge Tulenın bır demeci ıle gureş kampında zaten var olan hu ?ursuzluk doruk noktaya ulaştı lute soz konusu demecınde Necdet Uçarın ıyı bır antrenor olmadıgı ve bn gun bulunduğu yere dunva ıkıncısı Salıh Bora'nın arka sına «sıgınarak geldığını soyleyerek, «Antrenorlük ha yatı boyunca buyuk başan kazanamamış olan Necdet l'çar Avrupa Şampiyona dö nuşü gorevınden alınacaktır» şeklinde konuşuyordu Bu demeç u^erıne kampın tansıyonu gıderek artmaya ba^Iıyor ve bu artan tansıjonu duşurmek ıçın Bılge lute. Hasan Bozbey gıbı kı şıler uğraş verıyordu. Greko Romen kafılesı ıle bır hkte Varna'ya gıdecek olan Gureş Federasyonu Başkanı Hasan Bozbey, edınılen bılgılere gore Necdet Uçar'a Bılge Tute'nın böyle bır şey soylemış olamayaca gını bıldırdı ve Senin gibi başanlı bir antrenörun görevden aluıması söz konusu degildir. dedi Aldığı bu yanıtla da tatmm olmayan Lıçar ıstıfa edeceğıni söyledı Kamp muduru Tezer Gürsel de dahıl olmak üzere kampta bulunan herkes Necdet Uçar'ı ıstıfa etmemesı ıçm zorladıysa da Uçar, «Ben istenmediğim yer de kalamam. Mademki Var na dönüşu görevden alınacağım, ben gıtmezden önce istifa ediyorum.» dedi. önceki gun oğleym istifa dılek çesmın hazırlayarak kamp muduru Tezer Gursel'e veren Necdet Uçar kafıle ile bırlikte Varna'ya gıtmeye razı edıldı Konuya ılışkm olarak bılgılermı aldığımız federasyon ılgıhleri ıse istifa olayınm tathya bağlandığını soyledıler ULtJSAL TAKIM VARNA'YA GtTTt Bulgarıstan'ın Varna ken tinde yarra başlayacak olan Avrupa Güreş Şampiyo nasına katılacak Ulusal Gre ko Romen güreş takımımız dün sabah otobüsle Var na'ya glttl. Doktor Kazım Gedik'ln de bulunduğu kafllede şu sporcular yer alıyor: 48 kilo Saiih Bora, 52 kilo: Erol Kemah, 57 kllo: Serhat Karadağ, 62 kllo: Alaaddin Ö7gur. 68 kilo: Fikret Polat ve 74 kilo: Ce lal Taşkıran MAÇIN 3 KALEMDEN ELEŞT BU GALATASARAY Ml BÜYÜK TAKIM? Hmcal ULUÇ Pazartesi gecesl televızyonda Özkan Sumer'ın TrabzonSDor maçı ardından soyledıklerını dlnleyenler ve dunkü macı ızle y enler ıcin Galatasaray'ın buyuk takım olduğunu soyıeye bılmek cok guc Korku boylesme yureğının derınlığıne ınmış, rakıp mac bırakrnışken bne boylesıne panık ıçınde ayakları tıtreyen adanı lardar buy^k takım ceğıl, tokımcık olur oncak Golu atmış, devre/ı 10 onde bıtıı rnışsm Fenerbahçe seyırc sı bayrak fiamalarını toplamış kendı takımı ıcm «Fener forması size yakışmaz, ruhsuz bilmemneler» dıye tempo tutuyor Ve sohaya tırtır tıtreyereK, gerı gen cekılerek rakıbı ve seyırcısını coşkurmok ı c n elınden gelenı yaparak cıkıyarsun Ozkan Surner'e mı kızalm? Adam «B&.T ofansıf taktfk verıyorum, takım defansif oynuyor» dıyor O bızden şaşkın Olmaz Bu Galatasaray ın bırakin fınalı, yarı fınal bıle oynoma hokkı yok Dün Fenerbahçe hele macı 21 yaptiKtan sonra bıraz soğukkanlı bıraz şanslı olsaydı, skoru beşler turu alır gıderdı Fsneroahce onunde 250 dckıkadır ookulen B Metın o akıl olmaz golu atmasaydı, beıkl alıp gıîmıştı de Bu korkaklık, bu panıkle Galatasaray yarı fınalde ne Dıyarbat'ir'ı ne Bursa'yı ne de Ankcrogucu'nu eleyebılır Fene'bahce'nın Galatasarcy'ı aynı durumda yakaladığı macları hatırlıvoruz Tabelado beşler, oltılar yazıyordu Galatasaray ıse, tersıre, kendı attığı golun altında ezılıyor. oluyu dınltıyor Bırch'un koskoca Galatasaray'ı ne hale getırdığını dun yıne acı ccı oörduk Aynayo bakın, formanıza bakın, «Biz büyuk takrmız» dı"in ve buyuk tak'm gıbı oynayın. Oyle oynayınca elensenız, yenılseni/ bıle o'kışlayahm Bu hallere duşüp tur atlamaktan yeğdır oylesı Zuhuratbaba'daki F. Bahçe G. Saray Adnan DINÇER Dun olu sezonda kendısın1 sergıleyen profesyonellenn Zu huratbaba'aakı zevkıne maclarındon bınnı ızledık adeta Taktık, sibtem fılan olmayan sahoda her 'Stedıgını yapan futbolcuların oluşturdugu F Bahçe G Sarav maçında 4 golun ot I rrası, ıyı oyundar degıl hata'araan kavnaklandı Soze or cc FBaice \e bazı futbolculaından, Arıf, Pu?a hıss/ın Aıpasıan ve Selcuk tan başlamak ıstıyorum Oyunı.n son cıakıkasındu tecıı.bcıi Alpcslan ın fakıbıne dıısek otarak oyLinaısı kalmasmu sadece a/ıp olorak nıtelerken B Metııı ı aurdurarrayon yerde kıvranırken gırtlağına tekme atmoyı ^ u sunen ve ovncdıg. surece «Paşalık» sıfatmı rezıl eden Huse/ın ıle kcbacoyılık ycprrayı fLtbol oynamaya tercıh eden, hatta bundan ıyı crnekler > eren tukiTerek rakıbınden ozur dıler gı bı yapıp, socmı çeken Arıfe bu forma buyuk gelmış Bılırdıgı okulun her halde en ıyı ogrencısı olmuş1 Ama futbolcu clma yolunu mcır, secrrıiş arlayamcdım Selcuk da oyle Sadsce sı nır kupu o kcdar Fenerbahçe nın koklu tedbırler almcsı gerekıyor Bo/'esıne ousundunjcu bır O'tamın dızelmesı ıçın sınırlı bır değneğe gereksınım'erı var Galatasara/ ıyı futbol oy^omadan tur atladı Geride Fatıh, orto alanda Cuneyt ılerı uçta 2amcn zaman Tarık ve B Metın sonucu etkılıyorla Bu crada, B Metın e soylemek ısteoığım bırıkı soz var «Sen yetenegının dışmda bir şey yapma. Futbolcu olduğunu unutma, Çunku, taraftarın senin hakkında oyle cok şeyler ckudu ve duydu kı, her zaman şuphe iclnde. Onlara kızma. GoJu attıktan ve maçtan sonrakl hareketin! »asvıp etmıyotum. Gelecek yıllarda seni iyl ornek almak isteyefl genç futbolculara şans tanı. Kulupler bayraktır. Futbolcular no betlerıni devreden kısılerdır Futbolumuz, kendıni tam anlamıv lc oyuna verdığın zaman yararlanacaktır senden» IKI BITIK TAKIM Abdülkadir YUCELMAN Fenerbahçe bıtmış. . Futbol cuların SarıLacıvertlı gıysılerıne bakmayın, aldatıcıdır Trı bunde cvazı cıktığı kadar «Fe nerbahçe forması sıze yakışmazB aıyen taraftar farketrrış tır, korkuluk gıbı gezınen futbolcuları 38 yıldan berı taaaa Fenerbahce Stadı'nda başlayan fut bol tutkum spor yazarlığım ıle bırleşıp bugunlere uzanırı<en Fenerbahçe Galatasaray ezelı rekabetıne yuzlerce, bınlerce tanık oldum, ama hıc boylesıne bır tukenış go?lemedım Bu vılların rekcıhetı ıçınde Fenerbahçe de Galata saray da kupalar kazandı ku palardan elendı Bır futbol ta kımının, bır futbolcunun kade rıdır b j . Ama bır oncekı yıtırdığı macla bırlikte psıkoloIikman, fızıkman çoken, yıkılan bır Fenerbahce'nın sahada aci2 kalışını, futbolculannın sınır küpu ıçınde her turlu spor kurallarını unutup gladyator oluverdığını, daha ocıkcası bır takımın kısa bır sürede boylesıne doruktan te P69i ustu duştuğün u anımsayamıyorum. Bır Hüseyın'ın, bır Arifîn hatta Alpastan gıbı tecrubeli bır futbolcunun hakemın gozu önunde kendısmoen gecişmı bırakın spor ya zarlığını, trlbundekı bır kışl olarak kabul edemıyorum Ve dryorum kı bu futbolcular Fe nerbohceli olamazlar, gıy'ıkI6rı de Fener forması değı'dır Galatasaray. ılk maçı 20 almış, rovonşm başında da ucuncu golu atmış, top oyna sa, sahasına cekılmeyıp atak oynasa ucun ustune uç daha ekler. Ama bokıyoruz Sarı Kırmızılı ekip de sankı Fener" ın sahadakı hallnı ızler gıbı Bır oylama sırasında ceKimser kalan tarafsız kışıyı oynu yormuşcasına. Ve maç boyu kendı seyircı sınden devamlı protesto yıyen B Metın neden toplara g'rmıyor, neden oynamıyor di/or herkes: «Satılmış Metın'» dıye bağırıyor Galatasaraylılar. Na sıl oynasın kı .. Karşısındo kells koltukta dolan bır Huse yın var Ne zaman gecmeye kalksa çıft dalan bu bek karşısında ne yapsındı B Metın' Sakatlanmayı goze alabılır mıydı"11 Değer mıydı 9 Kupayı almış gıden bır Galatasaray'a B Metın gozü kara bır rakıp karşısında ekmek parası ayaklarını neden tehlıkeye sok sun? Profesyoneldı Metın: gır msdi tehlıkeye. Ama taraftor trıbunde arenadakı seyırciden farksız boğa güreşl heyecanı ıcırtde izlıyordu maçı Ve ba ğırıyordu: «Satılmış Metın1» Sattı mı satmadı mı? Aldr topu Metın, daldı, Onur'u geç tı kapalı köşeden ağları gordu. Bu gol Metın'ı temıze cıkaran goldu Spor Servisi Maçtan sonra Galatasaray soyunma odasındaki sevlnce karşılık, Fenerbahçehler suskundu. Yalnız Alpaslan'ın hıçkınklan bu sessızliği bozuyordu zaman za man. Kaptan, B. Mustafa'nın bir darbeyı abartarak, kendısının sahadan atılmasına yoı açmasını bır türlü hazmedemıyordu. Galatasaray Teknik Dlrektorü özkan Sümer, «Ilk yanda gttven verici bir oyun sergilememize karşılık, iklncl yanda, ne hikmetse, büyük bir panikle zor anlar yaşadık. Buna rağmcn, tur geçtiğlmiz Içln mutînyum» derken, Penerbahçe Idari Menecen Basrı Dırimlili, «Şanssız goller yedik. Bu hakemle daha fazla bir şey yapamazdık. Haksızlık sonucu turu yitirdik» şeklinde konuştu. 90 dakikanın ötesi , ALİ SEN ISTIFA ETTI • Sarı Laclrertll knlübun Asbaşkanı Ali Dinç kok, «Tönettoı Kurulumuz sıkıntılı giinlerden hep birlikte kurtulmaya çahşmamız gerektigi goruşunde olduğundan, istifaya taraftar degildir» dedi. nerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, gorevlnden istifa ettl. Fenerbahçe Kulübü'ndekl son gellşmeler ve Asbaşkan Ali Dlnçkok'ün, «Ali Şen giderse Baskanımıı Mete Has olor» yolunda çı kan haberler üzerine Şen'in bu karan aldığı tahmin edlliyor. DİNÇKÖK: «KABUL EDtLMEDt» Bu arada, Şen'in lstifasıyla llgili olarak bir açık lama yapan Dinçkok, <Baş kanm istifasmı kabul etmiyoruz. Yönetim Kurulu, bu zor günlerden tek vücut olarak çıkılmasmdan yana dır> dedL öte yandan, KasteUl Yo netlm Kurulu Başkanı Cev her özden, «Allafa Fenerbah çe Kulübü'nün geleceğini kornsnn» dedi. Ali Şen'in lstifasınra bek lenen bir olay olduğunu be lirten Cevher özden, daha sonra şöyle konuçtu: ISTANBUL, CTHA) Fe Amatör Futbol Birinciliğî 2325 nisanda yapıiıyor Spor Servisi Amatör Takım lar Türkıye Bırincilığı, 2325 ni san tarihlennde 24 merkezde ya pılacak. Istanbul takımlannın bulunduğu 7 grup şoyle oluşu yor: ÇANAKKALE: tstanbul (Yeldeğırmeni) Tekirdağ (Çorlu Kültürspor) Kırklarell (Babaes kispor) Edime (Uzunkbprüspor) AFYON: tstanbul (Cerrahpaşa) Kocaeli (Kağıtspor) Bursa (MKP GençUk) Izmir (Çambel) KOCAELÎ: Çanakkale (Çanak kalespor) Balıkesir (Esnafspor) Bursa (Kültürspor) tstanbul CTekel) BURSA: tstanbul (Bayrampa şa) Zonguldak (Kozluspor) Bo lu (Boluspor Amator) Sakarya (H. B. Karadenizspor) KOCAKLt: Zonguldak (KİUm lispor) Ankara (Yenıdoğan) î s tanbul (Sultantepe) ZONGULDAK: Istanbul (Gazıosmanpaşa) Kastamonu (Genç lerbirlifi) Sinop (Harptş) AFYON: tstanbul (Karagücü) Bursa (Demırtaş) Manisa (Akhisarspor) Kocaeli (Gölcük6por) «Fenerbahçe Kulübü'nün geleceginden endiçeliyim. Allah Fenerbahçe Ku Fenerbahçe Kulübu'nu Semih Bayulken ne hale getirdi. Başkanlar değisiyor, o hâlâ arka planda yerli yerînde. Her zaman söyledigim gibl Bayulken gitmeden kulüp diizelmez» özden, daha sonra başkanhğa adayhğınızı koyacak mısmız? yolundakl sorusuna verdiği yanıtta Ise, «Ben Fenerbahçe defterini 21 şuhat gunü akşanıı kapatmıştım. Fenerbahçe Genel Kurulu'na guvenip baş kanlıga adaylığımı koyacak kadar enayi degilim. Zaten benim Içln Fenerbahçe dive bir şey kalmadı.» dedi. Öte yandan. Fenerbahçe Kulübü Dıvan Kurulu toplantısınm cumartesi günu yapılacağı bildirıldı. Penerbahçe Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan Dl van Kurulu toplantısı saat 10 00'da başlayacak. Efes Pilsen'li Billy Levis, Türk vatandaşı oldu Spor S«rvl»l Bakanlar Kurulu, Efes Ptlsen'ln Amerika lı sıyohl basketbolcusu Bılly Levıs'in Turk vatandaşlığına olınmasını kararlaştırdı. Boylece, Turk vatondaşlığıno geçen Amerikan asıllı sıyahl bas ketbolcuların sayısı üce Vukseldl. Daha önce de, Eczacıbaşı'ndon Haigler ve Beşıktaş dan Benjamın Turk vatandaşlı ğına alınmışlardı. Amatörlerde bir hakem 350 dakîka maç yönetti HASAN TUTAŞ Amatörler dün erteleme maç ları ıle devam edıldı. Vefa Sta dı'nda oynanan bes maçtan ddrdunü Ismaıl Işık van hakem olarak, toplam 350 dakıka ıda re ettı. Günün en ROllu karşı laşmalanru A3. lıgde Karacaahmet'i 53 yenen Taştepe ve A 2. lıgde Mımarslnan'ı 41 ye nen Alarko aldılar. Dığer so nuçlar şoyle: Amatör Z. lig ALARKO : 4 MIMARSİNAN : 1 ALARKO: Alı (6), Hakan (4), Şevkı (7), Aycan (5), Ulvı (6), Kadrı (7), Efrayım (5), Bılgm (5), Sabahattın (6), Fıkret (5), Kenan (7) MIMARSINAN Iskender (3), Krdoğan (4), Oktay (5). Cemal (5), Aykan (5), Hasan (3), Tur gay (5), Ferhat (4), Erol (4), Ibrahim (5), Osman (5) GOLLER: Şevkı dk. 18, ülvi dk. 78, Kadn dk 84, Kenan dk. 8b (Alarko) ıbrahım dk 82 (Mı marsinan) Diğer Sonuçlar: Ozenspor • Şehzadebaşı. 11, Ayyıldız Kum kapızara: 30, Çınarspor • Altmok 11, Detterdar Emırgan31, Yoncaspor • Kagıthane. 3 1, TOE Çubuklu: 1 0 AMATÖR 3. L1G H. TAŞTEPE :5 KARACAAHMET :3 H. TAŞTEPE: Ibrahım (4), Necmettın (5), Turan (4), Ea gıp (6), Cevat (5), Necmı (4), Alaaddın (5), Yılmaz (7), Yuit sel (5), Sabahattın (6), Ertugrul (6) KARACAAHMET. Sınasi (3), ömer (3), Gültekın (4), Adnan (3), Cengiz (5), Necdet (5), Kadır (5), Ali (4), Recep (5), Vecdı (6), Nurettın (5) GOLLER: Yılmaz dk. 8, Yük sel dk. 27, Ragıp dk. 36, 53, Yıl maz dk. 80, (H. Taştepe) Cen gız dk 17, Vecdi dk. 40, 72 (Ka racaahmet) Diğer Sonuçlar: Ç îhsanıjeFerahspor: 23, Netaş Doğan guneş* 21 Yenlbosna Plyalepasa: 22, Mecıdlyeköy • Madenspor: 31, R. Hısarı Cıbalı: 10 Spor Toto sonuçları belli oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Spor Toto 26 haf ta kesın degerlendınne sonuçları belh oldu ve 13+l'ı İ3 kışı bıldı Dıger degerlendırme sonuçları şoyle 13+1 bilen 13 kışı 2 868 516 TL 13 bilen 31 kiçl 1 598 183 TL 12 bilen 1199 kışı 41. 320 TL. 11 bilen 17 514 kışı 2 828 TL. Futbolumuz Nasıl Kurtuhır? ADNAN SÜVARİ AHMET SUAT ÖZYAZICJ ZEKİ KURTOĞLU ADNAN DİNÇER CANDAN TARHAN ZEYNEL SOYUER'in GÖRÜŞLERÎ BURSASPOR SAMSUNSPOR 22 BURSA, (Cumhuriyet) Samsun'dakl karşılaşma'da 2 O'lık yengi elde eden Bursaspor, dünkü maça rahat çıktı.. Bursaspor'dan Ahmet (Dk. 41) ve Kadlr'ln (Dk. 58) gollerine konuk takım Hakkı (Dk. 53) ve Tanju (Dk. 63) ile karşılık verdi. 2 2'lik sonuç Bursa'yı yarı finale goturdü. DtYABBAKIR, (Cumhnriyet îlk maçta raklblyle dışsahada 1 1 berabere kalan Diyarbakurspor, ken DİYARBAK1R KOCAELİ di evinde golsüz berabere kalmca, Kocaelispor'u eleye rek yarıfinale yükselen taraf oldu. : 00 Ulusal takımlar projesi ve futbolumuzu Kemah köylerinin İstanbul'daki turnuvaları bol gollügeçiyor Spor Senisi Kemah Koylerı arasında duzenlenen Putbol turnuvasmdd geçtıgımız hafta 18 gol atüdı. Şampıyonlıık içm mucadele veren Ağaçsaray ıle Bozoğlak 00 berabeıe kakülar. Toplu sonuçlar şoyleIlgarlı Koruyolu: 2 1 Taşbu lak Dedek 1 0 Ayranpınar Kardere 0 1 Tuzla Serıngoze: I 3, Kerer • Gedıktepe: 11, Koç kar Hakbıhr: 10 Karadağ Doğanbeydı: 20 Cevizlık Öz damar: 2 0 Muratboyu Sskibağlar: 2 0 Erdogan ŞENAY anlattı Yarın Cumhuriyet'te ANKARAGÜCÜ TRABZON : 10 ANKARA, (Cumhuriyet) Karşılaşmanm büyük bo lümünü baskısı altında gotüren Trabzonspor, kalecl Adil' 1 geçemeyınce ve son son daklkalarda bir de gol yıyince .(Nazmi, Dk. 87) kupaya veda etmek zorunda kaldı. YAKINDA CumKuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog