Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI KÜLTÜR ÜZERİNE Doç. Dr. EMRE KONGAR Her aydını yakından ilgılendıren yapıt Ederi: 200 TL. Istense adresi: Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 2072i Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 15 Nisan 1982 Perşembe ÇAGDAŞ TAYINLARI SöylerTn BELGELER DölümönU ıçeıen J. cüdl Ue ATATÜRK'ün büyük MJTUK' unu t&roamlAdı. Türfcçeıeştıret) OnL ProL Or. H. V. VELÎDEDEOGMJ EDERt 300 LÎRA tSTEMB ADRESt: TBrkocagı CML 39/41 Ogalogla İSTANBUL 42GÜN SONRA SORGULAR BASLADI şundan bu yana doktriner görüş var ise, bu Anavasa'nın çiz diği temel hak ve görüşlerı et rafmda demokrasinin bütünü ile uygnlanması, yani temel hak ve özgürlüklerin, ekonomik ve sosval reformların vapılmasını. vergîde adalet, herkese çalışma hakkı, herkese sağlık tıakkı. herkese oknma hakkı ve korku saz yaşama hakkı sağlanması nın istenmesi Ue açıklanır» dedı. Sabah saat 10 30'da başlıyacak duruşma ıçın Yargıçlar ve Sav cılar duruşma salonuna geldıler. Ancak duruşma Yargıçları nın cubbelennın bır başka gun yapılan ve daha sonra Metrıs'e aktarılan DevSol davası yargıç larının cübbeleri ıle bırlıkte yan (Arkası Sa. 11. Su. 3'de) Baştürk: DISK'in görüşü Anayasa cerçevesinde demokrasinin bütünüyle uygulanmasıdır tstanbul Haber Servisi Sa yamtlayabileceği bildirildi. nıkların 52'sınm de ıdamı ısteAbdullah Baştürk sıyasal göril nen DİSK davasmda dün Genel Süne ilişkin soruya. «Ben deBaşkan Abdullah Baştürk'ün mokratik sosyallst dünya görti sorgulamasma geçıldı. Baştürk süne sahfblm. Fransa'da Mitter tin İddianamenin butünluğu ıçın rand'ın sosyalist partisi ve di dekı suçlamaya kısa bır genel jjer Avnıpa ülkelerindeki sosya cevap verme ıstemı reddedtldı. list ve fşçi partilerinde olduğu Ancak tek tek sorulan soruları eibi» yanıtını verdı. Sanık sayısı, Ahmet İsvan'm da katıimasıyla 5 3 e yükseldi Baştürk DISK'm kuruluşundan ıtibaren doktriner örgüt ol duğu yolundakı suçlamayı yanıtlarken ıse, «DİSK'in kurulu Ek iddianame okundu: Ahmet Isvan, DİSK'in amaçladığı ihtilale yardımcı olmustur /r tstanbul Haber Servisi Istanbul eskı Belediye Eaşka nı Ahmet Isvan «furki.ve Cuıııhuriyeti Teşkilatı E&asive Kanunu'nun tamamım veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgava ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük MİUet İVleelisi'ni ıskata veya vazifesinı vapımktan men'e cebren te sebbüs etme fiiline fer'an ıştirak etmek ve ruhsatsız labanca bulundurmak» suçlann dan yargılanıyor Istanbul Sıkıyonetım Komu tanlığı Askeri Savcısı Hakım Kıderrüı Albav Sulevman Takkecı taTatmdan nazırlanan ve suç tanhı olarak «12 eylül 1980 öncesi ve 13.11.1980» göstenlen iddıanamede Ahmet tsvan" m TCY'nm 146/3, 173/son, 31, 33. maddelen Ue 6136 Sayılı Kanunun 2249 Savılı Kanunla değışık 13/1 maddesı gereğınce cezalandırılması isteniyor. 10.3.1982 tarıhlı ve 25.0.1981 gun, 198U/3971 esas ve 1981/ 1291 karar sayılı DİSK lddıana mesıne ek iddianame olarak ha zırUnan iddıanamede, «12 Eylul den once JMârksıst ve Letunıst prensıplerı benımsemış kı^ı dernek ve kuıuluşlarm terorun aoğmawna neden oldukları, DlbK'ın de ulkede Markbist Le nınıst duzetıın haKımıjetı husu sunda yalnız sendıkalara lıder lık etmeyı aym zamanda dernek ve kuruluşları kendı etrafında toplamaya o<sen gosterdığı &avu nuldu. iddıanamede bundan sonra İsvan'ın durumuna degı mldı. Ahmet isvan'm «Si>ası giıcün işçi sınıfı elinde olraası yani proletarya diktatörlüğunün özlemi içinde bulunduğu belırtilen iddıanemede isvan'm 1977 yüında 36 yurttasımızın oliimüne neden olan Taksıtn mitinginde belediyeve ait cihaz lan, büyük Iş maklneleıiDi DİSK'in emrine tahsis ettiği, kaydediliyor. iddıanamede I» van'ın markslst liderlerine re simlerini ve kızd bayrak ta* ijiyanları bir devlet eörevlisi ol ması haliui de istismar ederek bu yığınları gösteri sırasında DİSK'in şeref tribününden se lemlayarak kutladığı ve alkışla dığı, bu davranışuun DİSK es ki Genel Başkanı Kemal Turk ler'in Taksun alanının 1 Mavıs alanı olarak deçlştirilmesi ni istemesine yol açtığı, kendi sinlnde 1 Mayıs alanı olarak de ğiştirilmesini desteklediği, bu suretle gözleri öniinde işlenen suçlan tasvip ederek arzu edılen komünist rejim üzerine üstiine düşen görevleri yeruıe getirdiği öne sUrülüyor^» iddıanamede, isvan'ın bu tutumunu Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra da surdürduğu 1978'de 1 mayıs gosterılenne haleîı bulunan Aytekın Kotil ile bırlıkte katılarak DlSK'e destek sağladığı hatta bu desteğı gazetecılere söyledığı sdzlerle açıkladığı, kaydediliyor. isvan'ın, Belediye Eaş(Arkası Sa. 11, Su. l d e ) AHMET İSVAN DURDŞMADA Eski Istanbul Belediye Başkanı Ahmet Isvan DİSK davasının, hakkında ölüm cezası istenmeyen tek ve 53. sanığı olarak dün ilk kez mahkeme önüne çıkarıldı. 27.12.1980 gıınu tutuklanan Ahmet tsvan, tam 18 aydır Davutpaşa Askeri Cezaevi'nde yatıyor ve hakkında ti yıldan lfi yüa değin hapis cezası isteniyor. Fotografta Ahmet tsvan'ı, diinkıı duruşma sırasında görüyorsunuz. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOÖLU) TIP davası bugün başlıyor • TİPİN 80 YÖNETtCtSt HAKKINDA AÇ1LAN DAVAYA BUGÜN İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI (2) NUMARAL1 ASKERt MAHKEMESI'NDE BAŞLANIYOH • TÜRKİYE IŞÇİ PART1SININ KURLLUŞUNDAN ÎTIBAREN SÜREKLİ DEVLETE KARŞI, DEVLET1 VE MEŞRU NİZAMI HEDEF ALARAK SUÇ IŞLEDÎfil BEMRTtMYOR VE 80 YONETlCINlN 141, 142, 159, 311 VE 312. MA1> ÜELER UYARINCA CEZALAND1RILMALARI İSTENİYOR. Istanbul Haber iservtsj Türkıye İşçı Partısi (TİP) Mer kez, Bursa, Gebze, Eskışenır, Sakarya ve Ispır ıl ve üçe yo netıcllerinden 80'ı hakkında TCY'nın 141, 142, 159, 311 ve 312. maddelen ıle 1402 sayılı yasa uyannca 3ü ıle 60 yıl arasında hapıs cezası ıstemıyle açılan davaya bu gün Istanbul Sıkıyonetım Komutanlıgı (2) Numaralı Askeri Mahkemesı'nde başlanıyor. «Sosya I bır sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesıs etmek, devletin mu esses iktisadi ve hukuki nizamlannı ortadan kaldırmaK eravpsivle sivasl oartî olnşturtnak; bu gayeye yönelîk olarak devamlı surette komünizm ve bölücülük propağandası yap12 eylü! 1981'e kadar» gösterilen davada, TÎP hakkındaki «sorıışturmanın Genel Merkez ve Türkiye genelindeki bütün i! ve ilçe teşkilatları hakkında yüriitülmekte olduğu» belırtıhyor ve «diğer yakalanmayan sanıklar hakkında ve henuz so ruşturması tamamlanmayan il ve Uçeler hakkında, soruşturr.ıak; devletin asayiş ve emııinıa tamamlandıktan sonra suç vet kuvvetlerini alenen tahrik ve tezyU etmek; halkı suç ış lu bulunan sanıklann da bu lemeye tahrik etmek ve kanu iddianamenin esasına dahil edi peyderpey nun suç saydıgı fiillerl övmek» lerek, haklarında kamu davası açüacağı» bıldınsavıyla yargüanacak olan sanıK lardan 24'ü tutuklu, 2'sı de tı lıyor. rarda. Daha once, Istanbul SıkıyoTutuksuz olarak yargılanan netım Komutanlığınca hazırlasanıklardan Şaban Erik, Neca nan TÜM DEB ıddıanamesınti Erel Vazıeıoğlu, Turgut de, sanıklardan Rıza Haluk <»ökdere, Nermin Aksui, Hane Ortaç (TtP Fatih ilçe başkati Vatansever, Erşen Şansal, nı), Hasan Ongel (TIP, Fatih Ilhan Akalın, Fikret Akman, ilçe yönetim kurulu üyesi, Meh lbrahim Poyraz, Mehmet Ali met Bıtık (TİP, Fatih ilçe yriAltav Tank ZJya Ekinci. Meh netim kurulu üyesi) ve Rezzan dı Zana, baffet Kayalar, Muzal Kıray (Fatih Tank üs Ukokulu fer Şatır, Nurten Ancan, Hü öğretmeni) hakkındaki sorusseyin özyılmaz ve Derviş Sa turma evrakının dosyadan tef bır'm da tutuklanmalan ıstenı rık edilmesi ve 1981 / 579 esayor. sına kayıtlı TİP dosyası ıle bır lestirilmesi Istenmişti. Suç taniıi olarak «1975'den BAŞTÜRK DİSK'in doktriner örgüt oldugu yolundaki suçlamayı yanıtlarken «DİSK'in kuruluşundan bu yana doktriner görüş var ise, bu Anayasa'nın çizdiği temel hak ve görüşleri etrafında demokrasinin bütiınü ile uygulanmasınm istenmesi ile açıklanabilir» dedi. MERKEZ YONETÎCİLERÎ AIp Selek (Tutuklu Kurucu üye ve Genel Merkez Yonetlm Kurulu Üyesi). Müşflk Erem (Tutuklu Kurucu üye ve Genel Merkez Yonetım Kurulu üyesi), Vedat Baranoğlu (Tutuklu Genel Merkez Yonetım Kurulu üyesi), lbrahim Sönmez (Tutuklu Genel Merkez Yonetım Kurulu üyesi), Mahmut Dilek (Tutuklu Şlşli İlçe Başkanı), Zeki Tezer (Tutuklu Eminonü îlçesl Sekreterı), Necdet Ceylan (Tutuklu Yonetım Kurulu uyesi), Bekir Yenigün (Tutuklu Kurucu üye ve Merkez Yonetım Kurulu üyesi). Çetin Gözaçtı (Tutuklu Merkez Yürütme Kurulu üyesi), Nurdan Orpen (Merkez Yürütme Kurulu Uyesı Tutuklu), Dinçer Doğu (Tutuklu Merkez Yürütme Kurulu üyesi), Günduz Mııtluay (Tutuklu Merkez Yürütme Kurulu üyesi), Hüsamettin Bakan (Tutuklu Merkez Yürütme Kurulu üyesi), ¥ a (Arkosı Sa. 11., Su. 7 de) MHP davasında 498 sanıktan bugüne dek 187'si sahverildi Salıverilen 187 sanıh arasında, haklannda olum cezası ıstenen MHP yöneticılerinden A. Oktay Guner, Ahmet Er, Nevzat Köseoğlu, Omer Çakıroğlu, Tahsın Unal, Avni Çarşancakh, Tafıa Ahyol, Cengiz Gorçeh de bulunuyor ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Ankara Sıkıyonetım Komutanlıgı 1 Numaralı Askeri Moh Kemesınde surdurülen «MHP ve Ulkücu Kuruluşlar» davaiarında bugune değin 187 sanık salıverıldl. MHP davasında baş langıçta 498 sanık tutuklu bulunuyordu. MHP ve Ulkucü Kuruluşlar davası gecen yıl 30 Nısan'da acılmış ve davaya ağustosta başlanmıştı. MHP davasında sorguları yapılmayan 73 sanığın sorgularının mayıs ayı ıçensınde tamamlanması beklenıyor. (Arkası Sa. 11, Sü. lde) Güneş toprağa verildi Istanbul Haber Servisi Prof. Turan Güneş dun Zınclrlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verıldl. Prof. Güneş'ı ugurlamaya ailesı, yakınları, kalaba lık bır yurttaş topluluğu ıle kd patılan sıyası partılenn askı yonetıcüerı ıle parlamenter ler katıldılar. Yuzlerce çıçekle uğurlanan Güneş'ın cenazesı nedeniyle dun Şışll'den Mecıdıyeköy'e kadar ulaşım ogip Sdatlerınde durduruldıı ve se nış güvenlik önlemleri alındı. Proü. Turan Güneşln cenazesi dün öğle saatlerinde Şıslı Gamıı'ne getirıldi. Saat II'den ıtıbaren Şışli Camli, Prot. Guneş'ı uğuriamaya gelenlerle dol du. Kapatılan CHPnln eskı par lamenterleri sırayla cenazenm başında nobet tuttular. Şişlt Cam'.i'nin avlusu, gonderılen çıçeklerı yerleştirmeve vetmecü. Devlet Başkanı Kenan Kvren, Danışma Meclısı Başkanı Sadi Irmak, Başbakan Bülend Ulusu, Dışışlan ve Kıiltür Tu rizm Eakanlarının, Istanbul Valisl'nın gonderdıği çelenklerın yanısıra çok sayıda kamu ve özel kuruluş ıle özel klşıler de Prot. Guneş'm cenazesıne yuzlerce çıçek gönderdıler. Uruversıte ve takülteler, basın kuruluşları, sendıkalar, meslek kuruluşları, bankalar ve sanayı kuruluşları ıle yurttaşlarca gonderılen çıçeklsr Şışh Camıı'nin avlusunu kapamışu. Prol. Turan Güneş'ın cenaze törenıne 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyonetım Komutanı Orgeneral Haydar Saltık adına Merkez Komutanı Korgeneral Kenıal Sonınez, Istanbul Valısı Nevzat Ayaz Ue diğer asker ve sıvıl yetkıluer ve Uüneş'ı uğuriamaya gelen sıyası partilenn eskı mensuplan ıle yalun lan ve aiiesının yanısıra kalabalık bır yurttaş topluluğu katıldı. Şışlı Camiı'ne gelenler arasmda Hasan Esat Işık, Muh sin Batur, Ali Topuz, Orhan Birgit, Avtekin Kotil, Ali Dinçer, Mustafa Üstündağ, Erol (Arkası 9. Savt'adat Reagan: Falkland sorunu en kritik döneminde Dış Haberler Servisi ABD Başkanı Ronald Reagan. «Falkland sorunu şu anda en kiritik döneminde» dedi. Reagan anlaşmaz lığa bir çözüm bulamayarak önceki gün Washington'a dönen ve Buenos Aires'e yapmayı tasarladığı geziyi erteleyen Dışişleri Bakanı Alexainder Haig'i bir kez daha Buenos Aires' e gondereceğini bildirdi. Haig Washington'a varışmda Başkan Reagan'a Londra ve Buenos Aires'te ki temasları hakkında bllgi verdı. Başkan Reagan daha sonra düzenlediği ba sm toplantısmda «Barışı sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz» dedi. Reagan ayrıca Sovyetler Birlıği'ni Falkland bunalımından uzak durması için uyardı. Bunun yani sıra Sov yetleri Arjantin'e bügi sız dırmakla suçladı. Öte yandan Ingiltere Baş bakanı Margareth Thatcher Avam Kamarasmın 2 hafta içinde 3. olağanüstü toplantısmda yaptığı konuşmada înglltere'nln bunalıma diplomatik yoldan çözüm aramaya devam edeceğini söyledi. Thatcher «gerekirse güç kullanırız» dedi. Arjantin'in adalardan çe kilmesini şart koşan Ingil tere Başbakanı, Sovyetler Birllğini de Arjantin'i art niyetli düşüncelerle destek lemekle suçladı. Iktisatçılar Haftası'nın ardından 2 milyarlık kacakcılık Izzet Rıza YALIN bildiriyor GAZtMAGOSA KTFD plakalı 67 kamyonun araştırması sürerken Türkiyede planlanıp Kıbns'ta uygulanan yeni bır dingil kaçakçılığı saptandı. Kıbrıs dönüşü boşaltılan treylerle rin altından fazla konulan dingillerln çıkanlarak Tür 24 Ocak modeline alternatifler önerildi Osman ULAGAY Özel ve Güzel TV.. özel sektörün televizyon kuracağı yolunda haberler iyice yoğunlaşmaya başladı. Bazı ılericı yazarlarımız, özel televızyonun «devlet tekelcilîğini» kıracağını ve bu yüzden çok yararlı olacağını bile yazabildiler. Okuyucularına, araba, kamyon dağıtacak kadar para gücüne sahip gazetelerin özel televizyon konusunda da kollarını sıvayacaklarını söylemek hlç de bilgiçlik sayılmamalıdır. Daha beş on yıl once bir büyük gazetemiz bu yolda girışımlerde bile bulunmuştu Holding basınının artık bugün televizyona el atmaması düşünülemez. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) KTFD'DEN TÜRKlYEYE DİNGİL KAÇIRILDIĞI SAPTANDI kıye'de bırakıldığı öğrenildi. öte yandan KTFD plakalı 67 kamyonun Kıbns'ta bulunmadıgı ve Türkiye de kaybolduğu öğrenildi. Kamyonların Türkiye'de arandığı ve araştırmanın sonuçlandınlması için, Turktye valiliklerinden yardım istendigl bildiriliyor. Türkiye'de kaybolan 67 TIR'la, sayı bakımından çağrışım yaratan KTFD plakalı 67 kamyonun sayısmın 63 olduğu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği çevrelerınce belirtilirken, konuyla ilglli çevreler. KTFD plakalı (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) 3Yedlncl îktısatçılar Hattası, 24 Ocak ModeUnin eleştınsiyle yetınmeyerek bu modele alternatıf olabılecek ekonomı polıtıkalarını gündeme getiren seslerın duyulması acısmdan da ilginçtl. Bu alternatiflerden bır kısmı bugtin uygulanmakta olan modeli düzeltmeyi, bir kıs(Arkası Sa. 11, Sü. Tde» CENAZESI KALABALIKri Turan Güneş'in Şişli Camii'nde kıhnan cenaze namazına kalabalık bir yurttaş toplulngu katıldı. Güneş, Zinrirlikuyu Mezarhgında topra*a verildi. (Fotoğraf: Mecdet DOĞAN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog