Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 13 NİSAN 1982 'CELLATLARIMLA YÜZYÜZE, Ispanyol gazeteci kendisini sakat bırakan ASALA örgütü üyeleriyle görüstü Dış Haberler Servisi 29 aralık 1980 günü Madrid'in ana caddelerinden biri olan Gran Via'rnn kaldınmında patlayan bir bomba, bir adamı ve yanındaki 4 ve 7 yaşlarındakı ıki kızını yarahyor. Yarım saat sonra ise olay yerinin biraz btesindeki bir telefon kulübesinden haberi gazetesine büdirmeye çalışan bir gazeteci ikineı bir bombanın patlamasıyla ağır yaralanıyor. Olayı Gızli Ermeni Kurtuluş örgütü ASALA üyesi bir kişı ustlenıyor. Aram kod adını kullanan Ermeni teröristinin yerteştirdi ği bombayla yaralanan gazeteci Jose Antonıo Gurriaran ıçın ise hayatta kalma savaşı başlıyordu. Ölütn tehlikesini atlatan gazeteci Gurriaran, kendisini yaralayan Ermeni terörıstıni bulmaya karar verdi. tntikam peşinde değlldi, bir açıklama ıstiyordu. Onu ölümle karşı karşıya bırakan bombanın sahibıy İe görüşecek, bu saldınnın nsdenıni bizzat «celladına» soracaktı. BULUŞMA Istediğı buluşma aradan birbuçuk yıl geçtıkten sonra gerçekleşti. Gurriara yanında tspanyol dergisi «Interviu»daıı bir foto muhabiri de olduğu halde Lübnan'da, kendisini sakat bırakan «cellatiarryla» go ruşttl. Euluşmarnn gerçekleşecegi odada kendilerini ellerinde Kalaşnikoflarla 3 maskeli adam bekliyor. Duvarlarda ASALA örgütünün afişleri. Yenikomeçyan ve Cenevre'deki bır otelde elinde bomba patladığında yanında bulunan kızın fotoğrafı. İsviçre'deki TUrk elçiliğinde gdrevli Mehmet Yergüzün katili Mardtros Camkoçyan'm ve Paris'te Türk büyükelçiliğine saldıran Ermeni teröristlerın fotoğrafları. «tiZGUNÜM» Gurriara"nın, sakatlanmasına neden olanlardan birı Ara Yerukomeçyan. Gazeteciyi sakat bırakan bomba, Yenikomeçyan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için Ermeni teröristlerinin patlattığı bır dızı bombadan sadece birı. Gurriara bunu hatırlatıyor, yanıt: «evet, üzgünttm.» • ERMEN1LER1N KOYDUĞU BİR BOMBANIN PATLAMASIYLA SAKAT KALAN ISPANYOL GAZETECİS1 LÜBNAN'DA KENDISİN1 SAKAT BIRAKAN ERMENİ TERORİSTLERİYLE KARŞI KARŞIYA CELEREK, EY LEMLERİNIN NEDENLERİNİ SORDU. • ISPANYOL GAZETECİYİ KARŞILAYAN ERMENI TERÖRİSTLER ARASIN DA FRANSA POLISININ .KAN1T YETERSİZLİĞİNDEN* SERBEST BIRAKTIĞI DİMİTRİ GEORGİU DA VAR. yi ASALA'ya karşı çıktığından dolayı suçluyorlar. Victor Chayto adındaki bu Ermeniyi uyuşturucu madde kaçakçıhğı, beyaz kadm ticareti ve CIA ile ortaklaşa Yenikomeçyan'ın avukatı Benoit'ya saldırmakla suçluyorlar. «Bizitn davanma karşı çıktığı zaman bir Ermeni değil, düşmandır, blzhn için düşmanlarınuz arasında tark yok» dlyorlar. Masum insanlann ölümüne yol açtıklannı da kabul ediyor lar. Herkesin «bunu neden yap tıklannı anlamasını» istiyorlar ve «biz 1 milyon ölfi verdik» diyerek masum insanlann ölmesinin ne demek olduğunu «herkesten iyi» bıldiklerını ılen sürüyorlar. Ermeni teroristler daha sonra gazetecılerı birbuçuk saat uzaklıkta, Sidon dağlarmuı eteklerinde bulunan bır barınağa götürüyorlar. Gurriara orada karşılaştığı 19 yaşmdaki bır gence, yaraladığı bır insanla karşı karşıya kalmanın ne demek olduğunu soruyor. Mad rid'deki bombalamalara katılan terörist, «Kötü hlssediyomra kcndimi, eğer bizden nefret etseydiniz daha kolay ohırdu. ama bövlesi korkunc» dı yor. Bir başkası ise masum ınsan lann oldurülmesmi haklı çıkar mak ıçın şunları soyluyor: «ETA (Bask Avrılıkları) bizden daha çok öldürüyor ve ds vaları bizimkimlen daha az haklı.» Cumhunyet'm 18 mart 982 tarıhlı sayısında Ahmet Tan'm Observer'e davanarak verdiğı habenn asıl kaynağı olan Ispanyol Interviv dergısmdeki ropörtajm tam tercümesı. (Özet olarak) Jos6 Antonio Gurriaran, Ermenilerin koyduğu bombanın patlaması sonucu yaralanan gazeteci, kendisini sakat bırakan komandolarla görüstü. (Arkası 9. Sayfada) Komisyonun önerisi: Genclik icin Bilinclendirme Konseyi isteniyor • BAŞBAKANL1KÇA INCELENEN TASLAKTA DIN1 TORENLERDEN ULUSAL BUTUNLÜĞÜ PEK1ŞTİRICİ MANEVI BIR DESTEK OLARAK YARARLANILMASI DA ONGORULÜYOR. Hasan UYSAL ANKARA, Gençlığın Kazanılması ve sağiıklı bır yapıya kavuşturulması ıçın onlomler paketı hazırlayan Genç lık Sorunları Komısyonu, Bcşbakanlığo sunduğu taslakta «Turk uiusunun var olması ve ulke butuniuğunun korunması» ıcın gençlığın bılınçlendırıl mesını, bunun ıcın «devlet bi lınçîendirme konseyi» oluşturulmasını onerıyor. Dının bırleştırıcı bır etmen olduğun dan soz edılen taslakto, dı nı torenlerden ulusol butunluğu pekıştırıcı manevı bır destek olarak yararlanılması, Ulusai Kultür Bırlığının sağ lanması ongorülüyor. Taslağın gençliğin eğıtimi ve öğrenimi bölumünde İse çok amaçlı lıse uygulamasına gecilmesl, eskiyeni dil tartışma sınm bir kenara bırakılarak. her turlu polıtık kaygıdan uzak Turkçeyı temel kuraiları ıle oğretme ve gehştırmenın amaclanması isteniyor. Bakanlığa surtulan ve Ba kanlar Kurulunda goruşuldukten sonra yasalasması bek lenen onlem'er paKetının ıkın cı bolumunde ge'ıiçlığın bı(Arkası 9. Sayfada) EĞITİM KAMPl Ermeni teröristleri Lubnan dağlarındaki bır eğitim merkezinde askeri eğitim görüyorlar. ASALA org utunun militanlarından çoğu dığerlertnın yaptığı saldırıları bümiyorlar... Inhaniı köylüleri cıkartıidıkları evierinde oturarak direnislerini sürdürecekler ATtNA îskeçe Inhanh'daki Türk köylüleri 11 sündür surdurdükleri dırenışlerine dün ak şam son verdiler. Köylulerın dırenış bıçımlennde değışiklık yapmaya Iskeçe Valisı Fams Donas ıle köylü temsılcılen arasında yapılan toplantıdan sonra karar verildi. Toplantüarda köylüler, dırenişe son vermeye, zorla çıkartıldıklan arazileri işlemeye ve evierinde oturmaya ve Temyız'ın kararı çıkıp sonuç kesmleşinceye kadar direnişlermi bu bıçimde surdürmeye ve kbye jandarmamn gelip müdahale etmesı halinde protestolarmı Atina'da Sıntafima alanında (Anayasa alanı) surdürmeye karar verdiler. Bu karann alınmasında, oturma direnişinin yapıldığı ken (Arkası 9. Sayfada) Banker alacaklılarına basvuru icin bir ay süre tanınıyor ANKARA DIŞINDAKt ALACAKLILAR BULUNDUKLARI YTiRLERDEKİ MAHKEMELERE YA DA İCRA DAİRELERİNE BAŞVURACAKLAR. MUVAZAALI SENET DÜZENLEYENLER HAKKINDA ÖNLEMLER ALINIYOR. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Tahir Öğütçü, tasfiye başvuruları konusunda alacaklılarm ne şekilde başvuracaklarmı ve yanlarında ne gibl belgeler getirecekleri konusunda soruları yanıtladı. Öğütçü alacak kaydı İçin bir aylık bir süre tanmdıgmı, bu nedenle telaşa kapılmamalarını, Ankara dışmda olan alacaklılarm Ankara'ya gel melerine gerek olmadiğını belirtti. öğtttçtt, alacak kaydı 1çln başvuranlar konusundaki soruları şöyle yanıtladı: SORU: TasfSye Işlemlerlne nasıl başlanacak? YANIT Tasfiye lşlemlerine ilanla başlanacak, 35 Sayılı Kararname ile iki ay rı ilan ongorülüyor. îlki görevli Ticaret Mahkemesi ta rafmdan yapılacak genel nitelikte llanlar. Bu ilanda, beyanda bulunma yükümlülüğünde olan klşilerin kımler olduğu açıklanacak ve ayrıca beyanın nlteliği duyurulacak. Ikincl ilan ise Tasfiye Kurullarmca yapılacak ilandır. İlan yayınlandıktan sonra, alacak beyanında bulunma işlemi baş layacak. SORU Başvurular, ban kerin, bankerlikle ilgill diğer kiçilerin ve bankerden alacaklılarm başvuruları ol mak lizere Uç grupta topla nıyor. Bankerin başvurusu nasıl olacak? YANIT Banker başvurularını ikiye ayırmak gerek. Blrlncisl mahkemeye başvurarak tasfiyesinl isteyen bankerlerle, bunlarla ilgill kişiler evvelce 35 Sayılı Kararnameye göre bir aylık süre içinde beyanda bulunacaklardı. Bunlann süreleri dolmuş bulunuyor. 2645 Sayılı Kanun bunlara 15 günlük bir ek süre tanıyor. SORU Alacaklılar nasıl başvuracaklar? SUre ne kadar olacak? YANIT Alacaklılar Tasfiye Kurullarmca yapılacak ilandan sonra bir aylık süre içinde başvuracaklar bu sure geçırıldıgı takdırde hasta raporu alınsa da hı başvurtı dikkate ahnmayacaktır Uzatma, ışlemler bir ayda bıtirilemezse olacaktır. 35 sayılı kararname bu surenin gerekli hallerde 15 gun uzatılabileceği hükmunü getinniştır. SORU Alacaklılar için matbu dilekçeler bastınldı. Bu dilekçelerin nasıl doldurulacağmı ve nereye verilecegrini anlatır mısınız? YANIT Bu dılekçeler ıkı nusha doldurulacaktır. Dılekçeyi alacaklı ya da vekil tayin ettiği avukatı imza edecek. Dılekçeler herkesin rahatça doldurabileceği açık lıktadır. llanlarda hangi ban kerin hangi kaç numaralı Tasfiye Kurulu'ria verildiği bıldirilecektır. Dilekçenin Tasfiye Kurulu kısmına bu Tasfiye Kurulu'nun numarası yazılacaktır. Sonra alacaklı bankerin adı ve ünvanı açıkca yazılacak. Alacaklı ile ilgili kısımda alacaklının adı ve soyadı yeralmak tadır. îkametgâh adresi ya da iş adresi. varsa telefonları belirtilecek. Dığer kısımda ana pa(Arkası 9. Sayfada) Yenikomeçyan ıle Gurriara arasında çevirmenlik yapan adam da Ispanyol gazetscinin bir yerden hatırladığı bir sıma. Gerçek adının Monte Melkoryan olduğunu söyleyen adam, geçen kasımda Parıste Ya hudilerin bir sinagogunu bom baladığı ve bir Tiirk diplomatını öldürmeyi planladığmdan kuşkulanılarak tutuklanan ve sonra Fransız polisi tarafmdan serbest bırakılan Dimitri Georgiu'dan başkası değıl. Gurriara'nın «niçin bomba?» sorusuna aynen şu yanıtı veriyor: «Başınıza gelenden üzgünüz ve böyle şeylerin olmasını istemlyoruz, anra savaşta ber zaman masum insanlar ölür. Türkler 1,5 milyon Ermeniyi katlettl ve dünya bunu unuttu. Biz birkaç bomba koyuyoruz, herkes bunu konusuyor.» Ermenı terdnstler, bu arada îsviçre'de yaşayan bir Ermeni «BİZ BIRKAÇ BOMBA KOYÜYORUZ, HERKES BUNU KONUŞUYOR» Ankarada 5 Tasfiye Kurulu göreve başlaclı • TASFİYE KURULLARI LAYARAK BANKER DINTAŞ VE BANKER Ll OLANLARIN 1 AY MASINl ISTEDİLER. DÜN ILK İLANLARIN1 YAYINPİYALE. BANKER AKTÜRK, OALPER YUCEER'DEN ALACAKİÇİNDE BAŞVURUDA BULUNHaber Merkezi Ankara'da 5 Tasfiye Kurulu dün çalışmaya başladı. Tasfiye kurulları dün ilk ilanlarını yayınlayarak, banker Piyale, banksr Aktürk, Odintaş, Selban ve banker Alper Yüceer'den alacaklı olanların 1 ay içinde başvuruda bulunmalannı istedıler. Bankerlere borçlu olanların ise 15 gün içersinde Gazl Mustafa Kemal Bulvan'ndaki Tasfiye Kurulu Başkanlığı'na başvurmalan gerektiği blldirildi. Öte yandan Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinde bankerler İe ilgili tasfiye davalarına dün yapılan 23 duruşma ile devam edildı. 4 tasfiye kararı almdı. Tasfiyesino karar verilen bankerlik kuruluşlan şunlar: özsaray Emlak, NaPa Ticaret, Muslafa Uyanık ve Arsa Pazarlama Ofisl. Rum mallarına el konuimasına iliskin tasarı yeniden düzenlenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bum mallarına el konuimasına ılişkın yasa tasarısı Mılli Savunma, îçişleri ve Dışişleri Komısyonu'nun dünkü toplantısmda gorüşuldü. Tasarı metnının oluşturulan Alt Komisyonda yeniden düzenlenmesı kararlaştmldı. Komısyonda bır konuşma yapan Dışışleri Bakanı Ilter Türk men, tasarının hazırlanmasındaki esas amacın Yunanistan'da Batı Trakya Turklerinin mal varlıklanna el konuimasına kar şı tavır almak olduğunu 6byledi. Tasarının ana gerekçesının Yunanistan'dakı gelişmeler olduğunu vurgulayan Dışışleri Bakanı tasarının teknık kısımla rına ilişkin olarak, Komisyon üyelerine aynntılı bilgi verdi. Ailesinde 500 toplamını bulan 90 yıl yasayabilir Asiye UYSAL «Yaş 35, yolun yansı eder. Dante gibi ortasmdayız ömrün.» Cahit Sıtkı Tarancı böyle diyor «35 yaş» şiirinde. Prof. Dr. Şefik Kayahan ise sanatçı yak laşımıyla değil, edindıği deneyime, yaptığı araştırmalara, kısaca bilime dayanarak konuştu. «Herkes, duygusal açıdan kendlnl kaç yaşında hissedcrse hissetsin. İnsanlar lhtiyarlamaya 30'unda başlar.» 30'uncu yaş, gençliğin doruk noktası. Hücresel gelişmenin, diriliğin en Ust basamağı. Ya sonrası? Cerrahpaşa Tıp Faktiltesi, Iç Hastalıklan BölümU öğ retim üyelerinden Prof. Dr. Şefık Kayahan ömrün iniş basamakları ya da bitiş çizgisine doğru başlayan «gerlye sayış» lar hakkında şu bilgileri verdi: «30'uncu yaş, lhtiyarlamanın başlangıcıdır. însanlann 30 yaşında sahip olduklan hücre mlk tarını yüzde yfiz kabul edersek, 30'uncu yaştan sonra hücre sayısı, ber yıl ortalama yüz de bir oranmda ölür. Avnı şekilde, organların fonksiyonları da yüzde bir oranmda azalır.» KAÇINttMAZ SON «İhtiyarlama, biyolojik bir olaydır. Hlç bir zanun dnrdurulamaz, kaçınılmazdır.» şeklmde konuşan Prof. Dr. Şefik Ka yahan sözlerini şöyle sürdürdü: «Tıpta billnen butttn hastalıklar önlense dahi, hücrelerde her y\\ meydana gelen ölüm ya da İhtiyarlama ortadan kaldırımaz.» Her yıl mevdana gelen yüzde bir oranındaki hücre ölumünün veya ihtiyarlama hı dirdi. Kayahan'a göre, kaç yıl yaşayacağımzı hesaplayabilirsıniz. Pormül şöyle: «Annenlzin ve babamzuı, IU büyük anne ile iki büyük baba nızın toplam yaşı, 500 yılı buluyorsa siz de asgari 90 yıl yaşabilirsiniz.» Bunun için, anne nizın ve babanızın, iki büyük anne ile iki büyük babanızın erken yaşta kazaya ugramama kişilerın ölmesinl beklemeniz gerekecek. Prof. Dr. Şefik Kayahan, için de bulunduğumuz yaşam koşul larında, kalıtımla sınırlanan öm rün tam kapasite kullanılmasmın mümkun olmadiğını, difer yandan msanın çevre etkenleıının tamamen uygun olması koşuluyla, kalıtımm tesbıt ettiği sürece yaşayabileceğıni söyledi Kışinın ancak çevre etkenlerini düzelterek uzun yaşayabıleceğini öne süren Kayahan, kalıtımm tesbit ettiği sınıra yaklaşabilmenin koşullarmı özetle şoyle sıraladı: «Çevre kir liliğinl ortadan tamamen kaldır mak, yerleşim böleelerindeki insan kalabalıklığını belli bir düzeyin üzerine çıkartmamak, ruhsal bunalımlara düşmemek, dengell beslenmek, aşırı beslen meden kaçınmak, fizik aktivltesfni hiç bir zaman bırakmamak, alkol ve sigara gibi keyif verici zehirlerden uzak durmak, herhangi bir kazaya uğramamak.» Kayahan, kendısme, «bütün bu koşulların gerçekleşmesinin mümkün olatnayacağmt çok zor olduğumı» soylevenlere ise şu cevabı veriyor: «TJzun yaşamak kolay mı zannettiniz?.» Bülent Ersoy bu kez de döviz kacakcılığından yargılandı Istanbul Haber Servisl Ameliyat olmak içüı sahte pasaportla yurt dışına çıktığı savıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olan Bülent Ersoy bu kez, «Türk Parasırun Kıymetini Koruma Yasası»na muhalefetten yargıç önüne çıktı. Sahte pasaportu gösterip 850 Alman markı alarak hazineyi zarara soktuğu gerekçesiyle 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sor guya çekilen Ersoy. pasaporttaki sahte imzadan haberi olmadığım öne slırdü ve «Ben bu gibı işlerimi yanımda çahşanlara yaptırmm» dedı. Yarglcın mesleğıni sorması üzerine Ersoy, «Ev kadınıyım efendim» dedi. Daha sonra mahkeme Bülent Ersoy'un duruşmadan vareste tutulmasıru kararlaştırdı. Ersoy'un duruşması nedenıyle Adlıye yine meraklı izleyıcilerle doldu. 1 Uzun yaşamak zor. İçki, sigara ruhsal bunalım yasak, dengeli beslenmek çevre kirliliğinder. ve kalabahktan uzak olmak gerekiyor. Aynca bir kazaya da uğramamak gerek. zının ınsandan insana, organdan organa, toplumdan topluvaz farklılıklar gös^rdığini Kaydeden Prof. Kayahan halen varolan hastalıklar nedeniyle «hızlandırılmış bir ihtivarlamanm» sözkonusu olduğunu söyledı. ÖOTÜR KAUTIMLA SINIRLIDIR Prof. Şefik Kayahan, ömrun kalıtımla sınırlı olduğunu bil sı veya herhangı bır hastalıktan ölmemesı gerekiyor. Yine annenizin ve babanızın, iki bü yük anne ıle ıki büvük babanızın kaç yaşında öldüklermı de büyuklennızden öğrenmenız ge rekiyor. Eğer anneniz ve babanız, iki büyük anneniz ile iki büyük babanız halen hayatta ise. kaç yaşına kadar yaşayacağınızı öğrenebilmeniz için, bu Papandreu Balkan ülkeleri ile ilgili yeni önerilerde bulunacak ATtNA (Cumhuriyet) Tunanistan Başbakam Andreas Papandreu'nun önümüzdeki günlerde, «Balkan ülkeleri Ile iki saldırmazltk anlaşmaları imzalanmasını öngören ve bazı önerilerl içeren bir açıklama yapacagı» bildırildı. Iktidar yanlısı Ethnos Gazetesi'nin siyasal yazarı, Papand reu ıle bu konuda bir görüşme yaptığını ve Başbakan'm Amerikan ABC televizyonuna verdıği ve önümüzdeki günlerde yaymlanacak bır televizyon (Arkası 9. Sayfada) Türk Kadınlar Birliği'nin 58. kuruluş yıldönümü bugün kutlanıyor İstanbul Haber Servisi Türk Kadınlar Birligi'nm kuruluşunun 58. yıldönümü, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Merkezı'nce bugun Marmara Etap Otelı'nde törenle kutlanacak. Atatürk'un önderliğmde ve Makbule Atadan tarafmdan 1924 yılmda kurulan Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluş yıldönümü töreninde üve ve kuru cuların yanısıra konuklar da hazır bulunacaklar. Türk Kadınlar Birliği tstanbul Merkezı'nin tonluma sunduğu hizmetleri arasında, kadinları eğitmek amacıyla açılan kurslar, öğrenci yetiştirme, çocuk yuvalan ve sağhk ocaklan açma, kitaphk kurma, köy odaJanna televizyon bagışlama glbi çalışmalan bulumıyor. « Temel Eğitim Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu na sunuluyor • Yasa tasansmda ilk öğretim ile ortaööretim, temel eğitim adı altında 8 yülık bir öğretim dönemi olarak birleştiriliyor. Tasarı, okul öncesi eğitimin 05 yaş, temel eğitimin 615 yaşları arasındakileri. kapsamasını öngörüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) îlköğretıme başlangıç yaşmı 6'ya indiren okul öncesi ve temel eğitim yasa tasansının bir iki gun içerisinde Bakanlar Kuruluna sunulacağı öğrenildi. Okul öncesi ve temel eğitim yasa tasansı, geçen yıl yapılan 10. Milli Eğitim Şürasında ahnan kararlar doğrultusunda hazırlandı. Yasa tasarısı, 222 sayüı İlköğretim Yasasmm bazı maddelerini değiştiriyor. Yasa tasansmda ilköğretim ile ortaöğretim temel eğitim adı altında 8 yıllık bir eğitim dönemi olarak birleştiriliyor. Tasarı, okul öncesi eğitimin 05 yaş, temel eğitimin 615 yaşlart arasındakıleri kapsamasım öngörüyor. öte yandan, okul öncesi yaşının 4'e indlrüraesi yolundaki çahamalar halen sürtiyor. PETROLE DAYANDIRILAN ENERJİ POLİTİKASI ISRARLA SÜRDÜRÜLÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Beş oda ve dernek tarafmdan ortaklaşa duzenlenen «Türkiye Petrol Kongresi82» de konuşan TMMOB Jeolojı Muhendıslen Odası 2. Başkanı Teo man Alpturk, «Petrol kullamnıınıını öııle\ici tedbhlerin alıııması konusunda snmıç alıcı ça ba harcannıadığını. buna karşılık petrole dayalı enreji politikasımn ısrarla devam ettirildiğini» one surdü. Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Ba kanlığı Petrol İşleri Genel Müdüru Azmi Baran ise, yabancı şırketlerın petrol çıkartmasında bir sakmca görmedıklennı belirterek «Kendi inıkânlarımızla yakın gelecekte yeterll arama yapamıyacağız. O balde yabancı şirkefe karsı çıkmaya serek var mı?» dedi. TPAO Genel Müdürü tsmail (Arkatı 9. Sayfada} Denizcllik Bankası Caraialtı Tersanesi'nde inşa edilen 5500 tonluk Kayserl kuru yük gemisl denize indirillrken NazilH gemisi ile Gökçeada feribotunun omurgası Inzağa konuldu. Camialtı Tersanesinde duzenlenen törende konuşan Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan, 40 ve 60 tona kadar gemilerin yurt içinde inşa edlleceğini sövledi. Denizcllik Bankası T.A.O Genel Müdürfl emekll amlral Nejat özgece de yaptığı konuşmada Türldye'de gemi motorları imal edilecrğini bildirdl. Bu arada Denizcilik Bankası İçin inşa edilen «Burdur Cevher» gemisi, TGDD için İnşa edilen «Demlryolu III» tren gemisi «Rm 101» ^ıittoıköru, Ulaştırma Bakanlığı için yapılan «So'ndfiren 2» ve «4» romorkörleri samplerine **• j m etUIdl. Kipriyanu: RumErmeni ortak mücadelesi sürecek LEFUOŞE. (THA) Klbns Rum Yoneümı Başkanı Kipriyanu, Guney Kıbrıs'ta düzenlenen ve dunyanın her tarafından Ermenilerin katıldığı atletızm yarışmaları dolayısıyle Ermenı lere gönderdığı mesajda, «Ermeni davasına tam testek» belirtti. Mesajmda, Ermeni topluluğunun adanın yaşamına eşit biçimde katıldığmı ve birçok !îrmeninin kendi deyişiyle, «Barbar Türk işgâlinden zarar gör diiğunü» öne süren Kipriyanu, Kıbns'uı bütünlüğü ve insan haklanmn yeniden sağlanması için RumErmenl ortak müc«delesinin devam etmesi gerelctiğini ileri sürdü. Kayseri,, denize indirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog