Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Yayınlanmız arasında bugüne değin çıkmış yapıtlan: Ben Atetfirkçü OeğUim m Pcrde Arahğından (3. bası) 150. Uyanlar (3. bası) m Ifcl Sovyet Rnsya İM Polonya (4 bası) „ 100. Ohır Şey Degil (2. bası) 150, Sokakta Gürültü Var (2. bası, ttlkendl), Çafdas Tayıolan, TUrkocağı Cad. 3941, Cağaloğlu ÎSTANBUL NADİR NADİ'nin Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20724 Kunıcusu: Yunus NADt /e çarptırıldığı bır yıl 8 ay lık hapis cezası geçen eylul a yjnda bıtti. Sosyal Güvenhk Bakanlann dan Hilmi îşgüzar Yüce Dı van'da bır rüsvet almak ve 2 grirevi kötüye ktıllanmak suçun tlan cezalandınldı 2 ayrı suç tan ise beraat ertî. Hılmı tşgn zar'm mahkumiyetıne neden o lan suçlar şöyle açıklandı: «Sosyal Güveıuik Bakanlığı na bağlı Sosyal Sigortalar Kurıımu Genel MüdürlÜKÜ'nce Ma latya ve Üsküdar'da BağKur Genel Müdürlüçü'nce Istanbul Bomonti'de taşuımaz mal alım lan işlemlerinde görevi kdtnye kullandığı subuta eren eski Ba kan Hilmi Izgüzar'uı eyleminc ııvan Türk Ceza Kanununun suç tarilıinde yürürlükte olan 241). mjddesi uyannca 2 yıl hapis. altıyüz lira ağır para cezasıvle hükümlüğüne. temelli ola rük memuriyetten yoksun kıluımasına. cezası üçte blr oranında arttınlarak sanığın Iki yıl sekiz ay siire ile hapsine 800 lira ağır para cezası ile cezalan dınimasına ve temelli olarak memuriyetten yoksnn kıJınması na, Sosyal Slgortalar Kurumu ronlarınm ilgili mevzuata, Bakanlar Kunılu karanna. yıllık finansnıan yatınm programlan na ve Vönetim Kurulu karanna aykırı ofarak bazı bankafara vatınlmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak suçundan, sanık eski Sosyal Gii venlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın subuta eren eylemine uyan TCK'nun suç tarihinde yürürlükte bulunan 240. maddesl gerpğince takdiren ve trşdiden 2 yıl hapis 800 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına tetnelll olarak memuriyetinden yoksun kılınmasma oy çokluğu ile, (Arkası Sa. 11. Sü. 5de) 20 TL. 14 Nisan 1982 Çarşamba Birinci Aşamaya HJzırlama 1001 Genel \fetenek Modem Materatık ModemRzik ZihındenCönim (KofeüereHazırlama) Begktaş, kanbui 607200607201 WINLARI Yüce Divan kararını açıkladı şgüzar: 9 yıl 8 ay Eski bakan, 5 milyon 251 bin iira ağır para cezası ödeyecek ANKARA, (Cnmhurivet Büromı) «Gorevlni kötüye kullandığj ve rüşvet aldığı» saviyla Yüce Divan'da vargılanan Sosyal Güvenük eskı Bakanların dan Hilml tşçüzar 9 yıl 8 ay hapls ve 5 milyon 251 bın lira para cezası ile cezalandınldı. Müteahhlt AI1 Yıldız'a ise 2 yıl 22 ay hapis cezast verilirken Hilmj Işgtizar'ın oglu Hasan İşgiizar beraat ettı Yargı'ama sonunda SSK eskı Genel Mtıdü HILMt tŞGUZAR TOPLAM 5 YIL 1 AY HAPİS YATACAK. SSK ESKİ GENEL MUDURÜ MUSTAFA ENGİNSU, MUTEAHHİT ALİ Y1LD1ZLA BİRLİKTE 18 Kİ$İYE 3 AYDAN 4 YIL 4 AYA KADAR HAPIS VERİLDİ. HİLMİ IŞGUZAR'IN OĞLU VE 31 KIŞİ DE BERAAT ETTİ. rü ÎMustafa Enginsu'va 4 yıl U ay hapis cezası verildl. îşgüzar, Cezalann Infazı yasası gereğince 5 yıl 1 ay hapis yatacak. Îşgüzar, daha önce nısan 1981 tarihınd^ yurt dışmdan kaçak sılnh sokmak suçundan yargılandı g , özel temsücisini Ortadogu'ya gönderdi Israil Gazzede gösteri yapanlara ateş acfı 1 ö'/ü, 12 yaralı var DEMİREL BAŞSAĞLIĞI DİLİYOB Profesör Turan Guneş'in cenazesi flun Vıki ra'daki törenden sonra îstaribııl'a gönderildi. Fotografta, Süleyman Demirel, Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş'e başsağlığı dilerken görülüyor... (Fotoğraf: THA) # Guney Lubnan'da Fi lıstın bırlıkleri alarm da. Suudı Arabıstan Kralı Halit, dünyadakı tum Müsluman lan İsraü'i protesto ıçın bugün işi bırakmaya çağırdı. Dış Haberler Servisi Kudüs'te Müsluman lara ateş açılmasından sonra Ortadoğu'da ger gin olan durum bütün bütüne artarken Batı Şeria ve Gazze'de İsrail'in davranışmı protes to amacıyla yapılan (Arkası Sa. 11, Su. 6'da) • DİSKdavası Sorgular bugün başlıyor tstanbul Haber Servısl Samklarından 52'si hakkında ölüm cezası ıstenen Türkıye Devrimci Işçı Sendıkalan Kon federasyonu (DISK) davasına 42 günlük aradan sonra bugün, İstanbul Sıkıvcmetım Ko mutanlığı (2) Numaralı Askerı Mahkemesi'nde sorgularla devam edlüyor (Arkosı 9. Soyfada) Ankara'da tören yapıldı Günes 'in cenazesi IstanbuVda • DIŞIŞLERI VE SBP'DEKİ TORENLERDEN SONRA GÜNEŞ'IN CENAZESİ ISTANBUUA GÖTÜRÜLDÜ İZMİT TE DE SAYGI DURUŞU YAPILDI. GÜNE$; BUGÜN ŞIŞLI CAMIİNDE KILINACAK ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA ZINCIRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERILECEK. ANKARA, (Cumhuriyet BD rosu) Prof. Tnran GOneş ıcin Ankara'da dün ikı tören yapıldı. Prof. Güneş'ın cenaze sı toprağa verümek üzere Istanbul'a gönderildı. Prof. Turan Günes Içtn dün Dışişleri Bakanhğı önünde sa at 11 00'de bır toren duzenlene ceği duyurulmuş, radyo da bu haberi vermıştı. Dışişlerl Bakanlıgı mensuplanna da törenin 10.50'de vapılacaEi bildirîlmıştı. Anlaşılmadık btr ^ekude son anda tören saatinin dne almdığı bildirildi. Prof. Güneş'in cenazesini taşıyan araç saat 10 25 sıralann da Dışişlerinin karşısmdakl Mil lî Eğitim Bakanlığı bınasınm onünde durdu. Bu sırada Dışışleri Bakanı tlter Türkmen ve Bakan! ı!c mensuplarmın bir bolümu sınstekı • merdıvenlerın onünde toplandılar. Cena ze arabası bu sırada hareket eui, toplulugun önunden ?eçe rek uzaklaştı. Bövlece tbren yapılmış oldu. Cenaze arabası gittikten son ra törene katılmak üzere gelen vatandaslar bakanlığın önünde bekleştiler. Topluluğun içinde Danışma Meclisi üyeleri ile bazı r>ışişleri mensuplan da vardı. Ancak daha sonra törenm tamamlandıgı kendilerine anlatıldı. Cenaze arabasım bekleyen gaaeteciler de SBF' (Arkası Sa, 11, Sü. 3'del İŞGÜZAR DURUŞMADA «Huzurunuzda suçsuz oldu&unıu bir kez daba söylüyor ve beraatimi istiyorum..» dedi. Refahiyeye düsen ABD ucağındaki 28 kisi öldü Haber Merkeri Krzurum Adana seferinl yaparken dün 14.30 sıraların da Refahiye ilçesi yakınla rmda düşen C130 tipi nak Uye uçağmda bulunan 28 kişiden kurtulan olmadı. Erzuırum'dan Adana'ya normal kargo seferi yapmak uzere saat 14 sıralarmda havalanan uçak yarım saat sonra Refahıye'nin Gemecik köyu yakmlarmdaki Kızıldağ eteklerine düştu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı sabah Adana'dan kalkarak Slnop, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum'a uğramış oradan da Adana'daki încirlik hava ussune donuyordu. Kargo seferi yapan uçaklar hergun bu ille re gidıp geliyorlar. Koylülerin durumu bıldirmeleri uzerine Refahiye ve tmranh'dan olay yerine gıden kurtarma ekîpleri çalışmalara başladılar. Bu arada uçakta çıkan yangın çevî%^ den gelen kurtarma ve yangın sondurme ekipleri tarafmdan söndürüldu. Erzıncan'dan da itfaiye ekiplerı doktor ve hemşirelerden o luşan bir ekip yöreye gith Erzincan Valisi Namık Kemal Güçhan da olay ye rındeki kurtarma çalışmalarını yönetti. Vali Geçhan, uçağm yanmaya baçlaması üzerine plIotrniSivas Brztncân karayoluna lndlrmek lçln uğraştığımn anlaşıldığını> soyledi. Vali, «Uçagın enka 7i karayoluna 150 nıetre nıe safede bulundu. Sanıyoruın inişi başaramadı ve yere çakıldı» dedi. Uçakta bulunan 28 kişıden kurtulan olmadığı bildirildi. Akşam saatlerıne kadar olay yerinde parçalanmı; 23 kadar ceset bulundu. Uçakta, 28 kişinin bulunduğu bildirildi. Görgü tanıklarımn lfadesine göre, yanarak düşen uçaktan paraşütle atlamak isteyen iki kişinin de para şutü açılmadığı Için yere düşerek parçalandı. öte yandan, ABD Buyukelçılıği yetkilıleri uçakta kazaya nedeni anlaşılamayan bir anzanın yol açtıguıı ve uçağın düşmeden flnce tehlıke 3inyaUeri gonderdiğini bıldirdiler. Uçakta bulunanların tumunün askeri görevlıler olduğu bildirildi kazada olenlenn adları ailelerıne haber verildıkten sonra açıklanacak. Bu arada Adana İnclrlik üssünden bir ABD heyeti kaza ile ilgıli mcelemeler(Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Inhanlı köylüleri arazileri islemeye basladı • Türklere engel oimak ıçın hoye henuz hiçbir guvenlıh görevlisi gelmedi. StelyoBERBERAKİS ATtSA îskece Jnhanlı' daki Türk köylüleri devlet malı sayılan topraklanm dün islemeye başlarken Yunanıstan'ın Türk notasına henüz bir yanıt vermedlği açıklandı. XI gundür sürdürdukleri direnışlerıne oncekı akşam son veren Inhanlı köylüleri çıkartıldıkları arazileri bır yandan ışlerken, dığer yandan da pancar ve mısır ekmeye başladılar. Türklere engel olmak lçln bir güvenlik yetkılısı gelmemesı dıkkati çektı. Ayrıca şimdiye kadar top (Arkası Sa. ı ı , Sü. 6'da» TÜRAN GÜNEŞ İÇİN NE DEDÎLER? 9. SAYFADA Cenazeden izlenimler Falkland bunalımı: Politikacının olumu... Yalçm DOĞAN ANKARA Sevglll Turan Hoca için herkes son görevinl yerine getirmeye çalışıyor. En azmdan herkeste olağan olarak boyle bir duygu ve düşüncenln yer alması gerek, diye düşünüyor lnsan. Aynı düşünceyl taşıyan Dışişlerl Bakanlığı da, bunu kanıtlamak amacıyla dün blr tören düzenledi. Değerll Hoca'nm savaş gün lerinde bile kahkahalarıyla çmlattıgı. ama yaşamsal so runlara ç5züm aramakla di dlndiğl ve de eşine ender rastlanacak bir Oslup içinde Bakanhk yaptığı Dışişlerl Bakanlığı binasmm önünde tören düzenledi. Ne acı ki, düzenlenen «nesne» ne İse, sadece onım adı (Arkası Sa. 11. Sü. l'del Haig: Durum tehlikeli boyutlar kazanıyor Dış Haberler Servisi Londra'daki temaslarında In giltere iie Anantin arasındakı anlaşrnazlıga bır çozüm bulamayan Haıg. dun VVaşhmgton'a dondu. Haıg. dönerken verdığı demeçte, «I>urum hakkında Başkan Reagan'a rapor vermeye gidiyorum. Bu arada İngiltere ile Arjantin, bunahmın çözümü yolunda yeni öne• THATCHER İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELERDE BUNALIMA BİR ÇOZUM BULAMAYAN HAİĞ, BUENOS AİRES'E GITMEKTEN VAZGEÇEREK WASHİNGTON'A DÖNDÜ. rileri düşünecek zamanı bulurlar dedi. Bıhndıği gibi Haıg, öncekı gun Başbakan Thatcher ile yaptığı 12 saatlik göruşme sonunda anlagmazhkları çozemedigıni belirterek Londra da bır gun daha kalacağını bıldırmıştı. 2*a arada Buenos Aıres'e yapmayı tasarladığı geziyi de ertelemişti. Haıg, dün de Thatcher ile yaptıgı 6 saatlik görüşmeden sonra ulkesine dönerken yaptığı açıklamada «bölgedeki durum giderek tehlikeli boyutlar kazanıyor dedi. Gözlemciler Haig'in bayan Thatcher ile anlaştığı takdirde Buenos Aires'e dönece ğıni bildirmişlerdi. Ne var ki. Alexander Haıg, taraflarm goruşleri arasm(Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) Yunanistan'daki Ermeniler Türkiye aleyhine gösteri rîüzenleyecek ATİNA Yunanistan'da Ermenilerin 24 nısan cumartesı günü Türkiye a leyhıne gosteı ı duzenleyecekleri bildinhyor. Yunanistan Ulusal Ermeni Heyeti adına düzenlenen basm topıantısmda Fransa ve Kanada'nın Ermeni davasını desteklediği öne sürüldü. Toplantıda konuşan Kegan Yağcıyan Ermeni iddıalannı anlatan 9 sayfalık metnı okudu. Yağcıvan. «Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, Türkler bunu anlamalıdır, Türkiye'nln (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) TKSK: İsveren hakları acıklıkla ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Türkiye îşveren Sendıkalan Konfederasyonu (TÎSK) yeni Anayasada ilgi alanına giren konulara iliskin önerilennde «Yeni Anayasa'da işveren haklarmın acıklıkla belirtll mesi zaruridir» denihvor. TİSK İn yeni Anayasa konusundakı önerileri şöyle sürüvor: 1961 Anayasasının 44. madde sinde bellrtilen dinlenme hakkı konusuna ise TÎSK'in görüşu şriyle: «Dinlenme hakkım diizenleyen temel kuralda. hafta ve bayram tatillerinln de Anayasa hükmü olması genel likle göriilen bir uygulama de ğildir. Gerek tatll gerekse izin baklan kanunlarla düzenleneceğinden anayasal teminatı ge rektiren bir öıellik tasunamak tadır. Bu tatillerin ücretli olup olmaması konusu İse milli mev zuatın düzenlenmesine dayalı oldnğundan Anayasada mrvcut 2. fıkranın çıkarfalması ve maddenin (her çalışan dinlenme hakkma sahiptlr) şeklinde düzenlenmesi cerekmekte TtSK'ln çalışma yaşamına t. lisktn Anayasada yer almasmı îstediği görüşler İse aynen şöy le: «Bu hakkın uluslararası ku raliara uygun biçimde düzenlenmesi esas olmakla beraber, geçtiğlmiz dönemde yaşadıgırruz olaylann değerlendirümeÛİT» Kücük ve orta sanayi ne olacak? Osman ULAGAY Ecevit'in salıverilmesine iliskin itiraz konusu inceleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nin eski 3enel Başkanı Bülent Ecevıt' in Norveç'te yayınlanan bir ga zeteye demeç vererek MGKrun 52 numaralı bildinsine ve TCK' nm 140. maddesine aykırı hareket ettiği savıyla gözaltma almmasından sonra askeri mahkemenın verdlgi salıverılme karanna itiraz konusu Sıkıyönetim Komutanlığınca lncelentyor. Hollanda televlzyonuna bır mektup gönderereit, bu mektubun BBC tarafmdan yayınlanmasj nedeniyle MGK' nin 52 numaralı bildinsine mu halefet ettiği savıyla yenıden gözaltma alınan Ecevit'in bu o lay nedsniyle henüz iladesı alınmadı. Cumartesl Rünll Norveç'te (Arkası 9. Soyfada) sinde de zaruret bulunmaktadır. Üzerlnde durulması ve Anayasada ifade edilmesı gerekli görülen bu konudaki ilk husus, sendikaların denetiminin anayasada öngörülmesıdir. Sendıkalann devletçe denetlenmesınin bir anayasa Ukesi olarak kabulu geçtiğimiz dönemde kar (Arkası 9. Sayfada) GÖZLEN «24 Ocak Modell» 7. Iktısatçılar Haftası'nda «n cok fartış/ian konuydu kuşkusuz. ModrMn bugune kadarkl uyguiamasının olduğu gıbi sürmesmı savunan ve «daha iyiyl tecrube etmekten kaygı duyuyorum» dıyen Şarık Tara gibi konuşmacılar da vardı ama daha yaygın olan kanı 24 Ocak rrodelinde bazı revlzyonların yapılması yonündeydı. Dışa acılma atılımında ve ozellıkle yurt dışı müteahhitlik clanında başarı sağlamış olan Şarık Fara gıbı sanayl kesiml Icin aynı oloüde kusursuz olmadığı ortadaydı ve bunun icin modelde bır takım re'izyonlar gereklıydı. (Arkası Sa. 11, Sü, 1 de) Uzlasmak.. UĞUR MUMCU Son yirmi ıkl yıl içinde üç askeri müdahale?e tanık olduk. Şimdi, üçüncü askeri müdahalenin geçış donemine girmek uzereyız 27 mayıs ve 12 mart mıiriahaiplenndp Sılahlı (Arkası Sa. 11., Su. 7 de) Askeri Mahkeme, emniyet ifadelerini kabul etmedi ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (2) Numaralı As kerl Mahkemesi, yasadışı bır örgüte üye olduklan ve çeşitlı eylemlere katıldıklan savıyla yargılanan 6 sanıgın emniyet 1 fadelerini kamt niteliğinde gor meverek beraatlerine karar verdi. Dıınışmada Askeri Savcı, «Vasa dıçı örçüte üye olmak kamu.va ait binaya patlayıcı madde atmak, korku ve panlk • TASADIŞI BtR ÖRGÜTE ÜYE OLDÜKLARI VE ÇEŞtTLt EYLEMLERE KATILDIKLARI SAVIYLA YARGILANAN 6 SANIĞA ÎFADELERİ KANIT NİTELtĞİNDE GÖRÜLMEYEREK BERAAT KARARI VERİLDt dinlenen tanık beyanlannda sanıklann polise vermiş olduk lan mücerret ikrar beyanmdan başka mahkuıniyetlerinp yeter mukni delil elde edilemediğin den» sanıklann beraatlerine ka rar verilmesinl istedi. Avukat Şenal Sarıhan da sa (Arkası Sa. 11. Sü. 4'de) varatarak sekild» ates etmek, adam rtldürmeye azmettlrmek, ateşli silahla yaralamak» savıyla sanıklar Ömer Biçer, Ali Kaplan, Mecnun ünel, özcan Olcav, Fevzi Bicer, Alpaslan Dumlupmar'ın beraatlerine karar verilmesinl istedi. Askeri Savcı, «Yapüan durusma ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog