Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM ocak, ocagın Uzerlndeld boynuzlar ve kurumus bir Uretken hayvan kafası, Dagcns Vyheten gazetesinln eleştirmeni Anders Mellbourn'un yazdıgı gibl, gös teriye birçok sembolik anıstırmalar getlriyor. GUngör Dilmen'in «Kurban» oyununun konusu Türkiye'deki seyirci tarafından bümmektedlr. Oyunun başında Hazretl Ibrahim ve Kurban efsanesi a nımsatıhr. Zehra'nm kocası Mahmut (Tuncel Kurtiz), Zehra (Ayşe EmeJ Mescı)'nw uze rıne bır kuma getırecektır. Zelı ra. belü koşullar altında hem tarihsel, hem ınsansal, blreysel bır trajedidlr bu denn bir bunalıma düşer. Gelin alayımn evin kapısına dayandığı sırada, çok sevdlği İki çocuğunu, yasalara, Tknn'ya, kendl kaderine ya da toplumsal konumuna kurban eder. Kendisi de in tihar eder. Yirmi dört saat içinde geçen, trajedinin Uç sahnesl, birbirine bağlı ve yumuşak geçiş lerle gösterildi. Erkekier koro su, davul, kaval ve lnsan sesiy le, yerel v« trajediye vuruculuk katan bir muzik uygulamasıyla, gerilimi bastan sona ıv yakta tuttu. Aynı zamanda Türkçe bilmeyen seyircıyi de bazt illşkilerinden yakaladı. Za man zaman, Zehra'nın agzmda agıtlara yaklaşan muzik, oyuna somut çevre ve toplumsal durumla ilgill gerçekçi ama es tetik bir değer kattı. Şarkılar, Uretim Ulşkllerlyla bir bağlanü kuruyordu. Fakat oyun kuru bir toplumsalcılığa dusmedi. Hem mUzigin llfihıleri anımsatan biçimi, hem sembolik çağrısımlara açık de korlar, hem de Dilmen'in özen li ve şilrsel metni bunu önledi. Oyuncuların da ölçülü ve duyarlı oyunlan buna eklenince, dekoru, ışığı, temposu, müzlği, ve lnsan sesleriyle pıyes 'seyirlik' zengln bir değor kazandı. Çok zor bır enge11, Ttirklerin yamnda, tsveçlileri de ilgilendlrebilmek engell ni aşmayı amaçlayan Kurtiz'in sahneye koyuşu tsveç gazetelerlnin de bellrttlkleri gibi başanlı oldu. Oyunun muziğinl îrfan Sümer yapmıştı. Hallme Abla ro lünü oynayan Mahmut Gokgöz* ün oyunu trajediye katkıda bu lunan çok rahat ve anlayışlı bır oyundu. Mlrza rolttnü ds Ragıp Yavuz ovnadı. Yabancı bir ülkede, Türk dıliyle yapılmış güzel bır oyunun karşısına dıkilebilecek en gellerl oyun önemli öçüde aşmıştı. Bu yüzden de profesyo ne ve estetik bır tiyatro olayı olarak karşılandı. Tiyatronun yaptıgı en saygı uyandıran dav ranışlardan bıri de, Dilmen'in «Kurban» oyununun îsveççe çe virısim gerçekleştinp, iyı basımlı bir kitap olarak, yayın alanına koymak oldu. 13 NİSAiN p3& 0 televizyon 19.20 TV OKULU Alfabe'nin 57. sayfasındakl îstiklâl Marşı'nın işleneceği bu derste margın anlamı ve bayragımıza olan saygmın vurgulanması yer alıyor. 19.50 SAĞLIK Programda Türkiye Sağlık Haftası kapaamında bilincsiz ilâç kullanımı üzerinde dunılacak, Zeki Müren sahne giysilerini haysr kurymuna bağısiayacak ANKARA (ANKA) Türk müzıği sanatçısı Zeki Muren, sahneye ılk çıktı ğından bu yana yaptırdığı 500'e yakın sahne giysisinl bir hayır kuramuna bağışlayacağım açıkladı. Eazı elbiselerlnin 40 50 kilo ağırlıkta bulundugunu söyleyen Zekl Müren, tüm elbiselerinin modellerini kendlsinin çlzdlğini ve Türk motlflerinin elbiselerin üstünde bulunmasma özen gösterdlğini belirttl. Yanlıs bir dil uygulaması... Salahaddin KÜÇÜIC ülusal tiyatromuzu arama çabalan içinde yanlış bir dll uygulaması var bence. Söz gelimi yerel konulan sergileyen oyunlarımızda yerel konusma (dialekt) işleniyor. Böyle yapılnidjıla yerel yaşam, kby ve kttylUmtbs gerçekçi açıdan verilmis sanılıyor. Oysa bunda bir yanılgı vardır. Bır kby oyununaa Kayserıii' yi Kayserı, Karadenizh'yı Karadeniz, Ege bölgesindekıni Ege ağzı iie konuşturmak gerçekçilik mi oluyor? Hıç sanmıyorum. Ulusal tıyatromuzu kurarken seyirlik dilimız de ulusal olmalı. Bır ulusun seyirlik yazımnda, öbur ulusların sahnelerinde yer alacak guçte yapıtlar varsa bu güçlerini bir yandan yazıldıkları ulusal dıllerinden alırlar. Ulusal tiyatromuzu biçtaılendirirken başlıca çabalarımızdan biri de seyirlik oyunlarımızda onimizı bütunleştırmek, tüm ulusun tek anlatımlı düi yapmaktır. Koy yaşamını serglloyen bir oyunda kişiler kendi şiveleri ile konuşmaları bir zengınlik, bir gerçekçilik getirmez. Ulusal dilimızm bütıinlüğünü sakatlar. Kojiunün yerel ağzzla konuşması oyuna kalıtı bır değer getirmea. Önemli olan oyunda işlenea yöre ınsanlarının nasıl acı duydugunu, nasü sevındığim, olaylan n karşısında nasıl davrandıgını, duygularını nasıl bır (Dildüşünce) biçlmlemeslnde anlattığını vermektir. Yerel değimler, sösler kullanılabillr. Ama bunlar oyuncunun ağzından dialektsis. temiz bır TUrkçe lle soylenmeli. Karadeniz yöresmde geçen, güldürü olmayan duygusal konulu bir ojunda delikanlı sevgilisıne «ha pen senı çok seveyrum» dlye konusursa oyunun estetik d«ğerine bır şey katmayacağı gibi seyircileri de güldurebılecektir; çunkü yüzyıllar boyu geleneksel seyirlik oyunlarımızaa yerel ağızlar bir guldürü ögesl olarak kullamlmıştır. Toplumumuz buna şartlandmlmıştır. Halkımız yerel ağız taklitlerıne gulmeye alıştırılmıştır. Guldürü olmayan duygusal ya da toplumsal konulu bir oyunda yerel ağız taklidl ile konusmak bir zenglnllk değil bir fakirliktlr. Bır yanlıs kanı da Osmaniı tarihüıden alınma bir konuyu lşlerken kişilertn de Osmanhca konusması gerektiğl sanılmasıdır. Padişah ağdalı bir Osmanlıca ile konuşturulursa daha bir Paoişah olur sanki. Bu mantıkla Shakespeare'in Kıral Lir'inl hlç bir dıle çeviremeyiz. Ancak bizlerin Ingillzce öğrenmemlz gerefcecek. öyle ya bugünkü bir Türk gençi için ağdalı Osmanhca n* ıse tngilizce de o olmaz mı? özgün Ulusal TUrk Tlyatrosunda yer alacak bir oyunda dil bütünlüğünü ve temiz ağızlı Türkçemizi korumalıyız. Cumhuriyet donemınde yetışen genç kuşak oyun yazarlannıız tarihi oyunlarda bu sorunun üstesinden gelmişlerdir. Osmaniı tarlhlnden osinlenerek yazdıkları trajedılerde öz, temiz Türkçe ile padişahı padişah, vezırl vezlr, hem de Osmaniı olarak vermeyı becermişlerdit Dileriz yurdumuzun değişlk yörelerindie geçen, konulan işleyen vazarlanmız da seyirlik oyunlarımızda ulusal dil bUtünlUgUml bu açıdan koruma ve geliştlrme yolunda çaba gösterlrler. Bizleri Ulusal Türk Tiyatromuza götureoek yollardan bi W en önemlisi bu olsa gerek. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABEKLER 20.55 HAVA DURUMÜ 21.10 IMİNİK KONSER Scarlatti'nin «Sol minör SonaUvaı ve Debussy'ıUn *Pretöd»ünü Gülsin Onay piyanoda yorumlayacak. 21.15 TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUNLAR 5 Yerli dizlnln bu akşam ekrana gelen bölümünde îzmir'in lşgali ve işgale gösterilen tepkiler komı edllecek. 22.00 AŞK GEMİSİ Dizinin •Babanm Kwı» adh bölümü yaymlanıyor. Genüye binea Çocuk Bakım Mericezi'nden bir görevli Vıcki'nin uygun bir ortamda yaşayıp yaşamadığım gözlemektedir. Aynca geınide değiçik yaşanülardan gelen birkaç çtft daha bulunmaktadir. 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ «Şahları da Vururlar» kitap olarak yayımlandı Sanat Servisi Fer han Şensoy'un yazdığı ve uzun süredir Ortaoyuncular tarafından Küçük Sahne'de sergl lenen «Şahları da Vururlar» oyununun kitabı Ortaoyuncular Ya yımları arasında ilk ya pıt olarak çıktı. Ortaoyuncular'ın aynı oyunu haziran ayı İçinde Gülhane Parkı'n da sergilemeye başlayacağı btldirildi. TRT, Reagan'la eşi Nancy'nin oynadığı filmi satın aldı Sanat Servisi ABD Başkanı Renald Reagan'ıa sinema oyunculuğu dönemtnde bugünkü eşi Nancy Davis lle evlenmeden öace birlikte oynadıklan bir film ekrana geliyor. Yönetmenliğini Nathan Juran'ın yaptıgı Hell Cats of the N a v y adlı, 1957 yapımı ve 82 uakika süreli filmde başrolleri Nancy Davis ile Arthur Franz paylaşıyor, Ronald Reagan daha küçük bir rolde görü nuyor. Ilk evliligini sinema oyuncusu Jane Wyman ile yapan Ronald Reagan, daha sonra bu filmde aşık olduğu Nancy Davis ile yaşamını birleşttnnişti. Bugün 58 yaşında bulunan Nancy Reagan, 1950'lerde sinemaya başlamış, «Duvardaki Gölge», «Doktor ve Kız «Büyük Bir Ulke» gibi filmlerde oynadıktan sonra rol arkadaşı Reagan'la evlenerek sinemayı bırakmıştı. Nancy Reagan bugutı Beyaz Saray'ın sahibesi ve Amerika'nın bir numaralı kadını durumundadır. Yakında TV'de Izleyeceğlmiz Roagan ve eşinin filmi, TRT Kurumu'nun ONK AJansı aracıhğıyla Columbia Pirıures yapımevinden yenl aldığı bir dizi yabancı film arasında bulunuyor. Saün alınan ötaki bazı filmler, yönetmen ve oyuuculan şöylft «DollarsDolarlar» Yönetmen: Richard Brooks. Oyuncular: Warren Beatty, Goldie Hawn. Gert Frobe. 1971 yapımı. 120 dakika «Bitter Victory Acı Zafer» Yönetmen: Nicholas Ray. Oyunculan Richard Burton, Curt Jurgens, Ruth Roman, Raymond Pellegrin. 1958 yapımı, 83 dakika. «There's a Gırl in My Soup Çorbamdaki Sevgill» Yönetmen: Roy Boulting. Oyuncular: Peter Sellers, Goldie Hawn. 1970 sapımı, 95 dakika. Tuncer Kurtiz «Kurban»ı sahneye koyarken görsel motlfler uyguladı. Oyun Türkçe bilmeyenl de ilgilendirebillyor. Stockholm 'da sanat olayı: "KURBAN,, Demiı* ÖZLÜ U( radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarkılar. 06.00 Kısa Haberler, 06.02 Bölge sel Yayın, 06.30 Koye Haber ler, 06.40 Gıinaydm, 07.02 Özel Tanıtıa Beklam (1), 07. SO Haberler, 07.40 GünUn tçınden (2), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yann, 10.22 Bölgssel Yaym, 11.00 Kısa Haberler 11.05 Okul Radyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 öğle Üzeri (3), 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserlen, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.45 öğleden Sonra (4), 16. 00 Kısa Haberler, 16.05 Okul Badyosu, 17.00 Olaylann 1çınden, 17.30 Erkekier Faslı, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesı, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Böl gesel Yayın, 19.00 01.00 TBT II üe Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Koylümuz, 20.20 Solıstler Geçldi, 20.40 Muzık, 21.05 Solıstler Geçidi, 21.35 Dinleyicı Istekleri, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Küçük Konser, 22.25 Şarkılar, 22.45 Türküler, 23. 00 Haberler, 23.1b Gecenin Içmden (5), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Ge ce Yarısı, 0930 Sabah Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.20 TUrküler, 10. 40 Ekonomi Dergisi, 11.00 Hoş Sada, 11.30 Türküler, 11.45 31 Mart olayı özel Programı, 12.00 Kadınlar Topluluğu, 12.30 KUçük Koro, 13.00 Haberler, 13J.5 MU zik, 1330 Türküler, 14.00 Şar kılar, 14.30 Yabancı Dil Oğrenelim, 15.30 MUzik, 16.00 Türküleriyle Ege, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylann tçlnden, 17. 30 Yurttan Sesler, 18.00 Çağ das TUrk Sanat MUztgl, 18. 30 Solistler Geçidi, 19.00 01.00 TBT I üe Ortak Yayın, zun yülardır Stockholm'da oturan sinema ve tlyatro sanatçısı Tunoel Kurtiz, kentin büyük tiyatrosu Drama ten (Dram TIyatrosu)nun Nybropaviljon adı verilen bölUmün de, Güngör Dilmen'ln «Kurban» adlı oyununu sahneye koydu. Stockholm Dram Tiyatrosu' nun Nybropaviljon'u, İstanbul Şehir Tijratrosu'nun Deneme Sahnssiyle karşılaştırılabılir. Tlyatronun önündeki koyun kı yısında, kentin en işlek yerinde olan pavjon, yüz on seyirci alabiliyor. Şimdi oyun Stockholm'da 18 nisan'a kadar oynanacak. Daha sonra özel gösteriler ve Avrupa kentlerl ile şenliklerine çağ nlacağı anlaşılıyor. Doğrusu Stockholm'da oyun, isveçlilerin çok yabancısı olduklan bir dllle Türkçe oynandıgı hal de, gerek Tuncel Kurtlz'in sah neye koyuşunda uyguladığı gör sel motifler dolayısıyla, gerekse piyesin içeriğinden çıkanlmış bir müzik uyarlamasıyla, türkçe bilmeyen seyirclyı de yakından ilgilendlrebiliyor. Güngör Dilmen'in «Kurban» o yununun, aralıksız oynanan ve bir saat yirmi beş dakika süren bu uygulaması, Stockholm' da bir sanat olayı oldu: bem halihazırdaki tlyatro etklnliklerı içlnde, hem de Türk kültürünün kendlni duyuran bir göa terisı olarak. Dinleyici sıralarının hemen bittiği yerden başlayan sahne ile seyirciler birbirine çok yakın. Trajedlnin kadınlar korusu sahneden hiç aynlmıjor, bazen kullandıklan ejeklerle, trajedlnin yaşandığı dönemm ya da bölgenin üretım ılışkilerl ni sımgeleştırıyorlar. Sahnede. trajedinin baş kişısı Zehra'nın duygularını, üzüntü, hırs ve coşkularını yansıtmaya yarayan, oyun süreslnce iki kez kul lanılan aynı zamanda erotik temayla da bağ kuran bir di bek var. Zehra, oyun boyunca bu dibeği, tempoyla birkaç da kika dövüyor. öteki yerel dekorlan anlatmama gerek yoS sanırım. Fakat ,eski Türk şaman geleneklerini yansıtan bir Filarmoni Derneği'nin yeni yönetim kurulu belli oldu Sanat Servisi tstanbuı Filarmoni Derneği'nuı yenı yonetım kurul u yapılan genel kurul toplantısı sonucunda belırlendi. Derneğın yani yönetim kurulu aşağıdakl adlardan oluşmaktadır: Cemal Beşid Rey (Başkan), Mükerrem Bork (ıkincı Başkan), Panayot Abacı (Genel Sek reter), Nejat Girgin (Sayman), ömer Tektaş (üye), Teoman Kuralı (üye), Erdoğan Saydam (üye), özer Sezs;ın (üye), Mansur özen (üye.) bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 4 567 8 9 II TRTIII <f!M Açılıs, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabah Kon seri, 09.00 TUrkçe Haberler, 09.03 Çeşitli Sololar, 09.30 Paul Mc Cartnoy'nin «Mc Cartney II» Albümü, 10.00 Caz MUzigi, 1030 Hafif Baö Müziğinden Seçmeler, 11.00 öğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saatl, 14.30 Türkülerimizin Dünü Eugünü, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 GUnün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Için, 18.00 Gençlerle Beraber, 19. 00 Haberler, 19.12 Oda Müzl gi, 20.00 Hafif MUzik, 20.30 MUzik, 21.00 Solodan Orkest raya, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdlklerl, 23.00 Bizim Seslmlz Bizim Beste cılerimiz, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. =i 5 NURKOÇAK UI mtmım : SOIJ>AN SAGA: 1 Bugün Pravdinsk adlyle Sovyetler Birligı ne ait olan ve Napoleon I'in 14 Hazıran 1807'de Eusları yendlği eski Al man şehri. 2 Bön... Bdr ctns yılan. 3 Rosml tören sonunda verilen ziyafet... Kalayın slmgesi. 4 îtalya'da bir şehir... Sovyetler Birli ğinde bir nehır. 5 Titanın simgesi.. Zaviye... Arapça «baba». 6 Denizayısı da denilen ve denizlerde yaşayan memeli hayvan. 7 Orak... Bir halk oyunu. 8 Eski Mı sır'da insanoğlunun hayatl kaynağı olan üretici güç... Atlantik Okyanusunda, Raz burnu açıklannda bir Pransız adası. 9 Afrlkanın gUney ucunda, 1486'da Bartolomeu Dias tarafından keşfedilen ve ilk kez 1497'de Vasco de Gama tarafın dan dolanılmıs olan burun. YUKARIDAN AŞAGIYA: l Kaçkınlar, Bozgun, Av vs. adlı hikâye kitaplariyla tanınmış bir yazanmız. 2 Radonun simgesi... Bır nota. 3 Othello'nun kötü kahramanı... Argoda lira. 4 Osmaniı imparatorluğu zamamnda «mUmtaz» olanları vardı... Eir hayvan. 5 Er meni asıllı Türk dll bilgini ve ansıklopedlcisi. 6 Türkü... Başlıca içeceğimiz. 7 Bu da . Avrupada bir yarımada. 8 1919 Berlin ayak lanmasım kanlı bir şekilde bastt ran ve Kapp'm hükümet darbesini kolaylaştıran Alman politıkacısı... Fransa'da bir akarsu. » Toprak içinde yaşayan zararlı bir böcek. Menose IstanbuB'do 1234 5 6 7 8 9 •ı Fransa da Adnan Ozyalçıner'in «A$falt' adlı öyfeusünü oyunlaştıran Teartre Action topluluğu yönetici v» oyunculanndan Luiz Menase göruşmeler yapmak uzere lstanbul'a geldi. Türkiye doğumlu olan Menase, tstanbul Üshüdar Amerikan Kız Koleji mezunu. Teatre Action'un yöne tici ve oyunculanndan Menase'den aldığımız bilgıye göre 1978'de kurulan Action'un oyuncu ve yönetici kadrosunda beş eleman var. Topluluğun özelliği oyunlarını Fransa'nm kuzey doğusundahi Montbeliard yöresindehi Peugeut fabrU sünü oyunlaştıran Teatr Action topluluğu yönetici v« böylece Fransız seyircisinin yanısıra Türk, Arap, Yugoslav ve Halyan işçüerine de tiyatro götürme olanağmı bulmaktadır. Geçen yü Arap ve Türk kadmlanndan derlediği masallarla »Binbirgece Masallan»m oyunlaştırıp sahneye koyan Menase, bu yıl topluluğun bir Türk bır Filistinli ve bir Amerikan Italyan yazarının oyunlanndan oluşan üçleme' si arasında *Asfalt»ı sahneye koyarak Turk ve Fransız seyircisinin karşısına çıhardı. Resımde «AsfalU oyunu için hazırlık yapan oyuncu ve yöneten Luiz Menase görülüyor. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistlerden Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Polklorumuzdan Motifler, A U HİKMET VARLK (trsAK) vonnmımdı «apozitrf astttnu AÜHtKMKTRETROSPEKTİF 19701982" sinemalar tıyatrolar JANE FONİ VANESSA RED6RAVE YSnetmen > 19 NianJ982 Saat 18.45 İSTANBUL İFSAK SALONU Sl SNANE SOK. OMIT APT. 40/2 Sanit GaMileri ÖOAÂMNS 449295 ÜRART SflNHT GALERtSt MEHMETALt RESÎMCİOGLU Resim Sergisi A H \ma K SANAT GALESdSt THJE£ÛM4*B»TEUKSaMCUR«rT1l c*Dtwt n Mutmsı tsnımJl 1426Nıan Istiklal Cad. Pjjabahçe Yam Yıpı Kur Hanl Td 44 96 33 Bevoilu • İSTANBUL SULEYMAN S A İ M <CAN ınbaskrtar 118ntean "Gönderller" Sergl 320nisan Iıtanbul Dsvlet Glizel Sanatlar Galerlsl / Beyoğlu Yönetmen: John Carpenter ^ ^ FlLMTAN 2.HAFTA ,=FRED ZİNNEMANI ALO 412737461819 ALO avare siyahkomedi NEJAT UYGUR ORTAOYUNCULAR FERHAN ŞENSOYun KÜÇÜK SAHNE Beyoğlu 49 56 52 GELJECEK 1 HAFTASİNEMALARDA. Ptesihariçhergan2100 CtnsiPazar1600Z10a KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KONUK SANATÇI: EriMMkon Cıd. İDİL SİNBMASt G Kent Oyuncuları IGALERİLEBRİZ NESİBE TDRKOMER. Emaya v» Reslm Ssrglsl '.' H»R8İYE.KENT£Ff TIVATROSU i g ' " ç i ' . ' ZELİHA BERKSOY SALI 1 8 . 3 0 PAZAR 15.30ve 18.30 RASİN (İFSAK) Yorumknulı Olapozltlf Q<M*rlıl "ALİHtKMET. JUSTROSPEKTİF 1970198*" AUHIKMET VARLK BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 31 mart 20nisan TI147«43 ölömnnOn 3. yılınd» Muhıln Ertugrul anııına uygıyia RESİM SEBGİSİ 15N!jan5Mıyısl982 M a K«n«l öke Cjd 18 Iklıto Apı. D ü i m a T«l 40 22 «2 41 09 M Tdex 24454 AITL TK 9 Nian 1982 Saat 18.45 İSTANBUL IFSAK SALONU «f SHANE SOK. OMİT APT. 40/2 nevvyprktian CYRANOde kaçıs BERGERACJ "EscapefromNewYork" Kurt Ruuel Lee Van Oeef Ernett Borgnine • Itasc Hıyef Donald Pleucnce Adrienne Baıbem Beyoğlu FİTAŞ •I DMOND RÖSTANJ) ; cuma 2tOO ctesi 1800 KİRM GÖSTERİLERİA.Ş. FERHAN ŞENSOY'urt 7. Kunıluş Yıldönumü 'Türk Resminde lnsan ve Portre" sergisiyle kutlamyor Kasım 1982 Resim sstmak isteyenler için Kurruluş Cad. 191/B SinemJcöy 40 47 83 galaîa sanat gaiensı REFİKEPİKMAN llkTopluSşrglsi 830Mayı» Kurtuiu» cad. 1B1/B srn*mk«y 4047 83 FORUM SANAT GALERİSİ lıtanbnl KöHer Okulu yannns NEŞATFEHMÎ ERDOGAN Seramik Sergisi Açılış 12 NİSAN tiinelgecit işhant 9/2B «*93551 HarbiyeGAZİ »rlMIMMr Cna. 65 TakMm 44 2t M ctesi; 15D0: ULUSLARARAS1 SANAT P Çarşamba Perşembe Cuma 18.30 Cumartesi 15.30 ve 18.30 TOKAT nis fosfim&M Kadıkfly Baharlys 37 80 83 2 NİSAN CUMA'dan itibaren GÜLDÜRO 2 BÖLOM BASIN SANAT GALERİSt BIRLEŞİK AÇIUŞ SERGİSİ GIYASKORKUT 16Nisan16Mayıs1982 AUtürk Cad. ÖSratmanlar Sltatl B Blok Kat 2 ADANA ReiimSergi« 1530Ni$an1982 ETAP MARMARA OTCÜ AUT PASAJI (CAFE KAT1) TAKSİMİSTANBUU ÎPEKAKSÜĞÜR "5»rlf«Resim Sergisf 32Onisan ItUnbui Deviat Gdzai Sanatlır Galflrlsl / B«yofllu Yön: daude PINOTEU Ovn: LİNO VENTURA ANNIE GIRARDOT P.taıl, Salı, Carf. P*r*. Cuma 14.0016.3919.00 Cumarttsl Pazar 11.30 14.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLARDİZİSİ 10 bu kösede yayınlanmasını jşsöedıgınız ılanlannız icin ODA >U4NS DALDAKIOTO Oyn: SERGE ROBER LUİS DE FUNES Car». Ptıf, Cu. C t u t Pt. u.ao 16 NtSAN'dan itibaren ŞANTİYATROSU'NDA biletler gişede SATHMAKTADIR TEL4O67 9 2 P.tesi hariç hergece 21.00 Pazar 18.30 Çarç. Ctesi Pazar15.30'da matlne
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog