Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

13 NİSAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Suriye, boru hattinı kapatınca, Irak'm petrol dışsatımı yüzde 20 oranında azalıyor BEYRUT (a.a.) Suriye'nın cumartesl gunu aldığı karar uyarmca Irak'ın Kerkük'te cıkardığı petrolü Akdenizs pompalayan boru hattmın çalışmasını durdurması üzerine lrak'tn petrol ihracatında yüzde 20'lik bir azalma meydana geleceği bildirildl. Irok'in petrol üretiml 1980 Ey lül'ünde Iran'la arasında cıkan savaştan bu yano 1/3 oranındo ozalarak günde 900.000 varlie duştü. 8u petrolün yakloşık 650.000 variü Türkiye'ye, gerl kalan bölümü Ise Surıye'nln Banyas İle Cübnan'ın Trab lusşam llmanlanna pompalonı yordu. Kerkuk'ten elde edllmesl plonlanan günde 1,2 milyon vo ril petrolün 500000 variHnln Trablusşam'o, 700 000 varillnin de Bonyas'a pompalanacağı hesaplonıyordu. Ancak, boaı hottmın Lübnan keslminde sık sık bombalanması ve Irak ile Suriye arasında çıkan anlaşmazlıklar eonucu Banyas hattında pompalamanın yavaşlatılması veyo tumuyle durdurul mast sonucu tasarlanan kapasiteye hicbır zoman ulaşılamodt. Buna karşılık Kerkük petrolünü Türkiye'nfn Dörtyol lımanına fleten boru hattı düzgün bir şekilde calışıyor ve 1 000 km'lık bu hat günde 700.000 varil petrol pompalıyor. Bu rakamın günde 50 000 varıl artınlması mümkündur. Ancak yıne de trok, elınde kalacak 200.000 varll petrolü Akdenız limanlarına ulaştırma olanağın dan yoksundur ve bu da önem lı bir dövlz kaybı anlamına geliyor. Irak'ın uğrayacağı kayba karşılık Suriye'nin zaran pek fazla olmayacak. Cünkü Banyas limanına pompaladığı. petrol icin varil boşına ancok 0,35 dolar olıyor; kendlsi de petrol üreticisi bir ülke olduğu ıcin (günde 180.000 varil) Irok petrolönün kesilmesinden etkilenmeyecek. Israil, Filistin'li göstericilere ates actı; 1 kisi öldü, 2 0 yaralı var DIŞ HABERLER SERVİSİ Amenkan asıih bir Yahudi" nin önceki eun Kudüs'te El Tapınak Tepe'de dua eden Müslumanlarm üzerine ateş açmasını protesto amacıyla dun Kudus ve Batı Şeria ile Gazze'de yapılan gösterilerpılan bir açıklamaya gore, Goodman, Israil'e yerleştikten sonra Ibranice öğrenmek amacıyla bir kursa katıldı. Kurs öğretmenleri tarafından «sorunlu» olarak nıtelenen 38 yaşındaki Goodman Arapçadan nefret ettiğini, bu nedenle îsrail ordusuna glrmek istediğini» soyluyordu tsrail Başbakanı Menaliem Begin ıse saldırganın «akıl hastası» olduğunu ileri surdü. îsrail polisince yapılan bir başka açıklamada da Goodman'ın aşın milliyetçi bir Yahnıdi örgıHüyle bağlantısı olpbilerp"i savunuldu. PROTFSTO GÖSTERİLERÎ Kudus olavını protestn amacıyla dıin Kudüs Batı Şeria ve Gaz7e'de çeşitli gös teriler dıi7enlendi. Amerikan AP Aiansı'nm Fılistin kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre saldırı olavmı kmamak ama cıvla dün El Aksa ve Ömer Camii çevresinde bir protes to eosterisi eiuzenlendi îsıaıl askerlerinin göstericileri dagıtmak amacıyla cevreye ateş açması sonucu 12 vaşm da bir çocuk karnmdan ve baca&ından aldığı kurşun yaralanyla yaşammı yitirEL AKSA VE ISRAILLI ASKERLER Onceki gün Doğu Kudüs'te Tapınaktepe'de dua di. Aynı olayda çevrede bueden Müslumanlarm üzerine ateş edllmesi olayından sonra bölge îsrail güvenlik güçlunanlardan 38'i değişik yer leri tarafından kordotı altına alındı. Fotoğrafta Mekke ile Medine'den sonra Müslulerinden yaralandılar. manlarm üçüncü kutsal yeri olan El Aksa camısine doğru yürüyen bir genç ve onu Batı Şeria ve Gazze'deki dikkatle izleyen îsrail askerleri görülüyor. olaylfvn da dağıtmak isteyen îsrail askerleri 12 kişiyi • ABD Dışlşleri Bakanlığı, yaraladı. îsrail askeri sözcu • Polonya'da Sıkıyonetim ievinda bir «Köle» olduğu öne sü tarafından yapılan açıklanı İle yayın yapması yasaksurülen Suudi Arabistan'lı bir lamaya göre Nablus'daki lanan Bağımsız Dayanışma Sen Prense ABD toprakları Içinde protesto gösterisi sırasmda dlkasının yaym organı «Daya«Diplomatik dokunulmazlık» îsrail askerleri göstericilere nışma Radyosu» dün akates açtı ve dört kişi yarasağladı. şam yeraltı yayınlarına başladı. Polonya yönetiminin, radyo günlük bir greve başlamaları, • Kızıl Tugayların yargılana landı. ARAFAT yayınını engellemek Için her Yunanistan'ın en büyük limanı cağı mahkemenin kapısına Öte yandan, FKÖ lideri dun sılohlı saldırı yapıldı. olay hangi bir girişimde bulunma olan Plre'yl felce uğrattı. • İran'ın batısında hukumel da üç poüs yaralandı. Gorgu Yaser Arafat, yaptığı bir dığı görülüyor. yanlısı olarak bılınen dını lı tanıkları mahkeme kapısına konuşmada. saldırı olaym• Bırmanya başkentıne 30 aer Muhammed Kenmyan sı uç otomobılden ateş acıldığını dan İsrailin sorumlu olduğu km uzaklıktakı Bangun neiirın lahlı saldırı sonucu öldurüldu. bıldirdiler. nu söyledi «Dini bir bölgede bir fenbotun batması sonu Bu arada bir İran savaş uça • Romanya yCumhurbaşkanı de gerçekleşen bu çirkin su cu 50'den fazla kişı yaşamını ğının önceki gece pilotu tara Nikolaa Çavuşesku resmi bir çun» arkasında İsrail hükü yıtırd'. fından Umman'a kacırıldığı bıl ziyarette bulunmak uzere Cin metinin olduğunu. saldırganm emırleri İsrail'den aldıHalk Cumhuriyeti'ne gitti. • 2500 llman Işçislnin dün üc dırildı. gını söyledi. Arafat konuşmasım Filistinlilerin Kudüs ve Batı Şe L ria'da gösteriler yaptığım söyleyerek sürdürdü ve 'Be gin'e. asker çetesine ve Amcrikalı bekçi köpeklerine tanklanndan ve uçaklarından korkmadı&ımızı söylüyo rum. îşgal edilmlş topraklarda yaşayan halkım, on* îara karşı taşlar ve molotof kokteylleri ile savaşıyor» de di. de îsrail aske^lerı bir kişiyl oldurdu 20 kışıyı de yarala dı Bu arada Batı Şerıa'da yaşayan Araplar Genel Gre ve başladılar. 1976 yılında ABD'den Israıl'e goçen Eliot Goodman adlı Yahudi onceki gun Kudüs'ün doğu kesimmde Kut sal El Aksa Camısinin bulun duğu Tapmak Tepede Mus lümanlann uzenne ateş açmış olayda iki kışı ölmuş, 30 kadar kişi de yaralanmış U. îsrail radyosunca dun ya Ergun Politikada o BALCI Sorunlar» ABD'de Nükleer Silah Aleyhtarlığı ükleer silahları protesto gösterilerl geçtiğimiz yıl Batı Avrupa'yı bir baştan bir başa sarmış. İkinci Dünya Savaşının bitlminden bu yana gorülmemiş büyüklükte kalabalık sokaklara dokülmüştü. Batı Avrupa ikl süper güç arasında patlak verebilecek bîr savaşın ortasmda kalmak ıstemiyordu. Beyaz Saray'ın sertlik politikası yaşlı kıtayı ürkütüyor, ABD ile Sovyetler Birliği arasında giderek artan gerginliğin bir felâketle sonuçlanabiieceği kaygısı kitleleri sarıyordu. Buna karşılık Reagan yönetiml Batı Avrupa'daki barış hareketmı kücümseme eğüiminde gorünüyor, gösterüerden otürü «komünistlerle, pasiflstleri» suçluyordu. 1982 yılında ise llginç sonuclar doğurabilecek yeni bir gelişmeye tanık oluyoruz: Nükleer silahları protesto gösterlleri Batı Avrupa'dan ABD'ye pıçramıs olup nükleer silah aleyhtan akım Amerikan toplumunun birçok kesiminde hızla yayılmaktadır. Dahası. nükleer silah sorunu Amerikan Kongresini de bölmüş görünmekte: bir dlzi senatör. Başkan Reas;an'ın nükleer silahlanma programma giderek daha sert biçimde karsı çıkmaktadır. Diğer bir deyişle yangm bacayı sarmıştır. Kongrede nükleer silahlara karşı yürütülen kampanyanın başını, senatör Bdward Kennedy 1le senatör Mark Hatfleld çekiyorlar. Bu ikl senatör tarafından ortaya atılan ve kendi adları ile anılan plân, ABD ile Sovyetler Birllği'nin ellerindeki nükleer silah stoklarını «dondurmalannı» öngörüyor. Kennedy Hatfield plânınm, diğer bir adı da «nükleer silahlarm dondurulması plânı». Kongrede giderek daha fazla taraftar bulan bu plânın Başkan Reagan'ı büyük ölçüde tedirgin ettiği anlaşılıyor. Reagan iki süper gücün de nükleer silah stoklarını bugünkü düzeyde dondurmalarınm Sovyetler Blrliği'ne avantaj sağlayacağını ileri sürüyor. ABD Başkanı İkl hafta önce düzenledlği basm konferansmda bu görüşünü açıkça dile getirerek, «Sovyetler, bizim misillememizi karşıladıktan sonra, bizi tekrar vurabilecek gücte. Bu bakımdan nükleer silahları dondurmamız tehlikelidir» dedi. Ne var ki, bu sözleri ile de ABD'de yeni bir tartışmanın başlamasma yol açtı. Sovyetler Birliği nükleer silah konusunda gerçekten ABD'den daha mı güçlü idi? «Newsweek» dergisi, bir ABD Başkamnın ilk kez Sovyetler'in nükleer silah üstünlüğüne sahip olduğunu söylediğini beHrtiyor. Nixon, Pord ve Carter «nükleer eşitlik» ya da «nükleer denge» gibi deyimler kullanmışlar, ancak Sovyetler'in ABD'den daha büyük nükleer güce sahip olduğunu hiç bir zaman ileri sürmemişlerdi. Dergi, aynca Başkan Reagan'm lddiasının doğru olmadığım da bellrtiyor. Nükleer silahlanmaya karşı olanlan susturmak lsterken lçeride yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Reagan, nükleer silahların hemen dondurulmasmı öngören KennedyHatfield planına karşı, Demokrat Senatör Henry Jackson ile Cumhuriyetçi senatör John Warner'in ortaya attıklan planı savunuyor. Bu plan nükleer silahların «uznn vadede, karşılıkh ve denetime tabl biçimde» dondurulmasını öngörüyor. Bu planda anahtar sözcük «uzun vade» deylmi. Reagan, böylece, nükleer silahlanma programım gerçekleştirmek için zaman kazanmayı umut ediyor; «Hele biz yeterince güçlenip, Sovyetleri geçelim, sonra silahları dondururuz» diyor. Ne var ki, Moskova'nın elleri bağlı oturup, ABD'nin güçlenmesinl beklemesl düşünülemeyeceğinden, Jackson Warner planı hiçbir yenilik getirmiyor. K Saddam Hüseyin: İran, savasa son verirse derhal cekiliriz PARİS (o.o.) Irak Oevlet Başkonı Saddarn Hüseyin, öncekl gün parlamentoda yaptığı bir konuşmada İran savaşa son verdiğinl ve Irak'ın haklarına saygı göstereceğinl açıkladığı takdirde Irak birllklerlnln işgal altında tuttuğu İran topraklarından derhal cekileceğinl bildirdi. trak Haber Ajansı «İNA» tarafından yayınlanan konuşmaaında Saddam Hüseyln, ülkesinin Iran'dan hlcbir toprak talebinde bulunmadığını ve bu savaşa Istemeden surüklendlğinl belirterek sözlerlnl şöyle surdürdu: «Bir kısım İran topraklannı İşgal etmemlzin neden! de başkentimiz Bağdat'ın iran sınırından kuş uçuşu ancok 120 km. uzakltkta bulunmasıdır. Başkentimlzl İran top cusunun saldınsmdan korumak amacıyla iran sınınnı gecerek 110 km. ilerlemek zorundaydık.» Irak Devlet Başkonı Huseyın, Iran'dan ülkesinin Şattül Arap takl egemenliğlnl kabul etmesı ni savoşı durdurmasını ve Irok'ın içişlerine karışmamasını istedl. kDâcaı Nükleer sorun McNAMARA: NÜKLEER SİLAHLARA İLK BASVURACAK, NATO OLMASIN * WASHİNGTON, (a.a.) ABD'nin Eskl Savtmma Ba kanlanndan Robert McNamara, Sovyetlerin geleneksel silahlarla başlatacağı bir savaşta NATO'nun nükleer silaha başvurmaması gerek tiğini savundu. Bu önerinin henüz hiçbir NATO üyesi tarafından reddedilmediğine dikkati çe ken McNamara, ortaya çıkan yeni eğilimin, askeri yetkilileri nükleer silahlar ko nusunda izlenen siyaseti de giştirmeyi ciddl şekilde dü şünmeye Ittigini sözlerine ekledi. Bllindlgi gibl konvanslyo nel silahlarla baçlayacak bir savaş'ta NATO'nun nükleer silahı ilk kullanan taraf olmaması McNamara ile bir likte 3 eski Amerikalı yöne tici tarafından önerilmiş, ABD Dışişleri Bakam Alexander Haig ise aksi gö rüşü savunarak «Nükleer si lahı ilk kullanan biz oluruz» demişti. Tüm müttefik ülkelere önerisini dikkatle incelemelerini öneren McNamara görüşünün kabul edileceğini umduğunu belirterek, «Şim diye kadar reddeden olmadı» dedî. Washington'da yüksek düzeydeki yetkilller arasında bu tartışma sürerken nükleer silah aleyh tarlığının halk arasında da giderek yayıldıgı gözleniyor. Amerikan halkınm nükleer bir savaş tehlikesini ilk kez somut biçimde görmeye başladığı anlaşılıyor. Nükleer sllah aleyhtarx kampanyada üniversiteler, okullar, kilise ve gençlik örgütleTi başı çekiyor. Son zamanlarda bu akıma, bazı İ5 adamları, bankacılar ve billm adamlannın da katıldığı gözleniyor. Amerikan basınında çıkan haberlere göre haziran aymda ülke çapmda büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. ABD'de nükleer sllah aleyhtan akım, bu yaz Beyaz Saray'm başını iylce ağntacağa benzlyor. İKİ İKRAMİYE DE EMLAK KREDİ'DEN Türkiye'de konut kredisi vcrme yetkisine sahip tek banka olan Türkiye Emlak Kredi Bankası, Bakanlar Kurulu karânyla, 1982 yılında emeklüiğe hak kazanan memurianmızı ev sahibi yapacak özel bir sistem geliştinniştir. 1 îkramiyestni bankamıza yatıran emekli, biryıl sonra yatırdığınm ikikatı konut kredisini ikramiyesi ile birlikte alacaktır, 2 Yatınlan ikramiyeye, kredi çıkmcaya kadar % 20 netfaiz ödenecektir. 3 Krediden emeklinin kendisi olduğu kadar, eşî, çocuklan, torunlan, annesi, babası ve kardeşlerî de yararlanarak ev sahibi oiabileceklerdir. 4Ahnan kredinin ödemesüresi 20yıl,faizi % lldir. Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın bir büyük devlet bankası obnanın bilinci ve sorumluluk anJayışı içinde başlatnğı bu uygulama için, tiim şubelerimiz sayın emekîilerin hizmetindedir. ILAN Ankara Telefon Basmüdürlüğünden 3 Başmüdürluğümüz emrlnde calıştırılmak üzere 5 ad. Anadol skoda pickUp, 1 ad. 100'lük pıckUp, 2 ad. 200'lük pıckUp, 1 ad. 3,5 tonluk kamyon kıralanacaktır. 2 Vasıtalara aıt şartname Başmüdürluğümüz Malzeme Müdürlüğunden teminedilebilir. 3 İhale 27.4.1982 günü saat 15.00'de yapılacaktır. 4 Geçiken teklifler kabul edilmez. 5 Başmüdürluğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbest olacaktır. (Basın: 13321) 2583 TÜRKİYE EMLAK KREDİ ATÖLVE DORTMÜND (a.a.) Avru pa'ya ABD'nükleer füaslerinın yerleştiTİlmesine karşı yapılan ve 4 gün boyunca süren «Pas kalya Yürüyüşlerine» 450.000 Federal Alman yurttaşmm katıldığı duyuruldu. Duzerüeme Kurulu sözcüsü dün gece Dortmund'da yapılan kaparuş mitingine 120.000 kişinin katıldığını belirtti. «Orta menzilll nükleer tüze lerln yerleştirilmesi durdnrula na dek mücadele edeceğiz» diyen sözcü tüm Amerikalılara değil, «Kendi uluslanm ve insanlığı bir felaketln kucağına soramsuzca atmaya çabşan Amerikalılara karşı olduklarını» söyledi. Bu arada binlerce îsviçre, Fransa ve Pederal Almanya yurttaşı dün Uç ülke sının ara suıda yürüdü. Almanya'da nükleer silahları protesto gösterilerine 450 bin kişinin katıldığı açıklandı Kıyıkent'te dubleks vil Ia yaz mevsirai için kiraya verilecektir. Iş saatlertnde: 28 4908'e basvurulması. YAZLIK VİLLA BİLİM KENT öğretmenier Yapı Kooperatifi Toplu Konutta get^ çek uygulama, Esat Cad. 89/53 ANKARA EVLI BİR GAZETECİ Aksaray, Fındıkzade, Top trapı, Koca. M. Paşa dolaylarmda 10 bin liraya kadar kiralık ev anyor. Tel: 20 97 03'rten 37 41 • Yeşilköy havalimanı güvenlik komutanlığmdan almış olduğum 2916 numarah giriş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. SATILIK İÇCEBECİDE SATILIK EV 120 M2. Tel.: 11 28 07 11 30 12 SATILIK WALKMAN SANİO Telefon: 41 21 43
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog