Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

13 NİSAN 1982 Cumhuriyet 9 C! (Baştarafı 12. Sayfada) Gazetesıne telefon ecüyoı du. Madrıd'ın en merkezı eaa delennden Gran Via (BüyüK Yol) da bır bomba henuz patlamıştı kı ıkıncı bır bomba te lefon eden gazetecıyı yaraladı Jose Antoruo Gurriaran, gaze teci, bacaklarında büyuk bir yanma hissettı. Bırkaç gto sonra, hastanede bır yatakta bombaları patiatanların kınıuiı lerinı ögrendı: «brmenistan Hı lahli Gizli Kurtuluş Ordusu». Ve hemen orda bu adamlaıın mücadele nedenlenni ogreamek Uzere onlarla nasıl buluşabıleceğını düşünmeye başladı. Cel latlarımn karşısuıa cıkmak ıstiyordu. tntikam almak içın de ğil. Bu acımasız saldınlarının nedenını ona açıklamaları içın 1,5 yıl sonra bu amacının bır lusmını gerçekleştırebılecektı ve INTEBVIV'nun bu buluş maya tanık olmasını ıstedı. Gurriaran ük anıardan berı Hafasına koymuştu. Kendısını ölümcul şekilde yaralayanlan bulacaktı Yaralamşının Uzeruı den rj gün geçmiştı kı kanama lar nedeniyle zayıtlıyan bir sesle, bır kıtaba asıl olmak Uze re günlük kaydı yapmaya başla dı. Ocak 1981'de başlıyan bu kayıt kendisıni yaralayan Ermerıi terörıstlen bulup «BOM. BA» adlı kitabı yazıncaya kadar devam edecekti. Cellat Maktul buluşması Lübnanda gerçekleşti. tnterviv Gurriaran'm kitabında geniş bir şekilde yer verdiği bu buluşmanın hikâyesinde tek tanık oldu. Potoğrafcımız Carlos Bosch, kendisini yaralayan ARAM, VAHE ve ANAHÎT'le buluşmasında Gurriaran'la bir likte oldu. Bay Gurriaran? Benlm. Ben ASALA'danım. LA ile görüşmek mi istiyorsu nuz? lüvet. onun içın Llibnarı dayız. Üç gündür bu telefon üorüşmesmı bekliyorua. Paristeki arkadaşlarunızın söylediklerinde bir yanlışlık oldu, gelecek cuma teleceğinizi saıııyordıık. ASALA ile görüşnıeye lıazırmısınrz?» Tabii. ASALA ile ve fcesin ııkle benı yaralayan bombayı koyanlarla tyi. Sizinle blrlikte olatı rotoğrafcının adı ne? Carlos Bosch. Urda mı? Hayır, otelin girlş katın da. Bugünlerde otelden çıbtı mı? Keslnlikle hayır. Sızln telefonunuzu bekliyorduk. özel olarak bunun için geldik. Otelden kiıııseyle bu amacınız hakkında konuştunuz mu? Hayır. Bu kadar sorunun anlamı ne? Ben polis değilim. Güvenlik nedeniyle, yaJnızca. Yann 6.30'da randevulay mak için tekrar telefon edeceğlm. Yann yer veremez raisinlz buluşmak için? Miimkün. Odada birlikte olmaya çalışın. DüzRÜn ve doğ ru bir Pransızcayla konuşan genç bir erkek sesivdi. Telefonu kapattı. YARIN: BÜLÜŞMA Genclik irln Caltsanlar». Sorulan... Sorun arı... Yılmaz ŞİPAL EŞt İŞÇİ YA DA MEMUR OLAN, İŞÇİ YA DA MEMUR KADINLAR: Gelir Vergisi Yasası Madde 31/2 oOzel tndirim: Gerçeh ücretin vergı lendtrümesinde günde (150) ayda (4.500) yılda (54.000) lira ayrusa ındirilir. (Ka n, • kocanın ücretlı olarak çahşması ha linde genel indinmden istifade etmeyen eşin gerçeh ücretinden vapılacak özel indirim günde (75), ayda (2.250), yılda (27 000) liradır) Bu duruma göre kocasj tüccar ya da serbest meslek sahibi olan ve ücretle çalışan kadınlar ayda 4.500 liralik özel îndirim Vergisi 900 TL.'den yarar lanmakta ama kocası memur ya da işçi olan çahşan kadınlar bu indirim vergisinden yararlanamamaktadır (Baştarafı 12'nci Sayf r a) linçlendirilmesl ve Isteklendlrilmesi için neler yapılması gerektiğine değinlliyor. Başbakanlıkca Incelenen taslakta, sosyal dayonışmo Petroîe Kafescıosiu da. Türkiya'de pet rol çıkartmanın en bilyük yükünün petrol teknisvenlerine düştüğünü, en karmaşık aletle rin dahı yapımmın petrol arama ve bulunmasından daha ko lay olduğunu söyledi. Kongreye bir bildirt sunan Jeoloji Mühendisleri Odası, pet rol yasasında yabancı çirketlere arama izni veren değişiklikle, önemü jeolojik ve Jeofizik verilere sahip MTA'nın devre d:şı b 'tıldığı belirtildi. (Baştarafı 12. Sayfada) nın önbinı ve gereğlnln gence ışlenmesl ve bunun tersl ne tutum ve davranışlordan arındırılması gerektiğinden söz ediliyor. GenciTi birey olarak toplumdan bir şey alomadığı gibl bir duyguya kapılmasının kesin olarak önlenmesinin hükümetın tüm birimlerinin gö revi olduğu belirtilen taslakta, gencin yurt sevgisl, ulusal var l'k koygısı, dayanışma duygu sunun; şeref, dürüstlük, emek ve iyi niyetinın mutiak ödüllendirllmesl gereğlnden söz ediliyor. Taslakta. dıştan gelen teh dit ve tehllkelerin gençıere somut biçimde tanıtılması, tehdit ve tehlikenln niteliğınde fikir ve görüş birllğl sağlan ması önerillyor. Genclik Sorunları Komisyonunca hazırlanan taslakta dlnin blrleştirıci bir etmen ol duğu. dinl törenlerden ulusal bütiinlüğü pekiştiricl mane vi bir destek olarak yararlanıl ması isteniyor. Ulusal Költür Blrliğinin birlikte temel etmen olduğu, bunun içfn ortak deyimler. benzer davranışlar, yaygın ezgiler, popüler görOntülerın sloganlaştırılması, genç kuşakta ortak duygu ya ratacak biçimde yaygınlaştırılması İsteniyor. (Baştarafı 1. Sayfada) Konsey» adlı iki kuruluş oluşturulmasını önerdi. 1961 Anayasası'nın mülkıyet hakkına ilışkın 36. maddesl ko nusunda «TİSK»in gorüşleri şöyle: a Sosyalizml değll, hukuka bağlr devlet fikıinl benlmssmemiş bir Anayasa için temel noktalardan birini bu husus teşkil etmektedir. Üretim araçları dahil mülkiyet hakkının deu.'etkı teminctı altında oSmasidır ki, Iktidara gelecek slyasl partilerin, devletl sosyalist devlete dönüştürmelerlnde Anayasaı engeli teşkil edecektir. Öte yandan mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında kamu yararı yeterli olmayıp (Kamu yarorına hizmet İçin zorunluluk) deyinıinin eklcnmesi, Keyfl tosarrufları önleyebilecektir. Bu gsrçeklerle hükmen başlığı ve metninln aşağtdaki şeklldâ düzenlenmesi isabetli olo caktır. Mülkiyet hakkıherkes üretim aroçları da dahil mülkiyet ve miras haklarına sahipîir ve bu haklar devletin teminatı altındadır. Kişilerin müikiyet ve miras hakları ancak kamu yararına hizmet İçin zorunlu olduğu hallerde kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkı toplumun zararına kullanılamaz» Toprak mülkıyeti ile ılglll TİSK'in Anayasa önerisl şöyle: «Miras bakımından geçlkmelerl önleyebllecek ve süratll çözümler sağlayacak düzenlemelerin kanunla getirilma si de öngörülmektedlr. Buna göre eski Anayasanın 37'nci maddesinin ikincf oumlesl şöyle kaleme alınmalıdır (kanun, bu amaçlarla değişik tarım bölgelerlne ve çeşitlerlne göre toprağın geniştığinl gösterir ve miras yoluyla ıntlkallnl özel olarak düzenler.» TİSK'in yeni Anayasa gorüşünde çalışma ve sozleşme ile çalışma, çaltştıran ve sözleşme hürriyetlerine ılişkin yaklaşımlar şöyle: «Bu maddede çok önemli bufunart iki kavramın muhakkak yer alması gerekmektedir. Bunlardan birincisl çalışma hürriyetl kadar çalıştırma hürriyetinin de mevcudlyeti ve bu konuda Işçl hakları ilo işveren haklarınin yapılacak yasalarda eşit ve dengeli olarak korunacağının hükme bağlanması zaruretidir. Bugüne kadar yapılan düzenlemelerde yalnız işçl haklarına yer verlimiş, buna karşılık işveren haklarında, değerini kaybetmiş güçlü taraf önyargısı ile, eşitlik anlayışından ayn kalmmıştır. Ozel likle geçtiğimlz 20 yılın uygulaması, genlşleyen işçi hakları karşısında işveren haklarını kullanılmaz ve yok ölçüsüne getirmiştir. Oysa çalışma, çalışan kadar çalıştıran da hok ve hürriyetlerlnin düzenlenmeslnl gerektiren bir konudur. ikincl olarak: Çalışma ve sozleşme hürrlyetini düzenleyen maddede özel teşebbüsun liberal ekonomi çerçevesinde plyasa ekoncmisi kurallarına tabl olacağı açıklığa kavuşturulmalidır. Böylece özel teşeb büsün hukuka bağlı devlet için de beklediği teminat ifade edll miş olacaktır. Anayasa Mahke mesinln 1967 yılında verdiği bir kararda belirttiği üzere «Hukuk devleti: İnsan hak ve hürriyetlerine saygı gosteren, ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişiyle toplum arasında denge ku ran, emek ve sermaye ilişkilerlnl dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsun güvenlik ve kararlılık içinde çalışmosını sağlayan, ealışanların Insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık Içlnde gelişmesi için sosyal, iktisadi vo mali tedbirler alarak çalışanları koruyan, Işsizliği önleyici ve milll gelirin adalcte uygun biçimrJe dağılmasım sağlayıcı tedbirier alan, adaletli bir hukuk duzenl kuran ve bunu devam ettirmeğe kendlni yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimlni uygulayan devlet demektir> görüşüne yer verilmiştir. Böylece: Anayasa'nın temel ekonomik felsefesinin özel sek törün öncüiüğü olduğu fikrinin eklenmesinl zaruri görmekteyiz. Bu nedenle. 40'ncı maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir: ÇALIŞMA, ÇALIŞTIRMA VE SOZLEŞME KURRİYETİ: Herkes diledlği alanda çalış ma, çaiıştırma ve sözieşme hürriyetierine sah ptir. Ozel teşebbüsler kurmak serbest olup devietln teminatı alîındadır. Devlet, kanuniarda çahşan İle çalıştıranın haklarını karşılıklı eşitlik ve denge llkeleri Içlnde tutar. Kanun bu hürrlyetîerl ancak, kamu yararına hizmet İçin zorunlu olduğu hal lerde sıcrrlayabiiir. Devlet özel icşcbbüslerınln mllli iktisadın gercklerine uygun şekilde ve serbest pazar ekonomisi kuralları uyarınca güvenlik ve kararlılık fçinde çalışmasını sağlayacal: tedbirleri alır.» SÜRECEK AYN! KİŞİ HEM SSK'LI, HEM DE BAĞKUR'LU OLABÎÜR Mİ? Ayni kişi birden çok Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yararlanamaz. Ayni zamanda Bağ . Kur ya da SSK'ya sigortalı veya Emekli Sandığı iştirakçisi olamaz SSK sigoıtalısı olanlar Bag Kur'a bağh bir iş yeri açtıklannda Bağ Kur sigortahsı olamaz. İŞVERENİN ESİ, İSVEREN5N İŞYERİNDE ÜCRETLİ ÇALIŞIRSA: tşverenin eşi, işverenin işyerinde yaptığı iş için ücret alıyorsa, aidığı bu ücret nedeni ile sigortalı sayılır. Primleri de aldığı ücret üzerinden kesilir. Eş ücretsiz çahşması durumunda ise sigortalı sayılmaz. (Baştarafı 12. Sayfada) tin saat alarunda Hristiyanların P'askalya törenlerine duyulan saygı ve onlan tedirgin etmenln yanı sıra, bazı çevrelerin yaratabileceği tahrlklere neden olunması gibi önemli etkenler de gözönünde bulundumldu. İnhanlı köylüleri dün akşam Uzerl saat kulesi dibindekl eşyalannı toplayarak 20 kilometre ötedeki köylerine yenl bir di reniş biçimini sürdürmek Uzere döndüler. ASA Banker (Baştarafı 12 nci Sayfadal ra ile ilgill bölüm bulunuyor, buraya ana paranın miktarı yazılacak, altına varsa, ana paradan ödenen mlktar gösterilecek. Bir de faiz oranı belirtllecek, yüzde kaç ise faiz kısmında ön ce vadesi belirtilecek. Ve tasflye karannın açılmasına kadarki faizini hesap ederek yazacak. Tasfiyenin ne zaman açıldığı ilanda du yurulacak Yani bu kısımda bütün zorluk. tasfiyenin açılma tarihinden vadenin başlangıç tarihinden itibaren faiz hesaplanarak yazı lacak. Eğer aîdığı senetten başka bir teminat aldiysa bunu gösterecek. Faizden başka bir menfaat vaad edilmişse o da belirtilecek. Daha önce bir lcra takibl yapılmışsa. bu kısma icra dosya numarası. mahkeme dosya numarası ve , lcrada vaptı^ı masraf belirtilecek. SORU Bazı alacakhlann elinde örnegrin bankerlerden alaca&ım cösteren dört senet var. Bn durumda bnnlar îçln ayrı ayrı mı, basvuracak? FANIT Banker deglşik se ayrı ayn başvurulacak. Ama. aynı bankerden alaeağı varsa o zatnan bir dllekce yeterli olacaktır. SORll Ankara dışında olanlar ne olacak?. YAS1T Ankara dışında olanlar bulundukları yerdeki mahkeme ya da lera Dalresine basvuracaklar. SORü Alacaklı Tasfiye Kurnlu'na başvurmak 1çln dlipkçesl dışında neler grötürecek? Yanrnda ne gibt belereler bnlnndurması grereklr? TANTT Alacakh ya da vekili mutlak resmi klmliginl bulunduracak. Alacak belgesinin aslını bulun duracak çünkll alacak kayrJedllirken, ilglli memur se net aslj İle fotokopiyi karjılaştıracak Sonra senetin arkasıni möhürleyecek. Alacaklı bunu saklamaya zorunludur. Aynea iki diiekjeyle başvuran alacakiıya, başvuruda buinndugunu ka nıtlaması icin dilekçenln bi ri. numara verilip tnühürlendikten sonra alacaklıya tekrar lade kendinize 0üvenli •ff * m m Sermaye piyasasmda tecrübeli, güvenilir, güçlü ve büyük kuruluş Banker Kastelli, bankalarm mevduat sertifikalarmı ve güçlü sanayi kuruluşlarının tahvillerini alaraksatarak tasarruflara güvenli kâr olanakları sağlıyor. Satın aldığınız menkul değerleri dîlediginiz an geri satabilirsiniz. sız Paptmâreu roportajında bu acıklamanm te yeralacagını kendistne söy ledi£in» yazdı. Gazetenin yazarı, Baçbakan' ın «Avrupa'nm cephaneHgıl durıımuna çelmiş Balkanlar'ın bu yöntemle barış. ırüvpnllk ve yaratıcıhk ortamına sokulacağı Inancında oldııjhınu da» belirtU. Bildirildiğlne göre Papand reu, ABC*ye verdigi demeçte, aynca NATO, Yunanistan'daki Amerikan Usleri. Kıbns sorunu konusunda görüşlerini afikladı. Televızyon röportatının pazar ?ünü vayınlanması beklenmektedir. • Muhasebede calışacak tecrübeli dinamık elemana ihtlyac ı/ardır. Askerliğlnl yapmış, referans verebllir müracaat sahlplerinin özgeçmişlerini bıldırir başvurularını P.K 580 Karaköy adresine yapmaları rico olunur. (Bastarafı 12. Sayfada) Menkul Değerkr Dcaret A.S. BANKER KASTEll! MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ç.'nin NOMİNALSERMAYESİTAMAMIÖDENMİŞ OLUP 500.000.000.TL'dır. • T.C. Maliye Bakanlıği tst. Koca Sinan Vergi Dalresine yatırdıfeım 29 2 1978 gün 401/25 cilt sırada 20025 Kod nolu 2592. TL. ve 401/26 cilt sırada 20026 Kot nolu 3000. TL lık makbuzlarım zayl olmuştur Hfl kümsüzdür. Fikrl ÖZKAN • G E N E L M O D O R U O K Himldlv»C«<J.><«•(•!UM«rkerlK«t:3 T«l:209900/01280259 •BAHÇEKAP! i.VakıfHsn. A»m*K«tNo:21 TEL205320f5Hat).M1052221479.22»M • ELMADAĞ Cumhuriyet Cad.ErkApt.No: 14 Kıt: 2 TEL:41 625041 82 514162S2416253 • KAEHKÖY Altıyol E(«» l»h«nı K$t: 1 TEU381828380693.380758384173 •BAKIRKÖY EbuulyaCid. Ki$t«l H«nNo:» TEL7126 44 • ŞlŞÜ Buyukder«Cad.No:4Kal:1(ŞI|IICamiKartısı) TEL4643 12483943484271 • A N K A R A AtatürkBulvarı,No:97Kıt 4 TEU 17SS00163254 •BURSA A(at0rkC«d.Kurtull«hımNo:59 AtmaKtt TEL:2036911 336 • tZMİR CumhuriyetMey.Meyd«nApl.No! 11 KatMDalre:3 TEL21 209421 9590/91/92 » S A M S Ü N Ktaımpa?aCad.No 5Kaf 1 TEL: 194822089320894 « M E R S İ N AtatürkCad.No:14/L TEU'i64Se • K O N Y A HuK0metMeydsmMıhçızadelfharHKat:ZTEL:11957 •KAYSERt Cumhuriyet Mah Vatan C«d Buyuksksakil l*hanıNo'16Kâf2 TEL13931 • A N T A L Y A Atatürk C j d Raşlt Berberoalu l?hını Kat: 1 Mo:87 TEL 5049• 7551 • ESKİŞEHtR K6priJba»ıM«y«)anı.lnönüC«(J.Poniu((lşh«nıKat:2no:201202 TEL: 18185 • F R A N K F U R T KAlSERStr.60 6O00Frank(urVM Deutaehland TEL: (0611)233243233244.253326 TELEKS:418967»KaatD.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog