Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

13 NtSAN 1982 Cumhuriyet 7 Isveren grev süresi için ödeme • GREV S1RAS1NDA BAŞKA BİR İŞ TUTAN ÎŞÇÎNtN ÎŞ AKDİ IHBARS1Z VE TAZMİNATSIZ FESHEDtlECEK. yapmayacak çalışmak İstediği halde çalıştırılmayan işçiler iş kanu nunun 16. maddesinin 3. ben di ile 34. maddesinden yararlanabilirler. Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akidle rinden doğan hak ve borçlar, lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır. İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdi ilişkileri askı da kalan işçilerin, grev ve ya lokavtın başlamasından önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutad ödeme günün de ödemek zorundadır. Öde meyi yapacak personel de bu hususta çalışmaya mecburdur. Aksi halde 25. maddenin 5. bendi uygulanır. 2 İşveren, kanuni bir grevin veya lokavtın süresi içinde, yukandaki bend geregince hizmet akidlerinden doğan hak ve borçlan askıda kalmış olan işçilerin yeri ne, hlçblr surette daimi veya geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarmı ça lıştıramaz. Haklı sebeplo hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi ahnması im kanı saklıdır. 24. madde uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştı ran işveren bu işçileri ancak kendi işçilerinde çalıştırabilin Bunlara grev yapan işçilerin işlerini yaptıramaz. 3 Kanuni bir grev veya lokavt dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borç ları askıda kalan işçiler, baş ka bir iş tutamazlar. Aksi halde işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbanna lü zum olmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 4 Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez. Toplu iş sözleşmelerlne aksine hüküm konulamaz.» Erbil TUŞALP ANKARA, Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasasının greve ilişkin düzenie meler bölümünde, grevde ge çen süre için işverence herhangi bir ödeme yapılması yasaklanıyor. Toplu sözleşmelere bu konuda aksine hüküm konamayacağı vurgulanıyor. Ayrıca, grev sıra sında işçinin başka bir iş tuttuğunun saptanması halinde iş akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedilmesi öngörülüyor. Yasanm greve ilişkin dü zenlemesinin getirdiğl daha önce yayınladığımız de ğişiklikler dışmdaki bölüm ler şöyle: Tasarıda yasal grev veya lokavta katılamayacak işçiler konusunda ise şöyle deniliyor: «Madde 25 1 hiçbir suret te ürptim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla, (a) Niteliği bakımmdan sürekli olmasında teknik zo runluluk bulunan işlerde fa aliyetin devamhlıgım, (b) tşyeri güvenliginin, makina ve demirbaş eşyası mn, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerinin bozulmamasını ve hayvan ve bitkllerin korunmasım, işyerinde bozul nıamayı ve korumayı sağlamak mümkün değilse, dışarıya çıkartılmasmı, Sağlayacak sayıda işçi ka nuni grev ve lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mecbur dur. 21. bende göre grev veya lokavt dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı iş veren veya işveren vekill ta rafından toplu görüşmenin başlamasından Itibaren 12 işgünü Içinde işyerinde yazı ile ilan edilir ve bu ilanm bir örneğini toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasına gönderir. Bu llandan itibaren 6 iş günü içinde işçi sendikası ile hakem kuruluna yazı ile itirazda bulunmazsa ilan hü ' kümleri kesinleşir. ltiraz ha linde İI Hakem Kurulu 6 iş, günü içinde karar verir. Bu karar kesindir. 3 Grev ve lokavta katı Iamıyacak işçiler her ne se beple olursa olsun kanuni süre içinde tespit edilmemiş Jse. işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının tesbitini süre geçtikten sonra da Bölge Çabşma Müdür lüğü'nden talep edebilir. Böl ge Çalışma Müdürlüğü bu tespiti en kısa zamanda ya parak taraflara tebliğ eder. Gerekli hallerde Bölge Çalıçma Müdürlüğü bu tespiti re'sen de yapabilir. Bu tespite karşı taraflardan herbiri 2. benddeki usu le göre tl Hakem Kurulu'na itiraz edebilir. 4 Grev veya lokavtm bir işyerinde uygulanması hallnde hangi işçilerin yuka rıdaki bendler hükümlerine göre işyerinde çalışmaya de vam edecekleri Bölge Çahşma MüdÜrlttgü'nce grev veya lokavt karannın müdürlüğe bildirilmesinden itibaren 2 işgünü içinde re'sen tespit edilerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile büdirilir. O işyerinde çalışıp toplu gö rUşmede taraf olan işçi sen dikasımn başkan veya yönetim kurulu üyeleri bu hükme tabi tutulamazlar. 5 İşveren yukandaki bendlerde sözü edilen işlerin yerine getirilebilmesi için grev ve lokavta katılamayacak işçilerden çalışmayanların yerine Bölge Çalış ma Müdürlügü'nün yazılı izni ile yeni işçi alabilir. 6 fşletme sözleşraesine ilişkin uyuşmazhklarda yeti li İl Hakem Kurulu tüzel kl şinin merkezine, Bölge Çalışma Müdürlüğü ise, her iş yerinin bağlı bulunduğu böl geye göre belirlenir.» Tasarıda grev ve lokavt haklarınan teminatı konu sunda şu yaklaşımlar yer alıyor: Madde 26 1 hizmet akit lerine, grev ve lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu haklann kısılmasma dair konulacak hükümler geçersizdir. 2 Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince çıkacak uyuşmazlıkların özel ha kemle çözüleceğine dair hü kümler konabilir. Bu takdir de bir tarafın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülür. Kamu kuruluşları işycrleriyle ilgili toplu iş sözleşmelerinde ancak Yüksek Hakem Kurulu özel hakem olarak karar laştınlabilir.» Yasal grev veya lokavtın hizmet akidlerine etkisi konusunda ise tasanda şu görüşler yer alıyor: Madde 271 kanuni bir grev karannın alınmasına katılma, böyle bir kararın ahnmasını teşvik etme, böy le bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi feshedilemez. Kanuni bir greve katılanlar ise 24. maddenin ikinci fıkrası gereğince işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet akidlerinden doğan hak ve borçları. grevin sona ermesine kadar askıda kalır. Şu kadar ki, Taksimetreyi kim yapacak? Trafik yasası hazırlıkları ile birllkte, taksimet re olayı da gündeme gel di. Ancak gerekli 100 bin taksimetreyi kim, nasıl, hangi koşullarla yapacak, bu sorun halen çözülemedi. Sanayi ve Teknolojl Bakanlığı konuyu çözmek için 11 şubatta bakanlıkta bir toplan tı düzenledl. Toplantıya şoförler ve otomobilcller federasyonu ve çeşitll ya pımcı firmaların yanısıra bir de geker fabrika ları genel müdürlüğü katıldı. Şeker fabrlkaları genel müdürlüğü de tak simetre yapabüecekleri görüşünü savunuyordu. Şeker şirketi temsilcisi, «Sayın bakanım bize emretti» dlye konuşmasını sürdürüyor. Bu arada fiyatmın ne kadar olacağını sormaktan da kendini alamıyordu. Bir firma temsilcisi, seslendi: «Emredildiyse yapacak sınız. Kaça satılacagı ile ne ilgileniyorsunuz?» Taksimetre konusunda ki toplantıda aynntılı bir karar alınamadı. Bakanlık taksimetre yapım koşullannı bir yönetmelikle saptayarak, başbakanlığa sunacak. Ama henüz ortada yönetmelik yok. Bakarsınız, yasa çıkar, taksimetreler bulunamaz. Belkl de lthal ederlz, kolay bir yöntem değll mi? Turan Güneş'i anlatıyorlar Necdet Ugur: Halktan kopuk aydınların ahkâm kesmelerine dayanamazdı «Turan Güneş kumaşı çok iyi seçkin aydınlanmızdandı. Halktan biri olmanın, sade ve yumuşak rahatlığmı yitirmediği içm kişiliğinde iki dünyayı da iç içe, uyum içinde taşırdı. Politikaya, bürokrataydın etkisi afır basan bir yönetime halkm birikmiş tepkisini dile getiren akılla katıldı. Uzun bir sü re bu tepkinin adamı oldu. Hajktan kopuk aydınların halka ahkam kesmelerine aayanarnazdı. Pblitikaya da bürokraside sıkM'râstTadığı sıg bilgileriyle çabuk ve kolay genelleme yapanlann, kendinı önemseyenlerin kasıntıların boş gururlarıru patlamayı adeta bir görev bilirdi. Bilgi ve deneyimi ile çoğu kez çevresindekilere ağır basardı. Arna, onlarm önünde, kendi kendisiyle alay eder, kendi düşünce ve davranışlarmı eleştirirdi. Kendisiyle alay edecek kadar oturmuş, sağlam bir iç dünyası olduğu için. Biraz da, böyıece, çevresindekilerin kendilerini fazla önemsemelerini önleyebıimek isterdı. Politika onun için ne bir geçim yolu, ne de bir büyüklük taslama aracı idi. Politika onun için yaşamın ta kendisiydi. Halk yönetiminin tam gerçekleşmesi amaçma yönelik ciddi bir yaşamın. Turan Güneş, demokrasimiz yaygınlaşıp geliştikçe siyasal yasamımıza katkısı, yapmak istedikleri daha iyi anlaşılacak, belki biraz erken gelmiş, öncü politikacılarımızdandır. Ö'.ümU sanki bir şaka. Birden aramıza dönüp o sıcak, zeki gülüştiyle ölUmü Uzerine yazdıklarımızla tatlı tatlı alay edecek gibi geliyor insana. İnanılması çok zor.» Düşünceleri ve eylemi zekadan, sağduyudan, hoşgörüden t e gerçekçilikten kaynaklamrdı. O bir halk sözcüsüydü. Onun apansız bir nüktesi karşısmda insan önce şaşınr, duraklar ama sonra bu nüktenin arkasmdaki düşüncenin haklılığını ve deneyimden süzülmüşlüğünü hemen anlardı. Turan Güneş'i ölümsüzleştirecek onun bir bilim adamı, seçkin bir hukukçu, başarıh bir politikacı, devlet adamlığı gibi üstün niteliklerinden çok bir halk filozofu gibi çevresine asıladıgı yaşama sevinci ve hosgörü olacaktır. Turan Güneş Türk toplumunda boşluğu doldurulamayacak eşsiz bir insandı.» Hırpalanacak Ali Koçman Ahmet Tahtakılıc: Saygıyla analım "Turan Hoca,,yı «Ülkede, tüm llke ve kurallanyla demokratik «halkçı» bir düzen kurulmasına, kürsüsünü bırakıp, katılan ve aralıksız otuz yüdır kendıne gore DU yolda katkısı bulunan gerçekten aydın kişiydi Turan Güneş. Görüldüğü gibi, bu savaşım sert ve inişli çıkışlı yollardan geçip giderek sürmektedir. O hoşgörülü, esprili, çağdaş bir fikir adamı kişiliğiyla temelde halktan yana olmuş ve her haliyle halka kendini sevdirmiş bir politika ve devlet adamıydı. Saygıyla analım «Turan Hoca»yı.» « THKGV ile bir ABD sirketi ortaklik kuruyor llhami Soysal: Bu gök kubbe altında hos bir seda olarak kalacak Nahit Mentese: Politikada umduyunu bulamadiyını bana söylemisti «Saym Güneş'in öliimünden derin teessür duydum. Kendislni Istanbul Hukuk Pakültesinde asistanken tanıdım. O zaman ben de aynı fakültede öğrenciydim. Sonra DP milletvekiliyken sohbetlenmiz oldu. Politikada umduğuıiu bulamadığım o zamaıı bana söylemisti. Sonra da parlamsntoda kendisiyle karşılaştık yıllarca aynı çatı altında görev yaptık. Eu dönemde iyi münasebetlerimiz olmuştu; kendisiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve Z3man zaman meclis kütüphanesine çekilir, siyasl sohbetler yapardık. Kederli ailesine Allahtan sabır, merhuma rahmet dilerim.» Myas Seckin: Fikirierini her ortamda dile getirdi «Prof. Turan Güneş'i ülkeye ve Türk toplumuna daha çok hizmetler verebileceği bir yaşta yitirdik. Kendisini son 25 yıllık siyasi yaşamında yakından tanıdım ve arkadaşlık ettim. En kanşık ve ciddi siyaset konularmda fikirlerini her ortamda ve herkese karşı büyük bir cesaretle ve esprili bir üslupla dile getirmesini bilen bir politika ve bilim adamıydı. Hayatı boyunca halk iradesine dayalı demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınarak bir devlet düzeni kurulması yolunda savaş vermiştir. Ölümüyle çağdaş ve uygar kafa yapısına sahlp bir siyaset bilimcisini ve vefalı bir dostumuzu, kader arkadaşımızı yitirdik. Tanrınm rahmeti üzerine olsun.» ANKARA (ANKA) Hava Kuvvetlerlni Güçlendirme Vakfı ile ABD'de kurulu «Aydın Corporation» adlı şlrket arasında kurulacak ortaklıkla llgül anlaşma bugün Ankara'da imzalanıyor. ..... . Hava Kuvvetlerini Güçlendirnve Vakfmın yanısıra TESTAŞ'ın da ortak olduğu şirketin sermayeslnin (yaklaşık «Turan Güneş, yaşama sevincinin bilincinde şen şakrak, ha 7 milyon dolar yatı ve insanları seven biriydi. Galiba biz millet olarak yaşamayı, 100 milyon lira) olacağı be gülmeyi, sevmeyi pek bilemeyen bir topluluk olduğumuzdan kı lirtiliyor. sacası abus olduğumuzdan toplumumuzun övünülecek ıstisnalaTürk Hava Kuvvetlerini rından olan Turan Hoca'dan söz edilirken verilen hüküm genel Güçlendlrme Vakfı ile Aylikle şöyle olur: dın Corporation arasında «İyi, hoş, akıllı adam. Yetenekli adam, bilgili adam ama çok kurulacak şirketle ilgili angayrî ciddi». laşma yarın Ankara'da HaBiraz da çekememezlikleri, politik kıskançlıklarm ortak hü va Kuvvetleri Komutanı küm haline getirdiği bu acımasız değerlendirmeyi şimdi Turan Orgeneral Tahsln ŞahinkaGüneş'in ardından düşünüyorum da toplum olarak kauldığımıza ya tarafından imzalanacak. birkez daha şaşarak bakıyorum. Turan Güneş'i 1954'de Meclise ilk adımım attığı günden beri tanıyorum ve ardmdan düşünüyo Sri Lanka rum da politik yaşamında, iş hayatında, insanlaria ilişkisinde dostluklannda ciddi olmayan hiçbir şey bulamıyorum. Tam ter Dışişleri Bakanı sine Turan, «çeki taşı» gibi ağırlığı olan bir insandı. Bulunduğu yerde hemen varlığını duyururdu. Bazılanna ağırlığı ÇOK gelme Ankara'ya geldi sm diye işi şakaya dökerdi. Ama şakalannda bile gerçekçiydi. 1961 ANKARA, (Cumhuriyet Büro Kurucu Meclisinde hemen hemen aynı takımdaydık o yüların so su) Sri Lanka Dışişleri Banunda Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal, Eyüpoğlu.Ho kanı A.C.S. Hamaed resmi bir caoğlu ve birkaç arkadaş daha Yön dergisini çıkardığımızda en ziyarette bulunmak üzere dün büyük desteklerimizden birisi Tuıan oldu. Sonra Sosyalist Kül Ankara'ya geldi. tür Derneğini kurduğumuzda da. Daha sonrakı yıliarda o politiKonuk Bakanı Esenboğa Ha kada biz basında birbirine benzer uğraşlar içinde olduk, gördü vaalanında Dışi?l«ri Bakanı gUmüz hep arkadaş canlısı yaşama sevinci içinde, en umutsuz Türkmen karşıladı. Türkmen lıığa düşülecek anlarda bile yarrnlardan umut kesrneyen cap havaalanında yaptığı açıklama canlı dipdiri bir Turan Güneş'ti. Turan Güneş gitti ama bu gök da «Bu ziyaret Sri Lanka tarakubbe altında hoş bir seda olarak hep kaiacak. Bir dost, bir fından Türkiye'ye yapüan İlk resmi ziyarettir. Bu bakımdan can olarak hep anılacak.» h'szim için nıılam ve değeri büyüktür» dedi. Hamaed temaslanna bugün başiıyor. Cte yandan, önc.eki gün Ankara'ya gelen Tunus Kültür İş leri Bakanı Eekir El Salama temaslarım sürdürüyor. Salama dün Milli Eğitim Bakanı Hasan Sa£lam, Gençlik ve Spor Bakant Yecdi Ö7.gül'ü ziyaret etti. Daha önce Anıtkabire giderek saygı duruşunda bulur.du. Bu arada Tunus Kültür Haf tası programı çerçevesinde dü zenlenen Plasfik Sanatları Sergisi de dün Ankara'da Resim ve Heykel Müzesi Sanat Gale risinde açüdı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Turan Güneş'in, kişisel neş'eli ilişkileri, yaşamın jjene gidişi Ulp Latzke temas ve incelemeUzerindeki espirileri ve alaycı yorumları dışında ilginç iki yonü lerde bulunmak üzere dün An kara'ya geldi. vardır. Istrjıbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mezunlan Cemiyeti'nin düzenlediği 7. Iktisatçılar Haftası'nın son günündeki panelde «Bunalımdan Büyümeye Geçişte Basının Rolu» konusu işlenecekti. Ama, konuşmacılar arasında Millıyet Başyazarı Mehmet Barlas ve Tercüraan Genel Yaym Müdürü Hakkı Öcal dışmda davetsiz bn misafir bulunuyordu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Baş kam Ali Koçman. Konuşmacı olarak katılması gereken diğer basın meKsuplannın çeşitli nedenlerle panele ka tılamayacakla>"i bir gün öncesinden haber alınmıştı aI M Ali Koçman'm konuşacağı son ana kadar gizli tutulmuştu demelc. Herkes böyle düşünürken, Mehmet Bar las olayın gizini açıklayıverdi: «Dün gece Hakkı Öcal'Ia oturduk. Blrlikte hangi konuya ağırlık verebillr, hangi konuya yüklenebiliriz dıye düşünüyorduk. Yüklenecek konuyu ve daha önem lisi kişiyi bulduk. Ali Koçman. Bu devirde TÜSİAD Bsşkanı olmak hırpalanmak için yeterli bir neden sanırım. Hırpalanmayı kabul ettiği içm Ali Koçman'a te şekkür ederim.» Barlas'ın bu konuşmasını yogun bir eleştiri bombardımanmın takip edeceğini sanmıştık. «Hırpalanmayı kabul ettiğiniz içln...» denmişti ya! Ama, hlç de böy le olmadı. Nitekim hırpalanmanm muhatabı Ali Koçman da bunu farketmiş olacak ki başkanın «buyrun, sıra si/rip siz de basını eleştirin» demesi üzerine: «Allah basını eleştirecegimiz günleri de gösterdi demek» dedi ve şöyle devam etti: «En sıradan bir dub lör bile rolünu yarım saat önceden haber alır. Oysa bana konuşmacıları dinlemek üzere oturduğum şu sırada haber verildi... Ama, oturum, idman minderi glbi tarif edildlyse de, pek eleştiri görmedlm dogrusu..» Bunun üzerine, Barlas hemen atıldi: «Sayın Koçman, bu işin ikinci raundunun da olduğrunu unutuyor galiba..> Panel buna benzer ilginç konuşmalarla devam etti: Mehmet Barlas «biz gazeteciler her çeyi biliriz, hprkesle tartışırız ama önünde tek tarrışamayacağımız kişl gazetenin sahibidir» derken, Koçman cevap olarak «zınk dlye önünde durduğunuz patronunuzu bile savunmak bize düştü» diyordu. Oturum başkanlığını yapan Iktisat Fakültesi Mezanlar Cemiyeti Başkanı Şeref Özgenril'in «Sayın Bar las'm yanında oturum yönetmek gerçekten zor» şeklindeki sözlerini Hakkı Öcal şöyle tamamhyordu: «Bar las'ın yanında oturumu yönetmek de zor, konuşmak da zor.» Dokfor maasi Hasekl Hastanesi Kulak Burun Boğaz servisl polikliniğine glden hastalar, muayeneden önce bir yazı ile kar şılaşıyorlar. Gazeteden keslldiğl gözlenen yazı duvara yapıştırılmış ve muayeneye glren tüm hastalar bunu okuyor. Duvardakl gazete parçasmda büyük puntolarla «doktor maaşı 12 bin lira» yazıyor. Diyeceksinlz kl Kulak BurunBoğaz servisinde neden bu yazı hastalara okutuluyor? Evet, biz de araştırdık. fakat elle tutulur bir neden bulamadık, ancak bir doktorun özellikle sağlık kurulu raporu için gelenlere daha kapıdan girer girmez «burada ne yazıyor» şeklinde soru sorup okutmasını hastanede ne kadar maaşla çalıştıklannı ve özveride bulunduklarım hastalara göstermek için yapıyor şeklinde yorumladık. 'Çok sükür iki sayfa kaldı, îçişleri Bakam Selahat tin Çetiner, 8 nisandaki basın toplantısında 32 sayfalık bir metni okudu. Yüzden fazla basın men subu ilgiyle Çetiner'in metni okumasını izliyor, arada metinde olmayan sözleri de not ediyor lardı. Bir gazetecinin aldığı notlardan birisi Çetiner'in değiştirilecek ya salardan söz ettiği sırada ya'pılan ek: « Görüyorsunuz, ki isimlerini dahi anlamakta güçlük çekiyoruz, bu yaşlı kanunların.» İl Özel îdarelenne yardım konusuna gelindiginde alınan not: « Bu paradan yararlanmayı bilen İl Özel İda relerine her türlü yardımı yapmaktayız.» Îçişleri Bakanlığı'nın personel politikasına düşülen not « Mesele çok personelle az iş yapmak değil, az personelle randımanlı iş yapmaktır.» Trafik gereçlerinin alımı konusundaki ek. « Hani bir tarafı yeşil bir tarafı kırmızı dur işaretleri var. Bu trafik 22 yaşındaki Chico Johnson, 75 hual hoopu birden çe çubuklarını almamız bir yıldır bir problem oldu. virirken... Birisi der, üç bine yaparım. birisi der şu kadar sürede yaparım. ÇubukÇocuhlann en çok bir iki ftmesimn b&llerine geçi ları alarak, polisimizi arerek çevirdikleri bir oyun vardır: ıHuia Hoop.' Cali raba içerisinden birtakım fornia'da 22 yaşındaki zenci Chico Johnson «Hu/re garip el işaretleriyle tra Hoop' çevirme rekorunu kırdı. Johnson, 75 çemberi fiği idare etmekten kurbir arada bedenine geçirereh çevirmeyi başanyor. Böy taracağız.» lece bu genç zenci daha önce rekoru 63 çember ile 32 sayfalık metnin okun elinde tutan ve Guinness Dünya Rekorlan Kitabıha adı masının tamamlanmasıngeçen rekortmeni geride bıraktı. İlk önce 100 *Hula dan iki sayfa önce. Hoop» ile deneme yapan Johnson, bunu başaramayın•Evet, çok şükür iki ca 75'ini denedi. Fotoğrafta Johnson mutluluk nara sayfamız kaldı, Sizleri bi lan ile rekorunu kırarken görülüyor. raz...» Prof. Bahri Savci: İki yönü vardı biri bilim adam!h~ı acısı, ikincisi poiitikacılığı Tarhan Erdem: Biraz daha ileri gitti «En dokunulroaz ve ulaşılmaz sanılan konularda bile sözil olrrmsım istediği toplumu elinıieki aTaçların gücü üstünde etkileyebüen bir siyaset adammı kaybettik. Gelişmiş yaşama zevkini herkesle paylaşan Turan hoca, her zaman yaptığını tekrarladı: Biraz daha «ileri gitti». Yine tereddüt ettik, yine üzüldük, yine sürekli seveceğiz» AAetin And: Turan Günes, Nasreddin Hoca soyundandı «Forum'u birliktp çıkardığımız 1954'lerden beri tanıyıp her vönüvio »ovrii&irn Tııran Günes Nasrett.in Hoca'nın sovundandı. Bunlardan biri, ve hiç kuşkusvız önde geleni, bilim adamlığı açısıdır. Evet, bütün yasamını bilime verememiştir. Eylemsel siyasa ve politika ağır basmıştır. Pakat, edebiyat ve tasavvuf kapısından başlayan «bilimsel düşüne» girişi Istanbul Hukuk Fakültesi'nde, Paris Hukuk FaküUesi doktora sınıflarında onda genç bir bilim adamı yeşermesine yol açmıştır. 1953'lerde iç politika konuları, bütün aydınları sarmattan önce, kendisiyle hukukun kuramsal ve teknik inceliklerini nasıl tartışırdık? Tilrk ve Fransız Danıştaylarının kararlarını, nasıl irdelerdik? 495051'lerde, Fransa'da tartışmalarımız siyasal olayın anayasal analizlerine dönüşmeye başladı. 1955lerden sonra da, hep beraber, siyasal bilim açısına yaklaşmaya uğraştık. Bizim kuşağın formasyonu için bu yeni ve zor bir işti. Ama, bunda aa yaya kalmamaya çabaladı. Fakat alaycı niteliği ile, bunu, nıiktelerle örtbast ederdi. İkinci açısma gelince, bu «halk güçlerine dayanan poiitikacılığı» idi. Bu halkçılık, halkçı bir sosyal içerik almıştır denemez. Politikayı halk kitleleri eksenine dayatma anlammdadır denebilir. Onun içindir ki, önce DP saflarında yer almıştır. DP'nin burdaki sapmalarmı görür görmez, DP'yi bırakmıştır. 1961 Anayasasınm: Çoğulcu bir toplumda halk hareketlerini yansıtan ve deyimleyen siyasal partiler ekseninde bir özgürlük anayasası olmasmda «düşünsel katkı»sı, politik stratejliği vardır. Geçmiş parlamenterliğini, Dışişleri Bakanhğmı. şimdi bir yana bırakalım. «Batılı demokrasi» dönemine gecişte ve onu kuvvetle yerleştirmede kendisine gereksinmemiz olacaktı. Ölümü, asıl bu açıdan yazık oldu. Eski dostum Nermin Güneş'e, çocuklarma ve ülkemize taziyetlerimi sunarım.» İzmirde 24 TDKP'li yakalandı Haber Merkezi îzmir'de düzenlensn operasyonlarda 24 TDKP üyesinin yakalandığı bü dirildi. Sıkıyönetim Komutaı> lığı'nın açıklamasına göre, ara larında Erzurum Kars bölge sorumlusu Hacı Demirhan'ın da bulunduğu örgüt üyeleri, Devrlmin Sesi adlı yaym organlarını örgüt mensuplarına dağıtabilmek için bir motorlu araç aldıkları, daha sonra mut fak eşyaları satıyor görünümü ile ameye tencereler içersinde bunları örgüt mensuplarına ulaştırdıkları belirtiliyor. ELAZIO 8. Koiordu ve Slkıyönetim Komutanlığı kapsammdaki Bingöl ilinde güvenlik kuvvetlerince gerçekleştiriien bir operasyonda, sağ ve soı ör gütlere mensup 17 militanın ya kalandığı bildirildi. 75 Hulo hoop bir arada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog