Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 13 NISAN 1982 GÜNÜN AYNASI Merkez Bankası kredılerı ANKARA, fANKA) Merkez Bankası bu yılın ilk uç aylık donemınde sü rekh kısmtı uyguladığı ta n m kooperatıflerı kredılennı nısan ayı başında artırdı Merkez Bankası nın 2 nısan gunlu verılerı ne gore 21,3 mılyar lıra bırden artan tarım koope ratıflen kredılerı, yenıden 105,7 mılyar lıraya yükseldi. Artışın 3,1 mılyar lıralık bölumünden Tarım Satış Kooperatıflen Bırlıklen, 18,2 mılyar 1 1 ralık bolumunden ise Ta rım Kredı Kooperatiflen yararlandı. Nısan ayı başında 4 5 mılyar llra daha azalan bankalann tahvıl avansı 2,1 mılyar lıra duzeylne ınerken, yılbaşındaki duze yıne gore de 7 2 mılyar lıralık azalma kaydettı Öte yandan, Merkez Ban kası'nın KÎT'lere yonelık kredılerı 26 mart 2 nlsan tarıhlerı arasındaki hafta ıçınde de daraltmayı surdurdu Buna gore, yılın ılk uç aylık dönemınde kaydettığı azalma 10 3 milyar lirayı bulan KÎT kredıleri nisan ayı ba şında 184,1 mılyar lıraya dustu EKONOMİDE Gazetemizin listesi MART Tutar Miktarı (TL) Beyaz peynlr Zeytm Yumurta To? şeker Çay Emekli memur H. Öztürk'ün listesi OCAK Miktarı Tutan 17=) ŞUBAT Miktarı 0 5kg 0 75kg 30 adet 4 kg 900 gr 75 adet 3 kg 5 kg. 6 5kg. 'J E jrtf MART YORUM*" DOĞAN 350 150 380 525 100 1860 680 80 190 240 180 360 700 440 705 820 90 600 750 130 9330 Tutarı 175 7> * 390 350 420 Miktarı 1 kg. 1 kg 30 adet 6 kg 200 gr 93 adet 5,5 kg. 1 kg. 4 kg. 8 kg. 1 7 kg. 1 kg. 8 kg. 3 5kg. 14 5 kg. 16 kg. 3 5 kg. 3 7kg. 1 1 Tutarı Ekmek Pınnç Makarna Patates Süt Et Un Yoğurt Konuf Kurulfayı cuma günü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) înşaat Mühendısleri Odası tarafından düzenlenen Konut Kurultayı cuma günü başlıyor. Üç gün sürecek Kurultayaa, arsa ve alt yapı, yapı ve fizık ozellikleri, talebln örgütlenmesı ve fınansmanı konuları ele ahnacak. Ayrıca, Türk Mühendıslerl ve Mımar Odaları Bırlıgince «Sanayıleşme Surecinde Çevresel Etkıler» adlı sempozyum düzenlendl. Çarşamba günü yapılacak olan sempo^yumun açılışı Devlet Bakanı Nımet Özdaş taraıından yapılacak. Toplantı îmar ve tskân Bakanlıgı konferans salonunda yapılacak. Bahk Bakhyat Sebze Meyva Soğan Margarin Ayçiçek yağı Zeytlnyağı Tereyağı Tüpgaz 4 kg 15kg 90 adet 6 kg 800 gı 60 adet 4 kg 2 kg 3 kg 8 kg 15 kg 15 kg 15 kg 4,5 kg 30 kg 30 kg 6 kg. 2 kg 2 kg 1 kg 0 5kg 1 adet 1400 1080 400 1200 560 ?00 ?25 280 1050 2100 7500 585 1800 2250 280 350 310 230 340 730 23790 450 •540 0 5kg 0,5 kg 30 adet 4 kg 800 gr 90 adet 6 kg 0 5kg 2 kg 7,5 kg 2 kg 0,5 kg 7 kg 3 kg 10 5kg 21 kg 4,7 kg 2 kg 1 büyük 2 küçük 75 310 350 280 1800 Kavga Recetedeki Tohumda... Ne kadaı da ılgisız gorunuyor değıl mı? Bırı nsrdeee. dıgerı nerde? Kırk yıl duşunse, ınsanın aKİma bile gelmez Ama, bunların «ortak noktaları» ncdır, dıye ba\ıldıgmda, enlem ve bo>lam farklarını bır anda ortadan kaldıran «zoraki nikahın» kerametıyle karşılaşı/orsunuz Ikısını bırden «aynı adaya ıten zoraki nıkâhın» kerametıyle Şu unlu IMF reçetesıyle Sen Avrupa nın kuzeymden kpJk, taaa Guney Amerıka'nm gobeğındekı dıktatonukle ugraş, sen kı, bır zamanlar uzerinde guneş batmayan koskoca imparatorluk» Lır zamanlar donup de «somurge» dıye suratma DJİe bakmadığın bır ulkeye savaş Uan et 7iva'h Ingütoıe \e de ?av=ı]h Arjunt n Her ıkısmm de Falkland Adalarına ıştahı kabarmış durumüa ıster Ingıltere ıster Arıantın ıs ter Falkland adaları Şoyıe hantaya bakınca ara larındakı uzak ığı olçmek ıçm karışla babam kat ışla ama ıstcr Ingıltorp nın ıstor Anantm ın uv guladıklan ekoromık polıtıkalara bakınca, karışla maya hıç de £,erek olmadıgı ortada her ıkısı dp IMF nın bırer ««.edık» uvesı her ıl ısınde de uygulanan «reçete» aynı IMF ce onerılen ekonomık pohtıkaların «en ıyı, en gozde uyguUyıcılaı ı onerılen pohtıkaları «Mıbm şaşmadan» uygulayan muşterılen arka arnaya devaluasyonlar, dızı dı?ı zamlar bol bol borçla, dış tıcarpt açıkiarı fıyat artışlan, ışsi7İer ordusu, bunlar bu ıkı «sadık muştpnnın» o"tak kaygıları IMF tarafından onerıİPn «aynı reçe tenin aynı sonuçları > Anantın'ı a'alım, onemh yera'tı zengınlık kaynaklarma sahıp Dışarıya sattığı er Avrupa da tam bı' «Hint kumaşı» degermde Ustelık bu alandakı «»ndustns! en pelışmış ulkelerle açıkca lekabpt gu<~une »ahıp Ama, fıyat aıtışlarını olçmek ıçın çıft hanel' rakamlar yetmıyor Işsi7 sayısını yan yana gfîırmek ıçın rrulyonlar a? gehyor Askerı darbelpr tanhınm sayfalanna sıgmıvor IMF'nın reçetelen sıkı sıkıya ızlen.yor Ne var ki içerde «tatsızlıklar» sona ermek bılmıyor reçeteler ve darbeler bırbırıy 1P kor duğum o'uşturuyor Ya Ingıltere9 «Guneş batmayan imparatorluk» gunumüzde bır adalar gurubuna sıkışmış kalmış Anantın'de u>gulanan IMF reçete^mın aynısı ıki guzel hanımın de. başını ağrıtıvor Hem kralıçe Elı^abeth ın hem de Başbakan Thatcher'm dışanya karşın her tudu ekonomık önlemın uzenne var guçlenyle gıdıyorlar ne çare kı, ne «ırk kavgasını» rtnlevebılıyorlar. n» ışsız sayısını azaltabıhyorlar Içerdekı muhaletetm sesı de her geçen gun daha gur çıkıyor Işte, hem Arjantın'e, hem Ingıllere'ye tam bu sırada ortak bır «cankurtaran simidi» yetışıyor Falkland adalan 1950'lerın sonunda Suveyş kanalı bunahmını bır hukümet değışıkhğı ile atlatmasını bılen Ingıltere, IMF reçetesmden sonra durumunu n'icak «bir savaşla» kurtarmayı u"nuyor Her ikı ülkenın uyguladığı aynı ekonomık polıtıkanın her ıki ülkenin de «Falkland macerasına» sanlmasına yol açıyor ışın çarpıcıhğı da bu noktada bıllurlaşıvor Çunku 1 IMF'nın önerdıği ekonomık polıtıkalar her ıki ulkenın somnlanna çözüm getırmıyor ve onlan «dış çözümiere yöneltıyor 2 Bulunan «dış çözümler» bağh bulunduklan «ittifakları» sa'sıyor Gerek Arjantın gerek TnKiltere «Batı dünyasmm» uyelerı aynı sıyasal kampın yandaşları. buna rağmen, IMF reçetelennın sonucunda «Ortak siyasal kamp> sarsıntıya uğruyor Burada ışın goruntüsune bır başka garabet daha eklenıyor Reçetelenn yazıldığı ve onaylandığı yer ABD'de DışışİPn Bakanı Haıg delı danalar gıbı Lond ra ile Buenos Aıres arasında mekık dokuyor nedeni de basıt aynı rpçeteler U7lastırmıvcr tersıne avnı sl vasal kampın u\elerını bırbınyle ç=)tışmaya eöturu yor . Ariantın ve Ingıltpre'nm sımdı artık «Falkland Adaları» var Ppkı IMF'nın bpn7er reçptplerlnı uygu layan başka ulkelerın de «Falkland Adaları» var mı acaba? . 690 40 140 150 110 50 780 380 620 1030 1500 360 295 130 915 325 460 340 640 650 750 130 760 300 700 260 9080 2 5kg. 10 kg. 7 fc*. 4 Kg. S kg. GENEL TOPLAM 1 1 büyük küçük 7905 büyük küçük 4 kisilik bir emekli ailesi 9 hin lirayla karın doyurmaya calışıyor Gazetemizde yayınlanan «4 kişilik ailenin mutfak masrafı 24 bin lirayı buldu» başlıklı haber üzerine bize başvuran H. Oztürk, kendı 4 kişılık ailesinin bizim lıstede bulunanlarm ne kadanm yıyebildığini, hazırladığı bır lısteyle önümüze koydu. Meral TAMER Gazetemizde yayınlanan «4 kişilik bir aılenıu mutfak masrafı 24 bin lirayı buldu» başlıklı haber uzenne bıze bjşvuran bır okurumuz, •bu liste Türkiye gerçekIerıne uymuyor Turkıye'de ışvmtmur ve emekli aılele rmin acaba yuzde kaçı ay lık mutfak masrafı olarah 24 bin lıra ayırabıhyor? .» dıyerek bıze bıraz da sıtem et tı Emekli maaşının geçtığı mız av 1/ bın 500 Lıraya çık tıgını belırten H Ozturk adlı okurumuz, 6500 lıra ev kıınsı oüedıklen sonra mutfak masrafı ıçın ayda ancak 9 bm lıra ayırabıldıklennı an lattı Nereye ne harcadıgını günü gunune bir deftere kaydettiğinı soyleyen H. Öztürk, bızım l.steyı esas alarak kendı 4 kişılık aılesının mut fak ma°raflannı yansıtan bır lısteyı de hazırlayıp ga zetemıze getırdı H Ozturk lıste hakKinda bılgı verırken evlerıne hıç et gırmedigını, mart ayında lıstede gorulen 1 kılo etın de «çok lyı agırlanması gereken bır konugun yüzu suyu hurmetine ahndığını» kaydettıkten sonra «sen dıyorsun 4 kilo pevnır Ben yıyorum ayda ancak yarım kilo peynır. Sen yazmışsın 1,5 kilo zey tın Ben yiyebıhyorum ancak yanm kilo zeytın Hem de o zeytrai sız yemeyıp çope atarsmız. Bak senin lıs tedeki zeytinin kilosu 300 lı ra, benimkinin kilosu 150 lira. Ayda 15 kilo sutfl, 15 kılo yoğurdu, Türkiyo'de kaç ail e evine alabilir?.. 30 kilo sebze yemeye kaç kişi Din gücu yeter?.. Biz Allaha şukür çayda ve pirinçte sizin miktarları tutturabilmişiz. Zaten evde en çok yiyebiidiğlmiz yemek pilavdır.» dedı Bız de dılımızın donduğu kadar kendısıne bu lıstenın teorık bir model olduğunu ve 4 kışıhk bır aılenın gunde alması gereken proteın miktarı da dıkkate alınarak hazırlandığını, buna karşıhk kaser peynır. sucuk kuru yemış, çıkolata turfanda seb ze ve muz gıbı yıyeceklere bu lısrede hıç yer verılmedı ğını. salata ve lımon gıbı yı yeceklenn sebze bölumunde ele ahndıgını anlatmaya çahştık Hatta bazı okurlar ımızın da mutfak mesraf la rının ayda 3540 bm Iıradan aşağıya duşuremedıklen ıçın bızm listeyı «gerçek dışı» bulduklannı soyledık 33 ılde çeşıth görevlerda bulunan ve oldukca dertlı gorunen H Ozturk «bu lıste, aslında benim ve ailcmin na sıl yoksullaşdığını gcstcrıyor» dedı 1974 yılında aldığı 2 bın lıra net maaşla neler alabıldıgını gayet ıyı anımsadıgını soyleyen Ozturk, •geçen aya kadar ehme 13 bin 400 lıra geçıyordu. Şimdı maaşım 17 bm 500 lira. Ama eskı günleri arıyorum..» dedıkten sonra, 8 yıl oncekı ve şımd.kı maaşıyla teorık olarak neler alabılecegının çarpıcı bır karşılaştırmasını yaptı • 8 y.l oncekı maaşımla adedı 310 Iıradan 7 adet Cumhurıyet altını alabılırdım, bugun 1 5 adet alabılırım Kavbım 5 5 Cumhuriyet dltımdır • 8 yıl oncekı maaşımla kı kilosu 25 Iıradan 80 kılo et alabtlırdım şımdıkı aylığınıIa ancak 35 kılo alabılırım Kaybım 55 kılo ettır • 8 wl oncekı maaşım kı losu 6 hradan 330 kılo şeker alabıhrdım Şımdı 180 kılo alabıhrım Maaş olarak kavbım 150 kılo şekerdır • 8 yıl once çıftı 200 lıra dan 10 çıft ayakkabı alabilir dım maaşımla Şımdı ısa çıf tı 3000 Iıradan 6 çıft alabılırım Kaybım 4 çıft ayakkabıdır • Kilosu 4 Hradan 500 kılo sut ya da tanesı 125 ku ruştan 1600 yumürta alabılirdım Şımdı 220 kılo süt, 1400 yumurta a'abıhnm Kay bım 280 kılo süt, ya da 600 yumurtadır. H. Ozturk'ün bu anlattıkla nna eklenecek bır şey var mı?. İlk 3 ayda 4,3 milyar liralık tahvil ihraç edildi ANKARA. (ANKA) Bu yıhn ocak mart döneminde 19 kuruluşun toplam 4 milyar 347 milyon lıralık tahvıl ihraç ettığı büdırildı. Geçen yılın eş donemınde ise 1,8 mılyar lıralık tahvıl ihracı gerçekleştırildı. Derlenen verılere gore, mart ayı tahvıllerinm 499 milyon liralık bolümü Transtürk Em Ocak Kuruluş sayısı 10 Tahvıl tutarı 0,7 (Mılyar) lak Ticaret A Ş. tarafından satışa sunuldu Bunu 100 milyon lirayla Hektaş izler ken, Akın Tekstıl ile Vezüv Pazarlama Sanayi ve Ticaret A Ş 50'şer milyon lırahk, îvalız Holding de 13.5 mıl yon lıralık tahvıl ihracı gerçekleştırdı Öte yandan şu bat ayında Emlak Kredi Ban kası'nın 2,5 mılvar lıralık tahvıl ıhrac ettığı bellrtıldı. Şubat Mart Toplam 4 5 19 2,9 0,7 4,3 Hisse senedi piyasası durgun ANKARA, (ANKA) Son zamanlarda hareketlenme gösteren hisse senedi piyasası geçen hafta durgundu. Serpa yetkilılerı geçen hafta ıçınde uç kuruluşun hisse senetle rının 100 lira ile 200 lıra arasında değer kazandığını, bır kuruluşun hisse senetlerının ise 300 lıra değer yıtırdıgini bıldırdıler. Verılen bılgıye gore, Koç Holdıng'ın hisse senetlerı 200 lıralık artışla 1600 lıraya yukselırken, Arçellk'm 100 liralık artışla 1 850 lıra, Otosan'ın 100 llralık artışla yine 1 850 llra üzerınden işlem gormeye başladı. Hafta içinde aeğer yıtıren Kordsa'nın hisse senetleri de 3 bın lıraya düştü. mSirketlerden Haberler* • HALK BANKASI 5,2 MILYAR LİRA KÂR ETTt 44'uncü hesap yılını kapatan Türklye Halk Bankası'nın geçtiğimiz dönemde 5 milyar 176 milyon lira kâr ettiği. 63 milyar lira da mesleki kredi dağıttıgı bildirildi. Bankanın hazır)adığı çalışma raporunda, mevduatın bir önceki yıla oranla yuzde 93,8 oranında artarak 59 5 milyar liraya ulaştıgı ve bu mevduat ıçinde tasarruf mevdudtının 14,4 mılyar lıraya, tıcari mevduatın 2,7 milyar liraya, resml mevduatın da 8,9 milyar hraya yukseldıği açıklandı Toplam vadelı tasarruf mevduatının ise bir önceki yıla göre yüzde 240 artarak 18 mılyar 984 milyon liraya çıktığı da raporda vurgulanıyor • ANKARA ANONİM TÜRK SIGORTA YÜZDE 200 KÂR DAĞITTI Ankara Anonım Turk Sıgorta Şırketı'nın 1981 hesap yılında ıoı mıl>on hra kâr ederek ortakıanna % 200 oıanında kâr payı dagıtacagı oğrenıldı • P1MAŞ 115 MİLYON KÂR ETTI Kısa adı PIMAŞ olan Pılastık înşaat Malzemelerı A.Ş, 1931 yılında 114,5 milyon lıra kâr etti. PtMAŞ'tan yapılan açıklamaya gore, şirketın 19R1 yılı satış cırosu, önceki yıla oranla yuzde 51'lik bir artışla 2,4 mılyar liraya ulaştı ve bu faalıyet yılında uretimdeki artış yuzde 47 oldu O OTOMARSAN, URETÎMtNİN YUZDE 70İNt IHRAÇ ETTI Kısa adı Otomarsan olan Otobus ve Motorlu Araçlar Sanayii A. Ş. 1981 yılında uretiminln yuzde 70'ini ihraç ederek, 166,6 milyon markhk döviz girdisi sağladı. Otomobil üretim ve satışlarında belirgin bir artıs eğilimi var Ekonomi Servisl Bu yılın ilk 3 ayında otomobil uretımı ve satışının gecen yılın aynı donemıne oranla arttığı ve ure tım 5158 otomobil duzeyınde gerçekleşırken 5145 otomobılın satıldığı bildirildi Gecen yılın ılk uç ayında otomobil uretlmı 4424 te kalırken, satışlar ise 304 otomobil duzeyındeydı OyakRenault Haber Bultenı' ne gore toplam otomobil uretımı ve satışı her gecen ay artıyor Ocakta 1074 olan uretım, şubatta 1764 e ve martta 2320 ye çıktı Satışlarda da aynı eğılım gozlenıyor, ocakta 1302, şubatta 1709 ve martta da 2404 otomobil satışı gerçekleştırıldl Toplam ürfltlm ve satışlarda TOFAŞ'm onde geldığı belırtılıyor Tofaş, ılk üC ay da 2804 otomobil üretırken, 2881 otomobil sattı Bülten'de, ayrıca, satış flyat larının, hukümetın 1 Nisan da ıstihsal vergıslnde uyguladığı indırlm oranı olcusündo daha az ortırıldığı belırtıldl URETJM Ocak Şubat Mart Toplam SATIŞ Ocak Şubat Mart Toplam Oyfflfe Renault 331 750 1025 2106 Oyafe Renault 655 703 1121 2479 Tofaf 719 950 1212 2881 Tofaj 639 957 1208 2804 Otosan Toplam 24 64 83 171 Otosan 8 49 75 132 1074 1764 23^0 5138 Toplam 13C2 1709 2404 5415 Lihya Tarım Bakanı 20 nisanda geliyor TRABLUS, (ANKA) Arap Halk Sosyalıst Cemahirlyesi Tarım ve Toprak Reformu Bakanı Abuzeyd ö m a r Doroe, lesmı bır ziyaret ıçm 20 nısan tarihinde Turkıye'ye gelecek Kalabahk bır heyetle Turkıye'ye geleceği behrtılen Dorde'nın yanında, tarım, tıcaret, sanayı, ekonomi ve iskân kuruluşla rının üst düzey yonetıcıleıının de bulunacagı bildirildi İzmirli iplik ihracatçıları: AET'nin vergî kararına karşı bîze yol gösterilmelî IZMİR (a a ) AETnın Turk menşelı ıplığe uygulama kara rı oldığı yuzde 12 oranındakı antı dampıng vergısmden son ra, Iplık ıhracatında alınması gereklı onlemlerın, resmı ma kamlarca bır an once alınması ıstendı Izmlr Iplık ihracatçıları Bırlığl yetkılılermden alınan bılgıye gore, Avrupa Ekonomık Topluluğunun Ihraclık Turk Iplığlne yuzde 12 antl dampıng vergısi uygulamasına illşkın ka rar topluluk Resmı Gazetesinde yaymladı ve karar Ihracatcı bırlıklerıne iletıldı Ancak, yetkılıler Turk resmı makamlarının İplik ıhracatında, bundan boyle nasıl bir yol Izleneceğl konusunda henuz bir acıklama yapmadığını bu nedenle ıhraçatcıların dışsatım bağlantısına gırmekten kacındıklarını be lırtecek şoyle dedıler «Nasıl harek»t edeceğımizi ve ne gibi şartlarla bağlantı yapmaya girişeceğlmlzi bılemiyoruz, resml makamlarımız bu konuda alınması duşunulen on lemlerl bir an once bellrleyıp acıklamalıdırlar» Öte yandan pamuk ıplığı ıh racatına asgarı ıhrac fıyatt uygulaması getırıleceğı belırt le rek konu ile ılgılı olarak bu gun Istonbul da bır toplantı ya pılacagı açıklandı İPDCVİZ KURLARIi Dovizın Cınsl 1 ABD dolan 1 Avustralva dolan 1 Avusturya şılını 1 Batı Alman maıkı 1 Belçıka frangı 1 Danımarka kronu 1 Irransız frangı 1 Hollanda florıni 1 Isveç kronu 1 Isvıcre frangı 100 îtalyan lıretı 100 Japon yenı 1 Kanada dolan 3 Kuveyt dınarı 1 Norveç kronu 1 Sterlın 1 S \rabıstan rıyah DÖ V I Z Alış Satış 147 25 150 20 154 41 157 50 8 89 8 72 6<2 12 60 90 3 28 3 22 17 95 18 31 23 35 23 82 54 97 56 07 25 29 24 79 75 90 74 41 1130 1108 60 54 59 35 119,74 122 13 512 89 523 15 24 11 24 59 258 06 263 22 43 79 42 9\ EFEKTİF Ahş Satış 15187 147 25 159 04 146 69 8 98 8 72 62 73 60 90 3 32 3 06 18 49 17 95 24 05 23 35 56 62 54 97 25 53 24 79 76 64 74 41 1141 10 53 6113 56 38 123 33 113 75 528 28 487 25 24 83 22 90 265 80 258 06 44 22 40 78 Raporda 1980 hazıramndaki Bankalar Kararnamesımn ardından bankalann, verdikleri kredilerm %2030 luk miktarı nı faızsız ticarı alacaklarda blo ka tutmaları eleştırıldi ve «birtakım mefruz hizmetlerle kârlılıklarını arttırma yolundaki uygulamalara» son venlmesı is tendı Tüccir VP Sanayiciier Derneğı'nın konuyla ılgilı olarak ıigilı rrercüere gerekli baş nı, bolgede yaprak tütun baGumruk ve Tekel Bahanı Alı Bozer tarafından açılan nın 35 bm ton cıvannda olma vııruları yaptığı, ancak bu bas kım ve ışleme atolyelen sayısı KI bpklenıyor Doğu bolges>ınde Dogu ekıcı tutun pıyasasında 54 merkezde alımlaıa başvuru'ara rağmen «muteşebbinın artuılacağını, boylece bol Sb bın cıvarında tütün euıcısı landı Rekoltenın 35 bın ton cıvannda olması beklenıyor sın olanaklarının %2030'luk bci gedekı tutunun veruıde ışlen bulunuyor. lumunu ışlemez duruma getımesımn saglanacagmı belirttı BİTLİS (UBA) Dogu Bol lencurmek ıçın genel ekonomık Bu arada Adana ve Hatav'da ren ıngulamanın surduğiı» kay Bakan Bozer Muş'ta başfiyatın gesı Ekıci tütun piyasası, dun tstıkrar programı çerçevesı 1 da tütun pıyasaları açıldı Adadedıldı Gumruk ve Tekel Eakanı Alı (,ınue en ıyı tıyau vermeye ça 280 lıra olduğunu da sozlerme na nın bahçe ılçesinde 225, NıTurcar ve Sanayiciier DemeBozer tarafından 290 lıra başfı ekledı ba gosterdıklerını soyledi Ba sıs bucağı Yumurtalık ve Cey ğı raporunda «memleket ekoyatla açıldı kan Bozer, ayrıca ortalama fı han üçelerınde 185, Hatay, Yay nomisînın geUşmeiı lçin onel yatın başfıyata yakın olması 1 Bakan Ali Bozer Bıtlıs'te yap ladağ, Iskenderun ve SamanDogu bblgesi ekici tütün pl kanunlaıla kurulmu? tp^ckkulçm çaba gostenleceğını de bıl tığı pıyasayı açış konuşmasın dağ ılçelerınde de 240 lıra başyasasında 54 merkezde alımla lerin hu pıbl konulardakı ılgıdırdı. Gumruk ve Tekel Baka da ürstıcuıın emeğmı değerfıjat uygulanacak. ra başlandı. Bolgedekı rekoltesi7]ıklrrinı asla Usvıp etmedı. Bimiîi hırer ltlbar \e ıtınıat muessesesi olan bankalanmı7in bu tııtumlarını eleşürdiğınıi7i bclırtmek isterız,» denıl dı Raporda bdnkalar kararnd mesmden sonra faizlerı serbest bırakan uygulama konusunda jararh olacağı düşuncesıyle kankalarla tuccarlar ve sanayiciier arasında bır toplantı yapılması konusundakı gırişimle Merhum Hüsnü Cezzar ve merhume Leyla Cezzar'm kızları, merhum Osman Ipekçirme de ıkı banka dışında oluın nin eşi, merhume Şehnaz Balcı, merhume Rikkat îpekçi ve merhum Mehmet Cezzar'm lu yanıt gelmedığı ve dolayısıyla da toplantımn gerçekleşablaları, Zeynep Tanaçan ve Samiye Oz'un anneanneleri, Tekin Tanaçan ve Erdal Öz' medığı kaydedıldı BURSA (THA) Bursa da Mart ayında beyaz peynır, buğ day, patates ve sığır etı toptan satış fıyatlarında düşmeler meydana geldi. Mart ayı başında 223 5 lıra olan beyaz peynırın kilosu Mart ayı sonunda 210 lıraya duştu Ticaret borsası yetkılılermden alınan bılgıye gore, Mart ayında toptan satış fiyatları duşen urunler şunlar Yumuşak buğdayın kilosu 21 Iıradan 19 5 lıraya, patatesın kilosu 15 Iıradan 14 lıraya. sığır etının kilosu 260 IIradan 240 lıraya duştu. Bursa'da buğday, beyaz peynir, et ve patates toptan f iyatları düştü Tüccar ve Sanayiciier Derne^i: "Bankalar, mütesebbisin olanaklarının % 2030'unu islemez hale getîriyor,, Ekonomi Servisi TUccar ve Sanayiciier Derneği'nln ya rın İstanbul Tabıp Odası'nda toplanacak Genel Kurulu'na su nulmak uzere ha7irlanan rapor da bankalar eleştırıldi. Dogu ekici tütün piyasası 290 lira başfiyatla acıldı V EF AT ün büyük kayınvalidesı, Ela, Omer, Can ve Zeynep'in sevgili nüıeleri, sevgili annesi Inci Ipekçı'nin Cumhunyet Resat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bılezık Gumuş 12 Nisan 1982 9 Nısanla fark 100 75 lira orttı 12 000 12 07ö 100 lıra arttı 12 400 12 600 1 810 1 825 10 15 llra arttı 1 640 1 740 15 lıra artlı Furk yok 44 00 45 00 hanımefendi * 11 nisan 1982 pazar günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 14 nisan 1982 çarşamba günu oğle namazından sonra Teşvıkıye Camıı'nden kaldırılarak Zıncirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektır. BELKIS İPEKCİ AİLESİ BURSA (TH4) Marmara Zeytm Tarım Satış Kooperatıfleri Bırhği Yonetım Kurulu Başkanı Alı Dost, 28 bın ortaklı Marmaıa Bırlık Genel Muduıluğu aepolarında 25 bın ton stok zeytın bıilunduğunu soyledi Yor>etım Kurulu Başkanı Dost, bırlığın son 3 yılda dış ulkelere 40 bın ton zeytuı ihraç ettığinı ve ayca ortalanıa olarak 150 milyon lıralık ze\tın satt'^mı açiKİadı. Marmara Birlik depoiannda 25 bin ton stok zeytin birikti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog